Aktuell nybyggnation i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Ormesta, Örebro
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter med 4-6 våningar. Ryssjan 1,2,3 Ormesta Örebro
Nybyggnad av simhall/badhus samt om- och tillbyggnad av ishall i Karlskoga
Avser nybyggnad av simhall/badhus i anslutning till Nobellhallen. Om- och tillbyggnad av Nobelhallen i Karlskoga. Avser utbyte av tekniska system (El, Tele, VS, Vent, Rör, Styr och Kyla), renovering av befintlig fastighet, utbyggnad av fastighet med grundläggning för denna, markarbeten till grundläggning av fastigheten (byggnaden) samt parkeringen, asfaltering och nybyggnad av en vaktmästarbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och centrumanvändning i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter, lokaler samt övriga ytor till en höjd motsvarande 6 till 10 våningar på den södra och östra delen av kvarteret Fåfängan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad 139 hyresrätter i det nya bostadsområdet Tamarinden i Örebro.
Nybyggnad av bostäder i Kumla
Avser nybyggnad av 31 radhus och 2 flerbostadshus med 52 lägenheter. Upplåtelseformen kommer vara blandad. Mellan huskropparna kommer odlingar med enbart ätbara växter att grönska, bilbersåer runt parkeringsytor och medvetna materialval kommer pressa ner kvarterets CO2-tal och blir ett klimatsmart bostadsprojekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av bostäder. Fastighetens areal är 3 731 kvm Tilldelat från markanvisning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus med 54 lägenheter samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av pelletsfabrik i Karlskoga
Avser nybyggnad av pelletsfabrik vid Moelven Valåsen i Karlskoga. Den nya pelletsfabriken kommer att helt integreras med sågverket. Innefattar även en sprinklertank. Pelletsfabriken kommer att ha en kapacitet på 80 000 ton pellets om året, men dimensioneras för att långsiktigt kunna öka produktionen upp till 105 000 ton per år.
Nybyggnad av brandstation i Örebro
Avser nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Rivning och sanering måste ske på tomten innan nybyggnationen kan starta. Det finns på projektid: 1594860, 2090094 Nybyggnadsprojekt enligt Miljöbyggnad nivå Silver
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Avser nybyggnad av lager, kontor.
Nybyggnad av parkeringshus i Södra Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av parkeringshus i Södra Ladugårdsängen, korsningen Termikgatan – Rotorgatan, Örebro. P-huset ska rymma 265 parkeringsplatser. Entreprenaden omfattar allt arbete som krävs för att uppnå ett parkeringshus med utformning, funktion och krav enligt förfrågningsunderlaget. I markplan skall byggnaden även förses med en kommersiell lokal enligt handling. Denna lokal utföres till stoppstandard med förberedelser för vatten och avlopp för RWC samt ett mindre pentry. Samtliga parkeringsplatser skall förberedas med kanalisation för elbilsladdning.
Nybyggnad av trafikplats i Marieberg
Avser en ny trafikplats vid Mariebergs köpcentrum mellan trafikplatserna Adolfsberg och Marieberg. I objektet ingår bland annat trafikplatsens rampvägar samt sekundärväg över E20 med tillhörande droppar, kommunala vägar på vardera sida E20, vägbro över E20 och breddning av två befintliga vägbroar över gång- och cykelväg, nytt additionsfält mellan tpl Marieberg och tpl Marieberg norra, breddning befintlig E20 med mera.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. med ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Ormesta, Örebro,
Planer för nybyggnad av radhus 45 lägenheter i två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av bostäder. ca 3 300 kvm.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Hällefors
48 lgh samt lokaler för dagvård.
Nybyggnad av industri i Örebro
Detaljplanen medger industri, verkstad och kontor. Tomtstorlek, 3 000–30 000 kvm
Nybyggnad av lokaler och kontor i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra för verksamheter och kontor. Planområdet ligger i Marieberg, öster om motorvägen E20 och väster om Mariebergs bostadsområde Örebro
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Planer för nybyggnad industribyggnad .
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och kompletteringsbyggnader.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i Kumla. Option från projekt ID 2167818.
Nybyggnad av bostäder, Storängsstrand i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder i Storängsstrand.
Ny- och tillbyggnad av skola i Örebro
Planer för ny- och tillbyggnad av skola. Det kommer bli en fristående del samt en påbyggnad av befintlig skola.
Nybyggnad av enfamiljshus i Örebro
Nybyggnad av 20st. enbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av logistikbyggnad på Villingsberg, Fortifikationsverket
Avser nybyggnation av hallbyggnad ca 1600 kvm som säkerställer logistikstöd som uppfyller kraven på på rationell förrådshantering, förvaring. Objektet är beläget i Karlskoga kommun, inom Villingsbergs skjutfältsområde.
Nybyggnad av förskola i Askersund
Avser nybyggnad av förskola med två våningar, 6 avdelningar med plats för 120 barn, och mottagningskök vid Solberga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 8 hyresradhuslägenheter i en länga.
Nybyggnad av ridanläggning i Kumla
Avser nybyggnad av ridanläggning som kommer att bestå av 1 ridhus, med föreningslokal, läktare, cafe, omklädningsrum. 3 övernattningsstugor 36,9 kvm . 1 ligghall, samt ridbana
Nybyggnad av enbostadshus samt flerbostadshus i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 9 villatomter samt en tomt för mindre flerbostadshus. Området är beläget i Ekeby, i korsningen Ekebygatan/Lv 642. Ekeby IP (fotbollsplan) bör även tas med i detaljplanen då området inte detaljplanelagts.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Planer finns för nybyggnad radhus samt rivning av byggnader.
