Aktuell nybyggnation i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anläggning för avfallssortering i Linköping
Den automatiserade anläggningen kommer att sortera ut plast, metaller, papper och ej utsorterat organiskt material från det avfall som Tekniska verken tar hand om. Syftet är att öka materialåtervinningen.
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad, del av etapp 2
Vikingstad ligger drygt en mil sydväst om Linköping och är en av kommunens prioriterade utvecklingsorter. I Vikingstads östra delar byggs idag en ny skola och bostäder som beräknas vara klara för inflyttning under våren 2021. Det är snart dags för första delen av etapp 2 att gå ut på markanvisning och Linköpings kommun letar efter byggherrar som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla Vikingstad. Totalt ska cirka 200 bostäder byggas där rad-, kedje- och flerbostadshus i två plan dominerar. I den senare delen av etapp 2 ser vi också inslag av flerbostadshus i upp till fyra plan
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt parkeringsplatser. BREEAM Excellent
Utbyggnad av Ullevileden i Linköping etapp 1
Förfrågningsunderlag nr 2 avser den östra etappen mellan Gumpekullavägen och Gudmundsgatan. Vägsträckan är ca 1.6 km och delen omfattar två cirkulationsplatser, två GC-portar samt två rörbroar.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Identiteten 2. • Tilldelningsområdet omfattar en uppskattad byggrätt om ca 3 000 m² BTA. • Inom tilldelningsområdet möjliggör detaljplanen bostäder och centrumverksamhet. • Minst en lokal för centrumändamål (minst 30 m² LOA) ska finnas i bottenvåning mot Kunskapslänken/Paradisgatan. Observera att det inte finns någon övre gräns för hur stor del av byggrätten som kan nyttjas för centrumändamål. Se även avsnitt 5.1 Utvärderingskriterier för mer information om lokaler för verksamheter och handel. Observera att lokaler för centrumverksamhet inte ska förväxlas med bostadskomplement. • Huskropp mot Kunskapslänken ska byggas samman med den byggnad som nu uppförs inom den angränsande fastigheten Identiteten 8. Den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A behöver i sin projektering samråda med byggherren/fastighetsägaren för Identiteten 8 samt med kommunen kring detaljutformning av den del av byggnaden som möter byggnad inom Identiteten 8. • Byggaktör för Identiteten 8 lämnar vid färdigställandet (beräknat till Q2 2023) fasadytan mot planerad byggnad inom tilldelningsområde 9A med inplastad eller på annat sätt väderskyddad öppen isolering på prefabbetongvägg med förutsättning att hela ytan motbyggs. Väderskyddet behöver den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A ta bort innan byggnaderna byggs samman. Byggaktör för Identiteten 8 lämnar vid färdigställandet fasad och takplåtar samt eventuella andra anslutande detaljer med förutsättningen att den anslutande byggnaden inom tilldelningsområde 9A kommer att ha minst samma djup och höjd som byggnaden inom Identiteten 8. Ansvar för att dessa anslutande detaljer byggs samman på ett fackmässigt sätt åligger den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A. Exempelvis, om den tillkommande byggnaden inom tilldelningsområde 9A blir lägre och/eller grundare än byggnad inom Identiteten 8 behöver fasad, takplåtar och andra lämnade detaljer färdigställas. Detta behöver den byggaktör som får marktilldelning inom tilldelningsområde 9A samordna med byggaktör för Identiteten 8. Projektering och utförande bekostas av den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A. • Fastigheten Identiteten 2 belastas av ett markreservat (g på plankartan) vilket innebär att ytan ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Området ska utformas som en portik med lägst 3,0 meter fri höjd som ska möjliggöra passage mellan Kunskapslänken och den gemensamma kvartersmarken inom kvarteret Identiteten. Den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A ansvarar för att hela portiken färdigställs (inkluderar
Nybyggnad av förskola och ombyggnad av skola i Ryd, Linköping
Förskolan: Plats för 120 barn samt personal om 30 personer fördelat på tre basenheter i två plan. Björnkärrsskolan: Delar av den rivs och byggs om. Befintlig matsal och kök rivs och byggs om till administrationsdel för skolans personal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Ca 60 lägenheter + 1 övernattningslägenhet Elittruppen 8 ,9
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
114st lägenheter med storlekar från 1 ROK till 3 ROK som upplåtes med hyresrätt samt 2st kommersiella lokaler, en gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet. Huskroppar ovan det gemensamma garageplanet benämns som hus 1 och hus 2 där hus 2 kommer att hyras ut som konceptboende senior, ämnat för personer över 65år.
