Aktuell nybyggnation i Uppsala län

Enköping (12)
Heby (2)
Håbo (9)
Knivsta (9)
Tierp (8)
Uppsala (56)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av ishall, event- och upplevelsearena i Gränby, Uppsala
Ny ishall på Gränby sportfält med tänkt byggstart under våren 2023. Event & upplevelsearenan med plats för 5000 åskådare beräknas en byggstart våren 2024.
Nybyggnad av grundskola mm i Kvarngärdet, Uppsala
Projektet avser att riva befintliga Kvarngärdesskolan och uppföra en ny skola fördelat på två självförsörjande enheter med en kombinerad fullstor idrottshall, tillagningskök samt matsal som ska samnyttjas av dessa två enheter. Enheterna kommer att benämnas Kvarngärdesskolan I och II där Kvarngärdesskolan I avser årskurs 7–9 och Kvarngärdesskolan II avser F-6. Kapaciteten för dessa enheter önskas dimensioneras till 12 klasser á 30 elever (Kvarngärdesskolan I) respektive 21 klasser á 30 elever (Kvarngärdesskolan II). Uttryckt i antalet elever resulterar detta totalt i 990 elever F-9. Utemiljö (skolgårdsytor) och angöring. Kvarngärdesskolan I: Antal elever: 360 Antal personal: 35 BTA: 4500 Kvarngärdesskolan II: Antal elever: 630 Antal personal: 60 Antal fritidspersonal: 5 BTA: 8375 Idrottshall, tillagningskök och matsal: BTA (total): 5800 Kapacitet tillagningskök: 1200 portioner Matsal: 330 sittplatser Antal kökspersonal: 10
Nybyggnad av gymnasium i Enköping
Byggnadens BTA uppgår till ca 18 300 kvm med en intilliggande skolgård på ca 4000 kvm. Skolan ska innehålla klassrum, bibliotek, tillagningskök med matsal, aula, skyddsrum, makerspace, särskola, miniaulor m.m.
Utveckling av stadsdel i Uppsala
Delområde B: Detaljplan för Gottsunda östra
Ombyggnad av badhus och sporthall i Uppsala etapp 1
1 etappen är en ny 50 M bassäng. Nya bassänger på Fyrishov, bland annat en ny 50-meters bassäng, varmbassänger för undervisning och en rundbana för motionssimning
Nybyggnad av logistikpark i Bålsta
Namnet Triple Zero kommer från ambitionen med noll utsläpp under byggnationen och noll under själva driften. Den tredje nollan handlar om att i framtiden kunna bygga CO2-neutralt utan att kostnaderna blir högre än dagens byggen.
Nybyggnad av grundskola, idrottshall och matsal i Uppsala
Högstadieskola ÅK 6-9 med matsal för 720 elever och storkök. Byggnaden kommer utöver själva skolan att rymma en fullstor idrottshall, fritidsklubb, ett bibliotek och en danslokal.
Nybyggnad av studentboende mm i Rosendal, Uppsala
Aquila är beläget i stadsdelen Rosendal i Uppsala. Akademiska Hus avser att bebygga norra delen av Rosendalsområdet med början kring torget Talltorget. Detta kvarter blir startpunkten genom ett högre hus sammanlänkat med ett lägre. Fastigheten kommer att formas som ett U, en hög del i tolv våningar och en lägre del i sex våningar. Akademiska Hus har som ambition att bygga huset i trä, trä i sin helhet eller alternativt en hybridlösning. Nybyggnad av studentboenden om ca 11 500 kvm BTA samt ombyggnation av äldre kulturminnesmärkta byggnader(ca 350 kvm) på gården som bland annat ska användas som cykelförvaring. Kvarteret består av en högdel med 12 våningar och en lågdel med 6 våningar.
Rivning och nybyggnad av skola i Bälinge
Uppsala Skolfastigheter har för avsikt att riva Bälinge skola och ersätta denna med en ny skola. I dagsläget består skolan av sju separata byggnader utspridda på fastigheten; Skolbyggnad, provisorisk skolbyggnad (tillbyggda baracker med tillfälligt bygglov), matsal, slöjd, skol-museum och idrottshall. De fyra förstnämnda byggnaderna planeras att rivas. Därefter uppförs en ny skolbyggnad på tomtens norra del och nytt kök och matsal på tomtens södra del.
