Aktuell nybyggnation i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simsportanläggning i Gränby, Uppsala
Objektet avser nybyggnation av Simsportanläggning ) i anslutning till Gränby sportfält. Byggnaden omfattar ca 10000 kvm BTA. I entreprenaden ingår också utomhusbassäng, omkringliggande ytor och tillhörande parkering.
Nybyggnad av läkemedelsfabrik i Uppsala
Projektet omfattar nyproduktion utav en högautomatiserad läkemedelsfabrik. Byggnationen sker i 4 delar (lagerbyggnad, kontor, anslutning mot befintlig byggnad)
Nybyggnad av bostäder i Östra Bäcklösa, Uppsala
Avser nybyggnad av 134 st hyresrätter.
Nybyggnad av studentboende i Uppsala
Nybyggnad av studentbostäder i 2 hus med 172 st rum, gemensamma kök, badrum och tvättstugor.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala
150-200 lägenheter
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad med plats för 6-7 hyresgäster.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala etapp 1
Bostäder, studentbostäder, förskola, livsmedelsbutik.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Nybyggnad av tvåbostadshus och två förråd på Burvik 2:176, 2:177, 2:173, 2:174, 2:178, 2:179, 2:180, 2:175, 2:181., 2:168, 2:169 och 2:170. .
Nybyggnad av parhus och villor i Uppsala
7 parhus med 14 lägenheter och 13 st villor. Svia 42:1
Nybyggnad av handel och logistikverksamhet i Uppsala
60 000 kvm byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns. Tomten är väldigt stor förhållande till byggrätten vilket möjlighet för etablering av ytkrävande verksamheter. Möjlighet finns att etablera en verksamhet på hela byggrätten på 12 000 BTA.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
60 000 kvm byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns. Tomten är väldigt stor förhållande till byggrätten vilket möjlighet för etablering av ytkrävande verksamheter. Möjlighet finns att etablera en verksamhet på hela byggrätten på 12 000 BTA.
Nybyggnad av förskola i Bälinge
Bälingebys förskola består idag av moduler för ca 75 barn. Dessa moduler skall tas bort och ny förskola skall uppföras på samma plats. Den nya förskolan skall kunna inrymma 8st avdelningar med sammanlagt 144 barn. Tillagningskök med kapacitet för 170 portioner per dag skall inrymmas i lokalerna.
Nybyggnad av återvinningscentral i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Huset, där allt inklusive stomme och hisschakt kommer att bestå av trä, blir fem våningar högt. För att säkerställa ett så lågt klimatavtryck som möjligt certifieras trähuset enligt Miljöbyggnad Silver och Sweden Green Building Councils certifieringsmodell NollCO2 där det senare ställer mycket höga hållbarhetskrav på såväl entreprenörer som materialval under uppförandet av byggnaden.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Projektet innefattar nyproduktion av förskola om åtta (8) avdelningar för 144 barn och tillagningskök för 200 portioner. Erforderliga komplementbyggnader och komplett utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala, etapp 2
Nybyggnad av ca 63 st bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola 4,5 eller 6 avdelningar
Utbyggnad av allmän platsmark samt VA-anläggning i Uppsala kommun
Inom ramen för Detaljplan Börjetull ska befintliga Fyrisvallsgatan, Seminariegatan och Vallongatan byggas om. Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse och service i kombination med utbyggnad av befintlig industri. Detta objekt avser nybyggnad och ombyggnad av gator, allmänna VA-ledningar, belysning, fjärrvärme-, el- och fiberledningar, inom allmän platsmark. Inom delar av Fyrisvallsgatan och Vallongatan återfinns en f.d. deponi. I entreprenaden ingår hantering av förorenade massor i angiven omfattning.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Kvarteret Björnmossen består av 8 parhus i en gles södervänd solfjädersform längs östra Lindbackens huvudgata Björnmossvägen.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Byggnation av en förskola i två plan innehållande 6 avdelningar för 108 barn och storkök med tillhörande utemiljö, angöring och komplementbyggnader. Fastighetens yta är 4603m2. Byggnadens storlek är ca 1275 m2 BTA med tillagningskök för ca 150 portioner. Kontraktsarbetena delas i två skeden, där skede 1 gäller projekteringsskedet och skede 2 produktionsskedet.
Nybyggnad av förskola i Vänge
Nybyggnad av koncept förskola med 4 avd.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av femton parhus, hustyp b.
Nya byggrätter i Uppsala
Ett tjugotal lägenheter med varierande boyta, och verksamheter som erbjudertillfällig vistelse, exempelvis lägenhetshotell. Två nya byggrätter tillkommer, en mot Storgatan och en mot Österplan.
Nybyggnad av radhus i Rosendal, Uppsala, etapp 3
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd. Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd.
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp A1a Dag Hammarskjölds väg (KM 1/900‐C2/750).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp B2 Vårdsätravägen (KM 3/750‐5/550).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp D3 v255/Skåneresan (KM 10/100‐11/000).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp B3‐B7 Hugo Alvén, Gottsunda allé (KM 5/550‐8/000).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp D1‐D2 Fyrisån‐Hemslöjdsvägen (KM 9/600‐10/000).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp C3, C4, C6 SVA, Ullsväg (KM C5/300‐C9/000).
