Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala län

Enköping (14)
Heby (4)
Håbo (7)
Knivsta (0)
Tierp (11)
Uppsala (44)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager- och logistiklokaler samt solcellsanläggning, Bålsta
Nybygnad av ett högautomiserat logistikcenter på ca 104 000 kvm. Miljöcertifierad enligt BREEAM-SE. Solcellsanläggningen kommer att omfatta drygt 16 000 paneler på en yta av cirka 80 000 kvadratmeter. Anläggningen förväntas ge en effekt på cirka 8,9 MW vid full drift, vilket motsvarar en årlig produktion på 7,8 GWh. Installationen av anläggningen planeras vara klar under hösten 2022.
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Nybyggnad av bro över Fyrisån i Uppsala
Ny öppningsbar bro, en ny dragning av Ulleråkersvägen fram till Sjukhusvägen, rivning av befintliga Ulleråkersvägen, ny gång- och cykelbana, åtgärder längs Sjukhusvägen från Ulleråkersvägen till Dag Hammarskjölds väg. På östra sidan om ån ingår samtliga anslutningar till Kungsängsesplanaden och korsningen med Östra Ågatan. Entreprenad E01 avser mark/VA/gata östra sidan om Fyrisån, entreprenad E04 avser totalentreprenad för bron, entreprenad E02 avser mark/VA/gata västra sidan om Fyrisån.
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala. 8 våningar ovan mark med plats för 588 bilparkeringar och 28 MC-platser.
Exploatering för nytt bostadsområde i Uppsala
1400 bostäder på Kv Vinghästen och Kv Sagan. Hela programområdet är stort, cirka 100 hektar, och beläget på nära avstånd från stadskärnan och med direkt närhet till stora naturområden. Under mark inom delar av programområdet finns stadens grundvattentäkt vilket ställer höga krav på projektet i såväl planering som genomförande.
Nybyggnad av vattenverk i Storvreta
Ledningsarbete av vattenledningar, råvattenledningar, ca 1500 ledningsschakt o 4500 meter Va-ledningar. Arbetet omfattar ledningschakt samt arbete med schaktfria metoder, hammarborrning under väg samt styrdborrning under Fyrisån. Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Ombyggnad av nya huvudledningar för vatten i Bålsta
Objektet avser ombyggnad av nya huvudledningar för vatten. Ledningarna kommer att gå med ett ben från Balders Hage och ett ben från Aronsborgsrondellen till Vattenverket. En anslutning vid Futurumskolan ingår. Ombyggnaden av vattenledningar omfattar en sträcka på ca: 8,2 km varav vissa delar utförs med schaktfria metoder. Dimension på huvudvattenledningar är 200-500 mm.
Vägmarkeringar inom Uppsala län och Västmanlands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option)
Underhållsbeläggning varm i Uppsala och Västmanlands län
Omfattar grupp C31 år 2022-2024 inom Uppsala län (C-län) och U30 år 2022-2024 inom Västmanlands län.
Sanering av mark i Enköping
Marken är förorenad av kemtvättmedlet tetrakloreten (kallas även PCE eller perkloretylen) Ca 8000 kvm mark.
Omläggning av VA-ledningar i Stockholmsvägen, Bålsta
Objektet avser ombyggnad av nya huvudledningar för vatten, avlopp och dagvatten. Ledningarna kommer att gå i Stockholmsvägen från OKQ8/Herrgårdsgatan i söder till Centrumleden i norr. Sträckan är ca 750 m. Dimension på avloppsledningar är mellan 200 och 1200 mm och för vattenledningar mellan 32 och 315 mm. Objektet omfattar även återställning av ca 750 m befintlig gata och gång- och cykelväg samt återställning och ny belysning.
Till och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Anläggningsentreprenad skede 1 i Östra Sala Backe i Uppsala
Detta objekt omfattar etapp 3 och utförande av skede 1-arbeten. Mindre del av skede 2-arbeten kan förekomma. Objektet avser justering av befintliga gator och nyanläggning av gator och gc-vägar ca 1050 m, inkl. belysning, och arbeten med kanalisation och ledningsdragning för ledningsägare. Objektet avser även nyanläggning av vatten-, spill- och dagvatten, totalt ca 1750 m ledning. Samt rening och fördröjning av dagvatten med BGG-system.
