Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala län

Enköping (15)
Heby (5)
Håbo (3)
Knivsta (3)
Tierp (2)
Uppsala (30)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny, till och ombyggnad av avloppsreningsverk i Uppsala
Ny, till och ombyggnad av framtida Kungsängsverket
Nybyggnad av logistikcentral i Enköping
Nybyggnad av logistikcentral.
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Basunderhåll väg område Heby
Basunderhåll på allmänna vägar i område Heby, väglängd: kontraktsår 1 ca 1106 km, från och med kontraktsår 2 ca 1122 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ny cykelanläggning i Uppsala etapp 2
I andra etappen blir det: Velodrom
Ny cykelanläggning i Uppsala etapp 1
I första etappen blir det: Asfaltsbanor, cykelkrossbana och trafikbanor för barn.
Exploatering för bostadsområde i Skölsta, etapp 6
Avser nybyggnad av gator och VA på vardera ca 3000 m, inkl belysning, el, tele och fiber. I entreprenaden ingår också en pumpstation för spillvatten, fördröjningsdamm samt två lekplatser.
Nybyggnad av vattenverk i Storvreta
Ledningsarbete av vattenledningar, råvattenledningar, ca 1500 ledningsschakt o 4500 meter Va-ledningar. Arbetet omfattar ledningschakt samt arbete med schaktfria metoder, hammarborrning under väg samt styrdborrning under Fyrisån. Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Uppsala
Exploatering för verksamhetsområde på ca 210000 kvm
Omläggning av VA-ledningar i Stockholmsvägen, Bålsta
Objektet avser ombyggnad av nya huvudledningar för vatten, avlopp och dagvatten. Ledningarna kommer att gå i Stockholmsvägen från OKQ8/Herrgårdsgatan i söder till Centrumleden i norr. Sträckan är ca 750 m. Dimension på avloppsledningar är mellan 200 och 1200 mm och för vattenledningar mellan 32 och 315 mm. Objektet omfattar även återställning av ca 750 m befintlig gata och gång- och cykelväg samt återställning och ny belysning.
Nybyggnad av brandstation i Almunge
Avser nybyggnation av brandstation med tillhörande förråd o carport, kommunikationsmast samt rivning av befintlig lada och sanering av mark. Terrassering av parkeringsytor samt dagvattenhantering.
Till- och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Nybyggnad av lager & logistik i Enköping
Bygglov för nybyggnad av logistikhall för lager, produktion och transport. Ca 72 000 m2 mark.
Anläggningsentreprenad skede 1 i Östra Sala Backe i Uppsala
Detta objekt omfattar etapp 3 och utförande av skede 1-arbeten. Mindre del av skede 2-arbeten kan förekomma. Objektet avser justering av befintliga gator och nyanläggning av gator och gc-vägar ca 1050 m, inkl. belysning, och arbeten med kanalisation och ledningsdragning för ledningsägare. Objektet avser även nyanläggning av vatten-, spill- och dagvatten, totalt ca 1750 m ledning. Samt rening och fördröjning av dagvatten med BGG-system.
Nybyggnad av va-ledning mellan Enköping-Kolarvik
Kommunen har beslutat att ansluta Kolarvik till det kommunala VA nätet. Avser upphandling av entreprenör som utför planerad ledningsutbyggnad enligt framtagen projektering. Ca 4-5 km.
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning mm i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator, gång- och cykelbanor och parkmark i nytt bostadsområde Storskogen i Enköping. Byggnationen omfattar cirka 1300 m kvartersgata och cirka 1580m gång- och cykelbana. I projektet ingår även förläggning av fjärrvärme, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör. Ombyggnation av Bredsandsvägen vid infarten till bostadsområdet ingår också i projektet
Fältförsök inför utbyggnad av Vattenförsörjning Mon i Älvkarleby
Mark- och anläggningsarbete inkl. VA för utförande av fältförsök med infiltration och brunnar i ny dricksvattentäkt. Fältförsök kommer att utföras i olika omfattning på olika platser i området under de kommande åren 2022-2026. Objektet avser vattenledningar, ventiler, infiltrationsbassänger, spridare, anslutning av brunnar, filter, spolgropar, mindre tillfälliga teknikbyggnader, mm. Arbetena kommer omfatta behov av fällning av enstaka träd eller skog samt röjning av stubbar. Objekten är placerade i området mellan södra Skutskär och Västanån i Älvkarleby kommun.
Utbyggnad av rastplats i Håbo kommun
Utveckla rastplatsen Ekolskrog, med fokus på servering/restaurang
Ny gång- och cykelväg längs väg 76 mellan Älvkarleby-Skutskär
Nya gång- och cykelvägar på tre sträckor: •längs väg 759 Västanåvägen från Älvkarleby till korsningen med väg 76. Sträckan genom Västanån blir bygdeväg. •längs väg 786 Långsandsvägen från korsningen med väg 76 till Överboda, inklusive en gång- och cykelport under väg 76. •längs väg 76, från korsningen med väg 759 Västanåvägen till den befintliga gång- och cykelvägen i Skutskär. Ca 5-6 km lång sträcka totalt.
