Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uppsala län

Enköping (19)
Heby (11)
Håbo (10)
Knivsta (10)
Tierp (20)
Uppsala (88)
Östhammar (18)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 182 st.

Ombyggnad av gymnasieskola i Uppsala
Ombyggnad av gymnasieskola. moderna undervisningslokaler för 1 400 elever och projektet sker i två etapper, den första etappen för 800 elever blir klar sommaren 2023 och etapp två för 600 elever blir klar sommaren 2024.
Påbyggnad av fastigheter i Uppsala
Bostadshusen mot Sysslomansgatan och Sturegatan kan byggas på med två våningar vilket ger ett våningsantal på 5 respektive 6 våningar. På gårdsbjälklaget mot Torsgatan föreslås en ny huskropp i fyra våningar som sluter kvarteret. Den utökade byggrätten ger möjlighet att bygga cirka 6 900 kvm bruttoarea (BTA). Detaljplanen styr inte lägenhetssammansättningen, men fastighetsägaren har för avsikt att uppföra 145 stycken nya lägenheter.
Tillbyggnad av laboratorium och kontor i Uppsala
Tillbyggnad av labb och kontorshus. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av nya huvudledningar för vatten i Bålsta
Objektet avser ombyggnad av nya huvudledningar för vatten. Ledningarna kommer att gå med ett ben från Balders Hage och ett ben från Aronsborgsrondellen till Vattenverket. En anslutning vid Futurumskolan ingår. Ombyggnaden av vattenledningar omfattar en sträcka på ca: 8,2 km varav vissa delar utförs med schaktfria metoder. Dimension på huvudvattenledningar är 200-500 mm.
Utbyggnad av skola i Alunda
Utbyggnad av skolan.
Underhållsbeläggning varm i Uppsala och Västmanlands län
Omfattar grupp C31 år 2022-2024 inom Uppsala län (C-län) och U30 år 2022-2024 inom Västmanlands län.
Vägmarkeringar inom Uppsala län och Västmanlands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option)
Upprustning av museum i Uppsala
Arbetena avser ny tillgänglighetsanpassad huvudentré, renovering av befintlig hiss, förbättrad brandutrymning, begränsade markarbeten i anslutning till byggnaden, sprinkler, fysiskt skydd, nya personalutrymmen, ny ventilation, befuktning, renovering av värmeanläggning samt ny belysning och kraft.
Rot renovering av flerbostadshus i Uppsala
Total renovering av studentbostäder
Ombyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Ny byggnad i anslutning till PET-centrums lokaler i hus B16. Byggnaden ska inrymma en ny cyklotron samt nya hotceller.
Tillbyggnad av kontor i Uppsala
Tillbyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Utökning av torkar i Heby
Nybyggnad av högkapacitetstorkar
Omläggning av VA-ledningar i Stockholmsvägen, Bålsta
Objektet avser ombyggnad av nya huvudledningar för vatten, avlopp och dagvatten. Ledningarna kommer att gå i Stockholmsvägen från OKQ8/Herrgårdsgatan i söder till Centrumleden i norr. Sträckan är ca 750 m. Dimension på avloppsledningar är mellan 200 och 1200 mm och för vattenledningar mellan 32 och 315 mm. Objektet omfattar även återställning av ca 750 m befintlig gata och gång- och cykelväg samt återställning och ny belysning.
Om och tillbyggnad av personallokal i Uppsala
Om och tillbyggnad av Trädgårdsvillan i Botaniska trädgård.
Till och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Rivning och om/nybyggnad av hantverksgårdar, Uppsala
Upprustning, rivning och nybyggnad i en av de gamla hantverksgårdarna mellan Svartbäcksgatan och Östra Ågatan, snett emot Linnéträdgården. Fastighetsägarens önskemål är att riva huset och bygga nytt, med en öppning i markplan rakt igenom byggnaden. riva ytterligare en länga på gården och ersätta den med en ny byggnad. Ett hus mot Svartbäcksgatan föreslås bli renoverat och förses med nya takkupor, både mot gatan och mot innergården.
Stationsförnyelse i Forsmark
Forsmark FT47 stationsförnyelse.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 6
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan.
