Aktuell nybyggnation i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
Innehåller 111 lägenheter med storlekar från1 ROK till 5 ROK som upplåtes med hyresrätt samt 5 st lokaler. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Linköping
Totalt sju parkeringsplan med drygt 600 parkeringsplatser. En livsmedelsbutik kommer att finnas på bottenplan. Mobilitetshubben kommer initialt att ha 22 elbilsplatser samt platser avsedda för bilpool. I anslutning till hubben kommer det även att finnas cykelparkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
109 st lägenheter. Nybyggnad av flerbostadshus på Intellektet 13, Intellektet 11 och Intellektet 9.
Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 2
I denna etapp är det ca 100 lägenheter. Förtätning på 13 platser med ca 650 bostäder i hus på 4-8 våningar.
Utbyggnad av Ullevileden i Linköping
Förfrågningsunderlag nr 1 avser den västra etappen mellan Flemmagatan och Gumpekullavägen. Vägsträckan är ca 1.9 km och delen omfattar passage vid Tornbydammen med två rörbroar, förändring av dammens utbredning och in/utlopp. Bro över Stångån ca 125 m, två cirkulationsplatser samt två GC portar. Passage genom Tornbydeponin väster om Stångån.
Utbyggnad av Ullevileden i Linköping
Förfrågningsunderlag nr 2 avser den östra etappen mellan Gumpekullavägen och Gudmundsgatan. Vägsträckan är ca 1.6 km och delen omfattar två cirkulationsplatser, två GC-portar samt två rörbroar.
Nybyggnad av bilhallar i Linköping
Nybyggnad av bilhallar samt komplementbyggnader, anläggande av parkeringsplatser samt 12 skyltar.
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och förråd i Linköping
Nybyggnad av lastvagnsverkstad, tvätt mm
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt parkeringsplatser.
Exploateringsområde för ny stadsdel i Linköping
Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.
Exploateringsområde för bostäder och handel i Djurgården, Linköping etapp 1
Uppdraget omfattar detaljprojektering och framtagande av tre förfrågningsunderlag för utförandeentreprenader av gator och allmän platsmark för etapp 1 av det nya området Djurgården i Linköping. Etappen omfattar utbyggnad av lokalgator med gröna sidoområden och kantstensparkering norr och söder om Hertig Johans Allé intill väg 708 samt flytt av väg 708. Etappen omfattar även att ett nytt dike byggas som ersätter ett kulverterat dike. Den befintliga kulverten rivs. Tinnerbäcken byggs om till en snirklig bäck med park på ömse sidor. GC-banorna längs Hertig Johans Allé kommer att förbättras och två torgytor på sammanlagt 900 m2 ska byggas.
Till och ombyggnad av F-6 skola i Linköping
Om och tillbyggnad av skola för ca 350-400 elever. Förskoleklass till år 6. Ytan uppgår idag till ca 4 000 kvm BTA och består av 7 huskroppar (AB, C, D samt 4 tillfälliga paviljonger (G+H samt F+E). I entreprenaden ingår rivning av Hus G, H, E, F och C samt nybyggnad av hus K och tillbyggnad samt ombyggnad av hus D och A. Eventuella åtgärder med hus B ligger som optioner i två alternativa utföranden och kan komma att avropas under entreprenadtiden. Skolgården ska anpassas efter nya byggnader samt kompletteras efter rivna byggnader. Då verksamheten kommer vara i drift under entreprenadtiden krävs att entreprenaden utförs i huvvuddelar (etapper) samt att det under entreprenadtiden anordnas ett provisoriskt mottagningskök och matsal i hus C.
Nybyggnad av ackumulator mm i Linköping
Ackumulatorn är planerad att innehålla cirka 30 000 m3 och ha en diameter på 33 m. Lambohov 2:20
Nybyggnad av bostäder i Berg, Linköping
Ca 5 st radhus/parhus ev flerbostadshus. 48 bostäder
Nybyggnad av förskola i Linköping
Avser ny förskola i tre plan varav plan 1 och 2 är förskola för 120 barn, 3 basenheter. Fläktrum på plan 3. Huset har också en administrationsavdelning samt tillagningskök.
