Aktuell nybyggnation i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 137 st.

Ombyggnad av väg och rondell i Norrköping etapp 2
Rampen från E22 till Söderleden breddas till 3 körfält. Signalanläggning i korsningen Söderleden-Fjärilsgatan byggs om. Projektet omfattar huvudsakligen; bro, väganläggning, kaj och ledningsarbeten VA
Nybyggnad av målerihall i Mjölby
Nybyggnad av målerihall på ca 7000 kvm
Nybyggnad av bostäder mm i Linköping etapp 1
Projektet är uppdelat i 2 etapper. - Etapp 1 består hus A och Hus B. 132 lgh och 7 st lokaler. - Etapp 2 består av hus C. 40 lgh, Vårdcentral samt Folktandvård. Hus B är ritat för möjlig träbyggnation. På bottenplanen kommer vårdcentralen och åtta lokaler från 52 till 2 400 kvadratmeter
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
I denna fastighet byggs det 200 lägenheter. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark. Parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av F-6 skola inkl idrottshall i Mjölby
Avser en ny 3 parallellig F-6 skola med tillhörande fullstor delbar idrottshall, tillagningskök samt utemiljö. Skolan dimensioneras för 630 elever. Projektet består av två huvudbyggnader – skola och idrottshall. Skolan uppförs i tre våningsplan och med huvudsakliga omfattningen basrum, studieyta, grupprum, specialsalar, matsal, tillagningskök och personalavdelning. Utvändiga miljön består av ny markplanering innefattande lekmiljö, dagvattenmagasin, fettavskiljare, reservvatten, förrådsbyggnader och lastkaj mm. Idrottshallen består av idrottslokal, omklädningsrum och utbildningslokaler mm. Ytor: Skolbyggnad ca 8100 m2 LOA samt Idrottshallens ca 1950 m2 LOA.
Nybyggnad av äldreboende i Norrköping
Nybyggnad av äldreboende. 60-80 platser.
Nybyggnad av bostäder i Söderköping
120-150 lägenheter Söderköping 2:36 m.fl.
Nya bostäder i Linköping
Utbyggnad av radhus och mindre flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt parkeringsplatser. BREEAM Excellent
Utbyggnad av Ullevileden i Linköping etapp 1
Östra etappen mellan Gumpekullavägen och Gudmundsgatan. Vägsträckan är ca 1.6 km och delen omfattar två cirkulationsplatser, två GC-portar samt två rörbroar.
Nya bostäder och förskola i Linköping
47 radhus, 39 kedjehus och 11 villor. Förskolan till 120 barn och är sammanlagt 7000 kvm.
Nybyggnad av räddningsstation i Norrköping
Nybyggnad av brandstation på Dagbergsfältet, Ljura 1:1 & 1:2.
Nybyggnad av bostäder i Ringsta Mo, Norrköping
Cirka 125 stycken bostäder med blandade typer av villor, radhus, parhus och mindre flerbostadshus
Nybyggnad av bostadsrätter i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter. kv J2 Inre hamnen I denna del skall 2 hus med 40 lägenheter byggas.
Nybyggnad av bostäder och butiker i Norrköping
46 lägenheter i 2 huskroppar, även butiker och verksamheter. 4 radhus Inre hamnen etapp 1 detaljplan 1
Nybyggnad av lägenhetshotell i Norrköping, etapp 1
Projektet omfattar byggnation av ett bostadshus i vinkel med 71 lägenheter. Byggnaden ska bestå av sex våningar och storleken på lägenheterna varierar från ett till fyra rum. En del av byggnaden ska förses med takterrass. Fasaden kommer att bestå av betong och trä. Lägenhetshotellet ska byggas enligt Miljöbyggnad, nivå Silver. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt mur, plank samt komplementbyggnad och en förskola i botten.
Nybyggnad av förskola i Vilbergen, Norrköping
8 avdelningar varav 2 avd är anpassade avdelningar
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
I kvartern Svanarna planerar BRABO att bevara det gamla stallet och Mattssons fastigheters kontorsbyggnad på Norra promenaden 29 och omfamna dem med nya byggnader.
