Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Norrköping etapp 1
Ca 7-8 st i denna etapp 15 vindkraftverk som maximalt kommer att vara 260 meter höga.
Nybyggnad av vindkraftverk i Norrköping etapp 2
Ca 7-8 st i denna etapp 15 vindkraftverk som maximalt kommer att vara 260 meter höga.
Ny godsbangård i Norrköping
Ny godsbangård för ankomst-, avgångs- och rangerspår samt skyddsåtgärder för buller och förorenat dagvatten. Servicevägar samt servicehus och uppställningsytor för fordon. Elektrifierad och signalreglerad godsbangård.
Ombyggnad av Östra Promenaden i Norrköping
Projektet ”Trädföryngring och ombyggnad av Östra promenaden” innebär byte av alla träden på Östra promenaden (ca 200 st.), avsmalning av ett körfält, ny gångbana, belysning, möblering och planteringar. Ombyggnad av korsningen Gustav Adolfsplan med omgivande gång- och cykelvägar samt grönytor inklusive borttagande av tunnel. Korsningsombyggnaden föranleder också ombyggnad av Södra promenaden till och med Parkgatan samt en del av Söderköpingsvägen. Omfattande ledningsomläggningar ingår även i projektet då dessa ska flyttas utanför trädens växtbäddar.
Exploatering av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Åtgärder i vattendrag, nybyggnad av park mm i Norrköpings kommun
Återställa bäcken och öppna upp 1,5 kilometer. Planerar att bygga fyra parker längs bäcken för att göra det lättare att nå vattnet. Vårt mål är att parkerna ska vara en plats för alla – en plats att promenera, fika, vila, leka eller doppa fötterna. Ny gång- och cykelväg Planerar också att skapa en ny gång- och cykelväg längs med bäcken från Ensjön till Lindö. Vägen kommer att ha en tunnel vid Hageby och längs vägen kommer det att finnas fin växtlighet. Genom att skapa en bättre och vackrare väg kan fler lockas att ta sig ut i naturen och använda gång- och cykelvägarna.
Ny gång- och cykelväg längs väg 881 mellan Ljunga-Djurön
Etapp 1 omfattar sträckan Arkösundsvägen (väg 209) till Marbyvägen (väg 882) inklusive omstigningshållplats med planskild passage vid väg 209 i Ljunga. Även tillgänglighetsanpassning av busshållplatser ingår. Etapp 2 omfattar sträckan Marbyvägen (väg 882) till Djurö. Även tillgänglighetsanpassning av busshållplatser ingår. Ca 6 km gc-väg längs väg 881 Djurövägen, omstigningshållplats med pendlarparkering, gc-tunnel, ca 5 busshållplatser.
Utbyggnad av verksamhetsområde och ny trafikplats i Norrköping
Första etappen berör den söderliggande delen av planområdet och kommer främst att syfta till att ansluta planområdet till Europaväg 4 och hantering av dagvatten. I den mån det bedöms möjligt kommer verksamhetsmark för industrier planläggas. Den andra och tredje etappen delar av det resterande området och kommer att möjliggöra ytterligare verksamhetsmark för industri, småindustrier, kontor och eventuellt bostäder om kommande utredningar stödjer en sådan etablering. Fiskeby 1:48 och Pryssgården 1:1
Exploatering av mark för bostäder i Krokek etapp 2 och 3
Utbyggnad av allmän plats i syfte att möjliggöra exploatering för bostäder. Inför exploateringen ska Norrköping kommun, samhällsbyggnads-kontoret och Nodra AB anlägga vatten- och avloppsanläggningar samt gator med belysning. Detta projekt är etapp 2 och 3 av totalt fem planerade etapper. När alla etapper är genomförda kommer cirka 300 friliggande bostäder och cirka 150 lägenheter att stå klara. Som option ligger anläggning av en parkyta med i förfrågningsunderlaget.
