Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Multiaktivitetshuset kommer innehålla verksamheter såsom bad och äventyrsbad, ungdomsverksamhet, skate, bowling, idrott, bio, blackbox, bibliotek, restaurang mm. Stommen i de två nedre våningsplanen kommer att bestå av betong medan trä blir det huvudsakliga materialet i de övre våningsplanen.
Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6
Hotell + Pub & Restaurang. 155 hotellrum, 12 longstayrum, pub/restaurang på bottenplan med entré ut mot handelsgatan. Totalt 1 850 kvm LOA. • Två restauranger om 238 kvm resp. 145 kvm +/- 10 % • Nattklubb 626 kvm +/- 10 % • Sex fristående lokaler som ska kunna nyttjas som butik, frisör eller skönhetssalong om ca 50, 50, 100, 260, 200 och 290 kvm.
Nybyggnad och rivning av skola i Luleå
Rivning och nybyggnad av skola.
Nybyggnad av sim- och sporthall i Arvidsjaur
Nybyggnad av sim- och sporthall.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Planerat för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Målsättningen är att miljöcertifiera de nya byggnaderna enligt BREEAM-SE Excellent. Detta är etapp 1 av totalt 3 som planeras byggas i området av Västra Stranden. Västra strandens totala omfattning är ca 18 000 kvadratmeter byggrätt innehållande kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontor.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Utvändig ändring av kontorshus med undervisningslokaler och café. hus E
Nybyggnad av lab- och innovationscenter på Porsön, Luleå
Nybyggnad av Lab & innovationscenter. En byggnad i 3 plan där plan 1 i huvudsak inrymmer verksamhetens laboratorium med utrymmen för bearbetning av material, provberedning, mikroskopering mm. Plan 2 och 3 inrymmer kontor och personalutrymmen. Tillhörande markarbeten, ett teknikhus samt ett fristående varmisolerat garage /förråd. Huvuddelen av byggnaden kommer att uppföras med stomme av KL-trä och målet är att bygget ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontorslokaler i Jokkmokk
Nybyggnad av kontorslokaler
Nybyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Ombyggnad av gymnasiskola i Kalix
Avser ombyggnad och renovering av gymnasieskola. Innefattande klassrum, omklädningsrum, verkstadslokaler, fläktrum och tillbyggnad av en ny entré. Fördelat på källarplan 1 1410 kvm, entreplan 4796 kvm, fläktrum 1036 kvm och ny entré 17 kvm.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Kiruna
Byggmaterialhandel inkl kontor.
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell med ca 160 bäddar
Ny-, till- och ombyggnad av ridhus i Gällivare
Avser en ny-, till- och ombyggnad av ridanläggning varav ett stall med tillhörande ytor för verksamhet, en manege, ett traktorgarage samt gödselplatta med skärmtak. Planerat projekt efter etapp 1 (id 1558359).
Nybyggnad av padelhall och gym i Luleå
Nybyggnad av gym/padelhall och tillhörande parkering med utrymme för ca 45 parkeringsplatser. Padelhallen planeras rymma fem inomhusbanor, en singelbana och ett gym.
Nybyggnad av förskola i Boden
Kyrkkläppens nya förskola ska bli en förskola med totalt 6 st portaler/avdelningar, fördelade på två våningsplan. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig förskola (4 portaler) samt nybyggnation av en förskolebyggnad som utöver erforderliga pedagogiska lokaler även innehåller ett tillagningskök och matsal. Entreprenaden omfattar även tillskapande av ny förskolegård med komplementbyggnader samt trafikzon med parkeringsytor och ny in-och utfart mot Idrottsgatan samt ny in- och utfart till parkering mot Kyrkgatan.
Nybyggnad av handelshus i Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sävast
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av handelshus i Boden
Avser nybyggnad av handelshus.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ytterviken, Luleå
Entreprenaden indelas i 2 st entreprenader avseende bygg: 1: Ombyggnad befintlig hall. Ombyggnad omfattas av tilläggsisolering fasad och ny plåtfasad , igenbyggnad av bef fönster, nya dörrar, åtgärder yttertak som motfallskil. 2: Nybyggnad hall, avser nyproduktion av kontor i 2 plan ca 2613 m2.
