Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uppsala län

Enköping (12)
Heby (2)
Håbo (4)
Knivsta (9)
Tierp (5)
Uppsala (53)
Östhammar (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Basunderhåll väg område Heby
Basunderhåll på allmänna vägar i område Heby, väglängd: kontraktsår 1 ca 1106 km, från och med kontraktsår 2 ca 1122 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 4-6
Renovering av studentbostäder i etapper.
Rivning & nybyggnad av flerbostadshus på Svartbäcken, Uppsala
Rivning av 4 bostadshus, nybyggnad av ca 130 hyreslgh i 6 huskroppar, 4-5 våningar.
Upprustning/underhåll av Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) i Uppsala
Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) står inför en generell upprustning med underhållsåtgärder samt standardhöjande åtgärder. Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC), är en laboratorie- och undervisningsbyggnad om ca 100 000m² BTA. Projektet är uppdelat i tre huvudprojekt. BMC 3.0 Underhållsåtgärder tak, BMC 3.0 Underhållsåtgärder extra samt BMC 3.0 Standardhöjande åtgärder.
Upprustning av museum i Uppsala
Arbetena avser ny tillgänglighetsanpassad huvudentré, renovering av befintlig hiss, förbättrad brandutrymning, begränsade markarbeten i anslutning till byggnaden, sprinkler, fysiskt skydd, nya personalutrymmen, ny ventilation, befuktning, renovering av värmeanläggning samt ny belysning och kraft.
Tillbyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Objektet avser en tillbyggnad med 3 våningar i direkt anslutning till befintliga B16 för att inrymma en ny cyklotron och GMP-lokaler för tillverkning av radioaktiva tracers där renrummen ingår som en totalentreprenad. Det ingår även en del ombyggnationer i befintliga lokaler samt tillhörande mark- och anläggningsarbeten med pålning och spont. Fiber- och kraftdragning ska utföras från omkringliggande byggnader på sjukhuset.
Omläggning av VA-ledningar i Stockholmsvägen, Bålsta
Objektet avser ombyggnad av nya huvudledningar för vatten, avlopp och dagvatten. Ledningarna kommer att gå i Stockholmsvägen från OKQ8/Herrgårdsgatan i söder till Centrumleden i norr. Sträckan är ca 750 m. Dimension på avloppsledningar är mellan 200 och 1200 mm och för vattenledningar mellan 32 och 315 mm. Objektet omfattar även återställning av ca 750 m befintlig gata och gång- och cykelväg samt återställning och ny belysning.
Till- och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Rivning och om/nybyggnad av hantverksgårdar, Uppsala
Upprustning, rivning och nybyggnad i en av de gamla hantverksgårdarna mellan Svartbäcksgatan och Östra Ågatan, snett emot Linnéträdgården. Fastighetsägarens önskemål är att riva huset och bygga nytt, med en öppning i markplan rakt igenom byggnaden. riva ytterligare en länga på gården och ersätta den med en ny byggnad. Ett hus mot Svartbäcksgatan föreslås bli renoverat och förses med nya takkupor, både mot gatan och mot innergården.
Totalrenovering av skola i Uppsala
Renovering av Ärentunaskolan.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 2 mfl
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 7
I denna etapp renoveras 120 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Klimatkammare EkologiCentrum, SLU Ultuna
Avser ombyggnad av befintlig byggnad och i samband med det avser SLU att modernisera och utöka anläggningen med 10 klimatkammare av varierande storlek. Två befintliga växthus i plan 1 (markplan) anpassas till lokaler för nya klimatkammare, kyl-/frysrum och provförvaring m.m.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 2
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 2
Källparksgatan, Skomakargatan jämna nummer. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Tillbyggnad av affärshus i Älvkarleby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 2
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Omläggning av VA-ledningar i Uppsala, etapp 1
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av förskola.
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Akademiska sjukhusets vattenverk behöver bytas ut. Nuvarande vattenverk har passerat sin tekniska livslängd och behöver byggas om i dess helhet. Beställaren söker Konsult med djup och bred kunskap om projektering av vattenverk och PFAS-rening. Konsulten ska projektera ett komplett vattenverk inklusive VS/vattenprocess och PFAS-rening med tillhörande styr- och övervakningsfunktionalitet samt integration upp mot överliggande system.
Ramavtal avseende anläggningsmaskintjänster i Heby kommun
Avser anläggningsmaskintjänster inkl förare. Exempel på uppdrag som förekommer är akut grävning vid vattenläcka, rivning av byggnader, anläggning av ny gata. Avtalstiden är två (2) år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Ny omlastningsyta för returträ vid återvinningscentral i Tierp
Flytt av omlastningsyta för returträ vid Gatmot återvinningscentral. Ca 7.500 kvm.
