Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny 400 kV-station i Njutånger
Njutånger Ledningsåtgärder ny Station CT195 ansluts via Ledningsåtgärder.
Nybyggnad av överföringsledningar i Älvkarleby/Gävle, vattenförsörjning Mon
Vattenförsörjning Mon. Överföringsledningar, del 1.
Nybyggnad av reningsverk i Gävle
Gävle kommun har beslutat att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Anledningen är att kommunen växer och kraven på kapacitet och utgående vattenkvalitet ökar. Den nuvarande reningsanläggningen, Duvbackens avloppsreningsverk, byggdes år 1967 och kommer inte att kunna möta de nya kraven. Duvbacken har idag ett tillfälligt miljötillstånd som är tidsbegränsat till och med den 31 december 2027 och som gäller för 120 000 personekvivalenter (pe). Tillståndet ger verksamheten möjlighet att klara de närmaste årens ökade belastning och tid att hitta de långsiktigt mest hållbara lösningarna för rening av avloppsvatten. Gävle kommun har som mål att befolkningen ska uppgå till 120 000 personer år 2030 och 150 000 personer år 2050. Detta scenario innebär en betydligt högre belastning på Duvbackens avloppsreningsverk än den nuvarande och dagens dimensionerade belastning kommer troligen att överskridas. Ett nytt avloppsreningsverk ska uppföras och det ska vara dimensionerat för 150 000 pe, men det ska vara möjligt att i ett senare skede bygga ut det för en belastning motsvarande 200 000 pe.
Varmmassabeläggning inom Dalarnas och Gävleborgs län
Beläggningsgrupper W2, W3, W4, W5 och X1, X2, X3.
Om- och tillbyggnad av Rökebo vattenverk i Sandviken
Avser en ny kemikaliedel placerat i befintlig byggnad och samma fastighet, anpassat för framtida dricksvattenförbrukning och råvattenkvalitet. Denna del benämns som del 1. Det ska även byggas en ny lågreservoar på 3500 m3 med intilliggande teknikbyggnad. Detta benämns som del 2. Det ska också uppföras ett nytt lågspänningsställverk samt göras en ombyggnation i transformatorstationen som benämns MT4.
Tankbeläggning i Gävleborgs län
Beläggningsgrupp X20. Väg 50 Älvkarhed-Alfta och Svabensverk-Skräddrabo, väg 654 Hamre-Storsjön (option), väg 682 Knåda-Sidskogen, väg 685 Eriksnäs-Österomsjön (option), väg 693 Djupa-Karsjö, väg 738 vsk 84-Smedsbo, väg 272 Högbo-Långsjön och Vsk 56-Österfärnebo, väg 303 Ockelbo-E4, väg 507 Hedesunda-Ön, väg 521 Hammarby-Årsunda, väg 537 Länsgräns-Stocksbo (option), väg 583 Axmar by-Bofjärden, väg 658 Forsbo-Hänsätter, väg 695 Grönås-Rödmyra, väg 696 Stocksbo-Järvsö (option), väg 709 Rossla-Skrikvik och väg 757 Bästdal-Gammelsträng.
Ny fastbränslepanna till panncentral i Arbrå
Bollnäs Energi (BEAB) avser att installera en fliseldad hetvattenpanna med värmeeffekt 4 MW, vid pannanläggning i Arbrå, Bollnäs kommun. Pannan skall ersätta en äldre fastbränslepanna och placeras utanför befintligt värmeverk. Pannanläggningen levereras som en platsbyggd enhet. Anläggningen ska vara komplett med förbränningssystem, panna, rökgaskondensering, rökgasrening, asksystem, inmatning, automatisk sotningsutrustning, etc.
Renovering av kaj mellan Kungsbron och Rådmansbron i Gävle
Objektet avser rivning/demontering samt återuppbyggnad av stenmurskaj, samt ny gestaltning av kajplan mellan Kungsbron och Rådmansbron på Gavleåns södra sida. Arbetet med kajen omfattar delvis rivning av befintlig stenmur, schakt, pålning, spontning, gjutning av nytt påldäck samt uppbyggnad av kaj och kajplan.
