Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 3
Ca 380 Studentrum, kontor mm takrenoveringen med solceller
Upprustning/underhåll av Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) i Uppsala
Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) står inför en generell upprustning med underhållsåtgärder samt standardhöjande åtgärder. Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC), är en laboratorie- och undervisningsbyggnad om ca 100 000m² BTA. Projektet är uppdelat i tre huvudprojekt. BMC 3.0 Underhållsåtgärder tak, BMC 3.0 Underhållsåtgärder extra samt BMC 3.0 Standardhöjande åtgärder.
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnation av hus 65 till förskola. Förskolan planeras ha 8 st avdelningar för 144 barn. Produktionskök. Markarbeten och lekutrustning på gård ingår.
Upprustning av museum i Uppsala
Arbetena avser ny tillgänglighetsanpassad huvudentré, renovering av befintlig hiss, förbättrad brandutrymning, begränsade markarbeten i anslutning till byggnaden, sprinkler, fysiskt skydd, nya personalutrymmen, ny ventilation, befuktning, renovering av värmeanläggning samt ny belysning och kraft.
Om och tillbyggnad av personallokal i Botaniska trädgården, Uppsala
Om och tillbyggnad av Trädgårdsvillan i Botaniska trädgård.
Underhållsbeläggning varm i Uppsala län
Beläggningsgrupp C33 2023-2024. Huvuddel 1 ska vara klart 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15.
Underhållsbeläggning värme i Uppsala län
Beläggningsgrupp C32 2023-2024. Huvuddel 1 ska vara klart 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15.
Ombyggnad av kylcentralen i Recoverhallen, Uppsala
Avser ombyggnad av kylcentralen i Recoverhallen. En utredning görs just nu vad som behöver göras med anläggningen. Kylcentralen som idag står ute ska även byggas in och kopplas in till den nya konståkningshallen.
Banreparation på rullbana 03-21 vid F16, Uppsala
Entreprenaden omfattar i huvudsak ny slitlagerasfalt på rullbana 03-21 med tillhörande belagd skuldra på F16 Uppsala.
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Friidrott, nytt konstgräs, ny belysning, Boulebana, utegym och en liten läktare
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
I denna entreprenad ingår kortfattat att installera nya frånluftsaggregat med återvinningsbatterier (för värmeåtervinning av frånluften) via värmepumpar samt värmeåtervinning från spillvatten via värmepumpar. Gröna Gatan består av flerbostadshus i tre plan beläget på adressen Johannesbäcksgatan 56-78 med totalt 350 lägenheter.
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat med återvinningsbatterier som placeras på kallvindar. Vidare ingår att schakta och installera kölbärarkulvert, dra rör i schakt och anslut återvinningsbatterier, installera ny fjärrvärmecentral med värmepumpar och växlare samt driftsätta och injustera till fullt färdig anläggning. Gamla Studentstaden består av ett större antal våningshus belägna på adresserna Studentstaden 1–31 med 196 lägenheter och 270 studentrum.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Uppsala
Objektet avser totalentreprenad för installation av sju (7) st solcellsanläggningar inom Beställarens fastighetsbestånd: Ekebyvallen, Brandstationen, Arkitekten, Sala backar, Betongplattan, Cementsilon samt Gjutarängen.
Installation av fjärrvärmecentraler i flerbostadshus i Uppsala
I denna ombyggnad vill Uppsalahem ersätta den lösning man har idag, genom att installera separata fjärrvärmecentraler betecknade UC1-UC6 för att spara energi. Värme och varmvattenproduktion ska ersättas i sin helhet, genom att installera 6 stycken kompletta fjärrvärmecentraler. Befintliga rörledningar, apparater och utrustning i undercentralerna ska demonteras/rivas för att ge plats åt den nya anläggningen.
Energieffektiviseringar i flerbostadshus i Uppsala
Entreprenaden omfattar all erforderlig projektering samt samtliga erforderliga bygg och markarbeten och installationer för ombyggnaden i enlighet med vad som anges i förfrågningsunderlaget (med tillhörande handlingar).
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Bygglov för fasadändring samt anmälan för ändrad planlösning, kontruktion, vvs och ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av studentlägenheter i Uppsala
Bygglov för ändrad användning av förskola till sex studentbostäder.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Uppsala
Bygglov för inredande av bostäder, fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning, VA, bärande konstruktion och brandskydd.
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 1
Utbyte av tak, ventilation och styr
Ny rejekthall vid Kungsängens gård, Uppsala
Entreprenaden omfattar en tillbyggnad till den befintliga förbehandlingshallen vid biogasanläggningen på Kungsängens gård i Uppsala. Tillbyggnaden avser vara en rejekthall som hanterar rejektmaterial på anläggningen. Entreprenaden omfattar även rivning av en mindre del av befintlig byggnad för att göra plats åt tillbyggnaden samt, anpassning av befintligt VA och markförhållanden.
Förläggning av fiber mellan Ångström och Ultuna i Uppsala
Upphandlingen avser Mark och kanalisationsarbeten för fiberförläggning. Egen avtalad el-entreprenör för fiberförläggning finns. Denna entreprenad innefattar markarbeten med ett samordningsansvar mot avtalad el-entreprenör.
Åtgärder på platta cargo vid F16 i Uppsala
Entreprenaden omfattar i huvudsak rivning av befintlig beläggning, dränerings och dagvattenåtgärder samt ny cementstabiliserad asfalt på platta Cargo. Avser även fogning- och målningsarbeten samt mindre mark och betongarbeten.
