Alla aktuella anläggningsprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Nybyggnad av postterminal på Händelö, Norrköping
Terminal för paket- styckegods- och distributionsverksamhet. Fastigheten Randmärket 1 samt del av Händelö 2:2
Ny godsbangård i Norrköping
Ny godsbangård för ankomst-, avgångs- och rangerspår samt skyddsåtgärder för buller och förorenat dagvatten. Servicevägar samt servicehus och uppställningsytor för fordon. Elektrifierad och signalreglerad godsbangård. Mark och BEST-arbeten samt teknikhus.
Nybyggnad av exploateringsområde i Linköping
Infrastruktur för ett nytt bostadsområde i Ekängen. Arbeten för gata, dagvatten, park/natur, va, fjärrvärme, el, opto och belysning. Den geografiska ytan är cirka 40 hektar.
Utbyggnad av Ullevileden i Linköping
Förfrågningsunderlag nr 2 avser den östra etappen mellan Gumpekullavägen och Gudmundsgatan. Vägsträckan är ca 1.6 km och delen omfattar två cirkulationsplatser, två GC-portar samt två rörbroar.
Utbyggnad av Ullevileden i Linköping
Förfrågningsunderlag nr 1 avser den västra etappen mellan Flemmagatan och Gumpekullavägen. Vägsträckan är ca 1.9 km och delen omfattar passage vid Tornbydammen med två rörbroar, förändring av dammens utbredning och in/utlopp. Bro över Stångån ca 125 m, två cirkulationsplatser samt två GC portar. Passage genom Tornbydeponin väster om Stångån.
Underhållsbeläggning varm inom Östergötlands län
Huvuddel 1 för år 2022, huvuddel 2 för år 2023 och huvuddel 3 för år 2024.
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping
Upprustning, trygghetsskapande åtgärder, ny lekmiljö, nya träd.
Rivning av hetvattencentral i Inre hamnen, Norrköping
Eon kommer nu att arrendera området i hamnen fortsättningsvis till 2021 och därefter ska anläggningen rivas.
Ny solcellspark i Linköping
På 44 hektar ca 60 000 paneler med en sammanlagd effekt på 30 MW
Exploateringsområde för bostäder och handel i Djurgården, Linköping etapp 1
Utbyggnad av lokalgator med ledningar för VA, el, belysning, optonät och fjärrvärme. I entreprenaden ingår även ombyggnad av en genomfartsled med en parallell GC-bana med belysningsstolpar och nya trädplanteringar Objektet består även av utbyggnad av nytt biflöde till Tinnerbäcken från öster samt rivning av en befintlig dagvattenkulvert. Tre passager med trumma och vägkropp över diket ska byggas och ledningar för VA, el och fjärrvärme ska läggas i vägavsnitten. Materialet kring dagvattenkulverten är förorenat av PFAS och ska saneras och hanteras utifrån detta. Stora delar av schaktmassorna ska transporteras till och återanvändas för byggnation av nya åsar i Tinnerö. Objektet innehåller även en option på nybyggnation som förlängning av den ombyggda genomfartsleden
Trimningsåtgärder på järnväg i Mjölby
Ny plattform vid spår 6, signalåtgärder. Förlängning av spår 22 och 23. Uppdatering av signalavstånd i Skänninge. Flytt av växlar, plattformstak, ny hissbyggnad.
Utbyggnad av gata och allmän platsmark i Djurgården, Linköping etapp 2
Gatorna (inklusive sidoområden och GC-banor) inom etapp 2 beräknas uppgå till cirka ca 4400 m gata samt ca 1100 m separerad gång- och cykelväg. Vidare ingår stadsdelspark och grönkorridor, broar och bäckstråk, dagvattenstråk och dagvattenhantering samt kvartersmark.
Exploateringsområde i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Nybyggnad av gc-bro i Norrköping
Nybyggnad av gc-bro, Inre hamnen.
