Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 35 sträckan Björkåkla-Sandtorpet
2 km 2+1 väg med mitträcke samt gc-vägar. Ombyggnad korsningar, ny sidoväg, busshållplatser och bullerskydd. Björkåkla-Sandtorpet-Vårdsbergs kors.
Nybyggnad av ackumulator mm i Linköping
Storlek på ackumulator 30 000 m3. Ca 45 m hög och 32 m i diameter. Lambohov 2:20
Utbyggnad av gata och allmän platsmark i Djurgården, Linköping etapp 2
Gatorna (inklusive sidoområden och GC-banor) inom etapp 2 beräknas uppgå till cirka ca 4400 m gata samt ca 1100 m separerad gång- och cykelväg. Vidare ingår stadsdelspark och grönkorridor, broar och bäckstråk, dagvattenstråk och dagvattenhantering samt kvartersmark.
Utbyggnad av gator och ledningar i Linköping, etapp 1
Objektet består av utbyggnad av nya gator och vägar med teknisk försörjning på Folkungavallens idrottsplats. Nyanläggning av VA-ledningar och fjärrvärmeledningar i del av hamngatan.
Nybyggnad av gc väg och gata i Mjärdevi, Linköping
Gång-och cykelväg ska även anläggas mellan Diskettgatan och befintlig gång och cykelväg inom naturområdet. Kommunen kommer att iordningställa gatorna till farbart skick innan byggstart av kvartersmarken kan påbörjas. Arbetet med att färdigställa gata delas upp i två etapper där den första etappen avser nedläggning av ledningar och anläggande av gata med enklare asfaltsbeläggning som kan användas under byggtiden. När byggnationen inom kvartersmarken närmar sig färdigställande kan gatan färdigställas med sina slutliga ytskikt inklusive plantering av träd m.m. (etapp II arbeten). Arbetet med att bygga ut områdets gator inklusive ledningar är planerat att påbörjas under 2021.
Nybyggnad av gata mm i Vallastaden, Linköping
Objektet består av markarbeten för nybyggnad av gator, gång och cykelvägar, rörbro samt teknisk försörjning i form av vatten och avlopp, dagvattenledningar, fjärrvärme, el samt belysning och opto.
Nybyggnad av gc-väg och naturmark i Linköping
Nybyggnad av gc-väg och naturmark för nytt bostadsområde.
Utbyggnad av gata och ledningar för bostadsområde i Linköping
Exploatering för 30-40 friliggande enbostadshus och radhus.
Nybyggnad av cykelväg i Linköping
Ny cykelväg mellan Ålerydsrondellen och Haningeleden. Blir en del av cykellänken Tvärleden som går från Linköpings östra stadsdelar till Djurgården och vidare till Vallastaden, universitetet och Mjärdevi. Entreprenad 1: från Haningeleden och sträcker sig 500 meter österut. Entreprenad 1 består av Cykellänken och rivning av två busshållplatslägen.
Nybyggnad av cykelväg i Linköping
Ny cykelväg mellan Ålerydsrondellen och Haningeleden. Blir en del av cykellänken Tvärleden som går från Linköpings östra stadsdelar till Djurgården och vidare till Vallastaden, universitetet och Mjärdevi. Entreprenad 2 tar vid där entreprenad 1 slutar och sträcker sig 770 meter österut till Galoppgatan. Entreprenad 2 består av Cykellänken, tre stålbroar (också utförandeentreprenad), rivning av två busshållplatslägen och byggande av två busshållplatslägen.
Nybyggnad av cykelväg i Linköping
Ny cykelväg mellan Ålerydsrondellen och Haningeleden. Blir en del av cykellänken Tvärleden som går från Linköpings östra stadsdelar till Djurgården och vidare till Vallastaden, universitetet och Mjärdevi. Entreprenad 3 startar från Galoppgatan och sträcker sig 410 meter österut till Ålerydsrondellen. Entreprenad 3 består enbart av Cykellänken.
Utbyggnad av vatten och avlopp i Linköping
VA-utbyggnad i Sätra stugby
Nybyggnad av exploateringsområde i Ljungsbro
Objektet består av utbyggnad av gator, VA anläggning, och elsystem för ett nytt bostadsområde i västra delen av Ljungsbro.
Infodring av dag- och spillvattenledningar i Linköping 2020, etapp 3
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 35 st sträckor huvudledningar och serviser med dimension 150, 225, 300, 375 och 400 mm. Sammanlagd sträcka dag- och spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 1400 meter.
