Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala län

Enköping (7)
Heby (6)
Håbo (3)
Knivsta (7)
Tierp (6)
Uppsala (34)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Huvuddel 1 är en ny anläggningsdel för grovrening (GRAB) för A- och B-blocket som ersätter befintlig anläggning, samt rivning och markarbeten inom entreprenaden. • Huvuddel 2 är rivning av befintlig samt nybyggnad av försedimentering i A-blocket med 2 bassänger.
Nybyggnad av broar över allmän väg vid trafikplats Mehedeby
Bärighetshöjande åtgärder. 2 nya broar ska byggas, en i norrgående och en i södergående riktning.
Anläggningsentreprenad skede 1 i Östra Sala Backe i Uppsala
Detta objekt omfattar etapp 3 och utförande av skede 1-arbeten. Mindre del av skede 2-arbeten kan förekomma. Objektet avser justering av befintliga gator och nyanläggning av gator och gc-vägar ca 1050 m, inkl. belysning, och arbeten med kanalisation och ledningsdragning för ledningsägare. Objektet avser även nyanläggning av vatten-, spill- och dagvatten, totalt ca 1750 m ledning. Samt rening och fördröjning av dagvatten med BGG-system.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Uppsala
Exploatering för verksamhetsområde på ca 210000 kvm
Underhållsbeläggning varm i Uppsala län
Beläggningsgrupp C33 2023-2024. Huvuddel 1 ska vara klart 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15.
Sanering av mark i Börjetull, Uppsala
Marksanering samt hantering av förorenade massor inom fastigheterna Librobäck 7:2 och 7:3, Uppsala
Underhållsbeläggning värme i Uppsala län
Beläggningsgrupp C32 2023-2024. Huvuddel 1 ska vara klart 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15.
Ny gång- och cykelväg längs väg 76 mellan Älvkarleby-Skutskär
Nya gång- och cykelvägar på tre sträckor: •längs väg 759 Västanåvägen från Älvkarleby till korsningen med väg 76. Sträckan genom Västanån blir bygdeväg. •längs väg 786 Långsandsvägen från korsningen med väg 76 till Överboda, inklusive en gång- och cykelport under väg 76. •längs väg 76, från korsningen med väg 759 Västanåvägen till den befintliga gång- och cykelvägen i Skutskär. Ca 5-6 km lång sträcka totalt.
Nybyggnad av huvudpumpstation i Enköping
Enköpings kommun planerar att bygga ett nytt avloppsreningsverk (ARV) beläget sydväst om tätorten. Det befintliga reningsverket läggs ner och avloppsvatten pumpas till det nya reningsverket via två huvudpumpstationer. Denna entreprenad avser uppförandet av dessa två huvudpumpstationer.
Utbyte av ställverk samt transformatorer till Boländerna, Uppsala
Omfattar utbyte av ett ställverk och två transformatorer. Adress Bolandsgatan 13, Uppsala.
Anläggande av markförlagda överföringsledningar Länna-Almunge
Avser förläggning av nya markförlagda tryckledningar för vatten och spillvatten mellan Länna och Almunge, cirka 25 km öster om Uppsala stad, Uppsala kommun. Anläggningen ska uppföras mellan Kolbo, Länna till Långsjön och Långsjön till Almunge.
Exploatering av mark i Ulleråker
Exploatering av Kv Vinghästen
Nybyggnad av bensinstation i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av bensinstation.
Anläggning av fjärrvärmeledningar på Dragarbrunnsgatan i Uppsala, etapp 3
Objektet avser rivning samt nyläggning av fjärrvärmeledningar i Dragarbrunnsgatan mellan korsningarna Vretgränd och Bangårdsgatan i centrala Uppsala.
Nybyggnad av vätgastankstation i Fyrislund, Uppsala
Den nya vätgastankstationen kommer anläggas i fyrislund, Uppsala. Stationen kommer ligga längst Söderhällbygatan vid infarten till stadbussdepå. På fastigheten kommer också anläggas snabbladdare för tunga fordon. Vätgastankstationen ska i första hand avse tankning av tunga fordon, men kan även erbjuda vätgastankning för lätta fordon genom separata och specifika vätgasdispensrar.
Anläggande av nya ledningar Länna-Almunge, etapp 2 B
Nya ledningar (sjö & landledningar) planeras till Almunge. Objektet är beläget vid Långsjön, nära Almunge ungefär ca 2 mil öster om Uppsala stad.
Nybyggnad av panncentral i Tärnsjö, Heby
Nybyggnad av panncentral i Tärnsjö, 2 MW flispanna och 2 MW oljepanna.
Exploatering för enbostadshus i Östervåla, Etapp 3
Kommunen har nu tagit beslut om att genomföra ytterligare en av etapperna inom detaljplanens norra del. Etappen omfattar 12 småhus, fastigheterna är redan avstyckade. Men för att kunna bebygga fastigheterna behöver kommunal infrastruktur byggas ut enligt detaljplanen. Den infrastruktur som behöver byggas ut är förlängningen av Rosengrens väg och den nya stickgatan Bildhuggargatan, ny gc koppling i förlängningen av Bildhuggargatan samt VA, belysning och fiber mm
Utbyggnad av Stationsstråket och Bålsta Torg, Bålsta centrum
Entreprenaden omfattar anläggning av Stationsstråket, Bålsta Torg samt renovering/ombyggnad av gångtunnel under Stockholmsvägen.
