Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på Norra Stambanan
Option 1 + 1 år. Underhåll på bandelarna 215, 216, 217, 218, 242, 243, 311, 315.
Ny tågstation i Gävle
Ny tågstation i Gävle. Denna upphandling avser ett projektspecifikt avtal omfattande konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur till de kommunala delarna av projektet Gävle Västra.
Förnyelse av kontrollanläggning Vittersjö
Förnyelse kontrollanläggning Vittersjö
Utbyggnad av allmän plats i Gavlehov Västra, Gävle
Gävle Kommun upphandlar anläggande av allmänplatsmark, gator med tillhörande regnbäddar, dagvatten och VA på området Gavlehov Västra.
Ommålning av järnvägsbro vid Gävle Central
Ny spåröverbyggnad och ommålning. Bro över Gavleån.
Integrerat brounderhåll i Gävleborgs län
Entreprenaden avser utförande av förutbestämt- och tillståndsbaserat underhåll på byggnadsverk/bro i Gävleborgs län. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 821 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 5 st.
Nybyggnad av fördelningsstation F3 Elektron, Gävle
Objektet avser nybyggnad av fördelningsstation F3 Elektron inkl. markarbeten. Spänningsnivå 77/11 kV. Total bruttoarea ca 630 m2. Syfte med upphandlingen är att köpa en 70/10kV 40MVA transformator till fördelningsstation F3 Elektron som är föremål för nybyggnation.
Modernisering av fördelningsstation F6 Hille, Gävle
Stationen är i behov av förnyelse. 11kV-ställverk samt skydd- och kontrollutrustning ska ersättas. Även LS- och VS-försörjning kommer att ersättas med nytt. Vissa byggåtgärder på byggnad kommer att behövas göras för att erhålla en driftsäker anläggning.
Utbyggnad av va-ledningar i Åbyggeby
Detaljprojektering och framtagande av FU för utförandeentreprenad avseende VA-utbyggnad Åbyggeby.
Ny vattenreningsanläggning till vattenverk i Gävle
Avser leverans och montering av komplett vattenreningsanläggning och UV aggregat. Alla erforderliga bygg- och anläggningsarbeten, arbeten och leveranser för anläggningens iordningsställande till fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, projektering, igångkörning, intrimning, provdrift och prestandaprov ingår i entreprenaden. Den nya anläggningen ska tas i drift och växlas över från befintlig anläggning utan avbrott i dricksvattenleveranserna.
Utbyte av pumpstation i Gävle
Pumpstationen, f.n benämnd Tredje tvärgatan, ska ersättas med en ny pumpstation i nära anslutning till den befintliga. Den befintliga stationen ska rivas när den nya har slutbesiktigats och godkänts för idrifttagning.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Nord och Mitt
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av utsiktstorn i Jordbärsmurens naturreservat, Gävle kommun
Avser uppförande av ett utsiktstorn vid Jordbärsmuren, i Jordbärsmurens naturreservat norr om Gysinge Bruk i Gävle Kommun.
Inventering av vägar i Gävleborgs län
Inventering bullerdämpande åtgärder hos privata fastighetsägare, dvs byte av fönster och fönsterdörrar.
Ombyggnad av brännarstyrning vi Ersbo hetvattencentral, Gävle Kraftväme AB
Värmeverket är en spetsanläggning för fjärrvärmen i Gävle och innefattar två hetvattenpannor. Befintlig styrning för oljebrännare för dessa pannor skall bytas. Utrustning på/för brännare som har behov att bytas för att uppnå funktionssäker anläggning skall bytas/kompletteras i anläggningen.
Ombyggnad av 400 kV-station i Ängsberg
Ombyggnad av transformatorstation 400 kV.
Nybyggnad av spolplatta i Kungsbäck, Gävle
Avsr uppförande av utvändig spolplatta för tyngre maskiner på Kungsbäck, Gävle.
Delprojektledare produktion Mittbanan samt järnvägsprojekt i distrikt Mitt
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Biträdande projektledare och projektstöd för installationsentreprenad VViS MS7
Placering Gävle. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med upp till 24 månader.
Underhållsingenjör signal till järnvägsprojekt, Gävle
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Sanering/städning av förorenad mark på Gävle Strand, Gävle
Syftet med projektet är att hantera förorenad mark inför exploatering med bostäder. Hanteringar innebär schakt, transport och deponi samt viss återställning av kvarter 10 och 15 på Gävle Strand.
Samordnande expertstöd till ombyggnationer i Gävle
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Delprojektledare järnväg till Gävle
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av fågeltorn i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Hydrologisk utredning och GIS-analys i Gävleborgs län
Hydrologisk utredning och GIS-analys.
Markarbeten i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).