Tillbyggnad av vattenverk i Valbo
Projektet ska bygga ut befintligt vattenverk med en ny beredning för PFAS-reducering genom jonbytes-teknik, nytt UV-ljus och en ny klordosering. Bygg, VVS, fastighetsautomation, Mark, Yttre VA, Process/Maskin, inkl. filterutrustning, El/Automation, dvs AKB, process-el och processautomation.
Centrumutveckling i Söderhamn, etapp 3
I etapp 3 ingår: Ny gång- och cykelbro med placering strax öster om Sibylla. Flytt av busscentral till andra sidan gatan. P-platser längs stora delar av Södra hamngatan. Renovering av Hamnbron, en halva i taget Gång- och cykelväg närmast ån, innebär att gatan görs något smalare Området runt Järnbron görs mer trafiksäkert. Parallellt med att etapp 3 genomförs kommer Söderhamn Nära att göra ledningsarbeten i Södra Hamngatan.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Kilafors-Ånge
Förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/brunnar.
RFI avseende dialog med potentiella samarbetspartners för att stärka elnätet i Gävleborgs län
Ellevio söker dialog med potentiella samarbetspartners för att genomföra kablifieringsprojekt i Gävleborgs län.
Nybyggnad av multimack i Hofors
Syftet med ändringen av detaljplanen är att se över möjligheten att anpassa några egenskapsbestämmelser inom området för drivmedelsförsäljning. Detta sker för att kunna bygga en ny multimack som kan inrymma så många olika drivmedelstyper som möjligt inom användningsområdet.
Utbyggnad av VA-ledningar i Åbyggeby
Objektet avser utbyggnad av VA. Det är ca 70 fastigheter som skall anslutas och ca 5 km nya vatten- och spillvattenledningar samt pump och tryckstationer som skall anläggas.
Infräsning av grusvägar i Gävleborgs län
Infräsning av två grusvägar.
Nybyggnad av biogasanläggning i Ljusdal
Nybyggnad av biogasanläggning för 3 GBH.
Ny gång- och cykelväg längs väg 83 mellan Rolfhamre-Nore
Ca 2 km belyst gc-väg från Nore camping till korsningen Rolfhamrevägen.
Exploatering av nytt handelsområde i Gävle
Avser utökning av Hemlingby handelsområde i Gävle, området som ska exploateras är ca 2,2 ha stort.
Utvändigt underhåll av kaj
Entreprenaden omfattar reparation och åtgärder för att säkerställa att madrassen är förankrad mot stålsponten, samt att skonsamt muddra massor som spolats upp på madrassen. Betongmadrassen följer upp i stenslänten vilken även den ingår i entreprenaden. Inom uppdraget kan eventuellt en option komma att avropas. Optionen avser reparation och förstärkning av ytterligare en kaj på ca 45 m. Det avser kaj 3 där slukhål uppstått genom och material har rasat ur genom håligheter i kajväggen.
Exploatering inför nytt industriområde i Edsbyn
Ca 11 hektar mark. Södra Edsbyn 50:1, södra delområdet Södra Edsbyn 11:79,11:72 och Södra Edsbyn 25:1.
Byte av dilatationsanläggningar på järnvägsbroar över Gårdsjösundet
Byte av 4 st dilatationsanläggningar på broar över Gårdsjösundet mellan driftplatserna Ockelbo och Bollnäs.
Förstärkning av vatten- och spillvattennätet i Hemlingby, Gävle
Omfattar förstärkningsarbeten av VA-ledningar, Ingenjörsgatan, Hemlingby. VA-ledningsarbeten i mark samt ombyggnation och nybyggnation av tryckstegringsstationer.
Nyförläggning av råvatten- och dricksvattenledningar i Gävle
Avser nyförläggning av råvatten och dricksvatten på sträckan Skogmursvägen – Lapphällsvägen i Gävle.
Nybyggnad av kommunikationsnät via opto mellan Hofors-Sandviken
Avser byggnation av primär kommunikationsväg mellan transformatorstationerna YT511 Hofors och YT671 Tuna med 64 bers SkyWrap på 130kV kraftledning KL51. IP-baserat kommunikationsnät, UCN (Utility Communication Network), för att ersätta bentliga förbindelser. Kommunikation av fjärrkontroll, SCADA, LDS, övervakning, larm & passage samt kontrollanläggningar.
