Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uppsala län

Enköping (17)
Heby (6)
Håbo (16)
Knivsta (4)
Tierp (11)
Uppsala (62)
Östhammar (19)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Ny/om eller tillbyggnad av centrumfastighet i Enköping
Ett våningsplan med butiker, även bostäder, kontor, ett parkeringsgarage och en matbutik.
Nybyggnad av planskilda korsningar vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan i Uppsala
Projektet avser ombyggnad av korsningarna till planskilda korsningar där respektive gata läggs i tunnel under järnvägen. Tunnellängden anpassas för eventull utbyggnad till 3 spår. Plk 31466 vid S:t Olofsgatan och Plk 31465 vid S:t Persgatan.
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Huvuddel 1 är en ny anläggningsdel för grovrening (GRAB) för A- och B-blocket som ersätter befintlig anläggning, samt rivning och markarbeten inom entreprenaden. • Huvuddel 2 är rivning av befintlig samt nybyggnad av försedimentering i A-blocket med 2 bassänger.
Påbyggnad med kontor, hotell och handelslokaler i Uppsala
Fastigheten ligger i korsningen Dragarbrunnsgatan/Svartbäcksgatan.
Rivning & nybyggnad av flerbostadshus på Svartbäcken, Uppsala
Rivning av 4 bostadshus, nybyggnad av ca 130 hyreslgh i 6 huskroppar, 4-5 våningar.
Påbyggnad av fastigheter i Uppsala
Bostadshusen mot Sysslomansgatan och Sturegatan kan byggas på med två våningar vilket ger ett våningsantal på 5 respektive 6 våningar. På gårdsbjälklaget mot Torsgatan föreslås en ny huskropp i fyra våningar som sluter kvarteret. Den utökade byggrätten ger möjlighet att bygga cirka 6 900 kvm bruttoarea (BTA). Detaljplanen styr inte lägenhetssammansättningen, men fastighetsägaren har för avsikt att uppföra 145 stycken nya lägenheter.
Ombyggnad av badhus och sporthall i Uppsala etapp 2
1 etappen är en ny 50 M bassäng. 2 etappen är ombyggnation och renovering av befintlig simhall. Nya bassänger på Fyrishov, bland annat en ny 50-meters bassäng, varmbassänger för undervisning och en rundbana för motionssimning
Vägmarkeringar inom Uppsala län och Västmanlands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-03-01–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–20215-12-31 (option).
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Idag äger Uppsala kommun hospitalsbyggnaden och den omgivande historiska parkmiljön. Genom en försäljning vill kommunen skapa ett unikt besöksmål i Uppsala som tillvaratar områdets kulturvärden och natursköna läge. Visionen är en plats som rymmer liv: umgänge, arbete, mat, kultur och service i en miljö som välkomnar möten och kreativitet.
Ombyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Ny byggnad i anslutning till PET-centrums lokaler i hus B16. Byggnaden ska inrymma en ny cyklotron samt nya hotceller.
Ombyggnad för kulturskolan i Enköping
I ombyggnaden till Kulturhus Joar planeras gång- och cykelvägen mellan byggnaderna ersättas med en glasbyggnad som sammanbinder huskropparna. Efter ombyggnad av den större huskroppen ska denna innehålla lokaler för biograf, kultur- och musikskola, teater, konferens, café och personal. I biblioteksbyggnaden ska arbeten med installationer, larmsystem, sprinkler och passersystem ske.
Tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Avser tillbyggnad av maskinsal.
Ombyggnad av lägenheter i Uppsala etapp 1
Ombyggnad av Q märkta fastigheter som är belägna mitt emellan Linnéträdgården och Fyrisån.
Renovering och tillbyggnader av skolor i Gimo, Östhammar
2 skolor i Gimo som behöver renoveras in/utvändigt. Förskolan Rubinen mfl
Till och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Anslutning av 400 kV-ledning och ny 400/220 kV-transformator i Uppsala
Tuna CT63 anslutning av 400 kV-ledning och ny 400/220 kV-transformator.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 5
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 6
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan.
Upprustning av flerbostadshus i Uppsala
* Takarbeten, tilläggsisolering * Fasadarbeten, puts * Fönsterbyte * Stamrenovering i källare mm * Elrenovering * Dränering och tilläggsisolering av källare * Radonåtgärder * Ev påbyggnad av 1 extra våning för flera lägenheter
Ombyggnad av lägenheter i Östhammar
Projektet består av ombyggnad av ett kontorshus till 11 st hyreslägenheter i storlekarna 1 – 3 rum och kök. Bostäderna utformas för normalnivå – grundläggande tillgänglighet Befintliga soprum rivs och ersätts med nya komplementbyggnader med plats för cykelförvaring och avfallshantering.
