Aktuell nybyggnation i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Ny stambana längs Ostlänken mellan Klinga-Bäckeby
Ca 12 km lång sträcka. Broar över Eggebybäcken, Södra stambanan, väg 210, väg 795 och över Göta kanal/väg 793.
Utbyggnad av stadsdel i Linköping
En fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla. Det övergripande syftet med planen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området. Utvecklingen ska bidra till att Linköping blir en långsiktigt hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig stad, kommun och regiondel. Visionen för planområdet är att miljön ska vara kontrastrik, brokig och levande. De karaktärsfulla miljöerna som finns i området idag med bland annat universitetet och Science Park Mjärdevi, ska ges möjlighet att utvecklas, kompletteras och växa samman till en mer stadsmässig miljö. Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter. På sikt möjliggörs inte bara mer verksamhetsyta utan också cirka 6000 bostäder inom planområdet.
Nybyggnad av badsjö och park mm i Linköping
En större badanläggning med en yta på cirka 5500 kvm. Runt badanläggningen finns en park med en bäck dragen längs badanläggningens södra sida mot den nya simhallen. Bäckens utformning gör det möjligt för parken att hantera stora vattenhöjningar vid skyfall och större regnmängder
Nya bostäder och parkeringshus i Linköping
Ca 130 lägenheter i 4-6 vångingar och 1-2 parkeringshus.
Nya bostäder i Linköping
Utbyggnad av radhus och mindre flerbostadshus.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Kåparp, Linköping
Verksamhetsmark och kontorsmark för kunskapsintensiva utvecklings- och forskningsföretag. För att möta upp verksamheternas och omgivningens behov av boende möjliggörs bostäder samt tillfällig vistelse i form av hotell och lägenhetshotell.
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
Innehåller 111 lägenheter med storlekar från1 ROK till 5 ROK som upplåtes med hyresrätt samt 5 st lokaler. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark. Miljöbyggnad Silver.
Ny och tillbyggnad på fastighet i Linköping
Storgatan och Drottninggatan möts, entrépunkt till centrala Linköping
Ny stadsdel i Linköping
Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.
Nybyggnad av bilhallar i Linköping
Nybyggnad av bilhallar samt komplementbyggnader, anläggande av parkeringsplatser samt 12 skyltar.
Nybyggnad av ackumulator mm i Linköping
Volym: Cirka 30 000 m³. Innerdiameter: Cirka 33 meter Ytterdiameter: Cirka 34 meter Höjd: 45 meter Urladdningseffekt: 60MW Iladdningseffekt: 40 MW. Flöde: 1300 m³/h Byggstart: Hösten 2021 med pumphus och fundament. Ackumulatormontage i mars 2022. Driftsättning: Mars 2023. Lambohov 2:20
Ny och ombyggnad av skola i Linköping
Vreta Kloster skola består av flertalet olika skolbyggnader från olika tidsepoker samt paviljonglösningar. Projektet avser att ta bort behovet av paviljonger samt utöka skolans elevkapacitet för åk 1-6. Projektet innebär nyproduktion av 7 basenheter samt ny matsal och tillagningskök, som kopplas ihop med äldre befintlig skolmiljö. Tillbyggnad uppgår till ca 2700 kvm . Därutöver utförs ombyggnad och underhåll av hus A och B, ca 1400 kvm, till moderna undervisningslokaler. Projektet kommer även tillskapa ny infart och angöring för varuleveranser som avsevärt kommer förbättra trafiksäkerheten. Projektet kommer genomföras i 3 etapper. För nya huset, etapp 1, planeras inflyttning till HT 2023. Ombyggnad och underhåll av hus A och B, etapp 2, påbörjas HT 2023. Etapp 3 omfattar flytt av paviljonger och utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola och ombyggnad av skola i Ryd, Linköping
Förskolan: Plats för 120 barn samt personal om 30 personer fördelat på tre basenheter i två plan. Björnkärrsskolan: Delar av den rivs och byggs om. Befintlig matsal och kök rivs och byggs om till administrationsdel för skolans personal.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
6 våningar mot Kunskapslänken, 5 våningar mot Paradisgatan, Gårdshus 2 våningar. Tilldelningsområdet ska delas in i två fastigheter mot Kunskapslänken. Samma arkitektkontor får inte rita de två fastigheterna. Minst en lokal (minst 30 m2) ska finnas i bottenvåning mot Kunskapslänken/Paradisgatan.
Ny stadsdel i Linköping
50 hyresrätter + 50 bostadsrätter. Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.
