Aktuell nybyggnation i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Nybyggnad av skola i Tannefors etapp 1
Högstadieskola med plats för 900 elever i årskurs sju till nio. Dessutom byggs en grundsärskola med plats för 75 elever i samma årskurser. Det finns också plats för ett par idrottshallar, varav en fullstor med läktare för 300 personer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 2
I hela projektet byggs det 127 lägenheter.
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
Innehåller 111 lägenheter med storlekar från1 ROK till 5 ROK som upplåtes med hyresrätt samt 5 st lokaler. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus-28 lgh på Iterationen 1, nybyggnad av flerbostadshus - 22 lgh på Iterationen 7, nybyggnad av flerbostadshus-21 lgh på Iterationen 8 , nybyggnad av flerbostadshus-21 lgh på Iterationen 9 , Nybyggnad av 23 lgh på Iterationen 10.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallastaden
Tilldelningsområdet består av tre fastigheter, Intervallet 7, 8 & 9. Samma arkitektkontor får inte rita två fastigheter som gränsar mot varandra. Minst en lokal (minst 30 m2) ska finnas i bottenvåning mot Lärdomsgatan/Paradisgatan.
Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 2
I denna etapp är det ca 100 lägenheter. Förtätning på 13 platser med ca 650 bostäder i hus på 4-8 våningar.
Nybyggnad av bilhallar i Linköping
Nybyggnad av bilhallar samt komplementbyggnader, anläggande av parkeringsplatser samt 12 skyltar.
Nybyggnad av ackumulator mm i Linköping
Volym: Cirka 30 000 m³. Innerdiameter: Cirka 33 meter Ytterdiameter: Cirka 34 meter Höjd: 45 meter Urladdningseffekt: 60MW Iladdningseffekt: 40 MW. Flöde: 1300 m³/h Byggstart: Hösten 2021 med pumphus och fundament. Ackumulatormontage i mars 2022. Driftsättning: Mars 2023. Lambohov 2:20
Ny och ombyggnad av skola i Linköping
Vreta Kloster skola består av flertalet olika skolbyggnader från olika tidsepoker samt paviljonglösningar. Projektet avser att ta bort behovet av paviljonger samt utöka skolans elevkapacitet för åk 1-6. Projektet innebär nyproduktion av 7 basenheter samt ny matsal och tillagningskök, som kopplas ihop med äldre befintlig skolmiljö. Tillbyggnad uppgår till ca 2700 kvm . Därutöver utförs ombyggnad och underhåll av hus A och B, ca 1400 kvm, till moderna undervisningslokaler. Projektet kommer även tillskapa ny infart och angöring för varuleveranser som avsevärt kommer förbättra trafiksäkerheten. Projektet kommer genomföras i 3 etapper. För nya huset, etapp 1, planeras inflyttning till HT 2023. Ombyggnad och underhåll av hus A och B, etapp 2, påbörjas HT 2023. Etapp 3 omfattar flytt av paviljonger och utemiljö.
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och förråd i Linköping
Nybyggnad av lastvagnsverkstad, tvätt mm
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt parkeringsplatser.
Ny stadsdel i Linköping
50 hyresrätter + 50 bostadsrätter. Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.
Exploateringsområde för bostäder och handel i Djurgården, Linköping etapp 1
Uppdraget omfattar detaljprojektering och framtagande av tre förfrågningsunderlag för utförandeentreprenader av gator och allmän platsmark för etapp 1 av det nya området Djurgården i Linköping. Etappen omfattar utbyggnad av lokalgator med gröna sidoområden och kantstensparkering norr och söder om Hertig Johans Allé intill väg 708 samt flytt av väg 708. Etappen omfattar även att ett nytt dike byggas som ersätter ett kulverterat dike. Den befintliga kulverten rivs. Tinnerbäcken byggs om till en snirklig bäck med park på ömse sidor. GC-banorna längs Hertig Johans Allé kommer att förbättras och två torgytor på sammanlagt 900 m2 ska byggas.
