Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gymnasieskola i Uppsala
Ombyggnad av gymnasieskola. moderna undervisningslokaler för 1 400 elever och projektet sker i två etapper, den första etappen för 800 elever blir klar sommaren 2023 och etapp två för 600 elever blir klar sommaren 2024.
Påbyggnad av fastigheter i Uppsala
Bostadshusen mot Sysslomansgatan och Sturegatan kan byggas på med två våningar vilket ger ett våningsantal på 5 respektive 6 våningar. På gårdsbjälklaget mot Torsgatan föreslås en ny huskropp i fyra våningar som sluter kvarteret. Den utökade byggrätten ger möjlighet att bygga cirka 6 900 kvm bruttoarea (BTA). Detaljplanen styr inte lägenhetssammansättningen, men fastighetsägaren har för avsikt att uppföra 145 stycken nya lägenheter.
Om- och tillbyggnad av kontor i Uppsala
Uppbyggnad av hus A,B och C.
Tillbyggnad av laboratorium och kontor i Uppsala
Tillbyggnad av labb och kontorshus. Miljöbyggnad Silver.
Underhållsbeläggning varm i Uppsala och Västmanlands län
Omfattar grupp C31 år 2022-2024 inom Uppsala län (C-län) och U30 år 2022-2024 inom Västmanlands län.
Vägmarkeringar inom Uppsala län och Västmanlands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option)
Rot renovering av flerbostadshus i Uppsala
Total renovering av studentbostäder
Upprustning av museum i Uppsala
Arbetena avser ny tillgänglighetsanpassad huvudentré, renovering av befintlig hiss, förbättrad brandutrymning, begränsade markarbeten i anslutning till byggnaden, sprinkler, fysiskt skydd, nya personalutrymmen, ny ventilation, befuktning, renovering av värmeanläggning samt ny belysning och kraft.
Ombyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Ny byggnad i anslutning till PET-centrums lokaler i hus B16. Byggnaden ska inrymma en ny cyklotron samt nya hotceller.
Tillbyggnad av kontor i Uppsala
Tillbyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Om och tillbyggnad av personallokal i Uppsala
Om och tillbyggnad av Trädgårdsvillan i Botaniska trädgård.
Rivning och om/nybyggnad av hantverksgårdar, Uppsala
Upprustning, rivning och nybyggnad i en av de gamla hantverksgårdarna mellan Svartbäcksgatan och Östra Ågatan, snett emot Linnéträdgården. Fastighetsägarens önskemål är att riva huset och bygga nytt, med en öppning i markplan rakt igenom byggnaden. riva ytterligare en länga på gården och ersätta den med en ny byggnad. Ett hus mot Svartbäcksgatan föreslås bli renoverat och förses med nya takkupor, både mot gatan och mot innergården.
Ny anslutning till väg 282 från Södra Gunsta
Ca 23 km lång sträcka väg 282 E4-Almunge. Ny cirkulationsplats, trafikplats, gc-port, 2 busshållplatser samt anslutande gc-vägar.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 7
I denna etapp renoveras 120 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 282 mellan Uppsala-Knutby
Avser hållplatser vid Huggsta, Vedyxa, Charlottenlund, Brunnby (Gunsta), Källtorp (Funbo), Länna löt, Knutby vårdcentral, Breidagård, Fjällnora vägskäl.
Klimatkammare EkologiCentrum, SLU Ultuna
Avser ombyggnad av befintlig byggnad och i samband med det avser SLU att modernisera och utöka anläggningen med 10 klimatkammare av varierande storlek. Två befintliga växthus i plan 1 (markplan) anpassas till lokaler för nya klimatkammare, kyl-/frysrum och provförvaring m.m.
Byggledare vägmarkering inom Uppsala län och Västmanlands län
För produktionsanpassad projektering och projektledning. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option två: 2025-01-01–2025-12-31. ─ Option tre: 2026-01-01–2026-12-31
Renovering av grundskola i Uppsala
Skollokaler för ca 200 elever
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av förskola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ändrad användning från tandläkarmottagning till bostad, inredande av ytterligare bostäder, fasadändring, anläggande av parkering och nybyggnad av sophus samt rivning av carport och sophus.
Tillbyggnad av brandstation i Uppsala
Tillbyggnad av omklädningsrum i brandstation på Danmarks-Säby 6:5.
Ombyggnad av restaurang i Uppsala
Avser ombyggnad från hotell till restauranglokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av tak samt renovering av putsfasad och byte av fönster. Fastigheten har 2 lägenheter, kontor och affärsverksamhet.
Ombyggnad av vårdcentral i Uppsala
Ombyggnad och ändrad användning från kontor/lager till Bvc.
Ombyggnad för akvatisk anläggning vid BMC i Uppsala
BMC Akvatiska är en verksamhet som etablerar i huskropp D 1 på BMC. I entreprenaden ska befintliga väggar, ytskikt och delar av övergolv i bjälklag rivas och återuppbyggas. I källarplan ska en reningsanläggning för avloppsvatten installeras. I utrymme för vattenreningsanläggning ska befintligt markbjälklag rivas, pålas för ny platta och ny platta gjutas. . Nya innerväggar förses med svetsad matta. Rum ska vara rökbara vilket ställer höga krav på täthet. Bef. Lösningsmedelsförråd rivs och nytt lösningsmedelsförråd produceras i anslutning till verksamheten.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Uppsala
Avser fönsterbyten för 2 fastigheter, Svartbäcken 22:4 och Svartbäcken 22:1.
