Aktuell nybyggnation i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola mm i Kvarngärdet, Uppsala
Projektet avser att riva befintliga Kvarngärdesskolan och uppföra en ny skola fördelat på två självförsörjande enheter med en kombinerad fullstor idrottshall, tillagningskök samt matsal som ska samnyttjas av dessa två enheter. Enheterna kommer att benämnas Kvarngärdesskolan I och II där Kvarngärdesskolan I avser årskurs 7–9 och Kvarngärdesskolan II avser F-6. Kapaciteten för dessa enheter önskas dimensioneras till 12 klasser á 30 elever (Kvarngärdesskolan I) respektive 21 klasser á 30 elever (Kvarngärdesskolan II). Uttryckt i antalet elever resulterar detta totalt i 990 elever F-9. Utemiljö (skolgårdsytor) och angöring. Kvarngärdesskolan I: Antal elever: 360 Antal personal: 35 BTA: 4500 Kvarngärdesskolan II: Antal elever: 630 Antal personal: 60 Antal fritidspersonal: 5 BTA: 8375 Idrottshall, tillagningskök och matsal: BTA (total): 5800 Kapacitet tillagningskök: 1200 portioner Matsal: 330 sittplatser Antal kökspersonal: 10
Nybyggnad av grundskola, idrottshall och matsal i Uppsala
Högstadieskola ÅK 6-9 med matsal för 720 elever och storkök. Byggnaden kommer utöver själva skolan att rymma en fullstor idrottshall, fritidsklubb, ett bibliotek och en danslokal.
Nybyggnad av filmstad i Uppsala
Den nya biografen byggs i hörnet Dragarbrunnsgatan/Klostergatan där den befintliga fastigheten till stora delar ska rivas och byggas om från grunden. Nya Filmstaden Uppsala byggs i tre våningsplan, får 13 salonger med totalt 844 fåtöljer plus 44 rullstolsplatser. En av salongerna är en så kallad iSense, Filmstadens eget premiumformat, närmast att jämföra med en IMAX®
Nybyggnad av flerbostadshus på Årsta, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark.
Nybyggnad av butik, bostäder och LSS-boende i Östra Sala backe, Uppsala
Totalt kommer det att byggas 222 lägenheter tillsammans med projektet Träpalatset (1427987).
Nybyggnad av studentboende mm i Rosendal, Uppsala
Aquila är beläget i stadsdelen Rosendal i Uppsala. Akademiska Hus avser att bebygga norra delen av Rosendalsområdet med början kring torget Talltorget. Detta kvarter blir startpunkten genom ett högre hus sammanlänkat med ett lägre. Fastigheten kommer att formas som ett U, en hög del i tolv våningar och en lägre del i sex våningar. Akademiska Hus har som ambition att bygga huset i trä, trä i sin helhet eller alternativt en hybridlösning. Nybyggnad av studentboenden om ca 11 500 kvm BTA samt ombyggnation av äldre kulturminnesmärkta byggnader på gården, ca 700 kvm BTA. Kvarteret består av en högdel med 12 våningar och en lågdel med 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 125 st lägenheter med 5 trapphus.
Nybyggnad av kontor i Uppsala
Kontorshus ca 15400 kvm i 6 våningar. Certifieras enligt BREEAM nivå Excellen. Swedoor levererar dörrar.
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala. 8 våningar ovan mark med plats för 588 bilparkeringar och 28 MC-platser.
Nybyggnad av grundskola i Uppsala
Nybyggnad av grundskola för 750 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av åtta flerbostadshus, komplementbyggnader och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av bostadsrätter i lågenergihus.
Nybyggnad av flerbostadshus, enbostadshus och butik i Uppsala
Totalt kommer det att byggas 222 lägenheter tillsammans med projektet Konstnären (1427989).
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Uppsala
Kvarngärdet 28:6 och 28:7 i Kv Domald.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala etapp 1
I denna etapp byggs det ca 65 lägenheter fördelat i 2 huskroppar. Entreprenörer kommer att anlitas via ramavtal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av fyra flerbostadshus och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala
Cirka 80 lägenheter och 400 kvadratmeter lokaler för centrumverksamhet. Planen innebär att ett envåningshus avsett för handelsverksamhet rivs och tre byggnadskroppar i 11, 5 respektive 3 våningar uppförs. Parkering för de boende föreslås ske i källargarage, och bostäderna får en upphöjd gård som vänder sig mot torget. Detaljplanen innebär att en trädrad utmed Torkelsgatan försvinner vilket möjliggör att gång- och cykelvägen förbi planområdet kan breddas.
