Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uppsala län

Enköping (15)
Heby (7)
Håbo (1)
Knivsta (11)
Tierp (8)
Uppsala (45)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Huvuddel 1 är en ny anläggningsdel för grovrening (GRAB) för A- och B-blocket som ersätter befintlig anläggning, samt rivning och markarbeten inom entreprenaden. • Huvuddel 2 är rivning av befintlig samt nybyggnad av försedimentering i A-blocket med 2 bassänger.
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 3
Renovering av studentbostäder i etapper.
Upprustning/underhåll av Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) i Uppsala
Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) står inför en generell upprustning med underhållsåtgärder samt standardhöjande åtgärder. Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC), är en laboratorie- och undervisningsbyggnad om ca 100 000m² BTA. Projektet är uppdelat i tre huvudprojekt. BMC 3.0 Underhållsåtgärder tak, BMC 3.0 Underhållsåtgärder extra samt BMC 3.0 Standardhöjande åtgärder.
Tillbyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Objektet avser en tillbyggnad med 3 våningar i direkt anslutning till befintliga B16 för att inrymma en ny cyklotron och GMP-lokaler för tillverkning av radioaktiva tracers där renrummen ingår som en totalentreprenad. Det ingår även en del ombyggnationer i befintliga lokaler samt tillhörande mark- och anläggningsarbeten med pålning och spont. Fiber- och kraftdragning ska utföras från omkringliggande byggnader på sjukhuset.
Om och tillbyggnad av personallokal i Botaniska trädgården, Uppsala
Om och tillbyggnad av Trädgårdsvillan i Botaniska trädgård.
Totalrenovering av skola i Uppsala
Renovering av Ärentunaskolan.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 2
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Ombyggnad av gymnasieskola i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från kontor till gymnasieskola.
Ombyggnad av kylcentralen i Recoverhallen, Uppsala
Avser ombyggnad av kylcentralen i Recoverhallen. En utredning görs just nu vad som behöver göras med anläggningen. Kylcentralen som idag står ute ska även byggas in och kopplas in till den nya konståkningshallen.
Ombyggnad av restaurang i Uppsala
Avser ombyggnad från hotell till restauranglokal.
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Friidrott, nytt konstgräs, ny belysning, Boulebana, utegym och en liten läktare
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Ändrat användningssätt av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral mm i Kungsgärdet, Uppsala
Avser fasadändring på vårdcentral och ändring av brandskydd samt montage av brandtrappa.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Knivsta
Avser tillbyggnad av ICA's apoteks lokaler samt utlämnings del.
Renovering av badhus i Heby
Avser renovering av befintlig bassäng.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Uppsala
Bygglov för inredande av bostäder, fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning, VA, bärande konstruktion och brandskydd.
Ombyggnad av vårdhem i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från boende till hvb-hem.
Byte av värmesystem m.m. i flerbostadshus i Östhammar
Objektet består av att byta uppvärmningssystem från direktverkande el till vattenburen bergvärme, byte av köksfläktar och byte av el. Matrosgatan 2-48, Jungmansgatan 1-24 och 25-33.
Ombyggnad av personallokal i Knivsta
Bygglov för ombyggnad del av kommunhus, Bygglov för ändrad användning av café till personalutrymmen Gredelby 21:3.
Lokalanpassningar av Kungsängens gård i Uppsala
Avser ombyggnation av före detta kostall (Stall C) till kontor och verksamhetslokal. Ombyggnadsyta ca 310 m2.
Modernisering av hissar vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) samt Ångströmslaboratoriet i Uppsala
Avser modernisering av hissar vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) C63:07-H1, C63:16-H1 samt Ångströmslaboratoriet C109:H8. Objekteten är belägna i Uppsala, hiss C109:H8 Lägerhyddsvägen 1 samt Hissarna C63:16-H1, C63:07-H1 Norbyvägen 18D.
Nybyggnad av körplan vid Gilberget, Enköping
Fortifikationsverket utökar övningsområdet med en ny körplan för tunga fordon. Syftet är att körplanen ska kunna nyttjas till övningsverksamhet. Körytan ska vara plan och dränerad samt klara minst 11,5 och helst 20 tons axeltryck. Storleken på den planerade körplanen är 30330 m2 och den ska utföras med grusöverbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt ändrad användning från skola till 2st bostäder.
Byte av askhanteringssystem vid kraftverkspanna i Enköping
Kraftverkspannan i Enköping är en skakrostpanna från Burmeister & Wain på ca 80 MWth. Pannan byggdes 1994 för eldning med skogsflis men sedan 2012 använder ENA returträflis (RT-flis) som huvudbränsle i pannans bränslemix. Upphandlingen avser ny bottenaskhantering.