Nybyggnad av bostäder i Linköping etapp 1
Nybyggnation av 63 lägenheter samt 4 lokaler
Ny- och ombyggnad av skola i Linköping
Nybyggnad av ett hus i två plan på ca 2750m2, kallad hus B. Rivning av paviljong A och B, markarbeten samt ombyggnation av matsal och slöjdsalar i huvudbyggnad A. Paviljong A rivs för att den nya byggnaden ska få plats medan paviljong B behöver användas av verksamheten under tiden som den nya byggnaden färdigställs. När den nya byggnaden är klar kan paviljong B rivas och kvarvarande markarbeten färdigställas. Idag är slöjdsalar i huvudbyggnaden, dessa flyttas över till den nya byggnaden sommaren 2024. Gamla slöjdsalar görs i samband med detta om till matsal samt musiksal. När projektet är färdigställt ska det vara en fullt fungerande byggnad/anläggning. Entreprenaden delas i huvuddelar enligt följande: 1. Rivning av paviljong A och B samt nybyggnation av hus B 2. Ombyggnation i hus A (huvudbyggnad)
Nybyggnad av idrottshall mm i centrala Linköping
Ny byggnad innehållande bl.a. idrottshallar, skolmåltidslokal och underjordiskt garage (okänt antal våningar) på fastigheten Akropolis 2 i Linköping kallad Projektet.
Nybyggnad av villor och rad/parhus i Slaka
Ca 35 rad eller parhus och ca 14 st villor
Till och ombyggnad av F-6 skola i Linköping etapp 2
Om och tillbyggnad av skola för ca 350-400 elever. Förskoleklass till år 6. Ytan uppgår idag till ca 4 000 kvm BTA och består av 7 huskroppar (AB, C, D samt 4 tillfälliga paviljonger (G+H samt F+E). I entreprenaden ingår rivning av Hus G, H, E, F och C samt nybyggnad av hus K och tillbyggnad samt ombyggnad av hus D och A. Eventuella åtgärder med hus B ligger som optioner i två alternativa utföranden och kan komma att avropas under entreprenadtiden. Skolgården ska anpassas efter nya byggnader samt kompletteras efter rivna byggnader. Då verksamheten kommer vara i drift under entreprenadtiden krävs att entreprenaden utförs i huvvuddelar (etapper) samt att det under entreprenadtiden anordnas ett provisoriskt mottagningskök och matsal i hus C.
Utbyggnad av gata och allmän platsmark i Djurgården, Linköping etapp 2
Gatorna (inklusive sidoområden och GC-banor) inom etapp 2 beräknas uppgå till cirka ca 4400 m gata samt ca 1100 m separerad gång- och cykelväg. Vidare ingår stadsdelspark och grönkorridor, broar och bäckstråk, dagvattenstråk och dagvattenhantering samt kvartersmark.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Identiteten 4. • Inom tilldelningsområdet ska det uppföras tre radhus. • Tilldelningsområdet ska delas in i tre fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Entréer ska vändas mot Hugo Theorells gata. • I kvarteret Identiteten pågår byggnation inom fastigheterna Identiteten 1, 7, 8 (ca 70 bostadsrätter, inflyttning beräknas starta våren 2023) och fastigheten Identiteten 3 (ca 12 hyresrätter, inflyttning beräknat vår 2023). Byggnation inom fastigheten Identiteten 5 (ca 10 lägenheter) och fastigheten Identiteten 6 (parhus) beräknas starta våren 2023.
Nybyggnad av cykelbro i Linköping
En bro över Tinnerbäcken ska sammankoppla Linköpings centrum med den nya stadsdelen vid gamla Folkungavallen. Nybyggnad av GC-bro över Tinnerbäcken inkl ombyggnad av mark/gata (emriks gata); så som trafikåtgärder, rekreationsyta/vändzon (betongplattor), räcke, bänkar/soffor, gångväg, träd, ledningar inkl skåp (dagvatten, fjärrkyla, el, opto), belysning med mera i gatumiljö intill naturmiljö (tinnerbäckens ravin).
Nya bostäder i Ljungsbro
Planen möjliggör för ca 12 rad/par/kedjehus.
Nybyggnad av villor i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 2
cirka 19 350 kvadratmeter tomtyta och cirka 55 nya gruppbebyggda småhus. Gruppbebyggda småhus såsom radhus, parhus och kedjehus.
Nybyggnad av park samt färdigställande av gator inom Ebbepark, Linköping
Objektet består av 3 huvuddelar: Huvuddel 1: Manillaparken - ny park inom Kv Dynamiken i Ebbepark. Huvuddel 2: Finplanering av gator. Huvuddel 3: Belysning - Leverans och montering inklusive elinstallation av komplett belysningsanläggning inom Manillaparken och gator.
