Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad/ROT-renovering till kontorslokaler i Eskilstuna
Projektet består totalt av en yta på 13 487 kvm. Hela fastigheten ska ROT-renoveras och byggas om till administrativa kontor för olika verksamheter. Rotrenoveringen kommer omfatta fasadbyte, byte av el, vent samt vvs i hela fastigheten. I ombyggnaden omfattas även viss justering på yttre miljön fast i mindre omfattning.
Ombyggnad av kontorslokaler i Eskilstuna
Entreprenaden avser ombyggnad av kontorslokaler. Ett flertal hyresgäster ska flytta inom byggnaden samt ett antal ytor ska frigöras för nya hyresgäster. I uppdraget ingår att planera flyttrörelserna i byggnaden.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Stambyte av 106 st lägenheter.
ROT-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
ROT-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av köken och vitvaror, fönsterbyte, värmestammar och radiatorer, FTX Aggregat med återvinning, takbyte inkl solceller, energieffektiviseringar. En Huvuddel på 122 Lgh uppdelad på 8 st Etapper Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264411, 2264426 samt 2264431.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte inom Saxen 31, Stenkvistavägen 21-Vasavägen 38, Eskilstuna som innehåller totalt 24 st lägenheter, byggt 1959. 3 st våningsplan med lägenheter, samt lokal i källarvåning.
Energisparåtgärder/upprustning av förskola i Eskilstuna
Avser energisparåtgärder i samband med upprustning av lokaler. Fokus ska ligga på energieffektiva lösningar, där elbesparingar prioriteras högt.
Ombyggnad av skolgård i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnation av Årbyskolans skolgård, på Kv. Noggrannheten 1. Årbyskolans skolgård omfattas av ca 27000 kvm.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter för Region Sörmland, Västmanland, Örebro mfl
Avser ramavtal för upphandlingskonsulter åt 5 regioner. Option på ytterligare 2 år.
Invändig renovering av hotell i Esklistuna
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Modernisering av ventilation i bussdepå i Eskilstuna
Modernisering av ventilationssystem samt tillbyggnad med nytt fläktrum.
Ombyggnad av torg i Eskilstuna
Projektet består i att bygga en ca 3500 m2 stor torgyta inklusive belysning, Va-arbeten samt utsmyckning. Ingående arbeten är schaktarbeten, VA-arbeten, nya överbyggnader, lättfyllning, beläggning av smågatsten, storgatsten, marktegel, betongmarkplattor, kantsten, belysnings-el, sättning av fundament, betongarbeten, växtbäddar, planteringar och montering av tillhandahållna konstskulpturer i glasfiber mm.
Renovering av funktion i marin miljö, Fortifikationsverket
Avser renovering av funktion i marin miljö. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad (padelhall) till kyrka och församlingshem.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Utvändiga arbeten på industrihus i Eskilstuna
Nya utrymningstrappor mm på industribyggnad.
Utbyte av styrsystem vid Kraftvärmeverket i Eskilstuna
Upphandlingen avser ett avtal som ska tillgodose ESEMs behov av styrsystem AC450. AC450 är ett PLC-system som används för att styra alla pannor, gemensamma processer såsom bränsle och fjärrvärme samt fjärrkyla på Vattumannen (Ståhlbergsvägen 2, 632 21 Eskilstuna). Från dessa två AC450-system är AF100-nätverk uppbyggt till s800-IO slavnoder. Även dessa nätverk är på väg att bli obsoleta och ska därför uppgraderas till ett Profinet-baserat nätverk.
Ny nollpunktsutrustning Folkesta, Eskilstuna
Avser byte av Folkesta-stationens 10 kV nollpunktsutrustning till 2 nya nollpunktsbildare med reaktorer och motstånd. Befintliga 10kV-fack ska anpassas och mata nollpunktsbildarna via nya kablar. Berörd kontrollutrustning förnyas och anpassas och ny automatik installeras. Beställaren har ramupphandlat en specifik betongbyggnad för nollpunktsutrustningen och entreprenören ska avropa/avisera byggnadsleveransen till beställaren som ropar av byggnaden via ramavtalet.
Ny rejektkross till kraftvärmeverk i Eskilstuna
Avser uppförande av en rejektkross eller så kallad barkrivare till Esem:s kraftvärmeverk.
Ombyggnad av busshållplatser längs väg 230 i Eskilstuna
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av 3 busshållplatser.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Smedjegatan ska byggs om till ett gång- och cykelstråk, med gata i nollnivå, nya planteringsytor och förbättrad belysning. Ingående arbeten är tillfälliga trafikanordningar, demontering/rivning av kantstenar och plattor, fräsning/rivning beläggningar, schaktarbeten, vakuumschakt, kabelförläggning, nya belysningsfundament, grusöverbyggnad, beläggningsarbeten, plattläggning, planteringsgropar, höj- och sänkbar pollare, smidesarbete för räcke, installation av belysningsstolpar och armaturer.
Tillbyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av församlingshem samt installation av ventilationssystem.
Renovering av stålkonstruktion, Fortifikationsverket
Byggledare med stora närvarokrav på plats. En generalentreprenad med flera totalentreprenader under sig.
Ny utemiljö vid förskola i Eskilstuna
Ny utemiljö vid förskola på Årbygatan.
Hyresgästanpassning för Apotek i Eskilstuna
Hyresgästanpassning för Apotek i affärshus.
Installation av energilager i Isstadion i Eskilstuna
Entreprenaden avser projektering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av batterianläggning. Installationerna utförs med den omfattning som krävs för en komplett, funktionsduglig och driftfärdig anläggning i enlighet med upphandlingens underlag och gällande myndighetskrav och rekommendationer.
Tillbyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av LSS gruppboende.
Insättning av dörr på kontor i Eskilstuna
Insättning av dörr på kontorshus.
Utvändingt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser utvändig målning av stuprännor, vindskivor samt fönsterbleck på flerbostadshus i Eskilstuna.
Ombyggnad av samlingslokal i Eskilstuna
Inredning av föreningslokal för radiobilar i befintligt hus.
Tillbyggnad av personalutrymme i Eskilstuna
Avser tillbyggnad av personalutrymme.
Anläggande av vägräcke i Eskilstuna
Avser anläggande av totalt ca 350 meter vägräcke inklusive 4 stycken förankrade ändavslut, fördelat på två sträckor på varsin sida om vägen.
Installation av larm i kyrka i Stora Sundby
Säkerhetsförebyggande åtgärder.
Installation av larm i kyrka i Eskilstuna
Säkerhetsförebyggande åtgärder.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Eskilstuna
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Ombyggnad av garage i Eskilstuna
Avser renovering av betonggolv i garage.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).