Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Nybyggnad av logistikcentral i Enköping
Nybyggnad av logistikcentral.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus ca 110 lägenheter som byggs i Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad och rivning av förskola mm i Enköping
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar med plats för ca 160 barn.
Nybyggnad av radhus i Enköping, etapp 1
Avser nybyggnad av radhus med tillhörande förråd. Ekolsund 1:276 och Ekolsund 1:280.
Nybyggnad av förskola i Enköping
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av va-ledning mellan Enköping-Kolarvik
Kommunen har beslutat att ansluta Kolarvik till det kommunala VA nätet. Avser upphandling av entreprenör som utför planerad ledningsutbyggnad enligt framtagen projektering. Ca 4-5 km.
Nybyggnad av parhus i Grillby, Enköping
Avser nybyggnad av 4 parhus.
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning mm i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator, gång- och cykelbanor och parkmark i nytt bostadsområde Storskogen i Enköping. Byggnationen omfattar cirka 1300 m kvartersgata och cirka 1580m gång- och cykelbana. I projektet ingår även förläggning av fjärrvärme, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör. Ombyggnation av Bredsandsvägen vid infarten till bostadsområdet ingår också i projektet
VA-ledningar till nytt avloppsreningsverk i Enköping, etapp 2
Objektet avser anläggande av en ny dricksvattenledning och ett flertal spillvattenledningar, ca 3 km. Entreprenaden är belägen mellan skogen vid Nynäs Gård och fram till väg 55 vid infarten till Haga Slott, samt en delsträcka fram till Haga Slott. Byggnationen omfattar även en serviceväg mellan Norra Mariedal och skogen vid Nynäs Gård, ca 800 m.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av fem stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av gc-väg och grönstråk i Enköping
Projektet omfattar nybyggnation av ett grönstråk mellan befintlig gata och bebyggelse. Grönstråket innehåller gång- och cykelbana, upphöjda korsningar med befintliga gator, belysning, planteringar och utrustning m.m.
Nybyggnad av gata i Enköping
Nybyggnad av infartsväg
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov för nybyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).