Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping
Upprustning, trygghetsskapande åtgärder, ny lekmiljö, nya träd.
Exploateringsområde för ny stadsdel i Linköping
Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.
Nybyggnad av torg och gata i Linköping
Lilla torget, Nygatan (trädgårdstorget-Snickaregatan), Göran Dyks gata
Exploatering för ny stadsdel i Linköping
Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.
Exploatering för bostäder i Slaka
Utbyggnad av lokalgator med ledningar för VA, el, belysning och optonät. I entreprenaden ingår även ett mindre grönområde och två dagvattendammar. En ny trumma skall förläggas under Gamla Kalmarvägen och en upphöjd passage för GC-trafik skall byggas över väg 708.
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Utbyggnad av gata, gc-väg för universitetssjukhuset i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Utbyggnad av vägsträcka i Linghem, Linköping
Linghem förlängning Fågelsångsvägen
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A)
Utveckling av stråk för cyklister och gående vid Tinnerbäcken i Linköping
Avser utveckling av stråket längs Tinnerbäcken öster om sjukhusområdet för att förbättra framkomligheten för cyklister och gående. Ombyggnaden kommer att ske i flera etapper, varav denna etapp omfattar: Två nya trappor mellan GC-stråket och gatunätet på östra sidan av ravinen Breddning och omdragning av befintlig GC-bana En platsbildning med bänkar och plantering En stödmur med bakomliggande spont En trägångbana intill bäcken nere i ravinen. Gångstigar i stenmjöl intill bäcken och nya bänkar Nytt säkerhetsräcke längs GC-banan
Renovering av kaj i Linköping etapp 5
Stångån renovering kaj Tullbron-Stångebrobron (M)
Avveckling av bergrum vid kraftvärmeverket i Linköping
Projektet har som syfte och mål att ytsanera bergrummet under Kraftvärmeverket i Linköping på högsvavelhaltig tjockolja så att bara en oljefilm på vattenytan återstår.
Ombyggnad av gata i Berga, Linköping
Lantvärnsmannen 1 Berga
Ny och upprustning av upplagsplatser i Linköping
Nya och upprustning av befintliga upplagsplatser
Utveckling av Sturefors centrum, Linköping
Objektet består av utveckla kopplingen mellan aktiviteterna i stadsdelsparken genom att skapa gångvägar, sittmöjligheter samt förbättrade kopplingar till intilliggande naturmiljöer samt utföra återplantering av träd i centralt parkrum.
Renovering/ombyggnad av fontän i Linköping
Renovering/ombyggnad av fontän i Trädgårdsföreningen, Linköping.
Anläggande av ev våtmark inkl dammanordning i Halshöga, Linköping
Avser Förslagshandling till dammanordning vid Halshögaviken.
Rivning i pumphus till bergrum under KV1 i Linköping
Tekniska verken planerar att sanera bergrum placerat under KV1 på våren och sommaren 2023 (projekt 2148719). Inför saneringsarbeten krävs rivningsarbeten i pumprum samt håltagning i betongplugg mellan cisterntopp och bergrum.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).