Alla aktuella anläggningsprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av postterminal på Händelö, Norrköping
Terminal för paket- styckegods- och distributionsverksamhet. Fastigheten Randmärket 1 samt del av Händelö 2:2
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 2
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Installation av ERTMS mellan Mjölby-Lund
Del av Korridor B. Avser sträckan Vikingstad-Mjölby-Nässjö-Grevaryd.
Nybyggnad av exploateringsområde i Linköping
Infrastruktur för ett nytt bostadsområde i Ekängen. Arbeten för gata, dagvatten, park/natur, va, fjärrvärme, el, opto och belysning. Den geografiska ytan är cirka 40 hektar.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3aa
Avser detaljprojektering av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats inom detaljplanen Klockaretorpet 1:1.
Nybyggnad av parkeringshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 1
Parkeringshus med 515 st parkeringsplatser.
Ombyggand av luftledning i Östergötland
FL1 S1-3, FL6 S1-2 vid Göta kanal Anpassning luftledning 400 kv
Nybyggnad av pelletseldad pannanläggning vid värmeverket i Finspång
Beställaren avser att bygga en ny pelletseldad pannanläggning för spets- och reservproduktion av 13 MW fjärrvärme vid det befintliga värmeverket i Finspång. Upphandlingen avser en inom leveransgränserna komplett, driftsatt, avprovad och färdig pannanläggning för kommersiell drift. Projektet utgörs av två entreprenader: E1: Mark- och betongarbeten samt E2: Ny pelletspanna med byggnad.
Spårväxelbyte i Kimstad
Byte av 6 st spårväxlar (växel 101, 102, 103, 104, 105 och 106), byte av ca 700 m spår, baxning av ca 500 m spår samt andra kompletterande åtgärder. Bandel 505, ca km 200+300 – ca km 201+400. Bandel 563, ca km 0+340– ca km 0 + 740.
Nybyggnad av räddningsstation samt utrymme för ambulans i Kisa
Byggnationen omfattar en byggnad för räddningsstation på ca 2000 m2 (inkl ett etage på ca 270 m2) samt en byggnad för kallförråd på ca 270 m2.
Ramavtal avseende konsulttjänster inom MKB och GIS i Kinda kommun mfl
Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Utbyggnad av gata och allmän platsmark i Djurgården, Linköping etapp 2
Gatorna (inklusive sidoområden och GC-banor) inom etapp 2 beräknas uppgå till cirka ca 4400 m gata samt ca 1100 m separerad gång- och cykelväg. Vidare ingår stadsdelspark och grönkorridor, broar och bäckstråk, dagvattenstråk och dagvattenhantering samt kvartersmark.
Nybyggnad av datorhall i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av serverhall i befintlig byggnad.
Utökning av hjälpkraft i Eksund
Utökning hjälpkraft för nya godsbangården/Kardonbanan.
Ombyggnad av elförsörjning till datacenter, Transportstyrelsen
Entreprenaden omfattar en ombyggnation av den inre elförsörjningen och ny kylanläggning/kylsystem för myndighetens datacenter. Fastighetsägare är Nyfosa AB.
Exploatering för industriområde i Åtvidaberg
Sockertoppens industriområde, nytt verksamhetsområde för del av Vrånghult, i nära anslutning till Fågelsångens verksamhetsområde.
Nya va och avloppsledningar i Hävla
De gamla vatten- och avloppsledningarna på Sjövägen är dåliga och behöver bytas ut. Därmed kommer nya ledningar för vatten och avlopp att anläggas tillsammans med en tredje ledning för separat dagvatten som idag saknas på större delar av sträckan.
Nybyggnad av vägar mm i Norrköping
Beställaren genomför en samordnad upphandling av utförandeentreprenad för två huvuddelar i projektet Sandbyhov etapp 2 inklusive en lekmiljö och avser att teckna kontrakt med en vinnande anbudsgivare. För respektive huvuddel kommer separat kontrakt tecknas med vinnande anbudsgivare. För huvuddel 1, som omfattar mark, park och lekmiljö samt elsystem kommer Norrköpings kommun att teckna kontrakt med vinnande anbudsgivare. För huvuddel 2, som avser VA, kommer Nodra AB att teckna kontrakt med vinnande anbudsgivare. Entreprenaden avser nybyggnation av allmän platsmark bestående av lokalgator inklusive park och lekmiljö, belysning och dagvattenhantering, samt markarbeten för kanalisation för el och fiber inom ett nytt detaljplaneområde. Entreprenaden omfattar även nyanläggning av vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar inom detaljplaneområdet samt omläggning av befintligt nät i angränsande område.
