Alla aktuella anläggningsprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Tillbyggnad av fryslager i Enköping
Nytt fryslager och sprinklertank med pumprum.
Anläggande av VA-ledningar i Enköping
Objektet avser anläggande av nya spill-, dag- samt dricksvattenledningar, ca 500 m. Ledningarna anläggs med konventionell jordschakt inom spont. Byggnationen omfattar även återställning av befintlig gata.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Enköpings kommun planerar att bygga en ny avloppspumpstation (APS) som ersätter befintlig APS sydöst om Lillkyrka samhälle.
Kulturminnesåtgärder i basområde Heby, Enköping, Västerås och Tierp
Restaurering av ett flertal väganknutna kulturmiljöobjekt som stenmurar, milstolpar av sten, gjutjärn och trä, väghållningsstenar, minnesstenar samt gränsmärken av sten och gjutjärn.
Nybyggnad av spillvattenpumpstation i Enköping
Den befintliga spillvattenpumpstationen vid Haga Slott är i dåligt skick och ska rivas och ersättas med en ny spillvattenpumpstationen placerad bredvid. Därutöver ska VA-ledningsarbeten ske i anslutning till denna plats.
Förbränningsförbättrande åtgärder vid kraftvärmeverk i Enköping
Huvudproduktionsanläggningen ligger på Kaptensgatan i Enköping, härifrån levereras fjärrvärme till centralorten och elkraft till stamlinjenätet. Ett Projekt har startats vars mål är att förbättra pannans utsläppsvärden, i och med detta behöver kraftvärmepannans kringsystem åtgärdas för att förbättra förbränningsprocessen hos anläggningen. Åtgärderna/åtgärden har som uppgift att förbättra anläggningens utsläppsvärden samt förbränningen i pannan. Lösningen innebär sänkningar i anläggningens
Utbyte av styrsystem för ångturbin vid kraftvärmepanna i Enköping
Ett projekt har startats vars mål är att modernisera styrsystem för ångturbin tillhörande verkets kraftvärmepanna.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).