Nybyggnad av kontor och butik i Linköping
Nybyggnad av kontor i trä
Till och ombyggnad av F-6 skola i Linköping
Om och tillbyggnad av skola för ca 350-400 elever. Förskoleklass till år 6. Ytan uppgår idag till ca 4 000 kvm BTA och består av 7 huskroppar (AB, C, D samt 4 tillfälliga paviljonger (G+H samt F+E). I entreprenaden ingår rivning av Hus G, H, E, F och C samt nybyggnad av hus K och tillbyggnad samt ombyggnad av hus D och A. Eventuella åtgärder med hus B ligger som optioner i två alternativa utföranden och kan komma att avropas under entreprenadtiden. Skolgården ska anpassas efter nya byggnader samt kompletteras efter rivna byggnader. Då verksamheten kommer vara i drift under entreprenadtiden krävs att entreprenaden utförs i huvvuddelar (etapper) samt att det under entreprenadtiden anordnas ett provisoriskt mottagningskök och matsal i hus C.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
6 våningar mot Kunskapslänken, 5 våningar mot Paradisgatan, Gårdshus 2 våningar. Tilldelningsområdet ska delas in i två fastigheter mot Kunskapslänken. Samma arkitektkontor får inte rita de två fastigheterna. Minst en lokal (minst 30 m2) ska finnas i bottenvåning mot Kunskapslänken/Paradisgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus ca 40-50 lägenheter
Nybyggnad av bostäder i Linköping etapp 1
4 tomter med 30-60 lägenheter i varje. I denna etapp planeras det sammanlagt för ca 500 lägenheter. 300 lägenheter har redan anvisats till olika byggherrar. Ca 500 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 11 kvarter
Nybyggnad av förskola i Linköping
Avser ny förskola i tre plan varav plan 1 och 2 är förskola för 120 barn, 3 basenheter. Fläktrum på plan 3. Huset har också en administrationsavdelning samt tillagningskök.
Nybyggnad av bostäder i Berg, Linköping
28 lägenheter och 20 radhus
Nybyggnad av p-hus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus, komplexet byggs i fyra halvplan samt ett takplan med totalt 159 platser varav tolv är laddplatser.
Nybyggnad av verkstad på Malmen i Linköping
Avser ny verkstad på ca 1600 kvm på Malmen, Linköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping etapp 1
I denna etapp skall de byggas 36 bostadsrättslägenheter med takterrass och tvättlounge. Svanenmärkt
Ny flexibel förskola/skola i Ljungsbro
Flexibel förskola/skola för ca 350 elever
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nya bostäder i Ljungsbro
Planen möjliggör för ca 12 rad/par/kedjehus.
Nybyggnad av skola i Linköping
En ny skola, i första hand en grundskola, men det kan även bli aktuellt med förskoleplatser och/eller gymnasium.
Nybyggnad av förskola i Sturefors, Linköping
Avser ny förskola för 72 barn inklusive kök, lekytor och parkering.
Nbyggnad av förskola i Linköping
Rökpelaren 2 och Rökpipan 1
Nybyggnad av förskola i Ryd, Linköping
På gamla Victoria Parks kontors tomt
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 26 st enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus - 22 lgh.
Nybyggnad av torg och gata i Linköping
Lilla torget, Nygatan (trädgårdstorget-Snickaregatan), Göran Dyks gata
Nybyggnad av butik i Linköping
Nybyggnad av Eko stormarknad
Utbyggnad av infrastruktur i Linköping
Avser ombyggnad av gata, va, fjärrvärme, el, belysning, opto och trafiksignaler på Djurgårdsgatan utanför Stolplyckan. I objektet ingår även ett underjordiskt dagvattenmagasin i Trädgårdsföreningen.
Nybyggnad av butik i Linköping
Projektet avser nybyggnad av butik.
Nybyggnad av industri och handel i Linköping
Nybyggnad av industri och handel
Utbyggnad av gc-väg i Linköping
Entreprenaden består av nybyggnad av ca 1000 meter ny gång- och cykelbana på den västra sidan längs den befintliga vägen genom Skeda Udde. Byggnationen är delad i två delsträckor. En ca 400 meter lång sträcka i den södra delen av samhället och en ca 670 meter lång sträcka norr om samhället. Större delen av sträckan skall GC-banan ha bredden 2,5 meter.
Nybyggnad av gc väg och gata i Mjärdevi, Linköping
Gång-och cykelväg ska även anläggas mellan Diskettgatan och befintlig gång och cykelväg inom naturområdet. Kommunen kommer att iordningställa gatorna till farbart skick innan byggstart av kvartersmarken kan påbörjas. Arbetet med att färdigställa gata delas upp i två etapper där den första etappen avser nedläggning av ledningar och anläggande av gata med enklare asfaltsbeläggning som kan användas under byggtiden. När byggnationen inom kvartersmarken närmar sig färdigställande kan gatan färdigställas med sina slutliga ytskikt inklusive plantering av träd m.m. (etapp II arbeten). Arbetet med att bygga ut områdets gator inklusive ledningar är planerat att påbörjas under 2021.
