Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (5)
Gävle (33)
Hofors (2)
Hudiksvall (16)
Ljusdal (10)
Ockelbo (3)
Ovanåker (4)
Sandviken (8)
Söderhamn (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk norr om Los
Nybyggnad av 43 turbinpositioner. Miljötillståndet omfattar 43 turbinpositioner med en totalhöjd om 220 m, vilket med dagens turbinteknik motsvarar nästan 300 MW i kapacitet.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mellan Sandviken och Gävle, delsträcka 2 och 3
Delsträcka 2 och 3 innefattar ca 8 200 resp 10 100 m fjärrvärmeledning i dimension DN500 till större delen förlagd utefter kraftledningsgator i terrängen. Leveransen omfattar komplett monterad fjärrvärmeledning inkl. bl.a schakt, fyll, montage, svets, muffning, borrningar under järnväg och vägar, sjöförläggning i Gavleån samt återställning.
Värmebeläggning i region Mitt
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W3, Gävleborgs län: X3, Västernorrlands län: Y2, Jämtlands län: Z2.
Nybyggnad av parkeringshus i Gävle
Gävle Parkeringsservice AB upphandlar ett mobilitetshus för uppförande på en del av Culinarparkeringen i Magasinsområdet. Byggnaden är 6 våningar hög och har en fasad av trä, tegel, glas och metall. Totalt ryms ca 400 parkeringsplatser.
Halvvarm massabeläggning i Region Mitt
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W11, W12 och Västernorrland: XY10.
Ny 145 kV ledning mellan Torpberget - Pajkölen
I området Kölvallen i Ljusdals kommun planeras ett anläggande av en vindkraftpark. För att möjliggöra överförandet av vindkraftsparkens producerade elenergi till det publika nätet planerar Ellevio för en ny, ca 6 km lång, 145kV ledning mellan station Pajkölen och station Torpberget. Entreprenaden omfattar i huvudsak materiel, kabelschakt, borrning vid väg- och bäckpassager, förläggning och skarvning av två parallella förband kraftkabel med tillhörande jordlinor samt förläggning och skarvning av optorör med fiberkabel för kommunikation och temperaturmätning.
Ombyggnad av genomfart i Hofors
Två nya cirkulationsplatser, en vid Faluvägen­-Göklundsvägen och en vid Faluvägen­-Centralgatan (upp mot centrum), träd och buskar på flera ställen efter sträckan, två tillgänglighetsanpassade busshållplatser, övergångsställen, nya parkeringsräcken. Ledningsarbeten på Gästrike Vattens ledningar. Hofors kommun är medfinansiär.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdals kommun
Avser nybyggnation av transformatorstation 130/30kV för vindkraftsanslutning. I närheten av Los/Kårbole ska ny vindkraftspark, Kölvallen, anläggas. Därav behöver en ny uppsamlingsstation Pajkölen 130/30kV anläggas. I stort ska station bestå av ett (1) 130kV utomhus ledningsfack, 130kV samlingsskena, tre (3) transformatorfack, tre (3) krafttransformatorer 145/36kV 120 MVA, 36kV luftisolerat inomhusställverk, nollpunktsutrustning och tillhörande kontrollutrustning.
Kontaktledningsupprustning vid rangerbangård i Gävle
Byte av kontaktledning och upprustning av bangårdsbelysning.
Nybyggnad av kaj i Ljusne
Upphandlingen avser Totalentreprenad för anläggning av 150 m kaj i södra Orrskärshamnen, Ljusne. Arbetena omfattar även ca 40 000 m3 muddring, samt ca 20 000 m2 landutfyllnad.
Spontning av å i Söderhamn
Spontning av Söderhamnsån.
Om- och tillbyggnad av polishus, Bollnäs
Ombyggnationer i huset samt en nybyggnation av ett fristående garage för 6 st fordon samt en nybyggnation av en matsal på plan 3.
Ommålning av järnvägsbro vid Gävle Central
Ny spåröverbyggnad och ommålning. Bro över Gavleån.
