Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av postterminal på Händelö, Norrköping
Terminal för paket- styckegods- och distributionsverksamhet. Fastigheten Randmärket 1 samt del av Händelö 2:2
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 2
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3aa
Avser detaljprojektering av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats inom detaljplanen Klockaretorpet 1:1.
Nybyggnad av parkeringshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 1
Parkeringshus med 515 st parkeringsplatser.
Ombyggand av luftledning i Östergötland
FL1 S1-3, FL6 S1-2 vid Göta kanal Anpassning luftledning 400 kv
Spårväxelbyte i Kimstad
Byte av 6 st spårväxlar (växel 101, 102, 103, 104, 105 och 106), byte av ca 700 m spår, baxning av ca 500 m spår samt andra kompletterande åtgärder. Bandel 505, ca km 200+300 – ca km 201+400. Bandel 563, ca km 0+340– ca km 0 + 740.
Nybyggnad av datorhall i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av serverhall i befintlig byggnad.
Utökning av hjälpkraft i Eksund
Utökning hjälpkraft för nya godsbangården/Kardonbanan.
Ombyggnad av elförsörjning till datacenter, Transportstyrelsen
Entreprenaden omfattar en ombyggnation av den inre elförsörjningen och ny kylanläggning/kylsystem för myndighetens datacenter. Fastighetsägare är Nyfosa AB.
Nybyggnad av vägar mm i Norrköping
Beställaren genomför en samordnad upphandling av utförandeentreprenad för två huvuddelar i projektet Sandbyhov etapp 2 inklusive en lekmiljö och avser att teckna kontrakt med en vinnande anbudsgivare. För respektive huvuddel kommer separat kontrakt tecknas med vinnande anbudsgivare. För huvuddel 1, som omfattar mark, park och lekmiljö samt elsystem kommer Norrköpings kommun att teckna kontrakt med vinnande anbudsgivare. För huvuddel 2, som avser VA, kommer Nodra AB att teckna kontrakt med vinnande anbudsgivare. Entreprenaden avser nybyggnation av allmän platsmark bestående av lokalgator inklusive park och lekmiljö, belysning och dagvattenhantering, samt markarbeten för kanalisation för el och fiber inom ett nytt detaljplaneområde. Entreprenaden omfattar även nyanläggning av vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar inom detaljplaneområdet samt omläggning av befintligt nät i angränsande område.
Anläggande av dagvattendamm mm i Norrköping
Utbyggnad av park och dagvattendamm
Nybyggnad av GC-väg vid Södra kajen i Norrköping
Projektet omfattar omfördelning av parkeringsplatser, ny sträckning för GC-vägen och grönytor, nyanläggning av en passage/flytt av en passage samt rivning av räls och ny asfaltstopp på Hamnbron.
Exploatering för bostäder i Skärblacka
Bredda Hagnerydsvägen och bygga en ny lokalgata. Det blir också en ny gång- och cykelväg som ansluter från det nya området till Brantvägen. För dagvattenhanteringen byggs även en damm.
Reparation av bro över järnväg vid Näkna
Kantbalksbyte. Bandel 422 Smt-Åby.
Ombyggnad dubbel 40 kV Krokek
KROK - Krokek, dubbel 40 kV-anslutning.
Reparation av vägbro i Skärblacka
Entreprenaden omfattar reparation av bro 40-2791-1. Bron ligger öster om Skärblacka bruk precis bredvid tågbron till Skärblackabruk.
Utbyte av vägskyddsanläggningar längs järnväg mellan Kimstad-Skärblacka
Utbyte av vägskydd vid vid 4 plankorsningar samt uppgradering med helbommar vid 1 plankorsning (Älvåsvägen).
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Svärtinge, Norrköping
Entreprenaden omfattar en ny tryckstegringsstation för den lokala vattenförsörjningen till Svärtinge skogsbacke. I denna entreprenad ingår leverans och montering av fullt driftfärdig, komplett tryckstegringsstation och inkoppling till nyanlagda ledningar. Markarbete med in och utgående ledningar utförs i separat entreprenad.
Byte av vattenfallsbelysning i Norrköping
Projektet omfattar att byta ut befintlig belysningsanläggning för vattenfallet vid Louis de Geer i Norrköpings kommun. Idag styrs systemet via en dator placerad i rund intilliggande byggnad, datorn är av äldre modell och därför ska såväl armaturer, styrsystem och kablage samt styrprokoll och funktionalitet moderniseras.
Nybyggnad av pendlarparkering i Norrköping
Projektet omfattar anläggning av en utökad pendlarparkeringen vid Kimstad station samt anslutningar till bef. parkering, GC och perrong samt belysning.
Skyddsåtgärder vid kaj i Norrköping
Arbetet omfattar huvudsakligen: - Stabilisering av kaj genom motfyllning, ca 250 m3 - Täckning av ytlig förorenad jord (kisaska) med 20 m slitlager, ca 1000 m2
Samverkansledare avseende Program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av mur i Norrköping
Bygglov för anläggande av upplag samt uppförande av mur.
Nybyggnad av bullerplank i Norrköping
Bullerplank på returpunkt Norrköping i Fiskeby.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).