Alla aktuella anläggningsprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 55 mellan Enköping-Litslena
Ca 6,5 km lång sträcka. Ombyggnaden startar vid trafikplats Annelund (korsning E18/55) och slutar vid cirkulationsplats Litslena (korsning väg 55/väg 263). Vägen byggs om till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, med målhastighet 100 km/h. En ny gång- och cykelväg byggs längs hela sträckan. Vi bygger även en planskild korsning för gående och cyklister i Skolsta.
Sanering av mark i Enköping
Syftet med de åtgärdsförberedande undersökningarna är främst att avgränsa saneringsområdet och kartlägga plymområdet. Resultatet av undersökningarna ska ligga till grund för slutligt val av åtgärdsstrategi, och utgöra underlag för upphandling av erforderliga avhjälpandeåtgärder.” Ca 8000 kvm mark.
Nybyggnad av gator i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator och gång- och cykelbanor i nytt bostadsområde Gånsta i Enköping. I projektet ingår även VA- och belysningsanläggningar, spillvattenpumpstation, dagvattendammar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör.
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Nybyggnad av gata, VA mm i Enköping
Exploatering av Sneden 1:1.
Anläggande av VA-ledningar till nytt avloppsreningsverk i Enköping
Avser anläggande av en ny dricksvattenledning och fem spillvattenledningar från planerat nytt avloppsreningsverk i vappa fram till väg 55 vid infarten till Hagaslott. Ledningarna anläggs med styrd borrning, hammarborrning samt konventionell jord- och bergschakt.
Nybyggnad av lekplats i Enköping
Objektet avser anläggande av ny lekplats i området Älvdansen med tillhörande markarbete. I projektet ingår bl.a. markarbete, montage av lekutrustning, asfaltering, plattläggning, förläggning av belysningskabel samt montage av stolpar och armaturer.
Installation av underhållsladdare för fordon vid garnisonen i Enköping
Avser installation av underhållsladdare för fordonsbatterier i anslutning till fordonsuppställningsplatser på garnisonen i Enköping.
Installation av mätsystem för emissionsmätning vid kraftverkspanna i Enköping
Avser leverans och installation av ett mätsystem av luftemissioner samt för styrning och reglering av svaveldosering för pannan benämnd KVV.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis240973.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns78117.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov för schaktning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.