Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle Västra-Kringlan
Ca 38 km nytt dubbelspår från Gävle Västra-Kringlan (Axmartavlan). Plankorsningsåtgärder.
Värmebeläggning i region Mitt
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W3, Gävleborgs län: X3, Västernorrlands län: Y2, Jämtlands län: Z2.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mellan Sandviken och Gävle, delsträcka 2 och 3
Delsträcka 2 och 3 innefattar ca 8 200 resp 10 100 m fjärrvärmeledning i dimension DN500 till större delen förlagd utefter kraftledningsgator i terrängen. Leveransen omfattar komplett monterad fjärrvärmeledning inkl. bl.a schakt, fyll, montage, svets, muffning, borrningar under järnväg och vägar, sjöförläggning i Gavleån samt återställning.
Spårväxelbyte vid Gävle driftplats
Byte av 10 st växlar samt spår inne på Gävle driftplats. Bandel 303, km 113+922 – km 114+828.
Upprustning av ställverk samt vägskydd längs järnvägen mellan Gävle-Storvik
Upprustning ställverk m59 samt vägskydd på bandelen. Hastighetshöjande åtgärder. Rivning och nybyggnad av järnväg vid Sandvikens järnverk Kanalen HSP/SSP 3500-3381-1-2.
Tillståndsmätning av byggnadsverk inom distrikt Nord/Mitt
Inspektion av byggnadsverk under åren 2022, 2023 och 2024. Omfattar totalt 10 brogrupper.
Förnyelse av kontrollanläggning Vittersjö
Förnyelse kontrollanläggning Vittersjö
Ny fjärrvärmeackumulator till projekt FELIX, Gävle Energi AB
Denna upphandling omfattar en komplett leverans av en fjärrvärmeackumulator på 20.000 - 30.000 m3 inklusive ca 50 MW värmeväxlare mot fjärrvärmenätet med tillhörande rör, pumpar, ventiler och mätinstrument både för fjärrvärmesidan och ackumulatorsidan. I leveransen ingår även ett nytt pumphus med plats för de nya pumparna och plats för ett nytt ställverk.
Rivning och nybyggnad av bro i Gävle
Gävle Kommun upphandlar utförande av ny bro över Testeboån utmed Strömsbrovägen, samt anslutande vägar.
Nybyggnad av kaj för kemi- och petroleumprodukter i Gävle Hamn
Gävle Hamn AB upphandlar; Kemikaj placerad i nytt läge med tillhörande anslutningsvägar, en ny brandpumpbyggnad för övervakning samt nya rörledningar med ny länspumpstation kommer uppföras i denna entreprenad. I entreprenaden ingår även rivning av befintlig kaj, rörledningar, byggnader, fundament mm.
Ny utrustning till linjefack i mottagningsstationer ÄT31-Gävle Södra och ÄT441-Gävle Västra
Avser ny utrustning till nya 82,5kV linjefack i mottagningsstationer ÄT31-Gävle Södra och ÄT441-Gävle Västra.
Nya X-frånskiljare längs järnväg sträckan Gävle-Tierp
El 17 H08. Nya X-frånskiljare på platserna Söderhamn och Gävle transformatorstation, Bomansberget, Marma, Salsta, Järlebo samt Skärpan inom Söderhamn, Gävle, Älvkarleby och Uppsala kommuner.
Utbyggnad av VA, el/opto samt belysning inom nytt exploateringsområde i Valbo
Avser utbyggnad av VA, el/opto, belysning inom nytt exploateringsområde Lund 1:32 norr om Valbo. 25 st enskilda fastigheter planeras att byggas med nya serviser för respektive ledningsslag. Terrassering av vägar inom området är innan entreprenadstart redan utförd och all återställning inom gatusektionen sker upp till terrass.
Underhåll av sju broar över Bäckebrobäcken i Gävle kommun
Gävle kommun avser upphandla entreprenör för att åtgärda beläggning av räcken för sju stycken broar.
Renovering och byggande av fundament till milstolpar, Gävleborgs och Västernorrlands län
Utförande av renovering och byggande av fundament till milstolpar, gränsstenar och andra vägnära kulturminnen inom Underhållsområde Mitt, inom Gävleborgs och Västernorrlands län.
Ombyggnad av 400 kV-station i Ängsberg
Ombyggnad av transformatorstation 400 kV.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gävle
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Gävle
Bygglov för nybyggnad av plank/mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Gävle
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Gävle
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av laddningsstation i Gävle
Under november startar bygget av ett nytt laddområde på Nynäsplan.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.