Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (23)
Gävle (47)
Hofors (4)
Ljusdal (9)
Ockelbo (2)
Ovanåker (10)
Sandviken (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Spårbyte längs Ostkustbanan mellan strömsbro-Vallvik (fd Gävle-Ljusne/Åänge)
Spårbyte samt hastighetshöjande åtgärder. Arbetet beräknas pågå mellan vecka 31-46 2021. Brounderhåll och reparationer. 62 km spårbyte, 28 km ballastrening, 6 växelbyten, byte av hjälpkraftledning och kontaktledning på delar av sträckan.
Nybyggnad av vindkraftverk i Söderhamns kommun
Antal vindturbiner: 30-62. Höjd: 250-300 meter. Uppskattad årlig elproduktion: 2,2 TWh. Området för den planerade vindkraftsparken ligger i Östersjön utanför Söderhamn.
Nybyggnad av vindkraftverk i Söderhamns kommun
Antal vindturbiner: Maximalt 108 stycken. Höjd: Maximalt 350 meter. Uppskattad årlig elproduktion: 7,9 TWh. Området för den planerade vindkraftsparken ligger i Östersjön utanför Söderhamn.
Nybyggnad av järnvägsanslutning och bro/tråg vid Gävle hamn
Arbetet omfattar en elektrifierad direktanslutning till Gävle hamn med cirka två kilometer järnväg över Näringens industriområde. Bro/tråg vid Strömsbrovägen.
Nya vindkraftsparker utanför Gävle
Svea Vind Offshore planerar en etablering av en vindkraftspark i Östersjön utanför Gävle. 30-50 turbiner.
Nya vindkraftsparker utanför Gävle
Svea Vind Offshore planerar en etablering av en vindkraftspark i Östersjön utanför Gävle. Max 26 turbiner.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mellan Sandviken och Gävle, delsträcka 2 och 3
Delsträcka 2 och 3 innefattar ca 8 200 resp 10 100 m fjärrvärmeledning i dimension DN500 till större delen förlagd utefter kraftledningsgator i terrängen. Leveransen omfattar komplett monterad fjärrvärmeledning inkl. bl.a schakt, fyll, montage, svets, muffning, borrningar under järnväg och vägar, sjöförläggning i Gavleån samt återställning.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mellan Sandviken och Gävle, delsträcka 1
Delsträcka 1 innefattar ca 3 300 m fjärrvärmeledning i dimension DN500 till större delen förlagd i tätbebyggt område. Leveransen omfattar komplett monterad fjärrvärmeledning inkl. bl.a schakt, fyll, montage, svets, muffning, styrd borrning samt återställning.
Upprustning av ställverk samt vägskydd längs järnvägen mellan Gävle-Storvik
Upprustning ställverk m59 samt vägskydd på bandelen. Hastighetshöjande åtgärder. Rivning och nybyggnad av järnväg vid Sandvikens järnverk Kanalen HSP/SSP 3500-3381-1-2.
Ombyggnad av genomfart i Hofors
Två nya cirkulationsplatser, en vid Faluvägen­-Göklundsvägen och en vid Faluvägen­-Centralgatan (upp mot centrum), träd och buskar på flera ställen efter sträckan, två tillgänglighetsanpassade busshållplatser, övergångsställen, nya parkeringsräcken. Ledningsarbeten på Gästrike Vattens ledningar. Hofors kommun är medfinansiär.
Tillståndsmätning av byggnadsverk inom distrikt Nord/Mitt
Inspektion av byggnadsverk under åren 2022, 2023 och 2024. Omfattar totalt 10 brogrupper.
Förstärkning av bro över Ljusnan vid Ljusdal
Förstärkning BK4. Stålbro som förstärks i balkarna.
Ny fjärrvärmeackumulator till projekt FELIX, Gävle Energi AB
Denna upphandling omfattar en komplett leverans av en fjärrvärmeackumulator på 20.000 - 30.000 m3 inklusive ca 50 MW värmeväxlare mot fjärrvärmenätet med tillhörande rör, pumpar, ventiler och mätinstrument både för fjärrvärmesidan och ackumulatorsidan. I leveransen ingår även ett nytt pumphus med plats för de nya pumparna och plats för ett nytt ställverk.
