Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny godsbangård i Norrköping
Ny godsbangård för ankomst-, avgångs- och rangerspår samt skyddsåtgärder för buller och förorenat dagvatten. Servicevägar samt servicehus och uppställningsytor för fordon. Elektrifierad och signalreglerad godsbangård.
Åtgärder i vattendrag, nybyggnad av park mm i Norrköpings kommun
Återställa bäcken och öppna upp 1,5 kilometer. Planerar att bygga fyra parker längs bäcken för att göra det lättare att nå vattnet. Vårt mål är att parkerna ska vara en plats för alla – en plats att promenera, fika, vila, leka eller doppa fötterna. Ny gång- och cykelväg Planerar också att skapa en ny gång- och cykelväg längs med bäcken från Ensjön till Lindö. Vägen kommer att ha en tunnel vid Hageby och längs vägen kommer det att finnas fin växtlighet. Genom att skapa en bättre och vackrare väg kan fler lockas att ta sig ut i naturen och använda gång- och cykelvägarna.
Rivning av hetvattencentral i Inre hamnen, Norrköping
Eon kommer nu att arrendera området i hamnen fortsättningsvis till 2021 och därefter ska anläggningen rivas.
Underhållsbeläggning tank inom Östergötlands och Gotlands län
Grupp E1 tank 2021-2023 inom Östergötlands län samt grupp 1 tank inom Gotlands län. Avtalstid 2 år för Gotlands län och 3 + 1 år för Östergötlands län.
Ny gång- och cykelväg längs väg 881 mellan Ljunga-Djurön
Etapp 1 omfattar sträckan Arkösundsvägen (väg 209) till Marbyvägen (väg 882) inklusive omstigningshållplats med planskild passage vid väg 209 i Ljunga. Även tillgänglighetsanpassning av busshållplatser ingår. Etapp 2 omfattar sträckan Marbyvägen (väg 882) till Djurö. Även tillgänglighetsanpassning av busshållplatser ingår. Ca 6 km gc-väg längs väg 881 Djurövägen, omstigningshållplats med pendlarparkering, gc-tunnel, ca 5 busshållplatser.
Justering av räls på spårväg i Norrköping
För huvuddel 1: Projektet omfattar ombyggnation av spår/mark, kontaktledning, trafiksignal För huvuddel 2: Projektet omfattar nyanläggning av VA-ledningar. Spårbytet på Nygatan kommer alltså att ske i etapper mellan april och november 2021 och det nya spåret byggs på ett nytt sätt som innebär att spåret ska läggas i en betongkonstruktion. Det betyder att de befintliga spåren behöver grävas bort först. Efter det kommer Nodra att byta sina VA-ledningar och sedan läggs en betongkonstruktion med det nya spåret i. Det här sättet att bygga på ger spåren betydligt bättre livslängd.
Upprustning av regleringsdammar i Kolmården, Norrköping
Upprustning av regleringen på olika dammar i Kolmården
Nybyggnad av park i Norrköping
Ny park med terrasser mot Motala ström. Inom kvarteret Kroken, norr om Gamlebro och längs med Motala ströms västra sida, planerar Norrköpings kommun att låta bygga en ny terrasserad parkanläggning med syfte att tillgängliggöra området mot vattnet och skapa en attraktiv plats för allmänheten i ett område med högt kulturhistoriskt värde. I samband med anläggandet av parken ska även ombyggnation av Västgötegatan-Järnbrogatan (över Gamlebro) utföras, med syfte att ge mer plats åt gångtrafikanter. Entreprenaden omfattar projektering och byggnation av terrasserad parkanläggning inom kvarteret Kroken samt projektering och ombyggnation av delar av Västgötegatan-Järnbrogatan. Parkanläggningen kommer delvis att vara utförd med markvärme och bland annat innefatta en lekplats samt gradänger som tar besökaren ner mot vattnet. Konstruktionen kommer att placeras ovanpå utloppet till Holmen AB:s kraftverk.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3a
Avser detaljprojektering av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats inom detaljplanen Klockaretorpet 1:1.
