Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala län

Enköping (10)
Heby (2)
Håbo (4)
Knivsta (1)
Tierp (6)
Uppsala (27)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av djupförvaringsanläggning för låg & medelaktivt avfall i Forsmark
Slutförvar för rivningsavfall (från Oskarshamn) som kommer att ligga på 120 meter under havsytan i ett utrymme som kommer vara 125 000 kubik som motsvarar 6 stora bergrum. Exploateringen för detta projekt ligger på: 2018767.
Nybyggnad av planskilda korsningar vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan i Uppsala
Projektet avser ombyggnad av korsningarna till planskilda korsningar där respektive gata läggs i tunnel under järnvägen. Tunnellängden anpassas för eventull utbyggnad till 3 spår. Plk 31466 vid S:t Olofsgatan och Plk 31465 vid S:t Persgatan. Ett tredje spår norr om befintliga spår vid Österplan ingår. Två nya järnvägsbroar, fyra GC-broar, totalrenovering av ca 800 m spårområde.
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala. 8 våningar ovan mark med plats för 588 bilparkeringar och 28 MC-platser.
Nybyggnad av turbinbyggnad, Carpe Futurum LOT 2b, Uppsala
Avser byggentreprenad av Carpe Turbinbyggnad för Bygg, Mark, VA, jordningsystem och bygg relaterade installationer som ventilation, kyla, sprinkler, styr och övervakning, kraft och belysning, VS för husinstallationer. Högspännings el, Akustik, mät kan tillkomma.
Anläggande av gator, GC-banor mm i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator, gång- och cykelbanor och parkmark i nytt bostadsområde Storskogen i Enköping. Etapp 2 omfattar cirka 1 675 meter gata och cirka 375 meter gång- och cykelbana. Etapp 5 omfattar cirka 1 815 meter gata och 250 meter gång- och cykelbana. Option som ingår i projektet, som avropas vid behov av B, är etapp 3. Etapp 3 omfattar cirka 535 meter gata och cirka 765 meter gång- och cykelbana och 240 meter stig. I projektet ingår även förläggning av fjärrvärme, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör.
Tillbyggnad av fryslager i Enköping
Nytt fryslager och sprinklertank med pumprum.
Underhållsbeläggning tank i Uppsala län
Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2024-11-15, huvuddel 2 2025-11-15 och huvuddel 3 2026-11-15.
Anläggande av VA-ledningar i Enköping
Objektet avser anläggande av nya spill-, dag- samt dricksvattenledningar, ca 500 m. Ledningarna anläggs med konventionell jordschakt inom spont. Byggnationen omfattar även återställning av befintlig gata.
Mark- och ledningsarbete i Kv Ångkvarnen Etapp 1, Skede 1, Uppsala
Objektet avser mark- och ledningsarbeten i Kvarteret Ångkvarnen, Etapp 1, Del 1, Skede 1, Uppsala. Inom ramen för Detaljplan Ångkvarnen (Dnr 2016-000384) ska Elevatorgatan samt delar av Östra Ågatan, Pumphusgatan och Ångkvarnsgatan byggas om. Objektet avser utbyggnad av gator, VA samt övrig ledningsinfrastruktur inom detaljplaneområdet. Finplaneringsarbeten för gator ingår ej.
Utbyggnad av verksamhetsområde i Bålsta
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av lager- och logistikanläggningar.
Utbyggnad av verksamhetsområde i Bålsta
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av lager- och logistikanläggningar.
Ombyggnad av gata, VA mm i Uppsala
Entreprenaden omfattar en ca 550 m lång sträcka längs Väderkvarnsgatan från Råbyvägen till Vaksalagatan. Befintliga gångbanor på båda sidor om gatan breddas ut mot körbanan för att bli nya gång- och cykelbanor. Busshållplatser rustas upp och det anläggs planteringsytor längs gatan. Sträckans trafiksignalanläggningar byggs om och anpassas till den nya gatuutformningen med cykelboxar för cykeltrafiken i gatukorsningarna. Entreprenaden omfattar även förnyelse av ca 1200 m allmänna vatten-, spillvatten och dagvattenledningar genom omläggning i ledningsschakt och schaktfri renovering av vattenledning.
Exploateringsområde för motorbana, affärslokaler mm i Enköping, etapp 1
I denna etapp kommer marken att exploateras med VA, gata och el. Hette tidigare Viking Motor Park.
Nybyggande av infrastruktur i Tierp
Detaljplan 1010 kv Lejonet, infrastruktur
Nybyggnad av huvudpumpstation i Enköping
Enköpings kommun planerar att bygga ett nytt avloppsreningsverk (ARV) beläget sydväst om tätorten. Det befintliga reningsverket läggs ner och avloppsvatten pumpas till det nya reningsverket via två huvudpumpstationer. Denna entreprenad avser uppförandet av dessa två huvudpumpstationer.
Utbyggnad av rastplats i Håbo kommun
Utveckla rastplatsen Ekolskrog, med fokus på servering/restaurang
Nybyggnad av exploateringsområde i Heby
Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten till bostadsbebyggelse på fastigheterna Horrsta 4:5, Horrsta 4:12 och del av Horrsta 4:36. Bostäderna planeras att utgöras av småhus enligt samma mönster som byggts ut norr om planområdet, motsvarande en etapp I. Detta innebär att en- och tvåbostadshus alternativt parhus uppförs på egen fastighet där fastighetsarean omfattar ca 1000-1500 m². Den nya detaljplanen bedöms kunna skapa ca 20 nya fastigheter för en- och tvåbostadshus.
