Aktuell nybyggnation i Uppsala län

Enköping (17)
Heby (11)
Håbo (5)
Knivsta (5)
Tierp (10)
Uppsala (49)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 2 mfl
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av simsportanläggning i Gränby, Uppsala
Objektet avser nybyggnation av Simsportanläggning ) i anslutning till Gränby sportfält. Byggnaden omfattar ca 10000 kvm BTA. I entreprenaden ingår också utomhusbassäng, omkringliggande ytor och tillhörande parkering.
Nybyggnad av läkemedelsfabrik i Uppsala
Projektet omfattar nyproduktion utav en högautomatiserad läkemedelsfabrik. Byggnationen sker i 4 delar (lagerbyggnad, kontor, anslutning mot befintlig byggnad)
Nybyggnad av studentboende mm i Rosendal, Uppsala
Aquila är beläget i stadsdelen Rosendal i Uppsala. Akademiska Hus avser att bebygga norra delen av Rosendalsområdet med början kring torget Talltorget. Detta kvarter blir startpunkten genom ett högre hus sammanlänkat med ett lägre. Fastigheten kommer att formas som ett U, en hög del i tolv våningar och en lägre del i sex våningar. Akademiska Hus har som ambition att bygga huset i trä, trä i sin helhet eller alternativt en hybridlösning. Nybyggnad av studentboenden om ca 11 500 kvm BTA samt ombyggnation av äldre kulturminnesmärkta byggnader(ca 350 kvm) på gården som bland annat ska användas som cykelförvaring. Kvarteret består av en högdel med 12 våningar och en lågdel med 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 1
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Nybyggnad av skola i Örsundsbro, Enköping
Avser rivning av befintliga byggnader och uppförande av ny skola i Örsundsbro. Ny skola för 760 elever.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala
150-200 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus, undercentral/mijöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Årsta 28:7,28:8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus, garageunder mark och rivning av mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala etapp 1
Bostäder, studentbostäder, förskola, livsmedelsbutik.
Nybyggnad av bostäder i Karlholm
100 lägenheter i fina Karlsholm http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Nybyggnad av tvåbostadshus och två förråd på Burvik 2:176, 2:177, 2:173, 2:174, 2:178, 2:179, 2:180, 2:175, 2:181., 2:168, 2:169 och 2:170. .
Nybyggnad av parhus och villor i Uppsala
7 parhus med 14 lägenheter och 13 st villor. Svia 42:1
Nybyggnad av flerbostadshus i Skutskär
Nybyggnad av ca 75 st bostäder.
Nybyggnad av handel och logistikverksamhet i Uppsala
60 000 kvm byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns. Tomten är väldigt stor förhållande till byggrätten vilket möjlighet för etablering av ytkrävande verksamheter. Möjlighet finns att etablera en verksamhet på hela byggrätten på 12 000 BTA.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
60 000 kvm byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns. Tomten är väldigt stor förhållande till byggrätten vilket möjlighet för etablering av ytkrävande verksamheter. Möjlighet finns att etablera en verksamhet på hela byggrätten på 12 000 BTA.
Nybyggnad av bostäder i Älvkarleby
Ca 57 radhus och 3-4 st villor
Nybyggnad av förskola i Bälinge
Bälingebys förskola består idag av moduler för ca 75 barn. Dessa moduler skall tas bort och ny förskola skall uppföras på samma plats. Den nya förskolan skall kunna inrymma 8st avdelningar med sammanlagt 144 barn. Tillagningskök med kapacitet för 170 portioner per dag skall inrymmas i lokalerna.
Nybyggnad av återvinningscentral i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av förskola i Enköping
Nybyggnation av en förskola i Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2140 m² BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp område A
Flerbostadshus i två plan med 64 bostäder. Projektet utförs med trästomme. BOA ca 3100 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser nybyggnad av flerbostadshus 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala, etapp 2
Nybyggnad av ca 63 st bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola 4,5 eller 6 avdelningar
Utbyggnad av allmän platsmark samt VA-anläggning i Uppsala kommun
Inom ramen för Detaljplan Börjetull ska befintliga Fyrisvallsgatan, Seminariegatan och Vallongatan byggas om. Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse och service i kombination med utbyggnad av befintlig industri. Detta objekt avser nybyggnad och ombyggnad av gator, allmänna VA-ledningar, belysning, fjärrvärme-, el- och fiberledningar, inom allmän platsmark. Inom delar av Fyrisvallsgatan och Vallongatan återfinns en f.d. deponi. I entreprenaden ingår hantering av förorenade massor i angiven omfattning.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Kvarteret Björnmossen består av 8 parhus i en gles södervänd solfjädersform längs östra Lindbackens huvudgata Björnmossvägen.
