Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävleborgs län

Bollnäs (10)
Gävle (50)
Hofors (2)
Hudiksvall (12)
Ljusdal (5)
Ockelbo (1)
Ovanåker (11)
Sandviken (18)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Basunderhåll av järnväg; Banorna i Bergslagen
Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna 305, 306, 313, 322, 323, 324, 325, 327, 331, 333, 334, 340, 361, 371, 376 och 391. 5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år. Ca 970 km järnväg. Förebyggande och avhjälpande underhåll.
Om- och tillbyggnad av hus 60 på sjukhus i Gävle
Upphandling av Om- och tillbyggnation Hus 60 Gävle sjukhus inkl. helikopterflygplats på tak. Miljöbyggnad silver.
Rivning och nybyggnad av skola i Gävle
Rivning och nybyggnad av Fridhemsskolan.
Ombyggnad av produktionsanläggning, Sandviken
Avser ombyggnad av produktionsanläggning i Sandviken.
Om- och tillbyggnad av Rökebo vattenverk i Sandviken
Avser en ny kemikaliedel placerat i befintlig byggnad och samma fastighet, anpassat för framtida dricksvattenförbrukning och råvattenkvalitet. Denna del benämns som del 1. Det ska även byggas en ny lågreservoar på 3500 m3 med intilliggande teknikbyggnad. Detta benämns som del 2. Det ska också uppföras ett nytt lågspänningsställverk samt göras en ombyggnation i transformatorstationen som benämns MT4.
Ombyggnad av affärshus i Söderhamn
Utbyggnad för Ica Maxi Ändrad planlösning, ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar i Sandviken och Avesta kommun
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Ombyggnad av av kök mm vid Gävle Konserthus
Objektet avser om- och tillbyggnad av kök, lastintag, omklädningsrum samt balkong. Bruttoarea: Om- och tillbyggnad ca 630 m2.
Ombyggnad till förskola i Hille, Gävle
Avser ombyggnation av skola till förskola i Gävle.
Utökad bränsleplan vid Johannes kraftvärmeverk, Gävle
Avser nybyggnad av utökad bränsleplan inom och utanför befintligt verksamhetsområde för kraftvärmeverket (KVV) Johannes i Gävle. Arbetsområdet är ca 8 ha stort. Inom entreprenaden kommer schakt och fyllnadsarbeten utföras. Nya överbyggnader ska anläggas med bundna och obundna slitlager. Ledningsarbeten för befintliga och nya ledningar ska utföras. Anläggande av dagvattendamm samt ledningar och uttagspunkter för brandvatten.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Renovering av VA-ledningar mellan Forsby-Åbyggeby
Förstärkning av befintliga VA-ledningar genom infodring.
Lokalanpassning vid Sätra vattenverk i Gävle
Objektet avser utförande av lokalanpassning av Gästrike Vattens lokaler vid Sätra vattenverk i Gävle kommun. På plan 2 ska bl.a. verkstad/lager/gym kontoriseras och på plan 3 ska kontor moderniseras.
Byte av dilatationsanläggningar på järnvägsbroar över Gårdsjösundet
Byte av 4 st dilatationsanläggningar på broar över Gårdsjösundet mellan driftplatserna Ockelbo och Bollnäs.
Infräsning av grusvägar i Gävleborgs län
Infräsning av två grusvägar.
Ombyggnad av förskola till ungdomsboende i Sandviken
Entreprenaden avser ombyggnation av förskola till ungdomsboende. Ombyggnationen omfattar ny planlösning, byte av yttertak, tilläggsisolering av fasad, nya fönster och dörrar, nytt uppreglat och ventilerat golv, nya el- och vvs-installationer, sprinkler, markarbeten och dagvattenhantering m.m.
Ombyggnad av kyrka i Strömsbro, Gävle
Strömsbro kyrka är byggd 1899, tillbyggd 1997. Ska nu i sin helhet renoveras, byggas om och energi anpassas. Höga krav på kvalité / detaljutförande. Bygg: Tillbyggnadsdelen från 1997 byggs om invändigt i sin helhet till kontor och publik sal och kök. I kyrkobyggnaden från 1899 byggs nya rum, tillgänglighetsanpassningar, justering av dörrar och brandanpassningar. Utvändig tillbyggnader av nya ramper / terasser / ny entré och fönsterpartier i fasad. Ett antal snickeriarbeten (finsnickeri). Lås: Nytt lås och passagesystem generellt. Mark: Uppdatering av utemiljö på hela fastigheten. Planteringar, grusgångar. Stenbeläggning ny ramp och terrass. El: Generellt ny el i hela tillbyggnadsdelen för kontor och sal. Exteriör belysning. Diverse el rivning och nya dragningar i kyrkorum för ombyggnation. Ljud/Ljus/AV Konferenssystem, hörslingor, scenljus, scenljud, projektor, dukar, ljud, mic, mm. VVS/Styr: Nytt vattenburet värmesystemsystem i hela byggnaden som ansluts till fjärrvärme. Ny ventilation. Nytt styrsystem. Undertak: Nytt undertak i tillbyggnaden från 1997. Golv: Nytt golv i tillbyggnadsdel. Golvslip i kyrkorum. Massivträgolv plank, linoleummattor. Måleri: Generell ommålning i tillbyggnadsdel efter ombyggnationer. Diverse ommålningar och viss dekormåleri i kyrkobyggnad. Eventuell exteriört måleri på del av fasad. Renovering av fönsterbågar. Glas: Tilläggsisolering med kassetter i kyrkobyggnad. Renovering blyspröjsade fönster. Fönsterrenovering.