Ombyggnad av torg i Uppsala
Projektet innebär även att torget rustas upp och blir större, busshållplatserna flyttas till Torbjörnsgatan och får en mer central plats på torget. En del av parkeringen tas bort och flyttas in i byggnaden vilket innebär en attraktivare miljö för gående och cyklister.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 2
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Installation av laddstolpar i Uppsala
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Nyanläggning av gator mm inom Rosendalsfältet, Rosendal Uppsala
Objektet avser nyanläggning av gator inom detaljplan för Rosendalsfältet. Den del som denna entreprenad omfattar kallas etapp 3 skede 2. Objektet avser färdigställande av gator, GC-vägar, plantering, BGG-system, gångbanor m m i skede 2.
Mark och anläggningsarbeten inom Enköpings kommun, Fortifikationsverket
Avser i huvudsak mark och anläggningsarbeten för att anpassa fastighetens östra delar till en utökad verksamhet med ett säkrare skydd.
Avvattningsåtgärder i Uppsala län
Beläggningsgrupp C10.
Nybyggnad av väg/gata i Norra Ar, Knivsta
Avser ny väg/gata till fastigheter på Norra AR företagspark i Knivsta.
Kulturminnesåtgärder i basområde Heby, Enköping, Västerås och Tierp
Restaurering av ett flertal väganknutna kulturmiljöobjekt som stenmurar, milstolpar av sten, gjutjärn och trä, väghållningsstenar, minnesstenar samt gränsmärken av sten och gjutjärn.
Nya ångvärmeväxlare till Bolandsverket, Uppsala
Omfattar utbyte av fyra värmeväxlare i Bolandsverket, Uppsala. Entreprenaden omfattar i huvudsak rivning av befintliga värmeväxlare, ombyggnation och nyinstallation av ångväxlare med kringutrustning samt anslutning till befintligt system. De nya ångvärmeväxlarna ska vardera ha en kapacitet i form av flöde på 30 ton/h mättad ånga (60 ton/h totalt) samt en effekt av 16 MW (totalt 32 MW).
Utbyte av styrsystem vid Uppsala kraftvärmeverk
Avser programmering och driftsättning av styrsystemsbyte till Siemens T3000 för fjärrvärmedistribution (00VC) Uppsala kraftvärmeverk. Uppdraget består i programmering, bildbyggnad, driftsättning, intrimning, avprogrammering PCS7 samt utbildning.
Rivning av kontor och garage i Uppsala
Rivning av 2 små kontorsbyggnader i betong samt 5 garagelängor med 10 st garage i varje. Även sanering av mark.
Installation av fjärrvärme i flerbostadshus i Östhammar
Planer finns på installation av fjärrvärme i flerbostadshus.
Utbyte av ställverk vid Bolandsverket, Uppsala
Omfattar utbyte av ett lågspänningsställverk 400V för reservkraft i anläggning Boland i Uppsala.
Nybyggnad av bullerskärm i Uppsala
Objektet omfattas av byggnation av en bullerskärm cirka 90 meter lång och två till tre meter hög. Bullerskärmen ska byggas i Geometriparken intill Ringgatan i Uppsala.
Nybyggnad av parkering vid gymnasieskola i Uppsala
Projektet omfattar projektering samt entreprenadarbeten för en ny parkering söder om Rosendalsgymnasiet på en markarea på 2663 m2.
Nybyggnad av spillvattenpumpstation i Enköping
Den befintliga spillvattenpumpstationen vid Haga Slott är i dåligt skick och ska rivas och ersättas med en ny spillvattenpumpstationen placerad bredvid. Därutöver ska VA-ledningsarbeten ske i anslutning till denna plats.
Ny maskinlinje till förbehandlingsanläggning vid biogasanläggning, Uppsala
Avser leverans, installation och driftsättning av en ny maskinlinje (linje 3) för mottagning och förbehandling av matavfall vid biogasanläggningen i Uppsala.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Uppsala
Planer finns för installation av laddstolpar.
Förläggning av fiber mellan Ångström och Ultuna i Uppsala
Upphandlingen avser Mark och kanalisationsarbeten för fiberförläggning. Egen avtalad el-entreprenör för fiberförläggning finns. Denna entreprenad innefattar markarbeten med ett samordningsansvar mot avtalad el-entreprenör.
Borrning av rörbrunnar för återinfiltration i Fråganbo
Beställaren avser att anlägga en ny grundvattentäkt för Gävle och Älvkarleby i Uppsalaåsen söder om Skutskär. Som ett led i hydrogeologiska undersökningar ska försök med återinfiltration av grundvatten för avskiljning av järn och mangan göras vid Fråganbo. Preliminärt fyra (4) uttagsbrunnar ska borras för detta ändamål, med option på ytterligare en (1) till två (2) brunnar belägen i samma område.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Nybyggnad av skärmtak och upplagsyta i Tierp
Nybyggnad av skärmtak med upplagsyta.
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på brandstation, polisstation och ambulans.
Grundvattenutredning i Öregrund
Grundvattenutredning av Ågalma grundvattentäkt.
Läcksökning på anläggningsområden, Vattenfall Heat AB
Uppdraget avser läcksökning på Vattenfall Heats anläggningsområden i Uppsala, Drefviken, Nyköping, Motala och Vänersborg.
Ombyggnad av kraftverk mm i Tierp
Detta är en K-märkt byggnad, maskiner kommer att glasas in. Rivning av personallokaler, omklädningsrum med mera.
Lokalt åtgärdsprogram för Björklingeån och Jumkilsån i Uppsala
Upphandlingen omfattar framtagande av underlag till lokalt åtgärdsprogram för Björklingeåns och Jumkilsåns avrinningsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).