Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny 400 kV-station i Njutånger
Njutånger Ledningsåtgärder ny Station CT195 ansluts via Ledningsåtgärder.
Nybyggnad av överföringsledningar i Älvkarleby/Gävle, vattenförsörjning Mon
Vattenförsörjning Mon. Överföringsledningar, del 1.
Nybyggnad av transformatorstation 130kV i Njutånger
I samband med att Svenska Kraftnät ska bygga en ny 400kV anläggning, CT195 Njutånger, kommer Ellevio att bygga en 130kV-anläggning i program Nord-Syd.
Upprustning av område i Gävle
Entreprenaden omfattar i huvudsak tekniska förbättringar och uppgraderingar i dagvattensystem, VA-nät, fjärrkyla- och fjärrvärmenät, gatubelysning och elnät men även nya markvärmeinstallationer, nya lösningar för avfallshantering samt nya slitlager/ytskikt för att öka statusen för gående och cyklande i området.
Anläggande av nya etablerings- och verksamhetsytor i Gävle hamn
Avser iordningsställande av nya etablerings- och verksamhetsytor i Gävle hamn. • Lagunområdet • Snötippen • Miljökajen Objekten är belägna på fastigheterna: Fredriksskans 2:8, Fredriksskans 2:1, Fredriksskans 15:1 och Kastet 3:4.
Tankbeläggning i Gävleborgs län
Beläggningsgrupp X20. Väg 50 Älvkarhed-Alfta och Svabensverk-Skräddrabo, väg 654 Hamre-Storsjön (option), väg 682 Knåda-Sidskogen, väg 685 Eriksnäs-Österomsjön (option), väg 693 Djupa-Karsjö, väg 738 vsk 84-Smedsbo, väg 272 Högbo-Långsjön och Vsk 56-Österfärnebo, väg 303 Ockelbo-E4, väg 507 Hedesunda-Ön, väg 521 Hammarby-Årsunda, väg 537 Länsgräns-Stocksbo (option), väg 583 Axmar by-Bofjärden, väg 658 Forsbo-Hänsätter, väg 695 Grönås-Rödmyra, väg 696 Stocksbo-Järvsö (option), väg 709 Rossla-Skrikvik och väg 757 Bästdal-Gammelsträng.
Vattenskyddsåtgärder längs väg 583 i Gävle kommun
Vattenskyddsåtgärder för väg 583 mellan Bönarondellen-Lexvall och Hamnleden, inom vattenskyddsområdet för Gävle-Valboåsen. Kantstenssättning, tätning av diken med bentonitduk utbyte till högkapacitetsräcken, renovering av befintligt dagvattensystem och brunnar, tätning av asfaltsytor samt utbyte av befintlig belysning.
Tillbyggnad av vattenverk i Valbo
Projektet ska bygga ut befintligt vattenverk med en ny beredning för PFAS-reducering genom jonbytes-teknik, nytt UV-ljus och en ny klordosering. Bygg, VVS, fastighetsautomation, Mark, Yttre VA, Process/Maskin, inkl. filterutrustning, El/Automation, dvs AKB, process-el och processautomation.
Modernisering av elnät i Landafors & Herte-Hällbo
Entreprenaden är uppdelad på 2 st tilldelningar. Tilldelning 1 avser en liten del av linje L6427, samt låg och mellanspänningsnät på utgående linje L6428 från Landafors. Tilldelning 2 gäller ombyggnation lsp samt msp i Hällbo och Hå, söder om Bollnäs på linje L1047 Sunnerstaholm.
Centrumutveckling i Söderhamn, etapp 3
I etapp 3 ingår: Ny gång- och cykelbro med placering strax öster om Sibylla. Flytt av busscentral till andra sidan gatan. P-platser längs stora delar av Södra hamngatan. Renovering av Hamnbron, en halva i taget Gång- och cykelväg närmast ån, innebär att gatan görs något smalare Området runt Järnbron görs mer trafiksäkert. Parallellt med att etapp 3 genomförs kommer Söderhamn Nära att göra ledningsarbeten i Södra Hamngatan.
RFI avseende dialog med potentiella samarbetspartners för att stärka elnätet i Gävleborgs län
Ellevio söker dialog med potentiella samarbetspartners för att genomföra kablifieringsprojekt i Gävleborgs län.
Exploatering för handelsområde i Södra Hemlingby, Gävle
Avser anläggande av allmänplatsmark, gator, dagvattendammar, dagvatten- och VA-ledningar. I uppdraget ingår även schakt- och fyllarbeten för läggande av fjärrvärme, el, fiber och belysning.
