Alla aktuella anläggningsprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Utbyggnad av Ullevileden i Linköping etapp 1
Förfrågningsunderlag nr 2 avser den östra etappen mellan Gumpekullavägen och Gudmundsgatan. Vägsträckan är ca 1.6 km och delen omfattar två cirkulationsplatser, två GC-portar samt två rörbroar.
Basunderhåll väg område Kisa
Väglängd ca 1239 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Exploateringsområde för ny stadsdel i Linköping
Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.
Nybyggnad av pelletseldad pannanläggning vid värmeverket i Finspång
Beställaren avser att bygga en ny pelletseldad pannanläggning för spets- och reservproduktion av 13 MW fjärrvärme vid det befintliga värmeverket i Finspång. Upphandlingen avser en inom leveransgränserna komplett, driftsatt, avprovad och färdig pannanläggning för kommersiell drift. Projektet utgörs av två entreprenader: E1: Mark- och betongarbeten samt E2: Ny pelletspanna med byggnad.
Nybyggnad av räddningsstation i Norrköping
Nybyggnad av brandstation på Dagbergsfältet, Ljura 1:1 & 1:2.
Exploatering för nytt bostadsområde i Åtvidaberg
Anläggningsentreprenad omfattande gator, va, fiber samt belysning inom kommunens nya exploateringsområde Grebo Norrby etapp 1 ca 79 tomter. Området innehåller ca 4500 meter gata/GC samt ca 4200 meter ledningsschakt för VA.
Omläggning av dagvattennät vid Öhmansterminalen, Norrköping
Avser omläggning av dagvattennätet på Öhmansterminalen i Norrköpings hamn.
Åtgärder i vattendrag, nybyggnad av park mm i Norrköpings kommun
Projektet omfattar att utföra entreprenadarbeten för att öka kapacitet i bäcken genom att skapa två- och trestegsdiken samt högflödesfåror mellan Arkösundsvägen och Packaregatan samt att anlägga en serviceväg utmed sträckan Arkösundsvägen och Lindövägen. Inom området ska även planteringar av buskar och träd planteras för att efterlikna tidigare vegetation. Projektet har erhållit tillstånd för vattenverksamhet från miljödomstolen. I området förekommer PFAS förorenade massor samt invasiva arter som ska hanteras i entreprenaden.
Underhållsbeläggning varm i Södermanland och Östergötlands län
Beläggningsgrupp D54 2023 och E3 2023 (2024). Huvuddel 1 ska vara klart 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15.
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Lasarettsgatan
Upprustning av regleringsdammar i Kolmården, Norrköping
Upprustning av regleringen på olika dammar i Kolmården
Exploatering för villatomter i Finspång
Exploateringsområde för 27 st villatomter.
Spårväxelbyte i Kimstad
Byte av 6 st spårväxlar (växel 101, 102, 103, 104, 105 och 106), byte av ca 700 m spår, baxning av ca 500 m spår samt andra kompletterande åtgärder. Bandel 505, ca km 200+300 – ca km 201+400. Bandel 563, ca km 0+340– ca km 0 + 740.
Sanering av mark/efterbehandling vid Inre Hamnen, Norrköping
Området ska bli ett attraktivt område med närhet till Motala Ström. Norrköpings kommun arbetar aktivt för att hitta hållbara och rationella saneringsåtgärder för området.
Markarbeten på gator i Motala
Upprustning av gator
Exploateringsområde för bostäder i Vadstena
Ca 12 hektar mark som skall exploateras för 3-400 bostäder
Exploatering av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Ny industri- och verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter. Borg 17:6 östra delen
Nybyggnad av gc-väg längs väg 919 mellan Motala och Vadstena
Drygt 6 kilometer lång gång- och cykelväg väster om väg 919 mellan Vadstena och Motala.
Nybyggnad av exploatering för skola och bostäder i Mjölby
Exploatering för bostäder i form av villatomter och flerbostadshus. Ca 15 hektar mark
Exploatering för bostäder i Slaka
Utbyggnad av lokalgator med ledningar för VA, el, belysning och optonät. I entreprenaden ingår även ett mindre grönområde och två dagvattendammar. En ny trumma skall förläggas under Gamla Kalmarvägen och en upphöjd passage för GC-trafik skall byggas över väg 708.
Utbyggnad av gata, gc-väg för universitetssjukhuset i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Nytt slitlager på platta 1 & 2, Malmens flygplats i Linköping
Omfattar i huvudsak mark- och beläggningsarbeten inom airside. Platta 1 och 2 på Malmens Flygplats som skall justeras och förses med nya asfaltslitlager. Entreprenaden omfattar även fogning- och målningsarbeten på och anslutning till nybelagda ytor.
