Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södermanlands län

Eskilstuna (45)
Flen (4)
Gnesta (6)
Nyköping (28)
Trosa (3)
Vingåker (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

Nybyggnation slambehandling/rötkammare Rosenholms ARV i Katrineholm
Upphandlingen omfattar att bygga om befintlig slambehandling/ rötkammare vid Rosenholms arv. Befintlig anläggning är gammal och sliten samtidigt som kapaciteten behöver öka. Målsättningen är att bygga en modern, driftsäker och arbetsmiljövänlig slambehandling/ rötkammare för att även kunna ta emot externslam (avvattnat) från Vingåker, Flen samt livsmedelsavfall och fett.
Ny- och ombyggnad av väg 57 mellan Gnesta-Järna
Cirkulationsplats, breddning till stigningsfält, breddning av väg, profiljustering av väg, anläggande av gång och cykelbanor. Sträckan är totalt ca 18 km längs väg 57 från Östra Storgatan i Gnesta till Rönnvägen i Järna.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Ombyggnad/ROT-renovering till kontorslokaler i Eskilstuna
Projektet består totalt av en yta på 13 487 kvm. Hela fastigheten ska ROT-renoveras och byggas om till administrativa kontor för olika verksamheter. Rotrenoveringen kommer omfatta fasadbyte, byte av el, vent samt vvs i hela fastigheten. I ombyggnaden omfattas även viss justering på yttre miljön fast i mindre omfattning.
Till och ombyggnad av kontor i Oxelösund
Kontoret kommer att bli cirka 9 000 kvm stort efter renoveringen. Bland annat innebär renoveringen en koldioxidbesparing jämfört med nybyggnation, liksom solceller på tak, hushållning av dricksvatten och lägre energiåtgång.
Ombyggnad till lokaler för försvarsverksamhet vid Migrationsverket i Flen
Entreprenaden omfattar ombyggnad och tillbyggnad av hus H1, H2, H3 och H4, mindre arbeten på hus I1, I2 och I3 samt utvändiga markarbeten på fastigheten Jättuna 1 i Flen. Ombyggnaden omfattar både exteriöra arbeten som nya tak och fönster, utrymningsvägar, tillbyggnad av matsal m.m. samt invändiga arbeten i form av helt ny planlösning, layout i nybyggnadsstandard samt nya installationssystem. Utvändigt utförs rastgårdar och perimeterskydd, nya vägar, reservkraftsanläggning och carport för tjänstefordon.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Mariefred
Eventuellt även byte av kök och fönster.
Ombyggnad av Östra infarten i Nyköping
Cirkulationsplats Ekensberg byggs om och blir tvåfilig, vägen byggs om till 2+2 körfält mellan cirkulationsplats Ekensberg och trafikplats 134 Påljungshage, avfarten vid trafikplats 134 byggs om till en så kallad droppformslösning mot Lennings väg. En gång- och cykeltunnel under avfartsrampen (för gång- och cykelvägen utmed Lennings väg) ingår också.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Stambyte av 106 st lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Strängnäs
Stamrenovering och säkerhetshöjande åtgärder.
Ombyggnad av kommunhus i Strängnäs
Det aktuella projektet innebär att bygga om dagens kommunhus till att stödja ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det innebär: rivning av befintliga innerväggar och ytskikt och uppbyggnad av nya innerväggar och ytskikt. Ombyggnad och modernisering av ventilation och värme/kyla i huset. En mindre utbyggnad i två plan i anslutning till nuvarande innergård planeras också för att inrymma fler möteslokaler mm. Husets huvudentré planeras att flyttas till annan plats samt att några mindre entréer planeras och en ny godsmottagning.
Ombyggnad av kontorslokaler i Eskilstuna
Entreprenaden avser ombyggnad av kontorslokaler. Ett flertal hyresgäster ska flytta inom byggnaden samt ett antal ytor ska frigöras för nya hyresgäster. I uppdraget ingår att planera flyttrörelserna i byggnaden.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Efter ombyggnaden/tillbyggnaden kommer skola ha plats för ca 420 elever i årskurs F-6. Även ombyggnation av utemiljön ska ingå i projektet.
