Aktuell nybyggnation i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny 400 kV-station i Njutånger
Njutånger Ledningsåtgärder ny Station CT195 ansluts via Ledningsåtgärder.
Nybyggnad av teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 2
Region Gävleborg avser att genomföra en totalentreprenad i samverkan för nybyggnation av teknikbyggnad och kulvert vid Hudiksvalls sjukhus.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Avser nybyggnad av datacenter i Sandviken.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Avser nybyggnad av datacenter i Sandviken.
Ny stadsdel på Blåsåsen i Gävle
Planer finns för att ta fram en ny stadsdel i Gävle. Enligt förslag i detaljplanen är det ca 50000 - 80000 kvm som kan byggas med blandade bostäder. Kommer troligtvis att etappindelas.
Nybyggnad av särskilt boende i Bergsjö
Entreprenaden omfattar nyproduktion av särskilt boende för äldre. Det nya boendet ska också rymma lokaler för korttidsvård och avlastning, gym- och rehabavdelning, flera mindre aktivitetsrum och en övernattningslägenhet för anhöriga.
Nybyggnad av reningsverk i Gävle
Gävle kommun har beslutat att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Anledningen är att kommunen växer och kraven på kapacitet och utgående vattenkvalitet ökar. Den nuvarande reningsanläggningen, Duvbackens avloppsreningsverk, byggdes år 1967 och kommer inte att kunna möta de nya kraven. Duvbacken har idag ett tillfälligt miljötillstånd som är tidsbegränsat till och med den 31 december 2027 och som gäller för 120 000 personekvivalenter (pe). Tillståndet ger verksamheten möjlighet att klara de närmaste årens ökade belastning och tid att hitta de långsiktigt mest hållbara lösningarna för rening av avloppsvatten. Gävle kommun har som mål att befolkningen ska uppgå till 120 000 personer år 2030 och 150 000 personer år 2050. Detta scenario innebär en betydligt högre belastning på Duvbackens avloppsreningsverk än den nuvarande och dagens dimensionerade belastning kommer troligen att överskridas. Ett nytt avloppsreningsverk ska uppföras och det ska vara dimensionerat för 150 000 pe, men det ska vara möjligt att i ett senare skede bygga ut det för en belastning motsvarande 200 000 pe.
Nybyggnad av äldreboende i Hofors
Avser nytt äldreboende i Hofors med 8 avdelningar som rymmer 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Skeppstornet är med sina 59 nybyggda lägenheter och 53 meter höga huskropp ett av Gävles högsta hus. Lägenheterna ligger nära vattnet, centralstationen, centrum och nya godisområdet. Det finns två hissar i huset som går hela vägen ner till källaren där förråd samt bil- och cykelparkering finns.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Avser rivning och nybyggnad av förskola i Gävle.
Nybyggnad av bostäder i Barrsätra
Det planeras för hyresrätter, ca 50 st
Ny fastbränslepanna till panncentral i Arbrå
Bollnäs Energi (BEAB) avser att installera en fliseldad hetvattenpanna med värmeeffekt 4 MW, vid pannanläggning i Arbrå, Bollnäs kommun. Pannan skall ersätta en äldre fastbränslepanna och placeras utanför befintligt värmeverk. Pannanläggningen levereras som en platsbyggd enhet. Anläggningen ska vara komplett med förbränningssystem, panna, rökgaskondensering, rökgasrening, asksystem, inmatning, automatisk sotningsutrustning, etc.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Sandviken
Sandvikens kommun planerarar att bygga 2 nya gruppbostäder på 2 olika platser i kommunen.
Nybyggnad av gruppbostad i Sandviken
Sandvikens kommun planerarar att bygga 2 nya gruppbostäder på 2 olika platser i kommunen.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Kilafors-Ånge
Förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/brunnar.
Nybyggnad av kontor i Sandviken
Nybyggnad av kontorshus.
Exploatering för handelsområde i Södra Hemlingby, Gävle
Avser anläggande av allmänplatsmark, gator, dagvattendammar, dagvatten- och VA-ledningar. I uppdraget ingår även schakt- och fyllarbeten för läggande av fjärrvärme, el, fiber och belysning.
RFI avseende dialog med potentiella samarbetspartners för att stärka elnätet i Gävleborgs län
Ellevio söker dialog med potentiella samarbetspartners för att genomföra kablifieringsprojekt i Gävleborgs län.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Sandviken
Nybyggnad av Max restaurang.
