Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Gävle
Gävle kommun har beslutat att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Anledningen är att kommunen växer och kraven på kapacitet och utgående vattenkvalitet ökar. Den nuvarande reningsanläggningen, Duvbackens avloppsreningsverk, byggdes år 1967 och kommer inte att kunna möta de nya kraven. Duvbacken har idag ett tillfälligt miljötillstånd som är tidsbegränsat till och med den 31 december 2027 och som gäller för 120 000 personekvivalenter (pe). Tillståndet ger verksamheten möjlighet att klara de närmaste årens ökade belastning och tid att hitta de långsiktigt mest hållbara lösningarna för rening av avloppsvatten. Gävle kommun har som mål att befolkningen ska uppgå till 120 000 personer år 2030 och 150 000 personer år 2050. Detta scenario innebär en betydligt högre belastning på Duvbackens avloppsreningsverk än den nuvarande och dagens dimensionerade belastning kommer troligen att överskridas. Ett nytt avloppsreningsverk ska uppföras och det ska vara dimensionerat för 150 000 pe, men det ska vara möjligt att i ett senare skede bygga ut det för en belastning motsvarande 200 000 pe.
Varmmassabeläggning inom Dalarnas och Gävleborgs län
Beläggningsgrupper W2, W3, W4, W5 och X1, X2, X3.
Tankbeläggning i Gävleborgs län
Beläggningsgrupp X20. Väg 50 Älvkarhed-Alfta och Svabensverk-Skräddrabo, väg 654 Hamre-Storsjön (option), väg 682 Knåda-Sidskogen, väg 685 Eriksnäs-Österomsjön (option), väg 693 Djupa-Karsjö, väg 738 vsk 84-Smedsbo, väg 272 Högbo-Långsjön och Vsk 56-Österfärnebo, väg 303 Ockelbo-E4, väg 507 Hedesunda-Ön, väg 521 Hammarby-Årsunda, väg 537 Länsgräns-Stocksbo (option), väg 583 Axmar by-Bofjärden, väg 658 Forsbo-Hänsätter, väg 695 Grönås-Rödmyra, väg 696 Stocksbo-Järvsö (option), väg 709 Rossla-Skrikvik och väg 757 Bästdal-Gammelsträng.
Renovering av kaj mellan Kungsbron och Rådmansbron i Gävle
Objektet avser rivning/demontering samt återuppbyggnad av stenmurskaj, samt ny gestaltning av kajplan mellan Kungsbron och Rådmansbron på Gavleåns södra sida. Arbetet med kajen omfattar delvis rivning av befintlig stenmur, schakt, pålning, spontning, gjutning av nytt påldäck samt uppbyggnad av kaj och kajplan.
Tillbyggnad av vattenverk i Valbo
Projektet ska bygga ut befintligt vattenverk med en ny beredning för PFAS-reducering genom jonbytes-teknik, nytt UV-ljus och en ny klordosering. Bygg, VVS, fastighetsautomation, Mark, Yttre VA, Process/Maskin, inkl. filterutrustning, El/Automation, dvs AKB, process-el och processautomation.
Exploatering för handelsområde i Södra Hemlingby, Gävle
Avser anläggande av allmänplatsmark, gator, dagvattendammar, dagvatten- och VA-ledningar. I uppdraget ingår även schakt- och fyllarbeten för läggande av fjärrvärme, el, fiber och belysning.
RFI avseende dialog med potentiella samarbetspartners för att stärka elnätet i Gävleborgs län
Ellevio söker dialog med potentiella samarbetspartners för att genomföra kablifieringsprojekt i Gävleborgs län.
Utbyggnad av VA-ledningar i Åbyggeby
Objektet avser utbyggnad av VA. Det är ca 70 fastigheter som skall anslutas och ca 5 km nya vatten- och spillvattenledningar samt pump och tryckstationer som skall anläggas.
Infräsning av grusvägar i Gävleborgs län
Infräsning av två grusvägar.
Exploatering av nytt handelsområde i Gävle
Avser utökning av Hemlingby handelsområde i Gävle, området som ska exploateras är ca 2,2 ha stort.
Utvändigt underhåll av kaj
Entreprenaden omfattar reparation och åtgärder för att säkerställa att madrassen är förankrad mot stålsponten, samt att skonsamt muddra massor som spolats upp på madrassen. Betongmadrassen följer upp i stenslänten vilken även den ingår i entreprenaden. Inom uppdraget kan eventuellt en option komma att avropas. Optionen avser reparation och förstärkning av ytterligare en kaj på ca 45 m. Det avser kaj 3 där slukhål uppstått genom och material har rasat ur genom håligheter i kajväggen.
