Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte längs Ostkustbanan mellan strömsbro-Vallvik (fd Gävle-Ljusne/Åänge)
Spårbyte samt hastighetshöjande åtgärder. Arbetet beräknas pågå mellan vecka 31-46 2021. Brounderhåll och reparationer. 62 km spårbyte, 28 km ballastrening, 6 växelbyten, byte av hjälpkraftledning och kontaktledning på delar av sträckan.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mellan Sandviken och Gävle, delsträcka 2 och 3
Delsträcka 2 och 3 innefattar ca 8 200 resp 10 100 m fjärrvärmeledning i dimension DN500 till större delen förlagd utefter kraftledningsgator i terrängen. Leveransen omfattar komplett monterad fjärrvärmeledning inkl. bl.a schakt, fyll, montage, svets, muffning, borrningar under järnväg och vägar, sjöförläggning i Gavleån samt återställning.
Värmebeläggning i region Mitt/Dalarna, Gävleborg och Västernorrlands län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W2, Gävleborgs län: X4, Västernorrlands län: Y3.
Tankbeläggning i region Mitt, W, X och Z-län
Dalarna, Gävleborg och Jämtlands län. Beläggningsgrupper W20 2021, W20 2022, X20 2021, X20 2022, X20 2023, Z20 2021 och Z20 2022. Kontraktstiden är två år för Jämtland och Dalarna samt tre år för Gävleborg.
Högtemperaturlina Valbo - Untra
Valbo-Undra högtemperaturlina, 32 km.
Varmmassabeläggning i region Mitt, Dalarna och Gävleborgs län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W3, Gävleborgs län: X1 och X2.
Allmän upprustning av idrottsplats i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar, som utförandeentreprenad, upprustning av Träffens sporthalls allmänna ytor samt tillbyggnad av spelargång för bättre åtkomst till omklädningsrum.
Varmmassabeläggning i region Mitt, Gävleborgs län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: Gävleborgs län: X3.
Rivning och nybyggnad av bro i Gävle
Avser nybyggnad av bro, rivning av den gamla Avabron samt ombyggnad av väg.
Varmmassabeläggning i region Mitt, Gävleborgs län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: Gävleborgs län: X5.
Förnyelse av ledningsnät samt utbyggnad av dagvatten i Hagaström etapp 2
Gävle Vatten AB planerar att påbörja upphandling av Ledningsnätförnyelse i Hagaström, Gävle. Ca 1km förnyelse av vattenledningsnät samt utbyggnad av dagvatten. Prel. start 1 maj 2021. OBS! Detta är en planera upphandling där innehåll och tider kan komma att förändras innan publicering.
Ny VA-ledning, spillvattenledning och pumpstation i Järvsta, Gävle
Objektet avser ca 350 m nya vatten- och tryckspillvattenledningar samt en pumpstation i Järvsta längs med Mårtsbovägen, Gävle kommun.
Renovering av spontkaj i Engesberg, Gävle
Objektet avser reparation av spontkaj i Engesberg på en sträcka av ca 125 meter. Arbetet med spontkajen omfattar pågjutning och nedgjutning av krönbalk, träavvisarverk och avkörningsskydd, utbyte trädäck, målning stålkonsoler och pollare, utbyte marköverbyggnad bakom krönbalk, inspektion och inmätning av befintliga dragstag i samband med schakt.
Ombyggnad av väg 531 mellan Stackbo-Hästbo
Dikning, bärighetsåtgärder, asfaltering.
Nybyggnad av GC-väg Styrmansgatan i Gävle
En del kommer att utföras under hösten 2021 och resterande del under 2022.
Byggledare underhåll el, kraft och vägbelysning i Gävleborgs län
Avser byggledare specialist Underhåll el, kraft och vägbelysning Gävleborgs Län.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Mitt
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Underhåll av sju broar över Bäckebrobäcken i Gävle kommun
Gävle kommun avser upphandla entreprenör för att åtgärda beläggning av räcken för sju stycken broar.
Markarbete vid bostadsområde i Gävle
Markarbete i stadsdelen Forsbacka i Gävle, runt Mariagatan, Strandgatan och Storgatan.
Utbyggnad av va-ledningar i Gävle
Gästrike Vatten drar fram vatten och avloppsledningar till sju nya tomter i Lindbacka.
Renovering av VA-ledningar i Sätra
Ledningarna är gamla och i dåligt skick. De renoveras för att minska risk för problem med läckor och stopp. Det här är en del av förnyelsearbetet i Gävle kommun.
Nybyggnad av väg i Gävle
Tidsbegränsat marklov för väg.
Ombyggnad av park i Gävle
Upprustning av Brunnsparken i Gävle.
Nybyggnad av väg i Gävle
Marklov för anläggning av väg.
Ombyggnad av markanläggning i Gävle
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Gävle
Marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Gävle
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av transformatorstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av GC-väg i Gävle
GC-väg på Staffansplan & Kyrkvaktargatan.
Restaurering av Skärjån i Gävleborgs län
Avser restaureringsåtgärder i Skärjån från havet upp till Stor-skärjan.
Hydrologisk utredning av områden i Gävleborgs län
Avser hydrologiska utredningar och GIS-analyser för fem områden i Gävleborgs län.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.