Ombyggnad av kontor i Knivsta
Anmälan om ändring konstruktion, ventilation, brandskydd samt planlösning.
Tilläggsisolering av torpargrunder i flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Tilläggsisolering av torpargrunder på Peterson Bergers väg 21-91, 4-92, August Södermans väg 3-85, 16-70. Gottsunda 29:1, Gottsunda 28:1, Gottsunda 26:1, Gottsunda 25:1.
Rivning av grundsärskola i Gimo
Rivning av Hammarskolan
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Knivsta
Avser tillbyggnad av ICA's apoteks lokaler.
Ombyggnad av vårdcentral i Uppsala
Ombyggnad och ändrad användning från kontor/lager till Bvc.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Inredning av ytterligare bostäder, fasadändring, ventilation, va o hiss.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Uppsala
Bygglov för inredande av bostäder, fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning, VA, bärande konstruktion och brandskydd.
Byte av värmesystem m.m. i flerbostadshus i Östhammar
Objektet består av att byta uppvärmningssystem från direktverkande el till vattenburen bergvärme, byte av köksfläktar och byte av el. Matrosgatan 2-48, Jungmansgatan 1-24 och 25-33.
Rivning av förskola i Bålsta
Avser rivning av förskola.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 3
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Nytt SNCR-system till kraftverkspanna i Enköping
Projektet avser installation av nytt SNCR-System.
Ombyggnad till restaurang i Uppsala
Bygglov för fasadändring och ändrad användning från butik till restaurang samt anmälan för ändrad planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av och riving av del av industribyggnad.
Nytt slamlager vid reningsverk i Östhammar
Avser nybyggnad av slamlager samt utbyte av maskinell utrustning för slambehandling vid Gimo reningsverk. Entreprenaden omfattar också rivning av den utrustning som ska bytas ut.
Byte av askhanteringssystem vid kraftverkspanna i Enköping
Kraftverkspannan i Enköping är en skakrostpanna från Burmeister & Wain på ca 80 MWth. Pannan byggdes 1994 för eldning med skogsflis men sedan 2012 använder ENA returträflis (RT-flis) som huvudbränsle i pannans bränslemix. Upphandlingen avser ny bottenaskhantering.
Om- och tillbyggnad av reningsanläggning vid Kraftvärmeverket i Enköping
Projektet avser ombyggnad samt tillbyggnad av reningsanläggning för rökgaskondensat med avseende på hårdhet, ammonium, förhindrande av bakterietillväxt samt förbättring av funktion.
Fasadrenovering i flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av tegelfasader som man vill göra om till putsfasad.
Solceller på fastigheter i Östhammar
Solceller på Vallonskolan
Ombyggnad av bräddpumpstation i Östhammar
Avser ombyggnad av en befintlig brädd-pumpstation kallat Lejonet. Pumpstationen ska vid vanlig drift pumpa avloppet till en dagvattenledning i området för att sedan släppa ut detta vatten i recipienten.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus och ändring i bärande konstruktion.
Omläggning av vattenledning i Skutskär
Objektet avser ca 835 m nya vattenledningar. Objektet ligger vid Tegelbruksvägen, Älvkarleby.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Ny bergvärmeanläggning vid skola i Öregrund, Östhammar
Omfattar projektering, konstruktion, demontering, leverans och installation till en fullt funktions- och driftfärdig värmeanläggning. I entreprenaden ingår samtliga arbeten såsom demontering, rörinstallation, borrning, elinstallation, styr och regler samt byggarbeten inklusive efterlagning.
Ombyggnad av kontor i Älvkarleby
Ändrad användning från äldreboende till kontor.
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Utveckling och upprustning av Valsätra IP
Ombyggnad till gruppbostad i Enköping
Ändrat användningssätt av flerbostadshus, inredande av 6 st lägenheter (LSS-gruppbostäder).
Byte av sporthallsgolv på vid Öregrunds skola, Östhammar
Byte av befintligt sporthallsgolv, arbetet består av byte av sporthallsgolv med nyinstallation av nytt undergolv med tillhörande ventilation på betongplatta.
Tillbyggnad av bensinstation i Knivsta
Tillbyggnad av drivmedelsanläggning.
Beläggning samt vägmarkering på väg 631 till Ulva kvarn
Ny beläggning på väg samt en bro, målning, ca 300 m lång sträcka.
