Alla aktuella anläggningsprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av biogasanläggning i Linköping
Syftet med denna upphandling är att minska utsläppen av koldioxid genom att öka biogasproduktionen som ett alternativ till fossila bränslen. Målet med en ny LBG-anläggning är att lägga till redundans vid den befintliga anläggningen och utöka biogasproduktionen av LBG. Omfattning I leveransomfattningen ingår en komplett LBG-anläggning bestående av bland annat uppgradering/polering, kondensering, lagring och exportsystem för påfyllning av lastbilar. Ett support- och serviceavtal ingår i upphandlingens omfattning.
Nybyggnad av övningsanläggning /övningscenter i Norrköping
Objektet avser en fullvärdig ny övningsanläggning för RTÖG. På fastigheten kommer stadigvarande arb platser i form av kontor och lektionsasalar finnas likaså kommande verkstadsbyggnad. Området har flera olika övningsmiljöer för all typ av övning som räddningstjänsten är lagstadgade att öva samt övning/utbildning för bland annat kommunalt anställda.
Utbyggnad av Ullevileden delen Gumpekullavägen-Mörtlösa i Linköping, etapp 2
Avser Ullevileden etapp 2, utbyggnad av delen Gumpekullavägen-Mörtlösa.
Nybyggnad av räddningsstation i Norrköping
Nybyggnad av brandstation på Dagbergsfältet, Ljura 1:1 & 1:2.
Geomembrantätning av betongdamm vid Motala vattenkraftstation
Tekniska verken undersöker möjligheten att täta betongdammen vid Motala vattenkraftstation med geomembran. Leverantörer sökes med kunskap och erfarenhet av tätning av vattenkraftsdammar med geomembranteknik. Vidare krävs att leverantören kan genomföra installationer av geomembran under vatten.
Anpassning av station i Söderköping
HS10 Söderköping parallellskydd fack 108, del av HS10 Förnyelse Söderköping.
Förnyelse av luftledning i Norrköping
130kV L3 SEKTORN-TRIANGELN förnyelse
Vägmarkeringar inom Östergötlands län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Uppförande av Prefabricerade Modulstationer 46/10 kV, Vattenfall Eldistribution
Vattenfall Eldistribution har för avsikt att upphandla 2 pilotinstallationer av Prefabricerade Modulhus innehållande metalkapsladeställverk 46 kv och 10 kV inklusive kontrollutrustning. Där 2 leverantörer tilldelas varsin station. Station 1 - Igelfors, Station 2 - Annan ort.
Förläggning av OPTO kabel sträckan Stenkumla-Mjölby
Förläggning av multidukter inkl. skåp/brunnsplacering och skarvning av mikrokabel mellan Stenkumla-Runsala/Dunsjö och Degerö-Mjölby, samt blåsning av fiber för sträckan. Bandel: 522 (km-tal ca 214-292), 810 (km-tal ca 292-294 samt 260-261). Längd 80 km, varav 20 km redan med förlagd multidukt.
Spårbyte av skarvspår sträckan Linköping-Hjulsbro
Spår och räl. Bandel 502 och 843. Utförs under 2 års tid.
Nybyggnad av pelletspanna i Finspång
Nybyggnad av pelletspanna, 5Mvh med option på ytterligare 5Mvh.
Nybyggnad av laddinfrastruktur och lager i Ingelstad
Avser laddinfrastruktur för tung trafik samt nybyggnad av lager.
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Hamngatan
Utbyggnad av gata i Linköping
Östgötagatan (Västravägen-Vasavägen)
Utbyggnad av gata och allmän platsmark i Djurgården, Linköping etapp 2
Gatorna (inklusive sidoområden och GC-banor) inom etapp 2 beräknas uppgå till cirka ca 4400 m gata samt ca 1100 m separerad gång- och cykelväg. Vidare ingår stadsdelspark och grönkorridor, broar och bäckstråk, dagvattenstråk och dagvattenhantering samt kvartersmark. Ombyggnad av Åsmästardiket och en park ingår här.
Nybyggnad av gångbro i Norrköping
Utförande av ny bro samt anslutande markarbeten
Sanering av mark/efterbehandling vid Inre Hamnen, Norrköping
Området ska bli ett attraktivt område med närhet till Motala Ström. Norrköpings kommun arbetar aktivt för att hitta hållbara och rationella saneringsåtgärder för området.
Trimningsåtgärder längs E22 mellan trafikplats Ljura och Arkösundsrondellen
Trimningsåtgärd av signalreglerad korsning. Trafiksignaloptimering, Norra tillfarten breddas till 2 körfält, Västra frånfarten utökas till 3 fält västerut, Östra tillfarten utökas till 2 rakt framgående och separat vänstersvängfält, avvattningsåtgärder under bron, hastighetsdämpning i högersväng söderut.
Exploateringsområde för bostäder i Vadstena
Ca 12 hektar mark som skall exploateras för 3-400 bostäder
Byte av EKO-paket (panneko) vid panna 3, Kraftvärmeverket (KV1) i Linköping
Omfattar byte av EKO paket (PANNEKO) inkl. ångsotblåsare, panna 3 (effekt panna 3 är ca 60 MW fastbränslepanna) KV1, Linköping såsom totalentreprenad. Med totalentreprenad menas såsom bland annat, rivning av befintlig utrustning, konstruktion, tillverkning och montering av ny utrustning.
