Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södermanlands län

Eskilstuna (38)
Flen (7)
Gnesta (7)
Nyköping (45)
Trosa (7)
Vingåker (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Ny jordsorteringsanläggning och deponi i Eskilstuna
På jordsorteringsanläggningen ska man ta hand om och tvätta överskott av jordmassor från anläggningsarbeten och återvinna sand och makadam.
Om- & tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation av fastigheterna Vildrosen 1 & 6 och Västra Folkskolan 1. Västra Folkskolan, BTA ombyggnad: 4 665 m², BTA tillbyggnad: 113 m². Vildrosen, BTA ombyggnad: 5 866 m², BTA tillbyggnad: 66 m².
Utbyggnad av flygplats i Nyköping
Nytt ILS-system inkl. ljus och frekvenssändare.
Ombyggnad av högstadieskola i Katrineholm
Objektet avser ombyggnad av Tallåsskolan, så den blir en del av nya Järvenskolan (Projekt 1404404). Tallåsskolan har 4 våningsplan, var av det nedersta delvis ligger under mark. Total BTA som ska renoveras i sin helhet är ca 4215 m2. Sedan tillkommer ytterligare yta, ca 1470 m2, där endast vissa installationer ska bytas eller uppdateras och efterlagningar pga. detta behöver utföras.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte i Östra Åsgatan 15 A-I som innehåller 75 st lägenheter, Lägenheter i markplan mot gården samt tre våningsplan med underliggande centralgarage.
Stambyte av flerbostadshus i Trosa
Stambyte samt bygganmälan övrigt, ventilation, Trosalundsgatan 11-21.
Underhållsbeläggning varm i Södermanlands län
Grupp D52 2022-2024 inom Södermanlands län.
Renovering & ombyggnad av stall i Oxelösund
Avser restaurering och ombyggnad av Stallet, Stjärnholms slott.
Om- och tillbyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av ca 500 m2 samt ombyggnad av ca 3200 m2. Objektet är beläget på Krongatan 14 i Eskilstuna.
Reinvestering/förnyelse av rörnät i Eskilstuna
Projektet omfattar reinvestering (förnyelse) av ca 1000 m meter huvudledningar och ca 400 m servisledningar för dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Entreprenaden omfattar Markarbeten för VA-ledningar, Återställning vägar, GC banor, grönytor mm samt Åtgärder för trafik under byggnadstiden.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Kamomillgången 2-33. Objektet är radhus byggda i slutet av sjuttiotalet som har behov av helrenovering. Det finns även behov av upprustning av markanläggning kring husen, ytskikt och dränering mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus (förstärkning av fasad).
Renovering av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för renovering av flerbostadshus.
Underhållsbeläggning halvvarm samt avvattning i Södermanlands län
Beläggningsgrupp D25/2022 (huvuddel 1 för år 2022).
Underhållsbeläggning halvvarm samt avvattning i Södermanlands län
Beläggningsgrupp D22/2022-2024 (huvuddel 1 för år 2022, huvuddel 2 för år 2023 och huvuddel 3 för år 2024).
Renovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Renovering av flerbostadshus.
Underhåll av järnvägstunnel i Strängnäs
Bandel 451, km 50+307 - km 53+222. Utförs under 3 års tid.
Renovering av skolkök, Gnesta
Ventilationsbyte, renovering av kök, byggnation av nytt diskrum, byte av kylanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av panelväggar och beläggning av tak vid Vestibul P3 på Idbäcksverket, Nyköping
Entreprenaden avser byte av panelväggar (tuber) samt beläggning av tak i område Vestibul på panna 3 inom produktionsanläggning Idbäcksverket i Nyköping.
Tillbyggnad av villaområde i Strängnäs
Planområdet är beläget på Tosterö, längs Oxhagsvägen i Stavlund, Strängnäs kommun. Syftet med planarbetet är att möjliggöra för större byggrätter för fastigheterna Kremlan 1, 2 och 3.
