Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södermanlands län

Eskilstuna (24)
Flen (3)
Gnesta (3)
Nyköping (12)
Trosa (6)
Vingåker (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av väg 57 mellan Gnesta-Järna
Cirkulationsplats, breddning till stigningsfält, breddning av väg, profiljustering av väg, anläggande av gång och cykelbanor. Sträckan är totalt ca 18 km längs väg 57 från Östra Storgatan i Gnesta till Rönnvägen i Järna.
Ombyggnad/ROT-renovering till kontorslokaler i Eskilstuna
Projektet består totalt av en yta på 13 487 kvm. Hela fastigheten ska ROT-renoveras och byggas om till administrativa kontor för olika verksamheter. Rotrenoveringen kommer omfatta fasadbyte, byte av el, vent samt vvs i hela fastigheten. I ombyggnaden omfattas även viss justering på yttre miljön fast i mindre omfattning.
Växelbyte sträckan Katrineholm-Hallsberg
Byte av 25 växlar inom Vingåkers, Örebro och Hallsbergs kommun.
Ombyggnad till lokaler för försvarsverksamhet vid Migrationsverket i Flen
Entreprenaden omfattar ombyggnad och tillbyggnad av hus H1, H2, H3 och H4, mindre arbeten på hus I1, I2 och I3 samt utvändiga markarbeten på fastigheten Jättuna 1 i Flen. Ombyggnaden omfattar både exteriöra arbeten som nya tak och fönster, utrymningsvägar, tillbyggnad av matsal m.m. samt invändiga arbeten i form av helt ny planlösning, layout i nybyggnadsstandard samt nya installationssystem. Utvändigt utförs rastgårdar och perimeterskydd, nya vägar, reservkraftsanläggning och carport för tjänstefordon.
Ombyggnad av väg 218 mellan Vagnhärad-Trosa
Flerfältsväg. Ca 10 km lång sträcka. 3 cirkulationsplatser (vid Kalkbrunnsvägen, Stationsgatan i Vagnhärad och Åda gård), tillgänglighetsanpassning av busshållplatser (vid Augustendal, Åda gård och Trosa landkyrka), viltåtgärder och faunabro.
Utbyggnad av mottagningsstation i Eskilstuna
Beställaren avser utöka kapacitet i befintlig mottagningsstationen YT12 Kjula genom att uppföra en ny mottagningsstation intill befintlig YT12 Kjula. Entreprenaden avser konstruktion, leverans, och montage av ny mottagningsstation innehållande 130kV ställverk, transformatorer(tillhandahålls av Beställare) och 20kV ställverksbyggnad med tillhörande kontrollutrustning samt ombyggnad av befintligt 130kV ställverk.
Vägmarkeringar inom Södermanlands län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Ombyggnad av kommunhus i Strängnäs
Det aktuella projektet innebär att bygga om dagens kommunhus till att stödja ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det innebär: rivning av befintliga innerväggar och ytskikt och uppbyggnad av nya innerväggar och ytskikt. Ombyggnad och modernisering av ventilation och värme/kyla i huset. En mindre utbyggnad i två plan i anslutning till nuvarande innergård planeras också för att inrymma fler möteslokaler mm. Husets huvudentré planeras att flyttas till annan plats samt att några mindre entréer planeras och en ny godsmottagning.
Upprustning av Kvicksundsbron
Ledverk samt påseglingsskydd i betong för broarna i Kvicksund. Stål- och betongarbeten samt rivning av äldre anläggningskonstruktioner. Klaffbroar.
Ombyggnation av kök vid skola i Eskilstuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av kök och packrum.
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
3-års kontrakt. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 475 st, antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 7 st.
Ombyggnad av Nyköpings residens, Nyköping
Residenset består av två byggnader, Huvudbyggnaden (LOA: ca 4000 kvm) samt Annexet (LOA: ca 1000 kvm). Länsstyrelsen hyr båda byggnaderna, de används till kontor, representation, samt tjänstebostad. Projektet innebär att delar av lokalerna ska ytskiktsrenoveras och att en bättre inomhusmiljö i form av komfortkyla och ny ventilation tillskapas. Lokalerna ska även tillgänglighetsanpassas och brandlarm bytas.
Tillbyggnad av Finningeskolan i Strängnäs
Grundarbeten, krypgrund, för tillbyggnad, källarutrymme för undercentral i krypgrund, markarbeten inklusive finplanering, komplett länkbyggnad/trapphall inklusive VVS-, el- och tele installationer, anpassning av och i befintlig byggnad, teleinstallationer passerkontroll, inbrottslarm och datanät i tillbyggnad och länkbyggnad/trapphall. Tillbyggnad avseende komplett modulbyggnad inkluderande installationer.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Stamrenovering på Gökropet 4 & 5, 38 lägenheter.
