Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Varmmassabeläggning i region mitt, Dalarna, Gävleborg och Västernorrlands län
Beläggningsgrupper; Dalarnas län: W1,W2, Gävleborgs län: X1, X2, Västernorrlands län: Y1.
Ny elektrisk ledning Vattjom-Njutånger
Vattjom-Njutånger, ny 440 kV-dubbelledning 96
Ny elektrisk ledning Njutånger
Njutånger-Mehedeby, ny 440 kV-dubbelledning
Nybyggnad av kaj i Ljusne
Upphandlingen avser Totalentreprenad för anläggning av 150 m kaj i södra Orrskärshamnen, Ljusne. Arbetena omfattar även ca 40 000 m3 muddring, samt ca 20 000 m2 landutfyllnad.
Ombyggnad av väg 745 mellan Bjuråker-Näsviken
Bärighetsåtgärder BK4. 22 km lång sträcka.
Utbyggnad av va-ledningar i Åbyggeby
Detaljprojektering och framtagande av FU för utförandeentreprenad avseende VA-utbyggnad Åbyggeby.
Ny 400 kv ledning Grönviken Fallviken
Grönviken-Fallviken ny 400 kV ledning
Ny 400 kv dubbelledning Grönviken Fallviken
Grönviken-Fallviken ny 400 kV dubbelledning
Ombyggnad av väg 83 mellan Bollnäs-Röste
Ny gc-väg Norrborn-Röste med bro över Röste å, förstärkningsåtgärder, antalet utfarter minskas, vänstersvängfält, passager, förstärkt belysning, hållplatsåtgärder, buller- och sidoområdesåtgärder, avvattningsåtgärder och trumbyten, viltstängsel. Detta är etapp 1 av sträckan Bollnäs-Vallsta.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Gävle
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Väglängd ca 973 km varav ca 15 km grusväg.
Nybyggnad terminalbyggnad i Hudiksvall
Avser nybyggnad av logistikcentral i Hudiksvall.
Integrerat brounderhåll i Gävleborgs län
Entreprenaden avser utförande av förutbestämt- och tillståndsbaserat underhåll på byggnadsverk/bro i Gävleborgs län. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 821 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 5 st.
Upprustning av lokalnät i Enånger, Hudiksvall
Elnätet är i behov av att moderniseras och vädersäkras för att öka leveranssäkerheten. I entreprenaden ingår b la kabelförläggning, schaktarbeten, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Exempel på komponenter som identifierats för ombyggnad är: Oisolerad luftledning (låg och mellanspänning), Hängkablar av typerna AKKD, EKKD, ALUS (lågspänning) samt Stolpstationer/markstationer.
Tillbyggnad av vattenverk i Valbo
Projektet ska bygga ut befintligt vattenverk med en ny beredning för PFAS-reducering genom jonbytes-teknik, nytt UV-ljus och en ny klordosering. Bygg, VVS, fastighetsautomation, Mark, Yttre VA, Process/Maskin, inkl. filterutrustning, El/Automation, dvs AKB, process-el och processautomation.
Klimatåtgärder/ny trumma i Järvsö N
Tryckning av skyddsrör samt lansering av isolerad trumma, genom järnvägsbank. Bandel 217, km 367+480
Förnyelse av kontrollanläggning Vittersjö
Förnyelse kontrollanläggning Vittersjö
Exploatering för stadsdel i Söderhamn
Söderhamns kommun upphandlar ett entreprenadkontrakt för att bygga en ny bro, ny gata (Lokalgatan 3) med gång- och cykelvägar, gatubelysning samt bygga om en befintlig gata (Blötängsvägen) med ny gång- och cykelväg .
Halvvarm massabeläggning i region mitt, Gävleborgs län
Beläggningsgrupp; Gävleborgs län: X10.
Avvattningsåtgärder i region mitt, Gävleborgs län
Kantskärning, dikesbottenrensning. E4 Gävle-Enånger, E16 Gävle-Hofors och Väg 83 Arbrå-Hovsätter (option).
Stängselåtgärder inom region Mitt, etapp 7
Stängsling på olika sträckor i distrikt Mitt.
Nybyggnad av fördelningsstation F3 Elektron, Gävle
Objektet avser nybyggnad av fördelningsstation F3 Elektron inkl. markarbeten. Spänningsnivå 77/11 kV. Total bruttoarea ca 630 m2. Syfte med upphandlingen är att köpa en 70/10kV 40MVA transformator till fördelningsstation F3 Elektron som är föremål för nybyggnation.