Exploatering för nytt bostadsområde i Uppsala
1400 bostäder på Kv Vinghästen och Kv Sagan. Hela programområdet är stort, cirka 100 hektar, och beläget på nära avstånd från stadskärnan och med direkt närhet till stora naturområden. Under mark inom delar av programområdet finns stadens grundvattentäkt vilket ställer höga krav på projektet i såväl planering som genomförande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
Omfattar 80-100 lägenheter byggda i trä
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Verksamhetslokaler för handel, lager och industri.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 5
Totalt planeras 300 bostäder på området. Byggstart=markstart
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
94 lägenheter i 1 huskropp. 8 våningar med 4 trapphus.
Nybyggnad av idrottshallar och bibliotek i Uppsala
Multibyggnad innehållande 2 st idrottshallar med 150 publikplatser, ett bibliotek, en hörsal, lokaler för Kulturskolan. Till byggnaden kommer troligtvis även ett offentligt byggnadsanknutet konstverk att produceras som kommer att bli en är en integrerad del i den arkitektoniska utformningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad 5 flerbostadshus, 6 förråd o undercentral. Byggstart=markstart.
Nybyggnad av handel och logistikverksamhet i Uppsala
60 000 kvm byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns.
Nybyggnad av handel och logistikverksamhet i Uppsala
60 000 kvm byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad och miljöhus.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola 8 avdelningar, tillagningskök för 200 portioner, miljöhus och förråd samt uppförande av plank. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av vattenverk i Storvreta
Ledningsarbete av vattenledningar, råvattenledningar, ca 1500 ledningsschakt o 4500 meter Va-ledningar. Arbetet omfattar ledningschakt samt arbete med schaktfria metoder, hammarborrning under väg samt styrdborrning under Fyrisån. Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser nybyggnad av två flerbostadshus och växthus.
Nybyggnad av industri, lager mm i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 2
Avser cirka 170 lägenheter och cirka 700 kvm lokaler för centrumändamål, till exempel affärer, kaféer, restauranger eller annan service
Nybyggnad av bilcenter i Fyrislund, Uppsala
Nybyggnad av Porsche Center Uppsala med verkstad och showroom
Nybyggnad av bostäder i Uppsala etapp 4
I denna etapp byggs det ca 60 lägenheter. Totalt skall de bli ca 175-200 lägenheter. Byggstart=markstart.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
4 avdelningar i 2 plan
Nybyggnad av flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Nybyggnad av ca 54 st bostadsrätter.
Nya bostäder i Uppsala
Nybyggnad av 40 småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 60 lägenheter i en L-formad huskropp.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Planerat projekt efter 1600736
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus på Svia 22:7, Svia 22:8 och Svia 23:7.
Nybyggnad och rivning av idrottshall i Jälla, Uppsala
Nybyggnad av en fullstor idrottshall med gym på Jälla yrkesgymnasium
Nybyggnad av pensionat i Uppsala
Nybyggnad av hotell/pensionat och förråd samt rivning av förråd.
Nybyggnad av bilhall i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av bilhall och serviceverkstad samt uppsättning av skyltar, ändrad storlek.
Anläggningsentreprenad skede 1 i Östra Sala Backe i Uppsala
Detta objekt omfattar etapp 3 och utförande av skede 1-arbeten. Mindre del av skede 2-arbeten kan förekomma. Objektet avser justering av befintliga gator och nyanläggning av gator och gc-vägar ca 1050 m, inkl. belysning, och arbeten med kanalisation och ledningsdragning för ledningsägare. Objektet avser även nyanläggning av vatten-, spill- och dagvatten, totalt ca 1750 m ledning. Samt rening och fördröjning av dagvatten med BGG-system.
Nybyggnad av förskola i Gunsta, Uppsala
F-6 skola för 630 barn. Förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av återvinningscentral i Uppsala
Anläggning av en återvinningscentral (ÅVC) vid Fyrislund i Uppsala. Upphandlad totalentreprenör utför ramp och byggnader inom området. Den nya containerrampen/plattformen ska bestå av betongmoduler uppställda på asfalt- eller betongyta.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning av befintliga industribyggnader.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av fem radhus, carport, mur, plank och miljöhus.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 5050kvm 13 m i höjd. Kan byggas ca 3-7 byggnader på marken. Avser Fullerö backe 107 och 109.