Utökning av industriområde i Bollnäs etapp 1
Syftet med detaljplanen är att anpassa planen till rådande markanvändning samt en utökning av industrikvartersmarken för att möjliggöra en framtida utbyggnad av industriområdet.
Nybyggnad av multimack i Hofors
Syftet med ändringen av detaljplanen är att se över möjligheten att anpassa några egenskapsbestämmelser inom området för drivmedelsförsäljning. Detta sker för att kunna bygga en ny multimack som kan inrymma så många olika drivmedelstyper som möjligt inom användningsområdet.
Utbyggnad av VA-ledningar i Åbyggeby
Objektet avser utbyggnad av VA. Det är ca 70 fastigheter som skall anslutas och ca 5 km nya vatten- och spillvattenledningar samt pump och tryckstationer som skall anläggas.
Ny gång- och cykelväg längs väg 83 mellan Rolfhamre-Nore
Ca 2 km belyst gc-väg från Nore camping till korsningen Rolfhamrevägen.
Nybyggnad av biogasanläggning i Ljusdal
Nybyggnad av biogasanläggning för 3 GBH.
Nybyggnad av förskola i Bollnäs
Avser rivning och nybyggnad av förskola i Bollnäs.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Ljusdals kommun
Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Nya bostäder i Sörforsa
Tomter med sjöutsikt planeras.
Nybyggnad av gruppbostad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Förstärkning av vatten- och spillvattennätet i Hemlingby, Gävle
Omfattar förstärkningsarbeten av VA-ledningar, Ingenjörsgatan, Hemlingby. VA-ledningsarbeten i mark samt ombyggnation och nybyggnation av tryckstegringsstationer.
Nybyggnad av kommunikationsnät via opto mellan Hofors-Sandviken
Avser byggnation av primär kommunikationsväg mellan transformatorstationerna YT511 Hofors och YT671 Tuna med 64 bers SkyWrap på 130kV kraftledning KL51. IP-baserat kommunikationsnät, UCN (Utility Communication Network), för att ersätta bentliga förbindelser. Kommunikation av fjärrkontroll, SCADA, LDS, övervakning, larm & passage samt kontrollanläggningar.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Gävle
Avser nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt D: ca 1600 kvm.
Nybyggnad av servicebyggnad vid Stenö Camping i Sandarne
Avser nybyggnad av servicebyggnad till Stenö camping. Den nya servicebyggnaden ska bland annat innehålla reception och hygienutrymmen för besökare, personalutrymmen med kontor och tvätt. Total bruttoarea ca 240 m2. .
Nybyggnad av batterienergilager i Edsbyn
Anläggningen kommer att bestå av en 40-fots battericontainer (ISO high cube-format enligt ISO 668) och två växelriktarstationer med inbyggda transformatorer (20-fots ISO high cube-format enligt ISO 668). Battericontainern är ansluten till två växelriktare, som i sin tur är anslutna på lågspänningssidan av två transformatorer som tar upp spänningen från 0,69 kV till 11 kV. Batterianläggningens transformatorer är ansluten till nätet via en nätstation som innehåller högspänningsställverk, nätägarens elmätare, en lokaltransformator för lågspänningslaster i anläggningen samt ett utrymme för installation av anläggningens styr- och övervakningsutrustning. Växelriktarstationen är utomhusbetjänad, och battericontainern samt nätstationen är inomhusbetjänade. Anläggningens placering blir precis norr om väg 301 och angränsar åt övriga väderstreck till mindre områden av ungskog där bakom i öster och väster ligger åkermark och ca 200 m åt norr den mindre sjön Acktjärn. Battericontainern och växelriktarstationerna kommer att vara placerade på betongfundament. Batterianläggningen kommer att uppta en yta om ca 530 m2 (samtliga anläggningsdelar inklusive utökat avstånd med fritt utrymme för installation och underhållsåtgärder). Batterianläggningen är huvudsakligen vitfärgad plåt. Nätstationen kan beställas i flera olika färger på plåtfasad och tak. Runt anläggningen kommer ett 2,3 m högt industristängsel med grind installeras.
Exploateringsområde för bostäder i Gävle
Avser omvandling av industrifastigheten Björke 5:7 till 11 tomter för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av begravningsplats i Bollnäs
Avser nybyggnation av begravningsplats.