Energieffektivisering av byggnader i Enköpings kommun
Avser energieffektiviseringsåtgärder på utvalda byggnader som Enköpings kommun och antagen entreprenör utför tillsammans som ett samverkansprojekt. Samverkansprojektet består av två faser: Fas A: Energikartläggning och projektering Fas B: Utförande av energibesparande åtgärder
Byggledare vägmarkering inom Uppsala län och Västmanlands län
För produktionsanpassad projektering och projektledning. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option två: 2025-01-01–2025-12-31. ─ Option tre: 2026-01-01–2026-12-31
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Rivningslov för affärshus samt fasadändring och ändrad användning från kontor till lägenheter.
Invändiga anpassningar mm i förskola i Storvreta
Utbyte av gamla värmeväxlare, invändig ytskiktsrenovering och viss anpassning.
Utbyggnad av rastplats i Håbo kommun
Utveckla rastplatsen Ekolskrog, med fokus på servering/restaurang
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Totalentreprenaden omfattar förslag till processlösning utifrån givna parametrar och en ombyggnation av beredningen vid Akademiska sjukhusets vattenverk. I entreprenaden ingår samtliga arbeten för föreslagen processlösning. I entreprenaden ingår även demontering, anpassning, återmontering av befintliga installationer.
Ombyggnad av förskola till studentbostäder i Flogsta, Uppsala
Ombyggnad av förskola till 24 st studentbostäder.
Ombyggnad av industrihus i Älvkarleby
Avser förstärkning av bjälklag.
Ombyggnad av skolkök och matsal i Enköping
Hus B planeras byggas om för anpassning till grundskoleverksamhet. I huvudsak består uppdraget av att bygga om ett plan till mottagningskök med tillhörande matsalar, tillbyggnad miljöbod/fläktrum samt utformning av ny skolgård.
Ny efterrötkammare RK4 vid biogasanläggning, Uppsala
Avser upphandling av totalentreprenad för leverans och montage av en ny efterrötkammare samt omrörare med kringutrustning i enlighet med denna förfrågan. Entreprenaden omfattar också el och styr.
Tillbyggnad av höglager i Uppsala
Nybyggnad av höglager
Rivning av grundsärskola i Gimo
Rivning av Hammarskolan
Utbyggnad av auktionshall i Håbo kommun
Tillbyggnad av auktionshall.
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning för nybyggnad.
Tillbyggnad av brandstation i Uppsala
Tillbyggnad av omklädningsrum i brandstation på Danmarks-Säby 6:5.
Tillbyggnad av brandstation i Uppsala
Tillbyggnad av omklädningsrum i brandstation på Ärna 7:1
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av hotell i Tierp
Ändrad användning från kontor till hotellrum, Ändrad användning från lager/lokal till spa, Ändring av industribyggnad, utvändig ändring Tierp 73:2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ändrad användning från tandläkarmottagning till bostad, inredande av ytterligare bostäder, fasadändring, anläggande av parkering och nybyggnad av sophus samt rivning av carport och sophus.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Ombyggnad av vårdcentral i Uppsala
Ändrad användning från kontor till vårdcentral.
Om och tillbyggnad i prästgård i Uppsala
Tillbyggnad av vinkel och ombyggnad till kontorsplatser
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ombyggnad till 8 st bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Heby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av 4 avdelningar och ett skyddsrum
Tillbyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av en industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Avser ombyggnad av befintlig matsal samt en tillbyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
August Södermans väg Udda består av 9 stycken trevåningshus och 5 st radhuslängor beläget på adress August Södermans väg 3-129 med totalt 194 lägenheter. I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat på trevåningshusen med återvinningsbatterier som placeras med ny avsättning på tak. Alla erforderliga bygg- och elarbeten skall ingå.
Sektionering samt byte av kulvert vid bostäder i Uppsala
I entreprenaden ingår att schakta och byta kulvert på kall- varmvatten, varmvattencirkulation samt även vissa delar värmekulvert till bostäderna. I samband med kulvertbyte skall radhus med 30 lägenheter sektioneras bort från övrigt värmesystem med egen värmeväxlare och kulvert. Petersons Bergers väg Jämna består av 6 st trevåningshus och 5 st radhuslängor med totalt 134 st lägenheter.