Ny anslutning till väg 282 från Södra Gunsta
Ca 23 km lång sträcka väg 282 E4-Almunge. Ny cirkulationsplats, trafikplats, gc-port, 2 busshållplatser samt anslutande gc-vägar.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 7
I denna etapp renoveras 120 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboenden i Knivsta
Estrids och Vilhelms gård är två boenden i Knivsta för äldre i behov av omvårdnad. Entreprenaden avser en ombyggnad av vård- och omsorgsboendet för att tillskapa flera boenderum och i samband med det även anpassa administrativa delar, avdelningskök och tvätt- sköljutrymmen bättre efter verksamhetens behov idag. Man kommer förtäta boendet, det kommer då bli 14 nya rum. Objektet är beläget på Mejerskans Gata 26 & Disponentgatan 3 i Knivsta.
Byggledare vägmarkering inom Uppsala län och Västmanlands län
För produktionsanpassad projektering och projektledning. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option två: 2025-01-01–2025-12-31. ─ Option tre: 2026-01-01–2026-12-31
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 282 mellan Uppsala-Knutby
Avser hållplatser vid Huggsta, Vedyxa, Charlottenlund, Brunnby (Gunsta), Källtorp (Funbo), Länna löt, Knutby vårdcentral, Breidagård, Fjällnora vägskäl.
Klimatkammare EkologiCentrum, SLU Ultuna
Avser ombyggnad av befintlig byggnad och i samband med det avser SLU att modernisera och utöka anläggningen med 10 klimatkammare av varierande storlek. Två befintliga växthus i plan 1 (markplan) anpassas till lokaler för nya klimatkammare, kyl-/frysrum och provförvaring m.m.
Renovering av förskola i Storvreta, etapp 1
Utbyte av gamla värmeväxlare, invändig ytskiktsrenovering och viss anpassning.
Renovering av grundskola i Uppsala
Skollokaler för ca 200 elever
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Installation av solceller på skoltak i Uppsala
Nybyggnad av solel på skol/förskoletak
Kollektivtrafikåtgärder i Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner
Avser hållplatserna Karlholm Klockstapeln, läge B,(väg 772) Skärplinge bussgaraget, läge A och B (väg 740), Siggbo handelsområde, läge A och B (väg 292), Skärplinge bussgaraget, läge A och B (väg 740), Strömsbergs vägskäl, läge B (väg 740), Tierp Bräckstavägen, läge A och B (väg 740), Toltfa, läge A och B (väg 740) i Tierps kommun samt Älvkarleby Gärdesvägen, läge A och B (väg 761), Ytterboda vägskäl, läge A (väg 786), Gårdskär Kiosken, läge A och B (väg 762), Rullsand, läge A (väg 786), Marma centrum, läge A och B (väg 771), Älvkarleby krysset, läge A och B (väg 76) i Älvkarleby kommun.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ändrad användning från tandläkarmottagning till bostad, inredande av ytterligare bostäder, fasadändring, anläggande av parkering och nybyggnad av sophus samt rivning av carport och sophus.
Tillbyggnad av brandstation i Uppsala
Tillbyggnad av omklädningsrum i brandstation på Danmarks-Säby 6:5.
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Knivsta
Avser tillbyggnad av ICA's apoteks lokaler.
Rivning av grundsärskola i Gimo
Rivning av Hammarskolan
Tillbyggnad av höglager i Uppsala
Nybyggnad av höglager
Ombyggnad av restaurang i Uppsala
Avser ombyggnad från hotell till restauranglokal.
Tillbyggnad av nytt processteg i Skoklosterudde
Avser driftoptimeringar av VA-verk i Skoklosterudde.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av tak samt renovering av putsfasad och byte av fönster. Fastigheten har 2 lägenheter, kontor och affärsverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Heby
Avser tillbyggnad av industribyggnad med maskinhall och produktion.
Reparation av kyrktorn i Västland kyrka
Avser totalrenovering av kyrktorn.
Ombyggnad av vårdcentral i Uppsala
Ombyggnad och ändrad användning från kontor/lager till Bvc.