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping etapp 1
Objektet består av upprustning av norra delen av Järnvägsparken. Järnvägsparken är en central och kulturhistoriskt viktig park i Linköping. Parken delas av Järnvägsaveny.
Ombyggnad av park i Johannelund, Linköping
Entreprenaden består av ombyggnad/ upprustning av befintlig stadsdelspark med lek- och aktivitetsmiljöer. Parken är totalt ca 30 ha stor. De delar som berörs av ombyggnaden omfattar framförallt de olika mötesplatserna i parken såsom leken, aktivitetsyta/ sport seniorgym, sittplatser under pergola, ytor runt den befintliga plaskdammen. Själva bassängen ska lämnas orörd. Nya träd och buskar planteras.
Nybyggnation av gata mm i Linköping
Objektet består av ca 450 meter industrigata med intilliggande GC, samt belysning och teknisk anslutning VA, Fjv, El och opto mot framtida fastigheter. Angränsande gator trafikeras f.n. ej av allmän trafik utan används som tillfartsväg till åkrarna för lantbrukaren (Köpetorpsgatan) och tillfartsväg för gods till industrifastigheten Matrisen 1(Pilotgatan/Vinggatan). Objektet är beläget vid Köpetorpsgatan, ”CAV:OK”.
BEST-samordnare till program Ostlänken
Stationeringsort Solna eller Norrköping. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Sanering av mark i Motala
Delar av fastigheterna Bråstorp 1:37, Bråstorp 1:39, Bråstorp 1:40, Bråstorp 1:41, Bråstorp 1:42, Bråstorp 1:44, Bråstorp 1:45, Bråstorp 1:49 och Bråstorp 1:50
Ny skrubberanläggning till panna 3 vid Kraftvärmeverket (KV1) i Linköping
Tekniska verken har för avsikt att under hösten 2023 byta ut inredningen i skrubberanläggningen tillhörande Panna 3 (85 ton/h, ca. 3500 h/år) på Kraftvärmeverket i Linköping (KV1). Entreprenaden kommer att omfatta demontering samt nyinstallation av skrubberanläggning.
Markarbeten vid tingsrätten i Norrköping
Anpassa vägarna, bygga en infart till tingsrätten, bredda Slottsgatan, flytta ledningar och anpassa området så att regnvatten leds bort.
Utbyggnad av allmän plats samt bytespunkt i Oxelbergen
Projektet omfattar utbyggnad av torg, belysning, ny hållplats och ersätts med utbyggnad av dagvattenåtgärder.
Upprustning av gång och cykelbanor i Linköping
Ombyggnad av gång- och cykelbanor på bägge sidor om Vasavägen mellan Abisko och Östgötagatan, totalt ca 1000m samt anläggning av ny stolpbelysning längs samma sträcka.
Uppförande av kylcentral i Gärstad, Linköping
Tekniska Verken avser att bygga ett nytt fjärrkylnät med tillhörande ny kylproduktion inom Gärstad-Mörtlösa området i Linköping. Etapp 1 innefattar att bygga en ny absorptionskylmaskin samt ny distribution som ska anslutas till ett nytt fjärrkylnät. Den nya absorptionskylmaskinen ska inrymmas i befintlig byggnad på Gärstadområdet. I kylcentralen ska det installeras en Absorptionskylmaskin och kyltorn samt nödvändig utrustning för produktion och leverans av kyla. Den nya maskinen bör producera ca 4MW kyla. I kylcentralen ska det även installeras pumpar för distribution av fjärrkyla. Kylcentralen förväntas byggas ut i fyra etapper till totalt ca 15 MW produktion.
Ombyggnad av gatukorsning i Mjölby etapp 1
Ombyggnad av korsningen Kungsgatan-Magasingatan
Upprustning av park i Skäggetorp etapp 1
Parken upptar en yta på 8 hektar och innefattar många olika aktivitetsytor såsom fotbollsplaner, basketplan, utegym och lekplatser
Ombyggnad av gator mm i Norrköping
Ombyggnad av Vilbergsgatan och Urbergsgatan
Nybyggnad av gator, va mm i Valdemarsvik
Nytt bostadsområde för 20-30 tomter
Ombyggnation vid korsningen i Mjölby
Ombyggnation korsningen Kungsvägen/Magasinsgatan. Det avser sträckan korsningen Kungsvägen-Magasinsgatan samt Magasinsgatan fram till Stora Torget.
Nybyggnad av gc-väg i Norrköping
Projektet omfattar om och tillbyggnad av cykelväg längs Hamngatan samt ombyggnad av korsningar och omskyltning av Olai Kyrkogata samt belysning.
Byggledare basunderhåll väg i Östergötlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Relining av VA-ledningar samt renovering av brunnar i Motala 2023
Objekten avser ledningsrenovering med flexibelt foder i befintliga avlopps-ledningar samt renovering av brunnar. Objekten är belägna inom Motala kommun samt Vadstena kommun .