Exploatering för stadsdel i Söderhamn
Söderhamns kommun upphandlar ett entreprenadkontrakt för att bygga en ny bro, ny gata (Lokalgatan 3) med gång- och cykelvägar, gatubelysning samt bygga om en befintlig gata (Blötängsvägen) med ny gång- och cykelväg .
Modernisering av elnät mellan Sunnerstaholm - Sävsberg
Elnätet är i behov av att moderniseras och vädersäkras för att öka leveranssäkerheten. I Entreprenaden ingår bland annat kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten.
Utbyggnad av allmän plats i Gavlehov Västra, Gävle
Avser anläggande av allmän platsmark, gator med tillhörande regnbäddar, dagvatten inkl. dagvattenmagasin och VA. I uppdraget ingår även schakt- och fyllarbeten för läggande av fjärrvärme, el och belysning.
Nybyggnad av biogasanläggning i Ljusdal
Nybyggnad av biogasanläggning för 3 GBH.
Ny gång- och cykelväg längs väg 83 mellan Rolfhamre-Nore
Ca 2 km belyst gc-väg från Nore camping till korsningen Rolfhamrevägen.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Ljusdals kommun
Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Renovering av kaj mellan Kungsbron och Rådmansbron i Gävle
Objektet avser rivning/demontering samt återuppbyggnad av stenmurskaj, samt ny gestaltning av kajplan mellan Kungsbron och Rådmansbron på Gavleåns södra sida. Arbetet med kajen omfattar delvis rivning av befintlig stenmur, schakt, pålning, spontning, gjutning av nytt påldäck samt uppbyggnad av kaj och kajplan.
Nybyggnad av råvattenledning samt tryckstegring till Johanneslöt
Det pågår en utbyggnad av råvatten från Älvkarleby till Forsbacka. Denna upphandling gäller projektering av anslutning från huvudledning till Johanneslöt.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt, etapp 2
Åtgärden omfattar utbyte av Siemens S5 till Siemens S7 i signalställverk modell 59 med lokalt manöversystem bestående av Siemens S5-115U. De funktioner som idag finns i befintlig Siemens S5 ska överföras till ersättande Siemens S7. Ställverk inom Uppsala, Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län.
Förstärkning av vatten- och spillvattennätet i Hemlingby, Gävle
Omfattar förstärkningsarbeten av VA-ledningar, Ingenjörsgatan, Hemlingby. VA-ledningsarbeten i mark samt ombyggnation och nybyggnation av tryckstegringsstationer.
Riktade miljöåtgärder i Region Mitt
Trumbyte med tillhörande miljöåtgärder fisk. Omfattar V6303 Djupflarksbäcken väg 305 och V6879 Kropptjärnbäcken väg 1001.
Exploateringsområde för bostäder i Gävle
Avser omvandling av industrifastigheten Björke 5:7 till 11 tomter för bostäder.
Ny serviceanläggning i Delsbo
1000-1300 kvm. Förhandsbesked för nybyggnad av kontor och verkstadsanläggning på fastigheten sunnansjö 9:1.
Ombyggnad och förstärkning av linje L01 i Österfärnebo, Sandvikens kommun
Entreprenaden omfattar ombyggnad och förstärkning av linje L01 i Österfärnebo i Sandviken Kommun. Bef. ledning är en luftledning som är i dåligt skick. Ledningen ska byggas om till markförlagd kabel och längs delar av sträckan finns det tomrör som ska nyttjas till den nya kabeln. Entreprenaden omfattar även installation av 6 st nya nätstationer samt lsp‐arbeten.
Kulturminnesåtgärder inom Dalarnas och Gävleborgs län
Restaurering av ett flertal väganknutna kulturmiljöobjekt längs statliga vägar i Dalarnas och Gävleborgs län. Kulturmiljöobjekten består av milstolpar av sten och gjutjärn, väghållningsstenar, minnesstenar, gränsmärken av sten och gjutjärn samt fundament av sten både kallmurade och murade med bruk.
Förstärkning av elnät i Ginborn, Etapp 1
Entreprenaden omfattar ombyggnad och förstärkning av elnätet inom område Ginborn i Sandviken Kommun. Entreprenaden innefattar både lsp‐ (0,4kV) och hsp arbeten (11kV) samt installation och montage av 6 nätstationer (1st T1 och 5st markstationer) och kundarbeten. Både markförläggning och ombyggnation av bef. luftlinje förekommer.
Exploatering för nytt villaområde i Gävle
Avser exploateringsarbeten för nytt villaområde i Gävle.
Renovering av järnvägsbro vid Drottninggatan i Gävle
Bro/btg. Underhåll av slipers och nytt tätskikt.
