Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uppsala län

Enköping (9)
Heby (5)
Håbo (4)
Knivsta (4)
Tierp (9)
Uppsala (68)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Ny/om eller tillbyggnad av centrumfastighet i Enköping
Den befintliga tvåplansgallerian, med en uthyrningsbar area om cirka 7 500 kvm, ska rivas och projektet omfattar en detaljplaneändring och nybyggnation. Den potentiella byggrätten omfattar totalt cirka 26 500 kvm, varav cirka 8 500 kvm handel, cirka 7 500 kvm kontor, cirka 4 000 kvm bostäder samt cirka 6 500 kvm parkering.
Ombyggnad av laboratorium i Uppsala
Byggnaden skall omvandlas till en modern miljö med kontor, labb och produktutvecklingsytor. Här kommer också att finnas möjlighet till odlingsrum och förvaring samt att byggnaden utrustas med solceller på taket och smarta tekniska lösningar för en minskad energianvändning. Med sex entréer och en generös bottenvåning kommer det att finnas en stor flexibilitet som möjliggör lokalindelningar för många tänkbara verksamheter. Konceptet bygger på tanken om delningsekonomi med gemensamma mötesytor och funktioner i entréplanet.
New steam turbine and generator set (STG), Carpe Futurum LOT 1, Uppsala
The purpose of this Tender is to purchase a new ~30 MWe steam turbine and generator set (STG) with installation that should be integrated to the existing Carpe HOB plant in Uppsala, in order to generating electricity at full or partial load.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Tillbyggnad av industribyggnad 60*40 m och i 3 våningar. Nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fryslager i Enköping
Nytt fryslager och sprinklertank med pumprum.
Ombyggnad av badhus och sporthall i Uppsala etapp 2
1 etappen är en ny 50 M bassäng. 2 etappen är ombyggnation och renovering av befintlig simhall. Nya bassänger på Fyrishov, bland annat en ny 50-meters bassäng, varmbassänger för undervisning och en rundbana för motionssimning
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnation av hus 65 till förskola. Förskolan planeras ha 8 st avdelningar för 144 barn. Produktionskök. Markarbeten och lekutrustning på gård ingår.
Stambyte i flerbostadshus i Uppsala
Stambyte av 253 lägenheter
Tillbyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Objektet avser en tillbyggnad med 3 våningar i direkt anslutning till befintliga B16 för att inrymma en ny cyklotron och GMP-lokaler för tillverkning av radioaktiva tracers där renrummen ingår som en totalentreprenad. Det ingår även en del ombyggnationer i befintliga lokaler samt tillhörande mark- och anläggningsarbeten med pålning och spont. Fiber- och kraftdragning ska utföras från omkringliggande byggnader på sjukhuset.
Om och tillbyggnad av personallokal i Botaniska trädgården, Uppsala
Om och tillbyggnad av Trädgårdsvillan i Botaniska trädgård.
Till- och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Grundläggning mm av mark i Uppsala
Uppdraget omfattar grundläggning, schaktsanering, vattenrening samt transport av massor.
Ramavtal avseende bro- och betongarbeten i Heby kommun
Avser löpande nybyggnationer samt underhåll av broarbeten. Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.
Byte av reservkraftaggregat på teknikbodar, Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät har behov att upphandla byte av reservkraft för leverans till 14 stycken fördelat på två geografiska anbudsområden: Anbudsområde 1 - Mitt Anbudsområde 2 - Norr
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Nya lokaler för huvudkontor i Uppsala
SGU behöver hyra en lokal om ca 4 000 - 5 000 kvm (LOA), med ytor iordningställda för kontor, publika ytor, reception, förvaring, arkiv, laboratorier, verkstäder mm.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 3
Skomakargatan udda nummer, Lästmakargatan. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Tillbyggnad av kyrka i Uppsala
Församlingsgården skall utökas med en ny kyrksal.
Utbyggnad av rastplats i Håbo kommun
Utveckla rastplatsen Ekolskrog, med fokus på servering/restaurang
Golvarbeten i vård- och omsorgsboende i Östhammar
Objektet avser renovering av alla förekommande plastmattor på golv för Kommunägt Vård och omsorgsboende i Östhammar på Edsvägen.
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Akademiska sjukhusets vattenverk behöver bytas ut. Nuvarande vattenverk har passerat sin tekniska livslängd och behöver byggas om i dess helhet. Beställaren söker Konsult med djup och bred kunskap om projektering av vattenverk och PFAS-rening. Konsulten ska projektera ett komplett vattenverk inklusive VS/vattenprocess och PFAS-rening med tillhörande styr- och övervakningsfunktionalitet samt integration upp mot överliggande system.
Omläggning av VA-ledningar i Uppsala, etapp 1
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Ombyggnad av gymnasieskola i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från kontor till gymnasieskola samt fasadändring, Bygglov för fasadändring på kontor Kronåsen 1:15.