Rivning av industribyggnader i Uppsala
Projektet avser rivning av följande fastigheter: Librobäck 7:4, Librobäck 7:5, Librobäck 14:2, Librobäck 14:3 och Librobäck 13:4 (del av). Arbetet gäller total rivning av samtliga byggnader inkl. dess innehåll. Dessutom ska omgivande mark rivas så att en plan grusyta lämnas.
Ny överbyggnad på bro vid Fyrislundsbäck
Märsta-Uppsala km 62+446.
Rivning av fastigheter i Uppsala
På Norrahovstallängen 24:1 och 24:2 skall fastigheter rivas för att bygga en skola 1-9, förskola, garage samt kontor (projekt 1568830). Avser rivning av bussgarage med verkstad samt administrationslokaler.
Tillgänglighetsanpassning av Aspnäs naturreservat i Heby kommun
tillgänglighetsanpassning av Aspnäs naturreservat i Heby kommun. Anpassningen omfattar bland annat anläggning av stenmjölsvägar och viloplatser, nybyggnation av trädäck och torrtoalett och anpassning av en befintlig toalett.
Ombyggnad av avfallsanläggning i Uppsala
Uppsala universitet, The Svedberg-laboratoriet avveckling, planerar och förbereder för upphandling av avfallshanteringstjänster i samband med avvecklingen av laboratoriets utrustning.
Invändiga anpassningar mm i förskola i Storvreta
Förbättringar av miljön inomhus
Ny omlastningsyta vid återvinningscentral i Tierp
Flytt av omlastningsyta vid Gatmot återvinningscentral.
Rivning av förskola i Tierp
Avser rivningsentreprenad Kyrkskolan Tierps Kyrkby.
Modernisering av pumpstationer i Östhammar, etapp 2
Avser styrutrustning till ett 20-tal pumpstationer i Östhammars kommun.
Rivning av förskola i Knivsta
Avser rivning av förskola.
Installation av underhållsladdare för fordon vid garnisonen i Enköping
Avser installation av underhållsladdare för fordonsbatterier i anslutning till fordonsuppställningsplatser på garnisonen i Enköping.
Byte av portar på räddningsstation i Bålsta
Utbyte av nio takskjutportar i vagnhallen på räddningsstationen i Bålsta. Av dessa nio ska de två i bäst skick flyttas och monteras i verkstadsdelen. Utbyte av vikport i stationens tvätthall.
Luktåtgärdsutredning för Kungsängsverket i Uppsala
Utredningen syftar till att ta fram förslag på åtgärder där det finns möjligheter till att minska lukt från Kungsängsverket. Åtgärderna ska sedan bedömas vad gäller effektivitet, kostnad och genomförbarhet.
Organisatorisk Livscykelanalys (LCA) av Uppsala Vattens verksamhet
Uppdragets mål är att ta fram organisatorisk Livscykelanalys (LCA) av Uppsala Vattens hela verksamhet samt en miljöutredning inom utvalda delar, som omfattar hela bolaget.
Installation av mätsystem för emissionsmätning vid kraftverkspanna i Enköping
Avser leverans och installation av ett mätsystem av luftemissioner samt för styrning och reglering av svaveldosering för pannan benämnd KVV.
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Avser 2 tillbyggnader på en industribyggnad där det kommer bli kontor samt butik.
Ombyggnad av va-ledning i Älvkarleby
Anmälan om installation av va.
Rivning av industrihus i Bålsta
Anmälan om rivning av en byggnad industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, fasadändring och marklov.
Ombyggnad av förskola i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från kontor till öppen förskola gimo torg.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Ändrad användning från gymnasieskola till kontor.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Ändrad användning av oinredd lokal till kontor i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ändrat användningssätt av flerbostadshus.
Tillbyggnad av butik i Tierp
Ändring av butikslokalbyggnad, tillbyggnad.
Rivning av förskola i Östhammar
Rivningslov för rivning av förskolan myran.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Uppsala
Tillbyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Tillbyggnad av lager i Heby
Tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad av enbostadshus,inglasat uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Heby
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Uppsala
Tapetsering, nytt fläktaggregat mm
Ombyggnad av idrottshall i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov sporthall.
Rivning av telestation i Älvkarleby
Rivning av teknikbod.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.