Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av planskilda korsningar vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan i Uppsala
Projektet avser ombyggnad av korsningarna till planskilda korsningar där respektive gata läggs i tunnel under järnvägen. Tunnellängden anpassas för eventull utbyggnad till 3 spår. Plk 31466 vid S:t Olofsgatan och Plk 31465 vid S:t Persgatan. Ett tredje spår norr om befintliga spår vid Österplan ingår. Två nya järnvägsbroar, fyra GC-broar, totalrenovering av ca 800 m spårområde.
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala. 8 våningar ovan mark med plats för 588 bilparkeringar och 28 MC-platser.
Nybyggnad av turbinbyggnad, Carpe Futurum LOT 2b, Uppsala
Avser byggentreprenad av Carpe Turbinbyggnad för Bygg, Mark, VA, jordningsystem och bygg relaterade installationer som ventilation, kyla, sprinkler, styr och övervakning, kraft och belysning, VS för husinstallationer. Högspännings el, Akustik, mät kan tillkomma.
Underhållsbeläggning tank i Uppsala län
Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2024-11-15, huvuddel 2 2025-11-15 och huvuddel 3 2026-11-15.
Mark- och ledningsarbete i Kv Ångkvarnen Etapp 1, Skede 1, Uppsala
Objektet avser mark- och ledningsarbeten i Kvarteret Ångkvarnen, Etapp 1, Del 1, Skede 1, Uppsala. Inom ramen för Detaljplan Ångkvarnen (Dnr 2016-000384) ska Elevatorgatan samt delar av Östra Ågatan, Pumphusgatan och Ångkvarnsgatan byggas om. Objektet avser utbyggnad av gator, VA samt övrig ledningsinfrastruktur inom detaljplaneområdet. Finplaneringsarbeten för gator ingår ej.
Ombyggnad av gata, VA mm i Uppsala
Entreprenaden omfattar en ca 550 m lång sträcka längs Väderkvarnsgatan från Råbyvägen till Vaksalagatan. Befintliga gångbanor på båda sidor om gatan breddas ut mot körbanan för att bli nya gång- och cykelbanor. Busshållplatser rustas upp och det anläggs planteringsytor längs gatan. Sträckans trafiksignalanläggningar byggs om och anpassas till den nya gatuutformningen med cykelboxar för cykeltrafiken i gatukorsningarna. Entreprenaden omfattar även förnyelse av ca 1200 m allmänna vatten-, spillvatten och dagvattenledningar genom omläggning i ledningsschakt och schaktfri renovering av vattenledning.
Installation av laddstolpar i Uppsala
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 2
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Ombyggnad av torg i Uppsala
Projektet innebär även att torget rustas upp och blir större, busshållplatserna flyttas till Torbjörnsgatan och får en mer central plats på torget. En del av parkeringen tas bort och flyttas in i byggnaden vilket innebär en attraktivare miljö för gående och cyklister.
Nyanläggning av gator mm inom Rosendalsfältet, Rosendal Uppsala
Objektet avser nyanläggning av gator inom detaljplan för Rosendalsfältet. Den del som denna entreprenad omfattar kallas etapp 3 skede 2. Objektet avser färdigställande av gator, GC-vägar, plantering, BGG-system, gångbanor m m i skede 2.
Avvattningsåtgärder i Uppsala län
Beläggningsgrupp C10.
Rivning av kontor och garage i Uppsala
Rivning av 2 små kontorsbyggnader i betong samt 5 garagelängor med 10 st garage i varje. Även sanering av mark.
Nya ångvärmeväxlare till Bolandsverket, Uppsala
Omfattar utbyte av fyra värmeväxlare i Bolandsverket, Uppsala. Entreprenaden omfattar i huvudsak rivning av befintliga värmeväxlare, ombyggnation och nyinstallation av ångväxlare med kringutrustning samt anslutning till befintligt system. De nya ångvärmeväxlarna ska vardera ha en kapacitet i form av flöde på 30 ton/h mättad ånga (60 ton/h totalt) samt en effekt av 16 MW (totalt 32 MW).
Utbyte av styrsystem vid Uppsala kraftvärmeverk
Avser programmering och driftsättning av styrsystemsbyte till Siemens T3000 för fjärrvärmedistribution (00VC) Uppsala kraftvärmeverk. Uppdraget består i programmering, bildbyggnad, driftsättning, intrimning, avprogrammering PCS7 samt utbildning.
Nybyggnad av bullerskärm i Uppsala
Objektet omfattas av byggnation av en bullerskärm cirka 90 meter lång och två till tre meter hög. Bullerskärmen ska byggas i Geometriparken intill Ringgatan i Uppsala.
Utbyte av ställverk vid Bolandsverket, Uppsala
Omfattar utbyte av ett lågspänningsställverk 400V för reservkraft i anläggning Boland i Uppsala.
Nybyggnad av parkering vid gymnasieskola i Uppsala
Projektet omfattar projektering samt entreprenadarbeten för en ny parkering söder om Rosendalsgymnasiet på en markarea på 2663 m2.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Uppsala
Planer finns för installation av laddstolpar.
Ny maskinlinje till förbehandlingsanläggning vid biogasanläggning, Uppsala
Avser leverans, installation och driftsättning av en ny maskinlinje (linje 3) för mottagning och förbehandling av matavfall vid biogasanläggningen i Uppsala.
Förläggning av fiber mellan Ångström och Ultuna i Uppsala
Upphandlingen avser Mark och kanalisationsarbeten för fiberförläggning. Egen avtalad el-entreprenör för fiberförläggning finns. Denna entreprenad innefattar markarbeten med ett samordningsansvar mot avtalad el-entreprenör.
Läcksökning på anläggningsområden, Vattenfall Heat AB
Uppdraget avser läcksökning på Vattenfall Heats anläggningsområden i Uppsala, Drefviken, Nyköping, Motala och Vänersborg.
Lokalt åtgärdsprogram för Björklingeån och Jumkilsån i Uppsala
Upphandlingen omfattar framtagande av underlag till lokalt åtgärdsprogram för Björklingeåns och Jumkilsåns avrinningsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).