Aktuell nybyggnation i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, centrumverksamhet mm i Norrköping
Ett område på ca 22 hektar som kan inrymma nybyggnad av verksamheter, kontor, samlingslokaler, skola och centrumverksamhet. 33 olika tomter.
Nya bostäder i Norrköping
240 hyresrätter och 50 p-platser
Nybyggnad av F-6 och särskola i Norrköping
Nybyggnad av 2 paralellig F-6 och ev en särskola
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Ny godsbangård i Norrköping
Ny godsbangård för ankomst-, avgångs- och rangerspår samt skyddsåtgärder för buller och förorenat dagvatten. Servicevägar samt servicehus och uppställningsytor för fordon. Elektrifierad och signalreglerad godsbangård. Mark och BEST-arbeten samt teknikhus.
Nybyggnad av tingsrätt i Norrköping
Lokaler för domstolverksamhet - Norrköpings tingsrätt. Norrköping Skepparen 1-3, Saltängen 1:14-1:15
Nybyggnad av sjukhus i Norrköping
Nybyggnad av lokaler för: Barn, kvinnohälsa och örn/näsa/hals
Nybyggnad av bostäder, café och bageri i Sandtorp, Norrköping
4 delvis sammanhängande tegelbyggnader som tillsammans rymmer 65 lägenheter och kafé/bageri.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 71 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 69 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det 103 st lägenheter. Fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Norrköping
Nybyggnad av handelsbyggnad och förråd.
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det sammanlagt 111 st lägenheter. Fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Möjlig byggarea cirka 9 000 kvm.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lagerbyggnad, komplementbyggnad samt parkeringsplatser. Örebro Ståldörrar är leverantör av stål och trädörrar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus ca 30 lägenheter
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av rad/par kedjehus i Fiskeby, Norrköping
Byggrätt för parhus, radhus eller kedjehus
Nybyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av rad/par och kedjehus i Norrköping
2 tomter för radhus/parhus/kedjehus
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 20 enbostadshus och komplementbyggnad Agetomta 2:29,2:30,2:28,2:38,2:39,2:31,2:37,2:36,2:58,2:61,2:51,2:52,2:53,2:54,2:55,2:56,2:57,2:62,2:59,2:60.
Nybyggnad av gc-bro i Norrköping
Nybyggnad av gc-bro, Inre hamnen.
Nybyggnad av radhus i Norrköping
15 st radhus i Björkalund
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Arkösund
10 st radus 120 kvm st
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3a
Avser detaljprojektering av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats inom detaljplanen Klockaretorpet 1:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av padelhall mm i Ingelsta, Norrköping
Padelhall med tre stycken padelbanor och omklädningsrum
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 6 st enbostadshus, strandskyddsdispens.
Utbyggnad av överföringsledningar i Norrköping
Avser komplett markarbete och rörmontage för utbyggnad av överföringsledningar för vatten och tryckspill/självtryck samt byggnation av 2 st spillvattenpumpstationer. Utöver det skall förberedande åtgärder utföras i samband med att 1 st befintlig spillvattenpumpstation skall tas i drift och 1 st befintlig spillvattenpumpstation skall tas ur drift och demonteras. Arbetet inkluderar även åtgärder i befintligt ledningsnät.
Ombyggnad av väg och rondell i Norrköping
Söderleden byggs ut till 2+2 körfält mellan Fjärilsgatan och Arkösundsrondellen. Arkösundsrondellen breddas inåt så att 2 körfält erhålles genom cirkulationsplatsen. Anslutande vägar i cirkulationsplatsen breddas för ökad framkomlighet. Asfalteringsarbeten, vägmålning. Ny belysningsanläggning längs sträckan
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Agetomta 2:32,2:34,2:35,2:33.
Exploatering för bostäder i Skärblacka
Bredda Hagnerydsvägen och bygga en ny lokalgata. Det blir också en ny gång- och cykelväg som ansluter från det nya området till Brantvägen. För dagvattenhanteringen byggs även en damm.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Agetomta 2:33,2:35,2:34,2:32.
Nybyggnad av allmän platsmark i Norrköping
Rivning av mur och släntning
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tankstation för biogas i Norrköping
Tankstation för flytande biogas
Ny och utbyggnad av camping i Norrköping
Etablering av campingverksamhet vid Sörsjöns friluftsgård och camping. Norrköpings kommun avser att upplåta anläggningsarrende på del av fastigheten Rodga 1:5 och samtidigt genomföra en försäljning av byggnaderna på Sörsjöns Campinganläggning till den blivande arrendatorn.
Nybyggnad av förskole paviljong i Norrköping
Förskolepaviljong - Råssla 1:225, Krokek
Uppförande av paviljong för förskoleverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av paviljong anpassad för förskoleverksamhet.
Ny gångbana i Norrköping
Ny gångbana som sträcker sig mellan bostadsområdet i Herstaberg och de nya busshållplatserna norr om Herstabergsrondellen
Nyanläggning av lekmiljö i Hageby, Norrköping
Projektet omfattar nybyggnation av en lekmiljö i Kvarteret Dörren.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Norrköping
I denna entreprenad ingår leverans och montering av fullt driftfärdig, komplett tryckstegringsstation och inkoppling till nyanlagda ledningar. Markarbete med in- och utgående ledningar utförs av ramavtalsentreprenör.
Resurskonsult teknikspecialist kanalisation till Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år. Placering på Ostlänkens beställarorganisations kontor i antingen Solna, Södertälje, Nyköping, Norrköping eller Linköping.
Nybyggnad av bar i Norrköping
Nybyggnad av altan och bar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).