Stationsförnyelse Kimstad, Norrköping
Befintlig station har uppnått sin livslängd och ska förnyas i sin helhet. Stationen förnyas på samma plats som den befintliga stationen. Ledningsåtgärder ingår.
Nya bostäder i Olofstorp, Mantorp etapp 2
Tränset 1 och 2. 1395kvm BOA Byggs i 3 etapper.
Ny- och ombyggnad av skola i Linköping
Nybyggnad av ett hus i två plan på ca 2750m2, kallad hus B. Rivning av paviljong A och B, markarbeten samt ombyggnation av matsal och slöjdsalar i huvudbyggnad A. Paviljong A rivs för att den nya byggnaden ska få plats medan paviljong B behöver användas av verksamheten under tiden som den nya byggnaden färdigställs. När den nya byggnaden är klar kan paviljong B rivas och kvarvarande markarbeten färdigställas. Idag är slöjdsalar i huvudbyggnaden, dessa flyttas över till den nya byggnaden sommaren 2024. Gamla slöjdsalar görs i samband med detta om till matsal samt musiksal. När projektet är färdigställt ska det vara en fullt fungerande byggnad/anläggning. Entreprenaden delas i huvuddelar enligt följande: 1. Rivning av paviljong A och B samt nybyggnation av hus B 2. Ombyggnation i hus A (huvudbyggnad)
Nybyggnad av bostäder i Söderköping
120-150 lägenheter Söderköping 2:36 m.fl.
Nytt verksamhetsområde i Norrköping
Verksamhetsmark i ett bra skylt- och kommunikationsläge, uppförande av nya bostäder samt utveckling av befintlig skola och vårdboende. Jursla 1:26 och Björnviken 2:2, Jursla och Kvillinge
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
I denna fastighet byggs det 50 lägenheter i 1 trähus. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark. Garage under mark.
Nybyggnad av lokaler för Fenomenmagasinet i Linköping
Fenomenmagasinet i Linköping är ett regionalt Science Center och tar idag emot ca 40 000 besökare varje år. Verksamheten erbjuder bland annat sina besökare omfattande utställningsytor med experiment med koppling till naturvetenskap och teknik samt undervisningslokaler.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Ny industri- och verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter. Borg 17:6 östra delen
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av Rosendalsskolan i Linköping
Ny- och ombyggnad av Rosendalsskolan och Rosendalsgården. Nybyggnad avser cirka 440 kvm. Ombyggnad cirka 2600 kvm. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser.
Nybyggnad av trygghetsboende i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
19000 kvm mark för etablering av verksamheter, industri, restaurang, räddningsstation och travverksamhet
Nybyggnad av matsal i Linköping
Bygglov för nybyggnad av industri- och kontorslokaler, lunchrestaurang samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Nybyggnad av centralkök i Vadstena
Detta kök skall bereda och tillaga mat som serveras till elever från Petrus Magni skolan och Katarinaskolan. Köket bereder och tillagar även varm lunch och kvällsmat till kommunens äldreomsorg. Köket dimensioneras för ca 1100 portioner.
Nybyggnad av villor och rad/parhus i Slaka
Ca 35 rad eller parhus och ca 14 st villor
Ombyggnad till bäckstråk och park i Djurgården, Linköping
Projektet omfattar att omvandla nuvarande Åsmestadsdiket, som är en del av huvudfåran för vattenförekomsten Tinnerbäcken, till en meandrande å. På ömse sidor av ån ska ett parkstråk byggas längs sträckan.
Nybyggnad av förskola i Mjölby
Nybyggnad av förskola avsedd för 120 barn. Förskolan består av fyra avdelningar á två hemvister med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen, tillagningskök samt utemiljö.
Nybyggnad av bostadsrätter i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter. I denna del skall 1 hus med 25 lägenheter byggas.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Norrköping etapp 1
Förtätning med kontor, centrumverksamhet och utbildningslokaler.
Nybyggnad av industrihus och logistik i Ödeshög
Finns 10- 12000 kvm mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Ändrad användning till kontor och lokaler i Norrköping
Möjliggöra användningen boende, kontor och lokaler i bottenvåningarna samt kärleksparken som allmän plats.