Utbyggnad av allmän platsmark i Norrköping
För huvuddel 1, som omfattar mark, belysning och dagvatten kommer Norrköpings kommun teckna kontrakt med vinnande anbudsgivare. För huvuddel 2, som avser VA och opto, kommer Nodra AB teckna kontrakt med vinnande anbudsgivare. En och samma anbudsgivare tilldelas kontrakt för båda huvuddelarna.
Bergsschakt inför exploateringsområde på Händelö, Norrköping
Ca 300 tusen kubik berg som skall schaktas bort inför exploatering.
Exploatering av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Nybyggnad av lokalgator mm i Norrköping
Avser ny lokalgata/entrégata samt två mindre lokalgator. Samtidigt läggs VA-ledningar under gatan för att möjliggöra för framtida bostäder inom området.
Underhåll av gata mm i Norrköping etapp 2
Hela projektet omfattar upprustning av Kvarngatan och Källvindsgatan genom ny beläggning på gatorna, renoverade trottoarer, anläggning av tre lågfartsområden, ny belysning samt nya träd och kompletteringar med nya dagvattenbrunnar. Etapp 2. Färdigställa resterande delar av Kvarngatan och hela Källvindsgatan med belysning.
Om- och nybyggnad av parkering och idrottsytor vid skola i Kolmården
Entreprenaden avser anläggning av idrottsytor samt ombyggnation och tillbyggnad av parkeringsytor och ytor för skolskjuts samt ”kiss and drive” för föräldrar. I entreprenaden ingår en el-entreprenad för belysning av dessa ytor.
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning. Projektets syfte är att utveckla Vilbergsparken med en blå- och grönstruktur för att möta framtida klimatutmaningar, bidra till en hållbar dagvattenhantering och skapa en attraktiv miljö för lek, sport och fritid. Huvuddel 1: Mark och El Utbyggnad av park med markarbeten, finplanering, naturlek, vegetation, damm, el och belysning, gång- och cykelstråk genom parken, parkutrustning, skyltar, VA-arbeten och skötsel under garantitiden m m. Huvuddel 2: VA Utbyggnad av park med damm, markarbeten, finplanering, vegetation och VA-arbeten m m.
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark.
Utbyggnad av park och gc-väg i Svärtinge skogsbacke, Norrköping
Svärtinge skogsbacke Park och GC-väg är uppdelat i två stycken anbudsområden enligt nedan: Anbudsområde 1: Stensötaparken (utförandeentreprenad) samt Anbudsområde 2: Gc-väg, Ryssnäsvägen (totalentreprenad). En anbudsgivare måste lämna anbud på båda anbudsområdena. En och samma anbudsgivare tilldelas kontrakt för båda anbudsområdena.
Exploatering i Norrköping
Utbyggnad av vägnätet och ledningar för vatten och avlopp samt en ny pumpstation
Nybyggnad av park i Norrköping
Avser nybyggnad av park, lekplats med tillhörande gc-väg och ny belysningsanläggning.
Ombyggnad av lokalgata samt ny infart mm i Norrköping
Upprustning av befintlig lokalgata från Lindövägen samt nybyggnad av gång- och cykelväg för nybyggnad av returpunkt, se projekt 1468040.
Teknisk specialist inom geodetisk mätteknik till Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett plus ett plus ett år.
Tillfartsvägar till verksamhet inom kv Danmark och Island i Norrköping
Projektet omfattar justering och komplettering av befintlig lokalgata, från Lindövägen till kvarteret Danmark och Island, inklusive ny asfaltstopp, ny gång- och cykelväg och ny belysning. Tillskapande av en ny infartsväg från Sjötullsgatan över Ljura bäck via befintlig järnvägsbro in till kvarteret Island.
Nybyggnad av brygganläggning i Norrköping etapp 1
Rivning av befintliga bryggor och bryggvandring mm samt byggnation av nya flytbryggor och bryggvandring.
Nybyggnad av brygganläggning i Norrköping etapp 2
Rivning av befintliga bryggor och bryggvandring mm samt byggnation av nya flytbryggor och bryggvandring.
Utbyte av lågspänningsställverk K50 vid Norrköpings flygplats
Uppdraget avser byte av befintligt ställverk K50 under drift.