Nybyggnad av filmstad i Uppsala
Den nya biografen byggs i hörnet Dragarbrunnsgatan/Klostergatan där den befintliga fastigheten till stora delar ska rivas och byggas om från grunden. Nya Filmstaden Uppsala byggs i tre våningsplan, får 13 salonger med totalt 844 fåtöljer plus 44 rullstolsplatser. En av salongerna är en så kallad iSense, Filmstadens eget premiumformat, närmast att jämföra med en IMAX®
Nybyggnad av logistikcentral i Enköping
Nybyggnad av logistikcentral. 50 000 kvadratmeter stor solcellsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Projektet avser nybyggnad av 202 hyresrätter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjades i december 2021. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av handelsområde i Uppsala
Avser handelsområde med ca 5-10 hyresgäster för olika verksamheter.
Nybyggnad av lägenheter, vårdboende och förskola i Uppsala
Avser sammanlagt 19 hyresrättslägenheter, vårdboende med 80 lägenheter samt en förskola på Gamla Uppsalagatan.
Nybyggnad av skola mm i Enköping
I den nya grundskolan ska det ingå en grundsärskola och träningssärskola och ska rymma 930 elever.Sporthallen har en beräknad BTA på 2589 kvm och ska innehålla en fritidsgård.
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala. 8 våningar ovan mark med plats för 588 bilparkeringar och 28 MC-platser.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Korsängen 20:2 & 20:3
Ny simhall i Bålsta
Den nya simhallen ska stå på en av de två pendlarparkeringarna vid nuvarande simhallen. Den nya byggnaden kommer sedan att anslutas med en gång till nuvarande rehab- och relaxavdelningen. Undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt en läktare och 25-metersbassäng med åtta banor.
Nybyggnad av punkthus och lamellhus på Norby, Uppsala
4 punkthus i högst 8 våningar och 1 lamellhus i högst 5 våningar. Ca 140 lgh totalt. Blodstensvagen, Marmorvägen, Norbyvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av fyra flerbostadshus och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängby, Knivsta
Projektet avser nybyggnad av 113 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Avser nybyggnad av 134 hyreslägenheter. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala
Cirka 80 lägenheter och 400 kvadratmeter lokaler för centrumverksamhet. Planen innebär att ett envåningshus avsett för handelsverksamhet rivs och tre byggnadskroppar i 11, 5 respektive 3 våningar uppförs. Parkering för de boende föreslås ske i källargarage, och bostäderna får en upphöjd gård som vänder sig mot torget. Detaljplanen innebär att en trädrad utmed Torkelsgatan försvinner vilket möjliggör att gång- och cykelvägen förbi planområdet kan breddas.
Nybyggnad av bostäder i Älvkarleby
Medora 168:60 och 168:63
Utökning av verksamhetsområde i Uppsala etapp 2
Uppsala Business Park skall utöka verksamheterna
Nybyggnad av demensboende i Bålsta
Nybyggnad av äldreboende med 40 boendeplatser för personer med demenssjukdom. Placering på Åsen i Bålsta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad och miljöhus.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av industri, lager mm i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Alsike, Knivsta
Alsike station har en yta på 11,9 hektar, 500-600 bostäder planeras 2023-2040.
Nybyggnad av idrottshall vid Almtunaskolan i Uppsala
En fullstor idrottshall med läktare för ca 200 personer samt fyra omklädningsrum planeras. Kommer ske parallellt med skolan på Projekt: 1168648.
Nybyggnad av bilcenter i Fyrislund, Uppsala
Nybyggnad av Porsche Center Uppsala med verkstad och showroom.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
4 avdelningar i 2 plan
Nybyggnad av förskola i Bälinge
Bälingebys förskola består idag av moduler för ca 75 barn. Dessa moduler skall tas bort och ny förskola skall uppföras på samma plats. Den nya förskolan skall kunna inrymma 8st avdelningar med sammanlagt 144 barn. Tillagningskök med kapacitet för 170 portioner per dag skall inrymmas i lokalerna.
Nybyggnad av butiker i Gnista, vid Boländerna
3-3500 kvm mark till vänster om Ica Maxi butiken som får bebyggas med handel.