Nybyggnad av gruppbostad i Harvestad, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Exploateringsområde i Linköping
Förlänga Rönögatan ca 840 meter och bygga en anslutande väg mellan Rönögatan och Idögatan ca 220 meter. Båda vägarna med separat gc-väg. Samt att bygga ut belysningsanläggning, lägga ny VA, opto och fjärrvärme
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus (8 lgh) samt rivning.
Nybyggnad av restaurang i Linköping
På fastigheten planeras att uppföra en byggnad i 2 plan med en stor uteplats där restaurang och butiksverksamhet ska förekomma. Området består i nuläget dels av en gräsyta och dels av en parkering av grus. Vid parkeringen finns ett staket som inhägnar parkeringsområdet. På kanalbanken finns några större träd samt ett gammalt vakthus.
Projektledare för projektering och produktion Lokalisering Linköping
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden ytterligare med 1+1år, t o m senast 2025-09-30.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus.
Nybyggnad av konstgräsplan mm, Ljungsbro i Linköping
Konstgräsentreprenad inklusive löparbana, längdhoppsgrop och boulebana (kulstötningsbana)
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av enbostadshus (3 st) samt fasadändring av bef. hus samt rivning.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
2 radhustomter på Inspirationen 13 & 14.
Förtätning & tillskapande av trygghetsboende och ny förskola i Vimanshäll
Planen innefattar trygghetsbostäder och en förskola.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Nybyggnad av affärshus i Linköping
Nybyggnad av handelslokaler samt marklov.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler med 4 portar, samt anläggande av parkeringsplatser (12 st).
Nybyggnad av kontor mm i Linköping
Nybyggnad av kontor, kallförråd, verkstad samt upplag.
Nybyggnad av GC-väg i Ljungsbro, Linköping
Objektet består av nybyggnation av gång- och cykelväg längs Hanorpsvägen.
Nybyggnad av ridhus i Linköping
Nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av lokaler för lackering, verkstad mm samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av padelhall i Tornby
Nybyggnad av padelhall
Utbyggnad av vatten och avlopp i Linköping
VA-utbyggnad i Sätra stugby
Utbyggnad av allmän plats i Berg, Linköping
Objektet består av byggnation av en ca 160 meter lokalgata med belysning och en GC-bana ca 110 meter lång och 3 meter bredd utmed Sjöliden upp till Stjärnorpsvägen. GC-bana ska dras bakom befintlig busshållplats på Stjärnorpsvägen ner mot Sjölidenvägen och ska belysas samt en trafiksäkerhetsåtgärd vid Sjöleden. Utbyggnad av cirka 120 meter dagvatten ledningar och utbyggnad av ca 330 meter VA ledningar.
Nybyggnad av gc-väg i Bogestad, Linköping
En gång och cykelväg ska anläggas nytt på en sträcka på ca 670 m, ca 3 m bred. Inkl belysning.
Nybyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
Avser byggnation av gång- och cykelväg längs Stjärnorpsvägen från Berg (Sjöliden) till Björkövägen.
Nybyggnad av lekplats i Linköping
Lekplats Kvinnebyvägen
Uppförande av gastät gödselbrunn i Åby, Linköping
Avser uppförande av en gastät gödselbrunn i anslutning till befintlig biogasanläggning. Projektet är uppdelat i sex delentreprenader: E1 – GTGB Process, E2 – GTGB Mark & bygg, E3 – GTGB Gasledning i mark, E4 – GTGB Fordonsvåg, E5 – GTGB Elinstallationer samt E6 – GTGB Skåp och lådor.
Nybyggnad av potatislager i Linköping
Nybyggnad av potatislager
Hydrogeologisk specialist till program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 1 år.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt anläggande av parkeringplatser.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av parkeringsplatser,.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av padelhall och kontor i Linköping
Nybyggnad av idrottshall (padel), kontor samt anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av idrottshall i Linköping
Nybyggnad av idrottshall samt parkeringsplatser, 2 st.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av komplementbyggnad samt anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 2 st. komplementbyggnader.
Nybyggnad av laddstolpar i Linköping
Nybyggnad av 4 st laddstolpar, ev boxar i garagen
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd samt rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.