Nybyggnad av kaj i Ljusne
Upphandlingen avser Totalentreprenad för anläggning av 150 m kaj i södra Orrskärshamnen, Ljusne. Arbetena omfattar även ca 40 000 m3 muddring, samt ca 20 000 m2 landutfyllnad.
Rivning och nybyggnad av bro i Gävle
Avser nybyggnad av bro, rivning av den gamla Avabron samt ombyggnad av väg.
Exploatering inför nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Exploatering inför för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Markytan är ca 15000 kvm.
Exploatering inför nybyggnad av bostäder, kontor och centrumändamål i Bollnäs
Exploatering inför nybyggnad av av bostäder, kontor och centrumändamål i ett centralt och attraktivt läge. Området är beläget på kulturhusparkeringen mellan Bollnäs Resecentrum och Kulturhuset.
Exploatering för stadsdel i Söderhamn, etapp 2
Exploatering inför projekt: 1238531.
Nybyggnad av kaj för kemi- och petroleumprodukter i Gävle Hamn
Gävle Hamn AB upphandlar; Kemikaj placerad i nytt läge med tillhörande anslutningsvägar, en ny brandpumpbyggnad för övervakning samt nya rörledningar med ny länspumpstation kommer uppföras i denna entreprenad. I entreprenaden ingår även rivning av befintlig kaj, rörledningar, byggnader, fundament mm.
Exploateringsområde i Sandviken
Syftet med detaljplanen är att utreda marken för ett blandat verksamhetsområde som kommer att tillåta användningarna industri, verksamheter, kontor och handel.
Exploteringsområde för nytt område i Ockelbo
Tre hektar skog ska exploateras och bli butiker, kontor och företagslokaler på industriområdet Tegelbruket.
Viltåtgärder längs väg 84 inom Hudiksvalls kommun
Viltåtgärder längs 3 sträckor; Fredriksfors-Svenstorp, Södra Sannäs-korsning Tunnelberget och Forsa-trafikplats Hudiksvall södra.
Ombyggnad av bro över Voxnan vid Lenninge
Bärighet (BK4). Utbyte av brolager.
Sanering av mark samt ombyggnad av förskola, Gävle
Sanering av mark samt ombyggnad av förskola.
Markarbete vid gymnasieskola i Söderhamn, etapp 1
Denna anbudsförfrågan avser att på totalentreprenad utföra markarbeten omfattande nya dag- och spillvattenledningar, ny dränering och isolering av grundmurarna samt ny vattenmatning. Finplanering mark samt leverans och montering av utrustning enligt rambeskrivningen. Verksamheten i skolan pågår under hela entreprenadtiden.
Nybyggnad av exploatering för nytt bostadsområde i Sörfjärden
Exploatering inför ca 20 tomter. Tomterna säljs till privatpersoner.
Ny utrustning till linjefack i mottagningsstationer ÄT31-Gävle Södra och ÄT441-Gävle Västra
Avser ny utrustning till nya 82,5kV linjefack i mottagningsstationer ÄT31-Gävle Södra och ÄT441-Gävle Västra.
Ombyggnad av bro över sj vid Hanebo kyrka
Bärighet (BK4). Bro över Norra Stambanan.
Ny VA-ledning, spillvattenledning och pumpstation i Järvsta, Gävle
Objektet avser ca 350 m nya vatten- och tryckspillvattenledningar samt en pumpstation i Järvsta längs med Mårtsbovägen, Gävle kommun.
Utökning av parkering i Hudiksvall
Detaljplanen syftar till att möjliggöra fler parkeringsplatser intill den befintliga parkeringen på Kotorget.
Nybyggnad av exploatering för bostadsområde i Gävle
Exploatering inför projekt: 1536708.
Nybyggnad av GC-väg Styrmansgatan i Gävle
En del kommer att utföras under hösten 2021 och resterande del under 2022.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Industrigatan, Norra delen.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Industrigatan, Södra delen.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Odengatan, delen Brogatan - Älggatan.