Nybyggnad av stugor och konferensanläggning i Klubbviken , Luleå
Planer på utbyggnad av flera stugor. Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för utveckling av turistisk besöksanläggning, säkra allmänhetens tillgång till badplats och värna höga naturvärden i området.
Nybyggnad av restaurang i Gällivare
Avser nybyggnad av restaurang samt rivning för del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor. Det går även att hyra mark för tillfällig lagring av byggmaterial och uppställning maskiner, formar mm.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 4
Avser renovering och ombyggnad av stadshuset flygel A.
Anläggande av stugby vid Lindbäcksstadion i Piteå
Intill Lindbäcksstadion kommer ev en stugby att anläggas. Detta ingick tidigare i projekt 235460 men kommer att senareläggas.
Ombyggnad till förskolelokaler, vårdcentral mm i Hortlax
Entreprenaden avser i huvudsak ombyggnad av 2 av byggnadens flyglar i ett plan vardera för förskola, storkök och vårdcentral men till detta kommer även ett vidbyggt sophus, utökning av ett befintligt fläktrum, markarbeten för att ställa i ordning ny utemiljö för förskolan, en mindre förrådsbyggnad och diverse mindre arbeten.
Ombyggnad av Östra och Västra skolan i Jokkmokk
Byggnadsyta Västra skolan: BYA ca 1470 m2. Byggnadsyta Östra skolan: BYA ca 370 m2. Objekten är beläget i Jokkmokks Kommun, adress: Västra skolan, Åsgatan 4 Östra skolan, Kyrkogatan 4.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser renovering av Blackis i Luleå. Fastigheten är QA märkt.
Nybyggnad av moské på Hertsön
Planer på att bygga en moské på Hertsön, Luleå.
Nybyggnad av konsthall i Risudden
Oklar när konsthallen som ska ligga vid Torne älv planeras byggas. Konsthallen är tänkt att inriktas på visningar av nutida konst och att ha en inomhusyta på 1.500 kvm med tre gallerier på 250, 100 respektive 25 kvadratmeter. Förutom utställningar kommer konsthallen att innehålla butik, restaurang och hörsal för programaktiviteter och konferenser.
Hyresgästanpassning av kontor i Luleå
Hyresgästanpassning av kontor.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Tillbyggnad av lager, personallokal mm. i Arvidsjaur
Tillbyggnad av monterings- och svetshall och tillbyggnad av lager och personalrum och nybyggnad av pannrum.
Om- och tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad/ombyggnad av kontorshus och skyltanordning.
Nybyggnad av industri- och kontorslokal i Boden
Bygglov för nybyggnad industri- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontorshus i Luleå
Avser hyresgästanpassningar. Etapp 1, 2178222.
Fasad- och fönsterbyte på skola i Kiruna
Byte av fasad och fönster på Bergaskolan.
Tillbyggnad av kontor i Arvidsjaur
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av luftbehandling/kyla i museum på Björkskatan i Luleå
En ombyggnad på installerad kyla, ventilation och befuktning att utföras. Befintligt aggregat på plan 4 behålls men kommer att delas för att kunna införa befuktning/avfuktad cirkulerad återluft. Ackumulatortank för kyla installeras på plan 4. Nytt luftbehandlingsaggregat LA110:3 samt avfuktare LT110:3 som placeras i nytt fläktrum på plan 1. Installation av nya köldbärarledningar mm.
Nybyggnad av personallokal i Luleå
Nybyggnad av personalbyggnad vid friluftsmuseet Hägnan.
Hyresgästanpassning för restaurang i Luleå
Avser hyresgästanpassning för restaurang.
Rivning av del av skola i Haparanda
Rivning delar av skola i Haparanda.
Nytt brand- och utrymningslarm till skola i Haparanda
Objektet avser att i en totalentreprenad anlägga brand- och utrymningslarm i fastigheten TRASTEN 12, Gränsskolan i Haparanda. Gränsskolan är idag en renodlad högstadieskola med bristfälligt brandskydd.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Avser nybyggnad av kontorshus samt komplementbyggnad.
Byte av kylaggregat i ishall i Haparanda
Objektet avser byta ut befintlig kylanläggning till ny komplett kylanläggning. Arbetena omfattar förutom leverans och montage av ny kylanläggning, även rivning och demontering av befintlig kylanläggning samt anpassning mot befintliga anläggningsdelar.
