Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södermanlands län

Eskilstuna (66)
Flen (5)
Gnesta (7)
Nyköping (26)
Oxelösund (11)
Trosa (6)
Vingåker (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 144 st.

Basunderhåll väg område Nyköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1111 km varav grusväg ca 133 km.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad (lager).
Ny jordsorteringsanläggning och deponi i Eskilstuna
På jordsorteringsanläggningen ska man ta hand om och tvätta överskott av jordmassor från anläggningsarbeten och återvinna sand och makadam.
Om- & tillbyggnad av industri i Oxelösund
Företaget planerar att investera 155 miljoner kronor i en ny svetsfabrik i Oxelösund som framför allt ska göra plåt till flaktillverkare. Den nya verksamheten ska delvis inhysas i en befintlig fastighet, delvis i en planerad utbyggnad.
Ombyggnad av väg 53 Södra infarten vid Eskilstuna
Projektet Infart Eskilstuna omfattar Sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53. Sträckan är ca 5 km lång. En ny cirkulationsplats vid Viptorp som ska fungera som ny infart till Skrinnarvägen ingår. Gång- och cykelväg.
Tillbyggnad av logistikcenter, Eskilstuna
Tillbyggnad av logistikcenter.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte inom Handsken 1 samt Hattmakaren 1-2, Carl Johansgatan 2-14 som innehåller totalt 139 st lägenheter. Lägenheter finns i markplan samt tre våningsplan. Byggnaderna innehåller krypgrund där avlopp är placerat.
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad till flerbostadshus i Strängnäs
Avser ombyggnad av kasernhus till bostäder eldsund 6.23.
Om- & tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation av fastigheterna Vildrosen 1 & 6 och Västra Folkskolan 1. Västra Folkskolan, BTA ombyggnad: 4 665 m², BTA tillbyggnad: 113 m². Vildrosen, BTA ombyggnad: 5 866 m², BTA tillbyggnad: 66 m².
Utbyggnad av flygplats i Nyköping
Nytt ILS-system inkl. ljus och frekvenssändare.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte i Östra Åsgatan 15 A-I som innehåller 75 st lägenheter, Lägenheter i markplan mot gården samt tre våningsplan med underliggande centralgarage.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnad och renovering av befintligt äldreboende från 1995. Avser ytskiktsrenovering, nya rumsbildningar, anpassningar av befintliga rum, sprinkler, nya vvs-installationer, nya elinstallationer, rivning etc.
Ombyggnad av kontor till bostäder i Strängnäs
Ett förslag till ny detaljplan för Åkers styckebruk 3:36 "Bruksgården" arbetas nu fram. Området ligger längs Bruksallén i Åkers styckebruk i Strängnäs kommun. Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.
Ombyggnad till lägenheter i Flen
Planer på att utveckla området med boende eller andra verksamheter.
Renovering & ombyggnad av stall i Oxelösund
Totalentreprenad restaurering och ombyggnad Stallet, Stjärnholms slott.
Om- och tillbyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av ca 500 m2 samt ombyggnad av ca 3200 m2. Objektet är beläget på Krongatan 14 i Eskilstuna.
Om- och tillbyggnad av kontor och utställningslokal i Eskilstuna
Avser ombyggnad till kontor och utställningsytor. Fastigheten är i tre plan och i dagsläget är den stomren. Tillbyggnad med nytt trapphus uppförs i befintlig byggnads gavel enligt ritning. Fastigheten ska vara av industrikänsla. Byggnaden är kulturminnes märkt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Planområdet är beläget på Tosterö, längs Oxhagsvägen i Stavlund, Strängnäs kommun. Syftet med planarbetet är att möjliggöra för större byggrätter för fastigheterna Kremlan 1, 2 och 3.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för ändrad användning av kontor till gymnasieskola i kontorshus.
Utbyte av överbyggnad på Stallarholmsbron
Utbyte överbyggnad svängspannet.
Förtätning av bostadsområde i Eskilstuna
Syftet är att möjliggöra för förtätning inom befintligt bostadsområde.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till vårdcentral.
