Aktuell nybyggnation i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anstalt i Norrköping
Den nya anläggningen planeras vara i säkerhetsklass 2 och ha cirka 200 platser, med möjlighet att i framtiden kunna utöka.
Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2
Ca 7-8 våningar, BTA ca 30 000 kvm.
Nybyggnad av punkthus i Norrköping
154 bostäder i sex punkthus.
Nybyggnad av äldreboende i Norrköping
Nybyggnad av äldreboende. 60-80 platser.
Nybyggnad av bostadsrätter i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter. kv J2 Inre hamnen I denna del skall 2 hus med 40 lägenheter byggas.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Norrköping, etapp 1
Projektet omfattar byggnation av ett bostadshus i vinkel med 71 lägenheter. Byggnaden ska bestå av sex våningar och storleken på lägenheterna varierar från ett till fyra rum. En del av byggnaden ska förses med takterrass. Fasaden kommer att bestå av betong och trä. Lägenhetshotellet ska byggas enligt Miljöbyggnad, nivå Silver. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3
Kv 4 kommer att innehålla 50 st lägenheter. Totalt fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och butiker i Norrköping
46 lägenheter i 2 huskroppar, även butiker och verksamheter. 4 radhus Inre hamnen etapp 1 detaljplan 1
Nybyggnad av skola, förskola i Norrköping
6–8 avdelningar på 20 barn vardera.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Ny industri- och verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter. Borg 17:6 östra delen
Nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Nybyggnad av räddningsstation i Norrköping
Nybyggnad av brandstation på Dagbergsfältet, Ljura 1:1 & 1:2.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det 37 st lägenheter Inre hamnen kv G
Ändrad användning till kontor och lokaler i Norrköping
Möjliggöra användningen boende, kontor och lokaler i bottenvåningarna samt kärleksparken som allmän plats.
Åtgärder i vattendrag, nybyggnad av park mm i Norrköpings kommun
Projektet omfattar att utföra entreprenadarbeten för att öka kapacitet i bäcken genom att skapa två- och trestegsdiken samt högflödesfåror mellan Arkösundsvägen och Packaregatan samt att anlägga en serviceväg utmed sträckan Arkösundsvägen och Lindövägen. Inom området ska även planteringar av buskar och träd planteras för att efterlikna tidigare vegetation. Projektet har erhållit tillstånd för vattenverksamhet från miljödomstolen. I området förekommer PFAS förorenade massor samt invasiva arter som ska hanteras i entreprenaden.
Nya småhus i Skärblacka, Norrköping
Möjliggöra småhusbebyggelse samt att se över hästverksamheten vid Hagneryds gård.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Nybyggnad av verkstad, tvätthall.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnad av förskola efter rivning
Nybyggnad av samhällsfastighet i Norrköping
Nybyggnad av samhällsfastighet, ännu ej fastställt vad.
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3
Kv 1 kommer att innehålla ca 30 st stadsradhus. Tvätthuset 1 och Köket 1. Totalt fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av kajbyggnad i Norrköping
Ett helt unikt landmärke och en ny målpunkt i Norrköping. Byggnaden ligger mitt i Inre hamnens hjärta där stråken som löper längs kajen, mot Johannisborg och mot stadens södra stadsdelar korsas. Byggnaden ska innehålla restaurang och vara ett besöksmål och en orienteringspunkt.
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 14 parhus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad Manhem 2:22,2:17,2:18,2:19,2:21,2:20.
Nybyggnad av förskola i Kolmården
Avser nybyggnad innehållande förskoleverksamhet på fyra avdelningar inkl. personalutrymmen, serveringskök, teknikutrymmen samt tillhörande utemiljö etc.
Nybyggnad av bostäder i Skärblacka
Friliggande parhus, kedjehus och radhus
Nybyggnad av servicebostad i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av serviceboende.
Nybyggnad av radhus i Norrköping
Återuppbyggnad av 8 st radhus efter brand, idag återstår endast pålad betongplatta, lägenhetsavskiljande stombetongväggar, samt mellanbjälklag av betong.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad på Fyrskeppet 1
Nybyggnad av lager i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad.
Uppförande av moduler vid skola i Norrköping
Uppförande av paviljong för tillfälliga omklädningsrum vid Djäkneparkskolan
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad på Cisternen 1
Markarbeten vid tingsrätten i Norrköping
Anpassa vägarna, bygga en infart till tingsrätten, bredda Slottsgatan, flytta ledningar och anpassa området så att regnvatten leds bort.
Utbyggnad av allmän plats samt bytespunkt i Oxelbergen
Projektet omfattar utbyggnad av torg, belysning, ny hållplats och ersätts med utbyggnad av dagvattenåtgärder.
Nybyggnad och renovering av park och lekmiljö i Norrköping
Projektet omfattar nybyggnation och renovering av park och lekmiljö i Klockaretorpsparken.
Nya ledningar samt fördelningsanläggningar vid Borgs vattenverk i Norrköping
Entreprenaden omfattar nya utgående ledningar för dricksvatten från Borgs vattenverk till stadens rörnät. Det ingår även att ersätta befintlig lågzonledning i verket med två nya. Vidare ska en fördelningsstation och två ventilkammare uppföras på området.
Nybyggnad av restaurang i Norrköping
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av spa i Norrköping
Nybyggnad av spabyggnad.
Exploatering för bostäder i södra Brånnestad
Exploateringsområde för ca 500 bostäder
Nybyggnad av busshållplats i Norrköping
Under sommaren och hösten 2023 ska Norrköpings kommun bygga en ny busshållplats på Fjärilsgatan. Hållplatsen kommer att byggas med full tillgänglighetsstandard och ska sedan trafikeras av Östgötatrafiken. Hållplatsen kommer att utformas som en timglashållplats för att få ner hastigheten på Fjärilsgatan.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av gc-väg mm i Norrköping
Ny gång- och cykelväg med belysning ska byggas mellan Dragaregatan och Värmaregatan. På Dragaregatan ska det även byggas ett farthinder, samt binda ihop förskolans parkering till gångvägen in till förskolan. För att stärka kopplingen till Vrinneviskogen ska parkområdet färdigställas med plantering av en trädallé.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).