Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävleborgs län

Bollnäs (13)
Gävle (72)
Hofors (5)
Hudiksvall (24)
Ljusdal (8)
Ockelbo (3)
Ovanåker (13)
Sandviken (17)
Söderhamn (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 166 st.

Basunderhåll på Norra Stambanan
Option 1 + 1 år. Underhåll på bandelarna 215, 216, 217, 218, 242, 243, 311, 315.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hudiksvall
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1210 km varav grusväg ca 264 km.
Upprustning och ombyggnad av affärshus i Valbo etapp 1-3
Etapp 1 avslutades sommaren 2020. Etapp 2 startade februari 2020, avslutades sommaren 2020 och etapp 3 startar våren 2022.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Gävle
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 973 km varav grusväg ca 15 km.
Rivning och nybyggnad av skola i Gävle
Rivning och nybyggnad av Fridhemsskolan.
Upprustning efter brandskada i flerbostadshus i Gävle
Avser upprustning efter brandskada på Norra Fiskargatan 1A, Gävle.
Halvvarm massabeläggning i Region Mitt
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W11, W12 och Västernorrland: XY10.
Ombyggnad och tillbyggnad av järnvägsmuseet i Gävle
Tillbyggnad med ny entré, butik, receptionsdel och café med tillhörande köksdelar. Entresolplan med driftutrymmen för vent, plattformshiss mm. Nya parkeringsytor med dagvattenledningar, barnvagnsgarage samt cykelparkering. Huvuddel 1 (ombyggnaden) ska vara klart 2022-12-12 och huvuddel 2 (tillbyggnaden) 2023-05-05.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Nord och Mitt
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Tillbyggnad av skola i Bergsjö
Tillbyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Söderhamn, etapp 2
STAFFANGYMNASIET HUS A. OM- OCH TILLBYGGNAD. Denna anbudsförfrågan avser att genom en delad samordnad utförandeentreprenad låta utföra om- och tillbyggnad av Staffangymnasiets hus A samt en mindre anpassning i hus B. Byggnadsentreprenören blir huvudentreprenör och beställaren överför samordningsansvaret på huvudentreprenören. Då denna entreprenad upphandlas som en delad utförandeentreprenad ingår ett flertal sidoentreprenader utöver byggarbeten vilka beställaren upphandlar separat. Dessa är: El- och teleentreprenad inkl. brandlarm. Värme och sanitetsinstallations-entreprenad. Luftbehandlingsinstallations-entreprenad inkl. styrinstallationer. Ombyggnaden sker i 2 etapper och verksamheten i skolan pågår under hela entreprenadtiden. Ombyggnadsåtgärderna omfattar i huvudsak ytskiktsrenovering av skollokalerna, renovering och målningsbehandling av samtliga träfönster, byte av innerdörrar och montage av nya undertak samt nybyggnad av en lastkaj med skärmtak. Hela hus A förses med nya VA-installationer och ny mekanisk ventilation, nya el- och teleinstallationer, brandlarm samt komplettering av passersystemet och datainstallationen.
Renovering av skola, Alfta
Ventilationsåtgärder i skolkök samt bytt tak över matsalen.
Om- och tillbyggnad av Högbo Brukshotell i Sandviken
Avser om- och tillbyggnation av huvudbyggnaden vid Högbo Brukshotell. Inklusive ombyggnation av spa-avdelning samt en ny relaxavdelning.
Ombyggnad av transformatorstationer Broddlägret och Sävsberg i Bollnäs kommun
Transformatorstationerna Broddlägret och Sävsberg byggs om för att nytt 145kV-kablage ska kunna anslutas och driftsättas.
Renovering av folkhögskola i Sandviken
Region Gävleborg avser att utföra ombyggnation av Västerbergs folkhögskola.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Forsa folkhögskola.
Utredning av riskreducerande åtgärder längs väg- och järnvägsnätet i Region Mitt
Klimatanpassade åtgärder i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län och Västernorrlands län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år tom 2024-12-31.
Renovering av kursgård i Bollnäs
Avser totalrenovering av kursgård i Undersvik.
Förnyelse av kontrollanläggning Vittersjö
Förnyelse kontrollanläggning Vittersjö
Renovering av simhall i Kilafors
Renovering av simhall i Kilafors.
Om- och tillbyggnad av polishus, Bollnäs
Ombyggnationer i huset samt en nybyggnation av ett fristående garage för 6 st fordon samt en nybyggnation av en matsal på plan 3.
Ombyggnad till trygghetsboende i Hofors
Planer för +70 boende utan bemanning.
