Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södermanlands län

Eskilstuna (37)
Flen (6)
Gnesta (5)
Nyköping (37)
Oxelösund (15)
Trosa (4)
Vingåker (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Basunderhåll järnvägsanläggning Västra- och Södra Stambanan
Basunderhåll av järnvägsanläggning Västra-, Södra Stambanan, VSSB, (Hallsberg)-(Gnesta), (Järna)-(Åby), Katrineholm-(Åby) samt (Flens Övre)- Oxelösund.
Ombyggnad av väg 57 mellan Gnesta-Järna
Cirkulationsplats, breddning till stigningsfält, breddning av väg, profiljustering av väg, anläggande av gång och cykelbanor. Sträckan är totalt ca 18 km längs väg 57 från Östra Storgatan i Gnesta till Rönnvägen i Järna.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt ändring av brandskydd samt VA och ventilation.
Om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, tingsrätt i Eskilstuna
Eskilstuna tingsrätt planeras få helt nya lokaler i Kv Valören 1 i Eskilstuna genom en om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, ursprungligen uppfört 1972. Projektet innebär en total ombyggnad och upprustning av befintlig byggnad som idag är helt tomställd samt en ny tillbyggnad mot Västermarksgatan och järnvägen.
Ombyggnad av väg 55 mellan Dunker-Björndammen
Ombyggnad till 2+1 väg, ny dragning, viltstängsel, 1 faunaport, 2 st faunapassager, nya busshållplatser, nya ersättnings- och parallellvägar.
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, kommer att genom utförandeentreprenad låta utföra ombyggnation av fastigheten Vägporten 2 i Nyköping. Utförlig information finns i upphandlingsdokumenten. Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Om- & tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad av skolbyggnad som ska byggas ihop med tre befintliga huskroppar.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Tillbyggnad av Kjula skola.
Utökad verksamhet i Katrineholm
Utökning av verksamhet. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Torshälla
Projektet avser om-och tillbyggnad av Starens förskola i Eskilstuna kommun. Bef. förskola byggs om till 2 avdelningar, ett storkök, en matsal samt gemensamma ytor. Bef. skyddsrum skall även byggas om. Tillbyggnaden utgör 6 avdelningar, gemensamma ytor samt tekniska utrymmen. Komplementbyggnader skall uppföras på förskolegården. Utemiljö anläggs med tillhörande utrustning.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vingåker
Entreprenaden avser leverans och uppförande av ramp vid Vik återvinningscentral, Vingåker i modulutförande.
Om- och tillbyggnad av kontor och utställningslokal i Eskilstuna
Avser ombyggnad till kontor och utställningsytor. Fastigheten är i tre plan och i dagsläget är den stomren. Tillbyggnad med nytt trapphus uppförs i befintlig byggnads gavel enligt ritning. Fastigheten ska vara av industrikänsla. Byggnaden är kulturminnes märkt.
Stambyte i flerbostadshus i Katrineholm
Avser ombyggnad av badrum i de flesta lägenheter. Utbyte av avlopps-, KV, VV och VVC-ledningar, även i kök. Kanalrensning samt byte frånluftsfläktar och spiskåpor inkl injustering frånluft. Samtliga frånluftsdon byts ut. Utbyte av samtliga ventiler och termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Proppskåp byts ut i samtliga lägenheter mot automatsäkringar med jordfelsbrytare som betjänar alla grupper samt integrerad ringklocka.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte i två byggnader, Ådalsvägen 2-4, som innehåller 28 lägenheter vardera. Lägenheter i markplan samt tre våningsplan. Varje fastighet har ett skyddsrum samt en veckotvättstuga, allmänna utrymmen såsom matkällare, förråd, cykelrum, elrum etc. BTA ombyggnad: ca 5 200 m².
Tillbyggnad av industrihus i Trosa
Tillbyggnad av industrifastighet.
Ombyggnad av brandskydd vid Migrationsverket i Flen
Migrationsverket ska åtgärda det byggtekniska brandskyddet i förvarsavdelning 1 och 2 i Flen.
