Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro över Fyrisån i Uppsala
Ny öppningsbar bro, en ny dragning av Ulleråkersvägen fram till Sjukhusvägen, rivning av befintliga Ulleråkersvägen, ny gång- och cykelbana, åtgärder längs Sjukhusvägen från Ulleråkersvägen till Dag Hammarskjölds väg. På östra sidan om ån ingår samtliga anslutningar till Kungsängsesplanaden och korsningen med Östra Ågatan. Uppdraget delas preliminärt upp i fyra förfrågningsunderlag, en för upphandling av totalentreprenad bro och tre utförandeentreprenader mark; östra sidan om ån, ny dragning av Ulleråkersvägen samt ombyggnad av befintliga Ulleråkersvägen till ny GC-bana.
Ombyggnad av väg i Uppsala
Utmed Dag Hammarskjölds väg mellan Gottsunda allé och Vipängsvägen
Anläggande av gata och park i Uppsala
Anläggningsentreprenad gata och park (skede 2-arbeten), Östra Sala backe 12:21, Uppsala. Planerat projekt efter tidigare etapp, projnr 1094850.
Anslutning av 400 kV-ledning och ny 400/220 kV-transformator i Uppsala
Tuna CT63 anslutning av 400 kV-ledning och ny 400/220 kV-transformator.
Nybyggnad av GC-väg mm i Uppsala
Granitvägen är tänkt som ett viktigt kollektivtrafikstråk. Gång- och cykelvägar på båda sidor om körbanan ska utredas. En helt ny gång- och cykelväg genom hela området ska också utredas. Syftet är att skapa ett mer finmaskigt gång- och cykelvägnät som knyter ihop Eriksbergs olika delar bättre och tydligare. Eriksberg 27:1 m fl
Anläggande av provtagningsanläggning för biobränsle, Carpe Futurum, Uppsala
Avser byggnad för biobränslemottagning Biobränsle Carpe, leverans av provtagningsanläggning samt markarbete.
Räckes- och sidoområdesåtgärder längs väg 290/292, Storvreta-Österbybruk, Tierp-Gimo
Montering av räcken samt rensa sidoområden på väg 290 mellan Storvreta-Österbybruk samt väg 292 mellan Tierp-Gimo.
Sedimentundersökningar i limniska miljöer (RUFS), SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
Uppdraget omfattar sedimentundersökningar och identifiering av utbredningen av potentiella förorenade sedimentområden för en nationell överblick i limniska miljöer i de 5 vattendistrikt i Sverige.
Utbyggnad av VA-ledningar i Skölsta, Uppsala etapp 3
Utbyggnad av allmänna VA-ledningar inom befintliga Svia/Skölsta del 3
Anläggande av redundant ångledning Carpe Futurum, Uppsala
Avser ångledning till Vattenfalls anläggning på Bolandsgatan i Uppsala.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Uppsala
Exploatering för verksamhetsområde på ca 210000 kvm
Ny efterrötkammare RK4 vid biogasanläggning, Uppsala
Avser upphandling av totalentreprenad för leverans och montage av en ny efterrötkammare samt omrörare med kringutrustning i enlighet med denna förfrågan. Entreprenaden omfattar också el och styr.
Bullerskydd av uteplatser vid fastigheter i Uppsala
Ca 100 fastigheter. Lokala skärmar.
Ombyggnad av Stora Torget i Uppsala
En möjlighet att utveckla Stora torget som stadens hjärta för vistelse, kultur, evenemang och möten. Torget har i och med denna förändring bättre förutsättningar för att bli ett centralt och attraktivt nav i mötet mellan den upprustade gågatan och Paradgatan.
Kulvertarbeten för fjärrvärme på Dragarbrunnsgatan i Uppsala, etapp 2
Objektet avser rivning samt nyläggning av fjärrvärmeledningar i på gatan Bävernsgränd i centrala Uppsala. Objektet är beläget i Uppsala på gatan Bäversgränd mellan gataukorsningarna Kungsängsgatan och Dragarbrunnsgatan.
Finplanering för Rosendal i Uppsala, etapp 2
Entreprenad Rosendal Etapp 2 Finplanering 2
Anläggande av bussgata mm i Gottsunda, Uppsala
Valthornsvägen ska förlängas ca 200 m och sammanbindas med Vackra Birgers väg. Detta projekt är anläggandet av en körbar bussgata kantad med planteringsytor och gång- och cykelbanor. Dessutom anläggs två gångpassager över gatan och två busshållplatser. I entreprenaden ingår även ledningsarbeten för fjärrvärme, belysning och el.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Östra Ågatan mellan Bäverns Gränd och Islandsgatan
Omtoppning av platta N och taxibana E på Uppsala flygplats
Entreprenaden omfattar beläggningsarbeten på Platta N och anslutande taxibana E. Arbetet på belagda ytor består av fräsnings- och justeringsarbeten samt nytt asfaltslitlager. Omkringliggande gräsbevuxna skuldror ska därefter avjämnas och nivåjusteras.