Nybyggnad av gruppbostad i Harvestad, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
• Tilldelningsområdet utgörs av fastigheterna Iterationen 3 och Iterationen 6. • Inom fastigheten Iterationen 3 ska det uppföras tre radhus. • Inom fastigheten Iterationen 6 ska det uppföras en friliggande villa. • Fastigheten Iterationen 3 ska delas in i tre fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Entréer inom fastigheten Iterationen 3 ska vändas mot Hugo Theorells gata. • Fastigheten Iterationen 3 urholkas av kulvertfastigheten Smedstad 1:29. För mer information om kulvertfastigheten samt kulvert för teknisk infrastruktur, se avsnitt 4.6. • I kvarteret Iterationen pågår byggnation inom fastigheterna Iterationen 1, 7, 8, 9, 10 (ca 120 hyresrätter, inflyttning beräknat oktober 2022 till januari 2023) och fastigheten Iterationen 4 (ca 20 hyresrätter, inflyttning beräknat 2023). Byggnation inom fastigheten Iterationen 5 (3 radhus) och fastigheten Iterationen 2 (parhus) beräknas starta våren 2023.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st. enbostadshus på Flistad 7:1 samt förhandsbesked för nybyggnad av 5 st. enbostadshus på Glanstad 1:1.
Utbyggnad av vägsträcka i Linghem, Linköping
Linghem förlängning Fågelsångsvägen
Exploatering för bostäder i Slaka
Utbyggnad av lokalgator med ledningar för VA, el, belysning och optonät. I entreprenaden ingår även ett mindre grönområde och två dagvattendammar. En ny trumma skall förläggas under Gamla Kalmarvägen och en upphöjd passage för GC-trafik skall byggas över väg 708.
Utbyggnad av gata, gc-väg för universitetssjukhuset i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Nybyggnation av gata mm i Linköping
Objektet består av ca 450 meter industrigata med intilliggande GC, samt belysning och teknisk anslutning VA, Fjv, El och opto mot framtida fastigheter. Angränsande gator trafikeras f.n. ej av allmän trafik utan används som tillfartsväg till åkrarna för lantbrukaren (Köpetorpsgatan) och tillfartsväg för gods till industrifastigheten Matrisen 1(Pilotgatan/Vinggatan). Objektet är beläget vid Köpetorpsgatan, ”CAV:OK”.
Nybyggnad av parhus i Vallastaden
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheterna Intervallet 10 och Intervallet 11. • Inom fastigheten Intervallet 10 ska det uppföras ett parhus bestående av två bostadsenheter. • Inom fastigheten Intervallet 11 ska det uppföras tre radhus. • Fastigheten Intervallet 10 ska delas in i två fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Fastigheten Intervallet 11 ska delas in i tre fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Entréer inom fastigheten Intervallet 10 ska vändas mot Lärdomsgatan. • Entréer inom fastigheten Intervallet 11 ska vändas mot öster. • I kvarteret Intervallet pågår byggnation inom fastigheterna Intervallet 2 och 15 (parhus, inflyttning beräknad vår 2023), fastigheten Intervallet 3 (ca 20 hyresrätter, inflyttning beräknad sommar 2023), fastigheterna Intervallet 4, 16, 17 (3 radhus inflyttning beräknad vår 2023), fastigheterna Intervallet 7, 8, 9 (ca 110 hyresrätter, inflyttning beräknat sommar 2023) och fastigheten Intervallet 12 (ca 30 hyresrätter, inflyttning beräknat sommar 2023). Byggnation inom fastigheten Intervallet 5 (ca 10 lägenheter), fastigheten Intervallet 6 (ca 15 lägenheter) och fastigheten Intervallet 14 (ca 10 lägenheter) beräknas starta våren 2023.
Nybyggnad av konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av fullstor konstgräsplan.
Nybyggnad av mindre kontorsbyggnad vid Linköpings garnison
Nybyggnad av mindre kontorsbyggnad vid Linköpings garnison.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av enbostadshus och garage (4 st).
Nybyggnad av utegym mm i Linköping
Nybyggnad av utegym, ny belysning i elljusspåret mm
Nybyggnad av lekplatser i Linköping
Objektet består av två närlekplatser i Hjulsbro som ska rustas upp.
Ny och upprustning av upplagsplatser i Linköping
Nya och upprustning av befintliga upplagsplatser
Anläggande av ev våtmark inkl dammanordning i Halshöga, Linköping
Avser Förslagshandling till dammanordning vid Halshögaviken.
Nybyggnad av laddstolpar i Linköping
I planen framåt ligger bland annat att bygga nya laddkluster i Hejdegården, Ljungsbro och Gottfridsberg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).