Tillbyggnad av uterink i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av hall ovan en befintlig ute rink. Överbyggnaden utgör väggar och tak samt tillhörande installationer och invändiga samt utvändiga nödvändiga arbeten.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ombyggnaden omfattar verksamhetsanpassning av utbildningslokalerna samt utbyte av ventilationsanläggning.
Om- & tillbyggnad av vård- & omsorgsboende i Eskilstuna
Om- och tillbyggnad, Vård- och omsorgsboende Ekebo, 9 platser.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Förtätning av bostadsområde i Eskilstuna
Syftet är att möjliggöra för förtätning inom befintligt bostadsområde.
Ombyggnad av bowlinghall i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av förråd till idrott & bowlinghall, byggnad 224 eldsund 6:16.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av loge till lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA.
Ventilationsåtgärder i Katrineholm
Entreprenaden omfattar projektering och installation till en fullt färdig och drifttagen luftbehandlingsanläggning.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av cirka 450 m gata. I projektet ingår VA-arbeten, rivning av fjärrvärmerör med skyddshölje av eternit, kabelarbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten och storgatsten, beläggning av prefabricerade element, växtbäddar, plantering, belysningsarbeten inklusive armaturer som både hängs upp i linspann och monteras på stolpar, diverse utrustning såsom bussväderskydd, bänkar, papperskorgar, cykelställ mm.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ombyggnad av förskolelokaler, matsal samt kök.
Ombyggnad av Östra infarten i Nyköping
Cirkulationsplats Ekensberg byggs om och blir tvåfilig, vägen byggs om till 2+2 körfält mellan cirkulationsplats Ekensberg och trafikplats 134 Påljungshage, avfarten vid trafikplats 134 byggs om till en så kallad droppformslösning mot Lennings väg. En gång- och cykeltunnel under avfartsrampen (för gång- och cykelvägen utmed Lennings väg) ingår också.
Trygghetslarm för särskilt boende i Oxelösunds kommun
Trygghetslarm till särskilt boende i Oxelösunds kommun.
Utbyggnad av VA-ledningar i Katrineholm
Upphandlingen omfattar nybyggnad samt idrifttagning av överföringsledningar, distributionsledningar samt servisledningar.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Entreprenader avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad till gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning, förskola till gruppboende.
Strandskoning i Eskilstuna
Avser strandskoning vid Kanonhusholmen i Eskilstuna.
Utbyggnad av skola i Gnesta
Avser utbyggnad av befintlig skola med lokaler för förskoleklass och fritidsverksamhet inklusive förbindelsegång till befintlig skola.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Ny hiss och nytt trapphus vid flerbostadshus i Oxelösund
Nytt utvändigt trapphus samt ombyggnad för hiss i befintligt trapphus.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnad av ca 800 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Planer finns på renovering av lagerlokal samt ombyggnad till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Oxelösund
Planer finns på renovering av samlingslokal samt kök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Planer på renovering av flerbostadshus med dörrar & målning m.m.
Ombyggnad av förskolor i Torshälla
Objektet avser ombyggnad av två hus på totalt ca 1800 m2. Detta gäller Glömsta förskola samt Karamellens förskola som ligger på samma fastighet.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms och Flens kommuner
Objektet avser renovering av inloppsledning till Flens reningsverk samt renovering av spillvattenledningar vid Kanntorpsvägen, Hantverkargatan, Vingåkersvägen och Ringvägen i Katrineholms kommun.
Renovering av bostäder i Oxelösund
Totalentreprenad gällande om- och tillbyggnad och renovering på Kryddvägen 28-42 i Oxelösund.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Ny pump och brandvattendistribution till Värmeverket i Strängnäs
Avser en nybyggnad av en pumpcentral och sprinklerbassäng till sprinkleranläggningen inom Värmeverket i Strängnäs.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning ska utföras av skolbyggnad ca 11 000 m2 samt beläggningar och utrustningar (cykelställ, bänkar mm) kring byggnaden. Efter rivning ska ytan återställas.