Ombyggnad av järnväg och plankorsningar sträckan Kimstad-Finspång
Slipersbyte, byte plankorsningar samt skarvreglering.
Nybyggnad av laddstationer i Kisa
Avser installation och underhåll av laddstolpar vid Kisa stationsområde.
Utbyggnad av park, lekmiljö mm i Norrköping
Projektet omfattar utbyggnad av park, lekmiljö, belysning samt dagvattenåtgärder.
Förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Norrköping
Under våren kommer vi påbörja arbetet med att förnya samtliga vatten- och avlopps ledningar (VA) i Kapplandsgatan. Vi har under många år haft återkommande vattenläckor och riskerar ledningskollaps i både spill- och dagvatten ledningarna.
Ombyggnad av plankorsningar med tillhörande spårarbeten sträckan Linköping-Hjulsbro
Plankorsningar vid Hagalundsvägen, Transformatorvägen, Gelbgjutaregatan, Bröderna Ugglas gata och Vattenverksvägen på Bandel 502 samt Skönbergavägen på Bandel 843. Utbyte av beläggningskomponenter inkl. tillhörande ban- och signalarbeten.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplatser (200 st) samt upplag (2 st).
Renovering och byte av vattenledningar i Norrköping
Renovera och byta ut befintliga vattenledningar och brunnar i området. Projektet sträcker sig från korsningen Kvillingegatan/Kollbergsgatan till korsningen Kollbergsgatan/Ingelstagatan till korsningen Ingelstagatan/Fogdegatan vidare till korningen Fogdegatan/Kvillingegatan.
Utbyggnad av väg samt gc-väg i Linköping etapp 2
Objektet består av 500 meter lång vägutbyggnad med intilliggande GC på ca 650 meter. Gatan ska vara belyst och övrig el och opto ska förläggas i samband med utbyggnaden.
Renovering och byte av vattenledningar i Norrköping
Som ett led i att säkra vattentjänster i övre Jursla kommer vi påbörja ett arbete med att renovera och byta ut befintliga vattenledningar i området. Korsningen Linnévägen/Rullstensvägen till slutet av Rullstensvägen, samt hela Knallvägen.
Nybyggnad av bredband i Ydre etapp 5
Bredbandsutbyggnad i Ydre kommun.
Nybyggnad av överföringsledning för fjärrvärme i Mjölby
Objektet avser nybyggnad av en överföringsledning för fjärrvärme Mjölby tätort från Backgatan till bakom Jysk. Sträckningen är ca 1,7 km och byggnationen kommer att genomföras under hösten 2023 samt våren 2024. Projektet delas in i följande tre entreprenader: Schaktentreprenad, svetsentreprenad och mantelskarvning. Schaktentreprenören (denna förfrågan) är huvudentreprenör med samordningsansvar.
Sluttäckning av deponi i Finspång, etapp 3
Objektet avser utförande av Etapp 3 av sluttäckning av det nedlagda, kommunala avfallsupplaget inkl. omhändertagande av vatten i anslutning till täckningen. Entreprenaden omfattar följande skikt av sluttäckningen, nedifrån och upp: Avjämning av terrassytan, bentonitmatta, dränskikt, geotextil, skyddstäckning inklusive vegetationsjord. Entreprenaden omfattar vidare anläggning av ledningar, brunnar mm.
Geomembrantätning av betongdamm vid Motala vattenkraftstation
Tekniska verken undersöker möjligheten att täta betongdammen vid Motala vattenkraftstation med geomembran. Leverantörer sökes med kunskap och erfarenhet av tätning av vattenkraftsdammar med geomembranteknik. Vidare krävs att leverantören kan genomföra installationer av geomembran under vatten.
Utbyte av el och styrsystem på klaffbro över Göta kanal vid Norsholm
Utbyte av el och styrsystem samt kablage. Södra Stambanan bandel 505.
Ombyggnad av reglerdamm i Norrköping
Projektet omfattar utrivning av reglerdammen Svängbågen samt återställning av naturlik sjötröskel och åfåra. Uppdraget inkluderar huvudsakligen anläggande av naturlik sjötröskel, utrivning av reglerdamm, biotoprestaurering av åfåra.
Ny och upprustning av upplagsplatser i Linköping
Nya och upprustning av befintliga upplagsplatser
Leverans av nätstation HSP vid biogasanläggningen vid Åby Västergård, Linköping
Tekniska Verken i Linköping AB avser att köpa in en ny nätstation till biogasanläggningen på Åby Västergård.
Viltolycksreducerande åtgärder i Åtvidaberg
Åtgärder för att minska viltolyckorna i form av faunastängsel, färister och evakueringsmöjligheter längs väg 134 och väg 35.