Rälsbyte längs Södra Stambanan mellan Mjölby-Norrköping
Delmängd 2023 ca 11 000 m räl ska vara klart 2023-11-30, delmängd 2024 ca 13 000 m räl ska vara klart 2024-11-30.
Anläggande av dagvattendamm mm i Norrköping
Utbyggnad av park och dagvattendamm
Exploateringsområde för bostäder i Väderstad
Kommer sammanlagt att innehålla ca 70 bostäder i form av villor och rad/parhus
Nybyggnad av gator, hållplatser mm i Kisa
Utbyggnad av markarbeten, asfaltering, gräsytor, stenläggning, bänkar, skyltar, en offentlig toalettbyggnad m.m
Nybyggnad av GC-väg vid Södra kajen i Norrköping
Projektet omfattar omfördelning av parkeringsplatser, ny sträckning för GC-vägen och grönytor, nyanläggning av en passage/flytt av en passage samt rivning av räls och ny asfaltstopp på Hamnbron.
Utveckling av stråk för cyklister och gående vid Tinnerbäcken i Linköping
Avser utveckling av stråket längs Tinnerbäcken öster om sjukhusområdet för att förbättra framkomligheten för cyklister och gående. Ombyggnaden kommer att ske i flera etapper, varav denna etapp omfattar: Två nya trappor mellan GC-stråket och gatunätet på östra sidan av ravinen Breddning och omdragning av befintlig GC-bana En platsbildning med bänkar och plantering En stödmur med bakomliggande spont En trägångbana intill bäcken nere i ravinen. Gångstigar i stenmjöl intill bäcken och nya bänkar Nytt säkerhetsräcke längs GC-banan
Exploatering för bostäder i Skärblacka
Bredda Hagnerydsvägen och bygga en ny lokalgata. Det blir också en ny gång- och cykelväg som ansluter från det nya området till Brantvägen. För dagvattenhanteringen byggs även en damm.
Exploatering för nya bostäder i Mjölby etapp 1
Exploateringsområde för ca 100 bostäder och förskola
Ombyggnad av gatukorsning i Mjölby etapp 1
Ombyggnad av korsningen Kungsgatan-Magasingatan
Sanering av mark i Motala
Delar av fastigheterna Bråstorp 1:37, Bråstorp 1:39, Bråstorp 1:40, Bråstorp 1:41, Bråstorp 1:42, Bråstorp 1:44, Bråstorp 1:45, Bråstorp 1:49 och Bråstorp 1:50
Reparation av bro över järnväg vid Näkna
Kantbalksbyte. Bandel 422 Smt-Åby.
Ny krafttransformator vid mottagningsstation i Linköping
Avser upphandling av Krafttransformator 130/10 kV 30 MVA till Vikingstad för underhållsbyte.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 5
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Ombyggnad av väg samt del av park i Mjölby
Objektet avser ombyggnad av Norra Strandvägen samt en ny entréyta till Stadsparken. Ombyggnationen innefattar även förläggning av markvärme.
Nybyggnad av gc-väg i Motala
Nybyggnad av gc-väg
Ombyggnad av va-ledningar i Finspång
Vi börjar med arbetet i höjd med Simonstorpsvägen 3 för att göra mindre schaktgropar bort mot Simonstorpsvägen 9. Här använder vi en metod där den nya ledningen dras in i den gamla. Efter det börjar vi gräva för ledningsarbete i höjd med Glasbruksvägen 24 och arbetar oss mot Simonstorpsvägen 3. På denna sträcka kommer vattenledningen att tas bort för att ersättas med en ny.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Anläggande av parkeringshus.
Utbyggnad av väg samt gc-väg i Linköping
Objektet består av 500 meter lång vägutbyggnad med intilliggande GC på ca 650 meter. Gatan ska vara belyst och övrig el och opto ska förläggas i samband med utbyggnaden.
Ombyggnad dubbel 40 kV Krokek
KROK - Krokek, dubbel 40 kV-anslutning.
Reparation av vägbro i Skärblacka
Entreprenaden omfattar reparation av bro 40-2791-1. Bron ligger öster om Skärblacka bruk precis bredvid tågbron till Skärblackabruk.