Anläggande av vandringshinder i Trosaån
Projektetes syfte är att skapa fiskvägar för att underlätta vandring för fisk genom Trosaån. De platser som berörs är Trosa kvarn samt Husby kvarn och Nygårdsdammen i Vagnhärad.
Utbyggnad av mottagningsstation i Eskilstuna
Eskilstuna Miljö och Energi söker en samarbetspartner som ska bygga ut ett befintligt 130 kV ställverk för två stycken nya 130/20kV transformatorer. Entreprenaden bedrivs enligt AB04. Transformatorerna ska ej levereras, utan tillhandahålls av beställaren. Transformatorerna levereras i början av december 2022. Entreprenören avropar övriga av beställaren tillhandahållna komponenter och samordnar leveranser och sidoentreprenader.
Utveckling av infrastruktur vid flygplats i Eskilstuna
Eskilstuna avser att, få till stånd en infrastrukturell utveckling av Eskilstuna Flygplats med fokus på att kombinera flygtransporter med anslutande järnväg, vägnät, passagerartrafik och tunga godstransporter.
Byte av rökgaskondenseringsanläggning vid KVV i Eskilstuna
Avser installation av ny rökgaskondenseringsanläggningen efter CFB.
Kulturminnesåtgärder i Södermanlands län
Renovering milstolpar, murning av fundament, markarbeten mm. Nyköping, Flen, Hallsberg och Arboga.
Renovering av kaj i Eskilstuna
Renovering av mur vid kaj.
Balkonginglasning & takomläggning på flerbostadshus i Nyköping
Inglasning av befintliga balkonger samt takomläggning.
Installation av solceller på särskilda boenden i Eskilstuna
Installation av solceller på 3 särskilda boenden i Eskilstuna.
Reparation av broar i Eskilstuna
Objektet avser åtgärder på tre olika broar. Aktuella broar är: Bro 4-116-1, bro över Eskilstunaån, Rådhusbron Eskilstuna, Bro 4-313-3, bro över Gymnastikgatan, Västermarksgatan Eskilstuna samt Bro 4-561-1, bro över Torshällaån, Holmenleden Torshälla Eskilstuna. Arbetena omfattar betongreprationer ovan vatten, injektering av sprickor, underhålla av brolager, impregnering, tätskicksarbeten, beläggningsarbeten, rengöring, tätprofil till övergångskonstruktioner, utbyte grundavlopp mm.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms, Flens och Vingåkers kommun
Objektet avser renovering av VA-ledningar på: Stationsplan, Lillgatan, Hagavägen/Flintbacken, Bie, Prinsgatan, Storgatan, Industrigatan och Djulögatan i Katrineholms Kommun, Olofsbergsvägen, Hälleforsnäs, Flens Kommun samt Engelbrektsgatan och Ängsgårdsvägen, Högsjö, Vingåkers Kommun.
Ombyggnad av bro över Eskilstunaån, Vilstabadet Eskilstuna
Ingående arbeten är rivning av beläggning, isolering, räcke och kantbalk. Ny kantbalk, nya grund- och ytavlopp, ny isolering, ny beläggning, nytt räcke, arbeten med konerna, betongreprationsarbeten och impregnering.
Ombyggnad av bowlinghall i Flen
Avser ombyggnad av bowlinghallen med närliggande ytor.
Byte och installation av startoljebrännare till värmeverk i Nyköping
Anläggningen omfattar rivning av befintliga startoljebrännare inklusive brännarstyrningen och leverans och installation av nya startoljebrännare inklusive brännarstyrning.
Reparation av broar vid Hult och Strökärr
Betongreparationer och injektering.
Ny busstvätt samt reningsverk vid bussdepån i Strängnäs
Befintlig busstvätt ska uppdateras och ny komplett tvättanläggning ska installeras i och i anslutning till befintlig tvätthall.
Erfaren projektingenjör för Investering distrikt Öst/Stockholm
Placering Eskilstuna. Grunduppdrag 1,5 år + option 1 år.