Stationsförnyelse i Forsmark
Forsmark FT47 stationsförnyelse.
Ny anslutning till väg 282 från Södra Gunsta
Ca 23 km lång sträcka väg 282 E4-Almunge. Ny cirkulationsplats, trafikplats, gc-port, 2 busshållplatser samt anslutande gc-vägar.
Byggledare vägmarkering inom Uppsala län och Västmanlands län
För produktionsanpassad projektering och projektledning. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option två: 2025-01-01–2025-12-31. ─ Option tre: 2026-01-01–2026-12-31
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 282 mellan Uppsala-Knutby
Avser hållplatser vid Huggsta, Vedyxa, Charlottenlund, Brunnby (Gunsta), Källtorp (Funbo), Länna löt, Knutby vårdcentral, Breidagård, Fjällnora vägskäl.
Nybyggande av infrastruktur i Tierp
Detaljplan 1010 kv Lejonet, infrastruktur
Fältförsök inför utbyggnad av Vattenförsörjning Mon i Älvkarleby
Mark- och anläggningsarbete inkl. VA för utförande av fältförsök med infiltration och brunnar i ny dricksvattentäkt. Fältförsök kommer att utföras i olika omfattning på olika platser i området under de kommande åren 2022-2026. Objektet avser vattenledningar, ventiler, infiltrationsbassänger, spridare, anslutning av brunnar, filter, spolgropar, mindre tillfälliga teknikbyggnader, mm. Arbetena kommer omfatta behov av fällning av enstaka träd eller skog samt röjning av stubbar. Objekten är placerade i området mellan södra Skutskär och Västanån i Älvkarleby kommun.
Utbyggnad av bostadsgator mm i Grillby
Objektet avser etapp 2 i utbyggnaden av bostadsgator vid Grillbyäng, ca 1250 meter gata och 750 meter GC-väg. I projektet ingår bl.a. markarbeten för gator, belysninganläggning och förläggning av VA-ledningar och el- tele- och fiberkablar. Tillfällig väg till befintliga bostäder söder om området ingår.
Anläggande av provtagningsanläggning för biobränsle, Carpe Futurum, Uppsala
Avser byggnad för biobränslemottagning Biobränsle Carpe, leverans av provtagningsanläggning samt markarbete.
Kollektivtrafikåtgärder i Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner
Avser hållplatserna Karlholm Klockstapeln, läge B,(väg 772) Skärplinge bussgaraget, läge A och B (väg 740), Siggbo handelsområde, läge A och B (väg 292), Skärplinge bussgaraget, läge A och B (väg 740), Strömsbergs vägskäl, läge B (väg 740), Tierp Bräckstavägen, läge A och B (väg 740), Toltfa, läge A och B (väg 740) i Tierps kommun samt Älvkarleby Gärdesvägen, läge A och B (väg 761), Ytterboda vägskäl, läge A (väg 786), Gårdskär Kiosken, läge A och B (väg 762), Rullsand, läge A (väg 786), Marma centrum, läge A och B (väg 771), Älvkarleby krysset, läge A och B (väg 76) i Älvkarleby kommun.
Nybyggnad av gc-väg och grönstråk i Enköping
Ny gång och cykelväg och grönstråk i Älvdansen
Ny- och ombyggnad av dagvattenledning i Uppsala
Avser anläggning av ca 360 m dagvattenledning i Uppsala kommun. Objektet är beläget i Fullerö, längs väg 290, ca 9 km norr om Uppsala.
Nybyggnad av dricksvattenreservoar i Almunge
Avser en ny dricksvattenreservoar, om 2x250 m3, med överbyggnad innehållande bland annat distributionspumpar, UV och utrustning för klorering i Almunge. Upphandlingen avser en generalentreprenör med ansvar för bygg, mark, VVS, Vent och bygg-el. Maskin och el & styr till processdelarna kommer avropas från ramavtalsentreprenörer.
Anläggning av VA-ledningar vid Rådjursstigen i Uppsala
Projektet avser anläggning av självfallsledningar, LTA-ledningar och vattenledningar om ca 850 m. Arbeten kommer utföras på de befintliga gatorna Granebergsvägen, Sandavägen och Mälarvägen. Området består av runt 20 bebyggda fastigheter.
