Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ackumulator mm i Linköping
Volym: Cirka 30 000 m³. Innerdiameter: Cirka 33 meter Ytterdiameter: Cirka 34 meter Höjd: 45 meter Urladdningseffekt: 60MW Iladdningseffekt: 40 MW. Flöde: 1300 m³/h Byggstart: Hösten 2021 med pumphus och fundament. Ackumulatormontage i mars 2022. Driftsättning: Mars 2023. Lambohov 2:20
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping
Upprustning, trygghetsskapande åtgärder, ny lekmiljö, nya träd
Exploateringsområde för bostäder och handel i Djurgården, Linköping etapp 1
Uppdraget omfattar detaljprojektering och framtagande av tre förfrågningsunderlag för utförandeentreprenader av gator och allmän platsmark för etapp 1 av det nya området Djurgården i Linköping. Etappen omfattar utbyggnad av lokalgator med gröna sidoområden och kantstensparkering norr och söder om Hertig Johans Allé intill väg 708 samt flytt av väg 708. Etappen omfattar även att ett nytt dike byggas som ersätter ett kulverterat dike. Den befintliga kulverten rivs. Tinnerbäcken byggs om till en snirklig bäck med park på ömse sidor. GC-banorna längs Hertig Johans Allé kommer att förbättras och två torgytor på sammanlagt 900 m2 ska byggas.
Ombyggnad av gator mm för Ostlänken i Linköping
Gatuarbeten med mera som krävs i samband med järnvägsbygget.
Nybyggnad av förbehandlingsanläggning för matavfall vid Åby Västergård, Linköping
Leveransen omfattar komplett förbehandlingsanläggning, bestående av två (2) kompletta förbehandlingslinjer samt en (1) spädestank, för förbehandling av matavfall och förpackat livsmedelsavfall till pumpbar slurry. Färdig slurry används av Beställaren för produktion av biogas och biogödsel.
Nybyggnad av torg och gata i Linköping
Lilla torget, Nygatan (trädgårdstorget-Snickaregatan), Göran Dyks gata
Utbyggnad av infrastruktur i Linköping
Avser ombyggnad av gata, va, fjärrvärme, el, belysning, opto och trafiksignaler på Djurgårdsgatan utanför Stolplyckan. I objektet ingår även ett underjordiskt dagvattenmagasin i Trädgårdsföreningen.
Utbyggnad av gata och allmän platsmark i Djurgården, Linköping etapp 2
Gatorna (inklusive sidoområden och GC-banor) inom etapp 2 beräknas uppgå till cirka ca 4400 m gata samt ca 1100 m separerad gång- och cykelväg. Vidare ingår stadsdelspark och grönkorridor, broar och bäckstråk, dagvattenstråk och dagvattenhantering samt kvartersmark.
Nybyggnad av cykelbro i Linköping
En bro över Tinnerbäcken ska sammankoppla Linköpings centrum med den nya stadsdelen vid gamla Folkungavallen.
Utbyggnad av torgyta i Linköping
Objektet består av utbyggnad av en torgyta innehållande marksten, gjutna konstruktioner, markvärme, planteringar, belysning och anslutningsväg för bil.
Nybyggnad av gc väg och gata i Mjärdevi, Linköping
Gång-och cykelväg ska även anläggas mellan Diskettgatan och befintlig gång och cykelväg inom naturområdet. Kommunen kommer att iordningställa gatorna till farbart skick innan byggstart av kvartersmarken kan påbörjas. Arbetet med att färdigställa gata delas upp i två etapper där den första etappen avser nedläggning av ledningar och anläggande av gata med enklare asfaltsbeläggning som kan användas under byggtiden. När byggnationen inom kvartersmarken närmar sig färdigställande kan gatan färdigställas med sina slutliga ytskikt inklusive plantering av träd m.m. (etapp II arbeten). Arbetet med att bygga ut områdets gator inklusive ledningar är planerat att påbörjas under 2021.
Exploateringsområde i Linköping
Förlänga Rönögatan ca 840 meter och bygga en anslutande väg mellan Rönögatan och Idögatan ca 220 meter. Båda vägarna med separat gc-väg. Samt att bygga ut belysningsanläggning, lägga ny VA, opto och fjärrvärme
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Projektledare för projektering och produktion Lokalisering Linköping
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden ytterligare med 1+1år, t o m senast 2025-09-30.
Hydrogeologisk specialist till program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 1+1+1 år.
Byte av överhettare vid panna 4, Gärstadsverket i Linköping
Entreprenaden består i att byta ut överhettarpaket i Panna 4 på Gärstadverket.
Ombyggnad av E4 vid rastplats Herrbeta
Flytt av E4 mm, Ostlänken.
Ny bro över Stångån i Linköping
Stångån. Ny bro ska ersätta Färjebron (”Pumpbron”)
Nybyggnad av GC-väg i Ljungsbro, Linköping
Objektet består av nybyggnation av gång- och cykelväg längs Hanorpsvägen.
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A) Projektering ombyggnad och renovering mm delsträcka A ch N i Stångån
Ny GC-väg i Linköping
En ny gång- och cykelbana ska byggas mellan bostadsområdet Harvestad och området vid golfklubben och träningsanläggningen i Landeryd.
Infodring av dag- och spillvattenledningar i Linköping 2021, etapp 3
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 27 st sträckor huvudledningar med dimension 225, 300, 375 och 400 mm. Sammanlagd sträcka dag och spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 1600 meter.
