Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggande av vindkraftverk i Vikbolandet
Vikbolandsvind är ett vindkraftsprojekt utmed den stora, tomma elledning, som går från Marviken till Skenäs på Vikbolandet. 12 st vindkraftverk.
Underhållsbeläggning tank inom Östergötlands och Gotlands län
Grupp E1 tank 2021-2023 inom Östergötlands län samt grupp 1 tank inom Gotlands län. Avtalstid 2 år för Gotlands län och 3 + 1 år för Östergötlands län.
Justering av räls på spårväg i Norrköping
För huvuddel 1: Projektet omfattar ombyggnation av spår/mark, kontaktledning, trafiksignal För huvuddel 2: Projektet omfattar nyanläggning av VA-ledningar. Spårbytet på Nygatan kommer alltså att ske i etapper mellan april och november 2021 och det nya spåret byggs på ett nytt sätt som innebär att spåret ska läggas i en betongkonstruktion. Det betyder att de befintliga spåren behöver grävas bort först. Efter det kommer Nodra att byta sina VA-ledningar och sedan läggs en betongkonstruktion med det nya spåret i. Det här sättet att bygga på ger spåren betydligt bättre livslängd.
Utbyggnad av verksamhetsområde och ny trafikplats i Norrköping
Första etappen berör den söderliggande delen av planområdet och kommer främst att syfta till att ansluta planområdet till Europaväg 4 och hantering av dagvatten. I den mån det bedöms möjligt kommer verksamhetsmark för industrier planläggas. Den andra och tredje etappen delar av det resterande området och kommer att möjliggöra ytterligare verksamhetsmark för industri, småindustrier, kontor och eventuellt bostäder om kommande utredningar stödjer en sådan etablering. Fiskeby 1:48 och Pryssgården 1:1
Ställverksbyte vid Norrköpings Central
Utbyte av befintligt ställverk modell-65 till ny modell-95.
Omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Smedby
Upphandlingen omfattar omläggning och nybyggnation av ledningar för dagvatten och VA i allmän platsmark inklusive en pumpstation för spillvatten och en reningsanläggning för dagvatten kallad Vault-anläggning.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3
Avser detaljprojektering av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats inom detaljplanen Klockaretorpet 1:1.
Exploatering av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Utbyggnad av allmän platsmark i Norrköping
För huvuddel 1, som omfattar mark, belysning och dagvatten kommer Norrköpings kommun teckna kontrakt med vinnande anbudsgivare. För huvuddel 2, som avser VA och opto, kommer Nodra AB teckna kontrakt med vinnande anbudsgivare. En och samma anbudsgivare tilldelas kontrakt för båda huvuddelarna.
Ombyggnad av transformatorstation i Norrköping
NYLU-T. Upprustning av station.
Nybyggnad av parkering, g-c-väg mm i Norrköping
Etapp 1: Utförande av tillfällig entré från fastigheten Vattenkanna 4 till befintlig gång- och cykelväg. Utförande av ny parkeringsyta, gata, belysning, dagvatten, med mera längs med Badhusgatan och utföra gång- och cykelväg mellan ny parkeringsyta och utförd parkeringsyta samt utföra permanent entré till fastigheten Vattenkannan 4. Utförande av gata, dagvatten, belysning, med mera längs med Dagsbergsvägen och i anslutning till Vattenkannan 1. Etapp 2: Utförande och upprustning av gata, belysning, dagvatten, med mera. Del av Albrektsvägen i anslutning till fastigheterna Vattenkannan 1, 2, 3 och 4.
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.
Utbyggnad av park och gc-väg i Svärtinge skogsbacke, Norrköping
Svärtinge skogsbacke Park och GC-väg är uppdelat i två stycken anbudsområden enligt nedan: Anbudsområde 1: Stensötaparken (utförandeentreprenad) samt Anbudsområde 2: Gc-väg, Ryssnäsvägen (totalentreprenad). En anbudsgivare måste lämna anbud på båda anbudsområdena. En och samma anbudsgivare tilldelas kontrakt för båda anbudsområdena.
Nybyggnad av vändplats mm i Norrköping
Takläggaregatan kompletteras med en ny vändplats, ny belysning och gångbanor på båda sidor av gatan.
Utbyggnad av vatten och avlopp i Norrköping
Utbyggnad av VA i Dövestad
Exploatering i Norrköping
Utbyggnad av vägnätet och ledningar för vatten och avlopp samt en ny pumpstation
Renovering och förbipumpning, vattenverk i Norrköping
Avser ombyggnad, demontering, renovering, installation av el, bygg, rör, mek och smide med tillhörande kringutrustning i processbyggnaden, kammare, tryckhållningstorn samt mark på Strömsfors vattenverk
Ombyggnad av lokalgata samt ny infart mm i Norrköping
Upprustning av befintlig lokalgata från Lindövägen samt nybyggnad av gång- och cykelväg för nybyggnad av returpunkt, se projekt 1468040.