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Akademiska sjukhusets vattenverk behöver bytas ut. Nuvarande vattenverk har passerat sin tekniska livslängd och behöver byggas om i dess helhet. Beställaren söker Konsult med djup och bred kunskap om projektering av vattenverk och PFAS-rening. Konsulten ska projektera ett komplett vattenverk inklusive VS/vattenprocess och PFAS-rening med tillhörande styr- och övervakningsfunktionalitet samt integration upp mot överliggande system.
Anläggande av nya ledningar Länna-Almunge, etapp 2 B
Nya ledningar (sjö & landledningar) planeras till Almunge. Objektet är beläget vid Långsjön, nära Almunge ungefär ca 2 mil öster om Uppsala stad.
VA-ledningar till nytt avloppsreningsverk i Enköping, etapp 2
Objektet avser anläggande av en ny dricksvattenledning och ett flertal spillvattenledningar, ca 3 km. Entreprenaden är belägen mellan skogen vid Nynäs Gård och fram till väg 55 vid infarten till Haga Slott, samt en delsträcka fram till Haga Slott. Byggnationen omfattar även en serviceväg mellan Norra Mariedal och skogen vid Nynäs Gård, ca 800 m.
Omläggning av VA-ledningar i Uppsala, etapp 1
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 2
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Uppförande av pelletspannanläggning 5 MW i Knivsta
Avser uppförande av 1 st nytillverkad nyckelfärdig Pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning i Knivsta. I samband med detta så krävs mark- och anläggningsarbeten. Markarbetet är uppdelat i två huvuddelar: Huvuddel 1 ska utföras 2022 och omfattar övergripande: Rivning av befintlig parkering (asfalt) och uppförande av en ny parkering samt schaktning & uppförande av nya betongplattor och plintar. Huvuddel 2 ska utföras 2023 och omfattar övergripande: Rivning av befintliga asfaltsytor och uppförande av nya asfalterade ytor, gjutning av kulverttak samt igensättning i del av 2 väggar med profilplåt.
Nybyggnad av fjärrvärmeundercentral vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Projektet avser byggnation av en 16MW fjärrvärmeundercentral i för inkommande fjärrvärme till Akademiska sjukhuset med tillhörande fjärrvärmekulvertar. Fjärrvärmeundercentralen placeras i en ny byggnad C14 på ca 250 kvm som ingår i detta projekt.
Nybyggnad av gc-väg och grönstråk i Enköping
Projektet omfattar nybyggnation av ett grönstråk mellan befintlig gata och bebyggelse. Grönstråket innehåller gång- och cykelbana, upphöjda korsningar med befintliga gator, belysning, planteringar och utrustning m.m.
Ramavtal avseende anläggningsmaskintjänster i Heby kommun
Avser anläggningsmaskintjänster inkl förare. Exempel på uppdrag som förekommer är akut grävning vid vattenläcka, rivning av byggnader, anläggning av ny gata. Avtalstiden är två (2) år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Ny- och ombyggnad av dagvattenledning i Uppsala
Avser anläggning av ca 360 m dagvattenledning i Uppsala kommun. Objektet är beläget i Fullerö, längs väg 290, ca 9 km norr om Uppsala.
Nybyggnad av parkeringshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av panncentral i Tärnsjö, Heby
Nybyggnad av panncentral i Tärnsjö, 2 MW flispanna och 2 MW oljepanna.
Ombyggnad på kraftverk och nybyggnad av förråd i Tierp
Nya stålluckor på kraftverket och nytt förråd.
Anläggning av VA-ledningar vid Rådjursstigen i Uppsala
Projektet avser anläggning av självfallsledningar, LTA-ledningar och vattenledningar om ca 850 m. Arbeten kommer utföras på de befintliga gatorna Granebergsvägen, Sandavägen och Mälarvägen. Området består av runt 20 bebyggda fastigheter.
Nybyggnad av dricksvattenreservoar i Almunge
Avser en ny dricksvattenreservoar, om 2x250 m3, med överbyggnad innehållande bland annat distributionspumpar, UV och utrustning för klorering i Almunge. Upphandlingen avser en generalentreprenör med ansvar för bygg, mark, VVS, Vent och bygg-el. Maskin och el & styr till processdelarna kommer avropas från ramavtalsentreprenörer.
