Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av planskilda korsningar vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan i Uppsala
Projektet avser ombyggnad av korsningarna till planskilda korsningar där respektive gata läggs i tunnel under järnvägen. Tunnellängden anpassas för eventull utbyggnad till 3 spår. Plk 31466 vid S:t Olofsgatan och Plk 31465 vid S:t Persgatan. Ett tredje spår norr om befintliga spår vid Österplan ingår. Två nya järnvägsbroar, fyra GC-broar, totalrenovering av ca 800 m spårområde.
Ombyggnad av laboratorium i Uppsala
Byggnaden skall omvandlas till en modern miljö med kontor, labb och produktutvecklingsytor. Här kommer också att finnas möjlighet till odlingsrum och förvaring samt att byggnaden utrustas med solceller på taket och smarta tekniska lösningar för en minskad energianvändning. Med sex entréer och en generös bottenvåning kommer det att finnas en stor flexibilitet som möjliggör lokalindelningar för många tänkbara verksamheter. Konceptet bygger på tanken om delningsekonomi med gemensamma mötesytor och funktioner i entréplanet. Bashuset kommer att vara färdigställt 240930, sedan tillkommer en hyresgästanpassning som ej är helt bestämd ännu.
Stambyte i flerbostadshus i Uppsala
Stambyte av 253 lägenheter
Underhållsbeläggning halvvarm samt avvattningsåtgärder i Uppsala län
Beläggningsgrupp C10 Avvattning 2024-2026 och C20 Halvvarmt 2024-2025.
Underhållsbeläggning tank i Uppsala län
Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2024-11-15, huvuddel 2 2025-11-15 och huvuddel 3 2026-11-15.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Projektet omfattar invändig ombyggnad där byggnaden ska dimensioneras för ungefär dubbelt så stort personantal. Byggnaden har även akut underhållsbehov av de tekniska systemen (ventilation, värme, kyla och styr). Lokalerna är byggnadstekniskt fortfarande i gott skick men ytskiktsrenovering bedöms behöva utföras i samband med underhåll av de tekniska systemen. Objektet är beläget vid Campus Blåshusen i Uppsala.
Rivning och om/nybyggnad av hantverksgårdar, Uppsala
Upprustning, rivning och nybyggnad i en av de gamla hantverksgårdarna mellan Svartbäcksgatan och Östra Ågatan, snett emot Linnéträdgården. Fastighetsägarens önskemål är att riva huset och bygga nytt, med en öppning i markplan rakt igenom byggnaden. riva ytterligare en länga på gården och ersätta den med en ny byggnad. Ett hus mot Svartbäcksgatan föreslås bli renoverat och förses med nya takkupor, både mot gatan och mot innergården.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Uppsala
Omfattar modernisering av 43 hissar i området Salabacke, Slavsta, Tuna Backar, Storvreta, Lyckebo, Håga By, Gunsta, Kåbo och Eriksberg.
Ombyggnad av gata, VA mm i Uppsala
Entreprenaden omfattar en ca 550 m lång sträcka längs Väderkvarnsgatan från Råbyvägen till Vaksalagatan. Befintliga gångbanor på båda sidor om gatan breddas ut mot körbanan för att bli nya gång- och cykelbanor. Busshållplatser rustas upp och det anläggs planteringsytor längs gatan. Sträckans trafiksignalanläggningar byggs om och anpassas till den nya gatuutformningen med cykelboxar för cykeltrafiken i gatukorsningarna. Entreprenaden omfattar även förnyelse av ca 1200 m allmänna vatten-, spillvatten och dagvattenledningar genom omläggning i ledningsschakt och schaktfri renovering av vattenledning.
Byte av balkonger och fasadarbete på flerbostadshus i Uppsala
Byte av balkonger och fasadrenovering på 4 flerbostadshus.
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat med återvinningsbatterier som placeras på kallvindar. Vidare ingår att schakta och installera kölbärarkulvert, dra rör i schakt och anslut återvinningsbatterier, installera ny fjärrvärmecentral med värmepumpar och växlare samt driftsätta och injustera till fullt färdig anläggning. Gamla Studentstaden består av ett större antal våningshus belägna på adresserna Studentstaden 1–31 med 196 lägenheter och 270 studentrum.
