Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro över Fyrisån i Uppsala
Ny öppningsbar bro, en ny dragning av Ulleråkersvägen fram till Sjukhusvägen, rivning av befintliga Ulleråkersvägen, ny gång- och cykelbana, åtgärder längs Sjukhusvägen från Ulleråkersvägen till Dag Hammarskjölds väg. På östra sidan om ån ingår samtliga anslutningar till Kungsängsesplanaden och korsningen med Östra Ågatan. Entreprenad E01 avser mark/VA/gata östra sidan om Fyrisån, entreprenad E04 avser totalentreprenad för bron, entreprenad E02 avser mark/VA/gata västra sidan om Fyrisån.
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala. 8 våningar ovan mark med plats för 588 bilparkeringar och 28 MC-platser.
Exploatering för nytt bostadsområde i Uppsala
1400 bostäder på Kv Vinghästen och Kv Sagan. Hela programområdet är stort, cirka 100 hektar, och beläget på nära avstånd från stadskärnan och med direkt närhet till stora naturområden. Under mark inom delar av programområdet finns stadens grundvattentäkt vilket ställer höga krav på projektet i såväl planering som genomförande.
Exploatering för bostadsområde i Skölsta, etapp 6
avser nybyggnad av gator och VA på vardera ca 3000 m, inkl belysning, el, tele och fiber. I entreprenaden ingår också en pumpstation för spillvatten, fördröjningsdamm samt två lekplatser.
Nybyggnad av vattenverk i Storvreta
Ledningsarbete av vattenledningar, råvattenledningar, ca 1500 ledningsschakt o 4500 meter Va-ledningar. Arbetet omfattar ledningschakt samt arbete med schaktfria metoder, hammarborrning under väg samt styrdborrning under Fyrisån. Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Underhållsbeläggning varm i Uppsala och Västmanlands län
Omfattar grupp C31 år 2022-2024 inom Uppsala län (C-län) och U30 år 2022-2024 inom Västmanlands län.
Vägmarkeringar inom Uppsala län och Västmanlands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option)
Nybyggnad av brandstation i Almunge
Avser nybyggnation av brandstation med tillhörande förråd o carport, kommunikationsmast samt rivning av befintlig lada och sanering av mark. Terrassering av parkeringsytor samt dagvattenhantering.
Anläggningsentreprenad skede 1 i Östra Sala Backe i Uppsala
Detta objekt omfattar etapp 3 och utförande av skede 1-arbeten. Mindre del av skede 2-arbeten kan förekomma. Objektet avser justering av befintliga gator och nyanläggning av gator och gc-vägar ca 1050 m, inkl. belysning, och arbeten med kanalisation och ledningsdragning för ledningsägare. Objektet avser även nyanläggning av vatten-, spill- och dagvatten, totalt ca 1750 m ledning. Samt rening och fördröjning av dagvatten med BGG-system.
Ny anslutning till väg 282 från Södra Gunsta
Ca 23 km lång sträcka väg 282 E4-Almunge. Ny cirkulationsplats, trafikplats, gc-port, 2 busshållplatser samt anslutande gc-vägar.
Nybyggnad av huvudgata och torg i Uppsala etapp 1
Södra Storvreta skall byggas ut med nya bostäder och förskola i den nya huvudgatan igenom området.
Nybyggnad av torg mm i Uppsala
Flogsta 11:6 och 11:14
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Akademiska sjukhusets vattenverk behöver bytas ut. Nuvarande vattenverk har passerat sin tekniska livslängd och behöver byggas om i dess helhet. Beställaren söker Konsult med djup och bred kunskap om projektering av vattenverk och PFAS-rening. Konsulten ska projektera ett komplett vattenverk inklusive VS/vattenprocess och PFAS-rening med tillhörande styr- och övervakningsfunktionalitet samt integration upp mot överliggande system.
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 282 mellan Uppsala-Knutby
Avser hållplatser vid Huggsta, Vedyxa, Charlottenlund, Brunnby (Gunsta), Källtorp (Funbo), Länna löt, Knutby vårdcentral, Breidagård, Fjällnora vägskäl.
Ny- och ombyggnad av dagvattenledning i Uppsala
Avser anläggning av ca 360 m dagvattenledning i Uppsala kommun. Objektet är beläget i Fullerö, längs väg 290, ca 9 km norr om Uppsala.