Ytsanering i fd oljelagringsbergrum i Bålsta
Denna upphandling genomförs som en Säkerhetsskyddad Upphandling med SäkerhetsSkyddsAvtal (SUA). Uppdraget består av fem delar. Den första delen innebär förberedelser, andra delen består av schaktning och håltagning för åtkomst till anläggningen. Den tredje delen är skyddsskrotning, fjärde delen är själva ytsaneringen samt vissa installationer för framtida behov och femte och sista delen är färdigställande och av etablering.
Omläggning av spillvattenledning vid Örsundsbro avloppsreningsverk
Avser omläggning av huvudspillvattenledning till Örsundsbro avloppsreningsverk, Enköpings kommun. Ledningarna anläggs med konventionell jordschakt. Ungefärlig ledningslängd ca 200 m.
Byte av askhanteringssystem vid kraftverkspanna i Enköping
Kraftverkspannan i Enköping är en skakrostpanna från Burmeister & Wain på ca 80 MWth. Pannan byggdes 1994 för eldning med skogsflis men sedan 2012 använder ENA returträflis (RT-flis) som huvudbränsle i pannans bränslemix. Upphandlingen avser ny bottenaskhantering.
Om- och tillbyggnad av reningsanläggning vid Kraftvärmeverket i Enköping
Projektet avser ombyggnad samt tillbyggnad av reningsanläggning för rökgaskondensat med avseende på hårdhet, ammonium, förhindrande av bakterietillväxt samt förbättring av funktion.
Nytt SNCR-system till kraftverkspanna i Enköping
Projektet avser installation av nytt SNCR-System.
Markundersökning för ev. sanering av fd tipp i Heby kommun
Avser fördjupad miljöteknisk markundersökning vid fd Varmsätratippen. Undersökningen ska pågå under hösten 2021.
Nytt slamlager vid reningsverk i Östhammar
Avser nybyggnad av slamlager samt utbyte av maskinell utrustning för slambehandling vid Gimo reningsverk. Entreprenaden omfattar också rivning av den utrustning som ska bytas ut.
Nya reservkraftsystem till brandstationer i Uppsala
Avser leverans, idrifttagning samt dokumentation av 3 st containerbaserade reservkraftsystem. Systemen ska försörja brandstationer i händelse av spänningsavbrott i ordinarie nät.
Nybyggnad av gata i Enköping
Nybyggnad av infartsväg
Åtgärder för Vendelån i Uppsala
Avser framtagande av lokalt åtgärdsunderlag för Vendelån.
Ombyggnad av bräddpumpstation i Östhammar
Avser ombyggnad av en befintlig brädd-pumpstation kallat Lejonet. Pumpstationen ska vid vanlig drift pumpa avloppet till en dagvattenledning i området för att sedan släppa ut detta vatten i recipienten.
Tillbyggnad av bensinstation i Knivsta
Tillbyggnad av drivmedelsanläggning.
Utredning av markförorening i Heby
Fastigheten som omfattas primärt är Brandmannen 2 men inkluderar även Brandmannen 1, Heby.
Beläggning samt vägmarkering på väg 631 till Ulva kvarn
Ny beläggning på väg samt en bro, målning, ca 300 m lång sträcka.
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på brandstation, polisstation och ambulans.
Reparation av bro över bäck vid Harnäs i Skutskär
Pågjutning av frontmurar och vingmurar på vägbron i Harnäs.
Mark- och betongfundament, RGR Uppsala
Avser förberedande markarbeten, Borttag av befintliga L-stöd, Justering av DV-ledning (dränering), Uppförande av 2 st fundament till uppsamlingsbehållare/containrar samt ett trappfundament, Omhändertagande av schaktmassor, Placering av L-stöd och täckning av 10kV kablage samt Nivåjustering och återställning av mark inkl. asfaltering av den grusade ytan omkring fundamenten.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Nybyggnad av g-c väg ca 150m. Efter väg 569
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Fyrislundsgatan mellan Fålhagsleden och Rapsgatan. Total längd av gc-väg som breddas är 1,8 km.
Installation av laddstolpar för elbilar i Uppsala
Avser installation av laddstolpar för elbil.
Projekteringsledare teknik tidiga skeden till Program Fyra spår i Uppsala
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Revidering av lokalt åtgärdsunderlag för Fyrisåns huvudfåra i Uppsala
Avser lokalt åtgärdsunderlag (LÅP) Fyrisåns huvudfåra
Ombyggnad av fågeltorn i naturreservatet Hjälstaviken, Uppsala län
Avser ombyggnad av fågeltornet i naturreservat Hjälstaviken. Uppdraget omfattar att bygga ut tornet med en tredje våning, och i samband med detta rikta upp det bakre trädäcket och rampen. Uppriktningen innebär att leverantören behöver riva ca 17 m2 trall och nivåjustera de underliggande pålarna genom kapning eller påläggning av distans. Därefter skall ett nytt trädäck läggas.
Ombyggnad av utemiljö i Uppsala
Planer finns för att rusta upp utemiljön.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).