Uppförande av påkörningsskydd vid Carlavägen i Eskilstuna
Objektet avser att uppföra ett oeftergivligt påkörningsskydd som ska skydda järnvägsbron från påkörningar från södergående fordonstrafik. Påkörningsskyddet ska tillverkas i stål. Platsgjutna betongfundament ska grundläggas djupt. Återställningsarbeten med kantsten, släntbeklädnader, asfalt, vägmarkeringar, räcken mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus på Hökaren 21 och Härolden 7, omfärgning av fasad.
Rivning av förskola i Eskilstuna
Rivning av befintlig förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till 5 bostäder i flerbostadshus.
Reparation av bro i Torshälla
Objektet avser arbeten på bro 4-134-1 över Eskilstuna nedre kanal, Brogatan i Torshälla. Ingående arbeten är betongreprationer, utbyte av övergångskonstruktion, utbyte av syll och slitplan mm.
Utbyte av konstgräs på befintlig fotbollsplan i Trosa
Utbyte av befintligt konstgräs inkl sviktpad för fotboll.
Upprustning av vårdcentral i Gnesta
Upprustning av vårdcentral i Gnesta.
Installation av solcellsanläggningar på bruksområdet i Hälleforsnäs
Avser solcellsanläggningar på 2 st byggnader på Hälleforsnäs bruksområde.
Renovering av fönster på Folkets Hus i Nyköping
Nyköpingshem har för avsikt att renovera samtliga fönster, förutom fönster placerade i takkupor, på fastigheten Folkets Hus i Nyköping.
Renovering av fönster på skollokaler i Nyköping
Renovering av 162 fönster i gymnasieskola från tidigt 1900-tal.
Renovering av idrottsplats i Oxelösund
Planer för en ny mobil läktare samt att läktaren vid konstgräsplanen ska renoveras och tillgänglighetsanpassas. Även entrén till idrottsplatsen får ett lyft, då befintlig entré rivs och ersätts med grindar.
Renovering av tak på A-ladan vid KVV i Eskilstuna
Avser renovering av A-ladans tak på KVV i Eskilstuna.
Målningsarbeten mm på behandlingshem i Vingåker
Behandlingshemmet Vårnäs består av era byggnader. Huvudbyggnaden samt några andra mindre byggnader är i behov av målning med tillhörande snickeri- samt plåtarbeten. Entreprenaden innefattar Förbehandling, Snickeri- och plåtarbeten för reparation av trasiga fasader etc, Målningsarbeten samt Tillhandahållande och montering av nya hängrännor vid kök/lastkaj.
Nytt golv i idrottshall i Katrineholm
Nytt golv i Nyhemshallen.
Rivning inför nybyggnad av förskola i Vingåkers kommun
Rivning inför nybyggnad av förskola på Rådjursgränd 1.
Utvändigt underhåll av brandstation i Eskilstuna
Ombyggnad av omklädningsrum på brandstation.
Renovering av fönster, fasad & tak på kyrka i Strängnäs
Renovering av fönster, fasader & renovering av kyrktornets tak.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ombyggnad av byggnad för utbildning.
Rivning av församlingshem i Trosa
Rivning inför nybyggnad av klimatsmart enplansbyggnad.
Renovering av tak på flerbostadshus i Gnesta
Byte av ytskikt på taket på Landshammarsgatan 2 A-C.
Tillbyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av befintliga byggnader till restaurang/bistro och inrednings- och livsmedelbutik samt installation av braskamin.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av industrifastighet.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov och marklov för rivning av byggnad för kontor.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager Fargo 38,40,42.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av gym i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till gym.
Rivning av ekonomibyggnad i Katrineholm
Ansökan om rivningslov för huvudbyggnad och två flygelbyggnader.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av byggnad för industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av entré/luftsluss samt byte av fasad på industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning och till- och ombyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (byggnation av balkonger).
Rivning av grupphus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av 4 st enbostadshus.
Renovering av bro i Trosa
Renovering av bro.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).