Nybyggnad av verkstad på Malmen i Linköping
Avser ny verkstad på ca 1600 kvm på Malmen, Linköping.
Nya bostäder i Linköping
40 par- och radhus
Ny flexibel förskola/skola i Ljungsbro
Flexibel förskola/skola för ca 350 elever
Nybyggnad av skol och förskolelokaler i Nykil
Ny byggnad på ca 1 100 kvm som innehåller klassrum, tillagningskök och matsal. Befintliga byggnader ska anpassas och moderniseras (delvis nya ytskikt och nya rum inom befintlig byggnad) Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola och lss boende i Linköping
Nybyggnad av förskola och lss-boende
Nybyggnad av förskola i Sturefors, Linköping
Avser ny förskola för 72 barn inklusive kök, lekytor och parkering.
Nybyggnad av butik och lager i Linköping
Nybyggnad åt Axfood Snabbgross.
Nybyggnad av förskola i Ryd, Linköping
På gamla Victoria Parks kontors tomt
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
15 radhus om 107 kvadratmetrar, samt 7 radhus om 120 kvadratmetrar
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 26 st enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av torg och gata i Linköping
Lilla torget, Nygatan (trädgårdstorget-Snickaregatan), Göran Dyks gata
Nybyggnad av cykelhotell i Linköping
Ett så kallat cykelhotell för 200 cyklar under torget som planeras vid nya simhallen. Projekteringen kommer bestå av markprojektering där hela torgytan kommer vara stenbelagd och ha markvärme. Det kommer finnas platsbyggda detaljer och det ska byggas ett underjordiskt cykelgarage. Det kommer behövas anpassning mot både blivande simhall som gaturummet runt omkring.
Nybyggnad av butik i Linköping
Nybyggnad av Eko stormarknad
Nybyggnad av industri och handel i Linköping
Nybyggnad av industri och handel
Nybyggnad av gruppbostad i Harvestad, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av gc väg och gata i Mjärdevi, Linköping
Gång-och cykelväg ska även anläggas mellan Diskettgatan och befintlig gång och cykelväg inom naturområdet. Kommunen kommer att iordningställa gatorna till farbart skick innan byggstart av kvartersmarken kan påbörjas. Arbetet med att färdigställa gata delas upp i två etapper där den första etappen avser nedläggning av ledningar och anläggande av gata med enklare asfaltsbeläggning som kan användas under byggtiden. När byggnationen inom kvartersmarken närmar sig färdigställande kan gatan färdigställas med sina slutliga ytskikt inklusive plantering av träd m.m. (etapp II arbeten). Arbetet med att bygga ut områdets gator inklusive ledningar är planerat att påbörjas under 2021.
Utbyggnad av gc-väg i Linköping
Entreprenaden består av nybyggnad av ca 1000 meter ny gång- och cykelbana på den västra sidan längs den befintliga vägen genom Skeda Udde. Byggnationen är delad i två delsträckor. En ca 400 meter lång sträcka i den södra delen av samhället och en ca 670 meter lång sträcka norr om samhället. Större delen av sträckan skall GC-banan ha bredden 2,5 meter.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokal, anläggande av p-platser samt upplag.
Nybyggnad av restaurang i Linköping
Projektet avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus (8 lgh) samt rivning.
Utbyggnad av vägsträcka i Linghem, Linköping
Linghem förlängning Fågelsångsvägen
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Avser nybyggnad av gruppbostad med 6 lägenheter i ett plan.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Nybyggand av radhus (två lägenheter) på Integrationen 12 & nybyggnad av radhus (4 lägenheter) på Integrationen 8.
Nybyggnad av villor i Linköping
Nybyggnad av 3 st styckebyggda enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler med 4 portar, samt anläggande av parkeringsplatser (12 st).
