Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av Hjulstabron i Enköping
För att möjliggöra större lastfartyg i farleden på Mälaren. Nybyggnad av mellanhög bro i nytt läge öster om befintlig bro. Ett körfält i vardera riktningen samt gc-bana.
Nybyggnad av gymnasium i Enköping
Byggnadens BTA uppgår till ca 18 300 kvm med en intilliggande skolgård på ca 4000 kvm. Skolan ska innehålla klassrum, bibliotek, tillagningskök med matsal, aula, skyddsrum, makerspace, särskola, miniaulor m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Enköping
189 lägenheter, fördelade på två etapper, samt en ICA Supermarket-butik.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
220 st hyresrätter Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av skola mm i Enköping
I den nya grundskolan ska det ingå en grundsärskola och träningssärskola och ska rymma 930 elever. Sporthallen har en beräknad BTA på 2589 kvm och ska innehålla en fritidsgård.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 11 tvåbostadshus Grillby 64:38,64:27,64:28,64:29,64:30,64:32,64:33,64:34,64:35,64:37,64:40.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 11 tvåbostadshus och komplementbostadshus Grillby 64:27,64:28,64:29,64:30,64:32,64:33,64:34,64:35,64:37,64:38,64:40.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 2
20 st radhus/parhus. Projektet adress är Kälkbacken/Slalomvägen.( Ej numrerat än)
Nybyggnad av radhus i Enköping
12 st brf lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Exploateringsområde för motorbana, affärslokaler mm i Enköping, etapp 1
I denna etapp kommer marken att exploateras med VA, gata och el
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Här har gamla kommunhuset stått. Tomten är på ca 5000 kvm.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Nybyggnad av friliggande hus (55+) i Örsundsbro
6 st friliggande 55 plus boende.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Österleden i Enköping
Avser anläggande av ny cirkulationsplats vid Stockholmsvägen-Österleden-Annelundsgatan i Enköping inklusive angöringsvägar, gång- och cykelbanor och grönytor. I projektet ingår även förläggning av dagvattenrör/trummor och belysningsanläggning, vägräcken samt schakt och fyllningsarbeten för elledningsarbeten.
Nybyggnad av logistikcentral i Enköping
Nybyggnad av logistikcentral.
Nybyggnad av gator i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator och gång- och cykelbanor i nytt bostadsområde Gånsta i Enköping. I projektet ingår även VA- och belysningsanläggningar, spillvattenpumpstation, dagvattendammar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Enköpings kommun
Ny lokalgata, GC-bana och gångbana
Ny cirkulationsplats vid Fannakorset i Enköping
Objektet avser anläggande av ny cirkulationsplats i befintlig korsning vid Stockholmsvägen, Bangårdsgatan och JP‐Johansson gata samt omgivande markarbeten vid ”Fannakorset” i Enköping.
Nybyggnad av lekplats i Enköping
Objektet avser anläggande av ny lekplats i området Älvdansen med tillhörande markarbete. I projektet ingår bl.a. markarbete, montage av lekutrustning, asfaltering, plattläggning, förläggning av belysningskabel samt montage av stolpar och armaturer.
Nybyggnad av klosterboende i Enköping
Nybyggnad av 1 villa för klosterboende.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning av bilverkstad.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, stall och garage.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 6 stycken 2-plans parhus.
Nybyggnad av grönstråk i Enköping
Nytt grönstråk i Älvdansen
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Nybyggnad av kontor med övernattning samt förråd.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för anläggande av landfäste för att kunna förlägga kabel.
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens för förläggning av fiberoptisk kabel.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för marklägga kabel och rasera luftledning.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad av byggnad över tippficka.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad av förråd och träningshus.
Nybyggnad av gäststuga i Enköping
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad, gäststuga.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av maskinhall i Enköping
Bygglov för nybyggnad av maskinförråd/garage.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.