Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av postterminal på Händelö, Norrköping
Terminal för paket- styckegods- och distributionsverksamhet. Fastigheten Randmärket 1 samt del av Händelö 2:2
Ny godsbangård i Norrköping
Ny godsbangård för ankomst-, avgångs- och rangerspår samt skyddsåtgärder för buller och förorenat dagvatten. Servicevägar samt servicehus och uppställningsytor för fordon. Elektrifierad och signalreglerad godsbangård. Mark och BEST-arbeten samt teknikhus.
Åtgärder i vattendrag, nybyggnad av park mm i Norrköpings kommun
Återställa bäcken och öppna upp 1,5 kilometer. Planerar att bygga fyra parker längs bäcken för att göra det lättare att nå vattnet. Vårt mål är att parkerna ska vara en plats för alla – en plats att promenera, fika, vila, leka eller doppa fötterna. Ny gång- och cykelväg Planerar också att skapa en ny gång- och cykelväg längs med bäcken från Ensjön till Lindö. Vägen kommer att ha en tunnel vid Hageby och längs vägen kommer det att finnas fin växtlighet. Genom att skapa en bättre och vackrare väg kan fler lockas att ta sig ut i naturen och använda gång- och cykelvägarna.
Nybyggnad av parkeringshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 1
Parkeringshus med 515 st parkeringsplatser.
Ny gång- och cykelväg längs väg 881 mellan Ljunga-Djurön
Etapp 1 omfattar sträckan Arkösundsvägen (väg 209) till Marbyvägen (väg 882) inklusive omstigningshållplats med planskild passage vid väg 209/Arkösundsvägen i Ljunga. Även tillgänglighetsanpassning av busshållplatser ingår. Etapp 2 omfattar sträckan Marbyvägen (väg 882) till Djurö. Även tillgänglighetsanpassning av busshållplatser ingår. Ca 6 km gc-väg längs väg 881 Djurövägen, omstigningshållplats med pendlarparkering, gc-tunnel, ca 5 busshållplatser.
Nybyggnad av gc-bro i Norrköping
Nybyggnad av gc-bro, Inre hamnen.
Renovering av kajanläggning i Norrköping
Kajen Tallbacken är i behov av renovering. Kajen består av fyra dykdalber.
Sanering av mark/efterbehandling vid Inre Hamnen, Norrköping
Området ska bli ett attraktivt område med närhet till Motala Ström. Norrköpings kommun arbetar aktivt för att hitta hållbara och rationella saneringsåtgärder för området.
Ombyggnad av elförsörjning till datacenter, Transportstyrelsen
Entreprenaden omfattar en ombyggnation av den inre elförsörjningen och ny kylanläggning/kylsystem för myndighetens datacenter. Fastighetsägare är Nyfosa AB.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Norrköping
Nybyggnad av drivmedelsanläggning
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3a
Avser detaljprojektering av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats inom detaljplanen Klockaretorpet 1:1.
Nybyggnad av vägar mm i Norrköping
Beställaren genomför en samordnad upphandling av utförandeentreprenad för två huvuddelar i projektet Sandbyhov etapp 2 inklusive en lekmiljö och avser att teckna kontrakt med en vinnande anbudsgivare. För respektive huvuddel kommer separat kontrakt tecknas med vinnande anbudsgivare. För huvuddel 1, som omfattar mark, park och lekmiljö samt elsystem kommer Norrköpings kommun att teckna kontrakt med vinnande anbudsgivare. För huvuddel 2, som avser VA, kommer Nodra AB att teckna kontrakt med vinnande anbudsgivare. Entreprenaden avser nybyggnation av allmän platsmark bestående av lokalgator inklusive park och lekmiljö, belysning och dagvattenhantering, samt markarbeten för kanalisation för el och fiber inom ett nytt detaljplaneområde. Entreprenaden omfattar även nyanläggning av vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar inom detaljplaneområdet samt omläggning av befintligt nät i angränsande område.