Ombyggnad till lägenheter i Söderhamn
Ombyggnad av lokaler till lägenheter på Köpmangatan 16/Köpmantorget 2.
Ommålning av järnvägsbro vid Gävle Central
Ny spåröverbyggnad och ommålning. Bro över Gavleån.
Måleriarbeten för AB Gavlegårdarna
Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 94 lägenheter inklusive erforderliga elarbeten. Objektet är beläget på Björkbergsvägen 10-16 samt 19-53.
Integrerat brounderhåll i Gävleborgs län
Entreprenaden avser utförande av förutbestämt- och tillståndsbaserat underhåll på byggnadsverk/bro i Gävleborgs län. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 821 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 5 st.
Ombyggnad av hälsocentral i Arbrå
Ombyggnad av ett våningsplan för hemsjukvården och hemtjänsten. Den ombyggda ytan ska bland annat innehålla omklädningsrum, paus och mötesrum, grupprum, kontor mm. Total yta invändigt som berörs av ombyggnaden för ny planlösning är ca 565 kvm. Utvändiga arbeten som ska utföras är anläggande av en ny parkering med plats för 49 st parkeringsplatser, samt renovering / byte av tätskikt på yttertak.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sandviken
Fönsterrenovering på Barberaren 7.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Ny mark, fasad, tak, fönster m.m
Modernisering av fördelningsstation F6 Hille, Gävle
Stationen är i behov av förnyelse. 11kV-ställverk samt skydd- och kontrollutrustning ska ersättas. Även LS- och VS-försörjning kommer att ersättas med nytt. Vissa byggåtgärder på byggnad kommer att behövas göras för att erhålla en driftsäker anläggning.
Teknisk upprustning av musikhus i Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020. Byggstart tidigast under 2021.
Upprustning av skola i Sandviken
Upprustning av Årsunda skola.
Renovering av fasader och balkonger på flerbostadshus i Gävle
Projektet omfattar ombyggnad takfot, tilläggsisolering och fasadrenovering av 2 st flerbostadshus samt byte av balkonger på byggnaden vid Övre Bergsgatan 2 och 4. Söder 29:11. Södra Kungsgatan 25A
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus med totalt 8 vindslägenheter.
Renovering av skola i Hudiksvall
Renovering av Östra skolan, fasad & fönster.
Reparation av bro längs väg 670 vid Lumnäs väster om Iggesund
Byte överbyggnad på bro vid Kjösens utlopp.
Renovering av skola i Hudiksvall
Renovering av skola.
Ombyggnad till optiker och massageverksamhet i Hofors
Objektet avser om- och tillbyggnad av Swedbanks gamla lokaler vid Centralgatan i Hofors för att inrymma lokaler till Optiker och behandlings och butiksverksamhet (Eva's Massage).
Centrumutveckling samt kajrenovering i Söderhamn, etapp 2
I etapp 2 fortsätter utvecklingen av kajpromenaden till att bli ett mer attraktivt promenadstråk med belysning och utrustning, en fortsättning av utbyggnad av gångfartsområde på Norra Hamngatan, ombyggnad av del av Köpmantorgets parkering samt en ombyggnation av Gurkparken till en aktivitetspark för alla åldrar. Utöver den här upprustningen innehåller entreprenaden en omfattande kajrenovering på sträckan från Järnbron till Hamnbron samt att en gång- och cykelbro målas om i samband med att den lyfts bort för att kunna utföra kajrenoveringen.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte, Ulvsätersvägen/Norrbågen.
Ombyggnad av gata & GC-väg i Bollnäs
Ombyggnad av Läroverksgatan, delen Fabriksgatan - Alirgatan.
Återställande efter vattenskada i Hemstagården, Gävle
Objektet avser källare i Hemstagårdens behandlingshem. Källaren ska återställas efter vattenskada och är sedan tidigare sanerad. Total bruttoarea ca 640 m2.
Totalrenovering av Kaplanshuset i Ockelbo
Utvändigt ska både tak och fönster bytas, ommålning av trädetaljer och viss lagning av fasad vid behov. Invändigt ska samtliga ytskikt förnyas och anpassningar utföras, 3 st lokaler ska konverteras till lägenheter där nya kök och badrum sak byggas. Nytt avlopp till dessa lägenheter är framdragna. Byte av tak lämnas som option men skall ingå i färdigställandetiden.
Omläggning av naturgräsplan i Alfta
Objektet avser omläggning av fotbollsplan med naturgräs.
Reparation av Hamnbron i Söderhamn
Avser underhåll/reparation av bro 21-341-1 över Söderhamnsån i Söderhamn på väg 5506, Norralagatan. Bron ska vara avstängd för all trafik.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.