Nybyggnad av gc-bro i Norrköping
Ny Gc-bro över Motala Ström
Nybyggnad av park i Norrköping
Ny park med terrasser mot Motala ström. Inom kvarteret Kroken, norr om Gamlebro och längs med Motala ströms västra sida, planerar Norrköpings kommun att låta bygga en ny terrasserad parkanläggning med syfte att tillgängliggöra området mot vattnet och skapa en attraktiv plats för allmänheten i ett område med högt kulturhistoriskt värde. I samband med anläggandet av parken ska även ombyggnation av Västgötegatan-Järnbrogatan (över Gamlebro) utföras, med syfte att ge mer plats åt gångtrafikanter. Entreprenaden omfattar projektering och byggnation av terrasserad parkanläggning inom kvarteret Kroken samt projektering och ombyggnation av delar av Västgötegatan-Järnbrogatan. Parkanläggningen kommer delvis att vara utförd med markvärme och bland annat innefatta en lekplats samt gradänger som tar besökaren ner mot vattnet. Konstruktionen kommer att placeras ovanpå utloppet till Holmen AB:s kraftverk.
Nybyggnad av vägar mm i Norrköping
I Sandbyhov ska det byggas vägar, parker mm. Projektet är uppdelat i 3 etapper.
BEST-samordnare till program Ostlänken
Resurskonsultuppdrag. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3b
Nybyggnad av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3c
Nybyggnad av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats.
Utbyggnad av godsspår i Norrköping
Utbyggnad av nordvästra godsspåret
Nybyggnad av park i Norrköping
I Sandbyhov ska det byggas vägar, parker mm. Projektet är uppdelat i 3 etapper.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3a
Avser detaljprojektering av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats inom detaljplanen Klockaretorpet 1:1.
Exploatering för bostäder i Skärblacka
Exploatering för bostäder
Flytt av E4 vid trafikplats Löfstad
Flytt av E4 mm, Ostlänken.
Nybyggnad av vändplats mm i Norrköping
Takläggaregatan kompletteras med en ny vändplats, ny belysning och gångbanor på båda sidor av gatan.
Ny GC-bro i Norrköping
Ny GC-bro över Motala Ström
Ombyggnad av lokalgata samt ny infart mm i Norrköping
Upprustning av befintlig lokalgata från Lindövägen samt nybyggnad av gång- och cykelväg för nybyggnad av returpunkt, se projekt 1468040.
Tillfartsvägar till verksamhet inom kv Danmark och Island i Norrköping
Projektet omfattar justering och komplettering av befintlig lokalgata, från Lindövägen till kvarteret Danmark och Island, inklusive ny asfaltstopp, ny gång- och cykelväg och ny belysning. Tillskapande av en ny infartsväg från Sjötullsgatan över Ljura bäck via befintlig järnvägsbro in till kvarteret Island.
Nybyggnad av brygganläggning i Norrköping etapp 2
Rivning av befintliga bryggor och bryggvandring mm samt byggnation av nya flytbryggor och bryggvandring.
Utbyggnad av gata mm i Norrköping
Förlängning av Lenningsgatan ut till Linköpingsvägen.
Ombyggnad av gata mm i Norrköping
Korsningen Gamla Övägen-Ektorpsgatan är olycksdrabbad och behovet av att förbättra trafiksäkerheten har funnits under en längre tid. Korsningen kommer därför att smalnas av. Gång- och cykelpassagerna vid Beckershovsrondellen är olycksdrabbade och trafiksäkerheten behöver förbättras. Av och påfarterna till Riksvägen kommer därför att förses med farthinder i form av en ramp i storgatsten. Ett körfält tvärs Beckershovsrondellen tas bort och ersätts med bredare gång- och cykelväg. Längs Katrineholmsvägen har mätningar visat på höga hastigheter och behov finns av en bättre passage i höjd med Borggårdsvägen. Katrineholmsvägen kommer därför att smalnas av till ett körfält. Albrektsvägen har problem med höga hastigheter och passagen vid Klingsbergsgatan ska därför hastighetssäkras med en busskudde i vardera färdriktning. Även Hagebygatan har problem med hastighetsöverträdelser och behöver hastighetssäkras med en busskudde i vardera färdriktning vid passagen direkt norr om Söderleden.