Tillbyggnad av nytt processteg i Skoklosterudde
Avser driftoptimeringar av VA-verk i Skoklosterudde.
Nybyggnad av gata, VA mm i Enköping
Exploatering av Sneden 1:1.
Nya industrigator på Hagalund, Enköping, Etapp 2
Objektet avser anläggande av nya lokalgator, GC-banor och belysning i Hagalund, Enköping. Byggnationen omfattar cirka 1570 m lokalgata och cirka 1425 m GC-bana. Sycklinge 1:71 ,Lidingby 7:2
Exploateringsområde i Bålsta, etapp 1
Kvartersindelningen är inte fastställd ännu. Etapp 2: 1553982
Breddning samt nybyggnad av GC-bana i Uppsala
Avser breddning samt nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Hedensbergsvägen mellan Stenhagsvägen och Herrhagsvägen samt nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fyrisparksvägen. Sammanlagd sträcka ca 1 km, utförs med asfalt, belysning och möblering. Ett nytt upphöjt övergångsställe/cykelöverfart byggs på Stenhagsvägen samt tre farthinder på Hedensbergsvägen.
Omläggning av spillvattenledning vid Örsundsbro avloppsreningsverk
Avser omläggning av huvudspillvattenledning till Örsundsbro avloppsreningsverk, Enköpings kommun. Ledningarna anläggs med konventionell jordschakt. Ungefärlig ledningslängd ca 200 m.
Ytsanering i fd oljelagringsbergrum i Bålsta
Denna upphandling genomförs som en Säkerhetsskyddad Upphandling med SäkerhetsSkyddsAvtal (SUA). Uppdraget består av fem delar. Den första delen innebär förberedelser, andra delen består av schaktning och håltagning för åtkomst till anläggningen. Den tredje delen är skyddsskrotning, fjärde delen är själva ytsaneringen samt vissa installationer för framtida behov och femte och sista delen är färdigställande och av etablering.
Anläggande av VA-ledningar i Enköping
Objektet avser anläggande av ny vattenledning ca 150 m, ny spillvattenledning ca 200 m och ny dagvattenledning ca 200 m i befintlig gata. Det ingår även tillhörande brunnar, ventiler, anslutningar, kopplingar, provning mm. En befintlig pumpstation ska rivas och en ny ska uppföras.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Reparation av bro över Tämnarån vid Ubblixbo
Stålbalksbro, repareras och målas om.
Om- och tillbyggnad av reningsanläggning vid Kraftvärmeverket i Enköping
Projektet avser ombyggnad samt tillbyggnad av reningsanläggning för rökgaskondensat med avseende på hårdhet, ammonium, förhindrande av bakterietillväxt samt förbättring av funktion.
Förnyelse av VA-ledningar i Älvkarleby
Objektet avser ca 800 m nya vattenledningar.
Markundersökning för ev. sanering av fd tipp i Heby kommun
Avser fördjupad miljöteknisk markundersökning vid fd Varmsätratippen. Undersökningen ska pågå under hösten 2021.
Anläggande av fibernät för bredband i Uppsala kommun
Avser fiberentreprenad i Uppsala, Hagby, Skogstibble.
Nytt slamlager vid reningsverk i Östhammar
Avser nybyggnad av slamlager samt utbyte av maskinell utrustning för slambehandling vid Gimo reningsverk. Entreprenaden omfattar också rivning av den utrustning som ska bytas ut.
Omläggning av vattenledning i Skutskär
Objektet avser ca 835 m nya vattenledningar. Objektet ligger vid Tegelbruksvägen, Älvkarleby.
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata/korsning och VA under gatan. Bredsandsvägen och Boglösavägen.
Tillgänglighetsanpassning av Aspnäs naturreservat i Heby kommun
Tillgänglighetsanpassning av Aspnäs naturreservat i Heby kommun. Anpassningen omfattar bland annat anläggning av stenmjölsvägar och viloplatser, nybyggnation av trädäck och torrtoalett och anpassning av en befintlig toalett.
Modernisering av pumpstationer i Östhammar, etapp 2
Avser styrutrustning till ett 20-tal pumpstationer i Östhammars kommun.