Ombyggnad till barn- och ungdomsboende LSS i Gävle
Avser ombyggnad till ett barn- och ungdomsboende med tre lägenheter, personal- och gemensamhetsytor samt tekniska utrymmen.
Anläggning av erosionsskydd vid Gävle sjukhus
Objektet avser anläggande av erosionsskydd vid Gävle sjukhus.
Tillbyggnad av lagerlokal i Gävle
Avser tillbyggnad av verksamhetslokal.
Byte av kylcentral vid Högskolan i Gävle
Akademiska Hus har för avsikt att förnya deras befintliga kylcentral belägen i Högskolan i Gävles byggnad 92. Ett nytt vätskekylaggregat med en produktionskapacitet på 600 kW skall installeras tillsammans med ett nytt kylmedel och köldbärarsystem. Befintligt vätskekylaggregat VKA2 skall behållas och ansluts till de nya kylmedel och köldbärarsystemen. Samtliga armaturer, pumpar mm byts ut. Köldbärarsystemet och kylmedelsystemet förses med en värmeväxlare för frikyla.
Förlängning av gata i Hudiksvall
Förlängning av gata.
Modernisering av hissar för Glada Hudikhem AB i Hudiksvall
Avser modernisering av 6 hissar inom Glada Hudikhem AB. De är belägna på Mariboplan 5 och 12, Kasköplan 5 och 8 samt Namsosplan 5 och 12 i Hudiksvall.
Renovering av badhus i Edsbyn
Entreprenaden avser en totalentreprenad med syfte att renovera Celsiushallens simhall i Edsbyn. Renoveringen avser rivning och återställning av kakel och tätskikt på golv och i bassänger.
Stamrenovering på flerbostadshus i Sandviken, etapp 2
Avser stamrenovering på Barberaren 15.
Flytt av moduler samt tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Befintliga kontorsmoduler som finns uppställda på annan tomt ska fraktas till huvudkontoret för Söderhamn Nära och användas där. Grundläggning ska utföras för permanent uppställning. Nytt sadeltak med takavvattning ska byggas ovanpå modulerna. Länkbyggnad till befintligt hus ska utföras. Markarbeten runt byggnad ska utföras.
Stamrenovering på flerbostadshus i Sandviken, etapp 1
Avser stamrenovering på Barberaren 15.
Nya balkonger på flerbostadshus i Söderhamn
Nya balkonger på 36 st lägenheter
Renovering av vattentorn Kungsgården och Vallhov i Sandviken, etapp 2
Denna entreprenad är Etapp 2 av totalt 3 etapper. Entreprenaden omfattar invändig infodring av reservoarbehållarens botten samt väggar. Betongreparationer i reservoarbehållaren. Objekten är Vattentorn Kungsgården samt Vallhov i Sandviken.
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av elnätet i Edsbyn
Ombyggnation av luftledning/lågspänning i centrala delar av Edsbyn. Jordkabel ersätter luftledning och en förstärkning av lågspänningsnätet för kommande effektbehov.
VVC-byte i flerbostadshus i Andersberg, Gävle
Projektet omfattar byte av varmvattencirkulation i bottenplan, byte av kall & varmvattenventiler på stråk och kulvert samt vvc-ventiler för injustering. Efter projektet skall inga vvc-ledningar vara i drift i schakt. VVC-ledningar proppas i badrum och i schakttopp. Handdukstorkar och vvc-ledningar demonteras i sin helhet i lägenheterna. Det är 17 huskroppar och 3 portuppgångar i varje huskropp, ca 885 lägenheter.
Rivning av silo på Alderholmen
Avser rivning av spannmålssilo på Alderholmen.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Gävle
Avser byte av 44 st balkonger.
Upprustning av hissar i flerbostadshus i Ljusdal
Ändring av 8 stycken befintliga hissar på stenhamre 11:9 i ljusdal.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Ombyggnad av kontor i 2 plan ca 300 kvm.
Ombyggnad av hockeyarena i Tallåsen
Avser ombyggnation av hockeyarena samt nya omklädningsrum i Ljusdal.
Ombyggnad till lägenheter i Ljusdal
Fjärilen (Vi 1:26) Kolsvedjevägen 8: Ombyggnad av lokal till tre lägenheter. Ämbarbo (Kläppa 10:40) Ämbarbovägen 48 och 50: Ombyggnad av förskola till 4 st lägenheter.