Spårarbete i Norrköping, etapp 3AB
Arbetet inom Sandtorp Etapp 3AB innefattar, ombyggnation samt nybyggnation av vägar, GC-vägar, dagvatten, gatubelysning, kanalisation för tele och fiber, parkytor, betongarbeten, rivning och nybyggnad av komplett spåranläggning, hållplatser samt markarbete för fjärrvärme. Inom Etapp 3AB ska rivning/demontering av befintlig spåranläggning samt nybyggnation av spåranläggning i sin helhet utföras sträckan mellan Söderledsbron och hållplatsen Bastuban. Utmed sträckan ska spåranläggningen byggas på egen banvall samt i gatumiljö även en ny vändslinga ska anläggas. Sandtorp etapp 3AB är indelad i 3 (tre) huvuddelar: HD1 Mark, Landskap, Spår, Betong, Belysning, Trafiksignal, Spårsignal och Kontaktledning HD2 Fjärrvärme HD3 Tele, Opto
Sanering av mark i Svartå strand, Mjölby etapp 2
Sanering av mark. Detta område ligger mellan Lokstallarna och Järnvägsgatans bro över Svartå. Mjölby 40:7 mfl
Utbyggnad av vägsträcka i Linghem, Linköping
Linghem förlängning Fågelsångsvägen
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stångådalsbanan Öst
Ombyggnad/utbyte av 4 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik; Bestorp Norra km 24+391, Bonäsvägen Bestorp km 24+866, Karltorpsvägen km 29+420, Karlsberg km 62+664. Bandel 841 mellan Linköping-Hultsfred.
Installation av laddstolpar i Linköping
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Ny och ombyggnad av gata och va i Nordantill, Norrköping
Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde, Nordantill
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A)
Ombyggnad av gaturummet i Mjölby
Ombyggnad av gaturummet- Kungsvägen och korsningen Kungsgatan-Magasingatan
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nytt seriesystem på Norrköpings Flygplats
Objektet avser genomförande av nyförläggning av serieslinga för bansystem. Bana 09/27. Längd 2205 x 45 m. Bankod 4E. Instrumentlandningssystem CAT I i båda banriktningarna.
Ny krafttransformator till station M3 Gärstad i Linköping
Avser upphandling av Krafttransformator 130/10 kV till station M3 Gärstad.
Exploatering för bostadsområde i Finspång
Exploatering för bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.
Renovering och byte av vattenledningar i Norrköping
Som ett led i att säkra vattentjänster i övre Jursla kommer vi påbörja ett arbete med att renovera och byta ut befintliga vattenledningar i området. Korsningen Linnévägen/Rullstensvägen till slutet av Rullstensvägen, samt hela Knallvägen.
Utbyggnad av va-ledningar i Linköping etapp 1
Etapp 1 där byggstart är planerad till våren 2024. Vimarka 2:1, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:22, 2:25, 2:26, 2:36, 2:37, 2:38, 7:2, 6:1, 7:1 och Vårdsbergs-Hovetorp 1:4 Överföringsledningar mellan pumpstationen vid Sviestadån och området.
Ombyggnad av gata och VA i Linköping
Objektet består av ombyggnad av St. Larsgatan på sträckan Drottninggatan till Storgatan ca 220 meter, anläggning av en hållplats, flytt av en hållplats samt ombyggnad av området med befintlig trädplantering på Trädgårdstorgets södra sida. I entreprenaden ingår även förnyelse av vattenledning i St. Larsgatan mellan Drottninggatan och Nygatan, ca 120 meter rörspräckning/infodring. Befintlig vattenledning är från 1920, dim 200 GJJ.
Byte av taktuber på Panna 2 och 3 KV50, Gärstadsverket i Linköping
Syftet med upphandlingen är att handla upp en (1) Leverantör för att genomföra byte av taktuber på Panna 2 och 3 KV50, Gärstadverket.
Nybyggnad av biogasanläggning i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kompressorstation, pumpö samt skylt.
Utbyggnad av bredband i Åtvidabergs kommun
Utbyggnad av bredbandsnätet på landsbygden.
Viltolycksreducerande åtgärder i Åtvidaberg
Åtgärder för att minska viltolyckorna i form av faunastängsel, färister och evakueringsmöjligheter längs väg 134 och väg 35.
Relining av VA-ledningar 2024 i Motala kommun
Objekten avser ledningsrenoveringar med flexibelt foder inklusive serviser och renovering av brunnar. Objekten är belägna inom Motala kommun.
Ny spårvagnstvätt till tvätthall i Norrköping
Avser leverans och installationer av ny tvättmaskin, inklusive spillvattenåtervinningsanläggning och reningsanläggning för spillvatten från tvätt, Tvätt utrustning placeras i tvätthall 171. Pump och reningsutrustning placeras i teknikrum 168.
