Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gymnasium i Enköping
Byggnadens BTA uppgår till ca 18 300 kvm med en intilliggande skolgård på ca 4000 kvm. Skolan ska innehålla klassrum, bibliotek, tillagningskök med matsal, aula, skyddsrum, makerspace, särskola, miniaulor m.m.
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Enköping
189 lägenheter, fördelade på två etapper, samt en ICA Supermarket-butik.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Ny/ombyggnad av handel, torg, lägenheter mm i Enköping
Om och nybyggnad av torg, handel, bostäder och allaktivitetshus.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
220 st hyresrätter Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus ca 110 lägenheter som byggs i Miljöbyggnad Silver
Nya bostäder i Enköping
Gamla mejeriet och andra sidan vägen där restaurang Sarajevo ligger idag. Lillsidan 4:5 och 4:7 med flera
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Ny byggnad av bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 7 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnation flerbostadshus.
Nybyggnad av företagsby i Enköping
Företagsby för verksamheter, service och småskalig handel inom sin fastighet i anslutning till Stockholmsvägens korsning med Österleden
Nybyggnad av förskola i Enköping
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar med plats för ca 160 barn.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Möjliggöra uppförande av hyresbostäder, antingen bygga på befintlig byggnad med fler våningar alternativt uppföra en helt ny byggnad.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 11 tvåbostadshus Grillby 64:38,64:27,64:28,64:29,64:30,64:32,64:33,64:34,64:35,64:37,64:40.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 11 tvåbostadshus och komplementbostadshus Grillby 64:27,64:28,64:29,64:30,64:32,64:33,64:34,64:35,64:37,64:38,64:40.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 2
20 st radhus/parhus. Projektet adress är Kälkbacken/Slalomvägen.( Ej numrerat än)
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av förskola i Enköping
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Här har gamla kommunhuset stått. Tomten är på ca 5000 kvm.
Nybyggnad av gator i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator och gång- och cykelbanor i nytt bostadsområde Gånsta i Enköping. I projektet ingår även VA- och belysningsanläggningar, spillvattenpumpstation, dagvattendammar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör.
Nybyggnad av lager i Enköpig
Nybyggnad av lager med miljöcertifieringen BREEAM Excellent.
Nybyggnad av industri/lager Enköping
Industritomt färdig för byggnation
Nybyggnad av friliggande hus (55+) i Örsundsbro
6 st friliggande 55 plus boende.
Nybyggnad av industri, handel el dyl, Enköping
2 industri/handel/lagertomter.
Anläggande av VA-ledningar till nytt avloppsreningsverk i Enköping
Avser anläggande av en ny dricksvattenledning och fem spillvattenledningar från planerat nytt avloppsreningsverk i vappa fram till väg 55 vid infarten till Hagaslott. Ledningarna anläggs med styrd borrning, hammarborrning samt konventionell jord- och bergschakt.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av gata, VA mm i Enköping
Exploatering av Sneden 1:1.
Nybyggnad av logistikcentral i Enköping
Nybyggnad av logistikcentral.
Nybyggnad av lekplats i Enköping
Objektet avser anläggande av ny lekplats i området Älvdansen med tillhörande markarbete. I projektet ingår bl.a. markarbete, montage av lekutrustning, asfaltering, plattläggning, förläggning av belysningskabel samt montage av stolpar och armaturer.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, komplementbyggnader och stallbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, stall och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av toalett i Enköping
Bygglov för nybyggnad av förartoalett.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis240973.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns78117.
Nybyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov för nybyggnad av väderskydd till bränslekross.
Nybyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Nybyggnad av enbostadshus och carport samt eldstad.
Nybyggnad av läktare i Enköping
Nybyggnad av läktare.
Nybyggnad av återvinningsstation i Enköping
Nybyggnad av återvinningsstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.