Markarbete för fordonsvågar, Carpe Uppsala
Avser mark- och schaktarbeten, rörläggning och fundament för två nya 24 meters fordonsvågar, Kontraktsnummer 1004114373.
Utbyte av konstgräsmattor på Sävja IP, Uppsala
Rivning och deponering av befintligt konstgräs på 11 spel planen samt nytt konstgräs på densamma - rivning och deponering av befintligt konstgräs på multiplanen samt nytt konstgräs på densamma - option på rivning, deponering samt byte av konstgräs på kommande objekt inom Sportfastigheters fastighetsbestånd.
Underhållsbeläggning varm i Uppsala län
Huvuddel 1 ska vara klart 2021-11-15, huvuddel 2 2022-11-15. Beläggningsgrupper C21.
Underhållsbeläggning varm i Uppsala län
Huvuddel 1 ska vara klart 2021-11-15, huvuddel 2 2022-11-15. Beläggningsgrupper C22.
Sektionering samt byte av kulvert vid bostäder i Uppsala
I entreprenaden ingår att schakta och byta kulvert på kall- varmvatten, varmvattencirkulation samt även vissa delar värmekulvert till bostäderna. I samband med kulvertbyte skall radhus med 30 lägenheter sektioneras bort från övrigt värmesystem med egen värmeväxlare och kulvert. Petersons Bergers väg Jämna består av 6 st trevåningshus och 5 st radhuslängor med totalt 134 st lägenheter.
Anläggande av park i Rosendal, Uppsala
Nyanläggning av park och lekplatser samt dammanläggning för rening och fördröjning och VA-anläggning.
Omläggning VA-ledningar vid Husbyborg, Uppsala
Projektet omfattar ny dragning av både spill- och dricksvattenledningar till byggnaderna 1,2,3,11 och 12 där SFV har verksamheter samt bostäder.
Utbyte av konstgräsmatta på Lötens fotbollscentrum, Uppsala
Entreprenaden omfattar borttagning av sand och granulat för återanvändning, demontering av konstgräsmatta för återvinning alternativt återanvändning sant ny konstgräsmatta på befintlig sviktpad.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Industrigatan mellan Kungsängsesplanaden och Skyttelgatan
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Sågargatan mellan Bobingatan och Kungsängsesplanaden
Ombyggnad av avfallsanläggning i Uppsala
Uppsala universitet, The Svedberg-laboratoriet avveckling, planerar och förbereder för upphandling av avfallshanteringstjänster i samband med avvecklingen av laboratoriets utrustning.
Lokalt åtgärdsunderlag för Vattholmaån i Uppsala
Upphandlingen omfattar framtagande av lokalt åtgärdsunderlag Vattholmaån.
Lokalt åtgärdsunderlag för Vendelån i Uppsala
Upphandlingen omfattar framtagande av lokalt åtgärdsunderlag Vattholmaån.
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Mellan Flogstavägen och Kvarnbo via Starbo
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Upprustning utmed Fyrislundsgatan
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Börjegatan mellan Söderforsgatan och Luthagsesplanden
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Hedensbergsvägen och Fyrisparksvägen mellan Stenhagsvägen och väg 72.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Hågavägen mellan Ekebydalsvägen ocg Håga bycentrum
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Torkelsgatan vid Kvarntorget
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Nordengatan mellan Flogstavägen och Vänortsgatan
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed spåren vid Stadshuset
Utvändiga arbeten vid flerbostadshus i Uppsala
Trädgård, cykelställ/garage
Nybyggnad av bulleravgränsare i Uppsala
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av laddstolpar i Uppsala
Nybyggnad av 10 st laddstolpar
Nybyggnad av laddstolpar i Uppsala
Nybyggnad av laddstolpar
Nybyggnad av plank i Uppsala
Nybyggnad av plank, uppförande av container samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uppsala
Anläggande av parkeringsplatser.
Nya brandvattenkanoner till Block 5 vid värmeverk i Uppsala
Avser färdiginstallation inklusive godkänt funktionstest av två nya brandvattenkanoner. Släcksystemet består av två brandkanoner, styrsystem, tryckhöjningspump och ett antal ventiler för styrning av systemet. Komponenter i anläggningarna och dess styrsystem, är idag levererat av Svenska Skum.
Snorkelinventering av bottenvegetation i grunda havsvikar, Uppsala län
Avser snorkelinventering av bottenvegetation i grunda havsvikar i Uppsala län.
Inventering av utredningsobjekt inför områdesskydd i Uppsala län
Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av kunskap om områden lämpliga som naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.