Aktuell nybyggnation i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik, kontor. Ca 30 000 kvm mark kvar.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av äldreboende i Norrköping
Nybyggnad av äldreboende. 60-80 platser.
Nybyggnad av F-6 och särskola i Norrköping
Nybyggnad av 2 paralellig F-6 och ev en särskola
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Nybyggnad av tingsrätt i Norrköping
fyra våningar med förhandlingssalar på plan 1 och 2, samt administration på plan 3 och 4. I källaren ska bland annat arkiv inrymmas. Teknikrum blir fördelade på flera plan. Norrköping Skepparen 1-3, Saltängen 1:14-1:15
Nybyggnad till lägenheter mm i Norrköping
Publika verksamheter, bostäder och besöksmål.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Norrköping
Ca 100 lgh totalt, 5-6 st våningar. Både hyresrätter samt studentlägenter. Parkeringshus under mark med ca 170 platser. Butiker i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostadsrätter i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter. kv J2 Inre hamnen I denna del skall 2 hus med 40 lägenheter byggas.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 69 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nybyggnad av bostäder och butiker i Norrköping
46 lägenheter i 2 huskroppar, även butiker och verksamheter. 4 radhus Inre hamnen etapp 1 detaljplan 1
Åtgärder i vattendrag, nybyggnad av park mm i Norrköpings kommun
Återställa bäcken och öppna upp 1,5 kilometer. Planerar att bygga fyra parker längs bäcken för att göra det lättare att nå vattnet. Vårt mål är att parkerna ska vara en plats för alla – en plats att promenera, fika, vila, leka eller doppa fötterna. Ny gång- och cykelväg Planerar också att skapa en ny gång- och cykelväg längs med bäcken från Ensjön till Lindö. Vägen kommer att ha en tunnel vid Hageby och längs vägen kommer det att finnas fin växtlighet. Genom att skapa en bättre och vackrare väg kan fler lockas att ta sig ut i naturen och använda gång- och cykelvägarna.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3aa
Avser detaljprojektering av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats inom detaljplanen Klockaretorpet 1:1.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 1
Lägenheter och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av parkeringshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 1
Parkeringshus med 515 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontor och garage på Gamla staden, Norrköping
Ca 4000-5000 kvm kontor och garage. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kontorslokaler samt någon typ av publik verksamhet i bottenplan.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Ny industri- och verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnad av 4-6 avd förskola.
Nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det 37 st lägenheter Inre hamnen kv G
Nybyggnad av brandstation i Norrköping
Nybyggnad av brandstation på Dagbergsfältet, Ljura 1:1 & 1:2.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
1 st verkstadsbyggnad, tung sysselsättning samt 1 st växthus med tillhörande pelletspanna
Nybyggnad av kaj mm i Norrköping
Nybyggnad av transportanläggning
Nybyggnad av bostadsrätter i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter. I denna del skall 1 hus med 25 lägenheter byggas.
Nybyggnad av radhus i Norrköping
22 radhus á 116 kvm i boa
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Krokek
17 radhus, 8 lägenheter.
Nybyggnad av park i Norrköping
Ny park med terrasser mot Motala ström. Inom kvarteret Kroken, norr om Gamlebro och längs med Motala ströms västra sida, planerar Norrköpings kommun att låta bygga en ny terrasserad parkanläggning med syfte att tillgängliggöra området mot vattnet och skapa en attraktiv plats för allmänheten i ett område med högt kulturhistoriskt värde. I samband med anläggandet av parken ska även ombyggnation av Västgötegatan-Järnbrogatan (över Gamlebro) utföras, med syfte att ge mer plats åt gångtrafikanter. Entreprenaden omfattar projektering och byggnation av terrasserad parkanläggning inom kvarteret Kroken samt projektering och ombyggnation av delar av Västgötegatan-Järnbrogatan. Parkanläggningen kommer delvis att vara utförd med markvärme och bland annat innefatta en lekplats samt gradänger som tar besökaren ner mot vattnet. Konstruktionen kommer att placeras ovanpå utloppet till Holmen AB:s kraftverk.