Ombyggnad till aktivitetshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till aktivitetshus.
Byte av säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Uppsala
Byte av säkerhetsdörrar på 92 lägenheter
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på brandstation, polisstation och ambulans.
Rivning av förskola i Knivsta
Avser rivning av förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Mark- och betongfundament, RGR Uppsala
Avser förberedande markarbeten, Borttag av befintliga L-stöd, Justering av DV-ledning (dränering), Uppförande av 2 st fundament till uppsamlingsbehållare/containrar samt ett trappfundament, Omhändertagande av schaktmassor, Placering av L-stöd och täckning av 10kV kablage samt Nivåjustering och återställning av mark inkl. asfaltering av den grusade ytan omkring fundamenten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (utbyte av röda betongpannor mot röd takplåt).
Ombyggnad av veterinärstation i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från bostad till veterinärklinik, tillbyggnad, samt anmälan för ändrad planlösning, ändrat brandskydd, ventilation, bärande konstruktion och parkering, ändrad byggnadshöjd.
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Fyrislundsgatan mellan Fålhagsleden och Rapsgatan. Total längd av gc-väg som breddas är 1,8 km.
Ombyggnad av affärshus i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare lokaler för handel, samt uppsättning av fyra skyltar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av garage i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av garage med lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad.
Fasadändring och tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring på flerbostadshus.
Målning av fasad på skola i Östhammar
Bygglov för fasadändring skola.
Rivning av bensinstation i Bålsta
Rivningslov för av del av en byggnad bensinstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Knivsta
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av bar i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från cafe till vinbar.
Ombyggnad av lastkaj i Bålsta
Avser ombyggnad av lastkaj där det ska sättas upp plåtväggar samt en port.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Avser inglasning av 5st balkonger samt montering av 1 markis.
Markarbete och betongfundament till anläggning 25 vid värmeverk i Uppsala
Vattenfall avser att uppföra ett nytt betongfundament till en rökgasfläkt på produktionsanläggningen i Uppsala. Entreprenaden omfattar: Rivning av det befintliga betongfundamentet, uppförande av ett nytt betongfundament samt visst tillhörande markarbete inklusive borrpålning. Entreprenaden ska utföras sommaren 2022.
Utvändigt underhåll av ventilation på kontor i Uppsala
Bygglov för fasadändring på kontorshus.
Ombyggnad av fågeltorn i naturreservatet Hjälstaviken, Uppsala län
Avser ombyggnad av fågeltornet i naturreservat Hjälstaviken. Uppdraget omfattar att bygga ut tornet med en tredje våning, och i samband med detta rikta upp det bakre trädäcket och rampen. Uppriktningen innebär att leverantören behöver riva ca 17 m2 trall och nivåjustera de underliggande pålarna genom kapning eller påläggning av distans. Därefter skall ett nytt trädäck läggas.
Byte av rökrör i skorsten vid kraftverkspanna i Enköping
Under kommande revision 2022 ska inre rökrör i skorsten bytas.
Rivning av förskola i Östhammar
Rivningslov för rivning av förskolan Myran.
Inventering av grunda vikar inom utvecklingsprojekt för miljöövervakning, Länsstyrelsen Uppsala län
Uppdraget avser snorkelinventering av undervattensvegetation i nio grunda havsvikar i Öregrundsgrepen och Östhammars skärgård i Uppsala län.
Reparation av duk vid skjutbana G1 i Enköping
Entreprenaden avser större reparation av duk, skjutbana G1 Enköping.
Omläggning av tegeltak på Risöns lägergård, Tierp
Avser omläggning av tegeltak på byggnad 3, 4 och 7 på Risöns Lägergård i Florarnas naturreservat i Tierps kommun. Uppdraget omfattar att riva och lägga om tegeltaken på tre (3) byggnader med ny oljehärdad masonit, ny läkt, nytt tegel, nya vindskivor och nya vatt- och nockbrädor samt att konstruera och montera nya hängrännor och infästningsanordningar till desamma. Den totala takytan är cirka 147 m2.
Tjärning av tak på kyrka i Enköping
Avser tjärning av kyrktak på Härkeberga Kyrka.
Tjärning av tak på kyrka i Enköping
Avser tjärning av kyrktak på Litslena Kyrka.
Tjärning av tak på klockstapel i Enköping
Avser tjärning av klockstapel på Litslena kyrka.
Ombyggnad av utemiljö i Uppsala
Planer finns för att rusta upp utemiljön.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).