Aktuell nybyggnation i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Gävle
Gävle kommun har beslutat att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Anledningen är att kommunen växer och kraven på kapacitet och utgående vattenkvalitet ökar. Den nuvarande reningsanläggningen, Duvbackens avloppsreningsverk, byggdes år 1967 och kommer inte att kunna möta de nya kraven. Duvbacken har idag ett tillfälligt miljötillstånd som är tidsbegränsat till och med den 31 december 2027 och som gäller för 120 000 personekvivalenter (pe). Tillståndet ger verksamheten möjlighet att klara de närmaste årens ökade belastning och tid att hitta de långsiktigt mest hållbara lösningarna för rening av avloppsvatten. Gävle kommun har som mål att befolkningen ska uppgå till 120 000 personer år 2030 och 150 000 personer år 2050. Detta scenario innebär en betydligt högre belastning på Duvbackens avloppsreningsverk än den nuvarande och dagens dimensionerade belastning kommer troligen att överskridas. Ett nytt avloppsreningsverk ska uppföras och det ska vara dimensionerat för 150 000 pe, men det ska vara möjligt att i ett senare skede bygga ut det för en belastning motsvarande 200 000 pe.
Ny stadsdel på Blåsåsen i Gävle
Planer finns för att ta fram en ny stadsdel i Gävle. Enligt förslag i detaljplanen är det ca 50000 - 80000 kvm som kan byggas med blandade bostäder. Kommer troligtvis att etappindelas.
Nybyggnad av datahall mm i Gävle
Bygglov för nybyggnad av datahall, kontor mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Skeppstornet är med sina 59 nybyggda lägenheter och 53 meter höga huskropp ett av Gävles högsta hus. Lägenheterna ligger nära vattnet, centralstationen, centrum och nya godisområdet. Det finns två hissar i huset som går hela vägen ner till källaren där förråd samt bil- och cykelparkering finns.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Avser rivning och nybyggnad av förskola i Gävle.
Nybyggnad av produktion och kontorsslokal i Gävle
Nybyggnad av lätt industri och kontorsfastighet i två plan. Möjlighet till in- och utlastning. I projektet planeras återbruk av material.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
RFI avseende dialog med potentiella samarbetspartners för att stärka elnätet i Gävleborgs län
Ellevio söker dialog med potentiella samarbetspartners för att genomföra kablifieringsprojekt i Gävleborgs län.
Exploatering för handelsområde i Södra Hemlingby, Gävle
Avser anläggande av allmänplatsmark, gator, dagvattendammar, dagvatten- och VA-ledningar. I uppdraget ingår även schakt- och fyllarbeten för läggande av fjärrvärme, el, fiber och belysning.
Nybyggnad av industiverksamhet i Gävle
Avser nybyggnad av industriverksamhet i Gävle.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av lokaler i Gävle
Avser nybyggnation av kontorslokaler i Gävle.
Utbyggnad av VA-ledningar i Åbyggeby
Objektet avser utbyggnad av VA. Det är ca 70 fastigheter som skall anslutas och ca 5 km nya vatten- och spillvattenledningar samt pump och tryckstationer som skall anläggas.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Avser nybyggnad av verksamhetslokal.
Förstärkning av vatten- och spillvattennätet i Hemlingby, Gävle
Omfattar förstärkningsarbeten av VA-ledningar, Ingenjörsgatan, Hemlingby. VA-ledningsarbeten i mark samt ombyggnation och nybyggnation av tryckstegringsstationer.
Nybyggnad av automatstation i Gävle
Avser nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsområde för bostäder i Gävle
Avser omvandling av industrifastigheten Björke 5:7 till 11 tomter för bostäder.
Ny snabbmatsrestaurang i Gävle
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurangen ChopChop vid Gävle Bro.
Delprojektledare för Kompletterande Vatten, Gästrike Vatten AB
Genom att komplettera livsmedlet dricksvatten med produkten Tekniskt vatten producerat av råvatten avlastas dricksvattenförsörjningen och det medger ett utökat kapacitetsutrymme. Produkten, tekniskt vatten producerat av råvatten, kan nyttjas för ändamål där dricksvattenkvalitet ej behövs. Projektet Kompletterande vatten möjliggör uttag via vattenkiosker eller genom inkopplingspunkter. Gävle vatten söker därför en erfaren Delprojektledare som tillsammans med Huvudprojektledaren skapar de bästa förutsättningarna för projektet med fokus på produktion, projektering och upphandling.
Anläggande av GC-väg i Gävle
Objektet avser byggnation av GC samt justering av kantsten för Rågångsvägen och Östra Trädgårdsvägen. Omfattar bland annat schaktning, rivning, VA, el och länshållning.
Nybyggnad av servicebyggnad, vattenledning och avloppsledning i Gävle
Bygglov för nybyggnad av serviceanläggning på Forsbacka Bruk.
Projektledare järnvägsprojekt i distrikt Mitt, Gävle/Borlänge
Placering Gävle eller Borlänge. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Projekteringsledare till program Gävle-Kringlan
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet ett år i taget till längst 2028-05-31.
Uppställning av kontorsmoduler i Gävle
Uppställning av kontorsmoduler på befintliga plintar.
Delprojektledare produktion inom Region Mellersta
Resurskonsult inom produktion järnväg, dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund mfl.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).