Ombyggnad för akvatisk anläggning vid BMC i Uppsala
BMC Akvatiska är en verksamhet som etablerar i huskropp D 1 på BMC. I entreprenaden ska befintliga väggar, ytskikt och delar av övergolv i bjälklag rivas och återuppbyggas. I källarplan ska en reningsanläggning för avloppsvatten installeras. I utrymme för vattenreningsanläggning ska befintligt markbjälklag rivas, pålas för ny platta och ny platta gjutas. . Nya innerväggar förses med svetsad matta. Rum ska vara rökbara vilket ställer höga krav på täthet. Bef. Lösningsmedelsförråd rivs och nytt lösningsmedelsförråd produceras i anslutning till verksamheten.
Renovering av tak och fasader mm på flerbostadshus i Uppsala
Renovering av fasad och tak på 2 höghus och 2 låghus. Nybyggnad av solceller och indragning av elbilsladdning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tierp
Avser tak och fasadarbeten på flerbostadshus.
Omläggning av spillvattenledning vid Örsundsbro avloppsreningsverk
Avser omläggning av huvudspillvattenledning till Örsundsbro avloppsreningsverk, Enköpings kommun. Ledningarna anläggs med konventionell jordschakt. Ungefärlig ledningslängd ca 200 m.
Byte av värmesystem m.m. i flerbostadshus i Östhammar
Objektet består av att byta uppvärmningssystem från direktverkande el till vattenburen bergvärme, byte av köksfläktar och byte av el. Matrosgatan 2-48, Jungmansgatan 1-24 och 25-33.
Utbyggnad av församlingshem och parkering i Enköping
Utbyggnad av församlingshem och en parkering
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 2
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Sanering och ombyggnad av förskola i Enköping
Objektet avser Sanering och ombyggnad av Lärlingens förskola. I befintlig fastighet ska det installeras en mekanisk ventilerad golvkonstruktion. Alla invändiga VS-rör ska bytas ut.
Rivning och nybyggnad av lasthus i Enköping
Avser rivning och nybyggnad av ett lasthus.
Renovering och anpassning av lokaler i Enköping
På den nya adressen, Kaptensgatan 19 har bl.a. Vafab Miljö och Ena-verken tidigare bedrivit verksamhet varpå befintliga kontor, omklädningsrum, möteslokaler och andra personalutrymmen på adressen behöver renoveras och/eller anpassas till Upplevelseförvaltningens driftverksamhet. Personalutrymmen som ska renoveras och anpassas mäter närmare 200 kvm.
Rivning av förskola i Bålsta
Avser rivning av förskola.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Uppsala
Avser fönsterbyten för 2 fastigheter, Svartbäcken 22:4 och Svartbäcken 22:1.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Avser ombyggnad av befintlig matsal samt en tillbyggnad av omklädningsrum.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Anläggande av fibernät för bredband i Uppsala kommun
Avser fiberentreprenad i Uppsala, Hagby, Skogstibble.
Byte av kylaggregat samt ombyggnad av kylanläggning i Gränby ishall A, Uppsala
I kylcentralen finns tre kylaggregat, två från 1974 och ett från 2015. Aggregaten från 1974 är uttjänta och en av dessa måste ersättas. Det har under det senaste året även upptäckts flera läckage på rörledningarna till A-hallens ispist och dessa ska ersättas med nya ledningar.
Om- och tillbyggnad av reningsanläggning vid Kraftvärmeverket i Enköping
Projektet avser ombyggnad samt tillbyggnad av reningsanläggning för rökgaskondensat med avseende på hårdhet, ammonium, förhindrande av bakterietillväxt samt förbättring av funktion.
Installation av solkraftsanläggning på skola i Uppsala
Upphandlingen avser installation av nyckelfärdig solkraftsanläggning på Västra Stenhagenskolan och Bildnings- och Kulturcentrum. LOA: 7500 kvm. Installerad effekt: 283 kWp.
Sanering och iordningställande av skolgård vid skola i Uppsala
Entreprenaden gäller ombyggnation av Björklingeskolans skolgård. Det gäller framtagning av en ny skolgårdsmiljö genom markarbeten med ny vegetation, marköverbyggnad och ny lekutrustning m.m. Nya dagvatten- och dräneringssystem samt ny belysning och saneringsarbete för PCB.
Reparation av bro över Tämnarån vid Ubblixbo
Stålbalksbro, repareras och målas om.
Nytt slamlager vid reningsverk i Östhammar
Avser nybyggnad av slamlager samt utbyte av maskinell utrustning för slambehandling vid Gimo reningsverk. Entreprenaden omfattar också rivning av den utrustning som ska bytas ut.
