Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala län

Enköping (20)
Heby (5)
Håbo (19)
Knivsta (8)
Tierp (10)
Uppsala (48)
Östhammar (23)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av planskilda korsningar vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan i Uppsala
Projektet avser ombyggnad av korsningarna till planskilda korsningar där respektive gata läggs i tunnel under järnvägen. Tunnellängden anpassas för eventull utbyggnad till 3 spår. Plk 31466 vid S:t Olofsgatan och Plk 31465 vid S:t Persgatan.
Nybyggnad av bro över Fyrisån i Uppsala
Ny öppningsbar bro, en ny dragning av Ulleråkersvägen fram till Sjukhusvägen, rivning av befintliga Ulleråkersvägen, ny gång- och cykelbana, åtgärder längs Sjukhusvägen från Ulleråkersvägen till Dag Hammarskjölds väg. På östra sidan om ån ingår samtliga anslutningar till Kungsängsesplanaden och korsningen med Östra Ågatan. Uppdraget delas preliminärt upp i fyra förfrågningsunderlag, en för upphandling av totalentreprenad bro och tre utförandeentreprenader mark; östra sidan om ån, ny dragning av Ulleråkersvägen samt ombyggnad av befintliga Ulleråkersvägen till ny GC-bana.
Ombyggnad av väg 288 mellan Gimo-Börstil
Ombyggnad till mötesfri väg, ny väg runt Hökhuvud.
Ombyggnad av väg 55 mellan Örsundsbro-Kvarnbolund
Ca 15,7 km lång sträcka. Ombyggnad till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, med målhastighet 100 km/h. En ny gång- och cykelväg byggs längs hela sträckan, delvis på den gamla järnvägsbanken. Det planeras också för fyra planskilda passager för gående och cyklister.
Nybyggnad av anslutningsväg, bro och/eller spårväg i Uppsala
Avser kapacitetsökning för kollektivtrafiken från nya Rosendalsområder och Ulleråker in till centralstationen. Ett nytt kollektivtrafikstråk. Nya broar ska byggas, eventuellt uppgradering av spårväg eller nybyggnad av vägar kommer att ske.
Nybyggnad av kaj i Hargshamn
Ca 200 m stödmurskaj.
Ombyggnad av väg 55 mellan Enköping-Litslena
Ca 6,5 km lång sträcka. Ombyggnaden startar vid trafikplats Annelund (korsning E18/55) och slutar vid cirkulationsplats Litslena (korsning väg 55/väg 263). Vägen byggs om till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, med målhastighet 100 km/h. En ny gång- och cykelväg byggs längs hela sträckan. Vi bygger även en planskild korsning för gående och cyklister i Skolsta.
Vägmarkeringar inom Uppsala län och Västmanlands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-03-01–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–20215-12-31 (option).
Ombyggnad av driftsplats samt slopande av plankorsning i Knivsta
Slopande av plankorsning (plk 31445) som ersätts med ny gångbro över järnvägen, iordningsställande av ytorna runtom samt cykelparkeringsgarage.
Sanering av mark i Enköping
Syftet med de åtgärdsförberedande undersökningarna är främst att avgränsa saneringsområdet och kartlägga plymområdet. Resultatet av undersökningarna ska ligga till grund för slutligt val av åtgärdsstrategi, och utgöra underlag för upphandling av erforderliga avhjälpandeåtgärder.” Ca 8000 kvm mark.
Nybyggnad av spårvagnsdepå i Uppsala
Nybyggnad av Spårvagnsdepå
Nytt vändspår samt planskilda korsningar vid Österplan i Uppsala
Ett tredje spår norr om befintliga spår vid Österplan.
Exploatering inför industriområde i Knivsta
Exploatering av Brunnby 5:1, 11:1, 6:4.
Nybyggnad av exploateringsområde av sydöstra staden, Uppsala
Ett av 3 delprojekt av Sydöstra staden. Allmän plats deletapp 1 Iordningställande av kvartersmark, deletapp 1
Ny 400 kV-ledning Hovgården - Odensala
Hovgården-Odensala ny 400 kV-ledning 30 km.
Anslutning av 400 kV-ledning och ny 400/220 kV-transformator i Uppsala
Tuna CT63 anslutning av 400 kV-ledning och ny 400/220 kV-transformator.
Nybyggnad av bandyhall i Skutskär
Nybyggnad av tälthall för bandyn.
Finplanering för Rosendal i Uppsala, etapp 2
Entreprenad Rosendal Etapp 2 Finplanering 2
Exploateringsområde för bostäder i Alunda
Exploatering för bostäder.
