Alla aktuella anläggningsprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Sanering av mark i Enköping
Marken är förorenad av kemtvättmedlet tetrakloreten (kallas även PCE eller perkloretylen) Ca 8000 kvm mark.
Utbyggnad av bostadsgator mm i Grillby
Objektet avser etapp 2 i utbyggnaden av bostadsgator vid Grillbyäng, ca 1250 meter gata och 750 meter GC-väg. I projektet ingår bl.a. markarbeten för gator, belysninganläggning och förläggning av VA-ledningar och el- tele- och fiberkablar. Tillfällig väg till befintliga bostäder söder om området ingår.
Nybyggnad av gc-väg och grönstråk i Enköping
Projektet omfattar nybyggnation av ett grönstråk mellan befintlig gata och bebyggelse. Grönstråket innehåller gång- och cykelbana, upphöjda korsningar med befintliga gator, belysning, planteringar och utrustning m.m.
Nya industrigator på Hagalund, Enköping, Etapp 2
Objektet avser anläggande av nya lokalgator, GC-banor och belysning i Hagalund, Enköping. Byggnationen omfattar cirka 1570 m lokalgata och cirka 1425 m GC-bana. Sycklinge 1:71 ,Lidingby 7:2
Nybyggnad av gata, VA mm i Enköping
Exploatering av Sneden 1:1.
Omläggning av spillvattenledning vid Örsundsbro avloppsreningsverk
Avser omläggning av huvudspillvattenledning till Örsundsbro avloppsreningsverk, Enköpings kommun. Ledningarna anläggs med konventionell jordschakt. Ungefärlig ledningslängd ca 200 m.
Anläggande av VA-ledningar i Enköping
Objektet avser anläggande av ny vattenledning ca 150 m, ny spillvattenledning ca 200 m och ny dagvattenledning ca 200 m i befintlig gata. Det ingår även tillhörande brunnar, ventiler, anslutningar, kopplingar, provning mm. En befintlig pumpstation ska rivas och en ny ska uppföras.
Om- och tillbyggnad av reningsanläggning vid Kraftvärmeverket i Enköping
Projektet avser ombyggnad samt tillbyggnad av reningsanläggning för rökgaskondensat med avseende på hårdhet, ammonium, förhindrande av bakterietillväxt samt förbättring av funktion.
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata/korsning och VA under gatan. Bredsandsvägen och Boglösavägen.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).