Teknisk upprustning av Labbis i Forsbacka
Projektet innebär teknisk rust av byggnaden Labbis i Forsbacka. Nyinstallation av FTX- system, nya eldragningar samt nya radiatorer. I projektet ingår 4 optioner i form av bland annat tillgänglighetsanpassning vid befintlig utrymningsväg/trappa samt invändiga åtgärder vid scen för tillgänglighetsanpassning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Avser ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus.
Takarbeten på flerbostadshus i Valbo
Avser takrenovering på Skolvägen 2-6 samt Vretasvägen 21-67 i Valbo.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Avser ändrad användning av verksamhetslokal.
Mindre lokalanpassning av trafikledningscentral i Gävle
Mindre ombyggnad/verksamhetsanpassning av två ytor inom befintlig fastighet. Omfattas till viss del av säkerhetsskydd.
Renovering av lägenheter i Hudiksvall
Objektet avser renovering av totalt 12 lägenheter på plan 2. Djupegatan 40 består av 1 st huskropp som har 3 våningsplan, huset har hiss.
Beläggningsarbeten av gata i Iggesund
Avser beläggningsarbeten på Huggargatan i Iggesund.
Ombyggnad av gata i Njutånger
Avser ombyggnation av gata i Njutånger.
Ombyggnad av gata i Enånger
Avser ombyggnation av gata i Enånger
Asfaltering av konstsnöspår i Bollnäs
Ur investeringsbudget 2017-2026. Avser asfaltering av konstsnöspår på Bolleberget.
Ombyggnad av gata i Näsviken
Avser ombyggnation av gata i Näsviken.
Ombyggnad av gata i Delsbo
Avser ombyggnation av gata i Delsbo.
Hyrsegästanpassning av kontorshus i Gävle
Avser hyrsegästanpassning.
Cylinderbyte i flerbostadshus i Edsbyn
Projektet omfattar byte av låssystem (cylindrar) i kvarteret Skidan, Edsbyn.
Uppdatering av säkerhetsutrustning på kraftvärmeverk, Björksätra
Två gasol/oljeeldade hetvattenpannor med max 5% ånguttag skall uppgradera säkerhetsutrustningarna. Målet med bytet är att uppnå 72 timmars övervakningsintervall.
Golvarbeten i skola i Näsviken
Byte av mattor i skolan
Ramavtal avseende Målningsarbeten, Ljusdals kommun mfl.
Avtalstid: 2 år med möjlighet till option 1+1 år. Ramavtalet omfattar planerade- och oplanerade Målningsarbeten (service- och underhållsåtgärder, om- och tillbyggnation och nybyggnation) både inom- och utomhus inom beställarnas fastighetsbestånd. Ramavtalsentreprenör ska i egenskap av utförande- eller totalentreprenör utföra entreprenadtjänster efter avrop.
Ny kontrollutrustning till fördelningsstationerna MT1, MT4 och MT15 i Sandviken
Sandviken Energi Elnät AB har behov av att byta ut kontrollanläggning i fördelningsstationerna MT1, MT4 och MT15. I entreprenaden ingår också att flytta kontrollanläggsdelarna i MT15 till ett annat låst rum då den idag är inhyst i gemensamhetsutrymmen.
Trafikåtgärder på skola, Edsbyn
Trafiksäkerhetsåtgärder. Ny parkering & vändplan.
Byte av fasad på skola i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av aktivitetslokaler i Hudiksvall
Avser anpassning av lokaler till Julle United vid Västra Hamnen i Hudiksvall.
Ventilationsarbeten på skola, Edsbyn
Ventilation skola, nytt aggregat måste installeras.
Målning av fasad på flerbostadshus i Hofors
Avser fasadmålning på flerbostadshus i Hofors.
Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Mitt
Byggledning, projektering och uppföljning av leveranskvalitet. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Projektingenjör för underhåll av VViS, Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden upp till 12 månader. Placering Gävle.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Byte av tak på flerbostadshus i Sandviken
Byte av tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sandviken
Fasadändring. Renovering av kök/diskrum.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sandviken
Installation av solceller på flerbostadshus. Solcellsmontage är Robin Sjöström Bygg Entreprenör för energilagring är Solask
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av cafeteria i Bollnäs
Ändrad användning från kontor till butik, café och restaurang.
Installation av larm i lokal i Gävle
Installation av larm, konstcentrum.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av skola i Sandviken
Anmälan, övrig (byte av ventilationsaggregat).
Uppställning av moduler i Bollnäs
Flytt och uppställning av moduler.
Markarbeten efter brand i Storvik
Markarbeten efter brand.
Uppställning av container vid livsmedelsbutik i Gävle
Avser uppställning av container för pant/återvinning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Entrédörrar/ytterdörrar & balkongrenovering.
Utbyggnad av gatukök i Hudiksvall
Utbyggnad av Nisses Gatukök.
Tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Tillbyggnad av plåtskjul
Tillbyggnad av kiosk i Gävle
Tillbyggnad av kiosk
Nya utrymningsvägar på gästis i Edsbyn
Ansökan om bygglov för fasadförändring.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).