Byte av dilatationsanläggningar på järnvägsbroar över Gårdsjösundet
Byte av 4 st dilatationsanläggningar på broar över Gårdsjösundet mellan driftplatserna Ockelbo och Bollnäs.
Förstärkning av vatten- och spillvattennätet i Hemlingby, Gävle
Omfattar förstärkningsarbeten av VA-ledningar, Ingenjörsgatan, Hemlingby. VA-ledningsarbeten i mark samt ombyggnation och nybyggnation av tryckstegringsstationer.
Sanering av förorenad mark på Magasinområdet, Gävle
Avser sanering av mark vid kv Ulvöhaxen (magasinområdet).
Nybyggnad av automatstation i Gävle
Avser nybyggnad av anläggning.
Exploateringsområde för bostäder i Gävle
Avser omvandling av industrifastigheten Björke 5:7 till 11 tomter för bostäder.
Renovering av järnvägsbro vid Drottninggatan i Gävle
Bro/btg. Underhåll av slipers och nytt tätskikt.
Riktade miljöåtgärder i Region Mitt
Trumbyte med tillhörande miljöåtgärder fisk. Omfattar V6303 Djupflarksbäcken väg 305 och V6879 Kropptjärnbäcken väg 1001.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt, etapp 2
Åtgärden omfattar utbyte av Siemens S5 till Siemens S7 i signalställverk modell 59 med lokalt manöversystem bestående av Siemens S5-115U. De funktioner som idag finns i befintlig Siemens S5 ska överföras till ersättande Siemens S7.
Underhåll av bro över bäck vid Gävle flygplats
Bro 100-45407-1 över Sätrabäcken ingår.
Anläggande av GC-väg i Gävle
Objektet avser byggnation av GC samt justering av kantsten för Rågångsvägen och Östra Trädgårdsvägen. Omfattar bland annat schaktning, rivning, VA, el och länshållning.
Delprojektledare för Kompletterande Vatten, Gästrike Vatten AB
Genom att komplettera livsmedlet dricksvatten med produkten Tekniskt vatten producerat av råvatten avlastas dricksvattenförsörjningen och det medger ett utökat kapacitetsutrymme. Produkten, tekniskt vatten producerat av råvatten, kan nyttjas för ändamål där dricksvattenkvalitet ej behövs. Projektet Kompletterande vatten möjliggör uttag via vattenkiosker eller genom inkopplingspunkter. Gävle vatten söker därför en erfaren Delprojektledare som tillsammans med Huvudprojektledaren skapar de bästa förutsättningarna för projektet med fokus på produktion, projektering och upphandling.
Renovering av ridunderlag på uteridbanor i Gävle
Projektet omfattar renovering av ridunderlag på två uteridbanor vid Skogmur Ridsportanläggning. Option 1, åtgärder hagar.
Ombyggnad av brännarstyrning vi Ersbo hetvattencentral, Gävle Kraftväme AB
Värmeverket är en spetsanläggning för fjärrvärmen i Gävle och innefattar två hetvattenpannor. Befintlig styrning för oljebrännare för dessa pannor skall bytas. Utrustning på/för brännare som har behov att bytas för att uppnå funktionssäker anläggning skall bytas/kompletteras i anläggningen.
Mindre lokalanpassning av trafikledningscentral i Gävle
Mindre ombyggnad/verksamhetsanpassning av två ytor inom befintlig fastighet. Omfattas till viss del av säkerhetsskydd.
Resurskonsult leverantörsdialoger Basunderhåll Ostkustbanan
Bistå med kompetens och erfarenhet avseende etablering och uppstart av underhållsentreprenader, avseende Platsorganisation och Resursplanering.
Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Mitt
Byggledning, projektering och uppföljning av leveranskvalitet. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Projektledare järnvägsprojekt i distrikt Mitt, Gävle/Borlänge
Placering Gävle eller Borlänge. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av mur på slott i Gävle
Ombyggnad av mur på innergården mot västra flygeln.
Stängsling i Jordbärsmurens naturreservat, Gävle kommun
Avser anläggande av ett 2700 meter långt 3- trådigt insultimberstängsel och fyra trådgrindar. Det ska även göras ytterligare två trådgrindar i ett befintligt stängsel. Marken där stängslet ska byggas är förhållandevis sank och utgörs av älväng.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).