Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av exploateringsområde i Linköping
Infrastruktur för ett nytt bostadsområde i Ekängen. Arbeten för gata, dagvatten, park/natur, va, fjärrvärme, el, opto och belysning. Den geografiska ytan är cirka 40 hektar.
Utbyggnad av Ullevileden i Linköping
Förfrågningsunderlag nr 2 avser den östra etappen mellan Gumpekullavägen och Gudmundsgatan. Vägsträckan är ca 1.6 km och delen omfattar två cirkulationsplatser, två GC-portar samt två rörbroar.
Utbyggnad av Ullevileden i Linköping
Förfrågningsunderlag nr 1 avser den västra etappen mellan Flemmagatan och Gumpekullavägen. Vägsträckan är ca 1.9 km och delen omfattar passage vid Tornbydammen med två rörbroar, förändring av dammens utbredning och in/utlopp. Bro över Stångån ca 125 m, två cirkulationsplatser samt två GC portar. Passage genom Tornbydeponin väster om Stångån.
Underhållsbeläggning varm inom Östergötlands län
Huvuddel 1 för år 2022, huvuddel 2 för år 2023 och huvuddel 3 för år 2024.
Ny solcellspark i Linköping
På 44 hektar ca 60 000 paneler med en sammanlagd effekt på 30 MW
Underhållsbeläggning varm i Östergötlands län
Grupp E1 2022-2024 (2025) inom Östergötlands län.
Exploateringsområde för bostäder och handel i Djurgården, Linköping etapp 1
Uppdraget omfattar detaljprojektering och framtagande av tre förfrågningsunderlag för utförandeentreprenader av gator och allmän platsmark för etapp 1 av det nya området Djurgården i Linköping. Etappen omfattar utbyggnad av lokalgator med gröna sidoområden och kantstensparkering norr och söder om Hertig Johans Allé intill väg 708 samt flytt av väg 708. Etappen omfattar även att ett nytt dike byggas som ersätter ett kulverterat dike. Den befintliga kulverten rivs. Tinnerbäcken byggs om till en snirklig bäck med park på ömse sidor. GC-banorna längs Hertig Johans Allé kommer att förbättras och två torgytor på sammanlagt 900 m2 ska byggas.
Exploateringsområde för bostäder och handel i Djurgården, Linköping etapp 1
Utbyggnad av lokalgator med ledningar för VA, el, belysning, optonät och fjärrvärme. I entreprenaden ingår även ombyggnad av en genomfartsled med en parallell GC-bana med belysningsstolpar och nya trädplanteringar Objektet består även av utbyggnad av nytt biflöde till Tinnerbäcken från öster samt rivning av en befintlig dagvattenkulvert. Tre passager med trumma och vägkropp över diket ska byggas och ledningar för VA, el och fjärrvärme ska läggas i vägavsnitten. Materialet kring dagvattenkulverten är förorenat av PFAS och ska saneras och hanteras utifrån detta. Stora delar av schaktmassorna ska transporteras till och återanvändas för byggnation av nya åsar i Tinnerö. Objektet innehåller även en option på nybyggnation som förlängning av den ombyggda genomfartsleden
Nybyggnad av cykelbro i Linköping
En bro över Tinnerbäcken ska sammankoppla Linköpings centrum med den nya stadsdelen vid gamla Folkungavallen. Nybyggnad av GC-bro över Tinnerbäcken inkl ombyggnad av mark/gata (emriks gata); så som trafikåtgärder, rekreationsyta/vändzon (betongplattor), räcke, bänkar/soffor, gångväg, träd, ledningar inkl skåp (dagvatten, fjärrkyla, el, opto), belysning med mera i gatumiljö intill naturmiljö (tinnerbäckens ravin).