Renovering av förskola i Uppsala
Avser totalrenovering av förskola. Invändiga samt utvändiga arbeten.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 4
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak. Handlas upp tillsammans med 2182657.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 3
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak. Handlas upp tillsammans med 2182676.
Tillbyggnad av kontor i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 2
Källparksgatan, Skomakargatan jämna nummer. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ombyggnad till 30 st lägenheter.
Ombyggnad av torg i Uppsala
Projektet innebär även att torget rustas upp och blir större, busshållplatserna flyttas till Torbjörnsgatan och får en mer central plats på torget. En del av parkeringen tas bort och flyttas in i byggnaden vilket innebär en attraktivare miljö för gående och cyklister.
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Akademiska sjukhusets vattenverk behöver renoveras bytas ut. Nuvarande vattenverk har passerat sin tekniska livslängd och behöver byggas om i dess helhet. Befintlig avhärdningsanläggning skall bytas ut och en redundant anläggning skall byggas med tillhörande styr- och övervakningsfunktionalitet samt integration upp mot överliggande system.
Ombyggnad av gymnasieskola i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från kontor till gymnasieskola samt fasadändring, Bygglov för fasadändring på kontor Kronåsen 1:15.
Renovering av vattenrening på äventyrsbad i Uppsala
Avser upprustning och renovering av vattenreningsanläggning för äventyrsbadet i Fyrishov.
Ny plantäckning på idrottsarena i Uppsala
Omfattar inköp av körbar plantäckning om 9 600 m2 med option på ytterligare 3 500 m2. Större delen av plantäckningen (9 600 m2) ska läggas på dels Studenternas fotbollsarena, med en bombering på 1%. Resten av plantäckningen (3 500 m2) kan komma att läggas på en gruspist i första hand, Studenternas bandybana 1.
Resurskonsult för hiss- och rulltrappa till projekt fyra spår i Uppsala
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Friidrott, nytt konstgräs, ny belysning, Boulebana, utegym och en liten läktare
Byte av tappvattenstammar i flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av tappvattenstammar.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Uppsala
Objektet avser totalentreprenad för installation av sju (7) st solcellsanläggningar inom Beställarens fastighetsbestånd: Ekebyvallen, Brandstationen, Arkitekten, Sala backar, Betongplattan, Cementsilon samt Gjutarängen.
Energieffektiviseringar i flerbostadshus i Uppsala
Entreprenaden omfattar all erforderlig projektering samt samtliga erforderliga bygg och markarbeten och installationer för ombyggnaden i enlighet med vad som anges i förfrågningsunderlaget (med tillhörande handlingar).
Renovering av tätskikt och badrum i flerbostadshus i Uppsala
Objektet avser tätskiktsrenovering av 75 badrum i lägenheter i 4 hus i Gränby, Uppsala. Helrenovering av 10 lägenheter (option 1).
Installation av FTX-ventilation i kvarterslokaler/tvättstugor i Uppsala, etapp 1
Avser energibesparande åtgärder i kvarterslokaler och tvättstugor genom att installera FTX-ventilation. Omfattar lokaler på Solistvägen, Dirigentvägen samt Flöjtvägen, Gottsunda 44:3 samt Gottsunda 45:1.
Tillbyggnad av hotell i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Nya ångvärmeväxlare till Bolandsverket, Uppsala
Omfattar utbyte av fyra värmeväxlare i Bolandsverket, Uppsala. Entreprenaden omfattar i huvudsak rivning av befintliga värmeväxlare, ombyggnation och nyinstallation av ångväxlare med kringutrustning samt anslutning till befintligt system. De nya ångvärmeväxlarna ska vardera ha en kapacitet i form av flöde på 30 ton/h mättad ånga (60 ton/h totalt) samt en effekt av 16 MW (totalt 32 MW).
