Aktuell nybyggnation i Uppsala län

Enköping (15)
Heby (10)
Håbo (8)
Knivsta (5)
Tierp (4)
Uppsala (39)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikpark i Bålsta
Namnet Triple Zero kommer från ambitionen med noll utsläpp under byggnationen och noll under själva driften. Den tredje nollan handlar om att i framtiden kunna bygga CO2-neutralt utan att kostnaderna blir högre än dagens byggen.
Nya bostäder i Enköping
Gamla mejeriet och andra sidan vägen där restaurang Sarajevo ligger idag. Lillsidan 4:5 och 4:7 med flera
Nybyggnad av bostäder i Rosendalsområdet, Uppsala
240 lägenheter Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd/växthus.
Nybyggnad av förskola, äldreboende och bostäder i Bålsta
På Kalmarsandspark är det tänkt att bygga förskola ev äldreboende och hyresrätter. Rivning av silor sker på separat projekt: 1417501
Utveckling av stadsdel i Uppsala
Delområde A: Detaljplan för Gottsunda centrum, norra
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Nybyggnad av kontor i Boländerna i Uppsala etapp 1
Uppsala Lighthouse ligger intill en av parkerna, Knivstaplan. Det blir en byggnad med kontor och laboratorier om totalt 12 000 kvm verksamhetsyta. I den öppna bottenvåningen skapas plats för restauranger, butiker och ytor för spontana och planerade möten. Castellum planerar även för konceptet "workout" för att möta det ökade behovet av flexibla mötes- och arbetsplatser. Konceptet innebär arbetsytor utomhus som är möblerade med bra sittplatser, el för att ladda dator och mobil, wifi och pergolor för skugga.
Nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Nytt produktionskök och restaurang. Anläggningsnummer: 1195
Nybyggnad av flerbostadshus på Årsta, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Avser nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industri i Heby
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av skola mm i Enköping
I den nya grundskolan ska det ingå en grundsärskola och träningssärskola och ska rymma 930 elever. Sporthallen har en beräknad BTA på 2589 kvm och ska innehålla en fritidsgård. LILLSIDAN 4:4, 8:9, 8:1
Rivning samt nybyggnad av kontor/handel på Kungsängen, Uppsala
Omfattar en ny byggnad för centrumverksamhet i 6 våningar + en indragen takvåning och parkeringsgarage i källaren.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Korsängen 20:2 & 20:3
Ny cykelanläggning i Uppsala etapp 1
I första etappen blir det: Asfaltsbanor, cykelkrossbana och trafikbanor för barn.
Ny cykelanläggning i Uppsala etapp 2
I andra etappen blir det: Velodrom
Nybyggnad av turbinbyggnad, Carpe Futurum LOT 2b, Uppsala
Avser byggentreprenad av Carpe Turbinbyggnad för Bygg, Mark, VA, jordningsystem och bygg relaterade installationer som ventilation, kyla, sprinkler, styr och övervakning, kraft och belysning, VS för husinstallationer. Högspännings el, Akustik, mät kan tillkomma.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus, garageunder mark och rivning av mur och plank.
Nybyggnad av student/ungdomsbostäder mm i Uppsala etapp 1
Avser nybyggnad av 72 lägenheter samt med förskola i botten.
Nytt verksamhetsområde i Uppsala
Verksamhetsområde med företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar för idrottsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av logistikanläggning i Uppsala
Logistikanläggning på ca 21 400 kvadratmeter, inklusive ett 2 000 kvadratmeter stort entresolplan.
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Kommunhuset placeras som en fond i parken, och ska planeras för att både vara inbjudande, upplevelsevärt och funktionellt för de 450 medarbetare som ska arbeta i huset och för besökare. Husets utförs som en hybridkonstruktion där målet är att skapa en stor känsla av trä. Byggnadens entréplan innehåller främst externa verksamheter som mötesrum, möteslounge, vigselrum och reception. Uppåt i huset finns aktivitetsbaserade arbetsplatser och stödfunktioner. På översta plan placeras matsal med åtkomst till en stor takterrass i sydväst, internt café samt ytterligare mötesfunktioner. Terrassen möjliggör utevistelse i både sol och skugga och erbjuder både ytor för utelunch och utearbete. Två mindre ljusgårdar skapar rumslighet och visuella förbindelser genom huset.
Nybyggnad av demensboende i Bålsta
Nybyggnad av äldreboende med 40 boendeplatser för personer med demenssjukdom. Placering på Åsen i Bålsta.