Riktade utteråtgärder vid bro över Bölesjön vid Österböle
Byggande av uttertrumma, styrd borrning genom vägkropp på E14 vid bro över Bölesjön.
Riktade utteråtgärder längs E4 i Gävleborgs län
Byggande av uttertrumma, styrd borrning genom vägkropp på E4 vid bro över Söderalaån.
Markarbete vid bostadsområde i Gävle
Markarbete i stadsdelen Forsbacka i Gävle, runt Mariagatan, Strandgatan och Storgatan.
Takrenovering på skola i Edsbyn
Takrenovering, hela yttertaket på de äldsta delarna av byggnaden behöver bytas.
Tillbyggnad av kontor i Aflta
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor och fabrik.
Renovering av broar i Sandvikens kommun
Entreprenaden omfattar renovering av 2st broar över Vallbyån i Storvik. En vägbro belägen vid mjölnarvägen och en gångbro belägen vid dammluckorna vid kvarnvägen.
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall, etapp 1
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall, denna del avser markarbeten.
Ombyggnad av torg i Ockelbo
Upphandlingen avser om och tillbyggnad av markanläggning vid Ockelbo torg.
Utbyte av hiss i flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar utbyte av en hiss på Sveavägen 22A med option med en hiss på Tallbacksvägen 25B.
Ombyggnad av 400 kV-station i Ängsberg
Ombyggnad av transformatorstation 400 kV.
Anläggning av upplagsplan i Hudiksvall
Avser anläggning av en ny upplagsyta på Stormyran i Östanbräck, Hudiksvall.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering eller rivning av gröna bron i Iggesund.
Ny slamsilo i Hofors
Objektet avser projektering samt installation av en torrslamsilo med tillhörande ledningar och armaturer. Elkraftmatning och inkoppling av signaler mot Scada-system upphandlas separat av beställaren.
Ombyggnad till gc-bro i Ljusdal
Utförande av ombyggnad av en tidigare järnvägsbro över Ljusnan till gång- och cykelbro vid Edänge, Ljusdals kommun.
Nybyggnad av spolplatta i Kungsbäck, Gävle
Avsr uppförande av utvändig spolplatta för tyngre maskiner på Kungsbäck, Gävle.
Ombyggnad av flerbostadshus i Delsbo
Glada Hudikhem AB upphandlar totalentreprenad avseende ombyggnation på grund av ändrad användning, Torggatan 1, Delsbo
Fasadrenovering av brandstation i Gävle
Avser renovering av Brandstationens fasad inkl. målning fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Planer för ombyggnad av 3 lägenheter i källare.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Renovering av kylanläggning i bandyhall i Edsbyn
Entreprenaden omfattar byte av delar och renovering av befintlig kylanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fönsterbyte. Ca 200 fönster.
Hissbyte i sjukhus i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av hiss Södertull 13:10,Väster 4:18.
Utvändigt underhåll av kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kontors/affärshus på slotte 45:1 i ljusdal.
Uppsättning av solkraftsanläggningar i Hudiksvall och Forsa
Beställaren har för avsikt att bygga två solkraftsanläggningar, Vänortsvägen 8- 22 och Frejavägen 11-13 samt anslutning till angränsande anläggningar.
Renovering av duschutrymmen vid idrottsplats i Sörby, Gävle
Entreprenaden omfattar invändig renovering av 2 st duschutrymmen, 2 st RWC samt 1 st passage vid Sörby IP.
Målningsarbete i flerbostadshus i Gävle
Projektet omfattar målning samt tapetsering på Nygatan 63C, alla väggar på alla plan dvs. markplan och plan 2-5. Målning omfattar trapphuset, gemensamma utrymmen, alla tak där det inte är undertak inklusive alla snickerier i dessa utrymmen. Alla rum i alla lägenheter ska tapetseras, alla tak och snickerier målas.
Byte av trapphusbelysning på Öster, Gävle
Projektet omfattar utbyte av belysning i stadsdelen Öster i Gävle. Belysning i trapphus, tvättstugor, entréer, förrådsgångar, cykelrum mm skall bytas ut till LED armaturer. Objekten är belägna i stadsdelen Öster, Gävle kommun med adress Norra Fiskargatan 1, Näringsgatan, Nygatan.
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser komplett leverans och installation av 4 st frånluftsaggregat med integrerad värmepump för återvinning av frånluft. Återvunnen värmeenergi skall tillföras befintligt värmekulvertsystem via de olika fastigheternas värmeundercentral i källarplan. Objektet är beläget på Jakobsbergsvägen 16-24, Hudiksvall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).