Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uppsala län

Enköping (14)
Heby (4)
Håbo (7)
Knivsta (7)
Tierp (2)
Uppsala (80)
Östhammar (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 141 st.

Tillbyggnad av djupförvaringsanläggning för låg & medelaktivt avfall i Forsmark
Slutförvar för rivningsavfall (från Oskarshamn) som kommer att ligga på 120 meter under havsytan i ett utrymme som kommer vara 125 000 kubik som motsvarar 6 stora bergrum. Exploateringen för detta projekt ligger på: 2018767.
Nybyggnad av planskilda korsningar vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan i Uppsala
Projektet avser ombyggnad av korsningarna till planskilda korsningar där respektive gata läggs i tunnel under järnvägen. Tunnellängden anpassas för eventull utbyggnad till 3 spår. Plk 31466 vid S:t Olofsgatan och Plk 31465 vid S:t Persgatan. Ett tredje spår norr om befintliga spår vid Österplan ingår. Två nya järnvägsbroar, fyra GC-broar, totalrenovering av ca 800 m spårområde.
Tillbyggnad av industri i Heby
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Totalrenovering av skola i Uppsala
Renovering av Ärentunaskolan.
Underhållsbeläggning tank i Uppsala län
Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2024-11-15, huvuddel 2 2025-11-15 och huvuddel 3 2026-11-15.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Projektet omfattar invändig ombyggnad där byggnaden ska dimensioneras för ungefär dubbelt så stort personantal. Byggnaden har även akut underhållsbehov av de tekniska systemen (ventilation, värme, kyla och styr). Lokalerna är byggnadstekniskt fortfarande i gott skick men ytskiktsrenovering bedöms behöva utföras i samband med underhåll av de tekniska systemen. Objektet är beläget vid Campus Blåshusen i Uppsala.
Ombyggnad av lägenheter i Uppsala etapp 1
Ombyggnad av Q märkta fastigheter som är belägna mitt emellan Linnéträdgården och Fyrisån.
Mark- och dräneringsarbeten i Uppsala
Avser mark- och dräneringsarbeten vid Djäknegatan höghus i Kapellgärdet, Uppsala. Adresser: Djäknegatan 1 - 23.
Avvattningsåtgärder i Uppsala län
Beläggningsgrupp C10.
Renovering av förskola i Uppsala
Invändig ytskiktsrenovering, byte av aggregat mm
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Uppsala
Omfattar modernisering av 43 hissar i området Salabacke, Slavsta, Tuna Backar, Storvreta, Lyckebo, Håga By, Gunsta, Kåbo och Eriksberg.
Renovering av flerbostadshus i Uppsala
Objektet avser renovering av 16 stycken trevåningshus med källare. Och 1 niovåningshus, fördelat på 6 gårdar. Byte eller renovering av fönster och fönsterdörrar, balkongrenovering, utvändig målning av fasadpanel och plåtdetaljer. stamrenovering badrum, individuell mätning av kall och varmvatten (IMD), ny el i fastighet, rörstråk i källare.
Renovering av förskola i Uppsala
Avser totalrenovering av förskola. Invändiga samt utvändiga arbeten.
Invändigt underhåll av skola i Uppsala
Avser invändigt underhåll av Ellen Fries gymnasieskola, Magdeburg huset i Uppsala.
Ombyggnad av gata, VA mm i Uppsala
Entreprenaden omfattar en ca 550 m lång sträcka längs Väderkvarnsgatan från Råbyvägen till Vaksalagatan. Befintliga gångbanor på båda sidor om gatan breddas ut mot körbanan för att bli nya gång- och cykelbanor. Busshållplatser rustas upp och det anläggs planteringsytor längs gatan. Sträckans trafiksignalanläggningar byggs om och anpassas till den nya gatuutformningen med cykelboxar för cykeltrafiken i gatukorsningarna. Entreprenaden omfattar även förnyelse av ca 1200 m allmänna vatten-, spillvatten och dagvattenledningar genom omläggning i ledningsschakt och schaktfri renovering av vattenledning.
Underhåll och renovering av skola i Uppsala
Renovering av Björkvallsskolan. Skolan ska genomgå en omfattande renovering de kommande åren och det här projektet innefattar Hus H1-H3.
Byte av balkonger och fasadarbete på flerbostadshus i Uppsala
Byte av balkonger och fasadrenovering på 4 flerbostadshus.
Till och ombyggnad av affärshus i Skutskär
Till och ombyggnad av affärshus.
Renovering av skola i Uppsala
Renovering efter brand. Fasadändring på skola och ändrad användning från lägenhet till skola samt anmälan för ändrat brandskydd, va, ventilation och bärande konstruktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ombyggnad till 30 st lägenheter.
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Lokalanpassning av vårdboende i Bålsta
För projektet gäller att utföra renovering av befintligt vårdboende på Plommonvägen 2 och 4 samt demontering/anpassning av brandlarm på Plommonvägen 6, 8 och 10.
