Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 35 mellan Rösten-Sandtorpet
Mötesfri 2+1 väg sträckan Rösten-Sandtorpet samt omstigningsplats och möjlig nysträckning förbi Grebo. Totalt ca 8 km. Ny bro för vilda djur över väg 35 i höjd med Björntorp, söder om Grebovallen ingår.
Ombyggnad av väg 35 sträckan Björkåkla-Sandtorpet
2 km 2+1 väg med mitträcke samt gc-vägar. Ombyggnad korsningar, ny sidoväg, busshållplatser och bullerskydd. Björkåkla-Sandtorpet-Vårdsbergs kors.
Utbyggnad av Ullevileden i Linköping
Förfrågningsunderlag nr 1 avser den västra etappen mellan Flemmagatan och Gumpekullavägen. Vägsträckan är ca 1.9 km och delen omfattar passage vid Tornbydammen med två rörbroar, förändring av dammens utbredning och in/utlopp. Bro över Stångån ca 125 m, två cirkulationsplatser samt två GC portar. Passage genom Tornbydeponin väster om Stångån.
Utbyggnad av Ullevileden i Linköping
Förfrågningsunderlag nr 2 avser den östra etappen mellan Gumpekullavägen och Gudmundsgatan. Vägsträckan är ca 1.6 km och delen omfattar två cirkulationsplatser, två GC-portar samt två rörbroar.
Nybyggnad av ackumulator mm i Linköping
Storlek på ackumulator 30 000 m3. Ca 45 m hög och 32 m i diameter. Lambohov 2:20
Ny tunnel under järnvägen vid Linghem
Bron över järnvägen vid Linghem behöver bytas ut, ersätts med tunnel under järnvägen i samma läge.
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan Stolplyckan ombyggnad gata
Nybyggnad av gc väg och gata i Mjärdevi, Linköping
Gång-och cykelväg ska även anläggas mellan Diskettgatan och befintlig gång och cykelväg inom naturområdet. Kommunen kommer att iordningställa gatorna till farbart skick innan byggstart av kvartersmarken kan påbörjas. Arbetet med att färdigställa gata delas upp i två etapper där den första etappen avser nedläggning av ledningar och anläggande av gata med enklare asfaltsbeläggning som kan användas under byggtiden. När byggnationen inom kvartersmarken närmar sig färdigställande kan gatan färdigställas med sina slutliga ytskikt inklusive plantering av träd m.m. (etapp II arbeten). Arbetet med att bygga ut områdets gator inklusive ledningar är planerat att påbörjas under 2021.
Utökning av skatepark på Ekholmen i Linköping
Utökning och renovering av befintlig skatepark.
Ombyggnad av gata i Linköping
Ombyggnad Brigadgatan-Kompanigatan
Utbyggnad av gata och ledningar för bostadsområde i Linköping
Exploatering för 30-40 friliggande enbostadshus och radhus.
Nybyggnad av exploateringsområde i Ljungsbro
Objektet består av utbyggnad av gator, VA anläggning, och elsystem för ett nytt bostadsområde i västra delen av Ljungsbro.
Utbyggnad av vatten och avlopp i Linköping
VA-utbyggnad i Sätra stugby
Utbyggnad av infrastruktur i Sturefors
Området är nyetablerat och detta färdigställande blir den sista etappen i utbyggnaden. Den är därför begränsad till ett område som heter Blåeldsbågen.
Utbyggnad av cykellänk i Hjulsbro, Linköping
Objektet består av breddning och ombyggnad av ca 2,3 km befintlig gång- och cykelväg. Utöver det ska kompletteringar göras längs angränsande redan byggd gång- och cykelväg.
Nybyggnad av gc-väg i Bogestad, Linköping
En gång och cykelväg ska anläggas nytt på en sträcka på ca 670 m, ca 3 m bred. Inkl belysning.
Ombyggnad av gator i Linköping
Domkyrkogatan är ca 85 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 630 m2 och Hospitalsgränd är ca 74 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 467 m2.
Nybyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
Avser byggnation av gång- och cykelväg längs Stjärnorpsvägen från Berg (Sjöliden) till Björkövägen.