Renovering av Myrandammen i Heby
Dammen Myran har stora behov av renovering och beställaren vill med anledning av det veta vilka lösningsalternativ som finns, bortsett från restaurering till ursprungligt skick, som kan minska framtida underhållsbehov och kostnader.
Leverans av lågspänningsställverk till Boländerna, Uppsala
Omfattar everans av två kompletta lågspänningsställverk som är underställverk och inga huvudställverk, intransport, uppställning, montage samt driftsättning och avprovning av ställverksfunktioner som t.ex. ljusbågsvakterna. Adress Bolandsgatan 13, Uppsala.
Renovering/ombyggnad av brygga i Björns skärgård
Objektet avser renovering/ombyggnad av befintlig brygga för småbåtar och fritidsbåtar. Bryggan ska bli ungefär 45 m lång och 2 m bred. Hälften av bryggan är på land och hälften i vatten,. En vågbrytare av befintligt och uppkommet stenmaterial uppförs söder om bryggan. Objektet är beläget i Tierps kommun ute på ön Björn i Björns skärgård.
Entreprenadbesiktning till Investering Distrikt Öst/Stockholm
Omfattar Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland och Örebro län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ibruktagningsledare/inkopplingsledare till Distrikt Öst/Stockholm
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år. Omfattar Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland och Örebro län.
Tillbyggnad av reningsverk i Tierp
Ändring av reningsverk, tillbyggnad Söderfors Bruk 1:169, Skärplinge 1:51.
Tillbyggnad av maskinhall i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av carport och tillbyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Nybyggnad av g-c väg ca 150m. Efter väg 569
Mark- och betongfundament, RGR Uppsala
Avser förberedande markarbeten, Borttag av befintliga L-stöd, Justering av DV-ledning (dränering), Uppförande av 2 st fundament till uppsamlingsbehållare/containrar samt ett trappfundament, Omhändertagande av schaktmassor, Placering av L-stöd och täckning av 10kV kablage samt Nivåjustering och återställning av mark inkl. asfaltering av den grusade ytan omkring fundamenten.
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Genom Årsta och Slavsta mellan Vaksalagatan och Stålgatan
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Fålhagsleden och Björnbärsgatan mellan Hjortrongatan och Persiljegatan.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Årstagatan och Apelgatan mellan Johannesbäckgatan och Salabacksgatan.
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Fyrislundsgatan mellan Fålhagsleden och Rapsgatan. Total längd av gc-väg som breddas är 1,8 km.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Inom området Östra Fyrislund
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Danmarksgatan mellan Bolandsgatan och Kungsängsvägen
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Vårdsätravägen mellan Tallbacksvägen och Alvar Gullstrands gata
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Dag Hammarskjölds väg mellan Regementsvägen och Eva Lagerwalls väg
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Fålhagsleden mellan Fyrislundsgatan och Mistelgatan
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed väg 272 mellan Harnäsgatan och Söderforsgatan
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Mellan Gamla Börjevägen och rymdgeodetiska observatoriet
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Granitvägen mellan Eriksbergsvägen och Glimmervägen
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Iduns väg från Råbyvägen
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Tunagatan mellan Fjärdhundragatan och Torbjörns torg
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Markarbete och betongfundament till anläggning 25 vid värmeverk i Uppsala
Vattenfall avser att uppföra ett nytt betongfundament till en rökgasfläkt på produktionsanläggningen i Uppsala. Entreprenaden omfattar: Rivning av det befintliga betongfundamentet, uppförande av ett nytt betongfundament samt visst tillhörande markarbete inklusive borrpålning. Entreprenaden ska utföras sommaren 2022.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Tierp
Antenn ska sättas på vattentornet.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Tierp
Antenn ska sättas på vattentornet.
Renovering av stödmur vid Tegelsmora kyrka
Renovering av stödmur vid Tegelsmora kyrka.
Stängsling av beteshage med trägärdesgård, Bålsta
Håbo kommun avser att hägna in ett naturområde och bjuder nu in intresserade företag att lämna anbud på leverans och montage av trägärdesgård. Arbetet ska utföras under sommaren 2022 med färdigställande senast sista september.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).