Omläggning av VA- och nyläggning av dagvattenledning i Björklinge
Arbetet kommer att utföras i etapper. Vi börjar med första etappen på Industrivägen, och den första etappen är planerade att påbörjas under början av februari 2023 och beräknas att vara färdiga under augusti 2023.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Utbyte av lågspänningsställverk samt transformatorer till Boländerna, Uppsala
Omfattar utbyte av ett lågspänningsställverk och två transformatorer. Adress Bolandsgatan 13, Uppsala.
Nybyggnad av infartsväg i Enköping
Förberedande arbete för en ny infartsväg till Enköpings kommuns nya reningsverk, ca 3 km sydväst om Enköpings tätort. Infartsvägen planeras att bli ca 300 m lång och ska byggas på befintlig åkermark.
Finplanering vid Tullgarnsbron i Uppsala
I samband med broarbete, finjusteringar av vägar och kringområden. (Huvudprojektnummer 1088226.)
Utvändigt underhåll av vattentorn i Tierp
Vattentornet i Tierp anlades under 1950-talet. Konstruktionen är en cylindrisk behållare som bärs upp av ett centrerat trapphus. Vattenbehållaren har en kapacitet på 400 m3. Höjden från markplan till tornhustak är ca. 32 m. Entreprenaden består av rör-, betong- och målningsarbeten.
Ombyggnad av gata i Östhammar
Avser ombyggnad av gata på Tomtbergavägen
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Nybyggnad av ställverk i Östhammar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av körplan vid Gilberget, Enköping
Fortifikationsverket utökar övningsområdet med en ny körplan för tunga fordon. Syftet är att körplanen ska kunna nyttjas till övningsverksamhet. Körytan ska vara plan och dränerad samt klara minst 11,5 och helst 20 tons axeltryck. Storleken på den planerade körplanen är 30330 m2 och den ska utföras med grusöverbyggnad.
Banreparation på rullbana 03-21 vid F16, Uppsala
Entreprenaden omfattar i huvudsak ny slitlagerasfalt på rullbana 03-21 med tillhörande belagd skuldra på F16 Uppsala.
Byte av styrsystem vid kraftvärmeverk och hetvattencentral i Enköping
Projektet avser konstruktion, nyinstallation av 0-System/styrsystem vid Kraftvärmeverket och Hetvattencentral i Enköping.
Åtgärder på platta cargo vid F16 i Uppsala
Entreprenaden omfattar i huvudsak rivning av befintlig beläggning, dränerings och dagvattenåtgärder samt ny cementstabiliserad asfalt på platta Cargo. Avser även fogning- och målningsarbeten samt mindre mark och betongarbeten.
Nybyggnad av biogas tankstation i Tierp
Planerat projekt ur investeringsbudget 2020-2022
Fördjupat kunskapsunderlag och känslighetsanalys av utpekade kulturmiljöer längs alla kustlän, Länsstyrelsen Uppsala län
Avser upphandling av fördjupat kunskapsunderlag och känslighetsanalys av utpekade kulturmiljöer längs kusten i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Uppsala län.
Åtgärder för Vendelån i Uppsala
Avser framtagande av lokalt åtgärdsunderlag för Vendelån.
Sanering av mark i Alunda
Objektet består av marksanering/efterbehandlingsåtgärder av fastigheten Marma 3:14 i Alunda inför nybyggnation av folktandvård och vårdcentral (projekt 2016357). Fastighetens storlek är ca 1550 m².
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Väderkvarnsgatan mellan Råbyvägen och S:t Persgatan
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på brandstation, polisstation och ambulans.
Renovering av slamdamm i Enköping
Avser upphandling av entreprenör för att montera ny duk till en slamdamm som används av avloppsreningsverket.
Miljökonsult för avvattning, basunderhåll väg samt förstärkningsarb inom C, D, T och U-län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2+2 år.
Byggledare avvattningsarbeten vägunderhåll inom Uppsala och Södermanlands län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av va-ledning i Tierp
Installation av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Alrunegatan mellan Fyrislundsgatan och Norra Slavstavägen
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Norra Slavstavägen mellan Vaksalagatan och Alrunegatan
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Stallängsgatan mellan Kungsgatan och Sågargatan
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Vaksalagatan förbi Skomakargatan.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Från Otto Myrbergs väg förbi Myrbergska gården
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Ärnavägen mellan Groaplan och väg 600
Upprustning av GC-vägar i Uppsala
Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Svartbäcksgatan
Nybyggnad av parkeringsplatser i Heby kommun
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av ställverk i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer, lagringscontainer, ställverksbyggnad samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Installation av laddstolpar i Uppsala
Laddstolpar och motorvärmare
Renovering av Ingbodammen i Heby
Uppdraget omfattar reparation av Ingbodammen. Rötskadat trä ska bytas ut. Luckan framför utloppet ska bytas ut och förses med en uppstickande stång eller handtag för att förbättra arbetsmiljön.
Markarbeten vid Uppsala domkyrka i Uppsala
Avser upprustning och omgestaltning av utemiljön vid Uppsala domkyrka.
Uppgradering av tryckhållningssystem på fjärrvärmenätet i Knivsta
Tryckhållningen på fjärrvärmenätet i Knivsta behöver en uppgradering. Befintlig tryckhållning sköts idag av 2 st parallellkopplade Grundfoss CRE 15-14 som går på fast varvtal och en reglerventil som släpper över vatten till sugsida. Vid höga uttag på fjärrvärmenätet orkar inte tryckhållningen med och trycket på nätet faller med följden att pannor trippar. Befintligt rörsystem för tryckhållningen idag är DN65, PN16.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).