Alla aktuella anläggningsprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av VA-ledning i Enköpings kommun
Anläggande av en ny dricksvattenledning och två tryckspillvattenledningar från Magasingatan fram till Nynäs Gård. Ledningarna anläggs med styrd borrning samt konventionell jordschakt.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Österleden i Enköping
Avser anläggande av ny cirkulationsplats vid Stockholmsvägen-Österleden-Annelundsgatan i Enköping inklusive angöringsvägar, gång- och cykelbanor och grönytor. I projektet ingår även förläggning av dagvattenrör/trummor och belysningsanläggning, vägräcken samt schakt och fyllningsarbeten för elledningsarbeten.
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Reparation av broar, byte av vägtrummor mm vid väg 55 i Örsundsbro
Reparation av två broar över Örsundaån och Nysätravägen (byte räcken, kantbalk och tätskikt), byte av två vägtrummor, ombyggnad av två busshållplatser.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Enköpings kommun
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledning i Enköping
Förläggning av ny dricksvattenledning, cirka 1,5 kilometer, inklusive inkoppling på befintlig ledning. En del av ledningen ska förläggas i gata i ett befintligt bostadsområde. Cirka 900 meter förläggs i ängsmark. En del av sträckan kan tryckas/borras. Uppdraget omfattar även förläggning av dricks- och spillvattenledningar till 5 fastigheter.
Nybyggnad av gator i Enköping
Nya gator vid Boglösarondellen
Ny cirkulationsplats vid Fannakorset i Enköping
Objektet avser anläggande av ny cirkulationsplats i befintlig korsning vid Stockholmsvägen, Bangårdsgatan och JP‐Johansson gata samt omgivande markarbeten vid ”Fannakorset” i Enköping.
Byte av markförlagd oljeavskiljare inkl mark- och ledningsarbete i Enköping
Entreprenaden omfattar byte av en markförlagd oljeavskiljare samt tillhörande mark- och rörläggningsarbeten. Försiktig bergschakt förekommer i inte obetydlig omfattning.
Flytt av VA-ledningar i Enköpings kommun
Anläggande av ny dricksvattenledning, spillvattenledning och dagvattenledning i Sandbrogatan. Ledningarna anläggs med konventionell jordschakt. Området sträcker sig från korsningen Torggatan/Sandbrogatan och ca 70 m in på Sandbrogatan, i Enköping.
Ombyggnad av busshållplats samt VA-ledningar i Enköping
Objektet avser anläggande av ny dubbelsidig busshållplats med ombyggnad av anslutande körbana, övergångsställen och anslutande gång- och cykelbanor på och omkring Kungsgatan i Enköping. I projektet ingår även anläggande av ny vattenledning ca 310 m lång (tryckta/styrd borrning, delvis grävd) och ny spillvattenledning ca 30 m lång med tillhörande brunnar, ventiler, anslutningar, kopplingar, provning mm.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov för schaktning och fyllning.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för anläggande av landfäste för att kunna förlägga kabel.
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens för förläggning av fiberoptisk kabel.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för marklägga kabel och rasera luftledning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.