Förläggning av OPTO kabel sträckan Stenkumla-Mjölby
Förläggning av multidukter inkl. skåp/brunnsplacering och skarvning av mikrokabel mellan Stenkumla-Runsala/Dunsjö och Degerö-Mjölby, samt blåsning av fiber för sträckan. Bandel: 522 (km-tal ca 214-292), 810 (km-tal ca 292-294 samt 260-261). Längd 80 km, varav 20 km redan med förlagd multidukt.
Nybyggnad av förskola i Ödeshög
Förskolan skall ha plats för 80 st barn uppdelade på 4 st avdelningar, varav varje avdelning rymmer ett maxantal på 20 st barn. Tillagningsköket dimensioneras för totalt 110 st portioner. Utemiljön skall förses med en separat förrådsbyggnad respektive cykelgarage/miljöhus intilliggande huvudbyggnaden.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 20-25 enbostadshus.
Till och ombyggnad av F-6 skola i Linköping etapp 3
Om och tillbyggnad av skola för ca 350-400 elever. Förskoleklass till år 6. Ytan uppgår idag till ca 4 000 kvm BTA och består av 7 huskroppar (AB, C, D samt 4 tillfälliga paviljonger (G+H samt F+E). I entreprenaden ingår rivning av Hus G, H, E, F och C samt nybyggnad av hus K och tillbyggnad samt ombyggnad av hus D och A. Eventuella åtgärder med hus B ligger som optioner i två alternativa utföranden och kan komma att avropas under entreprenadtiden. Skolgården ska anpassas efter nya byggnader samt kompletteras efter rivna byggnader. Då verksamheten kommer vara i drift under entreprenadtiden krävs att entreprenaden utförs i huvvuddelar (etapper) samt att det under entreprenadtiden anordnas ett provisoriskt mottagningskök och matsal i hus C.
Nybyggnad av förskola i Väderstad
Nybyggnad av förskola
Om- och nybyggnad av kontor, verkstad mm i Finspång
Objektet avser rivning av befintligt kontor i ett plan, ombyggnad av bef. verkstads- och lagerlokal samt nybyggnad av kontor i två plan samt mark och yttre VA.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor., Rivning av kontor. Tannefors 1:107.
Nybyggnad av rad/par och kedjehus i Norrköping
3570 respektive 6440 kvadratmeter Fiskeby 4:151 och Fiskeby 4:162
Nybyggnad av flerbostadshus i Åtvidaberg
Fastighet: - Fastighetsstorlek: 1 029 kvm - Byggrätt (bya): 360 kvm - Byggnadshöjd: 12 m
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3
Kv 1 kommer att innehålla ca 30 st stadsradhus. Tvätthuset 1 och Köket 1. Totalt fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Söderköping
Beställaren avser att på totalentreprenad låta detaljprojektera och därefter uppföra ett LSS-boende i ett plan på del av fastigheten Söderköping 3:37 i Söderköpings kommun. Total bruttoarea för byggnaden är ca 750 m2. I entreprenaden ingår även en ny lokalgata, parkering och markarbeten.
Laddstation för långväga lastbilar i Viringe, Mjölby
Laddstation för långväga lastbilar
Nybyggnad av kajbyggnad i Norrköping
Entreprenaden omfattar nybyggnation av kontorsbyggnad i Inre hamnen, Norrköping. Byggnaden uppförs i två plan med tillhörande entresolplan. Byggnaden ska i ett första läge användas som kontor och innefattas av bland annat kontorslandskap/showroom, lounge, lobby, mötesrum, allmänna ytor, teknikrum, personalutrymmen samt ett antal biutrymmen. Byggnaden ska förberedas för att i framtiden kunna uppdateras till restaurang.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Nybyggnad av industri 1-2 byggnader
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ny och ombyggnad av lägenheter i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus, fasadändring samt solceller.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av förskola i Kolmården
Avser nybyggnad innehållande förskoleverksamhet på fyra avdelningar inkl. personalutrymmen, serveringskök, teknikutrymmen samt tillhörande utemiljö etc.