Modernisering av fördelningsstation F6 Hille, Gävle
Stationen är i behov av förnyelse. 11kV-ställverk samt skydd- och kontrollutrustning ska ersättas. Även LS- och VS-försörjning kommer att ersättas med nytt. Vissa byggåtgärder på byggnad kommer att behövas göras för att erhålla en driftsäker anläggning.
Ny station i Hassela
M63 Hassela. Ny station 40/10 kV.
Exploatering för enbostadshus i Lindstahusviken
Exploatering inför ett 30 tal bostadstomter.
Ommålning av järnvägsbro vid Gävle Central
Ny spåröverbyggnad och ommålning. Bro över Gavleån.
Utbyte av pumpstation i Gävle
Pumpstationen, f.n benämnd Tredje tvärgatan, ska ersättas med en ny pumpstation i nära anslutning till den befintliga. Den befintliga stationen ska rivas när den nya har slutbesiktigats och godkänts för idrifttagning.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Ombyggnad av lågspänningsställverk vid pumpstation Piper, Gävle
Piper är en pumpstation för fjärrvärme. Befintligt ställverk 4130 samt tillhörande transformator T6 skall demonteras. Nytt ställverk samt ny transformator (T6) skall levereras och byggas upp Befintligt installationsgolv skall bytas.
Exploatering av område i Finnickaviken
Exploatering för ca 25-30 tomter.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Nord och Mitt
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Utbyte av detektoranläggning i Gävle
Anmälan för nybyggnad.
Delprojektledare produktion Mittbanan samt järnvägsprojekt i distrikt Mitt
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Anläggning av dagvattenledningar i Hemsta, etapp 3
Objektet avser anläggning av ca 700 m dagvattenledning. Samt renovering av ca 450 m vattenledning. Objektet ligger vid Bangårdsgatan - Hemstavägen - Rågatan, Gävle.
Underhåll av bro i Gävle
Objektet avser brounderhåll av bro 2180-179-1 GC- tunnel vid Sätrahöjden - Majvägen.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Odengatan, delen Brogatan - Älggatan.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Odengatan, delen Våggatan - Brogatan.
Riktade miljöåtgärder i Gävleborg och Jämtlands län
Utterpassage med torrtrumma. Bro 21-623-1 längs E4 över Söderalaån vid Sunnansjö (X-län) och bro 23-58-1 längs E14 över Bölesjön vid Österböle (Z-län).
Riktade miljöåtgärder/byte av vägtrummor i Gävleborgs län
Vägtrumma 5371 längs väg 583 vid Axmar Bruk, vägtrumma 6289 längs väg 768 vid Klovbäcken och bro 21-1282-1 längs väg 580 vid Rännsjöbäcken utanför Ockelbo.
Restaureringar av vattendrag i projektet Rivers of Life, Länsstyrelsen Gävleborgs Län
Uppdraget innebär i huvudsak att hjälpa till med planering, utbildning och utförande av restaureringar i projektets vattendrag. Dessa vattendrag är Voxnan, Västerhocklan, Ängerån och Mellanljusnan.
Nybyggnad av GC-väg Styrmansgatan i Gävle
Objektet avser byggnation av GC samt justering av kantsten med tillhörande justering av vägprofil för Styrmansgatan.
Fasadrenovering av brandstation i Gävle
Avser renovering av Brandstationens fasad inkl. målning fönster.
Nybyggnad av utsiktstorn i Jordbärsmurens naturreservat, Gävle kommun
Avser uppförande av ett utsiktstorn vid Jordbärsmuren, i Jordbärsmurens naturreservat norr om Gysinge Bruk i Gävle Kommun.
Ombyggnad av brännarstyrning vi Ersbo hetvattencentral, Gävle Kraftväme AB
Värmeverket är en spetsanläggning för fjärrvärmen i Gävle och innefattar två hetvattenpannor. Befintlig styrning för oljebrännare för dessa pannor skall bytas. Utrustning på/för brännare som har behov att bytas för att uppnå funktionssäker anläggning skall bytas/kompletteras i anläggningen.