Ny rejekthall vid Kungsängens gård, Uppsala
Entreprenaden omfattar en tillbyggnad till den befintliga förbehandlingshallen vid biogasanläggningen på Kungsängens gård i Uppsala. Tillbyggnaden avser vara en rejekthall som hanterar rejektmaterial på anläggningen. Entreprenaden omfattar även rivning av en mindre del av befintlig byggnad för att göra plats åt tillbyggnaden samt, anpassning av befintligt VA och markförhållanden.
Tillbyggnad av lager i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat med återvinningsbatterier som placeras på kallvindar. Vidare ingår att schakta och installera kölbärarkulvert, dra rör i schakt och anslut återvinningsbatterier, installera ny fjärrvärmecentral med värmepumpar och växlare samt driftsätta och injustera till fullt färdig anläggning. Gamla Studentstaden består av ett större antal våningshus belägna på adresserna Studentstaden 1–31 med 196 lägenheter och 270 studentrum.
Energieffektiviseringar i flerbostadshus i Uppsala
Entreprenaden omfattar all erforderlig projektering samt samtliga erforderliga bygg och markarbeten och installationer för ombyggnaden i enlighet med vad som anges i förfrågningsunderlaget (med tillhörande handlingar).
Ramavtal avseende snöröjning samt halkbekämpning i Heby kommun
Avser snöröjning och halkbekämpning i Heby kommun. Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 3 år.
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
I denna entreprenad ingår kortfattat att installera nya frånluftsaggregat med återvinningsbatterier (för värmeåtervinning av frånluften) via värmepumpar samt värmeåtervinning från spillvatten via värmepumpar. Gröna Gatan består av flerbostadshus i tre plan beläget på adressen Johannesbäcksgatan 56-78 med totalt 350 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Uppsala
Objektet avser totalentreprenad för installation av sju (7) st solcellsanläggningar inom Beställarens fastighetsbestånd: Ekebyvallen, Brandstationen, Arkitekten, Sala backar, Betongplattan, Cementsilon samt Gjutarängen.
Tillbyggnad av kontor och utställningshall i Tierp
Vallskoga 1:131 och del av fastigheten Vallskoga 1:120
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Friidrott, nytt konstgräs, ny belysning, Boulebana, utegym och en liten läktare
Byte och utökning av enheter för nivå- och ledningslarm LOT 1, Vattenfall
För entreprenaden gäller att alla larmpunkter där arbete ska utföras är lokaliserade till kammare, mätskåp och FC i B´s fjärrvärmenät i LOT1, Uppsala där Uppsala, Storvreta och Knivsta ingår.
Byte av värmesystem i industrihus i Bålsta
Anmälan om eldstad (eller rökkanal), väsentlig ändring industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Bygglov för fasadändring samt anmälan för ändrad planlösning, kontruktion, vvs och ventilation i kontorshus.
Installation av fjärrvärmecentraler i flerbostadshus i Uppsala
I denna ombyggnad vill Uppsalahem ersätta den lösning man har idag, genom att installera separata fjärrvärmecentraler betecknade UC1-UC6 för att spara energi. Värme och varmvattenproduktion ska ersättas i sin helhet, genom att installera 6 stycken kompletta fjärrvärmecentraler. Befintliga rörledningar, apparater och utrustning i undercentralerna ska demonteras/rivas för att ge plats åt den nya anläggningen.
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av komplementbyggnad samt uppförande av skyltar (2 st.).
Om och tillbyggnad av gruppbostad i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende samt fasadändring.
Ombyggnad av studentlägenheter i Uppsala
Bygglov för ändrad användning av förskola till sex studentbostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokaler till 5 st bostäder i flerbostadshus.
Restaurering av Rudbecks terrasser vid Uppsala slott
Uppdraget innefattar restaurering av terrasserna invid Uppsala Slott, anläggning av gångväg intill bastionmuren, plantering av pyramidgranar och lövträd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från kontor till lägenheter, utvändig ändring.
Ombyggnad av café i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i flerbostadshus, samt anmälan för ändring av brandskydd, ändring av ventilation och ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Tierp
Vattentornet i Tierp anlades under 1950-talet. Konstruktionen är en cylindrisk behållare som bärs upp av ett centrerat trapphus. Vattenbehållaren har en kapacitet på 400 m3. Höjden från markplan till tornhustak är ca. 32 m. Entreprenaden består av rör-, betong- och målningsarbeten.
Ny maskinlinje till förbehandlingsanläggning vid biogasanläggning, Uppsala
Avser leverans, installation och driftsättning av en ny maskinlinje (linje 3) för mottagning och förbehandling av matavfall vid biogasanläggningen i Uppsala.
