Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk norr om Los
Nybyggnad av 43 turbinpositioner. Miljötillståndet omfattar 43 turbinpositioner med en totalhöjd om 220 m, vilket med dagens turbinteknik motsvarar nästan 300 MW i kapacitet.
Basunderhåll på Norra Stambanan
Option 1 + 1 år. Underhåll på bandelarna 215, 216, 217, 218, 242, 243, 311, 315.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hudiksvall
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1210 km varav grusväg ca 264 km.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Gävle
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 973 km varav grusväg ca 15 km.
Ny elektrisk ledning Vattjom-Njutånger
Vattjom-Njutånger, ny 440 kV-dubbelledning 96
Ny elektrisk ledning Njutånger
Njutånger-Mehedeby, ny 440 kV-dubbelledning
Nybyggnad av kaj i Ljusne
Upphandlingen avser Totalentreprenad för anläggning av 150 m kaj i södra Orrskärshamnen, Ljusne. Arbetena omfattar även ca 40 000 m3 muddring, samt ca 20 000 m2 landutfyllnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Gävle
Gävle Parkeringsservice AB upphandlar ett mobilitetshus för uppförande på en del av Culinarparkeringen i Magasinsområdet. Byggnaden är 6 våningar hög och har en fasad av trä, tegel, glas och metall. Totalt ryms ca 400 parkeringsplatser.
Halvvarm massabeläggning i Region Mitt
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W11, W12 och Västernorrland: XY10.
Ny 400 kv ledning Grönviken Fallviken
Grönviken-Fallviken ny 400 kV ledning
Ny 400 kv dubbelledning Grönviken Fallviken
Grönviken-Fallviken ny 400 kV dubbelledning
Ny tågstation i Gävle
Ny tågstation i Gävle. Denna upphandling avser ett projektspecifikt avtal omfattande konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur till de kommunala delarna av projektet Gävle Västra.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Nord och Mitt
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Förläggning av kabelförband mellan Broddlägret-Sävsberg i Bollnäs kommun
Uppdraget avser att öka driftssäkerheten till kunderna i Bollnäs kommuns centrala delar. Detta genom att Ellevio låtar utföra ett nytt kabelförband (Regionnät) mellan stationerna Broddlägret och Sävsberg, en sträcka om drygt 3km. I samband med detta vill vi byta ut befintliga 10 kV- och 0,4 kV-kablage samt en nätstation, för dessa Lokalnätsarbeten erfordras ytterligare schaktarbeten.
Ombyggnad av transformatorstationer Broddlägret och Sävsberg i Bollnäs kommun
Transformatorstationerna Broddlägret och Sävsberg byggs om för att nytt 145kV-kablage ska kunna anslutas och driftsättas.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdals kommun
Avser nybyggnation av transformatorstation 130/30kV för vindkraftsanslutning. I närheten av Los/Kårbole ska ny vindkraftspark, Kölvallen, anläggas. Därav behöver en ny uppsamlingsstation Pajkölen 130/30kV anläggas. I stort ska station bestå av ett (1) 130kV utomhus ledningsfack, 130kV samlingsskena, tre (3) transformatorfack, tre (3) krafttransformatorer 145/36kV 120 MVA, 36kV luftisolerat inomhusställverk, nollpunktsutrustning och tillhörande kontrollutrustning.
Utredning av riskreducerande åtgärder längs väg- och järnvägsnätet i Region Mitt
Klimatanpassade åtgärder i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län och Västernorrlands län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år tom 2024-12-31.
Förnyelse av kontrollanläggning Vittersjö
Förnyelse kontrollanläggning Vittersjö
Om- och tillbyggnad av polishus, Bollnäs
Ombyggnationer i huset samt en nybyggnation av ett fristående garage för 6 st fordon samt en nybyggnation av en matsal på plan 3.
Ommålning av järnvägsbro vid Gävle Central
Ny spåröverbyggnad och ommålning. Bro över Gavleån.
Integrerat brounderhåll i Gävleborgs län
Entreprenaden avser utförande av förutbestämt- och tillståndsbaserat underhåll på byggnadsverk/bro i Gävleborgs län. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 821 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 5 st.
Nybyggnad av fördelningsstation F3 Elektron, Gävle
Objektet avser nybyggnad av F3 Elektron inkl markarbeten. Total bruttoarea ca 630 m2, bruttovolym ca 5085 m3. Spänningsnivå 77/11 kV.
Utbyggnad av allmän plats i Gavlehov Västra, Gävle
Gävle Kommun upphandlar anläggande av allmänplatsmark, gator med tillhörande regnbäddar, dagvatten och VA på området Gavlehov Västra.
Nybyggnad av exploatering för bostadsområde i Gävle
Avser ny huvudgatan med tillhörande GC-väg som utgår från Planmyrstigen med anslutning till Bönavägen.
Modernisering av fördelningsstation F6 Hille, Gävle
Stationen är i behov av förnyelse. 11kV-ställverk samt skydd- och kontrollutrustning ska ersättas. Även LS- och VS-försörjning kommer att ersättas med nytt. Vissa byggåtgärder på byggnad kommer att behövas göras för att erhålla en driftsäker anläggning.
Ny station i Hassela
M63 Hassela. Ny station 40/10 kV.
