Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till kontor i Uppsala
Fastigheten Uppsala Kvarngärdet 33:2, även kallat Mejeriet, och delar av projektfastigheten Uppsala Kungsängen 22:2.
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 4-6
Renovering av studentbostäder i etapper.
Rivning & nybyggnad av flerbostadshus på Svartbäcken, Uppsala
Rivning av 4 bostadshus, nybyggnad av ca 130 hyreslgh i 6 huskroppar, 4-5 våningar.
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 3
Renovering av studentbostäder i etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Idag äger Uppsala kommun hospitalsbyggnaden och den omgivande historiska parkmiljön. Genom en försäljning vill kommunen skapa ett unikt besöksmål i Uppsala som tillvaratar områdets kulturvärden och natursköna läge. Visionen är en plats som rymmer liv: umgänge, arbete, mat, kultur och service i en miljö som välkomnar möten och kreativitet.
Upprustning/underhåll av Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) i Uppsala
Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) står inför en generell upprustning med underhållsåtgärder samt standardhöjande åtgärder. Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC), är en laboratorie- och undervisningsbyggnad om ca 100 000m² BTA. Projektet är uppdelat i tre huvudprojekt. BMC 3.0 Underhållsåtgärder tak, BMC 3.0 Underhållsåtgärder extra samt BMC 3.0 Standardhöjande åtgärder.
Upprustning av museum i Uppsala
Arbetena avser ny tillgänglighetsanpassad huvudentré, renovering av befintlig hiss, förbättrad brandutrymning, begränsade markarbeten i anslutning till byggnaden, sprinkler, fysiskt skydd, nya personalutrymmen, ny ventilation, befuktning, renovering av värmeanläggning samt ny belysning och kraft.
Tillbyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Objektet avser en tillbyggnad med 3 våningar i direkt anslutning till befintliga B16 för att inrymma en ny cyklotron och GMP-lokaler för tillverkning av radioaktiva tracers där renrummen ingår som en totalentreprenad. Det ingår även en del ombyggnationer i befintliga lokaler samt tillhörande mark- och anläggningsarbeten med pålning och spont. Fiber- och kraftdragning ska utföras från omkringliggande byggnader på sjukhuset.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 1
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Rivning och om/nybyggnad av hantverksgårdar, Uppsala
Upprustning, rivning och nybyggnad i en av de gamla hantverksgårdarna mellan Svartbäcksgatan och Östra Ågatan, snett emot Linnéträdgården. Fastighetsägarens önskemål är att riva huset och bygga nytt, med en öppning i markplan rakt igenom byggnaden. riva ytterligare en länga på gården och ersätta den med en ny byggnad. Ett hus mot Svartbäcksgatan föreslås bli renoverat och förses med nya takkupor, både mot gatan och mot innergården.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 2 mfl
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Totalrenovering av skola i Uppsala
Renovering av Ärentunaskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
28 st befintliga lägenheter 4 st nya lägenheter
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 2
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 2
Källparksgatan, Skomakargatan jämna nummer. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av förskola.
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Akademiska sjukhusets vattenverk behöver bytas ut. Nuvarande vattenverk har passerat sin tekniska livslängd och behöver byggas om i dess helhet. Beställaren söker Konsult med djup och bred kunskap om projektering av vattenverk och PFAS-rening. Konsulten ska projektera ett komplett vattenverk inklusive VS/vattenprocess och PFAS-rening med tillhörande styr- och övervakningsfunktionalitet samt integration upp mot överliggande system.
Omläggning av VA-ledningar i Uppsala, etapp 1
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 2
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Uppsala
Objektet avser totalentreprenad för installation av sju (7) st solcellsanläggningar inom Beställarens fastighetsbestånd: Ekebyvallen, Brandstationen, Arkitekten, Sala backar, Betongplattan, Cementsilon samt Gjutarängen.
Tilläggsisolering av torpargrunder i flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Tilläggsisolering av torpargrunder på Peterson Bergers väg 21-91, 4-92, August Södermans väg 3-85, 16-70. Gottsunda 29:1, Gottsunda 28:1, Gottsunda 26:1, Gottsunda 25:1.
Ombyggnad av vårdcentral i Uppsala
Ombyggnad och ändrad användning från kontor/lager till Bvc.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Inredning av ytterligare bostäder, fasadändring, ventilation, va o hiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 3
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnad till förskola
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av och riving av del av industribyggnad.
Ombyggnad till restaurang i Uppsala
Bygglov för fasadändring och ändrad användning från butik till restaurang samt anmälan för ändrad planlösning.
Fasadrenovering i flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av tegelfasader som man vill göra om till putsfasad.
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Utveckling och upprustning av Valsätra IP
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av balkonger och fönster.
Åtgärder för Vendelån i Uppsala
Avser framtagande av lokalt åtgärdsunderlag för Vendelån.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Byte av säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Uppsala
Byte av säkerhetsdörrar på 92 lägenheter
Beläggning samt vägmarkering på väg 631 till Ulva kvarn
Ny beläggning på väg samt en bro, målning, ca 300 m lång sträcka.
Ombyggnad till aktivitetshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till aktivitetshus.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för ny- och tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av ventilation i skola i Uppsala
Bygglov för fasadändring på skola/förskola.
Mark- och betongfundament, RGR Uppsala
Avser förberedande markarbeten, Borttag av befintliga L-stöd, Justering av DV-ledning (dränering), Uppförande av 2 st fundament till uppsamlingsbehållare/containrar samt ett trappfundament, Omhändertagande av schaktmassor, Placering av L-stöd och täckning av 10kV kablage samt Nivåjustering och återställning av mark inkl. asfaltering av den grusade ytan omkring fundamenten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Fyrislundsgatan mellan Fålhagsleden och Rapsgatan. Total längd av gc-väg som breddas är 1,8 km.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på affärs/kontorshus.
Ombyggnad av fågeltorn i naturreservatet Hjälstaviken, Uppsala län
Avser ombyggnad av fågeltornet i naturreservat Hjälstaviken. Uppdraget omfattar att bygga ut tornet med en tredje våning, och i samband med detta rikta upp det bakre trädäcket och rampen. Uppriktningen innebär att leverantören behöver riva ca 17 m2 trall och nivåjustera de underliggande pålarna genom kapning eller påläggning av distans. Därefter skall ett nytt trädäck läggas.
Revidering av lokalt åtgärdsunderlag för Fyrisåns huvudfåra i Uppsala
Avser lokalt åtgärdsunderlag (LÅP) Fyrisåns huvudfåra
Ombyggnad av utemiljö i Uppsala
Planer finns för att rusta upp utemiljön.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).