Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro över Fyrisån i Uppsala
Ny öppningsbar bro, en ny dragning av Ulleråkersvägen fram till Sjukhusvägen, rivning av befintliga Ulleråkersvägen, ny gång- och cykelbana, åtgärder längs Sjukhusvägen från Ulleråkersvägen till Dag Hammarskjölds väg. På östra sidan om ån ingår samtliga anslutningar till Kungsängsesplanaden och korsningen med Östra Ågatan. Uppdraget delas preliminärt upp i fyra förfrågningsunderlag, en för upphandling av totalentreprenad bro och tre utförandeentreprenader mark; östra sidan om ån, ny dragning av Ulleråkersvägen samt ombyggnad av befintliga Ulleråkersvägen till ny GC-bana.
Nybyggnad av anslutningsväg, bro och/eller spårväg i Uppsala
Avser kapacitetsökning för kollektivtrafiken från nya Rosendalsområder och Ulleråker in till centralstationen. Ett nytt kollektivtrafikstråk. Nya broar ska byggas, eventuellt uppgradering av spårväg eller nybyggnad av vägar kommer att ske.
Nybyggnad av spårvagnsdepå i Uppsala
Nybyggnad av Spårvagnsdepå
Nybyggnad av exploateringsområde av sydöstra staden, Uppsala
Ett av 3 delprojekt av Sydöstra staden. Allmän plats deletapp 1 Iordningställande av kvartersmark, deletapp 1
Ny 400 kV-ledning Hovgården - Odensala
Hovgården-Odensala ny 400 kV-ledning 30 km.
Anslutning av 400 kV-ledning och ny 400/220 kV-transformator i Uppsala
Tuna CT63 anslutning av 400 kV-ledning och ny 400/220 kV-transformator.
Nybyggnad av solcellspark i Uppsala
Avser nybyggnad av solcellspark
Finplanering för Rosendal i Uppsala, etapp 2
Entreprenad Rosendal Etapp 2 Finplanering 2
Nybyggnad av GC-väg mm i Uppsala
Granitvägen är tänkt som ett viktigt kollektivtrafikstråk. Gång- och cykelvägar på båda sidor om körbanan ska utredas. En helt ny gång- och cykelväg genom hela området ska också utredas. Syftet är att skapa ett mer finmaskigt gång- och cykelvägnät som knyter ihop Eriksbergs olika delar bättre och tydligare. Eriksberg 27:1 m fl
Förberedande ledningsarbete för kommande vattenverk i Storvreta
Ledningsarbete av vattenledningar, råvattenledningar, ca 1500 ledningsschakt o 3500 meter Va-ledningar. Arbetet omfattar ledningschakt samt arbete med schaktfria metoder, hammarborrning under väg samt styrdborrning under Fyrisån. Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Förbättrad kapacitet vid trafikplats Fullerö norr om Uppsala
Ombyggnad av trafikplats Fullerö vid E4 och korsningspunkten länsväg 290/Kometvägen, gångpassage vid väg 290. Tillgänglighetsanpassning av busshållplats på väg 290.
Nybyggnad av huvudgata och torg i Uppsala etapp 1
Södra Storvreta skall byggas ut med ca 1000 nya bostäder och detta är den nya huvudgatan igenom området.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Uppsala
Exploatering för verksamhetsområde på ca 210000 kvm
Nybyggnad av aktivitetspark mm i Uppsala
En aktivitetspark med bland annat skidspår och skatepark.
Ny efterrötkammare RK4 vid biogasanläggning, Uppsala
Avser upphandling av totalentreprenad för leverans och montage av en ny efterrötkammare samt omrörare med kringutrustning i enlighet med denna förfrågan. Entreprenaden omfattar också el och styr.
Ny överbyggnad på bro vid Fyrislundsbäck
Märsta-Uppsala km 62+446.
Sektionering samt byte av kulvert vid bostäder i Uppsala
I entreprenaden ingår att schakta och byta kulvert på kall- varmvatten, varmvattencirkulation samt även vissa delar värmekulvert till bostäderna. I samband med kulvertbyte skall radhus med 30 lägenheter sektioneras bort från övrigt värmesystem med egen värmeväxlare och kulvert. Petersons Bergers väg Jämna består av 6 st trevåningshus och 5 st radhuslängor med totalt 134 st lägenheter.
Utbyte av konstgräsmattor på Sävja IP, Uppsala
Rivning och deponering av befintligt konstgräs på 11 spel planen samt nytt konstgräs på densamma - rivning och deponering av befintligt konstgräs på multiplanen samt nytt konstgräs på densamma - option på rivning, deponering samt byte av konstgräs på kommande objekt inom Sportfastigheters fastighetsbestånd.
Nya VA-ledningar i Östra Fyrislund
Uppsala Vatten genomför utbyggnad av VA-ledningar i Östra Fyrislund på Anna Fabris gata. Anledningen till utbyggnaden är att ansluta fastigheter till det allmänna VA-nätet.
Åtgärder för Vendelån i Uppsala
Avser framtagande av lokalt åtgärdsunderlag för Vendelån.
Anläggning av bryggor vid Västra Promenaden i Uppsala
Objektet består av tre anläggningsdelar som anläggs i åbrinken utmed Fyrisån i sträckningen mellan Studenternas och Kungsängsbron, söder om centrum i Uppsala. Anläggningarna omfattar byggnation av nya sittgradänger, bryggor, trappor, en balkong och vegetationsytor.
Utvändiga arbeten vid flerbostadshus i Uppsala
Trädgård, cykelställ/garage
Nybyggnad av plank i Uppsala
Uppförande av plank på Kvarngärdet 48:1, 38:1, 39:1, 41:1, 43:1, 44:1, 48:1, 50:1 och 51:1.
Nybyggnad av plank i Uppsala
Uppförande av plank.
Nybyggnad av laddstolpar i Uppsala
Nybyggnad av laddstolpar
Nybyggnad av fritidsanläggning i Uppsala
Anläggande av padelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uppsala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uppsala
Anläggande av parkeringsplatser på Stabby 1:1 och Vårdsätra 11:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uppsala
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Uppsala
Bygglov för uppförande av murar och plank, samt marklov för schaktning och fyllning.
Ombyggnad av fågeltorn i naturreservatet Hjälstaviken, Uppsala län
Avser ombyggnad av fågeltornet i naturreservat Hjälstaviken. Ombyggnaden består av en tillbyggnad i den bakre delen av tornet som förankras i redan befintliga pålar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.