Nybyggnad av gc väg och gata i Mjärdevi, Linköping
Gång-och cykelväg ska även anläggas mellan Diskettgatan och befintlig gång och cykelväg inom naturområdet. Kommunen kommer att iordningställa gatorna till farbart skick innan byggstart av kvartersmarken kan påbörjas. Arbetet med att färdigställa gata delas upp i två etapper där den första etappen avser nedläggning av ledningar och anläggande av gata med enklare asfaltsbeläggning som kan användas under byggtiden. När byggnationen inom kvartersmarken närmar sig färdigställande kan gatan färdigställas med sina slutliga ytskikt inklusive plantering av träd m.m. (etapp II arbeten). Arbetet med att bygga ut områdets gator inklusive ledningar är planerat att påbörjas under 2021.
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
Objektet består i huvudsak av ombyggnad och renovering kaj mm vid Tinnerbäckens utlopp samt Stångån (västra sidan); så som del av GC-väg, GC-bro, räcke i kaj, befintliga ledningar med mera i parkmiljö.
Nybyggnad av park samt färdigställande av gator inom Ebbepark, Linköping
Objektet består av 3 huvuddelar: Huvuddel 1: Manillaparken - ny park inom Kv Dynamiken i Ebbepark. Huvuddel 2: Finplanering av gator. Huvuddel 3: Belysning - Leverans och montering inklusive elinstallation av komplett belysningsanläggning inom Manillaparken och gator.
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A)
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Byte av överhettare vid panna 5, Gärstadsverket i Linköping
Projektet omfattar byte av delar av överhettaren i panna 5 på Gärstadverket i Linköping. Entreprenaden omfattar demontering av befintliga överhettardelar som ska bytas samt komplett montage inklusive provtryckning. Entreprenaden omfattar även konstruktion, tillverkning, montage. Pannan eldas med avfall och arbetet är planerat att genomföras i samband med revisionen sommaren 2022 någon gång under perioden maj-augusti.
Byte av överhettare vid panna 4, Gärstadsverket i Linköping
Entreprenaden består i att byta ut överhettarpaket i Panna 4 på Gärstadverket.
Ombyggnad av gata i Linköping
Ombyggnad av Repslagaregatan
Ny bro över Stångån i Linköping
Stångån. Ny bro ska ersätta Färjebron (”Pumpbron”)
Ny krafttransformator vid mottagningsstation i Linköping
Avser upphandling av Krafttransformator 130/10 kV 30 MVA till Vikingstad för underhållsbyte.
Utbyggnad av infrastruktur i Sturefors
Färdigställa Blåeldsbågens och den allmänna platsmarkens utformning efter att husen byggts i området. Lokalgatornas ytskikt ska färdigställas med ett asfaltslager, gc-vägar grusjusteras och asfalteras, anläggande av växtbäddar för trädplantering och grönytor, samt anläggande av hastighetsreglerande åtgärder. Komplettering av dagvattenledningar. Flyttning belysningsstolpar och elkablar.
Ombyggnad av parkmiljö mm i Linköping
Objektet består i huvudsak av ombyggnad parkmiljö inkl mark och bro samt ledningar vid Sågholmen (havaii) intill Stångån vid Tannefors slussar i Linköping.
Beläggning av Drottninggatan/Storgatan SM-veckan, Linköpings kommun
Entreprenaden omfattar i huvudsak beläggningsarbeten på Storgatan och Drottninggatan, inklusive för- och efterarbeten.
Nybyggnad av elångpanna vid befintlig anläggning i Ljungsbro
Avser uppförande en ny Elångpanna 3 MW med tillhörande kringutrustning för en komplett anläggning. Detta för att ersätta nuvarande elångpanna som vid brand gjorts obrukbar.
Nybyggnad av biltvätt i Linköping
Nybyggnad av biltvätt
Ny GC-väg i Linköping
En ny gång- och cykelbana ska byggas mellan bostadsområdet Harvestad och området vid golfklubben och träningsanläggningen i Landeryd.
