Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävleborgs län

Bollnäs (17)
Gävle (80)
Hofors (3)
Hudiksvall (25)
Ljusdal (13)
Ockelbo (5)
Ovanåker (3)
Sandviken (18)
Söderhamn (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 180 st.

Ombyggnad av akutmottagning samt tillbyggnad på sjukhus i Gävle
Upphandling av till- och ombyggnation av Hus 29 Gävle sjukhus. Här kommer man även bygga en barnakut samt BB.
Nybyggnad av studentlägenheter vid folkhögskola i Sandviken
Avser nybyggnation av korttidsboende/hotell för elever som studerar på distans.
Om- och tillbyggnad av folkhögskola i Sandviken
Tillbyggnad och rotrenovering.
Om- och tillbyggnad av Rökebo vattenverk i Sandviken
Avser en ny kemikaliedel placerat i befintlig byggnad och samma fastighet, anpassat för framtida dricksvattenförbrukning och råvattenkvalitet. Denna del benämns som del 1. Det ska även byggas en ny lågreservoar på 3500 m3 med intilliggande teknikbyggnad. Detta benämns som del 2. Det ska också uppföras ett nytt lågspänningsställverk samt göras en ombyggnation i transformatorstationen som benämns MT4.
Tankbeläggning i Gävleborgs län
Beläggningsgrupp X20. Väg 50 Älvkarhed-Alfta och Svabensverk-Skräddrabo, väg 654 Hamre-Storsjön (option), väg 682 Knåda-Sidskogen, väg 685 Eriksnäs-Österomsjön (option), väg 693 Djupa-Karsjö, väg 738 vsk 84-Smedsbo, väg 272 Högbo-Långsjön och Vsk 56-Österfärnebo, väg 303 Ockelbo-E4, väg 507 Hedesunda-Ön, väg 521 Hammarby-Årsunda, väg 537 Länsgräns-Stocksbo (option), väg 583 Axmar by-Bofjärden, väg 658 Forsbo-Hänsätter, väg 695 Grönås-Rödmyra, väg 696 Stocksbo-Järvsö (option), väg 709 Rossla-Skrikvik och väg 757 Bästdal-Gammelsträng.
Vattenskyddsåtgärder längs väg 583 i Gävle kommun
Vattenskyddsåtgärder för väg 583 mellan Bönarondellen-Lexvall och Hamnleden, inom vattenskyddsområdet för Gävle-Valboåsen. Kantstenssättning, tätning av diken med bentonitduk utbyte till högkapacitetsräcken, renovering av befintligt dagvattensystem och brunnar, tätning av asfaltsytor samt utbyte av befintlig belysning.
Modernisering av elnät i Landafors & Herte-Hällbo
Entreprenaden är uppdelad på 2 st tilldelningar. Tilldelning 1 avser en liten del av linje L6427, samt låg och mellanspänningsnät på utgående linje L6428 från Landafors. Tilldelning 2 gäller ombyggnation lsp samt msp i Hällbo och Hå, söder om Bollnäs på linje L1047 Sunnerstaholm.
Tillbyggnad av vattenverk i Valbo
Projektet ska bygga ut befintligt vattenverk med en ny beredning för PFAS-reducering genom jonbytes-teknik, nytt UV-ljus och en ny klordosering. Bygg, VVS, fastighetsautomation, Mark, Yttre VA, Process/Maskin, inkl. filterutrustning, El/Automation, dvs AKB, process-el och processautomation.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Österfärnebo
Objektet avser ombyggnation av Solängsgården i Österfärnebo.
Centrumutveckling i Söderhamn, etapp 3
I etapp 3 ingår: Ny gång- och cykelbro med placering strax öster om Sibylla. Flytt av busscentral till andra sidan gatan. P-platser längs stora delar av Södra hamngatan. Renovering av Hamnbron, en halva i taget Gång- och cykelväg närmast ån, innebär att gatan görs något smalare Området runt Järnbron görs mer trafiksäkert. Parallellt med att etapp 3 genomförs kommer Söderhamn Nära att göra ledningsarbeten i Södra Hamngatan.
