Aktuell nybyggnation i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av stadsdel i Linköping
En fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla. Det övergripande syftet med planen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området. Utvecklingen ska bidra till att Linköping blir en långsiktigt hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig stad, kommun och regiondel. Visionen för planområdet är att miljön ska vara kontrastrik, brokig och levande. De karaktärsfulla miljöerna som finns i området idag med bland annat universitetet och Science Park Mjärdevi, ska ges möjlighet att utvecklas, kompletteras och växa samman till en mer stadsmässig miljö. Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter. På sikt möjliggörs inte bara mer verksamhetsyta utan också cirka 6000 bostäder inom planområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av ca 300 lägenheter.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Kåparp, Linköping
Verksamhetsmark och kontorsmark för kunskapsintensiva utvecklings- och forskningsföretag. För att möta upp verksamheternas och omgivningens behov av boende möjliggörs bostäder samt tillfällig vistelse i form av hotell och lägenhetshotell.
Nybyggnad av exploateringsområde i Linköping
Infrastruktur för ett nytt bostadsområde i Ekängen. Arbeten för gata, dagvatten, park/natur, va, fjärrvärme, el, opto och belysning. Den geografiska ytan är cirka 40 hektar.
Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping etapp 1
Tilldelningsområde 1 innefattar bostäder samt lokaler för centrumändamål. 10000 bta. 700 kvm lokaler I denna etapp kommer det byggas: 900 lägenheter samt lokaler
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping etapp 1
Kommer att delas upp i 2 etapper. 100 st lägenheter i varje.
Utbyggnad av Ullevileden i Linköping
Förfrågningsunderlag nr 2 avser den östra etappen mellan Gumpekullavägen och Gudmundsgatan. Vägsträckan är ca 1.6 km och delen omfattar två cirkulationsplatser, två GC-portar samt två rörbroar.
Utbyggnad av Ullevileden i Linköping
Förfrågningsunderlag nr 1 avser den västra etappen mellan Flemmagatan och Gumpekullavägen. Vägsträckan är ca 1.9 km och delen omfattar passage vid Tornbydammen med två rörbroar, förändring av dammens utbredning och in/utlopp. Bro över Stångån ca 125 m, två cirkulationsplatser samt två GC portar. Passage genom Tornbydeponin väster om Stångån.
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och förråd i Linköping
Nybyggnad av lastvagnsverkstad, tvätt mm
Nybyggnad av förskola och ombyggnad av skola i Ryd, Linköping
Förskolan: Plats för 120 barn samt personal om 30 personer fördelat på tre basenheter i två plan. Björnkärrsskolan: Delar av den rivs och byggs om. Befintlig matsal och kök rivs och byggs om till administrationsdel för skolans personal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
6 våningar mot Kunskapslänken, 5 våningar mot Paradisgatan, Gårdshus 2 våningar. Tilldelningsområdet ska delas in i två fastigheter mot Kunskapslänken. Samma arkitektkontor får inte rita de två fastigheterna. Minst en lokal (minst 30 m2) ska finnas i bottenvåning mot Kunskapslänken/Paradisgatan.
Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping etapp 1
Tilldelningsområde 9 innefattar bostäder samt lokaler för centrumändamål. 5000 kvm Bta 1000 kvm lokaler. I denna etapp kommer det byggas: 900 lägenheter samt lokaler
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
3 hus och 69 lägenheter. 1 hus blir byggt i trä. Johan Berg arkitekter AB har har ritat följande hus A1, C1 och C2. Måns Tham har ritat hus B.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Ca 60 lägenheter + 1 övernattningslägenhet Elittruppen 8 ,9
Ny solcellspark i Linköping
På 44 hektar ca 60 000 paneler med en sammanlagd effekt på 30 MW
Nybyggnad av bostäder i Linköping
Stadsnära lantligt boende inom området Kränge
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus ca 40-50 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
46 st nya Kombohuslägenheter i trevåningshus av trä
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
I denna fastighet byggs det 30 lägenheter i 1 trähus. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark
Nybyggnad av idrottshall mm i centrala Linköping
Ny byggnad innehållande bl.a. idrottshallar, skolmåltidslokal och underjordiskt garage (okänt antal våningar) på fastigheten Akropolis 2 i Linköping kallad Projektet.
Nybyggnad av radhus i Vikingstad etapp 2
38 radhus Bankeberg 11:139 m fl
Nybyggnad av verkstad på Malmen i Linköping
Avser ny verkstad på ca 1600 kvm på Malmen, Linköping.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Nybyggnad av bostäder i Ekkällan
Ellipsen 7, Innerstaden 1:14 och 1:28. Planområdet ligger utmed Lasarettsgatan och mitt emot Trädgårdsföreningen. Pröva möjligheten att ersätta och utöka befintlig förskola som idag är placerad på Ellipsen 7. I samband med detta kan också nya bostäder prövas mot Lasarettsgatan som en del av att utveckla innerstaden. I prövningen ska också ingå att utreda förutsättningar och möjligheter för den befintliga bebyggelsen vid Backeberg.
Nybyggnad av förskola i Vallastaden, Linköping
Förskola för 100 barn (2,5 basenheter) i två plan med tillagningskök och matsal plus ett tredje plan för förskole-admin. Objektet kommer att ha en portik och ett växthus/vinterträdgård som är typisk för Vallastaden. I övrigt kommer objektet att ha solceller på taket och en utemiljö innehållande förråd, lek och natur för den bästa läromiljön.