Förberedande ledningsarbete för kommande vattenverk i Storvreta
Ledningsarbete av vattenledningar, råvattenledningar, ca 1500 ledningsschakt o 3500 meter Va-ledningar. Arbetet omfattar ledningschakt samt arbete med schaktfria metoder, hammarborrning under väg samt styrdborrning under Fyrisån. Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Byggledare vägmarkering inom Uppsala län och Västmanlands län
För produktionsanpassad projektering och projektledning. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option två: 2025-01-01–2025-12-31. ─ Option tre: 2026-01-01–2026-12-31
Kollektivtrafikåtgärder i Uppsala län
Avser hållplatserna Örsundsbro gångtunneln (Enköping), Magasingatan (Enköping), Vattentornet (Heby), Skinnarvikens Plantskolan (Håbo), Vreta (Håbo), Lagga vägskäl (Knivsta), Strömsbergs vägskäl (Tierp), Tolfta (Tierp), Siggbo handelsområde (Tierp), Karlholm Klockstapeln (Tierp),Tierp Bräckstavägen(Tierp), Huggsta (Uppsala), Vedyxa (Uppsala), Charlottenlund (Uppsala),Brunnby (Gunsta/Uppsala), Källtorp (Funbo/(Uppsala), Breidagård (Uppsala), Fjällnora vägskäl (Uppsala), Länna Löt (Uppsala), Knutby vårdcentral (Uppsala), Nämndemansvägen (Uppsala), Älvkarleby Gärdesvägen (Älvkarleby), Ytterboda vägskäl (Älvkarleby, Gårdskär Kiosken (Älvkarleby), Rullsand (Älvkarleby, Marma centrum (Älvkarleby, Älvkarleby krysset (Älvkarleby), Norrby(Morkarla/Östhammar) och Alunda vägskäl (Östhammar).
Ny gång- och cykelväg mellan Tierp-Tierps kyrkby
Ca 3,5 km ny GC-väg mellan Tierp och Tierps kyrkby längs med väg 600 och väg 742. Tillgänglighetsanpassning av 8 busshållplatser ingår.
Nybyggnad av gator i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator och gång- och cykelbanor i nytt bostadsområde Gånsta i Enköping. I projektet ingår även VA- och belysningsanläggningar, spillvattenpumpstation, dagvattendammar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör.
Ny elektrisk ledning Plenninge-Vedyxa
Plenninge-Vedyxa, ny 220 kV-ledning, ca 2,3 km.
Ny gång- och cykelväg längs väg 76 mellan Älvkarleby-Skutskär
Nya gång- och cykelvägar på tre sträckor: •längs väg 759 Västanåvägen från Älvkarleby till korsningen med väg 76. Sträckan genom Västanån blir bygdeväg. •längs väg 786 Långsandsvägen från korsningen med väg 76 till Överboda, inklusive en gång- och cykelport under väg 76. •längs väg 76, från korsningen med väg 759 Västanåvägen till den befintliga gång- och cykelvägen i Skutskär. Ca 5-6 km lång sträcka totalt.
Nybyggnad av torg mm i Uppsala
Flogsta 11:6 och 11:14
Utbyggnad av rastplats i Håbo kommun
Utveckla rastplatsen Ekolskrog, med fokus på servering/restaurang
Anläggande av VA-ledningar till nytt avloppsreningsverk i Enköping
Avser anläggande av en ny dricksvattenledning och fem spillvattenledningar från planerat nytt avloppsreningsverk i vappa fram till väg 55 vid infarten till Hagaslott. Ledningarna anläggs med styrd borrning, hammarborrning samt konventionell jord- och bergschakt.
Nybyggnad av aktivitetspark mm i Uppsala
En aktivitetspark med bland annat skidspår och skatepark.
Nybyggnad av gata, VA mm i Enköping
Exploatering av Sneden 1:1.
Exploateringsområde i Bålsta, etapp 1 och 2
Etapp 1 och 2 i Bålsta centrum ingår nu i varandra, etapp- och kvartersindelningen är inte fastställd ännu.
Ny efterrötkammare RK4 vid biogasanläggning, Uppsala
Avser upphandling av totalentreprenad för leverans och montage av en ny efterrötkammare samt omrörare med kringutrustning i enlighet med denna förfrågan. Entreprenaden omfattar också el och styr.
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Nya vatten och avloppsledningar i Håbo
Ny VA- ledningar på Björkvallen
Nybyggnad av stadspark/aktivitetspark i Håbo
Aktivitetsparken avses att utgöra en viktig entré för Gröna dalen från Bålsta Centrum. Här föreslås parkrummet få en mer urban karaktär mot centrum, för att sedan övergå till mjukare naturelement in mot parken. Nybyggnad av vattendammar mm. Mansängen 9:6 och del av Väppeby 7:218
Ny gc-väg i Skokloster
Nybyggnad av gc-väg mellan Slottsskogen och Skokloster
Ny överbyggnad på bro vid Fyrislundsbäck
Märsta-Uppsala km 62+446.
Utbyggnad av VA-anläggning mm i Knivsta
Huvudentreprenad vatten: Nyförläggning av värmeisolerad vattenledning PE110 ca 400 m längs Genvägen, anslutning mot befintliga vattenserviser och uppförande av två st brandposter. Option spillvatten: Rörinfordring av befintlig spilledning BTG225 om ca 500 m samt bef servisledningar.