Nytt SNCR-system till kraftverkspanna i Enköping
Projektet avser installation av nytt SNCR-System.
Byte av belysning i växthusen vid Ekologicentrum, SLU Ultuna
Avser byte av belysning i växthusen vid Ekologicentrum, Ultuna.
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Utveckling och upprustning av Valsätra IP
Ny omlastningsyta för returträ vid återvinningscentral i Tierp
Flytt av omlastningsyta för returträ vid Gatmot återvinningscentral.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Avser tillbyggnad på industrihus. Kommer bli ett lasthus i 2 sektioner. En sektion kommer bli ca 288 kvm och sen andra kommer bli ca 72 kvm.
Ombyggnation av byggnad vid Uppsala Garnison
Avser upphandling av generalentreprenör för en byggentreprenad. Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg samt installation. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Ny bergvärmeanläggning vid skola i Öregrund
Omfattar projektering, konstruktion, demontering, leverans och installation till en fullt funktions- och driftfärdig värmeanläggning. I entreprenaden ingår samtliga arbeten såsom demontering, rörinstallation, borrning, elinstallation, styr och regler samt byggarbeten inklusive efterlagning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Omläggning av vattenledning i Skutskär
Objektet avser ca 835 m nya vattenledningar. Objektet ligger vid Tegelbruksvägen, Älvkarleby.
Modernisering av pumpstationer i Östhammar, etapp 2
Avser styrutrustning till ett 20-tal pumpstationer i Östhammars kommun.
Renovering av två st broar i Bålsta
Omfattar renovering av två vägbroar över GC-bana i Bålsta: Centrumleden (Bro 6) och Västerhagsvägen (Bro 2).
Tillgänglighetsanpassning av Aspnäs naturreservat i Heby kommun
Tillgänglighetsanpassning av Aspnäs naturreservat i Heby kommun. Anpassningen omfattar bland annat anläggning av stenmjölsvägar och viloplatser, nybyggnation av trädäck och torrtoalett och anpassning av en befintlig toalett.
Rivning av förskola i Storvreta
Avser rivning av förskola.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Utomhus El, Isolering, Putsfasad, Fasadrenovering, Balkonger/uterum/takterasser, Energisparande åtgärder, Utemiljö, Belysning och Uterum
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Fasad, tak balkong renovering. Dräneringsarbete mm
Renovering av Myrandammen i Heby
Dammen Myran har stora behov av renovering och beställaren vill med anledning av det veta vilka lösningsalternativ som finns, bortsett från restaurering till ursprungligt skick, som kan minska framtida underhållsbehov och kostnader.
Renovering av fönster på Östervåla kyrka
Avser renovering av kyrkfönster på Östervåla kyrka.
Renovering/ombyggnad av brygga i Björns skärgård
Objektet avser renovering/ombyggnad av befintlig brygga för småbåtar och fritidsbåtar. Bryggan ska bli ungefär 45 m lång och 2 m bred. Hälften av bryggan är på land och hälften i vatten,. En vågbrytare av befintligt och uppkommet stenmaterial uppförs söder om bryggan. Objektet är beläget i Tierps kommun ute på ön Björn i Björns skärgård.
Utvändigt underhåll av skola i Uppsala
Avser fönsterbyte av ca 100-150 fönster. Från träkarm till aluminium.
Nytt sportgolv till skola i Enköping
Sporthallens golvyta mäter 972 kvm. Entreprenaden ska utföras under sommarlovet år 2022.
Utbyte av ishockeysarg i ishall i Enköping
Avser montering av ny sarg inkl. spelar-/utvisnings- och funktionärsbås, publikskydd och hängnät (droppnät) i Bahcohallen i Enköping.
Statuskontroll av skyddsrum, Uppsalahem AB
Avser statuskontroll av skyddsrum för Uppsalahem AB.
Ibruktagningsledare/inkopplingsledare till Distrikt Öst/Stockholm
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år. Omfattar Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland och Örebro län.
Entreprenadbesiktning till Investering Distrikt Öst/Stockholm
Omfattar Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland och Örebro län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ombyggnad med nytt våningsplan över butik samt ändrad användning från butik till hunddagis.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).