Nybyggnad av cykelbana i Norrköping
Sträckan mellan Värmlandsgatan och Norr tull längs med Norra promenaden.
Kollektivtrafikåtgärder i Norrköpings kommun
Projektet omfattar tillgänglighetsanpassning/renovering och nyanläggning av busshållplatser, trafiksäkra passager samt belysning. I projektet ingår även en option på två perronger/hållplatser.
Kollektivtrafikåtgärder i Östergötlands län
Avser hållplatserna Charlottes väg läge A och B vid väg 215 (Norrköping), Ljusfors bruk läge B vid väg 215 (Norrköping), Fornåsa läge B vid väg 1050 (Motala) och Vreta kloster kyrka läge A, B och C vid väg 215 (Linköping).
Upprustning av vattentorn i Skärblacka
Arbetet i entreprenaden innefattar ytskyddsrenovering genom bland annat vattenbilning, högtryckstvätt 600bar, reparation av samt behandling med betongimpregneringsmedel av befintliga betongytor, nuvarande fönster tas bort och blindas samt befintliga blindade fönster byggs om, rörgenomföringar ersätts med nya, även spiraltrappan högst uppe i tornet ersätts med en ny.
Nybyggnad av gc-väg i Norrköping
Anläggning av ny Gc-väg om ca 1200m längs befintlig väg. Gc-vägen passerar även ett industrispår.
Utbyte av högspänningsställverk Kåkenhus, Campus Norrköping
Avser utbyte av ett ABB AX1 högspänningsställverk i Kåkenhus, Norrköping.
Ombyggnad av park i Norrköping
Parken mellan Vägträffen och Fotbollsgatan ska rustas upp. Bredare cykelväg, varierande växter, sittplatser och en damm
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Utredning av regionalt samarbete för dricksvattenförsörjning mellan Norrköping, Linköping m fl
Nodra upphandlar en projektledare som ska utreda förutsättningarna för regional dricksvattensamverkan i Östergötland med utgångspunkt att förbinda kommunerna Linköping, Söderköping och Valdemarsvik i regionen med överföringsledningar. Eventuellt kommer även Finspång ingå beroende vad resultatet visar i utredningar som pågår parallellt med denna upphandling. Beslut i frågan kommer tas under hösten 2021.
Ombyggnad av bäck i Norrköping
Ombyggnad för ny fiskräknare mm.
Ombyggnad av idrottsplats i Norrköping
Bygglov för ändring av idrottsanläggning.
Rivning av stödmur i park i Norrköping
Rivning av stödmur, anläggande av slänt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkering.
Markarbeten på återvinningsstation i Norrköping
Ändring av mark mm på återvinningscentral.
Nbyggnad av busshållplatser i Herstadberg
Längs Stöbogatan vid Stadiumlagret och Ingelsta Golfklubb ska det byggas nya busshållplatser.
Nybyggnad av mur i Norrköping
Marklov för markarbeten och uppförande av mur.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Marklov för markarbeten.
Ombyggnad av busshållplatser i Åby
Busshållplatser i Åby tillgänglighetsanpassas. Hållplatserna i Åby centrum samt Åby gård kommer att byggas om för att förbättra tillgängligheten.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av markstation.
Nybyggnad av mur i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av plank i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av parkering samt mur och plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av ställverk i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av ställverk/transformatorstation och mast samt rivning.
Ny konstfrusen isbana i Norrköping
Avser uppställning och montering av kylutrustning inklusive kylslangar för konstfrusen isbana.
Skyddsåtgärder vid kaj i Norrköping
Arbetet omfattar huvudsakligen: Etablering, drift och kontroll samt avetablering av ca 150 m siltskärm som ska läggas ut för att reducera spridningen av partiklar. Stabilisering av kaj genom motfyllning, ca 250 m3. Täckning av ytlig förorenad jord (kisaska) med 20 m slitlager, ca 1000 m2.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.