Installation av solkraftsanläggning på skola i Uppsala
Upphandlingen avser installation av nyckelfärdig solkraftsanläggning på Västra Stenhagenskolan och Bildnings- och Kulturcentrum. LOA: 7500 kvm. Installerad effekt: 283 kWp.
Anläggande av fibernät för bredband i Uppsala kommun
Avser fiberentreprenad i Uppsala, Hagby, Skogstibble.
Sanering och iordningställande av skolgård vid skola i Uppsala
Entreprenaden gäller ombyggnation av Björklingeskolans skolgård. Det gäller framtagning av en ny skolgårdsmiljö genom markarbeten med ny vegetation, marköverbyggnad och ny lekutrustning m.m. Nya dagvatten- och dräneringssystem samt ny belysning och saneringsarbete för PCB.
Byte av kylaggregat samt ombyggnad av kylanläggning i Gränby ishall A, Uppsala
I kylcentralen finns tre kylaggregat, två från 1974 och ett från 2015. Aggregaten från 1974 är uttjänta och en av dessa måste ersättas. Det har under det senaste året även upptäckts flera läckage på rörledningarna till A-hallens ispist och dessa ska ersättas med nya ledningar.
Ombyggnation av byggnad vid Uppsala Garnison
Avser upphandling av generalentreprenör för en byggentreprenad. Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg samt installation. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Byte av belysning i växthusen vid Ekologicentrum, SLU Ultuna
Avser byte av belysning i växthusen vid Ekologicentrum, Ultuna.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Fasad, tak balkong renovering. Dräneringsarbete mm
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Utveckling och upprustning av Valsätra IP
Rivning av förskola i Storvreta
Avser rivning av förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Uppsala
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Utvändigt underhåll av skola i Uppsala
Avser fönsterbyte av ca 100-150 fönster. Från träkarm till aluminium.
Statuskontroll av skyddsrum, Uppsalahem AB
Avser statuskontroll av skyddsrum för Uppsalahem AB.
Ibruktagningsledare/inkopplingsledare till Distrikt Öst/Stockholm
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år. Omfattar Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland och Örebro län.
Entreprenadbesiktning till Investering Distrikt Öst/Stockholm
Omfattar Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland och Örebro län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Fålhagsleden mellan Fyrislundsgatan och Mistelgatan
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Fyrislundsgatan mellan Fålhagsleden och Rapsgatan. Total längd av gc-väg som breddas är 1,8 km.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Mark- och betongfundament, RGR Uppsala
Avser förberedande markarbeten, Borttag av befintliga L-stöd, Justering av DV-ledning (dränering), Uppförande av 2 st fundament till uppsamlingsbehållare/containrar samt ett trappfundament, Omhändertagande av schaktmassor, Placering av L-stöd och täckning av 10kV kablage samt Nivåjustering och återställning av mark inkl. asfaltering av den grusade ytan omkring fundamenten.
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Dag Hammarskjölds väg mellan Regementsvägen och Eva Lagerwalls väg
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Genom Årsta och Slavsta mellan Vaksalagatan och Stålgatan
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring och tillbyggnad på flerbostadshus.
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Mellan Gamla Börjevägen och rymdgeodetiska observatoriet
Tillbyggnad av maskinhall i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av carport och tillbyggnad av maskinhall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare bostäder, tillbyggnad och fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning, VA, bärande konstruktion och brandskydd.
Ombyggnad av lager i Uppsala
Ombyggnad veterinärklinik till lager.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare bostäder tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus, samt anmälan för ändrad planlösning och VA.
Ombyggnad av veterinärstation i Uppsala
Ombyggnad till veterinärklinik.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Uppsala
Bygglov för ändrad använding från cafè till restaurang, fasadändring och uppsättning av tre skyltar, Moogi Sushi.
Ombyggnad av studentlägenhet i Uppsala
Bygglov för ändrad användning till studentlägenhet.
Rivning av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av biltvättsanläggning och riving av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på industri-/kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Byte/renovering av yttertak på flerbostadshus i Uppsala
Byte eller renovering av yttertak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare bostad samt anmälan av ändrad planlösning, VA och brandskydd i flerbostadshus.
Markarbete och betongfundament till anläggning 25 vid värmeverk i Uppsala
Vattenfall avser att uppföra ett nytt betongfundament till en rökgasfläkt på produktionsanläggningen i Uppsala. Entreprenaden omfattar: Rivning av det befintliga betongfundamentet, uppförande av ett nytt betongfundament samt visst tillhörande markarbete inklusive borrpålning. Entreprenaden ska utföras sommaren 2022.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Uppsala
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.
Invändiga arbeten på Jumkils kyrka
Takstolsinventering inkl. hållfasthetskontroll. Konservatorsarbeten mm
Ombyggnad av affärshus i Uppsala
Avser ombyggnad av planlösning samt håltagning av vägg.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).