Tillbyggnad av skola i Näsviken
Tillbyggnad av skola
Modernisering av elnät mellan Sunnerstaholm - Sävsberg
Elnätet är i behov av att moderniseras och vädersäkras för att öka leveranssäkerheten. I Entreprenaden ingår bland annat kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten.
Upprustning av ski resort i Hassela
Upprustning av 46 st stugor, ombyggnad till 10 st lägenheter, flytta upp skidhyran till hotellet, uppfräschning av foajén mm.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar stambyte och badrumsrenovering i 72 st lägenheter därutöver lokaler och garage. Vatten-, spillvattenledningar, avloppsluftare, värmesystem samt kompletteringar byts. Ny 3-fasmatning, nya el-centraler samt komplettering av elinstallationer samt erforderliga byggnadsarbeten. Objekten är belägna på: 2031 Tallbacken 1, Tallvägen 2-8, Söderhamn.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Avser byte av fönster (1100st) samt byte av dörrar (110st).
Lokalanpassning vid Sätra vattenverk i Gävle
Objektet avser utförande av lokalanpassning av Gästrike Vattens lokaler vid Sätra vattenverk i Gävle kommun. På plan 2 ska bl.a. verkstad/lager/gym kontoriseras och på plan 3 ska kontor moderniseras.
Hyresgästanpassning på kontor och nybyggnad av carport i Ljusdal
Avser hyresgästanpassning av kontor och nybyggnation av carport i Ljusdal.
Renovering av kaj mellan Kungsbron och Rådmansbron i Gävle
Objektet avser rivning/demontering samt återuppbyggnad av stenmurskaj, samt ny gestaltning av kajplan mellan Kungsbron och Rådmansbron på Gavleåns södra sida. Arbetet med kajen omfattar delvis rivning av befintlig stenmur, schakt, pålning, spontning, gjutning av nytt påldäck samt uppbyggnad av kaj och kajplan.
Tillbyggnad av kontor i Ockelbo
Avser tillbyggnad av kontor i Ockelbo.
Ombyggnad av kontorslokaler i Bollnäs
Bollnäs Kommun avser att bygga om lokaler för försäkringskassans verksamhet. Ombyggnad omfattar anpassning och modernisering av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av kaj
Entreprenaden omfattar reparation och åtgärder för att säkerställa att madrassen är förankrad mot stålsponten, samt att skonsamt muddra massor som spolats upp på madrassen. Betongmadrassen följer upp i stenslänten vilken även den ingår i entreprenaden. Inom uppdraget kan eventuellt en option komma att avropas. Optionen avser reparation och förstärkning av ytterligare en kaj på ca 45 m. Det avser kaj 3 där slukhål uppstått genom och material har rasat ur genom håligheter i kajväggen.
Tillbyggnad av Industriprogrammet vid Bessemergymnasiet i Sandviken
Entreprenaden avser tillbyggnad av Industriprogrammet. Tillbyggnaden omfattar fler lektionssalar, en större Industriverkstad, utökning av bef. omklädningsrum och fikarum, utbyte av vent.aggregat och UC, tillförande av utvändiga gasförråd, ny travers och ny vikport till verkstad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Marmaverken
Rnr 2010-3149, 2010-3150, 2010-3153, 2010-3162
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Avser tillbyggnad av verksamhetslokal.
Stambyte i flerbostadshus i Iggesund
Objektet avser avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 46 lägenheter inklusive erforderliga elarbeten.
Renovering av vattentorn Kungsgården och Vallhov i Sandviken, etapp 3
Denna entreprenad är Etapp 3 av totalt 3 etapper. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig isolering och tätskikt samt montage av ny isolering och tätskikt på takterrassen, utbyte av manluckor på takterrassen. Flytt av luftfilter på takterrassen. Igengjutning av nivågivarutrymme. Utbyte av vajerspel till takluckan. Utbyte av entrédörr i markplan. Flytt av nivågivarkabel. Betongreparationer på takbjälklag och fasad. Målning av betongfasad. Objekten är Vattentorn Kungsgården samt Vallhov i Sandviken.
Byte av tak på vårdcentral i Hudiksvall
Bygglov för byte av takmaterial av vårdbyggnad/anläggning på fastigheten åkaren 1.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Bollnäs
Omfattar fönsterbyte på tre flerfamiljshus, gatuadress Hamrevägen 2 A-C, Mästargatan 3 A-D, Tjärnvägen 1 A-G i Bollnäs.