Förlängning av gata i Hudiksvall
Förlängning av gata.
Nybyggnad av automatstation i Gävle
Avser nybyggnad av anläggning.
Sanering av förorenad mark på Magasinområdet, Gävle
Avser sanering av mark vid kv Ulvöhaxen (magasinområdet).
Renovering av vattentorn Kungsgården och Vallhov i Sandviken, etapp 3
Denna entreprenad är Etapp 3 av totalt 3 etapper. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig isolering och tätskikt samt montage av ny isolering och tätskikt på takterrassen, utbyte av manluckor på takterrassen. Flytt av luftfilter på takterrassen. Igengjutning av nivågivarutrymme. Utbyte av vajerspel till takluckan. Utbyte av entrédörr i markplan. Flytt av nivågivarkabel. Betongreparationer på takbjälklag och fasad. Målning av betongfasad. Objekten är Vattentorn Kungsgården samt Vallhov i Sandviken.
Renovering av järnvägsbro vid Drottninggatan i Gävle
Bro/btg. Underhåll av slipers och nytt tätskikt.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt, etapp 2
Utbyte av manöversystem Siemens s5 till s7.
Nybyggnad av begravningsplats i Bollnäs
Avser nybyggnation av begravningsplats.
Ombyggnad och förstärkning av linje L01 i Österfärnebo, Sandvikens kommun
Entreprenaden omfattar ombyggnad och förstärkning av linje L01 i Österfärnebo i Sandviken Kommun. Bef. ledning är en luftledning som är i dåligt skick. Ledningen ska byggas om till markförlagd kabel och längs delar av sträckan finns det tomrör som ska nyttjas till den nya kabeln. Entreprenaden omfattar även installation av 6 st nya nätstationer samt lsp‐arbeten.
Exploateringsområde för bostäder i Gävle
Avser omvandling av industrifastigheten Björke 5:7 till 11 tomter för bostäder.
Riktade miljöåtgärder i Region Mitt
Omfattar Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtlands län.
Förstärkning av elnät i Ginborn, Etapp 1
Entreprenaden omfattar ombyggnad och förstärkning av elnätet inom område Ginborn i Sandviken Kommun. Entreprenaden innefattar både lsp‐ (0,4kV) och hsp arbeten (11kV) samt installation och montage av 6 nätstationer (1st T1 och 5st markstationer) och kundarbeten. Både markförläggning och ombyggnation av bef. luftlinje förekommer.
Ny belysning vid Jernvallens A-plan i Sandviken
Entreprenaden omfattar ny belysning till Jernvallens A-plan. I entreprenaden skall schaktarbeten, montage, installation och återställning ingå.
Projektingenjör järnväg till Investering Gävle
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 + 1 år.
Delprojektledare för Kompletterande Vatten, Gästrike Vatten AB
Genom att komplettera livsmedlet dricksvatten med produkten Tekniskt vatten producerat av råvatten avlastas dricksvattenförsörjningen och det medger ett utökat kapacitetsutrymme. Produkten, tekniskt vatten producerat av råvatten, kan nyttjas för ändamål där dricksvattenkvalitet ej behövs. Projektet Kompletterande vatten möjliggör uttag via vattenkiosker eller genom inkopplingspunkter. Gävle vatten söker därför en erfaren Delprojektledare som tillsammans med Huvudprojektledaren skapar de bästa förutsättningarna för projektet med fokus på produktion, projektering och upphandling.
Anläggande av GC-väg i Gävle
Objektet avser byggnation av GC samt justering av kantsten för Rågångsvägen och Östra Trädgårdsvägen. Omfattar bland annat schaktning, rivning, VA, el och länshållning.
Marksanering i Söderhamn
Uppdragets omfattning är att ta fram en helhetslösning med geoteknisk undersökning och konstruktionslösning med handlingar för åtgärd av strandutformning samt ta fram förfrågningsunderlag för en totalentreprenad.
Schaktarbete för kraftkablar, jordlina och fiberkanalisation mellan Hofors Västra och M04 i Torsåker
Avser schaktarbete och förläggning för kraftkablar, jordlina och fiberkanalisation mellan Hofors västra och M04 i Torsåker.