Rotrenovering av kontor i Strängnäs
Rot renovering av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av fällningsbyggnad vid Brandholmen ARV i Nyköping
Ombyggnation av fällningsbyggnaden på Brandholmens ARV i Nyköping. Renoveringen omfattar byggnaden, processdelen, samt samtliga installationer. Entreprenaden omfattar projektering och uppförande av bygg- och installationsdelar samt ombyggnation process- och maskinanläggning I entreprenaden ingår även viss rivning av befintliga byggnadsdelar, installationer mm.
Vägmarkeringar inom Södermanlands län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Montering av ledverk på Kvicksundsbron
Ledverk samt påseglingsskydd i betong för broarna i Kvicksund. Stål- och betongarbeten samt rivning av äldre anläggningskonstruktioner. Klaffbroar.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av köken och vitvaror, fönsterbyte, värmestammar och radiatorer, FTX Aggregat med återvinning, takbyte inkl solceller, energieffektiviseringar. En Huvuddel på 122 Lgh uppdelad på 8 st Etapper Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264411, 2264426 samt 2264431.
Tillbyggnad av Finningeskolan i Strängnäs
Grundarbeten, krypgrund, för tillbyggnad, källarutrymme för undercentral i krypgrund, markarbeten inklusive finplanering, komplett länkbyggnad/trapphall inklusive VVS-, el- och tele installationer, anpassning av och i befintlig byggnad, teleinstallationer passerkontroll, inbrottslarm och datanät i tillbyggnad och länkbyggnad/trapphall. Tillbyggnad avseende komplett modulbyggnad inkluderande installationer.
Ombyggnad av demensboende i Katrineholm
Entreprenaden omfattar hus B-F och renovering till verksamhetsklass 5B med installation av sprinkler, nya ventilationsaggregat med kyla, samt ombyggnation och nya ytskikt i samtliga hus. A-huset (admin) får ny vent, ny rumsbildning med nya ytskikt.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Projektet ligger i stadsmiljö och sträcker sig längs Tullgatan från Rademarchergatan fram till Nygatan och delar av Nygatan samt Rademarchergatan. I projektet ingår VA arbeten, byggnation av ny cirkulationsplats, ny belysning med mera.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte inom Saxen 31, Stenkvistavägen 21-Vasavägen 38, Eskilstuna som innehåller totalt 24 st lägenheter, byggt 1959. 3 st våningsplan med lägenheter, samt lokal i källarvåning.
Energisparåtgärder/upprustning av förskola i Eskilstuna
Avser energisparåtgärder i samband med upprustning av lokaler. Fokus ska ligga på energieffektiva lösningar, där elbesparingar prioriteras högt.
Ombyggnad av bilhall i Nyköping
Invändig uppfräschning av lokalen och utvändiga fasadarbeten.
Invändig renovering av hotell i Esklistuna
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Hyresgästanpassning av kontor i Eskilstuna
Hyresgästanpassning av kontor, hyresgästen är ej officiell ännu.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Del av befintlig skolbyggnad som projektet avser innefattar två plan med befintliga skollokaler och en underliggande krypgrund. Projektet omfattar cirka 1550 m2. Efter ombyggnationen är klar kommer plan 10 inhysa 8 stycken klassrum, 3 stycken grupprum, matsal/kök, 3 stycken RWC, 5 stycken WC, personalrum, ett antal förrådsutrymmen och övriga komplementsutrymmen. På plan 11 inhyses 9 stycken klassrum, 4 stycken grupprum, rörelserum/musik, 2 stycken RWC, 4 stycken WC, personalrum, ett antal förrådsutrymmen och övriga komplementsutrymmen.
Ombyggnad samt stamrenovering av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser stamrenovering i Kv. Föreningen 17 som är fördelat på två huskroppar i kvarteret. Adress: Östra Storgatan 16A-B samt Östra Kyrkogatan 20C i Nyköping.
Renovering av flerbostadshus i Vingåker
Lägenheterna kommer att få nytt ytskikt både på väggar, golv och tak. Nya köksluckor och garderobsdörrar kommer att monteras. Alla lägenheter blir utrustade med säkerhetsdörrar och nya el centraler. Avloppsstammar samt värmestammar byts ut och badrummen renoveras.