Nya värmepannor till Jälla gymnasieskola i Uppsala
Entreprenaden omfattar projektering och installation av två (2) nya fastbränslepannor med säkerhets- och reglerutrustning, bränslehanteringssystem med nytt mellanförråd i pannrummet och askutmatning till befintlig askcontainer utanför vägg, samt två (2) ackumulatortankar, erforderliga pumpar och övrig utrustning.
Modernisering av hissar vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) samt Ångströmslaboratoriet i Uppsala
Avser modernisering av hissar vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) C63:07-H1, C63:16-H1 samt Ångströmslaboratoriet C109:H8. Objekteten är belägna i Uppsala, hiss C109:H8 Lägerhyddsvägen 1 samt Hissarna C63:16-H1, C63:07-H1 Norbyvägen 18D.
Renovering av undervisningsbassäng i Fyrishov, Uppsala
Undervisningsbassängen med sitt höj- och sänkbara golv i Fyrishov har uppnått sin tekniska livslängd. Golvet med stålstomme, mekanik, elektronik och styrning ska bytas ut eller ersättas med likvärdig. Undervisningsbassängen är nyligen målad med epoxifärg. I dagsläget är golvet fixerat vid ett fast djup på ca 110 cm.
Ombyggnad av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
August Södermans väg Udda består av 9 stycken trevåningshus och 5 st radhuslängor beläget på adress August Södermans väg 3-129 med totalt 194 lägenheter. I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat på trevåningshusen med återvinningsbatterier som placeras med ny avsättning på tak. Alla erforderliga bygg- och elarbeten skall ingå.
Lokalanpassningar av Kungsängens gård i Uppsala
Avser ombyggnation av före detta kostall (Stall C) till kontor och verksamhetslokal. Ombyggnadsyta ca 310 m2.
Upprustning av torg i Uppsala
Upprustning av Brantingstorg För att skapa ett trivsammare och tryggare torg ska vi lägga om ytor där marken har satt sig, där det samlas vatten efter regn öppna upp torget genom att flytta parkeringsplatser (23 av 25 platser kommer att finnas kvar) skapa en öppnare yta mot affärslokaler och fler sittplatser, genom att ta ner träd framför entréer ge plats åt mer grönska, nya planteringar och plantera ett nytt träd på torget ordna bättre belysning.
Fördjupat kunskapsunderlag och känslighetsanalys av utpekade kulturmiljöer längs alla kustlän, Länsstyrelsen Uppsala län
Avser upphandling av fördjupat kunskapsunderlag och känslighetsanalys av utpekade kulturmiljöer längs kusten i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Uppsala län.
Ramavtal avseende slottsarkitekt på slott i Uppsala
För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna upphandlar SFV slotts- /husarkitekter (och projektörer) som generalkonsulter (GK). Arkitekten är rådgivare åt SFV i förvaltningen av de byggnader och anläggningar som tillhör området. Arkitekten skall i rollen som GK leda och samordna en konsultgrupp (UK). Arkitekten skall medverka till att de arkitektoniska, funktionella, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkterna tillgodoses och skall med sin särskilda kompetens säkerställa att kontinuitet och kvalitet uppnås i den löpande omvårdnaden av objektet. Fastighetsförvaltningen skall utnyttja arkitektens kompetens så att rätt kvalitet i vården av objekten uppnås inom fastställd budget. Fastighetsförvaltaren och arkitekten skall i samverkan arbeta för att nå de mål som byggnadsminnesförklaringen och vårdprogram syftar till.
Tillbyggnad av kontor i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ny kontrollanläggning i fördelningsstation Jumkil 20/10 kV, Uppsala kommun
Avser utbyte av kontrollanläggningen m.m. i befintlig 20/10 kV fördelningsstation i Jumkil (Uppsala kommun, Uppsala län) på totalentreprenad.
Utvändig målning av kyrka i Uppsala
Målning av fasad, fönster och klockstapel. Rengöring och målning av plåttak
Byte av säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Uppsala
Byte av säkerhetsdörrar på 92 lägenheter
Miljökonsult för avvattning, basunderhåll väg samt förstärkningsarb inom C, D, T och U-län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2+2 år.
Byggledare avvattningsarbeten vägunderhåll inom Uppsala och Södermanlands län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Bygglov för ändrad användning av studentbostäder till kontor och fasadändring.
Upprustning av GC-vägar i Uppsala
Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Svartbäcksgatan
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från kontor till omklädningsrum och anmälan för ändring av bärande kontruktion i affärs-/kontorshus, Bygglov för fasadändring på affärs-/kontorshus Fålhagen 70:1.
Ombyggnad av cafeteria i Uppsala
Bygglov för fasadändring och anmälan om installation av ny ventilation i stadsbibliotekets café.
Installation av laddstolpar i Uppsala
Laddstolpar och motorvärmare
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från odefinierad verksamhet till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
2 nya små lägenheter
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Uppsala
Bygglov för fasadändring på kontorshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från enbostadshus till lss-boende.
Ombyggnad av butik i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från xxxx till butik och fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning.
Ombyggnad av samlingslokal i Uppsala
Bygglov för fasadändring av samlingslokal och anmälan av bärande konstruktion.
Markarbeten vid Uppsala domkyrka i Uppsala
Avser upprustning och omgestaltning av utemiljön vid Uppsala domkyrka.
Nytt brandlarm gamla Uppsala kyrka
Avser byte av brandlarm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).