Anläggningsentreprenad skede 1 i Östra Sala Backe i Uppsala
Detta objekt omfattar etapp 3 och utförande av skede 1-arbeten. Mindre del av skede 2-arbeten kan förekomma. Objektet avser justering av befintliga gator och nyanläggning av gator och gc-vägar ca 1050 m, inkl. belysning, och arbeten med kanalisation och ledningsdragning för ledningsägare. Objektet avser även nyanläggning av vatten-, spill- och dagvatten, totalt ca 1750 m ledning. Samt rening och fördröjning av dagvatten med BGG-system.
VA-ledningar till nytt avloppsreningsverk i Enköping, etapp 2
Objektet avser anläggande av en ny dricksvattenledning och ett flertal spillvattenledningar, ca 3 km. Entreprenaden är belägen mellan skogen vid Nynäs Gård och fram till väg 55 vid infarten till Haga Slott, samt en delsträcka fram till Haga Slott. Byggnationen omfattar även en serviceväg mellan Norra Mariedal och skogen vid Nynäs Gård, ca 800 m.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Uppsala kommun ämnar teckna hyresavtal med Svia Fastighetsutveckling i Skölsta AB.
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning mm i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator, gång- och cykelbanor och parkmark i nytt bostadsområde Storskogen i Enköping. Byggnationen omfattar cirka 1300 m kvartersgata och cirka 1580m gång- och cykelbana. I projektet ingår även förläggning av fjärrvärme, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör. Ombyggnation av Bredsandsvägen vid infarten till bostadsområdet ingår också i projektet
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Uppsala
Exploatering för verksamhetsområde på ca 210000 kvm
Nybyggnad av förskola i Östhammar
Ny förskola för ca 100 barn, 6 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Planerat projekt efter 1600736
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark samt mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 3
I denna etapp byggs det 30 hyreslägenheter.
Nytt industriområde i Alsike
35 000 kvm. 3 tomter.
Utbyggnad av höglager i Uppsala
Den planerade byggnaden kommer vara synlig från flera andra delar av Uppsala Business Park ställs höga krav på dess arkitektoniska kvalitet. Fasaden vara av metall och glas och släppa igenom ljus, som gör att byggnaden kommer upplevas olika under dag- och kvällstid. Taket blir grönt med sedum och det finns möjlighet till solpaneler.
Nybyggnad av lager, lättindustri i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och miljöhus, samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av 16 enbostadshus Ärnevi 17:2,17:1,17:3,17:10,17:9,17:4,15:4,16:1,17:8,16:2,16:3,16:4,16:5,16:6,15:5.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Verkstad som är till för service på båtar. Samt anlägga bryggor.
Nybyggnad av återvinningscentral i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus, 12 lgh med loftgång, vind och utvändig hiss.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Nybyggnad av parhus på Gånsta 3:31, 3:32, 3:33, 3:34, 3:35, 3:36 och 3:37.
Ny gång- och cykelväg längs väg 76 mellan Älvkarleby-Skutskär
Nya gång- och cykelvägar på tre sträckor: •längs väg 759 Västanåvägen från Älvkarleby till korsningen med väg 76. Sträckan genom Västanån blir bygdeväg. •längs väg 786 Långsandsvägen från korsningen med väg 76 till Överboda, inklusive en gång- och cykelport under väg 76. •längs väg 76, från korsningen med väg 759 Västanåvägen till den befintliga gång- och cykelvägen i Skutskär. Ca 5-6 km lång sträcka totalt.
Nybyggnad av grupphus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av 8 enbostadshus och carport/förråd Ärnevi 19:1,19:4,19:2,19:3,20:3,20:1,20:2,19:5.
Utbyte av ställverk samt transformatorer till Boländerna, Uppsala
Omfattar utbyte av ett ställverk och två transformatorer. Adress Bolandsgatan 13, Uppsala.
Nybyggnad av verkstad i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (verkstad/maskinhall).
Nybyggnad av bensinstation i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Hyresvärdsupphandling av 3 gruppbostäder (LSS) i flerbostadshus, Uppsala
Upphandlingen omfattar tre (3) gruppbostäder (LSS/SoL) om sex (6) lägenheter i varje gruppbostad. Gruppbostäderna ska vara inrymda i nyproducerade flerbostadshus, alternativt inrymda i en nyproducerad byggnadskropp kopplad till ett befintligt flerbostadshus.