Invändig renovering av hotell i Esklistuna
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Installation av ventilationsaggregat i industrihus i Katrineholm
Avser installation av nytt ventilationsaggregat i industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av fällningsbyggnad vid Brandholmen ARV i Nyköping
Ombyggnation av fällningsbyggnaden på Brandholmens ARV i Nyköping. Renoveringen omfattar byggnaden, processdelen, samt samtliga installationer.
Ombyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Avser ombyggnation av befintlig idrottshall som ligger i Rekarnegymnasiets lokaler.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Projektet ligger i stadsmiljö och sträcker sig längs Tullgatan från Rademarchergatan fram till Nygatan och delar av Nygatan samt Rademarchergatan. I projektet ingår VA arbeten, byggnation av ny cirkulationsplats, ny belysning med mera.
Tillbyggnad av Hyndevads vattenverk i Eskilstuna
Projektet avser totalentreprenad i partneringform för nybyggnation av två tillkommande processteg med tillhörande byggnader på Hyndevads vattenverk i Eskilstuna.
Nybyggnation slambehandling/rötkammare Rosenholms ARV i Katrineholm
Upphandlingen omfattar att bygga om befintlig slambehandling/ rötkammare vid Rosenholms arv. Befintlig anläggning är gammal och sliten samtidigt som kapaciteten behöver öka. Målsättningen är att bygga en modern, driftsäker och arbetsmiljövänlig slambehandling/ rötkammare för att även kunna ta emot externslam (avvattnat) från Vingåker, Flen samt livsmedelsavfall och fett.
Ombyggnad av cirkulationsplatser mm i Nyköping
Nyköpings kommun avser att bygga om två (2) cirkulationsplatser till ljusreglerade korsningar samt tillgänglighetsanpassa två (2) busshållplatser. Utförandet kommer att genomföras i fyra etapper där varje del upphandlas separat. Objektet är beläget på Repslagaregatan och berör korsningen Brunnsgatan-Repslagaregatan samt Hospitalsgatan-Repslagaregatan. Busshållplatserna är belägna mellan korsningarna.
Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta
Avser anläggning av en ny asfalterad start- och landningsbana för flygplan med taxibana. Med ungefärlig längd 720 m, bredd 18 m. Taxibana 500 m.
Ombyggnad av radhus i Nyköping
Objektet är radhus byggda i slutet av sjuttiotalet som har behov av helrenovering. Det finns även behov av upprustning av markanläggning kring husen, ytskikt och dränering mm. Objektet är beläget i Nyköping på adress: Sellerigången 17–47.
Renovering och stambyte i flerbostadshus i Katrineholm
Avser Stambyte inkl. ny ventilation och tak med solceller på Storgatan 6A-B, Katrineholm. Huset är byggt 1948 och består av två trapphus. Renovering av badrum. Utbyte av avlopps-, KV-, VV- och VVC-ledningar i badrum och kök. Nytt FTX-aggregat med nya till-och frånluftskanaler. Utbyte av samtliga ventiler och termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Byte av elcentraler, förbereda för laddstolpar i UC. Nytt tak, ny plåt samt ny driftsatt solcellsanläggning. Fönsterbyte samt nya balkongdörrar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Avser nybyggnad av entré, rivning av befintlig entré samt byte av fasadplåt och fönster.
Rivning av industriområde i Nyköping
Avser rivning av industriområde i Nyköping. Raspen 1, 2 och 3.
Utbyte/installation av lastoljebrännare vid panna 3, Idbäcksverket i Nyköping
Omfattar rivning av fyra (4) Lastoljebrännare och ersätta de med två (2) nya Lastoljebrännare inom produktionsanläggningen i Nyköping.
Renovering av demensboende i Trosa kommun
Avser renovering av demensboende. Ytskikten renoveras, ny ventilation och energieffektivisering med fjärrvärme sätts in. I etapp 1 renoveras 11 lägenheter under hösten 2023. I etapp 2 renoveras ytterligare 11 lägenheter under våren 2024.
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad (padelhall) till kyrka och församlingshem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan för väsentlig ändring av flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av reningsverk i Strängnäs
Projektet avser totalentreprenad med arbetsformen partnering för nybyggnation av ett nytt intag samt nya reningssteg i Strängnäs Avloppsreningsverk.
Ny nollpunktsutrustning Folkesta, Eskilstuna
Avser byte av Folkesta-stationens 10 kV nollpunktsutrustning till 2 nya nollpunktsbildare med reaktorer och motstånd. Befintliga 10kV-fack ska anpassas och mata nollpunktsbildarna via nya kablar. Berörd kontrollutrustning förnyas och anpassas och ny automatik installeras. Beställaren har ramupphandlat en specifik betongbyggnad för nollpunktsutrustningen och entreprenören ska avropa/avisera byggnadsleveransen till beställaren som ropar av byggnaden via ramavtalet.