Ombyggnad av cirkulationsplatser mm i Nyköping
Nyköpings kommun avser att bygga om två (2) cirkulationsplatser till ljusreglerade korsningar samt tillgänglighetsanpassa två (2) busshållplatser. Utförandet kommer att genomföras i fyra etapper där varje del upphandlas separat. Objektet är beläget på Repslagaregatan och berör korsningen Brunnsgatan-Repslagaregatan samt Hospitalsgatan-Repslagaregatan. Busshållplatserna är belägna mellan korsningarna.
Robusthöjande ställverksåtgärder på Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm
Upphandling av entreprenör för utförande av totalentreprenad för robusthöjande åtgärder för Regionsjukhuset Karsuddens eldistributionssystem.
Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta
Avser anläggning av en ny asfalterad start- och landningsbana för flygplan med taxibana. Med ungefärlig längd 720 m, bredd 18 m. Taxibana 500 m.
Ombyggnad av radhus i Nyköping
Objektet är radhus byggda i slutet av sjuttiotalet som har behov av helrenovering. Det finns även behov av upprustning av markanläggning kring husen, ytskikt och dränering mm. Objektet är beläget i Nyköping på adress: Sellerigången 17–47.
Renovering av funktion i marin miljö, Fortifikationsverket
Avser renovering av funktion i marin miljö. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Renovering och stambyte i flerbostadshus i Katrineholm
Avser Stambyte inkl. ny ventilation och tak med solceller på Storgatan 6A-B, Katrineholm. Huset är byggt 1948 och består av två trapphus. Renovering av badrum. Utbyte av avlopps-, KV-, VV- och VVC-ledningar i badrum och kök. Nytt FTX-aggregat med nya till-och frånluftskanaler. Utbyte av samtliga ventiler och termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Byte av elcentraler, förbereda för laddstolpar i UC. Nytt tak, ny plåt samt ny driftsatt solcellsanläggning. Fönsterbyte samt nya balkongdörrar.
Ombyggnad av torg i Eskilstuna
Projektet består i att bygga en ca 3500 m2 stor torgyta inklusive belysning, Va-arbeten samt utsmyckning. Ingående arbeten är schaktarbeten, VA-arbeten, nya överbyggnader, lättfyllning, beläggning av smågatsten, storgatsten, marktegel, betongmarkplattor, kantsten, belysnings-el, sättning av fundament, betongarbeten, växtbäddar, planteringar och montering av tillhandahållna konstskulpturer i glasfiber mm.
Rivning av industriområde i Nyköping
Avser rivning av industriområde i Nyköping. Raspen 1, 2 och 3.
Utbyte av överbyggnad på vägbro i Bolverstorp
Utbyte av broöverbyggnad, lager och anslutande räcken. Bortrivning av befintlig bro. Betongreparationer. Bandel 414. 1-spanns balkbro i stål med en betongplatta som har en spännvidd på 16,5 m. Total konstruktionslängd 17 m. Bron ligger på enskild väg och går över 2 spår, Västra stambanan, som är elektrifierade.
Tillbyggnad av bensinstation i Eskilstuna
Tillbyggnad av drivmedelsanläggning/butik.
Ombyggnad av va-ledning i Strängnäs
Anmälan för installation av vatten och avlopp.
Om- och nybyggnad av gator och GC-vägar mm i Arnö, Nyköping
Avser ombyggnation av gata och GC i korsningen Bilvägen-Rattvägen, byggnation av Karossvägen inklusive GC-väg och vändplats samt byggnation av dagvattenanläggning i natur/dike i områdets södra del enligt dagvattenutredning.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Utbyte av styrsystem vid Kraftvärmeverket i Eskilstuna
Upphandlingen avser ett avtal som ska tillgodose ESEMs behov av styrsystem AC450. AC450 är ett PLC-system som används för att styra alla pannor, gemensamma processer såsom bränsle och fjärrvärme samt fjärrkyla på Vattumannen (Ståhlbergsvägen 2, 632 21 Eskilstuna). Från dessa två AC450-system är AF100-nätverk uppbyggt till s800-IO slavnoder. Även dessa nätverk är på väg att bli obsoleta och ska därför uppgraderas till ett Profinet-baserat nätverk.
