Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg och rondell i Norrköping etapp 2
Rampen från E22 till Söderleden breddas till 3 körfält. Signalanläggning i korsningen Söderleden-Fjärilsgatan byggs om. Projektet omfattar huvudsakligen; bro, väganläggning, kaj och ledningsarbeten VA
Nybyggnad av räddningsstation i Norrköping
Nybyggnad av brandstation på Dagbergsfältet, Ljura 1:1 & 1:2.
Stationsförnyelse Kimstad, Norrköping
Befintlig station har uppnått sin livslängd och ska förnyas i sin helhet. Stationen förnyas på samma plats som den befintliga stationen. Ledningsåtgärder ingår.
Förnyelse av luftledning i Norrköping
130kV L3 SEKTORN-TRIANGELN förnyelse
Nybyggnad av laddinfrastruktur och lager i Ingelstad
Avser laddinfrastruktur för tung trafik samt nybyggnad av lager.
Sanering av mark/efterbehandling vid Inre Hamnen, Norrköping
Området ska bli ett attraktivt område med närhet till Motala Ström. Norrköpings kommun arbetar aktivt för att hitta hållbara och rationella saneringsåtgärder för området.
Renovering av kaj 36 och 40 i Norrköpings Hamn
Entreprenaden är uppdelad i 2 st områden för kaj 36 respektive kaj 40. Kaj 36: - Installation/uppföljning av kontrollprogram geoteknik - Schakt/fyll på land och i vatten - Dragning och kapning gamla pålar - Installation av ca 60m spont inklusive stag och hammarband. - Form, armering och betongarbeten för ny krönbalk och installation av 2 st pollare - Rivning av gamla kaj 36 ca 50m inklusive stag - Släntjustering Kaj 40: - Installation/uppföljning av kontrollprogram geoteknik - Schakt och fyll på land (delvis i vatten). - Borrning av 26 stålrörspålar och tillhörande dragstag i berg. - Form, armering och betongarbeten för 2 st nya pollarfundament - Installation av 2 st pollare
Trimningsåtgärder längs E22 mellan trafikplats Ljura och Arkösundsrondellen
Trimningsåtgärd av signalreglerad korsning. Trafiksignaloptimering, Norra tillfarten breddas till 2 körfält, Västra frånfarten utökas till 3 fält västerut, Östra tillfarten utökas till 2 rakt framgående och separat vänstersvängfält, avvattningsåtgärder under bron, hastighetsdämpning i högersväng söderut.
Exploateringsarbete för bostäder i Norrköping, etapp 2
Beställare = markägare. 150 bostäder ska byggas här. Projektet kallades tidigare för Södra Vrinnevi.
Spårarbete i Norrköping, etapp 3AB
Arbetet inom Sandtorp Etapp 3AB innefattar, ombyggnation samt nybyggnation av vägar, GC-vägar, dagvatten, gatubelysning, kanalisation för tele och fiber, parkytor, betongarbeten, rivning och nybyggnad av komplett spåranläggning, hållplatser samt markarbete för fjärrvärme. Inom Etapp 3AB ska rivning/demontering av befintlig spåranläggning samt nybyggnation av spåranläggning i sin helhet utföras sträckan mellan Söderledsbron och hållplatsen Bastuban. Utmed sträckan ska spåranläggningen byggas på egen banvall samt i gatumiljö även en ny vändslinga ska anläggas. Sandtorp etapp 3AB är indelad i 3 (tre) huvuddelar: HD1 Mark, Landskap, Spår, Betong, Belysning, Trafiksignal, Spårsignal och Kontaktledning HD2 Fjärrvärme HD3 Tele, Opto
Ny och ombyggnad av gata och va i Nordantill, Norrköping
Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde, Nordantill
Nybyggnad av spårväg i Norrköping
Från Resecentrum-Drottninggatan
Utbyggnad av gata mm i Norrköping
Förlängning av Lenningsgatan ut till Linköpingsvägen.
Nybyggnad av stadsdelspark i Norrköping
Omfattar byggnation av en ny Stadsdelspark mellan Ringdansen och Atriumhusen där det ska byggas ytor för både barn och vuxna i form av lekmiljö och utegym. Belysning ingår i projektet för att skapa en trygg miljö, komplettering av gångstråk samt mycket ny växtlighet med träd, buskar, perenner mm.
Renovering och byte av vattenledningar i Norrköping
Som ett led i att säkra vattentjänster i övre Jursla kommer vi påbörja ett arbete med att renovera och byta ut befintliga vattenledningar i området. Korsningen Linnévägen/Rullstensvägen till slutet av Rullstensvägen, samt hela Knallvägen.
Nybyggnad av cykelbana i Norrköping
Sträckan mellan Värmlandsgatan och Norr tull längs med Norra promenaden.
Omtoppning av skuldror på Norrköpings Flygplats
Objektet avser utförande av fräsning och asfaltering skuldror på Norrköpings flygplats, yta ca 17 600 m2. Kontraktsarbetena ska i sin helhet vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2024-05-30.
Nybyggnad av väg, VA mm i Norrköping etapp 2 b
Exploatering för 20- 25 tomter.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbeten vid Åbackarna.
Ombyggnad av park i Norrköping
Parken mellan Vägträffen och Fotbollsgatan ska rustas upp. Bredare cykelväg, varierande växter, sittplatser och en damm
Dagvattenhantering i Norrköping
Gräsytan intill Nyköpingsvägen, straxt söder om Gästgivarevägen.
Projektledare produktion järnväg inom installation/anläggningsövervakning, Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).