Ombyggnad av gator i Linköping
Domkyrkogatan är ca 85 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 630 m2 och Hospitalsgränd är ca 74 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 467 m2.
Ombyggnad till cykelväg vid Gröngatan i Linköping
Avser utredning för att göra området mer anpassat för cykeltrafik.
Ny och upprustning av upplagsplatser i Linköping
Nya och upprustning av befintliga upplagsplatser
Byte av EKO paket vid panna 2, Gärstadsverket i Linköping
Upphandlingen omfattar byte av EKO paket panna 2 Gärstad, Linköping såsom totalentreprenad.
Förläggning av kanalisation vid Malmen i Linköping
Omfattar primärt förläggning av kanalisation och kabeldragning samt anläggning av dagvattenledning på del av sträcka. Objektet är beläget i anslutning till Malmens flygplats, Linköpings kommun.
Avveckling av bergrum vid kraftvärmeverket i Linköping
Projektet har som syfte och mål att ytsanera bergrummet under Kraftvärmeverket i Linköping på högsvavelhaltig tjockolja så att bara en oljefilm på vattenytan återstår.
Utbyte av rökgasfläktar till avfallspannor vid KV50 i Linköping
Upphandlingen omfattar utbyte av tre rökgasfläktar inklusive motorer till avfallspannor inklusive leverans och installation samt demontage av befintliga fläktar.
Nytt slitlager på taxibana G, N och P på Malmens flygplats i Linköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak mark- och beläggningsarbeten inom airside. Taxibanorna N, P, G och Västra flygplansvägen som skall justeras och förses med nya asfaltslitlager. Entreprenaden omfattar även fogning- och målningsarbeten på och anslutning till nybelagda ytor.
Utbyggnad av gc-banor vid Mårdtorpsgatan i Linköping
Avser byggnation/breddning av gångbana på Mårdtorpsgatans södra sida in mot gatan till GC bana 4 m bred och ca 170 m lång och skyltas som gång- och cykelbana. Efter vändplan byggs befintlig GC-bana om till cykelfartsgata fram till ny förskola där en ny vändplan anläggs. Projektområdet är beläget utmed Mårdtorpsgatan och befintlig GC-väg i Mårdtorpsgatans förlängning.
Täckning av långsamfilter vid vattenverk i Linköping
Upphandlingen omfattar konstruktion, leverans och montage av sju (7) stycken täckningar för bassänger vid Berggårdens vattenverk.
Rening av dräneringsvatten pfas-anläggning i Östergötland, Fortifikationsverket
Avser rening av dräneringsvatten P-fas. Utförandeplats: Östergötland. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Nybyggnad av bullerplank i Linköping
Nybyggnad av ca 300 M bullerplank
Infodring av huvudspillvattenledning i Skäggetorp-Tornby, Linköping
Objektet avser infodring med flexibelt foder av 6 st sträckor huvudspillvattenledningar med dimension 1000 till 1200 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 497 meter.
Upprustning av park i Linköping
Hjälmparken Gottfridsberg
Upprustning av park i Linköping
Fridhemstorget Gottfridsberg
Naturvärdesinventering av sjöar och vattendrag, Linköpings kommun
Omfattar konsulttjänster avseende naturvärdesinventering av sjöar och vattendrag inom området Linköping.
Uppförande av stängsel i Linköpings kommun
Skogsstyrelsen avser upphandla stängsling på fastigheten Kinda Drögsnäs 1:12 i Linköpings kommun för bete av får eller nöt om ca 600 meter, inklusive material- och arbetskostnad. Uppdraget skall utföras senast 2022-11-30.
Kalkkärrsuppföljning av Hagebyhöga, Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen planerar inom ramen för projekt LIFE RestoRED för fältinventering av ett rikkärr under sommaren 2022. Uppdraget avser mätningar av antal typiska arter och negativa indikatorarter, mossors täckningsgrad och täckningsgrad av de hydromorfologiska strukturerna.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).