Aktuell nybyggnation i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola F-6 i Kneippen
Nybyggnad av F-6 skola för ca 670 elever
Nybyggnad av postterminal på Händelö, Norrköping
Terminal för paket- styckegods- och distributionsverksamhet. Fastigheten Randmärket 1 samt del av Händelö 2:2
Nybyggnad av F-6 och särskola i Norrköping
Nybyggnad av 2 paralellig F-6 och ev en särskola
Ny godsbangård i Norrköping
Ny godsbangård för ankomst-, avgångs- och rangerspår samt skyddsåtgärder för buller och förorenat dagvatten. Servicevägar samt servicehus och uppställningsytor för fordon. Elektrifierad och signalreglerad godsbangård. Mark och BEST-arbeten samt teknikhus.
Nybyggnad av sjukhus i Norrköping
Nybyggnad av lokaler för: Barn, kvinnohälsa och örn/näsa/hals
Nybyggnad av trygghetsboende på Oxelbergen
Nybyggnad av ca 70 lägenheter, trygghetsboende samt rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, café och bageri i Sandtorp, Norrköping
4 delvis sammanhängande tegelbyggnader som tillsammans rymmer 65 lägenheter och kafé/bageri.
Nybyggnad av bostäder i Ringsta Mo, Norrköping
Cirka 125 stycken bostäder med blandade typer av villor, radhus, parhus och mindre flerbostadshus
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 69 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nybyggnad av bostäder och butiker i Norrköping
46 lägenheter i 2 huskroppar, även butiker och verksamheter. 4 radhus Inre hamnen etapp 1 detaljplan 1
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset skall göras stomrent invändigt och 2 flygelbyggnader i form av punkthus ska byggas.
Nybyggnad av parkeringshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 1
Parkeringshus med 515 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det 37 st lägenheter Inre hamnen kv G
Nybyggnad av industri i Norrköping
Möjlig byggarea cirka 9 000 kvm.
Ny förskola och nya bostäder i Norrköping
Nybyggnad av förskola samt bostäder.
Nybyggnad av datorhall i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av serverhall i befintlig byggnad.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3a
Avser detaljprojektering av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats inom detaljplanen Klockaretorpet 1:1.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av transportanläggning
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av vägar mm i Norrköping
Beställaren genomför en samordnad upphandling av utförandeentreprenad för två huvuddelar i projektet Sandbyhov etapp 2 inklusive en lekmiljö och avser att teckna kontrakt med en vinnande anbudsgivare. För respektive huvuddel kommer separat kontrakt tecknas med vinnande anbudsgivare. För huvuddel 1, som omfattar mark, park och lekmiljö samt elsystem kommer Norrköpings kommun att teckna kontrakt med vinnande anbudsgivare. För huvuddel 2, som avser VA, kommer Nodra AB att teckna kontrakt med vinnande anbudsgivare. Entreprenaden avser nybyggnation av allmän platsmark bestående av lokalgator inklusive park och lekmiljö, belysning och dagvattenhantering, samt markarbeten för kanalisation för el och fiber inom ett nytt detaljplaneområde. Entreprenaden omfattar även nyanläggning av vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar inom detaljplaneområdet samt omläggning av befintligt nät i angränsande område.
Anläggande av dagvattendamm mm i Norrköping
Utbyggnad av park och dagvattendamm
Exploatering för bostäder i Skärblacka
Bredda Hagnerydsvägen och bygga en ny lokalgata. Det blir också en ny gång- och cykelväg som ansluter från det nya området till Brantvägen. För dagvattenhanteringen byggs även en damm.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Ombyggnad av väg och rondell i Norrköping
Söderleden byggs ut till 2+2 körfält mellan Fjärilsgatan och Arkösundsrondellen. Arkösundsrondellen breddas inåt så att 2 körfält erhålles genom cirkulationsplatsen. Anslutande vägar i cirkulationsplatsen breddas för ökad framkomlighet. Asfalteringsarbeten, vägmålning. Ny belysningsanläggning längs sträckan
Exploatering för bostäder i södra Brånnestad
Exploateringsområde för ca 500 bostäder
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Ca 50 st lagerlokaler som säljs styckevis.
Ny gångbana i Norrköping
Ny gångbana som sträcker sig mellan bostadsområdet i Herstaberg och de nya busshållplatserna norr om Herstabergsrondellen
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Svärtinge, Norrköping
Entreprenaden omfattar en ny tryckstegringsstation för den lokala vattenförsörjningen till Svärtinge skogsbacke. I denna entreprenad ingår leverans och montering av fullt driftfärdig, komplett tryckstegringsstation och inkoppling till nyanlagda ledningar. Markarbete med in och utgående ledningar utförs i separat entreprenad.
Nybyggnad av pendlarparkering i Norrköping
Projektet omfattar anläggning av en utökad pendlarparkeringen vid Kimstad station samt anslutningar till bef. parkering, GC och perrong samt belysning.
Samverkansledare avseende Program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad samt mur och plank.
Nybyggnad av mur i Norrköping
Bygglov för anläggande av upplag samt uppförande av mur.
Nybyggnad av bullerplank i Norrköping
Bullerplank på returpunkt Norrköping i Fiskeby.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).