Återställning av vattenmiljön mm Gävleborg
Drygt 10 mil längs Ljusnan och Voxnan.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom Västernorrland-, Gävleborg-, Uppsala-, Stockholms- Södermanlands- och Östergötlands län. Signalställverk mod 59 belägna på bandel och driftplats: 211- Bodsjön, Nyhem, Karlsberg, Gastsjön, Övsjö, Kälarne, Roback, Håsjö, Singsån, Ragunda, Bispgården, Fångsjöbacken, Graninge och Helgum. 212- Bräcke, Bensjöbacken, Dysjön. 215- Ovansjö, Östavall, Juån, Mellansjö, Norrhög och Ångebyn. 216- Örabäcken, Hälsningenybo och Tallåsen. 410- Östertälje. 430- Säby och Ekeby. 511- Vretstorp och Linddalen.
Tillbyggnad av vattenverk i Gävle
Om allt går enligt planerna kommer man att bygga ut vattenverket i Valbo i Gävle.
Utbyte av rörbroar vid Maråker, Axmarbruk och Hagsta
Bro 21-1198-1 vid Maråker, bro 21-1042-1 vid Axmarbruk och bro 21-1056-1 vid Hagsta. Totalt 3 rörbroar, bron vid Maråker ingår som en option.
Stängselåtgärder längs järnväg och väg i Region Mitt, etapp 6
Stängselåtgärder i Bergeforsen, Örnsköldsvik, Hudiksvall, Sundsvall, Bollnäs, Gävle, Hagaström, Ockelbo, Insjön, Smedjebacken, Falun, Åre, Kälarna, Östersund.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering av broar i Hudiksvalls kommun.
Sanering av mark samt renovering av förskola, Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar Renovering av förskolan Högbergsgården. Renoveringen innebär främst åtgärder av invändiga ytskikt, fönsterbyte, sanering av PCB i mark och omtag för utemiljön på gården.
Markanläggning vid camping i Söderhamn
Söderhamns kommun avser att på totalentreprenad låta utföra markarbeten på Stenö camping.
Ramavtal avseende material och programmering av trafiksignalsanläggningar mm, Gävle
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Ny vattenreningsanläggning till vattenverk i Gävle
Avser leverans och montering av komplett vattenreningsanläggning och UV aggregat. Alla erforderliga bygg- och anläggningsarbeten, arbeten och leveranser för anläggningens iordningsställande till fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, projektering, igångkörning, intrimning, provdrift och prestandaprov ingår i entreprenaden. Den nya anläggningen ska tas i drift och växlas över från befintlig anläggning utan avbrott i dricksvattenleveranserna.
Kollektivtrafikåtgärder på busshållplatser inom Gävleborgs län
Uppdelat i tre huvuddelar; produktionsår 2022 (klart 2022-10-31), produktionsår 2023 (klart 2023-10-31) och produktionsår 2024 (klart 2024-10-31). Busshållplatser och vändplaner.
Utökning av parkering i Hudiksvall
Detaljplanen syftar till att möjliggöra fler parkeringsplatser intill den befintliga parkeringen på Kotorget.
Ny GC-stålbro till Kattvikskajen, Hudiksvall
Avser tillverkning, transport och montage av en ny gång- och cykelbro över Strömmingssundet vid Kattvikskajen i Hudiksvall.
Utbyggnad av VA, el/opto samt belysning inom nytt exploateringsområde i Valbo
Avser utbyggnad av VA, el/opto, belysning inom nytt exploateringsområde Lund 1:32 norr om Valbo. 25 st enskilda fastigheter planeras att byggas med nya serviser för respektive ledningsslag. Terrassering av vägar inom området är innan entreprenadstart redan utförd och all återställning inom gatusektionen sker upp till terrass.
Renovering av kulturobjekt inom Gävleborg, Dalarna och Västernorrlands län
Renovering av milstolpar och byggande av fundament till milstolpar, renovering av gränsstenar, grindstolpar och andra vägnära kulturminnen inom Underhållsområde Mitt.
Riktade utteråtgärder vid bro över Bölesjön vid Österböle
Byggande av uttertrumma, styrd borrning genom vägkropp på E14 vid bro över Bölesjön.
Rivning av avloppsreningsverk i Färila
Avser komplett rivning av byggnad ned till- och med grundplatta, fundament och markisolering.