Renovering av slamfickor vid reningsverk i Strängnäs
Det som ska repareras är skador där betongens yta sönderdelats av miljön i bassängerna på ytor ovanför skvalpzonen på bassängväggar och bjälklagens undersidor. Vidare ska ledningar och pumpinfästningar bytas, håltagningar göras igenom betongen. Även installation av luckor och omrörare ska utföras. Arbetena ska genomföras etappvis: Etapp 1 - Rötslamsilo 1, 2 och råslamsilo, Etapp 2 - Rötslamsilo 3 och externslamsilo.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnation av äldreboende som innefattar bl.a. ytskikt, kyla, sprinkler, belysning samt certifiering enligt Miljöbyggnad Silver för befintlig byggnad.
Ombyggnad till förskola i Oxelösund
Genom ombyggnationen blir lokalerna mer flexibla och när förskola har gården som pedagogiskt rum kan lokalerna nyttjas genom att dela smågrupperna i mindre grupper för olika aktiviteter. Vid dåligt väder har utomhusavdelningen möjlighet att vistas inomhus.
Ombyggnad av vind i Nyköping
Inredning av 2 vindslägenheter.
Ombyggnad av servicebyggnad på Orrestaö camping
Denna upphandling avser ombyggnad av servicebyggnader och cafébyggnad på Orrestaö Bad och Camping i Flen.
Leverans och montage av linspel till Arnö- och Stegeborgsleden
Avser linspel på Arnöledens färjeläge Oknö i Strängnäs kommun samt Stegeborgsledens färjeläge Norrkrog i Norrköpings kommun.
VA- och beläggningsarbeten i Trosa
Belyst gång- och cykelväg skapas längs Högbergsgatan mellan Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan. Vatten- och avloppsledningar vid Högbergsgatan, Hertig Karls väg och Smäckbrogatan kommer att ses över och förnyas. Hertig Karls väg, delar av Högbergsgatan samt delar av Smäckbrogatan får ny asfalt enligt beläggningsprogrammet. Etapp 1 inleds januari 2021 med fokus på VA-arbeten samt gång- och cykelvägen på västra sidan av Högbergsgatan. Arbetet beräknas ta en paus under sommaren 2021 för att inte störa den ökade trafiken. Etapp 2 inleds efter sommaren 2021 med fokus på Högbergsgatans östra sida samt resterande beläggningsarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till livsmedelsbutik i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av lokal för handel.
Ventilationsombyggnad i omformarstation i Sköldinge
Ombyggnad ventilationsanläggning, förstärkning av skalskydd samt uppförande av solskydd.
Om- & tillbyggnad av kök & matsal på skola i Vagnhärad
Om- & tillbyggnad av kök & matsal.
Trimning av trafikplats Hållet längs E4 i Nyköping
Kapacitetsåtgärder, två genomgående körfält längs med Brunnsgatan och genom en del av cirkulationsplatsen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser ombyggnad av lokal till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Planer för ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus.
Projektingenjörer inom anläggning väg och järnväg i distrikt Öst/Stockholm
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor per resurs förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år per resurs, dock längst till 2024-12-31.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Rivning av förråd samt tillbyggnad av industribyggnad.
Upprustning av Björnlunda vattenverk i Gnesta
Nya råvattenpumpar, renovering råvattenbrunn.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av slöjd- och hemkunskapsbyggnader på Oppeby skola i Nyköping.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Ombyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring samt ändrat brandskydd Kvadraten 1.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av reningsverk i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av reningsverk kemisten 1.
Ombyggnad av gym i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av lokal till gym bonden 14.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändring av kontor, fenix.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fristående entresolplan på industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av plank.
Tillbyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak över källarentré på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning (inredande av tre nya bostadslägenheter).
Återställande av mark i Strängnäs
Avser återställande av mark mellan två fastigheter, Kvarteret baddaren 5 och 6 i Strängnäs kommun.
Tillbyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för förlängning av skärmtak.
Ombyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av brandstation i Strängnäs
Anmälan om installation av ventilation brandchefen 2.
Ombyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för byggnation ändrad användning och nybyggnad av entresolplan i lagerbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintligt skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.