Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Huvuddel 1 är en ny anläggningsdel för grovrening (GRAB) för A- och B-blocket som ersätter befintlig anläggning, samt rivning och markarbeten inom entreprenaden. • Huvuddel 2 är rivning av befintlig samt nybyggnad av försedimentering i A-blocket med 2 bassänger.
Anläggningsentreprenad skede 1 i Östra Sala Backe i Uppsala
Detta objekt omfattar etapp 3 och utförande av skede 1-arbeten. Mindre del av skede 2-arbeten kan förekomma. Objektet avser justering av befintliga gator och nyanläggning av gator och gc-vägar ca 1050 m, inkl. belysning, och arbeten med kanalisation och ledningsdragning för ledningsägare. Objektet avser även nyanläggning av vatten-, spill- och dagvatten, totalt ca 1750 m ledning. Samt rening och fördröjning av dagvatten med BGG-system.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Uppsala
Exploatering för verksamhetsområde på ca 210000 kvm
Underhållsbeläggning varm i Uppsala län
Beläggningsgrupp C33 2023-2024. Huvuddel 1 ska vara klart 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15.
Sanering av mark i Börjetull, Uppsala
Marksanering samt hantering av förorenade massor inom fastigheterna Librobäck 7:2 och 7:3, Uppsala
Underhållsbeläggning värme i Uppsala län
Beläggningsgrupp C32 2023-2024. Huvuddel 1 ska vara klart 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15.
Utbyte av ställverk samt transformatorer till Boländerna, Uppsala
Omfattar utbyte av ett ställverk och två transformatorer. Adress Bolandsgatan 13, Uppsala.
Anläggande av markförlagda överföringsledningar Länna-Almunge
Avser förläggning av nya markförlagda tryckledningar för vatten och spillvatten mellan Länna och Almunge, cirka 25 km öster om Uppsala stad, Uppsala kommun. Anläggningen ska uppföras mellan Kolbo, Länna till Långsjön och Långsjön till Almunge.
Exploatering av mark i Ulleråker
Exploatering av Kv Vinghästen
Anläggning av fjärrvärmeledningar på Dragarbrunnsgatan i Uppsala, etapp 3
Objektet avser rivning samt nyläggning av fjärrvärmeledningar i Dragarbrunnsgatan mellan korsningarna Vretgränd och Bangårdsgatan i centrala Uppsala.
Nybyggnad av vätgastankstation i Fyrislund, Uppsala
Den nya vätgastankstationen kommer anläggas i fyrislund, Uppsala. Stationen kommer ligga längst Söderhällbygatan vid infarten till stadbussdepå. På fastigheten kommer också anläggas snabbladdare för tunga fordon. Vätgastankstationen ska i första hand avse tankning av tunga fordon, men kan även erbjuda vätgastankning för lätta fordon genom separata och specifika vätgasdispensrar.
Anläggande av nya ledningar Länna-Almunge, etapp 2 B
Nya ledningar (sjö & landledningar) planeras till Almunge. Objektet är beläget vid Långsjön, nära Almunge ungefär ca 2 mil öster om Uppsala stad.
Omläggning av VA- och nyläggning av dagvattenledning i Björklinge
Arbetet kommer att utföras i etapper. Vi börjar med första etappen på Industrivägen, och den första etappen är planerade att påbörjas under början av februari 2023 och beräknas att vara färdiga under augusti 2023.
Utbyte av lågspänningsställverk samt transformatorer till Boländerna, Uppsala
Omfattar utbyte av ett lågspänningsställverk och två transformatorer. Adress Bolandsgatan 13, Uppsala.
Finplanering vid Tullgarnsbron i Uppsala
I samband med broarbete, finjusteringar av vägar och kringområden. (Huvudprojektnummer 1088226.)
Banreparation på rullbana 03-21 vid F16, Uppsala
Entreprenaden omfattar i huvudsak ny slitlagerasfalt på rullbana 03-21 med tillhörande belagd skuldra på F16 Uppsala.
Åtgärder på platta cargo vid F16 i Uppsala
Entreprenaden omfattar i huvudsak rivning av befintlig beläggning, dränerings och dagvattenåtgärder samt ny cementstabiliserad asfalt på platta Cargo. Avser även fogning- och målningsarbeten samt mindre mark och betongarbeten.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Väderkvarnsgatan mellan Råbyvägen och S:t Persgatan
Åtgärder för Vendelån i Uppsala
Avser framtagande av lokalt åtgärdsunderlag för Vendelån.
Fördjupat kunskapsunderlag och känslighetsanalys av utpekade kulturmiljöer längs alla kustlän, Länsstyrelsen Uppsala län
Avser upphandling av fördjupat kunskapsunderlag och känslighetsanalys av utpekade kulturmiljöer längs kusten i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Uppsala län.
Miljökonsult för avvattning, basunderhåll väg samt förstärkningsarb inom C, D, T och U-län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2+2 år.
Byggledare avvattningsarbeten vägunderhåll inom Uppsala och Södermanlands län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Ärnavägen mellan Groaplan och väg 600
Upprustning av GC-vägar i Uppsala
Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Svartbäcksgatan
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Vaksalagatan förbi Skomakargatan.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Alrunegatan mellan Fyrislundsgatan och Norra Slavstavägen
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Norra Slavstavägen mellan Vaksalagatan och Alrunegatan
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Stallängsgatan mellan Kungsgatan och Sågargatan
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Från Otto Myrbergs väg förbi Myrbergska gården
Nybyggnad av transformatorstation i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Installation av laddstolpar i Uppsala
Laddstolpar och motorvärmare
Markarbeten vid Uppsala domkyrka i Uppsala
Avser upprustning och omgestaltning av utemiljön vid Uppsala domkyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).