Anläggande av konstgräsplan i Gävle
Entreprenaden omfattar anläggande av konstgräsplan på befintlig fotbollsplan av naturgräs på Måsberget. I projektet ingår även ny belysning till planen.
Kulturminnesåtgärder inom Dalarnas och Gävleborgs län
Restaurering av ett flertal väganknutna kulturmiljöobjekt längs statliga vägar i Dalarnas och Gävleborgs län. Kulturmiljöobjekten består av milstolpar av sten och gjutjärn, väghållningsstenar, minnesstenar, gränsmärken av sten och gjutjärn samt fundament av sten både kallmurade och murade med bruk.
Ombyggnad och förstärkning av linje L01 i Österfärnebo, Sandvikens kommun
Entreprenaden omfattar ombyggnad och förstärkning av linje L01 i Österfärnebo i Sandviken Kommun. Bef. ledning är en luftledning som är i dåligt skick. Ledningen ska byggas om till markförlagd kabel och längs delar av sträckan finns det tomrör som ska nyttjas till den nya kabeln. Entreprenaden omfattar även installation av 6 st nya nätstationer samt lsp‐arbeten.
Riktade miljöåtgärder i Region Mitt
Trumbyte med tillhörande miljöåtgärder fisk. Omfattar V6303 Djupflarksbäcken väg 305 och V6879 Kropptjärnbäcken väg 1001.
Renovering av järnvägsbro vid Drottninggatan i Gävle
Bro/btg. Underhåll av slipers och nytt tätskikt.
Renovering av skola i Hudiksvall
Renovering/ombyggnation av förskola till resursskola.
Takbyte på flerbostadshus i Bergby, Gävle
Projektet omfattar takomläggning, byte av betongpannor på Totravägen 6 i Bergby.
Förstärkning av elnät i Ginborn, Etapp 1
Entreprenaden omfattar ombyggnad och förstärkning av elnätet inom område Ginborn i Sandviken Kommun. Entreprenaden innefattar både lsp‐ (0,4kV) och hsp arbeten (11kV) samt installation och montage av 6 nätstationer (1st T1 och 5st markstationer) och kundarbeten. Både markförläggning och ombyggnation av bef. luftlinje förekommer.
Fasadrenovering samt fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet omfattar fasadrenovering samt fönsterbyte på Mariboplan 5 och 12 i Hudiksvall. Avser tilläggsisolering och putsarbeten, avfärgning, plåtarbeten, byte av samtliga fönster och balkongdörrar.
Reparation av rörelsefogar i Fjärran höjderbadet i Gävle
En betongrenovering för livslängdsklass L50 ska utföras för att återställa armering och ingjutningsgods enligt relationshandling, ny betong gjuts, ett nytt tätskikt anpassat för rörelsefogar ska installeras, fall till golvbrunnar ska justeras och därefter ska ny klinker monteras. Objektet är beläget vid 25:ans bassäng på Fjärran Höjderbadet i Gävle.
Takarbete på värdshus och bensinmack i Söderhamn
Avser byte av tegeltak till papptak samt installation av solceller på värdshus samt bensinstationen i Tönnebro, Söderhamn.
Byte av falsat plåttak på flerbostadshus i Bergby, Gävle
Byte av falsat plåttak och plåtdetaljer på Vijvägen 33 H-O i Bergby.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gävle
Planer finns att ändra användning från förskola till Bed & Breakfast samt anlägga ställplatser för husbilar samt mindre sovstugor.
Balkongrenoveringar på flerbostadshus i Hudiksvall
Anbudsförfrågan avser renovering av balkongplattor, komplett arbete. Befintliga balkongfronter sparas. Objekten är belägna på Stormyravägen 53-59 och Björkbergsvägen 31-35, 37-41 i Hudiksvall.
Rivning av samlingslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av offentlig lokal.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av biograf i Söderhamn
Ändrad planlösning, brandskydd och ventilation.
