Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny godsbangård i Norrköping
Ny godsbangård för ankomst-, avgångs- och rangerspår samt skyddsåtgärder för buller och förorenat dagvatten. Servicevägar samt servicehus och uppställningsytor för fordon. Elektrifierad och signalreglerad godsbangård.
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 2
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Exploatering av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Nybyggnad av gc-bro i Norrköping
Nybyggnad av gc-bro, Inre hamnen.
Nybyggnad av vägar mm i Norrköping
I Sandbyhov ska det byggas vägar, parker mm. Projektet är uppdelat i 3 etapper.
Nybyggnad av park i Norrköping
I Sandbyhov ska det byggas vägar, parker mm. Projektet är uppdelat i 3 etapper.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3a
Avser detaljprojektering av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats inom detaljplanen Klockaretorpet 1:1.
Nybyggnad av parker och lekparker i Norrköping
Nybyggnad av lekparker och stadsparker i Norrköpings kommun.
Nybyggnad av gc-väg i Norrköping
Anläggning av ny GC-väg om ca 1200 m längs befintlig väg. GC-vägen passerar även ett industrispår.
Utbyggnad av överföringsledningar i Norrköping
Avser komplett markarbete och rörmontage för utbyggnad av överföringsledningar för vatten och tryckspill/självtryck samt byggnation av 2 st spillvattenpumpstationer. Utöver det skall förberedande åtgärder utföras i samband med att 1 st befintlig spillvattenpumpstation skall tas i drift och 1 st befintlig spillvattenpumpstation skall tas ur drift och demonteras. Arbetet inkluderar även åtgärder i befintligt ledningsnät.
Ny GC-bro i Norrköping
Ny GC-bro över Motala Ström
Ny gångbana i Norrköping
Ny gångbana som sträcker sig mellan bostadsområdet i Herstaberg och de nya busshållplatserna norr om Herstabergsrondellen
Nybyggnad av gata mm i Ingelsta
Åtgärder som planeras inom allmän plats är nyanläggning av lokalgata i södra delen av fastigheten Silvret 3. Detaljprojektering och utbyggnad av gator och övriga anläggningar på allmän platsmark påbörjas genom beställning till samhällsbyggnadskontoret, exploatering, och samordnas med projektering och utbyggnad av vatten- och avloppsledningar.
Exploatering för bostäder i södra Brånnestad
Exploateringsområde för ca 500 bostäder
Ombyggnad av lokalgata samt ny infart mm i Norrköping
Upprustning av befintlig lokalgata från Lindövägen samt nybyggnad av gång- och cykelväg för nybyggnad av returpunkt, se projekt 1468040.
Utbyggnad av allmän platsmark i Norrköping etapp 1
Ombyggnation Takläggaregatan inklusive gata, gångbanor och belysning i syfte att anpassa höjd och utformning till ny kvartersmark. Justering av gång- och cykelväg utmed Kv. Balkongen. Ny belysning i kontaktledningsstolpar för gång- och cykelväg och spårområde samt ersätta buskar med staket på båda sidorna av spåret utmed Kv. Balkongen och Kv. Terrassen från Grundläggaregatan till spårvagnshållplats Hageby Vårdcentral.
Nybyggnad av cykelöverfarter i Norrköping etapp 2
Andra etappen kommer det att byggas överfarter vid: Rådmansgatan, Odalgatan & Tullhusgatan Bondegatan & Bangårdsvägen Kungsladugatan, Växthusgatan & Prinslotten Ledungsrondellen Röda Stugans gata Infart till Finland & Estland
Utbyggnad av gata mm i Norrköping
Förlängning av Lenningsgatan ut till Linköpingsvägen.
Nybyggnad av cykelöverfarter i Norrköping etapp 1
Första etappen kommer det att byggas överfarter vid: Pilotvägen Hembyggarvägen Tomtevägen Enebyrondellen
Ombyggnad av väg och rondell i Norrköping
Rampen från E22 till Söderleden breddas till 3 körfält. Signalanläggning i korsningen Söderleden-Fjärilsgatan byggs om. Söderleden byggs ut till 2+2 körfält mellan Fjärilsgatan och Arkösundsrondellen. Arkösundsrondellen byggs ut till 2 körfält i cirkulationsplatsen.
Nybyggnad av allmän platsmark i Norrköping
Rivning av mur och släntning
Ombyggnad av gata mm i Norrköping
Korsningen Gamla Övägen-Ektorpsgatan är olycksdrabbad och behovet av att förbättra trafiksäkerheten har funnits under en längre tid. Korsningen kommer därför att smalnas av. Gång- och cykelpassagerna vid Beckershovsrondellen är olycksdrabbade och trafiksäkerheten behöver förbättras. Av och påfarterna till Riksvägen kommer därför att förses med farthinder i form av en ramp i storgatsten. Ett körfält tvärs Beckershovsrondellen tas bort och ersätts med bredare gång- och cykelväg. Längs Katrineholmsvägen har mätningar visat på höga hastigheter och behov finns av en bättre passage i höjd med Borggårdsvägen. Katrineholmsvägen kommer därför att smalnas av till ett körfält. Albrektsvägen har problem med höga hastigheter och passagen vid Klingsbergsgatan ska därför hastighetssäkras med en busskudde i vardera färdriktning. Även Hagebygatan har problem med hastighetsöverträdelser och behöver hastighetssäkras med en busskudde i vardera färdriktning vid passagen direkt norr om Söderleden.
Ombyggnad dubbel 40 kV Krokek
KROK - Krokek, dubbel 40 kV-anslutning.
Reparation av bro över järnväg vid Näkna
Kantbalksbyte. Bandel 422 Smt-Åby.
Kollektivtrafikåtgärder i Östergötlands län
Avser hållplatserna Charlottes väg läge A och B vid väg 215 (Norrköping), Ljusfors bruk läge B vid väg 215 (Norrköping), Fornåsa läge B vid väg 1050 (Motala) och Vreta kloster kyrka läge A, B och C vid väg 215 (Linköping).
Utbyte av va-ledningar mm i Norrköping
Byta ut och flytta ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten i området runt Sigynvägen och Idunvägen för att minska risken för källaröversvämningar och säkra hela området från påverkan av kraftiga skyfall.
Renovering av dammar i Norrköpings kommun
Fram till år 2025 planerar kommunen att bygga om dammarna för att uppfylla gällande lagkrav. Pjältåns Åsystem- Svängbågen, Vekmangeln, Sten Övre (Näknen) Svintunaån- Svintuna Övre och Nedre
Nyanläggning av lekmiljö i Hageby, Norrköping
Projektet omfattar nybyggnation av en lekmiljö i Kvarteret Dörren.
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Dagvattenhantering i Norrköping
Gräsytan intill Nyköpingsvägen, straxt söder om Gästgivarevägen.
Ombyggnad av idrottsplats i Norrköping
Bygglov för ändring av idrottsanläggning.
Rivning av stödmur i park i Norrköping
Rivning av stödmur, anläggande av slänt.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av plank i Norrköping
Nybyggnad av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Marklov för markarbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Marklov för markarbeten; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av markstation.
Nybyggnad av mast i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av mast i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av mur i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av plank i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av parkering samt mur och plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av parkering.
Ny konstfrusen isbana i Norrköping
Avser uppställning och montering av kylutrustning inklusive kylslangar för konstfrusen isbana.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.