Nybyggnad av bostäder i Linköping
Stadsnära lantligt boende ca 30 hus
Nybyggnad av förskola och lss boende i Linköping
Nybyggnad av förskola och lss-boende
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
22 bostäder fördelat på parhus, radhus och lägenheter.
Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 1
En byggnad på drygt 4 00 kvadratmeter. Som ska delas in i 20 bostadsrätter på cirka 200 kvadratmeter styck
Exploateringsområde för bostäder och handel i Djurgården, Linköping etapp 1
Uppdraget omfattar detaljprojektering och framtagande av tre förfrågningsunderlag för utförandeentreprenader av gator och allmän platsmark för etapp 1 av det nya området Djurgården i Linköping. Etappen omfattar utbyggnad av lokalgator med gröna sidoområden och kantstensparkering norr och söder om Hertig Johans Allé intill väg 708 samt flytt av väg 708. Etappen omfattar även att ett nytt dike byggas som ersätter ett kulverterat dike. Den befintliga kulverten rivs. Tinnerbäcken byggs om till en snirklig bäck med park på ömse sidor. GC-banorna längs Hertig Johans Allé kommer att förbättras och två torgytor på sammanlagt 900 m2 ska byggas.
Exploateringsområde för bostäder och handel i Djurgården, Linköping etapp 1
Utbyggnad av lokalgator med ledningar för VA, el, belysning, optonät och fjärrvärme. I entreprenaden ingår även ombyggnad av en genomfartsled med en parallell GC-bana med belysningsstolpar och nya trädplanteringar Objektet består även av utbyggnad av nytt biflöde till Tinnerbäcken från öster samt rivning av en befintlig dagvattenkulvert. Tre passager med trumma och vägkropp över diket ska byggas och ledningar för VA, el och fjärrvärme ska läggas i vägavsnitten. Materialet kring dagvattenkulverten är förorenat av PFAS och ska saneras och hanteras utifrån detta. Stora delar av schaktmassorna ska transporteras till och återanvändas för byggnation av nya åsar i Tinnerö. Objektet innehåller även en option på nybyggnation som förlängning av den ombyggda genomfartsleden
Nybyggnad av radhus i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 1
ca 19 radhus Näringsvärdet 1 och Näringsvärdet 2.
Nybyggnad av logistikanläggning i Linköping
5000 - 18 000 kvm kan uppföras, möjlig utbyggnad av både logistiklager och terminalytor.
Utbyggnad av gata och allmän platsmark i Djurgården, Linköping etapp 2
Gatorna (inklusive sidoområden och GC-banor) inom etapp 2 beräknas uppgå till cirka ca 4400 m gata samt ca 1100 m separerad gång- och cykelväg. Vidare ingår stadsdelspark och grönkorridor, broar och bäckstråk, dagvattenstråk och dagvattenhantering samt kvartersmark.
Nybyggnad av cykelbro i Linköping
En bro över Tinnerbäcken ska sammankoppla Linköpings centrum med den nya stadsdelen vid gamla Folkungavallen. Nybyggnad av GC-bro över Tinnerbäcken inkl ombyggnad av mark/gata (emriks gata); så som trafikåtgärder, rekreationsyta/vändzon (betongplattor), räcke, bänkar/soffor, gångväg, träd, ledningar inkl skåp (dagvatten, fjärrkyla, el, opto), belysning med mera i gatumiljö intill naturmiljö (tinnerbäckens ravin).
Nybyggnad av park samt färdigställande av gator inom Ebbepark, Linköping
Objektet består av 3 huvuddelar: Huvuddel 1: Manillaparken - ny park inom Kv Dynamiken i Ebbepark. Huvuddel 2: Finplanering av gator. Huvuddel 3: Belysning - Leverans och montering inklusive elinstallation av komplett belysningsanläggning inom Manillaparken och gator.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler och anläggande av parkering samt marklov.
Nybyggnad av affärshus i Linköping
Nybyggnad av handelslokaler, komplementbyggnader samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Nybyggnad av villa i Vallastaden
1 villa, tomtstorlek 344 kvadratmeter
Nybyggnad av villa i Vallastaden
1 villa tomtstorlek 292 kvadratmeter
Ny bro över Stångån i Linköping
Stångån. Ny bro ska ersätta Färjebron (”Pumpbron”)
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (4 st).
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (4 st).
Nybyggnad av elångpanna vid befintlig anläggning i Ljungsbro
Avser uppförande en ny Elångpanna 3 MW med tillhörande kringutrustning för en komplett anläggning. Detta för att ersätta nuvarande elångpanna som vid brand gjorts obrukbar.
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av lekplats i Linköping
Lekplats Kvinnebyvägen
Ny och upprustning av upplagsplatser i Linköping
Nya och upprustning av befintliga upplagsplatser
Nybyggnad av bullerplank i Linköping
Nybyggnad av ca 300 M bullerplank
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av lagerlokaler samt anläggande av parkeringsplatser.
Uppförande av stängsel i Linköpings kommun
Skogsstyrelsen avser upphandla stängsling på fastigheten Kinda Drögsnäs 1:12 i Linköpings kommun för bete av får eller nöt om ca 600 meter, inklusive material- och arbetskostnad. Uppdraget skall utföras senast 2022-11-30.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt marklov.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).