Riktade utteråtgärder längs E4 i Gävleborgs län
Byggande av uttertrumma, styrd borrning genom vägkropp på E4 vid bro över Söderalaån .
Omläggning av vattenledning i Gävle
Omläggning av befintlig vattenledning. Objektet avser ca 925 m nya vattenledningar. Objektet ligger vid Skogmursvägen- Gävle Brovägen, Gävle.
Ombyggnad av markanläggning vid Hofors station, Hofors
Ombyggnad av mark vid Hofors station.
Centrumutveckling i Söderhamn, etapp 1
I etapp 1 utvecklas kajpromenaden till att bli ett mer attraktivt promenadstråk med belysning och utrustning, ombyggnad av Norra Hamngatan till ett gångfartsområde, en större torgyta med scen som förses med markvärme samt en brygganläggning öster om gång- och cykelbron i öster. Etapp 1 omfattar den västra delen, sträckan från Källgatan till och med Strykjärnsparken förbi gång- och cykelbron i förlängningen av Skolhusgatan.
Byte av överhettare 3 vid kraftvärmeverk, Bollnäs
Avser byte av överhettare 3 (ÖH3) vid BEAB´s kraftvärmeverk i Bollnäs. BEAB har för avsikt att i egen regi och/eller som sidoentreprenader genomföra andra reparationsarbeten på pannan under samma tidsperiod som överhettarbytet pågår.
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall, denna del avser markarbeten.
Nya X-frånskiljare längs järnväg sträckan Gävle-Tierp
El 17 H08. Nya X-frånskiljare på platserna Söderhamn och Gävle transformatorstation, Bomansberget, Marma, Salsta, Järlebo samt Skärpan inom Söderhamn, Gävle, Älvkarleby och Uppsala kommuner.
Renovering av broar i Sandvikens kommun
Entreprenaden omfattar renovering av 2st broar över Vallbyån i Storvik. En vägbro belägen vid mjölnarvägen och en gångbro belägen vid dammluckorna vid kvarnvägen.
PCB-sanering av mark mm vid särskilt boende i Gävle
Arbetet omfattar sanering av marken då provresultat påvisar halter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden avseende känslig markanvändning (KM).
Rivning av ångcentralen i Ljusne
Objektet avser sanering av farligt avfall och totalrivning av en f.d. ångcentral som uppfördes i början på 1950-talet. Total byggnadsarea är ca 1 200 m2. Entreprenaden omfattar projektering och utförande av nedanstående arbeten: - Rivning av fd. ångcentralbyggnad från 1950-talet. - Sanering och borttransport av asbesthaltigt material - Sanering och borttransport av övrigt farligt avfall - Rivning av tillbyggd del som nyttjats som förråd. - Rivning av stålskorsten, cisterner, betongfundament och stålkontruktioner. - Borttagning av asfalt, brunnsbetäckningar samt elektriska anordningar tex. belysningsstolpar enligt rambeskrivning. - Borttransport av rivningsmaterial, lösöre och övrigt avfall från rivningen - VVS-arbeten enligt rambeskrivning. - El-arbeten enligt rambeskrivning. - Återställning av mark enligt rambeskrivning och kontrollplan, rivning.
Förlängning av gata i Hudiksvall
Förlängning av Stormyravägen.
Ny fjärrvärmecentral mm i Edsbyn
Planens syfte är att pröva markens lämplighet för fjärrvärmecentral i anslutning till befintlig industrimark i östra delen av tätorten Edsbyn.
Nybyggnad av parkområde etapp 3 i Söderhamn
Parkområde samt gångväg.
Ny entréyta vid Johannes kraftvärmeverk, Gävle
Avser yttre markplanering av entréyta vid Johannes Kraftvärmeverk. Nytt miljöhus uppförs samt befintligt markvärmesystem utökas.
Nybyggnad av GC-väg i Ockelbo
Objektet avser nyanläggning av en GC-väg ca 400 m mellan Bysjöstrand och Perslunda skola.
Ombyggnad av entréer samt friluftsanordningar i Färnebofjärdens nationalpark
Entreprenaden omfattar fyra (4) stycken entréer som ska byggas till Färnebofjärdens nationalpark.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering eller rivning av gröna bron i Iggesund.