Underhåll av järnvägsbro över Lillsjöbäcken i Finspång
Målning, betongjobb, injektering. Bandel 563.
Ombyggnad av park i Linköping
Objektet består av Lingparken som ska rustas upp, en närpark med lekmiljö.
Sanering av mark i Finspång
Efterbehandling av Finspångs fd Centraltvätt. Efterbehandlingen omfattar både schaktsanering samt in situ sanering.S
Underhåll av järnvägsbro över Skutbosjön vid Finspång
Ommålning stålbro (bärverk, lager och räcke). Reparation förankringsbult och galler, durk och betongreparationer. Bandel 563.
Utbyte av rökgassystem för HVC panna vid värmeverket i Motala
Entreprenaden omfattar rivning av befintliga rökgaskanaler och installation av nya. Uppdraget består i att byta ut den befintliga, uttjänta installationen mot en funktionellt sett identisk installation.
Renovering av vattenverk i Söderköping
Kommunen har under en längre tid arbetat för att förbättra produktionskapaciteten vid Fullerstad förbehandlingsverk. Ett varierande behov av dricksvatten över året samt en prognos som visar på ett ökat behov i närtid gör att åtgärder behöver vidtas för att optimera kapaciteten att producera filtrat vid förbehandlingsverket i Fullerstad.
Utbyggnad av promenadstråk vid Motala ström i Ljungsbro
Objektet består av ett promenadstråk inklusive två broar i naturreservatet i Motala ströms bäckravin, Ljungsbro.
Renovering/ombyggnad av fontän i Linköping
Renovering/ombyggnad av fontän i Trädgårdsföreningen, Linköping.
Nybyggnad av busshållplats i Norrköping
Under sommaren och hösten 2023 ska Norrköpings kommun bygga en ny busshållplats på Fjärilsgatan. Hållplatsen kommer att byggas med full tillgänglighetsstandard och ska sedan trafikeras av Östgötatrafiken. Hållplatsen kommer att utformas som en timglashållplats för att få ner hastigheten på Fjärilsgatan.
Schaktning av matjord i Lagmansro, Länsstyrelsen Östergötland
Arbetet omfattar schaktning av matjord på en yta av 1,3 hektar för att återskapa kalkkärr. Området ligger utanför Skänninge i Mjölby kommun.
Sanering av va-ledningar i Gusum
Sanering av ledningsnätet i Gusum
Ombyggnad av park i Norrköping
Parken mellan Vägträffen och Fotbollsgatan ska rustas upp. Bredare cykelväg, varierande växter, sittplatser och en damm
Sanering av va-ledning i Kinda
Sanering av delar av va-ledningsnätet i Kinda kommun.
Nybyggnad av räddningscentral i Motala
Nybyggnad av sjöäräddningsstation samt ansökan om strandskyddsdispens.
Anläggande av ev våtmark inkl dammanordning i Halshöga, Linköping
Avser Förslagshandling till dammanordning vid Halshögaviken.
Nybyggnad av spillvattenpumpstation i Borensberg, Motala
Avser nybyggnad av spillvattenpumpstation Bråta Hagar i Borensberg.
Nybyggnad av gc-väg mm i Norrköping
Ny gång- och cykelväg med belysning ska byggas mellan Dragaregatan och Värmaregatan. På Dragaregatan ska det även byggas ett farthinder, samt binda ihop förskolans parkering till gångvägen in till förskolan. För att stärka kopplingen till Vrinneviskogen ska parkområdet färdigställas med plantering av en trädallé.
Ombyggnad av gc-bro i Ödeshög
Ansökan om bygglov för ombyggnad av befintlig bro vid besöksområde tåkern.
Ombyggnad av va-ledning i Boxholm
Inrättande av avloppsanordning.
Ny asfalt på parkering och innergård i Norrköping
Ny asfalt på parkering och innergård
Nybyggnad av laddstolpar i Linköping
I planen framåt ligger bland annat att bygga nya laddkluster i Hejdegården, Ljungsbro och Gottfridsberg.
Byte av belysningsarmaturer, Norrköpings kommun
Norrköpings kommun har för avsikt att modernisera sitt belysningsnät. Ett antal av kommunens armaturer kommer att bytas till energieffektiva LED-armaturer. Upphandling avser byte av 1332 stycken armaturer. Entreprenaden ska vara färdigställd i sin helhet senast 2024-02-28
Grävarbeten i Tåkerns naturreservat
Befintlig invallningsvall vid Tåkern i Ödeshögs kommun skall renoveras genom att mittsektionen i vallen schaktas ur och ersätts med lermassor som finns i upplag i anslutning till vallen. I samband med schaktning skall alla stubbar och rötter på vallen tas bort. Vallen är ca 850 meter lång.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).