Renovering av vattentorn i Söderhamn, etapp 1
Entreprenaden omfattar renovering av betongväggar samt betongbalkar på insidan av vattencisternen i vattentornet, och inkluderar bland annat: Betongreperationer i vattencisternen, Rivningsarbeten samt Eventuellt betonggjutning samt montage av ny tillträdeslucka.
Ombyggnation av industrilokal
Avser hyresgästanpassning i industrilokal.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Bollnäs
AB Bollnäs Bostäder avser att utföra byte av fönster och fönsterdörrar. Objektet Pionen 4, som är beläget på Gärdet i Bollnäs och består av 2 st huskroppar i 4 plan.
Byte av falsat plåttak på flerbostadshus i Gävle
Projektet omfattar takomläggning på Brynäsgatan 35 i Gävle.
Fasadrenovering på radhus i Hagaström, Gävle
Projektet omfattar utvändig renovering av träfasader med tillhörande detaljer. Området består av 14 radhusbyggnader i ett och två plan med tillhörande, fristående förråd i anslutning till respektive lägenhet. Utöver radhusen finns det 6 garagelängor varav två av längorna även innehåller varsitt återvinningsrum samt 1 hyresgästlokal på fastigheten. Radhusen har fasader bestående av både tegel och träpanel. Garagen och hyresgästlokalen har enbart träfasader.
Utvändig målning och snickeriarbeten på fastighet i Gävle
Omfattar utvändig målning och mindre snickeriarbeten på Totravägen 9 i Gävle.
Byte av fönster på flerbostadshus i Söderhamn
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.
Byte av konstgräs på Sparbanken Arena i Hudiksvall
Inför upphandling av totalentreprenad avseende byte av konstgräs - Sparbanken Arena, Glysivallen Hudiksvall genomförs extern remiss.
Ombyggnad av brännarstyrning vi Ersbo hetvattencentral, Gävle Kraftväme AB
Värmeverket är en spetsanläggning för fjärrvärmen i Gävle och innefattar två hetvattenpannor. Befintlig styrning för oljebrännare för dessa pannor skall bytas. Utrustning på/för brännare som har behov att bytas för att uppnå funktionssäker anläggning skall bytas/kompletteras i anläggningen.
Utvändig målning samt takbyte på flera objekt i Gävle
Entreprenaden omfattar målningsarbeten inkl enskilda snickeriarbeten med erforderligt underarbete, byte av takmaterial mm. Berör Alborga Skola, Hagaströms IP, Hemlingby Skola, Björke Skola, Lilla Bönan, Sockerbruksladan (Kulturbyggnad), Gävle Brandstation (Mjölkbaren), Silvanum (Kulturbyggnad), Ludvigbergsskolan idrottshall m fl.
Hissbyte i sjukhus i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av hiss Södertull 13:10,Väster 4:18.
Mindre lokalanpassning av trafikledningscentral i Gävle
Mindre ombyggnad/verksamhetsanpassning av två ytor inom befintlig fastighet. Omfattas till viss del av säkerhetsskydd.
Infräsning av grusvägar i Gävleborgs län
Infräsning av två grusvägar.
Dränering vid flerbostadshus i Gävle
Avser dränering samt kulvertbyte vid flerbostadshus. Anbudet gäller 1 hus med option på 1 hus till.
Schaktarbete för kraftkablar, jordlina och fiberkanalisation mellan Hofors Västra och M04 i Torsåker
Avser schaktarbete och förläggning för kraftkablar, jordlina och fiberkanalisation mellan Hofors västra och M04 i Torsåker.
Byte av tak på sporthall i Färila
Entreprenaden omfattar takbyte på Färila Sporthall.
Ombyggnad/renovering av Buffelns förskola i Ljusdal
Avser byte av fönster, fönsterdörrar och uteplatser på Buffelns förskola i Ljusdal.
Rivning av silo på Alderholmen
Avser rivning av spannmålssilo på Alderholmen.
Relining av spillvattenledningar vid Sjöängsskolan i Gävle
Sjöängsskolan (tidigare Källöskolan) på Bomhusvägen 100 i Gävle, byggd 1983, har dåliga original gjutjärnsledningar i bottenplattan som behöver relinas. Det finns en hel del hårda påbyggnader av rost samt en del sprickor. Samtliga spillvattenledningar i bottenplattan skall relinas/rörinfodras.