Ny nollpunktsutrustning Folkesta, Eskilstuna
Avser byte av Folkesta-stationens 10 kV nollpunktsutrustning till 2 nya nollpunktsbildare med reaktorer och motstånd. Befintliga 10kV-fack ska anpassas och mata nollpunktsbildarna via nya kablar. Berörd kontrollutrustning förnyas och anpassas och ny automatik installeras. Beställaren har ramupphandlat en specifik betongbyggnad för nollpunktsutrustningen och entreprenören ska avropa/avisera byggnadsleveransen till beställaren som ropar av byggnaden via ramavtalet.
Ny bränsletransportör till P6 Kraftvärmeverket i Katrineholm
Avser ny bränsletransportör till P6 Kraftvärmeverket i Katrineholm.
Utbyte av belysning vid Fristadstorget i Eskilstuna
Objektet innebär att befintliga armaturer ska ersättas med nya moderna LED-armaturer samt inkoppling, kabeldragning, riktningsjustering och grundläggande programmering till kommunens styrsystem vid Fristadstorget i Eskilstuna.
Ny rejektkross till kraftvärmeverk i Eskilstuna
Avser uppförande av en rejektkross eller så kallad barkrivare till Esem:s kraftvärmeverk.
Ombyggnad av gata och ledningar i Malmköping
Flens kommun har för avsikt att färdigställa den sista delen av Landsvägsgatan, ombyggnation av gata och sidoytor. I samband med det förnyar Sörmland Vatten och Avfall AB ledningsnätet. Objektet avser ombyggnad av gator, trottoarer, belysning och VA-ledningar. Entreprenaden genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Flens kommun och Sörmland Vatten och Avfall AB.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms, Flens och Vingåkers kommun
Objektet avser renovering av VA-ledningar på: Annebergsvägen, Hälleforsnäs (A), Bergsgatan-Solstugevägen (Nybble), Flen (B), Hasselvägen, Flen (C), Orrögatan Flen (D) samt Skiringe Mellösa (E) i Flens kommun. Claestorpsvägen, Katrineholm (F), Herkulesgatan, Katrineholm (G), Sjölandsvägen, Katrineholm (H) samt Sköldhemsvägen, Sköldinge (I) i Katrineholms kommun. Bondegatan Slottsområde, Vingåker (J), Jägaregatan 31–33, Vingåker (K) samt Sävstaholmsvägen, Vingåker (L) i Vingåkers kommun.
Ombyggnad av skyddsrum i flerbostadshus i Nyköping
Tillföra 2st In & Utrymningsvägar/trappor till skyddsrum på fastigheten Gruvan 15 i Nyköping.
Rivning av servicebyggnad i Gnesta
Rivningslov för servicehus.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Katrineholm
18 balkonger, inglasning, nya balkongplattor.
Utbyte av hissar på sjukhus i Nyköping
Region Sörmland avser inom Nyköpings lasarett i Nyköping genom entreprenad utbyta befintliga linhissar 111, 112 och 113.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Smedjegatan ska byggs om till ett gång- och cykelstråk, med gata i nollnivå, nya planteringsytor och förbättrad belysning. Ingående arbeten är tillfälliga trafikanordningar, demontering/rivning av kantstenar och plattor, fräsning/rivning beläggningar, schaktarbeten, vakuumschakt, kabelförläggning, nya belysningsfundament, grusöverbyggnad, beläggningsarbeten, plattläggning, planteringsgropar, höj- och sänkbar pollare, smidesarbete för räcke, installation av belysningsstolpar och armaturer.
Byte av konstgräs på Vasavallens IP i Strängnäs
Avser byte av befintligt konstgräs på Vasavallens konstgräsplan.
Panelbyte i övre delen av CFB pannan vid Kraftvärmeverket i Eskilstuna.
Avser panelbyte i övre delen av CFB pannan i Eskilstuna. Byta ut delar av front och bakvägg i raka väggar (ca 2x18 m2). Passande paneler monteras enligt befintlig konstruktion och mått.
Tillbyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av församlingshem samt installation av ventilationssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.