Utbyggnad av rastplats i Håbo kommun
Utveckla rastplatsen Ekolskrog, med fokus på servering/restaurang
Mark och beläggningsarbeten inom airside på F16 i Uppsala
Entreprenaden omfattar i huvudsak mark och beläggningsarbeten inom airside på F16 Uppsala. Rivning och nybyggnad av befintliga uppställningsplattor av betong och taxibanor av asfalt vid Helge V. Entreprenaden omfattar även fogning- och målningsarbeten på och i anslutning till nybelagda ytor. Objektet är beläget på F16 Uppsala Flygflottilj.
Ny gödselmottagning vid biogasanläggning, Uppsala
Nybyggnad av gödselanläggning vid biogasanläggningen i Uppsala.
Ombyggnad av torg i Uppsala
Projektet innebär även att torget rustas upp och blir större, busshållplatserna flyttas till Torbjörnsgatan och får en mer central plats på torget. En del av parkeringen tas bort och flyttas in i byggnaden vilket innebär en attraktivare miljö för gående och cyklister.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 2
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Tillbyggnad av affärshus i Älvkarleby
Avser tillbyggnad av affärshus/butik m.m med tillhörande markanläggning i Skutskär.
Mark och anläggningsarbeten inom Enköpings kommun, Fortifikationsverket
Avser i huvudsak mark och anläggningsarbeten för att anpassa fastighetens östra delar till en utökad verksamhet med ett säkrare skydd.
Markarbeten på gårdar i Uppsala
Utemiljöarbetet vi nu genomför i Gränby innebär att vi skapar nya planteringar och fler ytor för återhämtning och lek.
Ombyggnad av kampsportsarena i Uppsala
Ombyggnad till en kampsportsarena
Renovering av tätskikt och badrum i flerbostadshus i Uppsala
Objektet avser tätskiktsrenovering av 75 badrum i lägenheter i 4 hus i Gränby, Uppsala. Helrenovering av 10 lägenheter (option 1).
Ombyggnad av biblioteket i Bålsta
Avser upprustning av Håbo kommuns bibliotek, tillika folkbibliotek, som är inrymt i samma byggnad som Fridegårdsgymnasiet. Biblioteket och gymnasiet har idag vissa gemensamhetsytor i form av entré, foajé och café. Den torgyta som ingår i projektet är ca 3000 kvm.
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Friidrott, nytt konstgräs, ny belysning, Boulebana, utegym och en liten läktare
Hyresgästanpassning av lokal i Uppsala
Hyresgästanpassning av lokaler
Ombyggnad av lager i Uppsala
Bygglov för fasadändring på lagerbyggnad samt anmälan för ändring av va, brandskydd och planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring samt anmälan för inredande av ytterligare lokal i affärshus.
Utbyte av styrsystem vid Uppsala kraftvärmeverk
Avser programmering och driftsättning av styrsystemsbyte till Siemens T3000 för fjärrvärmedistribution (00VC) Uppsala kraftvärmeverk. Uppdraget består i programmering, bildbyggnad, driftsättning, intrimning, avprogrammering PCS7 samt utbildning.
Nya ångvärmeväxlare till Bolandsverket, Uppsala
Omfattar utbyte av fyra värmeväxlare i Bolandsverket, Uppsala. Entreprenaden omfattar i huvudsak rivning av befintliga värmeväxlare, ombyggnation och nyinstallation av ångväxlare med kringutrustning samt anslutning till befintligt system. De nya ångvärmeväxlarna ska vardera ha en kapacitet i form av flöde på 30 ton/h mättad ånga (60 ton/h totalt) samt en effekt av 16 MW (totalt 32 MW).
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Inredning av ytterligare bostäder, fasadändring, ventilation, va o hiss.
Om och tillbyggnad av gruppbostad i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende samt fasadändring.
Utvändiga måleriarbeten på fastigheter i Storvreta
Entreprenaden omfattar ommålning av panel, takfot, plåt, dörrar, garageportar m.m. på bostadshus och gemensamma byggnader som kvartersgård, garage, förråd etc. på Uppsalahem AB:s fastigheter i Storvreta på adress Ärentunavägen 5A-5S och 7A-D.
Ombyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från lagerlokal till butik/lager för företagsprofilering).
Rivning och anpassningar i personallokal i Uppsala
Bygglov för ändrad användning av forskarbostäder och utbildningslokaler till personallokal. Rivning av en byggnad. Ny glasgång från hiss till fastighet.
Infodring av spillvattenkulvert i Uppsala
Upphandlingen omfattar konsulttjänst i form av en partneringledare för stöd att ta fram och leda en samverkansentreprenad åt Uppsala Vatten. Entreprenaden är en infodring av spillvattenledning som ska genomföras som en samverkansentreprenad.
Modernisering av hissar vid Ångströmslaboratoriet, Biomedicinskt centrum och Stora lugnet i Uppsala
Avser modernisering av fem (5) st befintliga hissar. Objekteten är belägna i Uppsala, hissarna C109, Lägerhyddsvägen 1, C3, Dag Hammarskjölds väg. C66, Uls väg 2. C3 - Stora Lugnet, C109 - Ångström, C66 - BMC (Biomedicinsktcentrum).
