Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus ca 110 lägenheter som byggs i Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av radhus i Enköping
50 radhuslägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 7 st flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 11 tvåbostadshus och komplementbostadshus Grillby 64:27,64:28,64:29,64:30,64:32,64:33,64:34,64:35,64:37,64:38,64:40.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 11 tvåbostadshus Grillby 64:38,64:27,64:28,64:29,64:30,64:32,64:33,64:34,64:35,64:37,64:40.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 2
20 st radhus/parhus. Projektet adress är Kälkbacken/Slalomvägen.( Ej numrerat än)
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ändrad detaljplan prövas i syfte att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus som ett led i förtätningen av stadens centrala delar. Fastigheten används idag som materiallager med mera.
Nybyggnad av förskola i Enköping
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Avser nybyggnad av 2 stycken radhus.
Nybyggnad av verkstad i Enköping
Bygglov för nybyggnad av verkstad.
Utbyggnad av bostadsgator mm i Grillby
Objektet avser etapp 2 i utbyggnaden av bostadsgator vid Grillbyäng, ca 1250 meter gata och 750 meter GC-väg. I projektet ingår bl.a. markarbeten för gator, belysninganläggning och förläggning av VA-ledningar och el- tele- och fiberkablar. Tillfällig väg till befintliga bostäder söder om området ingår.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Avser nybyggnad av 3 st parhus samt 2 st enfamiljshus.
Nybyggnad av friliggande hus (55+) i Örsundsbro
6 st friliggande 55 plus boende.
Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov för nybyggnad av lss-gruppbostad.
Nybyggnad av gc-väg och grönstråk i Enköping
Projektet omfattar nybyggnation av ett grönstråk mellan befintlig gata och bebyggelse. Grönstråket innehåller gång- och cykelbana, upphöjda korsningar med befintliga gator, belysning, planteringar och utrustning m.m.
Nya industrigator på Hagalund, Enköping, Etapp 2
Objektet avser anläggande av nya lokalgator, GC-banor och belysning i Hagalund, Enköping. Byggnationen omfattar cirka 1570 m lokalgata och cirka 1425 m GC-bana. Sycklinge 1:71 ,Lidingby 7:2
Nybyggnad av gata, VA mm i Enköping
Exploatering av Sneden 1:1.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus och garage.
Anläggande av VA-ledningar i Enköping
Objektet avser anläggande av ny vattenledning ca 150 m, ny spillvattenledning ca 200 m och ny dagvattenledning ca 200 m i befintlig gata. Det ingår även tillhörande brunnar, ventiler, anslutningar, kopplingar, provning mm. En befintlig pumpstation ska rivas och en ny ska uppföras.
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata/korsning och VA under gatan. Bredsandsvägen och Boglösavägen.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning av bilverkstad.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Anmälan för nybyggnation av kontor.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 6 radhus Ekolsund 1:268,1:269,1:270,1:271,1:272,1:273.
Nybyggnad av växthus i Enköping
Avser nybyggnad av växthus.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).