Nybyggnad av lager i Enköping
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av bostäder i Älvkarleby
Ca 57 radhus och 3-4 st villor
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Huset, där allt inklusive stomme och hisschakt kommer att bestå av trä, blir fem våningar högt. För att säkerställa ett så lågt klimatavtryck som möjligt certifieras trähuset enligt Miljöbyggnad Silver och Sweden Green Building Councils certifieringsmodell NollCO2 där det senare ställer mycket höga hållbarhetskrav på såväl entreprenörer som materialval under uppförandet av byggnaden.
Utveckling av centrum i Uppsala
Tillväxt av Storvreta Centrum inleds nu en utvecklingsprocess.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Nybyggnation av en ny förskola i 2 plan för 72 - 80 barn, med uppvärmningskök och tillhörande utemiljö, angöring och komplementbyggnader. Arbeten gällande stomme, hiss, solcellsanläggning och styr/regler ingår som totalentreprenader. Fastighetens yta är ca 3 500 kvm. Byggnadens storlek är ca 931 kvm BTA med uppvärmningskök för ca 95 portioner.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av laboratorium i Östhammar
Kommer att byggas i trä och inrymma kontor och kemilab för att analysera borrprover från SKB:s verksamhet i Forsmark. I fastigheten inryms även ett förråd för borrkärnor samt en mindre verkstad.
Anläggande av VA-ledningar i Enköping
Objektet avser anläggande av nya spill-, dag- samt dricksvattenledningar, ca 500 m. Ledningarna anläggs med konventionell jordschakt inom spont. Byggnationen omfattar även återställning av befintlig gata.
Nybyggnad av impregneringshall i Älvkarleby
Avser nybyggnad av impregneringshall.
Nybyggnad av bostäder i Heby
Området är cirka 13 500 kvm och är beläget cirka 500 m från Heby centrum. Heby har goda kommunikationer till övriga orter i kommunen samt till Uppsala, Sala, Västerås och Enköping. I Heby finns även nödvändig service, idrottsanläggningar och butiker. Markområdet är planlagt enligt Detaljplan DP 394 ”Horrsta norra, del av Horrsta 4:36” och är kommunägd. Kommunens ambition är att vidareutveckla området med bostäder. De uppförda husen ska ta hänsyn till gestaltningen och miljön i omgivningen. Husen ska även kännetecknas av arkitektoniks kvalitet och hållbarhet i en levande och trivsam miljö.
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Heby
Nybyggnad av flerbostadshus och ny parkering mm på Tegelmästaren 2
Nya par/radhus i Ösvervåla
Området är ca 4500 kvm och är beläget cirka 1,2 km ifrån Östervåla centrum. Markområdet är planlagt enligt Detaljplan DPä 395 ”Ändring av detaljplan Ol-jansberget, del av Hov 4:1” och är kommunägd. Kommunens ambition är att vidareutveckla området med bostäder. Området öster om markområdet är bebyggt med villabebyggelse.
Nybyggnad av Vårdcentral
Avser nybyggnad av vårdcentral i Öregrund.
Nybyggnad av skärmtak i Enköping
Objektet avser i huvudsak uppförande av ett skärmtak om 2300 m² över en betongplatta med tillhörande belagda ytor om ca 8000 m². Flytt av ca 10000 m³ Fall A ingår också i entreprenaden.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus samt en hästgård.
Nybyggnad av bostäder i Örbyhus
Fyra tvåbostadshus samt fyra enbostadshus med egen tomt.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus på Svia 22:7, Svia 22:8 och Svia 23:7.
Nybyggnad av återvinningscentral i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av restaurang i Uppsala
Nybyggnad av KFC restaurang.
Nybyggnad av lager i Tierp
Nybyggnad av lagerlokal.
Ny gång- och cykelväg längs väg 76 mellan Älvkarleby-Skutskär
Nya gång- och cykelvägar på tre sträckor: •längs väg 759 Västanåvägen från Älvkarleby till korsningen med väg 76. Sträckan genom Västanån blir bygdeväg. •längs väg 786 Långsandsvägen från korsningen med väg 76 till Överboda, inklusive en gång- och cykelport under väg 76. •längs väg 76, från korsningen med väg 759 Västanåvägen till den befintliga gång- och cykelvägen i Skutskär. Ca 5-6 km lång sträcka totalt.
Nybyggnad av vårdhem i Knivsta
Nybyggnad av HVB-boende.
Nybyggnad av parhus i Älvkarleby
Nybyggnad av parhus Älvkarleö Bruk 4:121,4:122,4:123.
Nybyggnad av enbostadshus i Bålsta
cirka 6 hektar stort och ligger i Kivinge norr om Bålsta, längs med Hjälstaleden.
Nybyggnad av vårdbostad i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av serviceboende och komplementbyggnad samt rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Finplaneringsarbeten i Uppsala
Avser nyanläggning av gångbanor och gc-vägar, färdigställande av park kring dagvattendamm, anläggning av gata som ansluter till in- och utfarter till omkringliggande fastigheter samt anläggande av nya beläggningar i gatan i Östra Fyrislund.