Nybyggnad av förskola i Åby
Objektet avser nybyggnad av förskola, total bruttoarea ca 1832 m2.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Utbyggnad av gata och allmän platsmark i Djurgården, Linköping etapp 2
Gatorna (inklusive sidoområden och GC-banor) inom etapp 2 beräknas uppgå till cirka ca 4400 m gata samt ca 1100 m separerad gång- och cykelväg. Vidare ingår stadsdelspark och grönkorridor, broar och bäckstråk, dagvattenstråk och dagvattenhantering samt kvartersmark. Ombyggnad av Åsmästardiket och en park ingår här.
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 14 parhus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad Manhem 2:22,2:17,2:18,2:19,2:21,2:20.
Nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i Ingelstad
Utöka befintlig verksamhetsmark genom att skapa nya kontors- och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnation av två stycken industrifastigheter med personalrum, omklädningsrum.
Nybyggnad av villor i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 2
Nybyggnad av enbostadshus (6 st) samt marklov på Näringspyramiden 2. Nybyggnad av enbostadshus - parhus samt komplementbyggnad på Näringslivet 1 samt nybyggnad av enbostadshus (6 st) samt komplementbyggnad på Näringslivet 2.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av vårdbostad i Söderköping
Ansökan om bygglov nybyggnad - lss korttidsboende samt förråd.
Nybyggnad av verkstad i Boxholm
Förhandsbesked nybyggnad verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Skärblacka
Friliggande parhus, kedjehus och radhus
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Utbyggnad av laddning för elbussar i Motala kommun
I samband med att Östgötatrafiken byter entreprenör avseende stadstrafiken i Motala så kommer även bussflottan att förnyas till rena elbussar. Det ställer krav på laddningsmöjligheter vilket kommer tillgodoses i denna entreprenad. Del 2 avser utförande enligt detta förfrågningsunderlag. Iordningställande av mark, installation av laddare mm. Entreprenaden omfattar en yta om 13.000 m2.
Utökning av hjälpkraft i Eksund
Utökning hjälpkraft för nya godsbangården/Kardonbanan.
Nybyggnad av industriområde i Åtvidaberg
Sockertoppens industriområde, nytt verksamhetsområde för del av Vrånghult, i nära anslutning till Fågelsångens verksamhetsområde.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på Östra Eneby 3:110 , Östra Eneby 3:113 och Östra Eneby 3:116.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala etapp 1
I denna etapp byggs det 1 hus på 550 kvm ca. Den totala byggnadsarean beräknas landa på ca 4000 kvadratmeter och det kommer även bli parkeringsplatser på tomten.
Nytt trafikledningssystem i Linköping
Uppdraget omfattar leverans, montering och driftsättning av monitorer och displaymoduler enligt bifogad teknisk kravspecifikation inklusive trafikledningssystem för styrning av enheterna. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till 2+2+2+2 års förlängning
Nybyggnad av servicebostad i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av serviceboende samt rivning samt installation av eldstad samt strandskyddsdispens.
Utbyggnad av gata, gc-väg för universitetssjukhuset i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor, verkstad, garage och tvätthall i Linköping
150 kvm kontor samt 250 kvm verkstad, garage och tvätthall.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av lss-boende.
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av LSS korttidsboende i Valdemarsvik
Rivning och nybyggnation av ett korttidsboende i Valdemarsvik inklusive mark- och grundläggningsarbeten.
Utbyggnad av VA i Finspång
Sunda/Högsätter. Projektet omfattar utbyggnation av vatten- och spillvattenledningar samt 2st pumpstationer för området Sunda Högsätter som är ett klassiskt sommarstugeområde med en del permanentboende. 65 fastigheter
Nybyggnad av värmeverk i Åtvidaberg
En ny flispanna, för tillverkning av energi, såsom fjärrvärme och elproduktion, Storleken på biobränsle pannorna blir ca: 1,6 mw, Byggnaden är tänkt att bli ca 200 kvm, skorstenar vara ca 10 m, vilket är högre än det högsta huset i närheten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).