Renovering av kaj i Linköping
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Denna etapp heter E, H, O och Q Förstärkning av ca 1100 m kajanläggning längs stångån; ca 950 m på östra sidan samt ca 150 m västra sidan. Förstärkning utgörs av träpålar och natursten/naturblock som förläggs mellan nya träpålar och befintlig kajanläggning. Vidare ingår justering/nytt grusslitlager av befintlig grusslitlager längs gångstråk längs kajanläggning.
Byte av hetvattenekon vid P1 och P3, Gärstadsverket i Linköping
Avser byte av hetvatteneko Panna 1 (051) och matarvatteneko Panna 3 (053) i Tekniska verkens anläggning på Gärstad. Två ekopaket för vardera panna. Arbetet är uppdelat i två delar. Huvuddel A och Huvuddel B. Huvuddel A omfattar byte av ekomiserpaket och samlingslådor (hetvatten) i Panna 1 (051) vid Tekniska verkens anläggning på Gärstad. Huvuddel B omfattar byte av ekonomiser för Matarvatten i Panna 3 (053) vid Tekniska verkens anläggning på Gärstad.
Om- och tillbyggnad av gc-bana samt belysning i Linköping
Objektet består av om- och tillbyggnad av GC-bana samt ombyggnad av belysningsanläggning. Objektet är beläget vid Universitetsområdet i Mjärdevi, Linköping.
Omläggning av vattenledning inom Ebbepark, Linköping
Objektet består av omläggning av vattenledning för vidare utbyggnad av Ebbepark. Flyttningen av vattenledning är en del av exploateringsarbetena för att ge möjlighet för nybyggnation av verksamhetslokaler och bostäder inom Kv Labbet.
Nybyggnad av lekplats i Linköping
Lekplats Kvinnebyvägen
Nybyggnad av park i Vallastaden
Park i Vallastaden
Upprustning av park i Linköping
Parken ska utvecklas för att bli mer öppen och ljus.I parken finns även en lekplats som ska rustas upp och få en bättre koppling till parken. Parken ska kompletteras med fler sittplatser, planteringar, ny belysning och fler möjligheter till aktivitet.
Utbyggnad av promenadstråk vid Motala ström i Ljungsbro
Objektet består av ett promenadstråk i naturreservatet i Motala ströms bäckravin i Ljungsbro.
Ny fasadbelysning på vattentorn i Berga
Ny fasadbelysning på Berga vattentorn
Utbyggnad av gc-väg i Vallastaden, Linköping
Avser 107 m gång- och cykelbana samt 73 m gångbana med 3 trappor. Objektet är beläget i Vallastaden mellan Lärdomsgatan och brandstationen.
Flygplatsljus, Styrutrustningar vid Malmen och Vidsel flygplats
Omsättning av gamla styrsystem för flygplatsljus vid Malmens och Vidsels flygplatser.
Ny tillfartsväg till Hackefors sluss i Hjulsbro, Linköping
Avser utbyggnad av transportväg till Hackefors sluss i Hjulsbro. En enklare grusväg över allmän platsmark och platsbyggda stödmurar i ravinen mot Stångån.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Linköping
Anläggande av plank och mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för anläggande av transformatorstation .
Marksanering efter brand i Linköping
Sanering efter bussbrand.
Ombyggnad av utemiljö och garage i Linköping
Utemiljö och byte av garageportar
Upphandling av vattenreningsanläggning för spädvatten, Tekniska Verken i Linköping
Avser vattenreningsanläggning för spädvatten till avfallspannor. Min prestanda är 2 ggr 8 m3/h. Max ledningsförmåga efter anläggningen <0,1µS/cm. Önskat teknik för avjonisering är EDI. Ej blandbäddsfilter.
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A) Projektering ombyggnad och renovering mm delsträcka A ch N i Stångån
Upphandling av kamerabevakning, Tekniska verken i Linköping
Upphandlingen omfattar komplett anläggning med utrustning för kameraövervakning samt videoanalys i en av Tekniska verkens anläggningar i Linköping.
Nybyggnad av pendlarparkeringar i Linköping
Pendlarparkeringar på olika platser i Linköping. Även cykelgarage.
Uppsättning av temporära ljusinstallationer inom Linköping
Årets tema i Vinterljus som ska återspeglas i installationerna är ”elementen".

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.