Tillfartsvägar till verksamhet inom kv Danmark och Island i Norrköping
Projektet omfattar justering och komplettering av befintlig lokalgata, från Lindövägen till kvarteret Danmark och Island, inklusive ny asfaltstopp, ny gång- och cykelväg och ny belysning. Tillskapande av en ny infartsväg från Sjötullsgatan över Ljura bäck via befintlig järnvägsbro in till kvarteret Island.
Ny och ombyggnad av gata mm i Norrköping etapp 2
Renovering av gatan (ca 150 meter), nyanläggning av en mindre park (ca 450 m2), nya stentrappor, ledningsarbete och ny belysning.
Ny kulvert under Östra Bravikenvägen/Bravikenspåret i Norrköping
Projektet omfattar nybyggnation av ca 90 m kulvert för dagvatten samt ledningar för spill- och färskvatten från Fliset 1 under Östra Bravikenvägen (gata, spår & CG-väg) till norr om vägen. Entreprenaden avser leverans av komplett anläggning samt återställning av gata, gc-väg & spår.
Utbyte av lågspänningsställverk K50 vid Norrköpings flygplats
Uppdraget avser byte av befintligt ställverk K50 under drift.
Underhållsmuddring av hamn i Norrköping
Arbetena i denna entreprenad omfattar underhållsmuddring. Arbetsområdet är beläget i Norrköpings hamn och omfattar ca 100 ha, från hamnens inre delar invid Öhmansterminalen ut till fyren Stora Juten.
Nybyggnad av lokalgator mm i Norrköping
Avser ny lokalgata/entrégata samt två mindre lokalgator. Samtidigt läggs VA-ledningar under gatan för att möjliggöra för framtida bostäder inom området.
Nybyggnad av väg, VA mm i Norrköping etapp 2 b
Exploatering för 20- 25 tomter.
Nybyggnad av transformatorstation vid bussverkstad i Norrköping
Entreprenaden avser uppförande av Trafostation på Vikbolandet 2. Trafostation 1 uppförs för nya bussverkstan (projekt 1631728). I förfrågan finns en option som avser trafostation till Spårvägen 3.
Nybyggnad av park i Norrköping
Iordningsställande av hyrkuskens park med tillhörande växter, stenbeläggning, belysning och grusgångar. En pergola av trämaterial skall sättas upp som ett stråk genom parken.
Nytt stationärt reservkraftssystem till SÄBO i Norrköping
Upphandlingen avser leverans av prefabricerad reservkraftscontainer med integrerat rum för ställverk. Reservkraftsanläggningen ska betjäna ett äldreboende vid större strömavbrott. Inkoppling av anläggningen kommer att ske i annan entreprenad.
Nybyggnad av vändplats i Norrköping
Vändplats på Egnahemsgatan
Höjdjustering av väg i Norrköping
Projektet omfattar åtgärder på ca 100 m av Västra Bravikenvägen för höjdjustering samt komplettering av vägmärken på en sträcka av ca 1 000 m.
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Nybyggnad av park i Norrköping
Park intill Borgen, nya förskolan och St Maria ortodoxa kyrka. Omgiven av Anna Särströms gata, Calle Lindströms gata och Karin Swanströms gata ligger parkområdet. Här planeras en park med vatteninslag, naturliga mötesplatser bland tallar och ekar och lekytor för barn.
Nya gång- och cykelvägar i Norrköping
Längs Havregatan byggs en ny gångväg med gatubelysning, en trädrad, och angöringsficka för sopbil. Till och från Rambodalsskolan blir det en ny gång- och cykelväg med gatubelysning.
Byte av belysning och parksoffor i Järnvägsparken, Norrköping
Projektet omfattar utbyte av befintlig belysning samt inköp och montering av parksoffor i Järnvägsparken.
Nybyggnad av idrottsplats i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning samt rivning.
Nybyggnad av idrottsplats i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av mur i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av idrottsplats i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Nybyggnad av plank i Norrköping
Bygglov för uppsättning av plank.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av idrottsanläggning.
Nybyggnad av plank i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av kulvert i Norrköping
Bygglov för anläggande av kommunikationskulvert.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av anläggning, padelbanor.
Dränering mm utanför flerbostadshus i Norrköping
Dränering och tätning av källarvägg där delar av gården på Knäppingsborgsgatan kommer att få grävas upp.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Marklov för markarbeten.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Nybyggnad av parkering samt rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.