Ny tunnel under Södra stambanan nordväst om Linghem
Bron över järnvägen vid Linghem behöver bytas ut, ersätts med tunnel under järnvägen i samma läge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
3 hus och 69 lägenheter. 1 hus blir byggt i trä.
Exploateringsområde för bostäder och handel i Djurgården, Linköping etapp 1
Uppdraget omfattar detaljprojektering och framtagande av tre förfrågningsunderlag för utförandeentreprenader av gator och allmän platsmark för etapp 1 av det nya området Djurgården i Linköping. Etappen omfattar utbyggnad av lokalgator med gröna sidoområden och kantstensparkering norr och söder om Hertig Johans Allé intill väg 708 samt flytt av väg 708. Etappen omfattar även att ett nytt dike byggas som ersätter ett kulverterat dike. Den befintliga kulverten rivs. Tinnerbäcken byggs om till en snirklig bäck med park på ömse sidor. GC-banorna längs Hertig Johans Allé kommer att förbättras och två torgytor på sammanlagt 900 m2 ska byggas.
Nybyggnad av bostäder i Norrberga
Utbyggnad av bostäder mellan Blåängsvägen och Tyketorp.
Rivning och nybyggnad av livsmedelsbutik mm i Linköping
Riva butiksbyggnaden och istället bygga två hus på 4-7 våningar med sammanlagt 34-56 bostäder och en butik i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus ca 40-50 lägenheter
Nybyggnad av bostäder i Ljungsbro
BRF Torpet i Ljungsbro är tredje etappen och består av 26 stycken bostadsrätter
Nybyggnad av p-hus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus, komplexet byggs i fyra halvplan samt ett takplan med totalt 159 platser varav tolv är laddplatser.
Nybyggnad av radhus i Vikingstad etapp 2
38 radhus Bankeberg 11:139 m fl
Nybyggnad av skol och förskolelokaler i Nykil
Ny byggnad på ca 1 100 kvm som innehåller klassrum, tillagningskök och matsal. Befintliga byggnader ska anpassas och moderniseras (delvis nya ytskikt och nya rum inom befintlig byggnad) Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av skola i Linköping
En ny skola, i första hand en grundskola, men det kan även bli aktuellt med förskoleplatser och/eller gymnasium.
Nybyggnad av bostäder i Ekkällan
Ellipsen 7, Innerstaden 1:14 och 1:28. Planområdet ligger utmed Lasarettsgatan och mitt emot Trädgårdsföreningen. Pröva möjligheten att ersätta och utöka befintlig förskola som idag är placerad på Ellipsen 7. I samband med detta kan också nya bostäder prövas mot Lasarettsgatan som en del av att utveckla innerstaden. I prövningen ska också ingå att utreda förutsättningar och möjligheter för den befintliga bebyggelsen vid Backeberg.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 36 st enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
22 bostäder fördelat på parhus, radhus och lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Sturefors, Linköping
Avser ny förskola för 72 barn inklusive kök, lekytor och parkering.
Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 1
En byggnad på drygt 4 000 kvadratmeter. Som ska delas in i 20 bostadsrätter på cirka 200 kvadratmeter styck
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
I korsningen Kungsgatan/Klostergatan. Flytt av utfart till Klostergatan.
Nybyggnad av brandstation i Ljungsbro
Nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad, del av etapp 2
Vikingstad ligger drygt en mil sydväst om Linköping och är en av kommunens prioriterade utvecklingsorter. I Vikingstads östra delar byggs idag en ny skola och bostäder som beräknas vara klara för inflyttning under våren 2021. Det är snart dags för första delen av etapp 2 att gå ut på markanvisning och Linköpings kommun letar efter byggherrar som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla Vikingstad. Totalt ska cirka 200 bostäder byggas där rad-, kedje- och flerbostadshus i två plan dominerar.
Nybyggnad av butik i Linköping
Nybyggnad av Eko stormarknad
Utbyggnad av gata och allmän platsmark i Djurgården, Linköping etapp 2
Gatorna (inklusive sidoområden och GC-banor) inom etapp 2 beräknas uppgå till cirka ca 4400 m gata samt ca 1100 m separerad gång- och cykelväg. Vidare ingår stadsdelspark och grönkorridor, broar och bäckstråk, dagvattenstråk och dagvattenhantering samt kvartersmark.
Utbyggnad av infrastruktur i Linköping
Avser ombyggnad av gata, va, fjärrvärme, el, belysning, opto och trafiksignaler på Djurgårdsgatan utanför Stolplyckan. I objektet ingår även ett underjordiskt dagvattenmagasin i Trädgårdsföreningen.