Renovering av ridunderlag på uteridbanor i Gävle
Projektet omfattar renovering av ridunderlag på två uteridbanor vid Skogmur Ridsportanläggning. Option 1, åtgärder hagar.
Underhåll av bro över bäck vid Gävle flygplats
Bro 100-45407-1 över Sätrabäcken ingår.
Mindre lokalanpassning av trafikledningscentral i Gävle
Mindre ombyggnad/verksamhetsanpassning av två ytor inom befintlig fastighet. Omfattas till viss del av säkerhetsskydd.
Nybyggnad av LSP-Ställverk vid kraftvärmeverk i Sandviken
Ett nytt LSP-Ställverk skall byggas för Sandviken Energi AB, Kraftvärmeverket Björksätra i Sandviken. Projektet avser att riva, leverera och montera nytt ställverk med beteckningarna GA stv:1 och G stv:2 som ska ersätta nuvarande LSP-ställverk med beteckning GA stv:1 och G stv:2. Grävning på asfalterad gårdsplan med ca: 20 m2 kommer att ingå, återställning till ursprungligt skick.
Nybyggnad av ställverk i Nyhedsbacken i Bollnäs
Avser nybyggnad av ställverk i befintliga lokaler på Nyhedsbacken, Bollnäs kommun. I projektet ingår även utrivning och skrotning av befintligt ställverk.
Ombyggnad av brännarstyrning vi Ersbo hetvattencentral, Gävle Kraftväme AB
Värmeverket är en spetsanläggning för fjärrvärmen i Gävle och innefattar två hetvattenpannor. Befintlig styrning för oljebrännare för dessa pannor skall bytas. Utrustning på/för brännare som har behov att bytas för att uppnå funktionssäker anläggning skall bytas/kompletteras i anläggningen.
Nybyggnad av GC-vägar i Hudiksvalls kommun
GC- vägar i Hudiksvalls kommun.
Beläggningsarbeten av gata i Iggesund
Avser beläggningsarbeten på Huggargatan i Iggesund.
Asfaltering av konstsnöspår i Bollnäs
Ur investeringsbudget 2017-2026. Avser asfaltering av konstsnöspår på Bolleberget.
Nybyggnad av laddstolpar i Hudiksvall
Laddstolpar parkeringsplatser.
Ombyggnad av innergård vid omsorgsboende i Ljusne
Avser ombyggnad av innergården vid Björkbacka omsorgsboende Ljusne, Söderhamns kommun. Arbetet omfattar renovering och ombyggnad av befintlig innergård, markarbeten, beläggning, mark ramper, planteringar, belysning mm. Ingår även 2 st pergola, platsbyggda bänkar.
Projektledare järnvägsprojekt i distrikt Mitt, Gävle/Borlänge
Placering Gävle eller Borlänge. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Resurskonsult leverantörsdialoger Basunderhåll Ostkustbanan
Bistå med kompetens och erfarenhet avseende etablering och uppstart av underhållsentreprenader, avseende Platsorganisation och Resursplanering.
Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Mitt
Byggledning, projektering och uppföljning av leveranskvalitet. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Projektingenjör för underhåll av VViS, Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden upp till 12 månader. Placering Gävle.
Ombyggnad av mur på slott i Gävle
Ombyggnad av mur på innergården mot västra flygeln.
Installation av ny T1 40 MVA i mottagningsstation ÄT34 i Storvik
Entreprenaden omfattar anpassning och renovering av bef. fundament inkl. oljegrop, flytt, ombyggnation samt komplettering av kabelstativ och komplett installation och driftsättning av ny T1 som levereras under våren/försommaren 2024.
Nybyggnad av panncentral i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pannhus på lillbyn 23:2 i Färila.
Anläggning av våtmark i Björktjära
Omfattar en nyanläggning av våtmark intill Björktjäratjärn i Bollnäs. Huvudsyftet med våtmarksanläggningen är att rena vatten och minska näringsbelastningen på den intilliggande sjön Björktjäratjärn.
Underhåll av broar i Edsbyn
Avser åtgärder på bro.
Upprustning av parker i Bollnäs
Upprustning av parker.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).