Utbyggnad av cykellänk i Hjulsbro, Linköping
Objektet består av breddning och ombyggnad av ca 2,3 km befintlig gång- och cykelväg. Utöver det ska kompletteringar göras längs angränsande redan byggd gång- och cykelväg.
Utbyggnad av infrastruktur i Sturefors
Området är nyetablerat och detta färdigställande blir den sista etappen i utbyggnaden. Den är därför begränsad till ett område som heter Blåeldsbågen.
Nybyggnad av gc-väg i Bogestad, Linköping
En gång och cykelväg ska anläggas nytt på en sträcka på ca 670 m, ca 3 m bred. Inkl belysning.
Ombyggnad till cykelväg vid Gröngatan i Linköping
Avser utredning för att göra området mer anpassat för cykeltrafik.
Renovering av kaj i Linköping
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Denna etapp heter E, H, O och Q Förstärkning av ca 1100 m kajanläggning längs stångån; ca 950 m på östra sidan samt ca 150 m västra sidan. Förstärkning utgörs av träpålar och natursten/naturblock som förläggs mellan nya träpålar och befintlig kajanläggning. Vidare ingår justering/nytt grusslitlager av befintlig grusslitlager längs gångstråk längs kajanläggning.
Omläggning av vattenledning inom Ebbepark, Linköping
Objektet består av omläggning av vattenledning för vidare utbyggnad av Ebbepark. Flyttningen av vattenledning är en del av exploateringsarbetena för att ge möjlighet för nybyggnation av verksamhetslokaler och bostäder inom Kv Labbet.
Byte av paneler vid panna 4, Gärstadverken i Linköping
Projektet avser utbyte av ca 600-700 kvadratmeter inconelbelagda tuber och samlingslådor i panna 4 vid Gärstadverket i Linköping. Panna 4 är en avfallspanna med en effekt på 68 MW byggd av Babcock & Wilcox Vølund A/S år 2004.
Nybyggnad av park i Vallastaden
Park i Vallastaden
Upprustning av park i Linköping
Parken ska utvecklas för att bli mer öppen och ljus.I parken finns även en lekplats som ska rustas upp och få en bättre koppling till parken. Parken ska kompletteras med fler sittplatser, planteringar, ny belysning och fler möjligheter till aktivitet.
Utbyggnad av promenadstråk vid Motala ström i Ljungsbro
Objektet består av ett promenadstråk i naturreservatet i Motala ströms bäckravin i Ljungsbro.
Ny fasadbelysning på vattentorn i Berga
Ny fasadbelysning på Berga vattentorn
Exploatering vid Tinnerbäcken i Linköping
Kommunen avser att exploatera stora områden inom delavrinningsområdet, bland annat på det före detta militära övningsområdet och i förtätningar av staden. Tinnerbäcksstråket förbi US mellan bron över Tinnerbäcken i förlängningen av Eklyckegatan i söder och bron över Tinnerbäcken vid Mahoniadalen i norr.
Utbyggnad av gc-väg i Vallastaden, Linköping
Avser 107 m gång- och cykelbana samt 73 m gångbana med 3 trappor. Objektet är beläget i Vallastaden mellan Lärdomsgatan och brandstationen.
Flygplatsljus, Styrutrustningar vid Malmen och Vidsel flygplats
Omsättning av gamla styrsystem för flygplatsljus vid Malmens och Vidsels flygplatser.
Ny tillfartsväg till Hackefors sluss i Hjulsbro, Linköping
Avser utbyggnad av transportväg till Hackefors sluss i Hjulsbro. En enklare grusväg över allmän platsmark och platsbyggda stödmurar i ravinen mot Stångån.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för anläggande av transformatorstation .
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser (42 st.).
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Linköping
Anläggande av plank och mur.
Marksanering efter brand i Linköping
Sanering efter bussbrand.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Upphandling av vattenreningsanläggning för spädvatten, Tekniska Verken i Linköping
Avser vattenreningsanläggning för spädvatten till avfallspannor. Min prestanda är 2 ggr 8 m3/h. Max ledningsförmåga efter anläggningen <0,1µS/cm. Önskat teknik för avjonisering är EDI. Ej blandbäddsfilter.
Upphandling av kamerabevakning, Tekniska verken i Linköping
Upphandlingen omfattar komplett anläggning med utrustning för kameraövervakning samt videoanalys i en av Tekniska verkens anläggningar i Linköping.
Nybyggnad av pendlarparkeringar i Linköping
Pendlarparkeringar på olika platser i Linköping. Även cykelgarage.
Uppsättning av temporära ljusinstallationer inom Linköping
Årets tema i Vinterljus som ska återspeglas i installationerna är ”elementen".

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.