Nybyggnad av butik i Linköping
Projektet avser nybyggnad av butik.
Nybyggnad av cykelbro i Linköping
En bro över Tinnerbäcken ska sammankoppla Linköpings centrum med den nya stadsdelen vid gamla Folkungavallen.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Utbyggnad av torgyta i Linköping
Objektet består av utbyggnad av en torgyta innehållande marksten, gjutna konstruktioner, markvärme, planteringar, belysning och anslutningsväg för bil.
Nybyggnad av padelbanor i Linköping
Nybyggnad av padelhall, butik och kontor samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av gruppbostad i Harvestad, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av gc väg och gata i Mjärdevi, Linköping
Gång-och cykelväg ska även anläggas mellan Diskettgatan och befintlig gång och cykelväg inom naturområdet. Kommunen kommer att iordningställa gatorna till farbart skick innan byggstart av kvartersmarken kan påbörjas. Arbetet med att färdigställa gata delas upp i två etapper där den första etappen avser nedläggning av ledningar och anläggande av gata med enklare asfaltsbeläggning som kan användas under byggtiden. När byggnationen inom kvartersmarken närmar sig färdigställande kan gatan färdigställas med sina slutliga ytskikt inklusive plantering av träd m.m. (etapp II arbeten). Arbetet med att bygga ut områdets gator inklusive ledningar är planerat att påbörjas under 2021.
Exploateringsområde i Linköping
Förlänga Rönögatan ca 840 meter och bygga en anslutande väg mellan Rönögatan och Idögatan ca 220 meter. Båda vägarna med separat gc-väg. Samt att bygga ut belysningsanläggning, lägga ny VA, opto och fjärrvärme
Projektledare för projektering och produktion Lokalisering Linköping
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden ytterligare med 1+1 år.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
3 radhus, äganderätter. Townhouse
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
2 radhustomter på Inspirationen 4, 13 & 14.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Förtätning & tillskapande av trygghetsboende och ny förskola i Vimanshäll
Planen innefattar trygghetsbostäder och en förskola. Tändspolen 1, Johannelund 1:1, Vimanshäll 1:1 och Österberga 1:1 ägs av Linköpings kommun. Fastigheten Tornväktaren 4 ägs av Lejonfastigheter AB. Tändspolen 2 ägs av Tekniska Verken AB.
Hydrogeologisk specialist till program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 1+1+1 år.
Nybyggnad av cafeteria i Linköping
Nybyggnad av parkcafé.
Nybyggnad av padelhall och kontor i Linköping
Nybyggnad av idrottshall (padel), kontor samt anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser. 420 kvm industri och 80 kvm kontor på entresolplan.
Ny bro över Stångån i Linköping
Stångån. Ny bro ska ersätta Färjebron (”Pumpbron”)
Nybyggnad av tak på konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av Airdome över befintlig konstgräsplan.
Nybyggnad av ridhus i Linköping
Nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 2
Planerat område etfer etapp 1, 825465.
Nybyggnad av elångpanna vid befintlig anläggning i Ljungsbro
Avser uppförande en ny Elångpanna 3 MW med tillhörande kringutrustning för en komplett anläggning. Detta för att ersätta nuvarande elångpanna som vid brand gjorts obrukbar.
Ny GC-väg i Linköping
En ny gång- och cykelbana ska byggas mellan bostadsområdet Harvestad och området vid golfklubben och träningsanläggningen i Landeryd.
Nybyggnad av depå i Linköping
Nybyggnad av depå i Linköping.
Nybyggnad av villor i Linköping
Tomter för villor.
Nybyggnad av gc-väg i Bogestad, Linköping
En gång och cykelväg ska anläggas nytt på en sträcka på ca 670 m, ca 3 m bred. Inkl belysning.
Nybyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
Avser byggnation av gång- och cykelväg längs Stjärnorpsvägen från Berg (Sjöliden) till Björkövägen.
Anläggande av våtmarker i Linköping
Avser utredning för utbyggnad av eventuella dammanordningar/våtmark vid Björntorpekärr och Knutstorpekärr.
Uppbyggnad av ny busshållplats Gränsliden i Tallboda, Linköping
Avser uppbyggnad av ny busshållplats och rivning av två busshållplatser i Tallboda.
Nybyggnad av bullerplank i Linköping
Nybyggnad av ca 300 M bullerplank
Nybyggnad av verkstadslokal och staket i Linköping
Nybyggnad av verkstad och staket
Nybyggnad av kylhus i Linköping
Rivning av församlingshem samt nybyggnad av kylcentrum.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.