Exploatering för enbostadshus i Lindstahusviken
Exploatering inför ett 30 tal bostadstomter.
Reparation av bro längs väg 670 vid Lumnäs väster om Iggesund
Byte överbyggnad på bro vid Kjösens utlopp.
Centrumutveckling samt kajrenovering i Söderhamn, etapp 2
I etapp 2 fortsätter utvecklingen av kajpromenaden till att bli ett mer attraktivt promenadstråk med belysning och utrustning, en fortsättning av utbyggnad av gångfartsområde på Norra Hamngatan, ombyggnad av del av Köpmantorgets parkering samt en ombyggnation av Gurkparken till en aktivitetspark för alla åldrar. Utöver den här upprustningen innehåller entreprenaden en omfattande kajrenovering på sträckan från Järnbron till Hamnbron samt att en gång- och cykelbro målas om i samband med att den lyfts bort för att kunna utföra kajrenoveringen.
Nybyggnad av parkering i Ljusdal
Avser nybyggnad av parkering.
Ombyggnad av gata & GC-väg i Bollnäs
Ombyggnad av Läroverksgatan, delen Fabriksgatan - Alirgatan.
Utbyte av bro över timmerränna i Bomhus, Gävle
Syftet med projektet är att ersätta befintlig bro över timmerränna vars tekniska livslängd gått ut. Objektet är beläget i Bomhus öster om Gävle centrum där Södra Nyvallsvägen och Ångermansvägen möts.
Reparation av Hamnbron i Söderhamn
Avser underhåll/reparation av bro 21-341-1 över Söderhamnsån i Söderhamn på väg 5506, Norralagatan. Bron ska vara avstängd för all trafik.
Markarbete vid bostadsområde i Gävle
Markarbete i stadsdelen Forsbacka i Gävle, runt Mariagatan, Strandgatan och Storgatan.
Inventering av vägar i Gävleborgs län
Inventering bullerdämpande åtgärder hos privata fastighetsägare, dvs byte av fönster och fönsterdörrar.
Riktade utteråtgärder vid bro över Bölesjön vid Österböle
Byggande av uttertrumma, styrd borrning genom vägkropp på E14 vid bro över Bölesjön.
Nybyggnad av utsiktstorn i Jordbärsmurens naturreservat, Gävle kommun
Avser uppförande av ett utsiktstorn vid Jordbärsmuren, i Jordbärsmurens naturreservat norr om Gysinge Bruk i Gävle Kommun.
Riktade utteråtgärder längs E4 i Gävleborgs län
Byggande av uttertrumma, styrd borrning genom vägkropp på E4 vid bro över Söderalaån.
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall, etapp 1
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall, denna del avser markarbeten.
Ombyggnad av torg i Ockelbo
Upphandlingen avser om och tillbyggnad av markanläggning vid Ockelbo torg.
Nybyggnad av parkområde etapp 3 i Söderhamn
Parkområde samt gångväg.
Ny slamsilo i Hofors
Objektet avser projektering samt installation av en torrslamsilo med tillhörande ledningar och armaturer. Elkraftmatning och inkoppling av signaler mot Scada-system upphandlas separat av beställaren.
Ombyggnad av 400 kV-station i Ängsberg
Ombyggnad av transformatorstation 400 kV.
Nybyggnad av GC-vägar i Hudiksvalls kommun
GC- vägar i Hudiksvalls kommun.
Fasadrenovering av brandstation i Gävle
Avser renovering av Brandstationens fasad inkl. målning fönster.
Anläggning av upplagsplan i Hudiksvall
Avser anläggning av en ny upplagsyta på Stormyran i Östanbräck, Hudiksvall.
Sanering/städning av förorenad mark på Gävle Strand, Gävle
Syftet med projektet är att hantera förorenad mark inför exploatering med bostäder. Hanteringar innebär schakt, transport och deponi samt viss återställning av kvarter 10 och 15 på Gävle Strand.
Nybyggnad av spolplatta i Kungsbäck, Gävle
Avsr uppförande av utvändig spolplatta för tyngre maskiner på Kungsbäck, Gävle.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering eller rivning av gröna bron i Iggesund.
Ombyggnad till gc-bro i Ljusdal
Utförande av ombyggnad av en tidigare järnvägsbro över Ljusnan till gång- och cykelbro vid Edänge, Ljusdals kommun.
Samordnande expertstöd till ombyggnationer i Gävle
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Delprojektledare järnväg till Gävle
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av värmeanläggning i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för fasadförändring.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Ljusdal
Utvändig färgsättning på åkersta 18:15 i Ljusdal.
Nybyggnad av laddningsstation i Gävle
Under november startar bygget av ett nytt laddområde på Nynäsplan.
Nybyggnad av fågeltorn i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av vattenkiosker i Sandviken och Storvik
Omfattar uppförande och driftsättning av 2 st vattenkiosker i följande områden: Sandviken, och Storvik.
Underhåll av broar i Edsbyn
Avser åtgärder på bro.
Hydrologisk utredning och GIS-analys i Gävleborgs län
Hydrologisk utredning och GIS-analys.
Bullerutredning för Duvbackens reningsverk i Gävle
Objektet avser bullerutredning åt Gästrike ekogas vid Duvbackens uppgraderingsanläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).