Nybyggnad gång- och cykelväg i Mjölby
Mantorp-Sjögestad Halva sträckan ligger i Mjölby och andra halvan i Linköping.
Renovering av kajanläggning i Norrköping
Kajen Tallbacken är i behov av renovering. Kajen består av fyra dykdalber.
Sanering av mark/efterbehandling vid Inre Hamnen, Norrköping
Området ska bli ett attraktivt område med närhet till Motala Ström. Norrköpings kommun arbetar aktivt för att hitta hållbara och rationella saneringsåtgärder för området.
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder
Rälsbyte längs Södra Stambanan mellan Mjölby-Norrköping
Delmängd 2023 ca 11 000 m räl ska vara klart 2023-11-30, delmängd 2024 ca 13 000 m räl ska vara klart 2024-11-30.
Nybyggnad av laddstolpar i Borensberg
Fyra-tio ultra-snabbladdare, framförallt avsedda för kommersiella fordon så som lastbilar, men även vanliga bilar. Det är 350 kilowattsladdare – ultra-snabbladdare.
Markarbeten på gator i Motala
Upprustning av gator
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3a
Avser detaljprojektering av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats inom detaljplanen Klockaretorpet 1:1.
Nybyggnad av solcellspark i Vadstena
Avser nybyggnad av solcellspark i Vadstena, ca tre hektar stor,
Sanering av mark i Svartå strand, Mjölby etapp 2
Sanering av mark. Detta område ligger mellan Lokstallarna och Järnvägsgatans bro över Svartå. Mjölby 40:7 mfl
Nybyggnad av gc väg och gata i Mjärdevi, Linköping
Gång-och cykelväg ska även anläggas mellan Diskettgatan och befintlig gång och cykelväg inom naturområdet. Kommunen kommer att iordningställa gatorna till farbart skick innan byggstart av kvartersmarken kan påbörjas. Arbetet med att färdigställa gata delas upp i två etapper där den första etappen avser nedläggning av ledningar och anläggande av gata med enklare asfaltsbeläggning som kan användas under byggtiden. När byggnationen inom kvartersmarken närmar sig färdigställande kan gatan färdigställas med sina slutliga ytskikt inklusive plantering av träd m.m. (etapp II arbeten). Arbetet med att bygga ut områdets gator inklusive ledningar är planerat att påbörjas under 2021.
Nybyggnad av park samt färdigställande av gator inom Ebbepark, Linköping
Objektet består av 3 huvuddelar: Huvuddel 1: Manillaparken - ny park inom Kv Dynamiken i Ebbepark. Huvuddel 2: Finplanering av gator. Huvuddel 3: Belysning - Leverans och montering inklusive elinstallation av komplett belysningsanläggning inom Manillaparken och gator.
Sanering av mark i Åtvidaberg
Schaktning och borttransport av stora mängder dioxinförorenat markmaterial och därmed förenliga saneringsåtgärder för ett dioxinförorenat område.
Nybyggnad av vägar mm i Norrköping
I Sandbyhov ska det byggas vägar, parker mm.
Anläggande av dagvattendamm mm i Norrköping
Utbyggnad av park och dagvattendamm
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A)
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Nybyggnad av entrétorg i Linköping
Ett nytt torg planeras för angöring och vistelse i slutet av Konstruktörsgatan, där de nya funktionerna möts. En viktig målsättning har varit att uppnå en trygg och trafikseparerad miljö i området. För att skapa förutsättningar för en levande plats placeras bebyggelsens huvudentréer mot torget i så hög utsträckning som möjligt.
Nybyggnad av gator, hållplatser mm i Kisa
Utbyggnad av markarbeten, asfaltering, gräsytor, stenläggning, bänkar, skyltar, en offentlig toalettbyggnad m.m
Utbyggnad av överföringsledningar i Norrköping
Avser komplett markarbete och rörmontage för utbyggnad av överföringsledningar för vatten och tryckspill/självtryck samt byggnation av 2 st spillvattenpumpstationer. Utöver det skall förberedande åtgärder utföras i samband med att 1 st befintlig spillvattenpumpstation skall tas i drift och 1 st befintlig spillvattenpumpstation skall tas ur drift och demonteras. Arbetet inkluderar även åtgärder i befintligt ledningsnät.