Installation av stationärt reservkraftverk till storkök i Boxholm
Detta projekt avser att installera en ny stationär reservkraftanläggning i direkt anslutning till Domherrens äldrecenter. Entreprenaden omfattar även markarbeten där byggnad för reservkraftanläggningen kan stå. I entreprenaden ingår att anpassa befintligt ställverket för automatisk inkoppling av reservkraft.
Nybyggnad av bredband i Ydre etapp 6
Bredbandsutbyggnad i Ydre kommun.
Omtoppning av skuldror på Norrköpings Flygplats
Objektet avser utförande av fräsning och asfaltering skuldror på Norrköpings flygplats, yta ca 17 600 m2. Kontraktsarbetena ska i sin helhet vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2024-05-30.
Nybyggnad av cykelbana i Norrköping
Sträckan mellan Värmlandsgatan och Norr tull längs med Norra promenaden.
Förbättring av promenadstråk i Norrköping
Växtbäddsrenovering/förbättring av växtbäddar. Tillföra blommande växtmaterial, lökplanteringar. Anpassa möblering med nya parksoffor och papperskorgar enligt vårt möbleringsprogram för promenaderna. Renovering av markmaterial i stenmjölsgången.
Trafiksäkerhetsåtgärder genom Krokek
För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.
Underhållsarbeten på räddningststation i Åby
Ombyggnad av takfönster mm på Kvillinge Räddningsstation.
Ombyggnad av panncentral väster, Motala
Avser ombyggnation av befintlig panncentral, rivning och deponering av gammal utrustning, leverans av ny pannstyrning, renovering av befintlig utrustning och relevant omprogrammering av anläggningens PLC och SCADA.
Invallning av oljetank vid P2 HVC, Bergsättersverken i Motala
Invallningen av oljecisternen på 800 kubikmeter ska utökas. Befintlig invallning ska höjas i omfattning och utförande enligt handlingar. Påbyggnad av befintlig invallning ska utföras med betong för att detta ska kunna genomföras kommer ombyggnationer att utföras även på intilliggande byggnad. Oljescisternen är belägen vid Bergssättersverken i Motala.
Inköp av mobila reservelverk till Vadstena kommun
I upphandlingen ingår två komplett monterade, avprovade och driftsatta mobila reservkraftaggregat. Aggregat nr 1 - 130-140 kVA , Aggregat nr 2 - 165-175 kVA.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbeten vid Åbackarna.
Ombyggnad av park i Norrköping
Parken mellan Vägträffen och Fotbollsgatan ska rustas upp. Bredare cykelväg, varierande växter, sittplatser och en damm
Nybyggnad av staket runt Gärstad avfallsanläggning, Linköping
Upphandlingen omfattar leverans och montering av staket runt norra delen av deponi Gärstad, längd cirka 2200 meter.
Sanering av va-ledning i Kinda
Sanering av delar av va-ledningsnätet i Kinda kommun.
Banreparation av rullbana 08-26, platta 6, Taxi F på Malmens flygplats
Entreprenaden omfattar i huvudsak ny slitlagerasfalt på rullbana 08-26, platta 6 samt taxi F med tillhörande stråkytor. Innan nytt slitlager påförs ska ytor höjdjusteras genom fräsning och asfaltjustering till föreskrivna nivåer. Omkringliggande stråkytor anpassas till ny asfalts höjd. Entreprenaden omfattar även fogning- och målningsarbeten på och anslutning till nybelagda ytor.
Tillbyggnad av ställplatser i Söderköping
Utökning av ställplatser ca 25 st
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Södra skolan i Motala
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig och ombyggnad av busshållplats samt rivning och ombyggnad av befintlig parkeringsyta. Arbetet sker i anslutning till Södra skolan i Motala.
Utveckling av bryggor/bryggdäck i Valdemarsvik
Utveckling av bryggor och bryggdäck i Borg. Ev en mindre badplats
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för anläggande av parkeringsplats - 14st ställplatser.
Projektledare produktion järnväg inom installation/anläggningsövervakning, Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Utbyggnad av pumphus i Norrköping
Utbyggnad av befintlig byggnad som fungerar som pumphus/reningsanläggning för dricksvatten.
Rivning av bensinstation i Mjölby
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning.
Renovering av Motala vattenkraftstation
Avser lagning och tätning av intagssump till G3, Motala vattenkraftstation.
Ombyggnad av trafikledaranläggning i Norrköping
Anmälan om installation/ändring av ventilationssystem i flygledartorn.
Nybyggnad av brygga i Valdemarsvik
Ansökan om bygglov - bryggor.
Dagvattenlösning vid Stora Åby kyrka
Ombyggnad av dagvattenlösning vid kyrkan.
Nybyggnad av ångbåtsbrygga i Malexander
Upphandlingen avser en styck stenpir med 30 meters längd. Och en bredd om 3,0 meter.
Byte, uppgradering och utökning av enheter för nivå- och ledningslarm LOT 3, Vattenfall
För entreprenaden gäller att alla larmpunkter där arbete ska utföras är lokaliserade till kammare och FC i B´s fjärrvärmenät i LOT3, Motala där Motala och Askersund ingår.
Upprustning av parker i Åtvidaberg
Bla utbyte av alléträd

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).