Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av exploateringsområde i Linköping
Infrastruktur för ett nytt bostadsområde i Ekängen. Arbeten för gata, dagvatten, park/natur, va, fjärrvärme, el, opto och belysning. Den geografiska ytan är cirka 40 hektar.
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping
Upprustning, trygghetsskapande åtgärder, ny lekmiljö, nya träd.
Exploateringsområde för bostäder och handel i Djurgården, Linköping etapp 1
Utbyggnad av lokalgator med ledningar för VA, el, belysning, optonät och fjärrvärme. I entreprenaden ingår även ombyggnad av en genomfartsled med en parallell GC-bana med belysningsstolpar och nya trädplanteringar Objektet består även av utbyggnad av nytt biflöde till Tinnerbäcken från öster samt rivning av en befintlig dagvattenkulvert. Tre passager med trumma och vägkropp över diket ska byggas och ledningar för VA, el och fjärrvärme ska läggas i vägavsnitten. Materialet kring dagvattenkulverten är förorenat av PFAS och ska saneras och hanteras utifrån detta. Stora delar av schaktmassorna ska transporteras till och återanvändas för byggnation av nya åsar i Tinnerö. Objektet innehåller även en option på nybyggnation som förlängning av den ombyggda genomfartsleden
Utbyggnad av gata och allmän platsmark i Djurgården, Linköping etapp 2
Gatorna (inklusive sidoområden och GC-banor) inom etapp 2 beräknas uppgå till cirka ca 4400 m gata samt ca 1100 m separerad gång- och cykelväg. Vidare ingår stadsdelspark och grönkorridor, broar och bäckstråk, dagvattenstråk och dagvattenhantering samt kvartersmark.
Nybyggnad av park samt färdigställande av gator inom Ebbepark, Linköping
Objektet består av 3 huvuddelar: Huvuddel 1: Manillaparken - ny park inom Kv Dynamiken i Ebbepark. Huvuddel 2: Finplanering av gator. Huvuddel 3: Belysning - Leverans och montering inklusive elinstallation av komplett belysningsanläggning inom Manillaparken och gator.
Nybyggnad av entrétorg i Linköping
Ett nytt torg planeras för angöring och vistelse i slutet av Konstruktörsgatan, där de nya funktionerna möts. En viktig målsättning har varit att uppnå en trygg och trafikseparerad miljö i området. För att skapa förutsättningar för en levande plats placeras bebyggelsens huvudentréer mot torget i så hög utsträckning som möjligt.
Ombyggnad av gata i Linköping
Ombyggnad av Repslagaregatan
Ny krafttransformator vid mottagningsstation i Linköping
Avser upphandling av Krafttransformator 130/10 kV 30 MVA till Vikingstad för underhållsbyte.
Utbyggnad av väg samt gc-väg i Linköping
Objektet består av 500 meter lång vägutbyggnad med intilliggande GC på ca 650 meter. Gatan ska vara belyst och övrig el och opto ska förläggas i samband med utbyggnaden.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Anläggande av parkeringshus.
Utbyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
En fortsättning på cykelvägen – förbi Björkö friskola – fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp.
Utveckling av stråk för cyklister och gående vid Tinnerbäcken i Linköping
Avser utveckling av stråket längs Tinnerbäcken öster om sjukhusområdet för att förbättra framkomligheten för cyklister och gående.
Nytt slitlager på taxibana G, N och P på Malmens flygplats i Linköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak mark- och beläggningsarbeten inom airside. Taxibanorna N, P, G och Västra flygplansvägen som skall justeras och förses med nya asfaltslitlager. Entreprenaden omfattar även fogning- och målningsarbeten på och anslutning till nybelagda ytor.
Utbyggnad av gc-väg i Linköping
Objektet består av utbyggnad av 250 m cykelväg med belysning.
Utbyte av rökgasfläktar till avfallspannor vid KV50 i Linköping
Upphandlingen omfattar utbyte av tre rökgasfläktar inklusive motorer till avfallspannor inklusive leverans och installation samt demontage av befintliga fläktar.
Finplanering på gata i Linköping
Vallastaden finplanering Hugo Theorells
Ombyggnad av gata i Berga, Linköping
Lantvärnsmannen 1 Berga
Utbyggnad av gc-banor vid Mårdtorpsgatan i Linköping
Avser byggnation/breddning av gångbana på Mårdtorpsgatans södra sida in mot gatan till GC bana 4 m bred och ca 170 m lång och skyltas som gång- och cykelbana. Efter vändplan byggs befintlig GC-bana om till cykelfartsgata fram till ny förskola där en ny vändplan anläggs. Projektområdet är beläget utmed Mårdtorpsgatan och befintlig GC-väg i Mårdtorpsgatans förlängning.
Renovering/ombyggnad av fontän i Linköping
Renovering/ombyggnad av fontän i Trädgårdsföreningen, Linköping.
Infodring av huvudspillvattenledning i Skäggetorp-Tornby, Linköping
Objektet avser infodring med flexibelt foder av 6 st sträckor huvudspillvattenledningar med dimension 1000 till 1200 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 497 meter.
Uppförande av stängsel i Linköpings kommun
Skogsstyrelsen avser upphandla stängsling på fastigheten Kinda Drögsnäs 1:12 i Linköpings kommun för bete av får eller nöt om ca 600 meter, inklusive material- och arbetskostnad. Uppdraget skall utföras senast 2022-11-30.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).