Ombyggnad av väg och rondell i Norrköping
Söderleden byggs ut till 2+2 körfält mellan Fjärilsgatan och Arkösundsrondellen. Arkösundsrondellen breddas inåt så att 2 körfält erhålles genom cirkulationsplatsen. Anslutande vägar i cirkulationsplatsen breddas för ökad framkomlighet. Asfalteringsarbeten, vägmålning. Ny belysningsanläggning längs sträckan
Relining av VA-ledningar i Motala 2022
Avser ledningsrenoveringar med flexibelt foder i befintliga avloppsledningar samt renovering av brunnar.
Förstärkning av kaj i Valdemarsvik
Pågjutning av en bakåtförankrad spont vid utloppet av Fifallaån. Kajkanten är ca 30 meter lång och den nya pågjutningen blir ca 1,2 m bred Anledningen till åtgärden är dels för att skydda sponten mot korrosion i vattenlinjen dels hindra vatten att komma in på gräsytan bakom kajen. Vid höga vattenstånd kan vattnet i dagsläget fritt passera genom kajkrönet som utgörs av gabioner.
Byte av överhettare vid panna 4, Gärstadsverket i Linköping
Entreprenaden består i att byta ut överhettarpaket i Panna 4 på Gärstadverket.
Byte av överhettare vid panna 5, Gärstadsverket i Linköping
Projektet omfattar byte av delar av överhettaren i panna 5 på Gärstadverket i Linköping. Entreprenaden omfattar demontering av befintliga överhettardelar som ska bytas samt komplett montage inklusive provtryckning. Entreprenaden omfattar även konstruktion, tillverkning, montage. Pannan eldas med avfall och arbetet är planerat att genomföras i samband med revisionen sommaren 2022 någon gång under perioden maj-augusti.
Nybyggnad av gassystem för biogas till Gärstadsverket i Linköping
Nybyggnation av gassystem för distribution av biogas till befintliga brännare till respektive förbränningspanna inom Gärstadverket i Linköping. Projektet omfattar leverans av utrustning och montage av dessa.
Ombyggnad av gata i Linköping
Ombyggnad av Repslagaregatan
Sidoområdesåtgärder längs väg 51 mellan Svennevad-Finspång
Sidoområdesåtgärder på båda sidor av en 50 km lång sträcka. Montering av räcken, byte belysningsstolpar, förlängning av viltstängsel mm.
Exploatering för bostäder i Skärblacka
Bredda Hagnerydsvägen och bygga en ny lokalgata. Det blir också en ny gång- och cykelväg som ansluter från det nya området till Brantvägen. För dagvattenhanteringen byggs även en damm.
Exploatering för nya bostäder i Mjölby etapp 1
Exploateringsområde för ca 100 bostäder och förskola
Ny bro över Stångån i Linköping
Stångån. Ny bro ska ersätta Färjebron (”Pumpbron”)
Utbyggnad av infrastruktur i Sturefors
Färdigställa Blåeldsbågens och den allmänna platsmarkens utformning efter att husen byggts i området. Lokalgatornas ytskikt ska färdigställas med ett asfaltslager, gc-vägar grusjusteras och asfalteras, anläggande av växtbäddar för trädplantering och grönytor, samt anläggande av hastighetsreglerande åtgärder. Komplettering av dagvattenledningar. Flyttning belysningsstolpar och elkablar.
Ny krafttransformator vid mottagningsstation i Linköping
Avser upphandling av Krafttransformator 130/10 kV 30 MVA till Vikingstad för underhållsbyte.
Nybyggnad av gc-väg i Motala
Nybyggnad av gc-väg
Ombyggnad av parkmiljö mm i Linköping
Objektet består i huvudsak av ombyggnad parkmiljö inkl mark och bro samt ledningar vid Sågholmen (havaii) intill Stångån vid Tannefors slussar i Linköping.