Nybyggnad av laboratorium i Östhammar
Kommer att byggas i trä och inrymma kontor och kemilab för att analysera borrprover från SKB:s verksamhet i Forsmark. I fastigheten inryms även ett förråd för borrkärnor samt en mindre verkstad.
Nybyggnad av VA-verk i Skoklosterudde
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Nybyggnad av förskola i Vänge
Nybyggnad av koncept förskola med 4 avd.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Ny byggnad av bostäder
Nybyggnad av skola i Örbyhus
Avser nybyggnad av konceptförskola med plats för 120 hemvister, 6 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Enköping, etapp 2
Ekolsund 1:280, Ekolsund 1:276 mfl
Nybyggnad av vapenvårdslokal i Enköping
Avser nyproduktion av 1 vapenvårds- och 1 grovlektionssal med tillhörande markyta placerade inom stängslat område. Byggnad och anordnad markyta ska vara anpassad för en framtida utbyggnad med ytterligare 1 grov- respektive 1 vapenvårdslokal.
Nybyggnad av radhus i Rosendal, Uppsala, etapp 3
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd. Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen.
Nya byggrätter i Uppsala
Ett tjugotal lägenheter med varierande boyta, och verksamheter som erbjudertillfällig vistelse, exempelvis lägenhetshotell. Två nya byggrätter tillkommer, en mot Storgatan och en mot Österplan.
Nybyggnad av bostäder i Heby
Området är cirka 13 500 kvm och är beläget cirka 500 m från Heby centrum. Heby har goda kommunikationer till övriga orter i kommunen samt till Uppsala, Sala, Västerås och Enköping. I Heby finns även nödvändig service, idrottsanläggningar och butiker. Markområdet är planlagt enligt Detaljplan DP 394 ”Horrsta norra, del av Horrsta 4:36” och är kommunägd. Kommunens ambition är att vidareutveckla området med bostäder. De uppförda husen ska ta hänsyn till gestaltningen och miljön i omgivningen. Husen ska även kännetecknas av arkitektoniks kvalitet och hållbarhet i en levande och trivsam miljö.
Nya småhus i Heby
Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten till bostadsbebyggelse på fastigheterna Horrsta 4:5, Horrsta 4:12 och del av Horrsta 4:36.
Nya bostäder i Harbo, Heby
Forsbo 1:60 och del av Forsbo 1:76, Harbo. Syftet med detaljplanen är att inom planområdet undersöka möjligheten att etablera bostäder i form av lägre flerbostadshus i två våningar samt villor och/eller parhus. Avseende Forsbo 1:60 så regleras byggrätten.
Ev nybyggnad av verksamhetsområde i Harbo
Heby kommun arbetar med en detaljplan (DP 396 Del av Forsbo 1:66 och Forsbo 1:119) för att ta fram verksamhetsmark i Harbo. Aktuellt planområde ligger längst väg 272 i södra utkanten av Harbo tätort. På planområdet planeras för verksamhet, vilket kan inrymma olika typer av verksamheter med begränsad omgivande påverkan. Exempelvis serviceverksamheter, tillverkning, lager eller verkstäder.
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp B3‐B7 Hugo Alvén, Gottsunda allé (KM 5/550‐8/000).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp D3 v255/Skåneresan (KM 10/100‐11/000).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp B2 Vårdsätravägen (KM 3/750‐5/550).
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark som möjliggör en utveckling av handel, småindustri och kontor. Planområdet är cirka 29 500 kvm och ligger i sydöstra Bålsta. Området är en del av Dragets industriområde och ligger mellan vägen Södra Bålstaleden och Lillsjön.
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp A1a Dag Hammarskjölds väg (KM 1/900‐C2/750).
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark som möjliggör en utveckling av handel, småindustri och kontor. Planområdet är cirka 29 500 kvm och ligger i sydöstra Bålsta. Området är en del av Dragets industriområde och ligger mellan vägen Södra Bålstaleden och Lillsjön.