Underhåll av sju broar över Bäckebrobäcken i Gävle kommun
Gävle kommun avser upphandla entreprenör för att åtgärda beläggning av räcken för sju stycken broar.
Renovering och byggande av fundament till milstolpar, Gävleborgs och Västernorrlands län
Utförande av renovering och byggande av fundament till milstolpar, gränsstenar och andra vägnära kulturminnen inom Underhållsområde Mitt, inom Gävleborgs och Västernorrlands län.
Ombyggnad av hetvattenpannor vid kraftvärmeverk i Sandviken
Upphandlingen omfattar komplett leverans och installation av bränsleberedning, bränslehantering och förbränningsutrustning för två hetvattenpannor inkluderande ny pelletskvarn och nya träpulverbrännare. Nya transportledningar, kanaler, el- och processinstallationer i erforderlig omfattning för att innehålla specificerade krav avseende kapaciteter, reglerområden, fjärrmanövrering och miljöprestanda. Objektet är beläget på fastigheten ELDSOPPEN 1 inom Björksätra Kraftvärmeverk, Sandvikens kommun.
Nybyggnad av laddstation i Gävle
E-center kommer att få en laddstation för bilar.
Utvändig renovering av Järbo vattentorn i Sandviken
Vattentornets höjd är ca 24m. Konstruktionen är en cirkulär vattenbehållare i betong som bärs upp av ett centrerat trapphus. Vattenbehållaren är omsluten av ett klimatskal av plåt. Entreprenaden omfattar översiktligt följande arbeten: 1. Rivning av tätskiktsmatta, isolering och säkerhetsräcke på takytan. 2. Anläggning av nytt tätskikt, isolering och säkerhetsräcke. 3. Betonglagningar 4. Rivning av befintligt klimatskal av plåt runt behållaren och montage av ny plåt. 5. Ersätta eventuell rötskadad virke bakom klimatskalet. 6. Målning av betongfasaden.
Byggledare underhåll el, kraft och vägbelysning i Gävleborgs län
Avser byggledare specialist Underhåll el, kraft och vägbelysning Gävleborgs Län.
Nybyggnad av vindkraftverk i Bergsjö
Ansökan om bygglov för vindkraftverk.
Underhåll av bro över Hoån vid Berg
Betongreparationer, nytt tätskikt.
Nybyggnad av väg i Gävle
Marklov för anläggning av väg.
Ombyggnad av markanläggning i Gävle
Marklov för schaktning.
Nybyggnad av GC-väg i Gävle
GC-väg på Staffansplan & Kyrkvaktargatan.
Ombyggnad av GC-väg i Bollnäs
GC-väg vid ny förskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hofors
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ockelbo
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Hofors
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av småbåtshamn i Sandviken
Nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation på Eken 8, Sätra 5:229, Örta 2:1, Åsen 5:4, Näs 3:26, Björksätra 2:1, Vallhov 2:1, Vallarelåten 3 och Västanbyn 2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av park i Gävle
Upprustning av Brunnsparken i Gävle.
Nybyggnad av väg i Gävle
Tidsbegränsat marklov för väg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gävle
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Gävle
Bygglov för nybyggnad av plank/mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor till behandlingsrum med tillhörande kontor.
Nybyggnad av utomhus padelbana i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av Padelbana utomhus, markarbeten.
Nybyggnad av parkeringsplats i Söderhamn
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av arena "wild kids" på nordsjö 4:7 i järvsö.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation, n156244.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation, n156279.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation, n156280.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på hamra kronopark 1:9 i los.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation n157081.
Nybyggnad av parkeringsplats i Edsbyn
Ansökan om bygglov för parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstationer Norrby 5:5,2:3,9:44,9:25.
Ökat skydd e-signal vid Naggen Hällan
Produktion av ersättningsväg (grusväg). Slopning av plankorsning 43344.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Bollnäs
Ny bomanläggning för GCM-väg.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.