Beläggning av Drottninggatan/Storgatan SM-veckan, Linköpings kommun
Entreprenaden omfattar i huvudsak beläggningsarbeten på Storgatan och Drottninggatan, inklusive för- och efterarbeten.
Nybyggnad av bredband i Ydre etapp 4
Bredbandsutbyggnad i Ydre kommun.
Reparation av bro över järnväg vid Näkna
Kantbalksbyte. Bandel 422 Smt-Åby.
Tillfartsvägar till verksamhet inom kv Danmark och Island i Norrköping
Projektet omfattar justering och komplettering av befintlig lokalgata, från Lindövägen till kvarteret Danmark och Island, inklusive ny asfaltstopp, ny gång- och cykelväg och ny belysning. Tillskapande av en ny infartsväg från Sjötullsgatan över Ljura bäck via befintlig järnvägsbro in till kvarteret Island.
Nybyggnad av elångpanna vid befintlig anläggning i Ljungsbro
Avser uppförande en ny Elångpanna 3 MW med tillhörande kringutrustning för en komplett anläggning. Detta för att ersätta nuvarande elångpanna som vid brand gjorts obrukbar.
Exploatering för villatomter i Finspång
Exploateringsområde för 27 st villatomter.
Byte av spill- dag och dricksvattenledningar i Norrköping
Byta ut spill-, dag- och dricksvattenledningarna i Frivaktsgatan
Nybyggnad av gångstråk i Mjölby
Välkomnandestråk stadsparken
Anläggning av ny huvudvattenledning i Boxholm
Avser nyanläggning av ny huvudvattenledning i Carl Tryggers väg, längd cirka 570 m. På del av sträckan, 460 m, skall även självfallsledning för spillvatten förläggas, samt infodring av ny huvudvattenledning i befintlig V300 eternit i Tranåsvägen, längd cirka 230 m.
Utveckling av stråk för cyklister och gående vid Tinnerbäcken i Linköping
Avser utveckling av stråket längs Tinnerbäcken öster om sjukhusområdet för att förbättra framkomligheten för cyklister och gående.
Utbyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
En fortsättning på cykelvägen – förbi Björkö friskola – fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp.
Nybyggnad av överföringsledning för fjärrvärme i Mjölby
Objektet avser nybyggnad av en överföringsledning för fjärrvärme Mjölby tätort från rondellen Kungsvägen/Ryttarhagsleden till rondellen Svarvargatan/Ryttarhagsleden. Överföringsledningen kommer företrädesvis att förläggas längs med Ryttarhagsleden. Sträckningen är ca 1,5 km. Projektet delas in i följande tre entreprenader: Schaktentreprenad, svetsentreprenad och mantelskarvning. Schaktentreprenören är huvudentreprenör med samordningsansvar.
Utbyte av brännarstyrning till oljepannor vid HVC Södra Wood i Kisa
Avser en totalentreprenad på utbyte av brännarstyrningen för två oljepannorna samt utvidgade fjärrstyrningsmöjligheter och funktioner. Befintliga äldre delar såsom styr- och reglersystem, säkerhetssystem och brännarstyrning ska ersättas/uppgraderas till dagens gällande norm inkl fjärråterställning.
Utbyte av rökgasfläktar till avfallspannor vid KV50 i Linköping
Upphandlingen omfattar utbyte av tre rökgasfläktar inklusive motorer till avfallspannor inklusive leverans och installation samt demontage av befintliga fläktar.
Betongrenovering av ledning till huvudpumpstationen vid Slottshagens ARV i Norrköping
Objektet avser renovering av intagsledningen och pumpledningar till HP inom Slottshagen Avloppsreningsverk. Detta omfattar även renovering/ersättning av tillhörande byggsmide som gallerplan utan framkant inkl. upplag, täckplåtar, skyddsräcke och spiraltrappor.