Utbyte av styrsystem vid Uppsala kraftvärmeverk
Avser programmering och driftsättning av styrsystemsbyte till Siemens T3000 för fjärrvärmedistribution (00VC) Uppsala kraftvärmeverk. Uppdraget består i programmering, bildbyggnad, driftsättning, intrimning, avprogrammering PCS7 samt utbildning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Inredning av ytterligare bostäder, fasadändring, ventilation, va o hiss.
Hyresgästanpassning i industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring samt anmälan för ändrad planlösning av industribyggnad.
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Uppsala
Ventilationsarbeten på flerbostadshus Årsta 9:1,9:3,9:2.
Ombyggnad av café i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i flerbostadshus, samt anmälan för ändring av brandskydd, ändring av ventilation och ändrad planlösning.
Utvändiga måleriarbeten på fastigheter i Storvreta
Entreprenaden omfattar ommålning av panel, takfot, plåt, dörrar, garageportar m.m. på bostadshus och gemensamma byggnader som kvartersgård, garage, förråd etc. på Uppsalahem AB:s fastigheter i Storvreta på adress Ärentunavägen 5A-5S och 7A-D.
Om och tillbyggnad av gruppbostad i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende samt fasadändring.
Ny maskinlinje till förbehandlingsanläggning vid biogasanläggning, Uppsala
Avser leverans, installation och driftsättning av en ny maskinlinje (linje 3) för mottagning och förbehandling av matavfall vid biogasanläggningen i Uppsala.
Ombyggnad av samlingslokal i Uppsala
Ombyggnad av befintlig byggnad till lokaler för att nyttja evenemang på parksnäckan, personalrum och offentlig RWC/WC.
Förläggning av fiber mellan Ångström och Ultuna i Uppsala
Upphandlingen avser Mark och kanalisationsarbeten för fiberförläggning. Egen avtalad el-entreprenör för fiberförläggning finns. Denna entreprenad innefattar markarbeten med ett samordningsansvar mot avtalad el-entreprenör.
Demontering av insida på hus 27 i Ulleråker, Uppsala
Projektet avser invändig demontering och återbruk samt rivning i Hus 27, Ulleråker. E1 – Entreprenad 1 Inredning/ytskikt/installationer.
Hyresgästanpassning/ombyggnad av Kungsängens gård i Uppsala
Uppdraget omfattar ombyggnation och hyresgästanpassning för utökning av lokaler. Berörd area uppgår till ca 330 m2. I entreprenaden ingår sanering, rivning, ombyggnation och driftsättning. Entreprenaden omfattar inte elinstallationer. Elinstallationer utförs av hyresgäst Uppsala elcentral.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Om eller tillbyggnad av universitet i Uppsala
Om eller tillbyggnad av universitetsbyggnad.
Rivning av skärmtak i Uppsala
Bygglov för fasadändring av förskola samt rivning av skärmtak.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus och anmälan för ingrepp i bärande konstruktion.
Utvändiga ändringar på gruppbostad i Uppsala
Bygglov för fasadändring på gruppboende, samt anmälan för ändring i brandskydd och ventilation.
Renovering av skola i Uppsala
Avser små renoveringar/upprustningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av innertak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Tillbyggnad av cafeteria i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av restaurang/café Kungsängen 37:13,Boländerna 16:10.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Uppsala
Färgen på balkongtaken har börjat flagna och behöver förnyas.
Läcksökning på anläggningsområden, Vattenfall Heat AB
Uppdraget avser läcksökning på Vattenfall Heats anläggningsområden i Uppsala, Drefviken, Nyköping, Motala och Vänersborg.
Lokalt åtgärdsprogram för Björklingeån och Jumkilsån i Uppsala
Upphandlingen omfattar framtagande av underlag till lokalt åtgärdsprogram för Björklingeåns och Jumkilsåns avrinningsområde.
Renovering av fasad, kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av putsfasad, kyrkfönster samt portar.
Renovering av kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av kyrkfönster samt portar.
Renovering av kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av kyrkfönster samt portar på Gamla Uppsala kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).