Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (14)
Gävle (44)
Hofors (2)
Hudiksvall (13)
Ljusdal (24)
Nordanstig (10)
Ockelbo (2)
Ovanåker (8)
Sandviken (24)
Söderhamn (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Nybyggnad av värmeverk i Sandviken
Sandviken Energi planerar en ny anläggning för fjärrvärme som ska försörja ca 10 000 hushåll. Man väljer nu att ansluta sig till Gävle.
Spårbyte längs Ostkustbanan mellan strömsbro-Vallvik (fd Gävle-Ljusne/Åänge)
Spårbyte samt hastighetshöjande åtgärder. Arbetet beräknas pågå mellan vecka 31-46 2021. Brounderhåll och reparationer.
Värmebeläggning i region Mitt/Dalarna, Gävleborg och Västernorrlands län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W2, Gävleborgs län: X4, Västernorrlands län: Y3.
Upprustning av ställverk samt vägskydd längs järnvägen mellan Gävle-Storvik
Upprustning ställverk m59 samt vägskydd på bandelen. Hastighetshöjande åtgärder. Rivning och nybyggnad av järnväg vid Sandvikens järnverk Kanalen HSP/SSP 3500-3381-1-2.
Högtemperaturlina Valbo - Untra
Valbo-Undra högtemperaturlina, 32 km.
Varmmassabeläggning i region Mitt, Dalarna och Gävleborgs län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W3, Gävleborgs län: X1 och X2.
Nybyggnad av skidlift i Järvsö
Ny 6-stolslift från Leitner Ropeway.
Allmän upprustning av idrottsplats i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar, som utförandeentreprenad, upprustning av Träffens sporthalls allmänna ytor samt tillbyggnad av spelargång för bättre åtkomst till omklädningsrum.
Förstärkning av bro över Ljusnan vid Ljusdal
Förstärkning BK4. Stålbro som förstärks i balkarna.
Skötsel samt ev reinvesteringsarbeten av vägbelysning i Gävleborgs län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Gävleborgs län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av kaj i Ljusne
Upphandlingen avser Totalentreprenad för anläggning av 150 m kaj i södra Orrskärshamnen, Ljusne. Arbetena omfattar även ca 40 000 m3 muddring, samt ca 20 000 m2 landutfyllnad.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Gävle
Ny gång- och cykelväg mellan Hemlingby köpcenter och centrala Gävle.
Exploatering inför villaområde i Gävle
Exploatering inför nybyggnad av villaområde.
Nybyggnad av fritidshus i Backa, Vallsta
10 tomter belägen på ett berg ca 100-200 från Ljusnan med utsikt över vattnet. Beställare = Markägare.
Rivning och nybyggnad av bro i Gävle
Avser nybyggnad av bro, rivning av den gamla Avabron samt ombyggnad av väg.
Ny 130 kV-ledningar mellan Tovåsen och Nordanberg
Avser en ca 17 km ny 130kV-ledning (AL148) mellan planerade stamnätstationen Tovåsen och planerade station Nordanberg i Ånge och Ljusdal kommuner, Västernorrland och Gävleborgs län. I entreprenaden ingår det också att bygga om inledning på 130kV ledningen L134 S2 till Tovåsen stamnätstation ca 1 km.
Varmmassabeläggning i region Mitt, Gävleborgs län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: Gävleborgs län: X3.
Varmmassabeläggning i region Mitt, Gävleborgs län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: Gävleborgs län: X5.
Exploatering för stadsdel i Söderhamn, etapp 1
Exploatering inför projekt: 1238531. Söderhamns kommun upphandlar utförandeentreprenad för nya stadsdelen vid Söderhamnsporten. Önskemålet är att arbetet ska kunna påbörjas 2021, vecka 22. Den upphandlingen gäller för etapp1 av Söderhamnsporten projekt, där bland annat bygger vi ny cirkulationsplats, två nya gata och GC-vägar med allt tillhörande.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Avser en transformatorstation som ansluts med ett ledningsfack mot en 145 kV-luftledning via ställverksportal. Ledningsfacket ansluts mot en 145 kV-skena. En kombinerad ställverks- och kontrollbyggnad ingår med separata rum för 36 kV inomhusställverk och kontrollrum, samt separat teknikrum. Även förläggning av fiber och fiberrör från slutstolpe till ny kontrollbyggnad ingår i entreprenaden.
Tankbeläggning i region Mitt, W, X och Z-län
Dalarna, Gävleborg och Jämtlands län. Beläggningsgrupper W20 2021, W20 2022, X20 2021, X20 2022, X20 2023, Z20 2021 och Z20 2022.
Ombyggnad av bro över Voxnan vid Lenninge
Bärighet (BK4). Utbyte av brolager.
