Aktuell nybyggnation i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Rosendalsområdet, Uppsala
240 lägenheter Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd/växthus.
Utveckling av stadsdel i Uppsala
Delområde A: Detaljplan för Gottsunda centrum, norra
Nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Nytt produktionskök och restaurang. Anläggningsnummer: 1195
Nybyggnad av flerbostadshus på Årsta, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark.
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala. 8 våningar ovan mark med plats för 588 bilparkeringar och 28 MC-platser.
Rivning samt nybyggnad av kontor/handel på Kungsängen, Uppsala
Omfattar en ny byggnad för centrumverksamhet i 6 våningar + en indragen takvåning och parkeringsgarage i källaren.
Ny cykelanläggning i Uppsala etapp 1
I första etappen blir det: Asfaltsbanor, cykelkrossbana och trafikbanor för barn.
Ny cykelanläggning i Uppsala etapp 2
I andra etappen blir det: Velodrom
Nybyggnad av turbinbyggnad, Carpe Futurum LOT 2b, Uppsala
Avser byggentreprenad av Carpe Turbinbyggnad för Bygg, Mark, VA, jordningsystem och bygg relaterade installationer som ventilation, kyla, sprinkler, styr och övervakning, kraft och belysning, VS för husinstallationer. Högspännings el, Akustik, mät kan tillkomma.
Nytt verksamhetsområde i Uppsala
Verksamhetsområde med företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar för idrottsanläggning.
Nybyggnad av student/ungdomsbostäder mm i Uppsala etapp 1
Avser nybyggnad av 72 lägenheter samt med förskola i botten.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av logistikanläggning i Uppsala
Logistikanläggning på ca 21 400 kvadratmeter, inklusive ett 2 000 kvadratmeter stort entresolplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Huset, där allt inklusive stomme och hisschakt kommer att bestå av trä, blir fem våningar högt. För att säkerställa ett så lågt klimatavtryck som möjligt certifieras trähuset enligt Miljöbyggnad Silver och Sweden Green Building Councils certifieringsmodell NollCO2 där det senare ställer mycket höga hållbarhetskrav på såväl entreprenörer som materialval under uppförandet av byggnaden.
Utveckling av centrum i Uppsala
Tillväxt av Storvreta Centrum inleds nu en utvecklingsprocess.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Nybyggnation av en ny förskola i 2 plan för 72 - 80 barn, med uppvärmningskök och tillhörande utemiljö, angöring och komplementbyggnader. Arbeten gällande stomme, hiss, solcellsanläggning och styr/regler ingår som totalentreprenader. Fastighetens yta är ca 3 500 kvm. Byggnadens storlek är ca 931 kvm BTA med uppvärmningskök för ca 95 portioner.
Utbyggnad av allmän platsmark samt VA-anläggning i Uppsala kommun
Inom ramen för Detaljplan Börjetull ska befintliga Fyrisvallsgatan, Seminariegatan och Vallongatan byggas om. Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse och service i kombination med utbyggnad av befintlig industri. Detta objekt avser nybyggnad och ombyggnad av gator, allmänna VA-ledningar, belysning, fjärrvärme-, el- och fiberledningar, inom allmän platsmark. Inom delar av Fyrisvallsgatan och Vallongatan återfinns en f.d. deponi. I entreprenaden ingår hantering av förorenade massor i angiven omfattning.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av återvinningscentral i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus på Svia 22:7, Svia 22:8 och Svia 23:7.
Nybyggnad av restaurang i Uppsala
Nybyggnad av KFC restaurang.
Nybyggnad av vårdbostad i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av serviceboende och komplementbyggnad samt rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Finplaneringsarbeten i Uppsala
Avser nyanläggning av gångbanor och gc-vägar, färdigställande av park kring dagvattendamm, anläggning av gata som ansluter till in- och utfarter till omkringliggande fastigheter samt anläggande av nya beläggningar i gatan i Östra Fyrislund.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Resurskonsult för elinstallation till projekt fyra spår i Uppsala
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Resurskonsult för huskonstruktion till projekt fyra spår i Uppsala
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Resurskonsult för vvsinstalltioner till projekt fyra spår i Uppsala
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Ny silo/utmatningssystem för flygaska vid HVC, Vattenfall Uppsala
Omfattar leverans av silo och utmatningssystem för askhantering med tillhörande system inkluderande stödkonstruktion med gångbryggor och serviceplattformar samt uppförande och prestandaprov på anvisad plats inom Vattenfall AB, Heat Generations produktionsanläggning i Uppsala.
Arkitekt för kommersiella fastigheter med planansvar för utvecklingsbolaget i stadsnoden vid det nya stationsläget i Södra staden, Uppsala
Avser upphandling av en arkitekt för kommersiella fastigheter med planansvar för utvecklingsbolaget i stadsnoden vid det nya stationsläget i Södra staden, Uppsala. Kontrakt kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).