Nybyggnad av industri & kontor i Eskilstuna
Utveckling av Volvo-testcenter. Omfattning oklar.
Förstudie för Larslunda IP i Strängnäs
Strängnäs kommun avser teckna ramavtal omfattande genomförande av en förstudie i samband med ett större utvecklingsprojekt. Projektet har till syfte att utveckla Larslunda IP till hela Strängnäs kommuns sportcentrum. Upphandlingen avser ett team av konsulter som ska vara beställarens samarbetspartner och stöd i processen och som i första hand ska ansvara för projektledning av en förstudie.
Ombyggnad till Padelhall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från lagerlokal till padelhall.
Hyresgästanpassning av kontor i Eskilstuna
Hyresgästanpassning och ombyggnad av fastigheten Vaksamheten 8, i centrala Eskilstuna. Uppdraget omfattar de tre nedersta våningsplanen med en lokalarea om totalt cirka 3 000m2.
Spårväxelbyte i Skebokvarn
Spårväxelbyte 132a, 132b, 134a, 134b och 136a samt rälsbyte. Driftplats Skebokvarn, bandel 414, 102+499 km – 103+625 km. Utförs i 2 etapper under 2020 respektive 2021. Totalt byte av ca 2 km spår och 5 växlar.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ombyggnad av förskolelokaler, matsal samt kök.
Tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Utbyggnad av befintlig förskola på Årbygatan.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Renovering av kaj i Eskilstuna
Arbetena omfattas i huvudsak av ombyggnation av befintlig strandskoning där befintliga granitstenar ska återanvändas samt byggnation av två nya parkbroar i stål med träfarbana. Ingående arbeten är bland annat demontering av granitmur, rivning gammal pålplatta, schakt, schakt i vatten, spontning, pålning, formsättning, gjutning under vatten, gjutning ovan vatten, utläggning av erosionsskydd, markarbeten, smidesarbeten, el-arbeten, parkutrustning mm.
Utbyggnad av mottagningsstation i Eskilstuna
Avser utbyggnad av befintlig mottagningsstation YT131 Grönsta. Beställaren tillhandahåller Krafttransformatorer, Nollpunktsutrustning och 20 kV ställverk.
Tillbyggnad av skola i Nyköping etapp 2
Kök, matsal, eurytmisal samt tekniksalar.
Ombyggnad av brandstation i Flen
Objektet avser ombyggnad av räddningstjänstens lokaler i Flen. Entreprenaden omfattar i huvudsak byte av ventilationsaggregat samt ombyggnad av omklädning och duschrum på plan 1. Total bruttoarea för ombyggnaden: ca 1 700 m2.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Entreprenader avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Tillbyggnad av lagerhall i Eskilstuna
Tilllbyggnad av isolerad lagerhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Förhandsbesked för ändrad användning av kontorshus till flerbostadshus. 4-6 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Projektingenjör till enheten teknik, miljö och fastighet inom program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Fiberarbeten och tomtschakter i byggsektor 1-3, Österrekarne
Objektet avser fiberarbeten samt tomtschakter i Österrekarne, byggsektor 1-3 och är ett av fyra uppdrag inom regionen. De övriga tre projekten läggs ut parallellt, och benämns: Byggsektor 1 - Schakt och förläggning i Österrekarne Väst, Byggsektor 2 - Schakt och förläggning i Österrekarne Mitt samt Byggsektor 3 -Schakt och förläggning i Österrekarne Öst
Utförande av schakt- och rörförläggning i Österrekarne Mitt, Byggsektor 2
Objektet avser schakt och förläggning i Österrekarne Mitt, byggsektor 2 och är ett av fyra uppdrag inom regionen. De övriga tre projekten läggs ut parallellt, och benämns: Byggsektor 1 - Schakt och förläggning i Österrekarne Väst, Byggsektor 3 -Schakt och förläggning i Österrekarne Öst samt Fiberarbeten och Tomtschakter byggsektor 1-3 Österrekarne.