Nybyggnad av fjärrvärmeundercentral vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Projektet avser byggnation av en 16MW fjärrvärmeundercentral i för inkommande fjärrvärme till Akademiska sjukhuset med tillhörande fjärrvärmekulvertar. Fjärrvärmeundercentralen placeras i en ny byggnad C14 på ca 250 kvm som ingår i detta projekt.
Anläggning av fjärrvärmeledningar på Dragarbrunnsgatan i Uppsala, etapp 3
Objektet avser rivning samt nyläggning av fjärrvärmeledningar i Dragarbrunnsgatan mellan korsningarna Vretgränd och Bangårdsgatan i centrala Uppsala.
Nybyggnad av vätgastankstation i Fyrislund, Uppsala
Den nya vätgastankstationen kommer anläggas i fyrislund, Uppsala. Stationen kommer ligga längst Söderhällbygatan vid infarten till stadbussdepå. På fastigheten kommer också anläggas snabbladdare för tunga fordon. Vätgastankstationen ska i första hand avse tankning av tunga fordon, men kan även erbjuda vätgastankning för lätta fordon genom separata och specifika vätgasdispensrar.
Anläggande av nya ledningar Länna-Almunge, etapp 2 B
Nya ledningar (sjö & landledningar) planeras till Almunge. Objektet är beläget vid Långsjön, nära Almunge ungefär ca 2 mil öster om Uppsala stad.
Upprustning av trädgård och nybyggnad av paviljong i Uppsala
Upprustning av Linnéträdgården. Den permanenta paviljongen ska utöver sin tillgängliga och tydliga entréfunktion erbjuda en butik för souvenirer och böcker, besökstoaletter, väskförvaring och personalutrymmen. Till paviljongen skapas en ny entréträdgård med café och uteservering.
Utbyggnad av Stationsstråket och Bålsta Torg, Bålsta centrum
Entreprenaden omfattar anläggning av Stationsstråket, Bålsta Torg samt renovering/ombyggnad av gångtunnel under Stockholmsvägen.
Nybyggnad av panncentral i Tärnsjö, Heby
Nybyggnad av panncentral i Tärnsjö, 2 MW flispanna och 2 MW oljepanna.
Nybyggnad av parkeringshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av parkeringshus.
Upprustning av utemiljö vid skola i Tierp
Objektet avser byggnation av utemiljö till Kyrkbyns förskola och skola med tillhörande förrådsbyggnader, belysning och lekutrustningar på gård inklusive återfyllnad av mark till fullt färdig anläggning.
Nybyggnad av lekpark i Ulleråker, Uppsala
Objektet avser nyanläggning av parkmark inklusive belysning och dagvattenledningar i Lyrikparken, Ulleråker tillhörande detaljplan Sagan.
Utbyte av lågspänningsställverk samt transformatorer till Boländerna, Uppsala
Omfattar utbyte av ett lågspänningsställverk och två transformatorer. Adress Bolandsgatan 13, Uppsala.
Nybyggnad av industrihus i Älvkarleby
Nybyggnad av industrilokal.
Utbyggnad av industri, Östhammar
Utbyggnad av industri.
Nybyggnad av biogas tankstation i Tierp
Planerat projekt ur investeringsbudget 2020-2022
Nybyggnad av slamcontainerförråd i Tierps kommun
Avser nybyggnation av två slamcontainerförråd, ett förråd i anslutning till reningsverket i Söderfors och ett förråd i anslutning till reningsverket i Skärplinge. Även Söderfors Bruk 1:169
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Väderkvarnsgatan mellan Råbyvägen och S:t Persgatan
Nybyggnad av tälthall i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad.
Exploatering för bostäder i Alsike
Exploateringsarbeten för Vrå 1:3
Nybyggnad av parkeringsplatser i Heby kommun
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Ärnavägen mellan Groaplan och väg 600
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Vaksalagatan förbi Skomakargatan.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Alrunegatan mellan Fyrislundsgatan och Norra Slavstavägen
Nybyggnad av ställverk i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).