Utökning av hjälpkraft i Eksund
Utökning hjälpkraft för nya godsbangården/Kardonbanan.
Exploatering för bostäder i Skärblacka
Bredda Hagnerydsvägen och bygga en ny lokalgata. Det blir också en ny gång- och cykelväg som ansluter från det nya området till Brantvägen. För dagvattenhanteringen byggs även en damm.
Nybyggnad av radhus i Norrköping
Återuppbyggnad av 8 st radhus efter brand, idag återstår endast pålad betongplatta, lägenhetsavskiljande stombetongväggar, samt mellanbjälklag av betong.
Nybyggnad av radhus i Norrköping
Nybyggnad av radhus samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av servicebostad i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av serviceboende samt rivning samt installation av eldstad samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 8 enbostadshus samt komplementbyggnad och plank, Manhem 2:29,2:30,2:27,2:26,2:31,2:28,2:25,2:24.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ny och ombyggnad av gata och va i Nordantill, Norrköping
Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde, Nordantill
Nytt exploateringsområde i Norrköping
Exploateringsområde för ca 40-50 st tomter. Breddning av gc-väg mm
Nybyggnad av GC-väg vid Södra kajen i Norrköping
Projektet omfattar omfördelning av parkeringsplatser, ny sträckning för GC-vägen och grönytor, nyanläggning av en passage/flytt av en passage samt rivning av räls och ny asfaltstopp på Hamnbron.
Utbyte av gångbro i Norrköping
Kontraktsarbetena omfattar huvudsakligen: Rivning av befintlig stålfackverksbro bestående av tre (3) brosektioner, Renovering av befintliga brostöd samt utförande av ny stålfackverksbro, totalt ca 70 m.
Nybyggnad av gc-väg i Norrköping
Nybyggnad av gc-väg mellan Ektorp och Vägträffen.
BEST-samordnare till program Ostlänken
Stationeringsort Solna eller Norrköping. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av batterilager samt mur och plank.
Ny busshållplats mm i Oxelbergen
Bussvändplats i Oxelbergen En ny hållplats med vändslinga ska utöka kapaciteten för bussarna vid hållplats Östra station. Hållplatsen flyttas till korsningen Styrestadsgatan/Stohagsgatan samtidigt som säkerheten ökas för gångtrafikanter. Vikboplan Vikboplan kommer att göras om genom att vändslingan ersätts med växter och gräs. De föräldrar som lämnar barnen till skolor i området kommer att kunna fortsätta göra det, men istället med utfart på Odalgatan (tidigare Styrestadsgatan) från och med i höst. Parkeringsplatser söder om vårdcentralen tas bort och ersätts med buskar och gräs.
Exploatering för bostäder i södra Brånnestad
Exploateringsområde för ca 500 bostäder
Utbyggnad av park, lekmiljö mm i Norrköping
Projektet omfattar utbyggnad av park, lekmiljö, belysning samt dagvattenåtgärder.
Nybyggnad av lager i Skärblacka
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Uppförande av paviljongbyggnad (skolverksamhet) i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för skolverksamhet. Bruttoarea om ca 2800 m2.
Uppförande av paviljonger för särskola och korttids, Ebersteinska Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för särskola med dess korttidstillsyn. Placering av paviljongerna på parkeringsytan framför Ebersteinska Hus H.
Uppförande av tillfällig idrottshall/tält i Ektorp, Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig idrottshall anpassad för skolverksamhet. Hyresperioden är 36 månader med rätt till förlängning. Byggnadsarea om ca 450 m2.
Uppförande av paviljong för förskoleverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig paviljong för förskola med två avdelningar.
Nybyggnad av idrottsplats i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av anläggning samt strandskyddsdispens.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).