Nybyggnad av parhus i Örebro
Planer för nybyggnad av 12 parhus i två plan.
Nybyggnad av grupphus i Örebro
Nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Kumla
Nybyggnad av rad/kedjehus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av läktare i Degerfors
Avser nybyggnad av läktare, 2800 platser, varav 2100 sittplatser och 700 ståplatser.
Nybyggnad av tälthall i Degerfors.
Avser leverans och uppförande av tälthall i Degerfors. Dimensioner: Max yttermått: byggnadshöjd 8 m takfot. Max yttermått för byggnation 34x60 m.
Exploatering av bostadsområde. i Mosås, Örebro
Avser exploatering av bostadsområde, Mosås Örebro. Bostäder Id 2111093
Ny gång- och cykelväg längs väg 675 mellan Norra Bro-Almbro
Gång- och cykelväg mellan Silver-Anders väg i Norra Bro och Almbro/Gällersta, en sträcka på cirka 2,7 km. Anpassning av busshållplatser längs sträckan ingår.
Nybyggnad av gruppbostäder i Örebro
Avser 6 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
Nybyggnad av gruppbostäder i Örebro
Avser 6 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
Nybyggnad av gruppbostäder i Örebro
Avser 6 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
Nybyggnad av hamburgerbar i Örebro
Nybyggnad av restaurang, plank, skyltar, anordnande av parkeringar.
Nybyggnad av studentlägenhet i Lindesberg
Nybyggnad av studentbostäder.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 3
Avser utbyggnad av VA-ledningar vid Tunbohässle. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Nybyggnad av parkering, renovering av carport, rivning av garage i Örebro
Avser nybyggnad av parkering, rivning av garage och revovering av carportar, på Varbergagatan Örebro.
Utökning av taxibana på Örebro Airport
Planer för anläggning av ny taxibana och flygplansplatta till Örebro Airport.
Nybyggnad av grupphus i Karlskoga
Avser nybyggnad av tre enbostadshus med garage, 145 kvm.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kumla kommun
Avser anläggning av nytt bostadsområde i området Ekeby Prästgård 1:7 till 16 tomter för småhusbebyggelse samt två större tomter för flerfamiljsboende/radhus.
Nybyggnad av betongslänter vid högreservoar i Örebro
Avser byggnation av betongslänter vid högreservoar Lyran i Örebro.
Nybyggnad av fjärrkylanät mm i Örebro
Objektet avser nybyggnation av komplett fjärrkylanät avsedd för att förse förbrukare med fjärrkyla från Navirums fjärrkylanät. Befintlig byggnad med miljöbod ska utökas och en fjärrkylcentral byggas som ska försörja befintlig labbhus, kontorsbyggnad och processhall. Objektet är beläget inom Skebäcks Avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Karlskoga
Nybyggnad av industribyggnad.
Uppförande av lagertält i Hallsberg
Uppförande av 2 tält för väderskydd.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 4
Entreprenaden omfattar mark- och VA-arbeten och vissa elarbeten. Objektet avser nyanläggning av ca 150 m distributionsnät för samlad bebyggelse på ön Åholmen, vid sjön Tisaren. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Nybyggnad av verkstad i Degerfors
Nybyggnad av verkstad/förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av väg och cirkulationsplats i Örnsro, Aspholmen
Avser ny vägkoppling mellan Radiatorvägen och Idrottsvägen via en cirkulationsplats i korsningen med Södra Infartsvägen. Befintlig in- och utfart mellan Södra infartsleden och Radiatorvägen kommer att stängas när den ersätts av den nya vägen och cirkulationsplatsen
Ny badplats samt GC-väg, Askersunds kommun
Upphandlingen avser nyetablering av en badplats i Åmmeberg med tillhörande grönytor, parkering och tillfartsväg. I projektet ingår även en GC väg för att skapa en tillfart från samhället till badplatsen. I projektet ingår att muddra badområdet och återfylla med natursand.
Uppförande av reservkraftsaggregat för produktionskök samt idrottshall i Karlskoga
Entreprenaden omfattar ett containerreservkraftaggregat för betjäning av hela byggnaden som består av produktionskök samt idrottshall beläget på Mårbackavägen 7, Karlskoga kommun.
Nybyggnad av cykelleder i Nora
Avser anläggande av cykelleder för Nora kommun. Projektet omfattar (i stora drag) byggnation av: - 7 mountainbikeleder, anpassade efter cyklisternas behov, förbättras eller dras om - byggnation av 2 crosscountryleder - byggnation av 1 teknikområde - iordningställande av 2 toaletter - iordningställande av väg och grusad plan/parkering
Nybyggnad av lager i Örebro
Nybyggnad av lagertält.
Utbyggnad av VA-ledningar i Åsbro
Omfattar utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till befintligt sommarstugeområde i Åsbro, Askersunds kommun. Området förses med trycksatta ledningar på ett djup av 1,2 meter med isolersko pga. markens beskaffenhet. Marken består av siltig silt och grundvattennivå har påträffats på en nivå ca 1 meter under befintlig markyta.
Delprojektledare projektering/produktion till Region Mellersta
Resurskonsult delprojektledare projektering och produktion järnväg med placering på Trafikverkets kontor i Örebro.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).