Utbyggnad av gc-väg i Linköping
Objektet består av utbyggnad av 250 m cykelväg med belysning.
Utbyte av brännarstyrning till oljepannor vid HVC Södra Wood i Kisa
Avser en totalentreprenad på utbyte av brännarstyrningen för två oljepannorna samt utvidgade fjärrstyrningsmöjligheter och funktioner. Befintliga äldre delar såsom styr- och reglersystem, säkerhetssystem och brännarstyrning ska ersättas/uppgraderas till dagens gällande norm inkl fjärråterställning.
Utbyte av vägskyddsanläggningar längs järnväg mellan Kimstad-Skärblacka
Utbyte av vägskydd vid vid 4 plankorsningar samt uppgradering med helbommar vid 1 plankorsning (Älvåsvägen).
Geomembrantätning av betongdamm vid Motala vattenkraftstation
Tekniska verken undersöker möjligheten att täta betongdammen vid Motala vattenkraftstation med geomembran. Leverantörer sökes med kunskap och erfarenhet av tätning av vattenkraftsdammar med geomembranteknik. Vidare krävs att leverantören kan genomföra installationer av geomembran under vatten.
Byte av vattenfallsbelysning i Norrköping
Projektet omfattar att byta ut befintlig belysningsanläggning för vattenfallet vid Louis de Geer i Norrköpings kommun. Idag styrs systemet via en dator placerad i rund intilliggande byggnad, datorn är av äldre modell och därför ska såväl armaturer, styrsystem och kablage samt styrprokoll och funktionalitet moderniseras.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Svärtinge, Norrköping
Entreprenaden omfattar en ny tryckstegringsstation för den lokala vattenförsörjningen till Svärtinge skogsbacke. I denna entreprenad ingår leverans och montering av fullt driftfärdig, komplett tryckstegringsstation och inkoppling till nyanlagda ledningar. Markarbete med in och utgående ledningar utförs i separat entreprenad.
Upprustning av park i Linköping
Under hösten 2022 kommer det påbörjas en röjning av träd och buskar. 2023 kommer vi att möblera och plantera nytt i parken. Detta gör vi för att fler ska besöka, känna till och ta del av Jättegrytornas historia. Ett besök vid grytorna ska kunna ske tryggt och parken kommer lyftas för att upplevas mer trivsam och kunna bli en mötesplats utmed Klostergatan.
Utveckling av Sturefors centrum, Linköping
Objektet består av utveckla kopplingen mellan aktiviteterna i stadsdelsparken genom att skapa gångvägar, sittmöjligheter samt förbättrade kopplingar till intilliggande naturmiljöer samt utföra återplantering av träd i centralt parkrum.
Ny fontän i Stadsparken i Motala
I Motala stadspark skall det anläggas en fontän. På platsen har det tidigare funnits en fontän, men denna har sedan en tid tillbaka demonterats. Platsen består av en cirkulär gräsyta, inuti en grusgångs-rondell.
Sanering av va-ledningar i Gusum
Sanering av ledningsnätet i Gusum
Nybyggnad av pendlarparkering i Norrköping
Projektet omfattar anläggning av en utökad pendlarparkeringen vid Kimstad station samt anslutningar till bef. parkering, GC och perrong samt belysning.
Samverkansledare avseende Program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Skyddsåtgärder vid kaj i Norrköping
Arbetet omfattar huvudsakligen: - Stabilisering av kaj genom motfyllning, ca 250 m3 - Täckning av ytlig förorenad jord (kisaska) med 20 m slitlager, ca 1000 m2
Rivning i pumphus till bergrum under KV1 i Linköping
Tekniska verken planerar att sanera bergrum placerat under KV1 på våren och sommaren 2023 (projekt 2148719). Inför saneringsarbeten krävs rivningsarbeten i pumprum samt håltagning i betongplugg mellan cisterntopp och bergrum.
Rivning av vattentorn i Finspång
Rivning av vattentorn.
Nybyggnad av mur i Norrköping
Bygglov för anläggande av upplag samt uppförande av mur.
Nybyggnad av bullerplank i Norrköping
Bullerplank på returpunkt Norrköping i Fiskeby.
Markarbete på industriområde i Åtvidaberg
Sockertoppens industriområde
Naturutredning för utbyggnad av vägar och tomter i verksamhetsområdet Kåparp, Linköping
Framtagande av underlag till ny vägvisning längs Östgötaleden.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).