Nybyggnad av omklädningsrum & läktare i Uppsala
Österängens IP ska byggas om för att utvecklas för att möjliggöra elitspel i amerikansk fotboll men även annan idrott, såsom fotboll, friidrott m.m. Merparten av förbundskraven för am. fotboll kommer uppfyllas. Följande delprojekt berörs av denna handling: -Kafeteria (komplementsbyggnad) för ca 50 pers innehållande RWC/WC för hela idrottsplatsen, omkl. rum domare (8 pers), sjukvårdsrum samt förråd och arbetsrum för driftpersonal. Byggnaden skall även innehålla UC för anläggningen. -Ny läktare för ca 700 pers med hytter för speaker, radio och TV. Tillgång till EL och internet/Wi-Fi är ett krav. -Permanent lösning för kamera/mediatorn -Entré, huvudentré görs om, cykelställ samt belysning för åskådare/nyttjare av anläggningen samt ramp från entré ner mot komplementsbyggnad. - Fullständiga markarbeten samt samtliga el/installationsarbeten för den nya läktarbyggnaden samt dagvattenhantering (yttre VA) omfattas inom detta uppdrag.
Mark- och ledningsarbete i Kv Ångkvarnen Etapp 1, Skede 1, Uppsala
Objektet avser mark- och ledningsarbeten i Kvarteret Ångkvarnen, Etapp 1, Del 1, Skede 1, Uppsala. Inom ramen för Detaljplan Ångkvarnen (Dnr 2016-000384) ska Elevatorgatan samt delar av Östra Ågatan, Pumphusgatan och Ångkvarnsgatan byggas om. Objektet avser utbyggnad av gator, VA samt övrig ledningsinfrastruktur inom detaljplaneområdet. Finplaneringsarbeten för gator ingår ej.
Nybyggnad av industrihus mm i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nya par/radhus i Ösvervåla
Området är ca 4500 kvm och är beläget cirka 1,2 km ifrån Östervåla centrum. Markområdet är planlagt enligt Detaljplan DPä 395 ”Ändring av detaljplan Ol-jansberget, del av Hov 4:1” och är kommunägd. Kommunens ambition är att vidareutveckla området med bostäder. Området öster om markområdet är bebyggt med villabebyggelse.
Nybyggnad av byggvaruhus i Knivsta
Avser nybyggnad av en verksamhetsbyggnad (bygghandel).
Till och ombyggnation av skola och förskola i Harbo
Befintlig skola och fritids byggs om- och till med plats för 196 elever och 20 lärare. Tillbyggnation av lokaler för förskola med plats för 110 barn och 20 pedagoger. Befintligt mottagningskök byggs om till tillagningskök för tillagning och servering av både skol och förskoleverksamhet på plats. Till byggnationen hör även nya installationer samt utomhusmiljö. Byggnadernas bruttoara ca: 4 300 kvm Arbetsområde utomhusmiljö ca: 23 800 kvm
Nybyggnad av skärmtak i Enköping
Objektet avser i huvudsak uppförande av ett skärmtak om 2300 m² över en betongplatta med tillhörande belagda ytor om ca 8000 m². Flytt av ca 10000 m³ Fall A ingår också i entreprenaden.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 12 st nya lägenheter och renovering av 17 st lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus samt en hästgård.
Nybyggnad av gruppbostad i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende, avfallsskåp, cykelförråd och uppförande av plank, samt rivningslov för rivning av förråd.
Nybyggnad av lager och partihandel i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 5050kvm 13 m i höjd. Kan byggas ca 1-3 byggnader på marken. Avser Fullerö backe 107 och 109. Tomten är väldigt stor förhållande till byggrätten vilket möjlighet för etablering av ytkrävande verksamheter. Byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns.
Nybyggnad av restaurang i Uppsala
Nybyggnad av KFC restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av logistikcenter mm i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av logistikcenter, bilhall och verkstad.
Nybyggnad av lagerlokal i Heby
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Förtätning med enbostadshus i Håbo
Syftet med detaljplanen är att planlägga del av Katrinedal 3:70 för cirka nio småhus och för cirka tre småhus inom den kommunala fastigheten Övergran 6:6.
Nybyggande av infrastruktur i Tierp
Detaljplan 1010 kv Lejonet, infrastruktur
Modulbyggnader för skola/förskola i Harbo
Avser ersättningslokaler som etableras vid Harbo skola och förskola som moduler med tillhörande markarbete och infrastruktur på intilliggande fastighet del av HARBO-PRÄSTGÅRD 1:20. Förskoleklass: 19 barn. Skola åk 1-6: 121 barn. För barn i skola och förskoleklass ska det beredas 50 fritidsplatser. Förskola: 25 barn.