Nybyggnad av LSS-boende i Uppsala
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter, gemensamhetsytor samt personalutrymmen i 1 våningsplan. I projektet ingår även markarbeten med bland annat gångstråk, planteringar infartsvägar, parkeringar samt lösning för avfallssortering. Objektets läge: Uppsala Sunnersta 185:6. Totalt planeras det byggas 4 st LSS boenden inom Uppsala kommun.
Nybyggnad av omklädningsrum & läktare i Uppsala
Österängens IP ska byggas om för att utvecklas för att möjliggöra elitspel i amerikansk fotboll men även annan idrott, såsom fotboll, friidrott m.m. Merparten av förbundskraven för am. fotboll kommer uppfyllas. Följande delprojekt berörs av denna handling: -Kafeteria (komplementsbyggnad) för ca 50 pers innehållande RWC/WC för hela idrottsplatsen, omkl. rum domare (8 pers), sjukvårdsrum samt förråd och arbetsrum för driftpersonal. Byggnaden skall även innehålla UC för anläggningen. -Ny läktare för ca 700 pers med hytter för speaker, radio och TV. Tillgång till EL och internet/Wi-Fi är ett krav. -Permanent lösning för kamera/mediatorn -Entré, huvudentré görs om, cykelställ samt belysning för åskådare/nyttjare av anläggningen samt ramp från entré ner mot komplementsbyggnad. - Fullständiga markarbeten samt samtliga el/installationsarbeten för den nya läktarbyggnaden samt dagvattenhantering (yttre VA) omfattas inom detta uppdrag.
Mark- och ledningsarbete i Kv Ångkvarnen Etapp 1, Skede 1, Uppsala
Objektet avser mark- och ledningsarbeten i Kvarteret Ångkvarnen, Etapp 1, Del 1, Skede 1, Uppsala. Inom ramen för Detaljplan Ångkvarnen (Dnr 2016-000384) ska Elevatorgatan samt delar av Östra Ågatan, Pumphusgatan och Ångkvarnsgatan byggas om. Objektet avser utbyggnad av gator, VA samt övrig ledningsinfrastruktur inom detaljplaneområdet. Finplaneringsarbeten för gator ingår ej.
Nyanläggning av gator och VA-ledningar inom Rosendalsfältet, Rosendal Uppsala
Objektet avser nyanläggning av gator och VA-ledningar inom detaljplan för Rosendalsfältet. Den del som denna entreprenad omfattar kallas etapp 5 entreprenad 2. Objektet avser nyanläggning/färdigställande av VA-ledningar, gator, GC-vägar, plantering, BGG-system, gångbanor, belysning mm.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Nybyggnad av 14 st parhus
Nybyggnad av LSS-boende i Uppsala
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter, gemensamhetsytor samt personalutrymmen i 1 våningsplan. I projektet ingår även markarbeten med bland annat gångstråk, planteringar infartsvägar, parkeringar samt lösning för avfallssortering. Objektets läge: Uppsala Gottsunda 11:22. Totalt planeras det byggas 4 st LSS boenden inom Uppsala kommun.
Nybyggnad av lager och partihandel i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 5050kvm 13 m i höjd. Kan byggas ca 1-3 byggnader på marken. Avser Fullerö backe 107 och 109. Tomten är väldigt stor förhållande till byggrätten vilket möjlighet för etablering av ytkrävande verksamheter. Byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Installation av laddstolpar i Uppsala
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Nyanläggning av gator mm inom Rosendalsfältet, Rosendal Uppsala
Objektet avser nyanläggning av gator inom detaljplan för Rosendalsfältet. Den del som denna entreprenad omfattar kallas etapp 3 skede 2. Objektet avser färdigställande av gator, GC-vägar, plantering, BGG-system, gångbanor m m i skede 2.
Nybyggnad av lager i Uppsala
Planer för nybyggnation av lager i Uppsala.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av radhus, rivning av byggnader.
Utbyte av ställverk vid Bolandsverket, Uppsala
Omfattar utbyte av ett lågspänningsställverk 400V för reservkraft i anläggning Boland i Uppsala.
Uppställning av moduler för förskola i Uppsala
Uppställning av moduler bredvid Myrgångens förskola.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Uppsala
Planer finns för installation av laddstolpar.
Markarbeten vid depå i Rasbo
Markarbeten och belysning vid Trafikverkets depå i Rasbo. Den befintliga ytan vid depån är för närvarande ojämn och kräver åtgärder för förstärkning, nivellering och dränering för att leda bort ytvattnet mot befintliga diken.
Nybyggnad av bullerskärm i Uppsala
Objektet avser uppförande av c:a 130 meter ny bullerskärm vid Österledskyrkan. Bullerskärmens läge planeras mellan Vattholmavägen och svänger sedan in på Regins väg en bit. Objektet omfattar en mindre grundläggning och uppförande av den nya bullerskärmen. Komplettering och återställande av ytskikt och planteringar.
Nybyggnad av skatepark vid Kungsängsbron i Uppsala
Avser en totalentreprenad för nybyggande av en mindre skatepark under Kungsängsbron i Uppsala, ca 300 m2.
Systemingenjör BEST till program Fyra Spår i Uppsala
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1+1 år.
Nybyggnad av cykelgarage i Uppsala
Öppet cykelställ med tak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).