Tillbyggnad av restaurang, kontor m.m. i Stavsjö etapp 3
Planer för kök, restaurang, kontor, konferens. Stavsjö 2:191, 2:187, 2:186.
Ombyggnad av gata i Malmköping
Ombyggnad av gata.
Tilllbyggnad av matsal vid skola i Katrineholm
Avser tillbyggnad av befintlig matsal samt kontor och fläktrum. Anpassning av ventilation i befintlig matsal.
Kulturminnesåtgärder i basområde Flen, Nyköping och Hallsberg
Restaurering av ett flertal väganknutna kulturmiljöobjekt, flera med kulturminnesstatus, längs statliga vägar i Södermanlands län och Örebro län. Kulturmiljöobjekten består av stenmurar, milstolpar av sten, gjutjärn och trä, väghållningsstenar, minnesstenar samt gränsmärken av såväl sten som gjutjärn.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Utbyte av hissar på sjukhus i Nyköping
Region Sörmland avser inom Nyköpings lasarett i Nyköping genom entreprenad utbyta befintliga linhissar 111, 112 och 113.
Renovering av fönster i Floda kyrka
Renovering av fönster.
Utbyte av överbyggnad på vägbro i Bolverstorp
Utbyte av broöverbyggnad, lager och anslutande räcken. Bortrivning av befintlig bro. Betongreparationer. Bandel 414. 1-spanns balkbro i stål med en betongplatta som har en spännvidd på 16,5 m. Total konstruktionslängd 17 m. Bron ligger på enskild väg och går över 2 spår, Västra stambanan, som är elektrifierade.
Om- och tillbyggnad av kök på Slottsskolan i Eskilstuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av Slottsskolans tillagningskök med tillhörande kringytor för omklädning/dusch och administrativa ytor och förråd etc. Ett nytt fläktrum byggs på vindsvåningen. BTA ombyggnad, ca 230 m2, BTA tillbyggnad ca 75 m2.
Robusthöjande ställverksåtgärder på Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm
Upphandling av entreprenör för utförande av totalentreprenad för robusthöjande åtgärder för Regionsjukhuset Karsuddens eldistributionssystem.
Installation av solceller på fastigheter i Eskilstuna
Avser installation av solcellsanläggningar på: Djurgårdsskolan, Skickligheten 1 Balsta gruppboende, Östermalm 1:1 Hammargärdets gymnastik, Öja-Berga 5:16 Slättens omsorgsboende, Mesta 2:1
Termisk sprutning av panelväggar vid hetvattenpanna i Nyköping
Uppdraget innebär att ett parti med förtunnade tuber ska skyddas för att säkerställa driften av pannan. Arbetet ska utföras i samband med revisionsstopp oktober 2023. Området som ska beläggas är cirka 75 kvadratmeter.
Utvändigt underhåll av kontor i Katrineholm
Avser utvändig ändring av tak på kontorshus/lokal (byte av takbeklädnad).
Rivning av förskola i Vingåker
Rivning av förskola på ca 600 kvm.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Utbyte av styrsystem vid Kraftvärmeverket i Eskilstuna
Under 2024 ska två AC450 system, benämnda 16,7 och 16,9, som styr huvudpannan KVV, bytas ut. Från dessa två AC450-system är AF100-nätverk uppbyggt till s800-IO slavnoder. Även dessa nätverk är på väg att bli obsoleta och ska därför uppgraderas till ett Profinet-baserat nätverk.
Installation av solcellsanläggning på fastighet i Eskilstuna
40 kWp solceller installeras på nästan platt papptak på Nitaren 17, Stålbrännaregatan 5 i Eskilstuna.
Ombyggnad av linjekiosker sträckan Katrineholm-Åby
Ombyggnad 36 volt. Anpassningar i linjekiosker, matning till ordinarie signalsystem ska skiljas från testbanans linjekretsar.
Installation av energilager i Isstadion i Eskilstuna
Eskilstuna Kommunfastigheter AB har fått i uppdrag från Eskilstuna kommun att bygga/installera ett energi lager på isstadion. Effekten skall vara på ca 1200 kW för att sänka effekttoppar och hjälpa till med frekvenstjänster mot svenska kraftnät. Energilagret placeras i källare.
Tillbyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Tillbyggnad av LSS-boende.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trosa
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Hyresgästanpassning av industrihus i Eskilstuna
Ombyggnad/hyresgästanpassning av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Gnesta
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Renovering av klockstapel i Eskilkstuna
Avser renovering av klockstapel.
Invändig renovering i vattentorn i Katrineholm
Renovering av invändig trappa.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).