Byte av EKO paket vid panna 2, Gärstadsverket i Linköping
Upphandlingen omfattar byte av EKO paket panna 2 Gärstad, Linköping såsom totalentreprenad.
Ny gångbana i Norrköping
Ny gångbana som sträcker sig mellan bostadsområdet i Herstaberg och de nya busshållplatserna norr om Herstabergsrondellen
Betongrenovering av överpumpning till Slottshagens ARV i Norrköping
Objektet avser totalentreprenad omfattande överpumpning vid Slottshagens reningsverk i Norrköping.
Ombyggnad dubbel 40 kV Krokek
KROK - Krokek, dubbel 40 kV-anslutning.
Sluttäckning av deponi i Ydre etapp 4
Avser återställning av Berghagsdeponin.
Nytt slitlager på taxibana G, N och P på Malmens flygplats i Linköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak mark- och beläggningsarbeten inom airside. Taxibanorna N, P, G och Västra flygplansvägen som skall justeras och förses med nya asfaltslitlager. Entreprenaden omfattar även fogning- och målningsarbeten på och anslutning till nybelagda ytor.
Ny och upprustning av upplagsplatser i Linköping
Nya och upprustning av befintliga upplagsplatser
Ombyggnad av gator i Norrköping
Ombyggnad av Vilbergsgatan och Urbergsgatan
Utbyte av vägskyddsanläggningar längs järnväg mellan Kimstad-Skärblacka
Utbyte av vägskydd vid vid 4 plankorsningar samt uppgradering med helbommar vid 1 plankorsning (Älvåsvägen).
Reparation av vägbro i Skärblacka
Entreprenaden omfattar reparation av bro 40-2791-1. Bron ligger öster om Skärblacka bruk precis bredvid tågbron till Skärblackabruk.
Finplanering på gata i Linköping
Vallastaden finplanering Hugo Theorells
Utbyggnad av gc-banor vid Mårdtorpsgatan i Linköping
Avser byggnation/breddning av gångbana på Mårdtorpsgatans södra sida in mot gatan till GC bana 4 m bred och ca 170 m lång och skyltas som gång- och cykelbana. Efter vändplan byggs befintlig GC-bana om till cykelfartsgata fram till ny förskola där en ny vändplan anläggs. Projektområdet är beläget utmed Mårdtorpsgatan och befintlig GC-väg i Mårdtorpsgatans förlängning.
Sanering av mark i Finspång
Efterbehandling av Finspångs fd Centraltvätt. Efterbehandlingen omfattar både schaktsanering samt in situ sanering.S
Infodring av huvudspillvattenledning i Skäggetorp-Tornby, Linköping
Objektet avser infodring med flexibelt foder av 6 st sträckor huvudspillvattenledningar med dimension 1000 till 1200 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 497 meter.
Ombyggnad av va- avloppsledningar i Åtvidaberg
Byta vatten- och avloppsledningar och samtidigt lägga ner dagvattenledningar i gatumark i Åtvidabergs centrala delar. Det innebär att Stenhusgatan kommer vara avstängd för genomfartstrafik mellan Åswärdsbacke och Bäckstedts gata.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Svärtinge, Norrköping
Entreprenaden omfattar en ny tryckstegringsstation för den lokala vattenförsörjningen till Svärtinge skogsbacke. I denna entreprenad ingår leverans och montering av fullt driftfärdig, komplett tryckstegringsstation och inkoppling till nyanlagda ledningar. Markarbete med in och utgående ledningar utförs i separat entreprenad.
Byte av vattenfallsbelysning i Norrköping
Projektet omfattar att byta ut befintlig belysningsanläggning för vattenfallet vid Louis de Geer i Norrköpings kommun. Idag styrs systemet via en dator placerad i rund intilliggande byggnad, datorn är av äldre modell och därför ska såväl armaturer, styrsystem och kablage samt styrprokoll och funktionalitet moderniseras.
Sanering av va-ledningar i Gusum
Sanering av ledningsnätet i Gusum

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).