Ombyggnad av storkök mm på skola i Kiruna
Avser ombyggnation av storkök med ny rumsindelning samt renovering av vissa intilliggande ytor på Triangelskolan i Kiruna.
Fasadmålning på kyrka i Jokkmokk
Avser fasadmålning, Jokkmokks kyrka.
Rivning av Hägnans museum i Luleå
Planer finns på rivning av muséum.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Tillbyggnad kontor.
Ombyggnad av kontorslokaler för SSC i Arvidsjaur
Objektet avser utförande av ombyggnation för Statens servicecenter i Arvidsjaurs kommun.
Ombyggnad av ventilation och fjärrvärmeväxlare på Norrbottensteatern i Luleå
Avser ombyggnad av ventilation och fjärrvärmeväxlare inklusive styrutrustning på Norra Hamnmagasinen, magasin 1, 3 och 5.
Utvändig målning av Karungi skola, Haparanda
Entreprenaden avser utvändiga målningsarbeten av skolbyggnaden.
Byte av utrustning för styr och övervakning vid skola i Luleå
Avser byte av utrustning för styr och övervakning av fastighetsdrift i Porsöskolan.
Modernisering av hissar i Furuvalvet, Piteå
Objektet avser modernisering av två (2) hissystem i Furuvalvet, Furunäsets Företagsby.
Ombyggnad av badvattenrening i äventyrsbad i Boden
Ombyggnad av badvattenrening, system VR3, för varmpoolerna.
Utbyggnad av äventyrsgolfbana i Haparanda kommun
Entreprenaden innefattar tillbyggnation av befintlig 9-håls bana med 9 ytterligare hål.
Ombyggnad av golvbrunnar i simhall i Övertorneå
Entreprenaden omfattar utbyte av befintliga golvbrunnar i simhallsdelen.
Nytt utrymnings-/brandlarm samt passagesystem/inbrottslarm i kontor i Luleå
Denna direktupphandling har två (2) anbudsområden; Anbudsområde 1: Projektering – Utrymnings-/brandlarm Anbudsområde 2: Projektering – Passagesystem och inbrottslarm
Utvändig målning av Seskarö idrottspaviljong, Haparanda
Entreprenaden avser utvändiga målningsarbeten av skolbyggnaden.
Utvändig målning av ridhus och stall på Björka djurcenter, Haparanda
Objektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnationer i ridhuset på Björka djurcenter.
Ändring av ventilation i kontor i Piteå
Anmälan om ändring av ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Boden
Bygglov för ändrad användning kontorsbyggnad.
Byte av belysning på teater i Luleå
Byte belysning Scen 1 samt anläggning för nödbelysning och hänvisningsarmaturer.
Ombyggnad av vandrarhem i Pajala
Ansökan om bygglov ombyggnad/ändrad användning.
Ombyggnad av hamburgerbar i Luleå
Avser om/tillbyggnad av restaurang.
Byte av ventilation i kontorshus i Arjeplog
Avser byte av ventilation.
Ny ventilation i förskola i Piteå
Ny ventilation i förskola.
Tjärning av tak på kapell i Luleå
Tjärstrykning av tak och omläggning av spån.
Ombyggnad av skola i Gällivare
Avser invändig ombyggnad av Mariaskolan.
Byte av styr och övervakning i simhall i Luleå
Avser byte av styr och övervakning för fastighetsdrift i Pontusbadet.
Byte av styr- och övervakning i Kulturens hus i Luleå
Avser byte av utrustning för styr och övervakning av fastighetsdrift i Kulturens hus.
Nybyggnad av utomhusscen i Överkalix
Överkalix kommun planerar att anlägga en av en utomhusscen med placering i den sk blåhusparken. Scenen ska i huvudsak nyttjas vår, sommar och höst.
Inredning av förvaltningskontor i Kiruna
Översta våningsplanet skall ombyggas och inredas för aktivitietsbaserat kontor. Denna förfrågan avser inredning för våningen.
Ändring av ventilation på förskola i Luleå
Installation eller ändring av ventilation på förskola.
Byte av ventilation i förskola i Luleå
Avser byte av ventilationsaggregat i förskola.
Fönsteråtgärder på kyrka i Jokkmokk
Målning av ytterbåge på fönster.
Renovering av tak på kyrka i Luleå
Avser renovering av kupoltak på Örnäsets kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).