Nybyggnad av dricksvattenreservoar i Almunge
Avser en ny dricksvattenreservoar, om 2x250 m3, med överbyggnad innehållande bland annat distributionspumpar, UV och utrustning för klorering i Almunge. Upphandlingen avser en generalentreprenör med ansvar för bygg, mark, VVS, Vent och bygg-el. Maskin och el & styr till processdelarna kommer avropas från ramavtalsentreprenörer.
Anläggning av VA-ledningar vid Rådjursstigen i Uppsala
Projektet avser anläggning av självfallsledningar, LTA-ledningar och vattenledningar om ca 850 m. Arbeten kommer utföras på de befintliga gatorna Granebergsvägen, Sandavägen och Mälarvägen. Området består av runt 20 bebyggda fastigheter.
Breddning samt nybyggnad av GC-bana i Uppsala
Avser breddning samt nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Hedensbergsvägen mellan Stenhagsvägen och Herrhagsvägen samt nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fyrisparksvägen. Sammanlagd sträcka ca 1 km, utförs med asfalt, belysning och möblering. Ett nytt upphöjt övergångsställe/cykelöverfart byggs på Stenhagsvägen samt tre farthinder på Hedensbergsvägen.
Tillfälliga väderskydd/busshållplatser i Uppsala
Region Uppsala beslutat att sätta upp tillfälliga väderskydd.
Anläggande av fibernät för bredband i Uppsala kommun
Avser fiberentreprenad i Uppsala, Hagby, Skogstibble.
Leverans av lågspänningsställverk till Boländerna, Uppsala
Omfattar everans av två kompletta lågspänningsställverk som är underställverk och inga huvudställverk, intransport, uppställning, montage samt driftsättning och avprovning av ställverksfunktioner som t.ex. ljusbågsvakterna. Adress Bolandsgatan 13, Uppsala.
Projekteringsledare teknik tidiga skeden till Program Fyra spår i Uppsala
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Genom Årsta och Slavsta mellan Vaksalagatan och Stålgatan
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Iduns väg från Råbyvägen
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Fålhagsleden och Björnbärsgatan mellan Hjortrongatan och Persiljegatan.
Tillbyggnad av maskinhall i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av carport och tillbyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Årstagatan och Apelgatan mellan Johannesbäckgatan och Salabacksgatan.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Granitvägen mellan Eriksbergsvägen och Glimmervägen
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Fyrislundsgatan mellan Fålhagsleden och Rapsgatan. Total längd av gc-väg som breddas är 1,8 km.
Mark- och betongfundament, RGR Uppsala
Avser förberedande markarbeten, Borttag av befintliga L-stöd, Justering av DV-ledning (dränering), Uppförande av 2 st fundament till uppsamlingsbehållare/containrar samt ett trappfundament, Omhändertagande av schaktmassor, Placering av L-stöd och täckning av 10kV kablage samt Nivåjustering och återställning av mark inkl. asfaltering av den grusade ytan omkring fundamenten.
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Inom området Östra Fyrislund
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Mellan Gamla Börjevägen och rymdgeodetiska observatoriet
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Danmarksgatan mellan Bolandsgatan och Kungsängsvägen
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed väg 272 mellan Harnäsgatan och Söderforsgatan
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Vårdsätravägen mellan Tallbacksvägen och Alvar Gullstrands gata
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Fålhagsleden mellan Fyrislundsgatan och Mistelgatan
Nybyggnad av GC-väg i Uppsala
Utmed Tunagatan mellan Fjärdhundragatan och Torbjörns torg
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Dag Hammarskjölds väg mellan Regementsvägen och Eva Lagerwalls väg
Ibruktagningsledare/inkopplingsledare till Distrikt Öst/Stockholm
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år. Omfattar Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland och Örebro län.
Markarbete och betongfundament till anläggning 25 vid värmeverk i Uppsala
Vattenfall avser att uppföra ett nytt betongfundament till en rökgasfläkt på produktionsanläggningen i Uppsala. Entreprenaden omfattar: Rivning av det befintliga betongfundamentet, uppförande av ett nytt betongfundament samt visst tillhörande markarbete inklusive borrpålning. Entreprenaden ska utföras sommaren 2022.
Entreprenadbesiktning till Investering Distrikt Öst/Stockholm
Omfattar Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland och Örebro län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Inventering av grunda vikar inom utvecklingsprojekt för miljöövervakning, Länsstyrelsen Uppsala län
Uppdraget avser snorkelinventering av undervattensvegetation i nio grunda havsvikar i Öregrundsgrepen och Östhammars skärgård i Uppsala län.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).