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnad till förskola
Utvändiga måleriarbeten på fastigheter i Uppsala
Entreprenaden omfattar ommålning av flerfamiljshus med komplementbyggnader på Gotlandsresan 1-114, Uppsala.
Förläggning av fiber mellan Ångström och Ultuna i Uppsala
Upphandlingen avser Mark och kanalisationsarbeten för fiberförläggning. Egen avtalad el-entreprenör för fiberförläggning finns. Denna entreprenad innefattar markarbeten med ett samordningsansvar mot avtalad el-entreprenör.
Hyresgästanpassning/ombyggnad av Kungsängens gård i Uppsala
Uppdraget omfattar ombyggnation och hyresgästanpassning för utökning av lokaler. Berörd area uppgår till ca 330 m2. I entreprenaden ingår sanering, rivning, ombyggnation och driftsättning. Entreprenaden omfattar inte elinstallationer. Elinstallationer utförs av hyresgäst Uppsala elcentral.
Demontering av insida på hus 27 i Ulleråker, Uppsala
Projektet avser invändig demontering och återbruk samt rivning i Hus 27, Ulleråker. E1 – Entreprenad 1 Inredning/ytskikt/installationer.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Solceller på fastigheter i Östhammar
Solceller på Vallonskolan
Renovering av teknikrum mm i Lövstabruk
Projektet avser bergvärmeinstallation med tillhörande elinstallationer och byggåtgärder för Herrgården i Lövstabruk. Objektet avser byte av befintliga bergvärmepumpar med oljepanna som spets till nya bergvärmepumpar med el-panna som spets samt byte av befintliga varmvattenberedare till nya varmvattenberedare. Nya bergvärmepumpar placeras i byggnadens teknikrum där befintliga är placerade och nya varmvattenberedare placeras där befintliga är placerade.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Reparation av bro över Örsundaån i Heby
Byte kantbalkar, tätskikt och räcken samt ny asfalt.
Ut och invändig renovering i industrihus i Uppsala
Ombyggnad av fikarum och isättning av större fönster.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Enköping
Anmälan för ombyggnation av flerbostadshus, nya balkongplattor till 27 balkonger.
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus i Uppsala
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Skutskär
Förlängd anbudstid! På Siggebodavägen 12 i Skutskär har balkongerna av olika anledningar kraftiga skador och ska därför totalrenoveras genom nedbilning och omgjutning. Det finns totalt 18 st balkonger fördelat på sex olika staplar om tre balkonger vardera.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Uppsala
Entreprenaden omfattar renovering av yttertaket på Gustavsbergsgatan 4 A-B i Uppsala. Gamla tegelpannor, underlagstäckning, ströläkt, bärläkt, plåt m.m. ska rivas och ersätttas med nytt.
Ombyggnad och utbyte av utgödslingsanläggning vid Lövsta lantbruksforskning
Beställaren bedriver forsknings och undervisningsverksamhet vid Lövsta. Man planerar en ombyggnation och byte av nästintill alla utgödslingar i delen för mjölkkor.
Inredning till hönsstall vid Lövsta lantbruksforskning
Befintlig byggnad består av plant golv av betong, väggar av betongelement, takkonstruktion är prefab fackverkstakstol av trä ca 1200 kvm med innertak av plåt och isolering.
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på brandstation, polisstation och ambulans.
Rivning av förskola i Enköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Ombyggnad till förskola på skola i Knivsta
Ombyggnad av klassrum till förskola.
Ändring av ventilationen i affärshus i Älvkarleby
Anmälan om installation av ventilation.
Utvändiga ändringar på gruppbostad i Uppsala
Bygglov för fasadändring på gruppboende, samt anmälan för ändring i brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av ventilationen i restaurang i Bålsta
Anmälan om ventilation, installation restaurang.
Tillbyggnad av verkstad i Enköping
Bygglov för tillbyggnad och rivning av verkstad och däckhotell.
Utvändigt underhåll av verkstad i Östhammar
Bygglov för ändring fasad verkstadsbyggnad och parkering.
Utvändigt underhåll av affärshus i Knivsta
Bygglov för fasadändring av lokal.
Tillbyggnad av begravningsplats i Knivsta
Bygglov för utvidgning av begravningsplats.
Ommålning av fasad på flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (ommålning).
Dränering av skola i Alunda
Avser byte av dränering och stuprörsledning samt nybyggnad av trappa och ramp.
Ändring av balkonger på flerbostadshus i Älvkarleby
Anmälan om ändring i bärande konstruktion-balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av innertak.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Bålsta
planer finns att spola stammar i fastigheten
Muralmålning på industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Rivning av industrihus i Knivsta
Rivningslov för rivning av två industribyggnader.
Fasadändring på industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ändring av ventilation i kontor i Skutskär
Anmälan om ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).