Utbyte av rörbroar vid Maråker, Axmarbruk och Hagsta
Bro 21-1198-1 vid Maråker, bro 21-1042-1 vid Axmarbruk och bro 21-1056-1 vid Hagsta. Totalt 3 rörbroar.
Leverans av transformator till kraftledning i Ljusdals kommun
1 power transformer to Torpberget, located 60 km west of Ljusdal, Sweden. The transformer will be connected to the 420 kV network on the HV side and 145 kV on the LV side. Size 750 MVA. Delivery time estimated Q2 2021. Call of at least 15 months prior to delivery time.
Förnyelse av ledningsnät samt utbyggnad av dagvatten i Hagaström etapp 2
Gävle Vatten AB planerar att påbörja upphandling av Ledningsnätförnyelse i Hagaström, Gävle. Ca 1km förnyelse av vattenledningsnät samt utbyggnad av dagvatten. Prel. start 1 maj 2021. OBS! Detta är en planera upphandling där innehåll och tider kan komma att förändras innan publicering.
Ny- och ombyggnad av cirkulationsplats i Sandviken
Denna upphandling börjar med en ansökningsprocess. Ansökande som kvalificerar sig har möjlighet att bli inbjudna till nästa steg. Sista datum att svara på ansökningsinbjudan är 2020-12-18. Anläggande av ny cirkulationsplats i korsningen Järbovägen - Industrivägen samt åtgärder med separata höger-svängfält i befintlig cirkulationsplats i korsningen Gävlevägen - Järbovägen.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering av broar i Hudiksvalls kommun.
Nybyggnad av lokalgator mm i Gävle
Avser nybyggnation av 425 meter lokalgata i Kv Ekorrbäret, Gävle Kommun. De nya lokalgatorna utgår från Tussilagovägen. Arbetena kommer att omfatta byggande av lokalgator, VA, dagvatten el, belysning, fjärrvärme, optokanalisation och grovterrassering av tomtmark.
Ombyggnad av bussgata i Björktjära
Bollnäs kommun, Teknik-, Service- och Fritidsförvaltningen avser att bygga en ny Bussgata mellan Hamre och Björktjära. Förstärka och bygga om två kommunala gator inom Björktjära samt nya gc- vägar och hållplatser för att möjliggöra en ny sträckning för stadsbusstrafiken till och inom Björktjära i nordvästra Bollnäs.
Ombyggnad av bro över sj vid Hanebo kyrka
Bärighet (BK4). Bro över Norra Stambanan.
Ökat skydd e-signal vid Naggen Hällan
Produktion av ersättningsväg (grusväg). Slopning av plankorsning 43344.
Nybyggnad av rondell, gator & GC-väg etapp 1 i Söderhamn
öderhamns kommun upphandlar utförandeentreprenad för nya stadsdelen vid Söderhamnsporten. Önskemålet är att arbetet ska kunna påbörjas 2021, vecka 22. Den upphandlingen gäller för etapp1 av Söderhamnsporten projekt, där bland annat bygger vi ny cirkulationsplats, två nya gata och GC-vägar med allt tillhörande.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7.
Utbyggnad av byanät i Kårböle
I entreprenaden ingår samtliga arbeten från planering till färdigt nät med driftsatta kunder i Kårböle. Detta innebär bland annat projektering, förläggning, arbeten i och på kunders fastigheter, provning av driftklar anläggning m.m.
Ny VA-ledning, spillvattenledning och pumpstation i Järvsta, Gävle
Objektet avser ca 350 m nya vatten- och tryckspillvattenledningar samt en pumpstation i Järvsta längs med Mårtsbovägen, Gävle kommun.
Renovering av spontkaj i Engesberg, Gävle
Objektet avser reparation av spontkaj i Engesberg på en sträcka av ca 125 meter. Arbetet med spontkajen omfattar pågjutning och nedgjutning av krönbalk, träavvisarverk och avkörningsskydd, utbyte trädäck, målning stålkonsoler och pollare, utbyte marköverbyggnad bakom krönbalk, inspektion och inmätning av befintliga dragstag i samband med schakt.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Storgatan, delen Smedgatan - Centralgatan.
Anläggning av konstgräsplan i Hudiksvall
Entreprenaden omfattar anläggning av konstgräsplan samt parkering på fastigheten Hudiksvall kristenberg 8:2. I upphandlingen ingår option på belysning.
Rivning av elektrisk ledning i Ljusdal
Avser rivning av den gamla ledningen samt återställningsarbeten.
Ombyggnad till gc-bro mm i Ljusdal
Förslag finns att bygga gc-väg från bron till Järvsö. Utredningar pågår.
Nybyggnad av Padelbanor i Söderhamn
Nybyggnad padelbana utomhus.
Utbyte av gatubelysning till LED, Sandviken Energi Elnät AB
Avser utbyte av befintlig gatubelysning till LED-belysning under 2021. Detta kommer att ske löpande i två definierade områden, Norr om E16 till Högbo och Storvik.