Anläggande av dagvattendamm mm i Norrköping
Utbyggnad av park och dagvattendamm
Ombyggnad av väg och rondell i Norrköping
Söderleden byggs ut till 2+2 körfält mellan Fjärilsgatan och Arkösundsrondellen. Arkösundsrondellen breddas inåt så att 2 körfält erhålles genom cirkulationsplatsen. Anslutande vägar i cirkulationsplatsen breddas för ökad framkomlighet. Asfalteringsarbeten, vägmålning. Ny belysningsanläggning längs sträckan
Utbyggnad av överföringsledningar i Norrköping
Avser komplett markarbete och rörmontage för utbyggnad av överföringsledningar för vatten och tryckspill/självtryck samt byggnation av 2 st spillvattenpumpstationer. Utöver det skall förberedande åtgärder utföras i samband med att 1 st befintlig spillvattenpumpstation skall tas i drift och 1 st befintlig spillvattenpumpstation skall tas ur drift och demonteras. Arbetet inkluderar även åtgärder i befintligt ledningsnät.
Exploatering för bostäder i södra Brånnestad
Exploateringsområde för ca 500 bostäder
Reparation av bro över järnväg vid Näkna
Kantbalksbyte. Bandel 422 Smt-Åby.
Byte av spill- dag och dricksvattenledningar i Norrköping
Byta ut spill-, dag- och dricksvattenledningarna i Frivaktsgatan
Ombyggnad dubbel 40 kV Krokek
KROK - Krokek, dubbel 40 kV-anslutning.
Reparation av vägbro i Skärblacka
Entreprenaden omfattar reparation av bro 40-2791-1. Bron ligger öster om Skärblacka bruk precis bredvid tågbron till Skärblackabruk.
Ny gångbana i Norrköping
Ny gångbana som sträcker sig mellan bostadsområdet i Herstaberg och de nya busshållplatserna norr om Herstabergsrondellen
Utbyte av vägskyddsanläggningar längs järnväg mellan Kimstad-Skärblacka
Utbyte av vägskydd vid vid 4 plankorsningar samt uppgradering med helbommar vid 1 plankorsning (Älvåsvägen).
Ombyggnad av gator i Norrköping
Ombyggnad av Vilbergsgatan och Urbergsgatan
Betongrenovering av ledning till huvudpumpstationen vid Slottshagens ARV i Norrköping
Objektet avser renovering av intagsledningen och pumpledningar till HP inom Slottshagen Avloppsreningsverk. Detta omfattar även renovering/ersättning av tillhörande byggsmide som gallerplan utan framkant inkl. upplag, täckplåtar, skyddsräcke och spiraltrappor.
Betongrenovering av överpumpning till Slottshagens ARV i Norrköping
Objektet avser totalentreprenad omfattande överpumpning vid Slottshagens reningsverk i Norrköping.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Svärtinge, Norrköping
Entreprenaden omfattar en ny tryckstegringsstation för den lokala vattenförsörjningen till Svärtinge skogsbacke. I denna entreprenad ingår leverans och montering av fullt driftfärdig, komplett tryckstegringsstation och inkoppling till nyanlagda ledningar. Markarbete med in och utgående ledningar utförs i separat entreprenad.
Byte av vattenfallsbelysning i Norrköping
Projektet omfattar att byta ut befintlig belysningsanläggning för vattenfallet vid Louis de Geer i Norrköpings kommun. Idag styrs systemet via en dator placerad i rund intilliggande byggnad, datorn är av äldre modell och därför ska såväl armaturer, styrsystem och kablage samt styrprokoll och funktionalitet moderniseras.
Nybyggnad av pendlarparkering i Norrköping
Projektet omfattar anläggning av en utökad pendlarparkeringen vid Kimstad station samt anslutningar till bef. parkering, GC och perrong samt belysning.
Utredning av regionalt samarbete för dricksvattenförsörjning mellan Norrköping, Linköping m fl
Nodra upphandlar en projektledare som ska utreda förutsättningarna för regional dricksvattensamverkan i Östergötland med utgångspunkt att förbinda kommunerna Linköping, Söderköping och Valdemarsvik i regionen med överföringsledningar. Eventuellt kommer även Finspång ingå beroende vad resultatet visar i utredningar som pågår parallellt med denna upphandling.
Samverkansledare avseende Program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Tillbyggnad av bilvårdsanläggning i Norrköping
Tillbyggnad av bilvårdsanläggning.
Resurskonsult teknikspecialist kanalisation till Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år. Placering på Ostlänkens beställarorganisations kontor i antingen Solna, Södertälje, Nyköping, Norrköping eller Linköping.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).