Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 270 st.

Ombyggnad till lägenheter, kontor mm i Norrköping
Ombyggnad till lägenheter, kontor och kommersiella lokaler
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500. Bullervall och bullerplank. 13 km lång sträcka.
På- och ombyggnad av galleria i Motala
Påbyggnad med ca 110 st bostäder i 3-6 våningar och ombyggnad av affärslokaler. Utöver bostäderna ska området förbättras med en grönskande innergård, en vinterträdgård och gemensam takterrass med utsikt över Motalaviken.
Ombyggnad av kontor och galleria i Norrköping
Om och tillbyggnad av gallerian Spiralen. Tulpanen 18 & Liljan 6
Ny stadsdel i Valdemarsvik
Rivning och ombyggnad av några fastigheter. Nybyggnad av 3-4 kvarter.
Om och tillbyggnad för skolverksamhet i Linköping
Ny skolbyggnad för 80 elever, samt att bygga om och till den befintliga byggnaden för att inrymma en gymnastiksal/samlingssal.
Ombyggnad till kontor i Norrköping
Ombyggnad till kontorslokaler
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Öka elevantalet från 390 st till cirka 560 st.
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping
Upprustning, trygghetsskapande åtgärder, ny lekmiljö, nya träd.
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Utbyggnad av handelsplatsen Depot i Mantorp etapp 1
Ombyggnad och renovering av befintligt affärshus.
Utbyggnad av skola i Tannefors etapp 2
Utbyggnad med plats för ytterligare utbildningslokaler/kontor på 5 000 till 7 000 kvadratmeter
Underhållsbeläggning varm i Södermanland och Östergötlands län
Grupp D52 2022-204 inom Södermanlands län och grupp E1 2022-2024 (2025) inom Östergötlands län.
Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.
Invändig renovering och tillbyggnad av äldreboende i Hällestad
Tre huskroppar som dockas, skapar äldreboende om 20 lägenheter. Ombyggnation av befintiliga huskroppar.Tillbyggnad av äldreboende med ny matsal. Renovering av äldreboende med nya tät- och ytskikt, mm
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Byte av vatten och avlopp i samband med rot-renovering.
Utökning av handelsytor i Ingelsta, Norrköping
Utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt anläggande av 12 st parkeringsplatser.
Reinvestering av system för broavgifter på Motalabron, Sundsvallsbron och Skurubron
Projektet omfattar en komplett reinvestering av systemen för broavgifter på Motala och Sundsvallsbron samt ett nytt avgiftsystem på kommande nya Skurubron. Projektet omfattar ett nytt teknisktsystem samt drift och underhåll för att uppta brukaravgifter i minst 10 år. I systemet ingår tekniskutrustning på broarna samt ett gemensamt Data Service Center (DSC) där Transportstyrelsen hämtar passagedata så att fordonsägarna kan avgiftbeläggas.
Renovering av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad/omfattande renovering av SOL-boende innefattandes lägenheter, allmänna utrymmen och personaldelar.
Tillbyggnad av skola i Åby, Norrköping
Två mindre tillbyggnader samt renoveringsarbeten i bef. skolbyggnad och matsalsbyggnad.
Ombyggnad av lss boende i Norrköping
Renovering av 6 lägenheter kök och omklädningsrum.
Tillbyggnad av paketterminal i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Till alt nybyggnad av förskola i Linköping
Syftet med detaljplanen är att pröva utbyggnad av skola och förskola i två plan, vilket kräver andra byggnadshöjder än vad gällande detaljplaner medger.
Anpassning av gymnasieskola i Norrköping
Himmelstalund fd floristgymnasiet, anpassning lokaler
Ombyggnad till bostäder eller centrumverksamheter i Mjölby
Möjliggöra såväl bostäder som centrumverksamheter som t.ex. kontor eller hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 2
I denna etapp är det Målgränd 9-13 Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Om- och tillbyggnad av kontor i Mjölby
Avser om- och tillbyggnation av fastigheten kv Näcken 7 hus A för Omsorgs- och socialförvaltningens verksamhet Arbete och välfärd.
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Nya byggnader för skol- och idrottsändamål samt att säkerställa yta för idrottsändamål i form av befintlig isbana. Vidare syftar detaljplanen till att reglera naturmarken i anslutning till skolan för att kunna säkerställa erforderlig friyta.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Förhandsbesked för ändrad användning av förskola/skola.
Ombyggnad av väg i Finspång, etapp 3-5
Avser arbeten med ny gestaltning av Bergslagsvägen mfl inkl. gata, VA, belysning, el etc.
Ombyggnad av väg i Finspång, etapp 2
Avser arbeten med ny gestaltning av Bergslagsvägen, Bergslagstorget och Finsterwaldevägen inkl. gata, VA, belysning, el etc.
Påbyggnad av kontor i Norrköping
1 påbyggnad av vindsvåning till kontor.