Byggledare underhåll el, kraft och vägbelysning i Gävleborgs län
Avser byggledare specialist Underhåll el, kraft och vägbelysning Gävleborgs Län.
Ombyggnad av väg 531 mellan Stackbo-Hästbo
Dikning, bärighetsåtgärder, asfaltering.
Nybyggnad av GC-väg Styrmansgatan i Gävle
En del kommer att utföras under hösten 2021 och resterande del under 2022.
Reparation och ommålning av bro över bangård i Ljusdal
Broreparation och ommålning av gångbro över bangård.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Mitt
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Ombyggnad av hetvattenpannor vid kraftvärmeverk i Sandviken
Upphandlingen omfattar komplett leverans och installation av bränsleberedning, bränslehantering och förbränningsutrustning för två hetvattenpannor inkluderande ny pelletskvarn och nya träpulverbrännare. Nya transportledningar, kanaler, el- och processinstallationer i erforderlig omfattning för att innehålla specificerade krav avseende kapaciteter, reglerområden, fjärrmanövrering och miljöprestanda. Objektet är beläget på fastigheten ELDSOPPEN 1 inom Björksätra Kraftvärmeverk, Sandvikens kommun.
Invändig renovering av Järbo vattentorn i Sandviken
Entreprenaden omfattar översiktligt följande arbeten: Betongreperationer i reservoarbehållaren, Applicering av tätningsmembran på reservoarbehållarens golv, väggytor, Rivning av överbyggnad ovan reservoarens tillträdeslucka samt samtliga installationer i överbyggnaden, Rivning av befintlig tillträdeslucka samt Betonggjutning och montage av ny tillträdeslucka.
Underhåll av bro över Harmångersån vid Harmånger
Nya kantbalkar, räcken, tätskikt, beläggning. Betongbro.
Ny konstgräsplan i Bollnäs
Markundersökning pågår. Oklart om större markarbete krävs. 9-mannaplan vid B-plan.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering eller rivning av gröna bron i Iggesund.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering av bro i Friggesund över Svågan.
Underhåll av bro över järnväg i Bäling
Betongreparationer och tätskiktsbyte.
Utbyggnad av campingområde vid Stenö Havsbad & Camping i Söderhamn
Avser markarbeten för utbyggnad av campingområdet. 51 ställplatser utökas samt schakt för elinstallationer utförs, vägstruktur emellan ställplatser samt förberedning av mark vid servicehus för placering av servicevagn.
Ombyggnad av entréer samt friluftsanordningar i Färnebofjärdens nationalpark
Avser arkitekttjänst för att utforma entréområden och friluftsanordningar i Färnebofjärdens nationalpark, Gävleborgs län.
Utökning av parkering i Hudiksvall
Planförslaget syftar till att möjliggöra fler parkeringsplatser.
Upprustning av vägar i Sandarne, Söderhamn
Stenövägen (från Perex till Stenö).
Upprustning av vägar i Söderhamn
Ringvägen (från Södra Tvärleden till Gamla Sandarnevägen).
Renovering av VA-ledningar i Sätra
Ledningarna är gamla och i dåligt skick. De renoveras för att minska risk för problem med läckor och stopp. Det här är en del av förnyelsearbetet i Gävle kommun.
Upprustning av vägar i Söderhamn
Kaptensgatan (från Kungsgatan till Norra Hamngatan).
Upprustning av vägar i Söderhamn
Abraham Bäckgatan (från Gamla Sandarnevägen till sjukhusrondellen).
Upprustning av vägar i Ljusne, Söderhamn
Alavägen/Nygatan och Smedsvägen/Filarvägen.
Underhåll av bro över Hoån vid Berg
Betongreparationer, nytt tätskikt.
Nybyggnad av mur i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten iggesund 14:116.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-lund 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Hudiksvall
Bygglov för plank vid enbostadshus på fastigheten östanbräck 3:30.
Tillbyggnad av pir i Bergsjö
Ansökan om bygglov för förlängning av stenpir.
Nybyggnad av elverk i Edsbyn
Ansökan om bygglov för mindre reservlelverk.
Tillbyggnad av campingplats i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av husvagnsplatser på nordsjö 4:7 i järvsö.
Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontroll- och ställverksbyggnad på gräningsvallen 1:4 i ramsjö.
Nybyggnad av nätstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på hästberg 3:4 i hästberg.
Nybyggnad av nätstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på hästberg 7:1 i järvsö.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av padelbana på järvsö kyrkby 3:37 i järvsö.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av padelbanor på öje 6:57 i järvsö.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två padelbanor på östernäs 11:4 i ljusdal.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation.
Rivning av mast i Bergsjö
Ansökan om bygglov för rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.