Ombyggnad av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
August Södermans väg Udda består av 9 stycken trevåningshus och 5 st radhuslängor beläget på adress August Södermans väg 3-129 med totalt 194 lägenheter. I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat på trevåningshusen med återvinningsbatterier som placeras med ny avsättning på tak. Alla erforderliga bygg- och elarbeten skall ingå.
Solceller på fastigheter i Östhammar
Solceller på Vallonskolan
Ombyggnad av huvudkontor för ENA Energi i Enköping
Avser invändig ombyggnation av ENA Energis huvudkontor i Enköping som ligger intill kraftvärmeverket. Omfattning ca 620 m2.
Ombyggnad av bräddpumpstation i Östhammar
Avser ombyggnad av en befintlig brädd-pumpstation kallat Lejonet. Pumpstationen ska vid vanlig drift pumpa avloppet till en dagvattenledning i området för att sedan släppa ut detta vatten i recipienten.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av hotell i Uppsala
Bygglov för fasadändring på hotell.
Åtgärder för Vendelån i Uppsala
Avser framtagande av lokalt åtgärdsunderlag för Vendelån.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på affärshus.
Rivning av industrihus i Heby
Rivning av industribyggnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Heby
Byte av fönster på flerbostadshus på Mellanvägen 7 samt Yttervägen 8-10.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av skola i Tierp
Ändring av skola, utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Byte av sporthallsgolv på vid Öregrunds skola, Östhammar
Byte av befintligt sporthallsgolv, arbetet består av byte av sporthallsgolv med nyinstallation av nytt undergolv med tillhörande ventilation på betongplatta.
Byte av säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Uppsala
Byte av säkerhetsdörrar på 92 lägenheter
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av förskola.
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på brandstation, polisstation och ambulans.
Rivning av förskola i Knivsta
Avser rivning av förskola.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Anmälan om installation av hiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus, byte av takbeklädnad och installation av solceller.
Ombyggnad av va-ledning i Tierp
Installation av enskild va-anläggning.
Upprustning av GC-vägar i Uppsala
Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Svartbäcksgatan
Utvändigt underhåll av kyrka i Heby
Fasadändring, fönsterbyte på kyrka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bålsta
Bygglov för ändrad placering av silo samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Östhammar
Anmälan om installation av ny ventilation.
Rivning av industrihus i Knivsta
Rivning av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av matsal i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av matsalsbyggnad med storkök.
Installation av laddstolpar i Uppsala
Laddstolpar och motorvärmare
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tierp
Byte av balkongräcken och loftgångar
Byte av entrédörrar på industrihus i Uppsala
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Tierp
Ändring av skola, utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Älvkarleby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av lager i Enköping
Tillbyggnad av lager.
Revidering av lokalt åtgärdsunderlag för Fyrisåns huvudfåra i Uppsala
Avser lokalt åtgärdsunderlag (LÅP) Fyrisåns huvudfåra
Renovering av Ingbodammen i Heby
Uppdraget omfattar reparation av Ingbodammen. Rötskadat trä ska bytas ut. Luckan framför utloppet ska bytas ut och förses med en uppstickande stång eller handtag för att förbättra arbetsmiljön.
Markarbeten vid Uppsala domkyrka i Uppsala
Avser upprustning och omgestaltning av utemiljön vid Uppsala domkyrka.
Ombyggnad av butik i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från tom lokal till butik.
Byte av värmestyrningssystem i kyrka i Uppsala
Byte av värmestyrningssystem.
Uppgradering av tryckhållningssystem på fjärrvärmenätet i Knivsta
Tryckhållningen på fjärrvärmenätet i Knivsta behöver en uppgradering. Befintlig tryckhållning sköts idag av 2 st parallellkopplade Grundfoss CRE 15-14 som går på fast varvtal och en reglerventil som släpper över vatten till sugsida. Vid höga uttag på fjärrvärmenätet orkar inte tryckhållningen med och trycket på nätet faller med följden att pannor trippar. Befintligt rörsystem för tryckhållningen idag är DN65, PN16.
Upprustning av rekreationsområde i Heby
Upprustning av Östa rekreationsområde
Eventuellt fuktsanering i Tensta kyrka i Vattholma
Eventuellt kommer en fuktsanering göras i Tensta Kyrka.
Invändiga arbeten i kyrka i Vallby
Omfogning av kalkstensgolv

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).