Nybyggnad av gc-väg i Bogestad, Linköping
En gång och cykelväg ska anläggas nytt på en sträcka på ca 670 m, ca 3 m bred. Inkl belysning.
Ombyggnad av gator i Linköping
Domkyrkogatan är ca 85 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 630 m2 och Hospitalsgränd är ca 74 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 467 m2.
Nybyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
Avser byggnation av gång- och cykelväg längs Stjärnorpsvägen från Berg (Sjöliden) till Björkövägen.
Ombyggnad till cykelväg vid Gröngatan i Linköping
Avser utredning för att göra området mer anpassat för cykeltrafik.
Ombyggnad av gata i Linköping
Avser ombyggnad av Torggatan. Gatan är ca 65 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 700 m2.
Utbyggnad av infrastruktur i Sturefors
Området är nyetablerat och detta färdigställande blir den sista etappen i utbyggnaden. Den är därför begränsad till ett område som heter Blåeldsbågen.
Byte av paneler vid panna 4, Gärstadverken i Linköping
Projektet avser utbyte av ca 600-700 kvadratmeter inconelbelagda tuber och samlingslådor i panna 4 vid Gärstadverket i Linköping. Panna 4 är en avfallspanna med en effekt på 68 MW byggd av Babcock & Wilcox Vølund A/S år 2004.
Uppbyggnad av ny busshållplats Gränsliden i Tallboda, Linköping
Avser uppbyggnad av ny busshållplats och rivning av två busshållplatser i Tallboda.
Uppförande av gastät gödselbrunn i Åby, Linköping
Avser uppförande av en gastät gödselbrunn i anslutning till befintlig biogasanläggning. Projektet är uppdelat i sex delentreprenader: E1 – GTGB Process, E2 – GTGB Mark & bygg, E3 – GTGB Gasledning i mark, E4 – GTGB Fordonsvåg, E5 – GTGB Elinstallationer samt E6 – GTGB Skåp och lådor.
Nybyggnad av lekplats i Linköping
Lekplats Kvinnebyvägen
Mark och kanalisationsarbete längs Stångådalsbanan mellan Linköping-Kalmar
Mark- och kanalisationsarbeten för trafikinformation.
Upprustning av träbroar i Linköping
3 st träbroar i Tinnerö som ska renoveras.
Nybyggnad av bullerplank i Linköping
Nybyggnad av ca 300 M bullerplank
Omtoppning av taxibana Y på Malmens flygplats i Linköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak beläggningsarbeten på norra delen av taxibana Y. Arbetet på består av fräsnings- och justeringsarbeten samt nytt asfaltslitlager.
Renovering/ombyggnad av fontän i Linköping
Renovering/ombyggnad av fontän i Trädgårdsföreningen, Linköping.
Asfaltering av lagerytor i Gärstad väst, Linköping
Objektet avser anläggning av total yta asfalt ca 30 000 m2 varav ca 400 m2 dubbel beläggning bestående av 50 mm AG samt 50 mm AGF 16 70/100.(Infarten till yta). Resterande yta ,ca 29 600 m2, beläggs med 50 mm AGF 16 70/100.
Nybyggnad av dagvattenanläggning i Linköping
Objektet avser ett sedimenteringssteg i form av ett dike och därefter två våtmarksdammar. Dammvallarna bedöms kunna byggas upp huvudsakligen av massor som finns inom området, huvudsakligen från utgrävningen av sedimenteringssteget.
Uppförande av faunapassage vid Laxberg, Svartån
Projektets mål är att skapa ett omlöp förbi Laxbergs reglerdamm. Tidigare projektering kring detta har gjorts 2018 där handlingar och förfrågan har framtagits på ett inlöp enligt AB 04 men visats bli för kostsamt varav omtag nu sker i form av ett samverkansavtal.
Infodring av huvudspillvattenledning i Kv Konsuln i Linköping
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 3 st sträckor huvudspillvattenledningar med dimension 643*800 till 700*1050 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 65 meter.
Nybyggnad av mur i Linköping
Anläggande av mur.
Nybyggnad av lekplats i Brokind
Objektet består av nybyggnation av lekplats.
Upprustning av lekplatser i Linköpings kommun
Avser utbyte av lekredskap och fallunderlag på ett antal lekplatser i Linköping.
Plantering av träd vid Tinnerbäcken i Linköping
Avser återplantering av mindre träd och buskar i naturlika planteringar längs Tinnerbäcken.
Upprustning av lekplats i Tannerfors
Objektet består av upprustning av enstaka redskap och fallunderlag på befintlig lekplats.
Biotopkartering och åtgärdsplaner för Åsboån och Stångån, Länsstyrelsen Östergötland
Uppdraget är delat i två anbudsområden: Uppdrag A; Biotopkartering och åtgärdsplaner Åsboån Uppdrag B; Biotopkartering och åtgärdsplaner för Stångåns källflöden
Upphandling av kunskapsunderlag om vattenstatus mm, Linköpings kommun
Uppdraget innebär att ta fram en rapport där kommunens samtliga vattenförekomster listas och beskrivs. Beskrivningen av respektive förekomst ska vara kortfattad. För respektive förekomst ska vattenstatus och problembild utifrån den senaste klassningen i VISS redovisas. Förslag till åtgärder för att uppnå god vattenstatus ska redovisas utifrån de problem som bedöms vara störst för respektive förekomst.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.