Ombyggnad av gator i Norrköping
Ombyggnad av Vilbergsgatan och Urbergsgatan
Underhållsmuddring av hamn i Norrköping
Arbetena i denna entreprenad omfattar underhållsmuddring. Arbetsområdet är beläget i Norrköpings hamn och omfattar ca 100 ha, från hamnens inre delar invid Öhmansterminalen ut till fyren Stora Juten.
Ombyggnad av skolgård i Norrköping
Entreprenaden avser ombyggnation av skolgård. Detta innefattar rivning av befintlig asfalt samt lekutrustning. Marken skall sedan schaktas, fyllas och anläggas med ny asfalt och ny lekutrustning skall monteras. Entreprenaden innehåller även att förbereda med el för en framtida belysningsstolpe.
Reparation av broar i Norrköping
Byte av kantbalkar och räcken samt byte av tätskikt på 4 broar.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E4 sträckan Krokek-Kolmården
Mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder, passager för oskyddade trafikanter, tillgänglighetsanpassning av hållplatser, gånganslutningar mm.
Nybyggnad av park i Norrköping
Iordningsställande av hyrkuskens park med tillhörande växter, stenbeläggning, belysning och grusgångar. En pergola av trämaterial skall sättas upp som ett stråk genom parken.
Utbyte av högspänningsställverk Kåkenhus, Campus Norrköping
Avser utbyte av ett ABB AX1 högspänningsställverk i Kåkenhus, Norrköping.
Nybyggnad av park i Norrköping
Park intill Borgen, nya förskolan och St Maria ortodoxa kyrka. Omgiven av Anna Särströms gata, Calle Lindströms gata och Karin Swanströms gata ligger parkområdet. Här planeras en park med vatteninslag, naturliga mötesplatser bland tallar och ekar och lekytor för barn.
Nybyggnad av padelhall i Norrköping
Nybyggnad av padelhall med 7 st banor
Ombyggnad av gata i Norrköping
Ombyggnad av ca 490m på Mästermansgatan
Nytt stationärt reservkraftssystem till SÄBO i Norrköping
Upphandlingen avser leverans av prefabricerad reservkraftscontainer med integrerat rum för ställverk. Reservkraftsanläggningen ska betjäna ett äldreboende vid större strömavbrott. Inkoppling av anläggningen kommer att ske i annan entreprenad.
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Tillgänglighetsanpassningar vid Hästskodammens strand, Norrköping
Projektet omfattar åtgärder på befintligt staket, nybyggnation av en gångramp, ca 1,5x2 m, en ny trappa, parkarbeten med planteringar och anläggning av gångvägar, montering av parkmöbler mm.
Montering av fiskräknare mm i Lekbäcken, Norrköping
Projektet omfattar torrläggning av nedre delen av lekbäcken, avjämning nedre delen av lekbäckens naturliga åfåra, montering av kontrollstation för fiskräknare, åtgärder i lekbäckens tekniska del för att förhindra isbildning och en option som avser installation av värmeslingor i lekbäckens tekniska del.
Ombyggnad av bäck i Norrköping
Ombyggnad för ny fiskräknare mm.
Byte av belysning och parksoffor i Järnvägsparken, Norrköping
Projektet omfattar utbyte av befintlig belysning samt inköp och montering av parksoffor i Järnvägsparken.
Ny konstgräsplan i Norrköping
Ny konstgräsplan - Kv Brödet, Borgsmo IP Norrköping
Tillbyggnad av djurpark i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av djurhållningsanläggning.
Nybyggnad av idrottsplats i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning, lokaliseringsprövning.
Nybyggnad av idrottsplats i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av belysningsmast i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av ljusanordning.
Nybyggnad av plank i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Bygglov för anläggande av parkering samt uppförande av staket.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Bygglov för anläggande av parkering.
Ombyggnad av va-ledning i Norrköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Marklov för markarbeten.
Dränering mm utanför flerbostadshus i Norrköping
Dränering och tätning av källarvägg där delar av gården på Knäppingsborgsgatan kommer att få grävas upp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.