Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll av Länsbanorna i Östergötland
Vintertjänster, besiktning, spårriktning, slipersbyten, rälsbyte, förutbestämt underhåll, felavhjälpning, skadehantering, nedbindning/demontering av strömavtagare. Banorna i Östergötland och östra Småland. Ca 555 000 spårmeter järnväg totalt. Option på ytterligare 2 år.
Utbyggnad av Ullevileden i Linköping etapp 1
Östra etappen mellan Gumpekullavägen och Gudmundsgatan. Vägsträckan är ca 1.6 km och delen omfattar två cirkulationsplatser, två GC-portar samt två rörbroar.
Vägmarkeringar inom Östergötlands län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Ombyggnad till bäckstråk och park i Djurgården, Linköping
Projektet omfattar att omvandla nuvarande Åsmestadsdiket, som är en del av huvudfåran för vattenförekomsten Tinnerbäcken, till en meandrande å. På ömse sidor av ån ska ett parkstråk byggas längs sträckan.
Integrerat brounderhåll i Östergötlands län
3-års kontrakt. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 749 st, antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 16 st.
Utbyggnad av gata i Linköping
Östgötagatan (Västravägen-Vasavägen)
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stångådalsbanan Öst
Ombyggnad/utbyte av 4 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik; Bestorp Norra km 24+391, Bonäsvägen Bestorp km 24+866, Karltorpsvägen km 29+420, Karlsberg km 62+664. Bandel 841 mellan Linköping-Hultsfred.
Utbyggnad av gata, gc-väg för universitetssjukhuset i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping etapp 1
Objektet består av upprustning av norra delen av Järnvägsparken. Järnvägsparken är en central och kulturhistoriskt viktig park i Linköping. Parken delas av Järnvägsaveny. Gångnätet förbättras och utökas så att fotgängare rör sig i fler delar av parken, vilket kan bidra till ökad trygghet och trivsamhet. Cykelstråk rustas upp och uppdelningen mellan gång- och cykeltrafik tydliggörs, för bättre tillgänglighet och för att främja hållbart resande. Träd och blommor planteras. Ny växtlighet bidrar till en ordnad, vacker och trivsam park samt bra mikroklimat i staden. Fler sittplatser skapas i parken, för att fler människor ska röra sig och vistas i fler delar av parken. Fontän och konstverk rustas upp. Belysning förbättras och utökas till fler delar av parken för att bidrar till en bättre upplevd visuell kontroll kvällstid och en större upplevd trygghet.
Upprustning av aktivitetspark i Skäggetorp, etapp 1
Parken upptar en yta på 8 hektar och innefattar många olika aktivitetsytor såsom fotbollsplaner, basketplan, utegym och lekplatser.
Nytt rågaslager samt gasfackla vid biogasanläggningen vid Åby Västergård, Linköping
Avser upphandling av rågaslager samt gasfackla till Åby biogasanläggning.
Grävarbete i Hagebyhöga, Länsstyrelsen Östergötland
Uppdraget omfattar moment: Breddning av befintlig väg, anlägga vändplan/omlastningsplats inklusive avverkning träd, anlägga besöksparkering av vändplanen/omlastningsplatsen, Ta bort gammalt stängsel, Röja bort buskar och enstaka träd, Schakta bort jord på 3,8 hektar, Gräva bort täckdikesrör samt Transportera bort ca 15 000 kubikmeter jord.
Teknisk specialist signalteknik till Trafikverket
Placering Linköping eller Solna. Beställaren har som option en ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga avtalstiden med 6+6 månader.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).