Ombyggnad av torg i Ockelbo
Upphandlingen avser om och tillbyggnad av markanläggning vid Ockelbo torg.
Nybyggnad av torg i Alfta och Edsbyn
Planerat ur investeringsbudget 2019-2023. Planerad projektering under 2019, 350 000kr. Båda tätorterna Alfta och Edsbyn präglas av ett utdraget centrum utmed Långgatorna. Frågan om samlingsplats/torg har aktualiserats då och då genom åren, men inget särskilt ställningstagande har tagits. I samband med att vi får nya medborgare har frågan aktualiserats på senare tid. Det finns en upplevd avsaknad av ett torg, ett naturligt ställe att samlas på i Alfta och Edsbyn.
Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal byte av yttertak och puts av fasad.
Byte av biltvätt i Hudiksvall
Utbyte av biltvätt
Ombyggnad till gc-bro i Ljusdal
Utförande av ombyggnad av en tidigare järnvägsbro över Ljusnan till gång- och cykelbro vid Edänge, Ljusdals kommun.
Ny omkopplingsbar krafttransformator till mottagningsstation i Storvik
Avser leverans av en komplett krafttransformator, för anslutning i mottagningsstation, ÄT34 i Storvik.
Restaurering av våtmark i Mödänge, Bollnäs kommun
Restaureringen avser utgrävning av våtmarksområde, uppbyggnad av häckningsöar för fåglar, rensning av dike, stubbfräsning samt bottenfräsning av strandvegetation.
Ombyggnad av laststationer i Gävle
Gjutning av 3 fundament för laststationer i Gävle Hamn.
Resurskonsult erfaren projektingenjör till järnvägsprojekt i Gävle
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Projektledare NUVA till Region Mitt
Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar ALEX (NUVA) genomför utbyten av vägskyddsanläggningar längsmed statliga järnvägar i befintlig miljö. Stationeringsort Gävle, Sundsvall, Östersund eller Härnösand. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Utvändigt underhåll av automatstation i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av utomhus padelbana i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av Padelbana utomhus, markarbeten.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på kåsjö 8:5 i järvsö.
Nybyggnad av askgravplats i Delsbo
Nybyggnad av askgravplats
Projektledare buller till Gävle eller Malmö
Uppdraget avser att tillhandahålla resurskonsult inom Nationella Bullerprogrammet med stationeringsort i Gävle eller Malmö. Kontraktet gäller i 1 år med option på ytterligare 1 år.
Anläggning av asfalterad yta/snötipp vid Glysisvallen i Hudiksvall
Entreprenaden omfattar anläggning av asfalterad yta som ska nyttjas som snötipp. Anläggningen anläggs i syfte att säkerställa att granulat som följer med snö vid snöröjning av konstgräsplanen kan samlas och omhändertas.
Restaurering av våtmarker i Färnebofjärdens nationalpark
Uppdraget innebär konsulttjänst, inklusive grävmaskinstjänster, för restaurering av våtmarker i Färnebofjärdens nationalpark, främst pluggning och igenläggning av diken.
Nybyggnad av laddningsstation i Gävle
Under november startar bygget av ett nytt laddområde på Nynäsplan.
Ombyggnad & rivning av delar av vattenverk i Iggesund
Delar av verket som inte används ska tas bort.
Gc-väg vid skola i Edsbyn
En ny GC-väg med stolpbelysning söder om skolan.
Utrivning av damm och anläggande av sjötröskel vid sjön Långrösten mm, Länsstyrelsen Gävleborg
Avser utrivning av damm och anläggande av sjötröskel vid sjön Långrösten samt anläggande av fiskpassage m.m. i damm vid sjön Lillrösten i Ovanåkers kommun.
Stängselarbeten vid Glysisvallen i Hudiksvall
Entreprenaden omfattar stängselarbeten.
Inventering av marina naturvärden vid Agön-Kråkön, Länsstyrelsen Gävleborgs län
Avser inventering av marina naturvärden vid Agön-Kråkön med omnejd i Hudiksvalls kommun för Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Upprustning av parker i Bollnäs
Upprustning av parker.
Tillbyggnad av bensinstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bensinstation på storbyn 12:8 i färila.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).