Nybyggnad av konstgräsplan mm, Ljungsbro i Linköping
Konstgräsentreprenad inklusive löparbana, längdhoppsgrop och boulebana (kulstötningsbana)
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Nybyggnad av tak på konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av Airdome över befintlig konstgräsplan.
Nybyggnad av kontor mm i Linköping
Nybyggnad av kontor, kallförråd, verkstad samt upplag.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av lokaler för lackering, verkstad mm samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av padelhall i Tornby
Nybyggnad av padelhall
Nybyggnad av padelbanor i Linköping
Nybyggnad av padelhall, butik och kontor samt anläggande av parkeringsplatser.
Utbyggnad av vatten och avlopp i Linköping
VA-utbyggnad i Sätra stugby
Utbyggnad av allmän plats i Berg, Linköping
Objektet består av byggnation av en ca 160 meter lokalgata med belysning och en GC-bana ca 110 meter lång och 3 meter bredd utmed Sjöliden upp till Stjärnorpsvägen. GC-bana ska dras bakom befintlig busshållplats på Stjärnorpsvägen ner mot Sjölidenvägen och ska belysas samt en trafiksäkerhetsåtgärd vid Sjöleden. Utbyggnad av cirka 120 meter dagvatten ledningar och utbyggnad av ca 330 meter VA ledningar.
Nybyggnad av gc-väg i Bogestad, Linköping
En gång och cykelväg ska anläggas nytt på en sträcka på ca 670 m, ca 3 m bred. Inkl belysning.
Nybyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
Avser byggnation av gång- och cykelväg längs Stjärnorpsvägen från Berg (Sjöliden) till Björkövägen.
Ny gc-port samt hållplatslägen vid väg 796 i Linghem
Gång- och cykelport under väg 796 samt ett hållplatsläge på vardera sidan om väg 796. GC-porten ska ansluta mot befintlig port under järnvägen.
Nybyggnad av lekplats i Linköping
Lekplats Kvinnebyvägen
Nybyggnad av park i Vallastaden
Park i Vallastaden
Utbyggnad av promenadstråk vid Motala ström i Ljungsbro
Objektet består av ett promenadstråk i naturreservatet i Motala ströms bäckravin i Ljungsbro.
Utbyggnad av gc-väg i Vallastaden, Linköping
Avser 107 m gång- och cykelbana samt 73 m gångbana med 3 trappor. Objektet är beläget i Vallastaden mellan Lärdomsgatan och brandstationen.
Ny tillfartsväg till Hackefors sluss i Hjulsbro, Linköping
Avser utbyggnad av transportväg till Hackefors sluss i Hjulsbro. En enklare grusväg över allmän platsmark och platsbyggda stödmurar i ravinen mot Stångån.
Hydrogeologisk specialist till program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 1 år.
Nybyggnad av studentlägenhet i Linköping
Nybyggnad av studentbostäder.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt anläggande av parkeringplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus-28 lgh på Iterationen 1, nybyggnad av flerbostadshus - 22 lgh på Iterationen 7, nybyggnad av flerbostadshus-21 lgh på Iterationen 8 , nybyggnad av flerbostadshus-21 lgh på Iterationen 9 , Nybyggnad av 23 lgh på Iterationen 10.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus.
Nybyggnad av tennishall i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av ridhus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av hall i Linköping
Nybyggnad av hall
Nybyggnad av laddstolpar i Linköping
Nybyggnad av 4 st laddstolpar, ev boxar i garagen
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad. Rappestad 6:16,6:17.
Nybyggnad av campingstuga i Linköping
Nybyggnad av campingstugor (5 st).
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplats (18 st ).
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av komplementbyggnad och mur.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av komplementbyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Linköping
Nybyggnad av pumpstation.
Uppförande av toaletter till skyddade områden i Östergötlands län
Avser toaletter anpassade för funktionshindrade vid två naturreservat: Svartåmynningens naturreservat, Linköpings kommun samt Fjällmossens naturreservat, Norrköpings kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.