Renovering av vattentorn Kungsgården och Vallhov i Sandviken, etapp 1
Denna entreprenad är Etapp 1 av totalt 3 etapper. Entreprenaden omfattar bl a utbyte av samtliga ventiler till dricksvattenledningar, installation av ny avloppsledning i trapphuset för avledning av takvatten och golvbrunnar, utbyte av stege i reservoaren, ny mynning vid inloppsledningen för förbättrad vattenomsättning i reservoaren samt demontering av spolrör i reservoaren. Objekten är Vattentorn Kungsgården samt Vallhov i Sandviken.
Biträdande projektledare och projektstöd för installationsentreprenad VViS MS7
Placering Gävle. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med upp till 24 månader.
Renovering av broar i Sandvikens kommun
Entreprenaden omfattar renovering av 2st broar över Vallbyån i Storvik. En vägbro belägen vid mjölnarvägen och en gångbro belägen vid dammluckorna vid kvarnvägen.
Ny belysningsarmatur i offentliga miljöer, Ovanåkers kommun
Belysningen i Ovanåkers kommun har indelats i 5 olika områden. Denna upphandling berör område D och E, och i dessa två områden är det totalt 665 belysningspunkter som ska bytas ut.
Nybyggnad av säker gångväg till Lillå förskola och skola, Hofors
Projektet omfattar att tillskapa en säker gångväg längs Östra parkgatan och Genstigen mellan E16 och Lillåskolan i Hofors. Detta görs genom att skapa en upphöjd trottoar med kantsten samt nya övergångsställen. Breddning av väg på vissa ställen samt ny belysning ingår också i arbetet. med tillhörande elarbeten.
Nybyggnad av GC-vägar i Hudiksvalls kommun
GC- vägar i Hudiksvalls kommun.
Byte av tätskikt på bro i Gävle
Objektet avser brounderhåll av bro 2180-130-1 över GC-väg å Furuviksvägen NO Bomhus C.
Reparation av Hamnbron i Söderhamn
Avser underhåll/reparation av bro 21-341-1 över Söderhamnsån i Söderhamn på väg 5506, Norralagatan. Bron ska vara avstängd för all trafik.
Nybyggnad av bro vid Kvarndammen i Tallåsen
Nybyggnad av bro vid Kvarndammen.
Nybyggnad av parkområde etapp 3 i Söderhamn
Parkområde samt gångväg.
Nybyggnad av laddstolpar i Hudiksvall
Laddstolpar parkeringsplatser.
Ombyggnad av 400 kV-station i Ängsberg
Ombyggnad av transformatorstation 400 kV.
Ombyggnad av innergård vid omsorgsboende i Ljusne
Avser ombyggnad av innergården vid Björkbacka omsorgsboende Ljusne, Söderhamns kommun. Arbetet omfattar renovering och ombyggnad av befintlig innergård, markarbeten, beläggning, mark ramper, planteringar, belysning mm. Ingår även 2 st pergola, platsbyggda bänkar.
Underhåll av bro i Ovanåker
Avser åtgärder i den bärande konstruktionen på bro 3 (bågbron i Ovanåker).
Ombyggnad av GC-väg i Bollnäs
GC-väg vid ny förskola.
Restaurering av våtmarker i skyddade områden i Hälsingland
Avser restaurering av våtmarker i Hägenlammsmyrans naturreservat och Stormyran-Blistermyrans Natura 2000-område. Hydrologin återställs genom att diken däms eller läggs igen helt. Dämmenas konstruktion kan variera mellan olika platser, men i huvudsak kommer dämmena byggas av befintligt naturligt material från platsen.
Restaurering av våtmarker i Sandvikens kommun
Uppdraget innebär grävmaskinstjänster, för restaurering av våtmarker inom Ekoparken, främst pluggning och igenläggning av diken.
Underhåll av broar i Edsbyn
Avser åtgärder på bro.
Åtgärder för fria vandringsvägar i Galvån i Ovanåkers kommun
Avser åtgärder för att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande arter förbi dammarna i utloppen ur sjöarna Lill- och Långrösten i Ovanåkers kommun.
Upprustning av parker i Bollnäs
Upprustning av parker.
Nybyggnad av vindskydd samt eldstad Västerhocklan i Ljusdals kommun
Avser byggnation av ett vindskydd med sittbänkar samt en eldstad på anvisad plats vid Västerhocklan, Ljusdals kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).