Utbyte av passer- och larmsystem i kontorshus i Uppsala
Läkemedelsverket har som avsikt att göra en upphandling som består av två delar. En del består i ett utbyte av nuvarande passer- och larmsystem till ett nytt för Läkemedelsverkets kontor i Uppsala. Den andra delen består av ett serviceavtal avseende hela passer- och larmsystemsanläggningen för båda Läkemedelsverkets kontor i Uppsala och Solna. Läkemedelsverket kommer att anta en leverantör.
Förläggning av fiber mellan Ångström och Ultuna i Uppsala
Upphandlingen avser Mark och kanalisationsarbeten för fiberförläggning. Egen avtalad el-entreprenör för fiberförläggning finns. Denna entreprenad innefattar markarbeten med ett samordningsansvar mot avtalad el-entreprenör.
Nya värmepannor till Jälla gymnasieskola i Uppsala
Entreprenaden omfattar projektering och installation av två (2) nya fastbränslepannor med säkerhets- och reglerutrustning, bränslehanteringssystem med nytt mellanförråd i pannrummet och askutmatning till befintlig askcontainer utanför vägg, samt två (2) ackumulatortankar, erforderliga pumpar och övrig utrustning.
Förbränningsförbättrande åtgärder vid kraftvärmeverk i Enköping
Huvudproduktionsanläggningen ligger på Kaptensgatan i Enköping, härifrån levereras fjärrvärme till centralorten och elkraft till stamlinjenätet. Ett Projekt har startats vars mål är att förbättra pannans utsläppsvärden, i och med detta behöver kraftvärmepannans kringsystem åtgärdas för att förbättra förbränningsprocessen hos anläggningen. Åtgärderna/åtgärden har som uppgift att förbättra anläggningens utsläppsvärden samt förbränningen i pannan. Lösningen innebär sänkningar i anläggningens
Utbyte av styrsystem för ångturbin vid kraftvärmepanna i Enköping
Ett projekt har startats vars mål är att modernisera styrsystem för ångturbin tillhörande verkets kraftvärmepanna.
Rivningsarbeten vid värmeverk i Knivsta
Avser rivningsentreprenad inom produktionsanläggning Knivsta Värmeverk. Rivning av: Elutrustning, 1 st flispanna med askutmatning, 1 st flislager med transportör och 1 st silo, 1 st bränsleinmatning samt matningsskruv från flislager till panna. Entreprenaden omfattar även vissa återställningsarbeten/byggarbeten.
Installation av ismaskin i ishall i Östhammar
En begagnad kylmaskin med Ammoniak R717 med kringutrustning har inhandlats. Uppdraget består i att installera samt driftsätta den inhandlade kylmaskinen åt Östhammars kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av vattentorn i Tärnsjö, Heby kommun
Entreprenaden avser översiktligt betonglagningar och ommålning av betongfasaden samt utbyte av plåtfasaden.
Ramavtal avseende slottsarkitekt på slott i Uppsala
För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna upphandlar SFV slotts- /husarkitekter (och projektörer) som generalkonsulter (GK). Arkitekten är rådgivare åt SFV i förvaltningen av de byggnader och anläggningar som tillhör området. Arkitekten skall i rollen som GK leda och samordna en konsultgrupp (UK). Arkitekten skall medverka till att de arkitektoniska, funktionella, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkterna tillgodoses och skall med sin särskilda kompetens säkerställa att kontinuitet och kvalitet uppnås i den löpande omvårdnaden av objektet. Fastighetsförvaltningen skall utnyttja arkitektens kompetens så att rätt kvalitet i vården av objekten uppnås inom fastställd budget. Fastighetsförvaltaren och arkitekten skall i samverkan arbeta för att nå de mål som byggnadsminnesförklaringen och vårdprogram syftar till.
Ny kontrollanläggning i fördelningsstation Jumkil 20/10 kV, Uppsala kommun
Avser utbyte av kontrollanläggningen m.m. i befintlig 20/10 kV fördelningsstation i Jumkil (Uppsala kommun, Uppsala län) på totalentreprenad.
Renovering av fönster på kontor i Uppsala
Renovering och byte av fönster
Renovering av slamdamm i Enköping
Avser upphandling av entreprenör för att montera ny duk till en slamdamm som används av avloppsreningsverket.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Tierp
Ändrad användning från lada till samlingslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Uppsala
Bygglov för fasadändring på kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser planer för att installera laddstolpar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (nytt yttertak).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tierp
Ändring av flerbostadshus, utvändig ändring.
Fasadarbete på affärshus i Uppsala
Fasadarbete på affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på affärshus, fasadmålning.
Ombyggnad av lekplats i Östhammar
Bygglov för ändring lekplats (torn, klätterlek och balansbana).
Ombyggnad av studentlägenhet i Uppsala
Bygglov för ändrad användning av flerbostäder till studentbostäder, ombyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).