Ny snabbmatsrestaurang i Gävle
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurangen ChopChop vid Gävle Bro.
Nybyggnad av industrihus i Söderhamn
Nybyggnad industribyggnad.
Ny belysning vid Jernvallens A-plan i Sandviken
Entreprenaden omfattar ny belysning till Jernvallens A-plan. I entreprenaden skall schaktarbeten, montage, installation och återställning ingå.
Anläggande av GC-väg i Gävle
Objektet avser byggnation av GC samt justering av kantsten för Rågångsvägen och Östra Trädgårdsvägen. Omfattar bland annat schaktning, rivning, VA, el och länshållning.
Delprojektledare för Kompletterande Vatten, Gästrike Vatten AB
Genom att komplettera livsmedlet dricksvatten med produkten Tekniskt vatten producerat av råvatten avlastas dricksvattenförsörjningen och det medger ett utökat kapacitetsutrymme. Produkten, tekniskt vatten producerat av råvatten, kan nyttjas för ändamål där dricksvattenkvalitet ej behövs. Projektet Kompletterande vatten möjliggör uttag via vattenkiosker eller genom inkopplingspunkter. Gävle vatten söker därför en erfaren Delprojektledare som tillsammans med Huvudprojektledaren skapar de bästa förutsättningarna för projektet med fokus på produktion, projektering och upphandling.
Nybyggnad av garage i Kilafors
Projektet avser nybyggnation av epa garage i Kilafors.
Nybyggnad av ställverk i Nyhedsbacken i Bollnäs
Avser nybyggnad av ställverk i befintliga lokaler på Nyhedsbacken, Bollnäs kommun. I projektet ingår även utrivning och skrotning av befintligt ställverk.
Nybyggnad av LSP-Ställverk vid kraftvärmeverk i Sandviken
Ett nytt LSP-Ställverk skall byggas för Sandviken Energi AB, Kraftvärmeverket Björksätra i Sandviken. Projektet avser att riva, leverera och montera nytt ställverk med beteckningarna GA stv:1 och G stv:2 som ska ersätta nuvarande LSP-ställverk med beteckning GA stv:1 och G stv:2. Grävning på asfalterad gårdsplan med ca: 20 m2 kommer att ingå, återställning till ursprungligt skick.
Uppställning av moduler i Gävle
Hyra av moduluppställning möta ett mycket brådskande behov av mer lokaler vid Kriminalvårdens anstalt i Gävle. Lokalerna ska främst användas som personalutrymmen och kontor och omfattar ca 500 kvm i två plan. Moduluppställningen placeras nära befintliga byggnader och särskilda krav på brandskydd ställs. Hyrestiden är 5 år med möjlighet till förlängning. Upphandlingen omfattar även en option på hyra av en moduluppställning om ca 200 kvm vid anstalten Kristianstad.
Nybyggnad av laddstolpar i Hudiksvall
Laddstolpar parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall på kläppa 2:36 i ljusdal.
Nybyggnad av servicebyggnad, vattenledning och avloppsledning i Gävle
Bygglov för nybyggnad av serviceanläggning på Forsbacka Bruk.
Nybyggnad av lager mm i Ljusdal
Nybyggnad av tälthall, omsorteringsfickor, omsorteringsplatta, bullervall samt uppsättande av skylt. Tälthallen ca 400 kvm Sorteringsplatta ca 200 kvm
Projektledare järnvägsprojekt i distrikt Mitt, Gävle/Borlänge
Placering Gävle eller Borlänge. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Uppställning av kontorsmoduler i Gävle
Uppställning av kontorsmoduler på befintliga plintar.
Nybyggnad av servicebyggnad i Söderhamn
Uppställning av servicebyggnad i containerform och anordnande av ställplatser.
Nybyggnad av carport i Los
8 st carportsplatser åt hemtjänsten i Los.
Nybyggnad av barack i Ljusdal
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar t o m 2024-07-31 på sjöändan 4:3 i los.
Installation av laddstolpar i Ljusdal
Installation av laddstolpar
Nybyggnad av restaurang i Storvik
Återuppbyggnad efter brand.
Anläggning av våtmark i Björktjära
Omfattar en nyanläggning av våtmark intill Björktjäratjärn i Bollnäs. Huvudsyftet med våtmarksanläggningen är att rena vatten och minska näringsbelastningen på den intilliggande sjön Björktjäratjärn.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).