Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad för kulturskolan i Enköping
I ombyggnaden till Kulturhus Joar planeras gång- och cykelvägen mellan byggnaderna ersättas med en glasbyggnad som sammanbinder huskropparna. Efter ombyggnad av den större huskroppen ska denna innehålla lokaler för biograf, kultur- och musikskola, teater, konferens, café och personal. I biblioteksbyggnaden ska arbeten med installationer, larmsystem, sprinkler och passersystem ske.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 5
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan.
Energieffektivisering av byggnader i Enköpings kommun
Avser energieffektiviseringsåtgärder på utvalda byggnader som Enköpings kommun och antagen entreprenör utför tillsammans som ett samverkansprojekt. Samverkansprojektet består av två faser: Fas A: Energikartläggning och projektering Fas B: Utförande av energibesparande åtgärder
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Rivningslov för affärshus samt fasadändring och ändrad användning från kontor till lägenheter.
Rivning av skola i Enköping
Rivning av skola med plats för 550 elever
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Ombyggnad av skolkök och matsal i Enköping
Hus B planeras byggas om för anpassning till grundskoleverksamhet. I huvudsak består uppdraget av att bygga om ett plan till mottagningskök med tillhörande matsalar, tillbyggnad miljöbod/fläktrum samt utformning av ny skolgård.
Reparation av broar, byte av vägtrummor mm vid väg 55 i Örsundsbro
Reparation av två broar över Örsundaån och Nysätravägen (byte räcken, kantbalk och tätskikt), byte av två vägtrummor, ombyggnad av två busshållplatser.
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Ombyggnad av resecentrum i Enköping
I projektet ingår ombyggnad av bussterminal, perronger, parkeringsplats, körytor, gång‐ och cykelbaneytor, gräs‐ och planteringsytor. I arbetena ingår bland annat nya ytmaterial med delvis ny överbyggnad, VA‐ledningar, ombyggnad av belysningsanläggning, vägräcken samt schakt‐ och fyllningsarbeten för elledningsarbeten.
Byte av markförlagd oljeavskiljare inkl mark- och ledningsarbete i Enköping
Entreprenaden omfattar byte av en markförlagd oljeavskiljare samt tillhörande mark- och rörläggningsarbeten. Försiktig bergschakt förekommer i inte obetydlig omfattning.
Rivning av byggnad i Enköping
Rivning av F-huset för nybyggnationen av Westerlundska gymnasiet. Rivning av byggnad och dess ingående komponenter som media, fast- och lös inredning samt markanläggningar. Total BTA är ca 1120 kvm + ca 25 kvm komplementbyggnader samt skärmtak. Entreprenaden omfattar alla erforderliga rivningsarbeten, byggnadsarbeten, installationsarbeten samt mark- och anläggningsarbeten.
Ombyggnad av busshållplats samt VA-ledningar i Enköping
Objektet avser anläggande av ny dubbelsidig busshållplats med ombyggnad av anslutande körbana, övergångsställen och anslutande gång- och cykelbanor på och omkring Kungsgatan i Enköping. I projektet ingår även anläggande av ny vattenledning ca 310 m lång (tryckta/styrd borrning, delvis grävd) och ny spillvattenledning ca 30 m lång med tillhörande brunnar, ventiler, anslutningar, kopplingar, provning mm.
Tillbyggnad av affärshus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av affärshus, blomsterlandet.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt skylt.
Rivning av kontor i Enköping
Rivning av kontorshus/läkarmottagning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ändrat användningssätt av flerbostadshus.
Rivning av förråd i Enköping
Rivningslov för rivning av byggnad efter brand.
Byte av hiss i flerbostadshus i Enköping
Anmälan byte av befintlig hiss.
Rivning av telestation i Enköping
Anmälan för rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av uthus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av uthus/verkstad samt rivningslov.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för fasadändring samt ny planlösning industrilokal.
Ombyggnad av förskola i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov förskola 1 mars-31dec 2021.
Rivning av växthus i Enköping
Rivning av fyra stycken växthus.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov för schaktning och fyllning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.