Byte av tak, fönster mm för Tekniska Verken i Katrineholm
Projektet avser att på totalentreprenad utföra fönsterbyte, byte av värmestammar och radiatorer i omfattning enligt VVS-beskrivning. Byte av takpannor inkl underliggande läkt och papp, plåtarbeten, in- och utvändiga målningsarbeten, lagning fasad etc. Asbestsanering, ljud och brandtätningar i samband med rivningar och nya håltagningar förkommer.
Renovering av stålkonstruktion, Fortifikationsverket
Byggledare med stora närvarokrav på plats. En generalentreprenad med flera totalentreprenader under sig.
Ombyggnad av kontor i Vingåker
Projektet omfattar ombyggnad av nuvarande reception och nya kontor till socialtjänsten, samt omflytt av Polis samt annan berörd verksamhet inom bygganden. Ombyggnadsdelen berör ca 900kvm.
Byte av konstgräs på Hammarens IP i Mariefred
Avser byte av befintligt konstgräs (11-manna-plan) på Hammarens IP i Mariefred.
Installation av solceller på skola i Strängnäs
Planerar att sätta solceller på fler skoltak SFAB håller på att ta fram en plan för att sätta upp solceller på fler fastigheter.
Ny utemiljö vid förskola i Eskilstuna
Ny utemiljö vid förskola på Årbygatan.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Beläggningsarbeten på GC-väg i Katrineholm
Väg 56, asfaltering av GC-bana.
Hyresgästanpassning av kontor i Nyköping
Hyresgästanpassning ca 525 kvm
Inre ombyggnad av ishall i Flen
Totalentreprenad gällande inre ombyggnation av ishallen i Flen, dvs. rivning och demontering av befintlig sarg och båssystem samt anläggning av ny sarg och nytt båssystem. En ramp ska även monteras i anslutning till avbytarbåsen samt en rullstolsplats i kurva vid läktaren.
Ombyggnad av Nävekvarns skola i Nyköping
Projektet är främst en ombyggnad av skolans tillagningskök och matsal.
Renovering av skorstenar vid Idbäcksverket och Lasarettet i Nyköping
Objektet avser renovering av 2 skorstenar för Vattenfall på Idbäcksverket samt en Lasarettet i Nyköping.
Tillbuggnad av personalytrymmen i Katrineholm
Tillbyggnad av personallokal och invändigt underhåll på värmeverket.
Hyresgästanpassning för Apotek i Eskilstuna
Hyresgästanpassning för Apotek i affärshus.
Tillbyggnad av personalbyggnad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av personalbyggnad.
Tillgänglighetsanpassning vid flerbostadshus i Eskilstuna
Tillgänglighetsanpassning av entré.
Installation av energilager i Isstadion i Eskilstuna
Entreprenaden avser projektering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av batterianläggning. Installationerna utförs med den omfattning som krävs för en komplett, funktionsduglig och driftfärdig anläggning i enlighet med upphandlingens underlag och gällande myndighetskrav och rekommendationer.
Biträdande projektledare till projektkontor VO Underhåll
Placeringsort är Trafikverkets kontor i Eskilstuna, Solna, Uppsala, Gävle eller Borlänge.
Ombyggnad av Snickeriet vid behandlingshem i Vingåker
Renoverings- och nybyggnadsarbeten med iordningsställande av lokaler i byggnaden ”Snickeriet” avses genomföras till delvis annan utformning än nuvarande. Denna upphandling avser alla dessa arbeten inkluderande materielanskaffning.
Rivning av tillbyggnad (moduler) på Ellwynska skolan i Katrineholm
Ellwynska skolan består av en Villa som blivit hopbyggd med moduler i 1-plan. Rivningsarbeten där hela tillbyggnadens ingående material och inredning inklusive alla installationer rivs och bortforslas. Fastigheten ska vid färdigställandet vara helt fri från rivningsmassor och marken iordningställd med ny matjord och gräs.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av hiss i flerbostadshus.
Renovering av hiss i flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av hiss i flerbostadshus (renovering).
Ombyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av VA-anordning i flerbostadshus (stambyte).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Trosa
Bygglov för ändrad användning av serviceboende.
Rivning av flerbostadshus i Gnesta
Rivningslov för rivning flerbostadshus.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Nyköping
Anmälan om ändring av hiss i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av radhus.
Ombyggnad av ventilation i skola i Strängnäs
Ändring av ventilationen i skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).