Utbyte av reservkraftaggregat i Knivsta och Bolandsverket
Omfattar leverans och installation av två reservkraftaggregat och ställverk.
Modulbyggnader för skola/förskola i Harbo
Avser ersättningslokaler som etableras vid Harbo skola och förskola som moduler med tillhörande markarbete och infrastruktur på intilliggande fastighet del av HARBO-PRÄSTGÅRD 1:20. Förskoleklass: 19 barn. Skola åk 1-6: 121 barn. För barn i skola och förskoleklass ska det beredas 50 fritidsplatser. Förskola: 25 barn.
Nybyggnad av exploateringsområde i Heby
Småhusbebyggelse på planområdet i form av en- och tvåplansvillor liknande bebyggelsen i etapp I. På planområdet kommer även möjligheten för att bygga kedjehus/radhus att undersökas.
Nybyggnad av industrihus i Älvkarleby, etapp 1
Avser nybyggnad av en industrilokal med 7 separata förråd med portar för uthyrning.
Exploateringsområde för bostäder i Alunda
Exploatering för bostäder.
Ny gång- och cykelväg längs väg 72 mellan Morgongåva-Vittinge
Ca 1,5 km ny GC-väg mellan Morgongåva och Vittinge samt 0,3 km GC-väg vid Morgongåva station.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Nybyggnad av 3 stycken tvåbostadshus.
Exploatering för enbostadshus i Östervåla, Etapp 3
Kommunen har nu tagit beslut om att genomföra ytterligare en av etapperna inom detaljplanens norra del. Etappen omfattar 12 småhus, fastigheterna är redan avstyckade. Men för att kunna bebygga fastigheterna behöver kommunal infrastruktur byggas ut enligt detaljplanen. Den infrastruktur som behöver byggas ut är förlängningen av Rosengrens väg och den nya stickgatan Bildhuggargatan, ny gc koppling i förlängningen av Bildhuggargatan samt VA, belysning och fiber mm
Resurskonsult för elinstallation till projekt fyra spår i Uppsala
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Resurskonsult för huskonstruktion till projekt fyra spår i Uppsala
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Enköpings kommun planerar att bygga en ny avloppspumpstation (APS) som ersätter befintlig APS sydöst om Lillkyrka samhälle.
Nybyggnad av industrihus i Älvkarleby
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Älvkarleby, etapp 2
Avser nybyggnad av en industrilokal.
Resurskonsult för vvsinstalltioner till projekt fyra spår i Uppsala
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Avser nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Heby
Fastigheterna Guttorp 3:25 (1839 m2), Guttorp 3:26 (1160 m2) och Guttorp 3:27 (1274 m2) i Harbo är nu till försäljning genom anbud. Försäljningen av fastigheterna görs till den exploatör som är högstbjudande, dock lägsta pris 200 kr/kvm. Fastigheterna, som inte planlagda, har ett positivt förhandsbesked för tre enbostadshus i ett plan med största byggnadsarea på 150 kvm per byggnad.
Nybyggnad av spillvattenpumpstation i Enköping
Den befintliga spillvattenpumpstationen vid Haga Slott är i dåligt skick och ska rivas och ersättas med en ny spillvattenpumpstationen placerad bredvid. Därutöver ska VA-ledningsarbeten ske i anslutning till denna plats.
Ny silo/utmatningssystem för flygaska vid HVC, Vattenfall Uppsala
Omfattar leverans av silo och utmatningssystem för askhantering med tillhörande system inkluderande stödkonstruktion med gångbryggor och serviceplattformar samt uppförande och prestandaprov på anvisad plats inom Vattenfall AB, Heat Generations produktionsanläggning i Uppsala.
Förhyrning av moduler till skola i Knivsta
Avser moduler i 2 plan innehållande 2 klassrum med tillhörande grupprum. Modulerna ska även innehålla rum för lärarrum, entréer, hiss, kapprum, WC, RWC, förråd/ städ.
Nybyggnad och rivning av skidlift i Tierp
Entreprenaden omfattar demontering och bortforsling av befintlig lift. Montering av ny lift enligt kravspecifikation.
Arkitekt för kommersiella fastigheter med planansvar för utvecklingsbolaget i stadsnoden vid det nya stationsläget i Södra staden, Uppsala
Avser upphandling av en arkitekt för kommersiella fastigheter med planansvar för utvecklingsbolaget i stadsnoden vid det nya stationsläget i Södra staden, Uppsala. Kontrakt kommer att tecknas med en (1) leverantör.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Nybyggnad av några få parkeringsplatser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).