Renovering av broar i Sätra, Gävle
Objektet avser renovering av två av varandra intilliggande broar i området Sätra, Gävle kommun: 2180-263-1 Bro över GC-väg å Sätrahöjden väster jaktstigen samt 2180-305-1 Bro över Bäckebrobäcken N Sätra.
Mindre lokalanpassning av trafikledningscentral i Gävle
Mindre ombyggnad/verksamhetsanpassning av två ytor inom befintlig fastighet. Omfattas till viss del av säkerhetsskydd.
Nybyggnad av ställverk i Nyhedsbacken i Bollnäs
Avser nybyggnad av ställverk i befintliga lokaler på Nyhedsbacken, Bollnäs kommun. I projektet ingår även utrivning och skrotning av befintligt ställverk.
Ny belysningsarmatur i offentliga miljöer, Ovanåkers kommun
Belysningen i Ovanåkers kommun har indelats i 5 olika områden. Denna upphandling berör område som totalt består av 914 st belysningspunkter varav 524 st ska bytas ut.
Marksanering i Söderhamn
Uppdragets omfattning är att ta fram en helhetslösning med geoteknisk undersökning och konstruktionslösning med handlingar för åtgärd av strandutformning samt ta fram förfrågningsunderlag för en totalentreprenad.
Automatisering av pumpstationer, Sandviken Energi Vatten AB
Inom de kommande åren har SEAB för avsikt att i de delar av verksamheten som har gamla styrsystem modernisera dessa till en gemensam standard.
Infräsning av grusvägar i Gävleborgs län
Infräsning av två grusvägar.
Ombyggnad av brännarstyrning vi Ersbo hetvattencentral, Gävle Kraftväme AB
Värmeverket är en spetsanläggning för fjärrvärmen i Gävle och innefattar två hetvattenpannor. Befintlig styrning för oljebrännare för dessa pannor skall bytas. Utrustning på/för brännare som har behov att bytas för att uppnå funktionssäker anläggning skall bytas/kompletteras i anläggningen.
Överbyggnad till Brunn 312 i Valbo
Överbyggnad till befintlig brunn ska rivas och ersättas med en ny överbyggnad. I denna entreprenad, ingående arbeten inom: Mark, Bygg och VA.
Tillbyggnad av kylrum vid krematorium i Bollnäs
Planer finns att bygga ut ett kylrum till krematoriet.
Underhåll av järnvägsbro i Mellansjö
Reparation vingmurar mm.
Byte av trafikljusanläggning Fredriksgatan-Hyttgatan, Sandvikens kommun
Avser ny trafikljusanläggning till korsningen Fredriksgatan-Hyttgatan i Sandvikens kommun.
Byte av trafikljusanläggning Fredriksgatan-Jernverksleden, Sandvikens kommun
Avser ny trafikljusanläggning till korsningen Fredriksgatan-Jernverksleden i Sandvikens kommun.
Uppställning av elfilter i Hofors
Uppställning av elfilter.
Utökning av bränsleplan på Östernäs i Ljusdal
Avser anläggning av hårdgjord yta i form av utökning av befintlig bränsleplan på Östernäs i Ljusdal.
Nybyggnad av begravningsplats i Bollnäs
Avser nybyggnation av begravningsplats.
Projekteringsledare till program Gävle-Kringlan
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet ett år i taget till längst 2028-05-31.
Konsultupphandling för geodetisk inmätning av styrområden Hudiksvall, Kungsbacka, Varberg
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare upp till två månader.
Ombyggnad av innergård vid omsorgsboende i Ljusne
Avser ombyggnad av innergården vid Björkbacka omsorgsboende Ljusne, Söderhamns kommun. Arbetet omfattar renovering och ombyggnad av befintlig innergård, markarbeten, beläggning, mark ramper, planteringar, belysning mm. Ingår även 2 st pergola, platsbyggda bänkar.
Installation av laddstolpar i Ljusdal
Installation av laddstolpar
Delprojektledare produktion inom Region Mellersta
Resurskonsult inom produktion järnväg, dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund mfl.
Byte av rensgaller vid reningsverk i Sandvikens kommun
Byte av rensgaller vid Gästrike-Hammarby avloppsreningsverk.
Kulturmiljöinventering inför återställande av vattendrag, Mellanljusnan, Laforsen
Under 2019-2026 bedriver Länsstyrelsen i Gävleborgs län med projektpartners ett LIFE-projekt (EU-projekt) för att återställa vattendrag. Däribland Mellanljusnan med start strax nedströms Laforsen. Länsstyrelsen avser att sluta avtal med leverantör av Kulturmiljöinventering av strömsträckor i Mellanljusnan.
Restaurering av våtmarker i Skältjärnsmuren, Länsstyrelsen Gävleborg
Avser restaurering av våtmarker i Skältjärnsmuren 2024.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).