Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 2
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Nybyggnad av parkeringshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 1
Parkeringshus med 515 st parkeringsplatser.
Åtgärder i vattendrag, nybyggnad av park mm i Norrköpings kommun
Återställa bäcken och öppna upp 1,5 kilometer. Planerar att bygga fyra parker längs bäcken för att göra det lättare att nå vattnet. Vårt mål är att parkerna ska vara en plats för alla – en plats att promenera, fika, vila, leka eller doppa fötterna. Ny gång- och cykelväg Planerar också att skapa en ny gång- och cykelväg längs med bäcken från Ensjön till Lindö. Vägen kommer att ha en tunnel vid Hageby och längs vägen kommer det att finnas fin växtlighet. Genom att skapa en bättre och vackrare väg kan fler lockas att ta sig ut i naturen och använda gång- och cykelvägarna.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3aa
Avser detaljprojektering av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats inom detaljplanen Klockaretorpet 1:1.
Ombyggand av luftledning i Östergötland
FL1 S1-3, FL6 S1-2 vid Göta kanal Anpassning luftledning 400 kv
Nybyggnad av kaj mm i Norrköping
Nybyggnad av transportanläggning
Omläggning av dagvattennät vid Öhmansterminalen, Norrköping
Avser omläggning av dagvattennätet på Öhmansterminalen i Norrköpings hamn.
Upprustning av regleringsdammar i Kolmården, Norrköping
Upprustning av regleringen på olika dammar i Kolmården
Nybyggnad av park i Norrköping
Ny park med terrasser mot Motala ström. Inom kvarteret Kroken, norr om Gamlebro och längs med Motala ströms västra sida, planerar Norrköpings kommun att låta bygga en ny terrasserad parkanläggning med syfte att tillgängliggöra området mot vattnet och skapa en attraktiv plats för allmänheten i ett område med högt kulturhistoriskt värde. I samband med anläggandet av parken ska även ombyggnation av Västgötegatan-Järnbrogatan (över Gamlebro) utföras, med syfte att ge mer plats åt gångtrafikanter. Entreprenaden omfattar projektering och byggnation av terrasserad parkanläggning inom kvarteret Kroken samt projektering och ombyggnation av delar av Västgötegatan-Järnbrogatan. Parkanläggningen kommer delvis att vara utförd med markvärme och bland annat innefatta en lekplats samt gradänger som tar besökaren ner mot vattnet. Konstruktionen kommer att placeras ovanpå utloppet till Holmen AB:s kraftverk.
Sanering av mark/efterbehandling vid Inre Hamnen, Norrköping
Området ska bli ett attraktivt område med närhet till Motala Ström. Norrköpings kommun arbetar aktivt för att hitta hållbara och rationella saneringsåtgärder för området.
Spårväxelbyte i Kimstad
Byte av 6 st spårväxlar (växel 101, 102, 103, 104, 105 och 106), byte av ca 700 m spår, baxning av ca 500 m spår samt andra kompletterande åtgärder. Bandel 505, ca km 200+300 – ca km 201+400. Bandel 563, ca km 0+340– ca km 0 + 740.
Ombyggnad av järnväg och plankorsningar sträckan Kimstad-Finspång
Slipersbyte, byte plankorsningar samt skarvreglering.
Utbyte av gångbro i Norrköping
Kontraktsarbetena omfattar huvudsakligen: Rivning av befintlig stålfackverksbro bestående av tre (3) brosektioner, Renovering av befintliga brostöd samt utförande av ny stålfackverksbro, totalt ca 70 m.
Nybyggnad av GC-väg vid Södra kajen i Norrköping
Projektet omfattar omfördelning av parkeringsplatser, ny sträckning för GC-vägen och grönytor, nyanläggning av en passage/flytt av en passage samt rivning av räls och ny asfaltstopp på Hamnbron.
Nybyggnad av gc-väg i Norrköping
Nybyggnad av gc-väg mellan Ektorp och Vägträffen.
BEST-samordnare till program Ostlänken
Stationeringsort Solna eller Norrköping. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Ny busshållplats mm i Oxelbergen
Bussvändplats i Oxelbergen En ny hållplats med vändslinga ska utöka kapaciteten för bussarna vid hållplats Östra station. Hållplatsen flyttas till korsningen Styrestadsgatan/Stohagsgatan samtidigt som säkerheten ökas för gångtrafikanter. Vikboplan Vikboplan kommer att göras om genom att vändslingan ersätts med växter och gräs. De föräldrar som lämnar barnen till skolor i området kommer att kunna fortsätta göra det, men istället med utfart på Odalgatan (tidigare Styrestadsgatan) från och med i höst. Parkeringsplatser söder om vårdcentralen tas bort och ersätts med buskar och gräs.
Reparation av bro över järnväg vid Näkna
Kantbalksbyte. Bandel 422 Smt-Åby.
Nybyggnad av gc-väg i Norrköping
Projektet omfattar om och tillbyggnad av cykelväg längs Hamngatan samt ombyggnad av korsningar och omskyltning av Olai Kyrkogata samt belysning.
Utbyggnad av park, lekmiljö mm i Norrköping
Projektet omfattar utbyggnad av park, lekmiljö, belysning samt dagvattenåtgärder.
Ombyggnad av gc-väg i Norrköping
Finspångsvägen Tråbrunna-Eriksberg
Ombyggnad av va-ledning i Norrköping
Anmälan om installation av va.
Ny asfalt på parkering och innergård i Norrköping
Ny asfalt på parkering och innergård

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).