Sektionering samt byte av kulvert vid bostäder i Uppsala
I entreprenaden ingår att schakta och byta kulvert på kall- varmvatten, varmvattencirkulation samt även vissa delar värmekulvert till bostäderna. I samband med kulvertbyte skall radhus med 30 lägenheter sektioneras bort från övrigt värmesystem med egen värmeväxlare och kulvert. Petersons Bergers väg Jämna består av 6 st trevåningshus och 5 st radhuslängor med totalt 134 st lägenheter.
Markundersökning för ev. sanering av fd tipp i Heby kommun
Avser fördjupad miljöteknisk markundersökning vid fd Varmsätratippen. Undersökningen ska pågå under hösten 2021.
Nybyggnad av gc-väg i Heby kommun
Ny gång- och cykelbana mellan Heby och Sala
Markundersökning för ev sanering av mark i Heby
Markundersökningar skall göras för ev sanering på Stallarna 3
Nybyggnad av lekplats i Enköping
Objektet avser anläggande av ny lekplats i området Älvdansen med tillhörande markarbete. I projektet ingår bl.a. markarbete, montage av lekutrustning, asfaltering, plattläggning, förläggning av belysningskabel samt montage av stolpar och armaturer.
Tillgänglighetsanpassning av Aspnäs naturreservat i Heby kommun
tillgänglighetsanpassning av Aspnäs naturreservat i Heby kommun. Anpassningen omfattar bland annat anläggning av stenmjölsvägar och viloplatser, nybyggnation av trädäck och torrtoalett och anpassning av en befintlig toalett.
Ombyggnad av avfallsanläggning i Uppsala
Uppsala universitet, The Svedberg-laboratoriet avveckling, planerar och förbereder för upphandling av avfallshanteringstjänster i samband med avvecklingen av laboratoriets utrustning.
Nya VA-ledningar i Östra Fyrislund
Uppsala Vatten genomför utbyggnad av VA-ledningar i Östra Fyrislund på Anna Fabris gata. Anledningen till utbyggnaden är att ansluta fastigheter till det allmänna VA-nätet.
Nybyggnad och upprustning av lekplatser i Håbo
3A Buseum 3B Gillmarksstigen 3C Paulus väg
Anläggning av bryggor vid Västra Promenaden i Uppsala
Objektet består av tre anläggningsdelar som anläggs i åbrinken utmed Fyrisån i sträckningen mellan Studenternas och Kungsängsbron, söder om centrum i Uppsala. Anläggningarna omfattar byggnation av nya sittgradänger, bryggor, trappor, en balkong och vegetationsytor.
Exploatering för bostäder i Alsike
Exploateringsarbeten för Vrå 1:3
Installation av underhållsladdare för fordon vid garnisonen i Enköping
Avser installation av underhållsladdare för fordonsbatterier i anslutning till fordonsuppställningsplatser på garnisonen i Enköping.
Installation av mätsystem för emissionsmätning vid kraftverkspanna i Enköping
Avser leverans och installation av ett mätsystem av luftemissioner samt för styrning och reglering av svaveldosering för pannan benämnd KVV.
Ombyggnad av va-ledning i Älvkarleby
Anmälan om installation av va.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Gc-väg efter Prästgårdsvägen
Ombyggnad av markanläggning i Knivsta
Marklov för marknivåförändring.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Bålsta
Marklov för uppfyllnad.
Nybyggnad av ställverk i Tierp
Nybyggnad av transformatorställverk för solcellspark Svanby 5:42,2:50.
Nybyggnad av laddstolpar i Uppsala
Nybyggnad av laddstolpar
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av parkeringsplatser på befintligt underlag.
Nybyggnad av plank i Heby
Nybyggnad av plank.
Rivning av transformatorstation i Bålsta
Rivningslov för en byggnad transformatorstation.
Utvändiga arbeten vid flerbostadshus i Uppsala
Trädgård, cykelställ/garage
Nybyggnad av plank i Uppsala
Uppförande av plank på Kvarngärdet 48:1, 38:1, 39:1, 41:1, 43:1, 44:1, 48:1, 50:1 och 51:1.
Nybyggnad av plank i Uppsala
Uppförande av plank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för tre idrottsbanor (padel).
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov för anordning av 12 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Tillbyggnad av värmeverk i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av elfilter vid gimo värmeverk.
Nybyggnad av mast i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av mast samt rivning.
Nybyggnad av mur i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätta befintlig).
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (n37340).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis240973.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns78117.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av rastplats i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av ängslada (rastplats i östra tvärnö naturreservat).
Nybyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för parkering vid frösåkershallen östhammar.
Tillbyggnad av elverk i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal (elverk).
Tillbyggnad av skjutbana i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av skjuthall.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.