Utförande av schakt- och rörförläggning i Österrekarne Väst, Byggsektor 1
Objektet avser schakt och förläggning i Österrekarne väst, byggsektor 1 och är ett av fyra uppdrag inom regionen. De övriga tre projekten läggs ut parallellt, och benämns: Byggsektor 2 - Schakt och förläggning i Österrekarne Mitt, Byggsektor 3 -Schakt och förläggning i Österrekarne Öst samt Fiberarbeten och Tomtschakter byggsektor 1-3 Österrekarne.
Utförande av schakt- och rörförläggning i Österrekarne Öst, Byggsektor 3
Objektet avser schakt och förläggning i Österrekarne Öst, byggsektor 3 och är ett av fyra uppdrag inom regionen. De övriga tre projekten läggs ut parallellt, och benämns: Byggsektor 2 - Schakt och förläggning i Österrekarne Mitt, Byggsektor 1 -Schakt och förläggning i Österrekarne Väst samt Fiberarbeten och Tomtschakter byggsektor 1-3 Österrekarne.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Renovering av bostäder i Oxelösund
Totalentreprenad gällande om- och tillbyggnad och renovering på Kryddvägen 28-42 i Oxelösund.
Renovering av personallokal mm i Trosa
Planer på att bygga om och bygga ut. Det handlar dels om nya personalutrymmen, dels om ett nytt kyl- och frysrum för kistor.
Rening av RG-kondensat panna 2 vid kraftvärmeverk i Katrineholm
Upphandlingen avser komplettering till befintlig reningsanläggning av kondensat från panna 2 med selektiva jonbytare eller alternativa lösningar för avskiljning av tungmetaller. Leveransen omfattar konstruktion, material, tillverkning, transport, igångkörning, intrimning, dokumentation, utbildning och provdrift till en komplett färdig anläggning.
Ombyggnad av kök samt del av matsal på skola i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av skolkök samt delar av matsal. BTA ombyggnad ca 380 m².
Renovering av parkeringsgarage samt utemiljö i Torshälla
Objektet avser restaurering av garaget beläget på Brogatan 13. Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart, demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Reparation av broar vid Hult och Strökärr
Betongreparationer och injektering.
Anläggande av vandringshinder i Trosaån
Avser fri vandringsväg från Nygårdsdammen i Vagnhärad till utloppet i Östersjön i Trosa. Arbetet kommer att utföras i etapper och pågår under 1 år.
Utbyte av konstgräs på befintlig fotbollsplan i Trosa
Utbyte av konstgräs på Häradsvallen.
Rivning av förskola i Eskilstuna
Rivning av befintlig förskola.
Reparation av bro i Torshälla
Objektet avser arbeten på bro 4-134-1 över Eskilstuna nedre kanal, Brogatan i Torshälla. Ingående arbeten är betongreprationer, utbyte av övergångskonstruktion, utbyte av syll och slitplan mm.
Utbyggnad av matbutik i Katrineholm
Ombyggnad av matbutik i Katrineholm.
Rivning inför nybyggnad av förskola i Vingåkers kommun
Rivning inför nybyggnad av förskola på Rådjursgränd 1.
Rivning av hotell i Eskilstuna
Rivning av restaurang/hotell samt enbostadshus på Torshälla 5:3, Rivning av enbostadshus garage & förråd på Torshälla 5:35, rivning av enbostadshus & förråd på Torshälla 5:36, rivning av enbostadshus på Torshälla 5:37, Rivning av enbostadshus & förråd på 5:40.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ombyggnad till 5 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till kontor.
Tillbyggnad av tennishall i Trosa
Tillbyggnad av tennishall.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för vård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad från äldreboende till bostäder.
Tillbyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för verkstad.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för kontor.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för industri.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om rivningslov och marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av parkeringsplats.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning till kontor.
Tillbyggnad av enbostadshus i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning/schakting.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning/schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Gnesta
Marklov för schaktning för att ändra marknivå.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.