Installation av laddstolpar i Uppsala
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av parhus Gamla Uppsala 79:63,79:64.
Nybyggnad av industrihus i Heby
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Heby
Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten till bostadsbebyggelse på fastigheterna Horrsta 4:5, Horrsta 4:12 och del av Horrsta 4:36. Bostäderna planeras att utgöras av småhus enligt samma mönster som byggts ut norr om planområdet, motsvarande en etapp I. Detta innebär att en- och tvåbostadshus alternativt parhus uppförs på egen fastighet där fastighetsarean omfattar ca 1000-1500 m². Den nya detaljplanen bedöms kunna skapa ca 20 nya fastigheter för en- och tvåbostadshus.
Nyanläggning av gator mm inom Rosendalsfältet, Rosendal Uppsala
Objektet avser nyanläggning av gator inom detaljplan för Rosendalsfältet. Den del som denna entreprenad omfattar kallas etapp 3 skede 2. Objektet avser färdigställande av gator, GC-vägar, plantering, BGG-system, gångbanor m m i skede 2.
Nybyggnad av lokalgata i Enköping
SVEAB anlägger Stenvreten 8:3, en ny lokalgata i Enköping och arbetet förväntas pågå till slutet av 2024. Arbetet innefattar dagvattenledning, belysning och förläggning av tomrör. Projektet är en del av SVEABs ramavtal med Enköpings Kommun.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av butik i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av gårdsbutik.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Enköpings kommun planerar att bygga en ny avloppspumpstation (APS) som ersätter befintlig APS sydöst om Lillkyrka samhälle.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av radhus, rivning av byggnader.
Anläggande av VA-ledningar i Enköping
Objektet avser anläggande av nya vattenledningar samt nya spillvattenledningar i befintlig väg med serviser. Det ingår även tillhörande brunnar, ventiler, anslutningar, kopplingar, provning mm.
Nybyggnad av grupphus i Heby
Tre fastigheter i Harbo som är till försäljning. Fastigheterna ligger utanför detaljplanelagt område. Kostnaden för marken är 300 kronor per kvadratmeter. Guttorp 3:25 (1839 m2) Guttorp 3:26 (1160 m2) Guttorp 3:27 (1274 m2)
Utbyte av ställverk vid Bolandsverket, Uppsala
Omfattar utbyte av ett lågspänningsställverk 400V för reservkraft i anläggning Boland i Uppsala.
Nybyggnad av bullerskärm i Uppsala
Objektet omfattas av byggnation av en bullerskärm cirka 90 meter lång och två till tre meter hög. Bullerskärmen ska byggas i Geometriparken intill Ringgatan i Uppsala.
Installation av fjärrvärme i flerbostadshus i Östhammar
Planer finns på installation av fjärrvärme i flerbostadshus.
Uppställning av moduler för förskola i Uppsala
Uppställning av moduler bredvid Myrgångens förskola.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Uppsala
Planer finns för installation av laddstolpar.
Borrning av rörbrunnar för återinfiltration i Fråganbo
Beställaren avser att anlägga en ny grundvattentäkt för Gävle och Älvkarleby i Uppsalaåsen söder om Skutskär. Som ett led i hydrogeologiska undersökningar ska försök med återinfiltration av grundvatten för avskiljning av järn och mangan göras vid Fråganbo. Preliminärt fyra (4) uttagsbrunnar ska borras för detta ändamål, med option på ytterligare en (1) till två (2) brunnar belägen i samma område.
Nybyggnad av skärmtak och upplagsyta i Tierp
Nybyggnad av skärmtak med upplagsyta.
Nybyggnad av bullerskärm i Uppsala
Objektet avser uppförande av c:a 130 meter ny bullerskärm vid Österledskyrkan. Bullerskärmens läge planeras mellan Vattholmavägen och svänger sedan in på Regins väg en bit. Objektet omfattar en mindre grundläggning och uppförande av den nya bullerskärmen. Komplettering och återställande av ytskikt och planteringar.
Nybyggnad av skatepark vid Kungsängsbron i Uppsala
Avser en totalentreprenad för nybyggande av en mindre skatepark under Kungsängsbron i Uppsala, ca 300 m2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).