Renovering av broar i Sätra, Gävle
Objektet avser renovering av två av varandra intilliggande broar i området Sätra, Gävle kommun: 2180-263-1 Bro över GC-väg å Sätrahöjden väster jaktstigen samt 2180-305-1 Bro över Bäckebrobäcken N Sätra.
Ny belysningsarmatur i offentliga miljöer, Ovanåkers kommun
Belysningen i Ovanåkers kommun har indelats i 5 olika områden. Denna upphandling berör område som totalt består av 914 st belysningspunkter varav 524 st ska bytas ut.
Utvändig målning av flerbostadshus i Bollnäs
Utvändig målning av flerbostadshus i två plan med träfasader. Kvarteret är indelat i två etapper 2024-2025.
Byte av belysning på idrottsplats i Sandviken
Byte av belysning på idrottsplats
Byte av tak på skolbyggnad i Gävle
Byte av taktäckningsmaterial på Ytterharnäs skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Avser byte av plåttak samt installation av solceller på flerbostadshus i Gävle.
Byte av belysning Träffens sporthall i Gävle
Avser utbyte till ledarmaturer i Träffens sporthall.
Byte av belysning Testebovallen i Gävle
Avser utbyte till ledarmaturer i Testebovallens ishall.
Byte av belysning Brynäsvallens ishall i Gävle
Avser utbyte till ledarmaturer i Brynäsvallen.
Fasadrenovering på radhus i Södra Bomhus, Gävle
Projektet omfattar utvändig renovering och målning av träfasader. Området består av 11 radhusbyggnader i ett och två plan med tillhörande. Utöver radhusen finns det 6 garagelängor och 1 hyresgästlokal på fastigheten. Radhusen och hyregästlokalen har fasader bestående lockpanel i trä. Garagen och tillhörande återvinningsrum har spontad träpanel.
Utvändigt underhåll av verkstad i Gävle
Avser renovering av träfasad, byte av plåttak samt byte av 2 dubbelportar och 2 dörrar.
Byte av tak på verksamhetslokal i Gävle
Byte av tak på verksamhetslokal.
Ommålning av flerbostadshus i Ockelbo
Totalt 22 st flerbostadshus skall målas om. Byggnader är både enplans och tvåplansbyggnader. I området finns även 3 st gemensamhetslokaler, 5 st garagelängor/carport samt 12 mindre cykelrum som också ska målas på utsidan.
Upprustning av hemkunskapssal på Sofiedalskolan i Gävle
Avser upprustning av hemkunskapssal i Sofiedalsskolan, Gävle.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar utbyte av 2 st hissar på Sveavägen 18A och Sveavägen 20A i Sandviken.
Utvändig målning och snickeriarbeten på fastigheter i Gävle
Omfattar utvändig målning och mindre snickeriarbeten på Tallåsen 7-27, Trollsvedsvägen 33-35 i Gävle.
Byte av fönster, fönsterdörrar och uteplatser vid flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av fönster, fönsterdörrar och uteplatser på Bålsövägen 15-41, Hudiksvall.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Gävle
Projektet omfattar fönsterrenovering m.m. på Gavlegårdarnas byggnader på Runebergsvägen 23 A, Fridstaplan 6 A-B och 8 A-B. Renoveringen sker med kvarboende. Avser även rivning av spaljéer.
Tak- och fönsterrenovering på Kulturstationen i Ockelbo
Tak- & fönsterrenovering på Kulturstationen.
Renovering av fasadputs på kyrka i Ockelbo
Planer för renovering av fasadputs på Ockelbo Kyrka.
Underhåll av järnvägsbro i Mellansjö
Reparation vingmurar mm.
Underhåll av vägbro vid Gammelstilla bruk
Byte av rörbro till vägtrumma.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal etapp 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på storbyn 17:2 i färila.
Byte av trafikljusanläggning Fredriksgatan-Jernverksleden, Sandvikens kommun
Avser ny trafikljusanläggning till korsningen Fredriksgatan-Jernverksleden i Sandvikens kommun.
Utbyte av el i flerbostadshus i Gävle
Utbyte av elen i föreningen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).