Nybyggnad av cafe och besökscentrum i Uppsala
Nybyggnad av Café och besökscentrum i Ulvakvarn
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
20 nyproducerade bostadsrättslokaler om ca 195 kvm. Lokalerna är i två plan med öppna ytor för t ex verkstad, kontor eller lager.
Nybyggnad av kontor i Uppsala
Nybyggnad industri/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av 7st stadsradhus.
Nytt byggvaruhus i Uppsala
Nybyggnad av byggvaruhus
Anläggande av provtagningsanläggning för biobränsle, Carpe Futurum, Uppsala
Avser byggnad för biobränslemottagning Biobränsle Carpe, leverans av provtagningsanläggning samt markarbete.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad med kontor med viss utrustning avseende prov*&analys av bränsleleveranser
Nybyggnad av enbostadshus och klubblokal i Uppsala
Stjälksömmen, Sävja 2:8 och 8:17
Nybyggnad av verkstad i Uppsala
Nybyggnad av verkstad och lager på 1093 kvm och kontor på 175 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad/LSS-boende i Norby, Uppsala
Upphandlingen innehåller både köp av mark samt uppförande av gruppboende på fastigheten, ett gruppboende som kommunen sedan avser hyra initialt på 10 år.
Nybyggnad av industrihall i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad.
Anläggning av VA-ledningar vid Rådjursstigen i Uppsala
Projektet avser anläggning av självfallsledningar, LTA-ledningar och vattenledningar om ca 850 m. Arbeten kommer utföras på de befintliga gatorna Granebergsvägen, Sandavägen och Mälarvägen. Området består av runt 20 bebyggda fastigheter.
Nybyggnad av aktivitetspark mm i Uppsala
En aktivitetspark med bland annat skidspår och skatepark.
Ny- och ombyggnad av dagvattenledning i Uppsala
Avser anläggning av ca 360 m dagvattenledning i Uppsala kommun. Objektet är beläget i Fullerö, längs väg 290, ca 9 km norr om Uppsala.
Nybyggnad av dricksvattenreservoar i Almunge
Avser en ny dricksvattenreservoar, om 2x250 m3, med överbyggnad innehållande bland annat distributionspumpar, UV och utrustning för klorering i Almunge. Upphandlingen avser en generalentreprenör med ansvar för bygg, mark, VVS, Vent och bygg-el. Maskin och el & styr till processdelarna kommer avropas från ramavtalsentreprenörer.
Breddning samt nybyggnad av GC-bana i Uppsala
Avser breddning samt nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Hedensbergsvägen mellan Stenhagsvägen och Herrhagsvägen samt nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fyrisparksvägen. Sammanlagd sträcka ca 1 km, utförs med asfalt, belysning och möblering. Ett nytt upphöjt övergångsställe/cykelöverfart byggs på Stenhagsvägen samt tre farthinder på Hedensbergsvägen.
Utbyte av konstgräsmattor på Sävja IP, Uppsala
Rivning och deponering av befintligt konstgräs på 11 spel planen samt nytt konstgräs på densamma - rivning och deponering av befintligt konstgräs på multiplanen samt nytt konstgräs på densamma - option på rivning, deponering samt byte av konstgräs på kommande objekt inom Sportfastigheters fastighetsbestånd.
Leverans av lågspänningsställverk till Boländerna, Uppsala
Omfattar everans av två kompletta lågspänningsställverk som är underställverk och inga huvudställverk, intransport, uppställning, montage samt driftsättning och avprovning av ställverksfunktioner som t.ex. ljusbågsvakterna. Adress Bolandsgatan 13, Uppsala.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Iduns väg från Råbyvägen
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Fålhagsleden och Björnbärsgatan mellan Hjortrongatan och Persiljegatan.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Granitvägen mellan Eriksbergsvägen och Glimmervägen
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Årstagatan och Apelgatan mellan Johannesbäckgatan och Salabacksgatan.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed väg 272 mellan Harnäsgatan och Söderforsgatan
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Inom området Östra Fyrislund
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Danmarksgatan mellan Bolandsgatan och Kungsängsvägen
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Vårdsätravägen mellan Tallbacksvägen och Alvar Gullstrands gata
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Tunagatan mellan Fjärdhundragatan och Torbjörns torg
Nybyggnad av konferenscentrum i Uppsala
Nybyggnad konferensanläggning.
Nybyggnad av tak över substratdepå vid Lövsta forskningsstation
Avser tak över substratdepå vid Lövsta forskningsstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).