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
Objektet består i huvudsak av ombyggnad och renovering kaj mm vid Tinnerbäckens utlopp samt Stångån (västra sidan); så som del av GC-väg, GC-bro, räcke i kaj, befintliga ledningar med mera i parkmiljö.
Ombyggnad till skola i Norrköping
Ombyggnad till grundskola
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 5
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Tillbyggnad av Ica Supermarket i Linghem
Tillbyggnad av Ica Himnahallen ca 550m² och 44 nya parkeringsplatser.
Bredbandsutbyggnad i Motala
Bredbandsutbyggnaden fortsätter i de norra delarna och kompletteras i de södra delarna.
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A)
Ombyggnad till hemtjänst i Norrköping
Ombyggnad av totalt 606 kvm BTA för ny verksamhet i befintliga lokaler. Nya rumsindelningar, nya ytskikt och ny utrymningsväg i trapphus.
Tillbyggnad av mottagningskök på skola i Norrköping
Tillbyggnad för nytt mottagningskök och serveringsdel samt ombyggnad av bef kök till diskrum, bef matsal samt befintliga omklädningsrum.
Ny vårdcentral för Familjeläkarna i Mjölby
Objektet avser att på totalentreprenad i Galleria Kvarnen, Mjölby, uppföra en ny vårdcentral med tandläkarmottagning för Familjeläkarna.
Nybyggnad av slamutlastningshus vid reningsverk i Norrköping
Objektet avser nybyggnad av en ny slamutlastningsbyggnad på Slottshagens reningsverk inklusive markarbeten samt installationer av slamsilo och slamavvattnare samt tillhörande processinstallationer.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
En ankomsthall som skall skapa ett mer gynnsamt flöde av in-och uttransporter. Ankomsthallen ses som en tillbyggnation av den befintliga lagerlokalen.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Hyrsegästanpassning
Ombyggnad av lokaler i Norrköping
Entreprenaden omfattar anpassning inom förhyrd lokal. Översiktligt ska befintliga rumsfunktioner inom kontorslokalen rivas och följande nya rumsfunktioner etableras: Besöksmottagning inklusive pentry och WC (39 kvm), Två konferensrum för 12-14 personer med särskilda ljuddämpningskrav (36 kvm), Teknikutrymme (ca 40 kvm) samt Arbetszon inklusive tre kontor/miljöer (ca 60 kvm). Fastighetsägare är Fastighets AB LE Lundberg.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av skola samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vadstena
Bygglov för ändrad användning från förskola till flerbostadshus samt tillbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Vadstena
Bygglov tillbyggnad hotell.
Renovering av förskola i Norrköping
Bygglov för fasadändring av förskola, samt ombyggnation och ändring av vvs.
Tillbyggnad av restaurang i Ödeshög
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Tillbyggnad av skola/matsal
Ombyggnad av flerbostadshus i Åtvidaberg
Ändrad användning av lokaler till bostäder samt ombyggnad av befintliga lokaler.
Ombyggnad av bostäder, handel och kontor i Valdemarsvik
Ombyggnad av bostäder, handel och kontor
Rivning av byggnader i Norrköping
Rivning av 20 000 kvm för nybyggnation av flerbostadshus
Sidoområdesåtgärder längs väg 51 mellan Svennevad-Finspång
Sidoområdesåtgärder på båda sidor av en 50 km lång sträcka. Montering av räcken, byte belysningsstolpar, förlängning av viltstängsel mm.
Ny IFAS-anläggning på Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping
Tekniska verken i Linköping AB (publ) önskar komma i kontakt med intresserade entreprenörer för dialogmöten inför kommande upphandling av en IFAS-anläggning på Nykvarns avloppsvattenreningsanläggning.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av gamla fabrikslokaler ca 10-20 tusen kvm
Ombyggnad av lokalgata samt ny infart mm i Norrköping
Upprustning av befintlig lokalgata från Lindövägen samt nybyggnad av gång- och cykelväg för nybyggnad av returpunkt, se projekt 1468040.
Utbyggnad av allmän platsmark i Norrköping etapp 1
Ombyggnation Takläggaregatan inklusive gata, gångbanor och belysning i syfte att anpassa höjd och utformning till ny kvartersmark. Justering av gång- och cykelväg utmed Kv. Balkongen. Ny belysning i kontaktledningsstolpar för gång- och cykelväg och spårområde samt ersätta buskar med staket på båda sidorna av spåret utmed Kv. Balkongen och Kv. Terrassen från Grundläggaregatan till spårvagnshållplats Hageby Vårdcentral.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för handelsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vadstena
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Utbyggnad av gata mm i Norrköping
Förlängning av Lenningsgatan ut till Linköpingsvägen.
Ombyggnad av gata mm i Norrköping
Korsningen Gamla Övägen-Ektorpsgatan är olycksdrabbad och behovet av att förbättra trafiksäkerheten har funnits under en längre tid. Korsningen kommer därför att smalnas av. Gång- och cykelpassagerna vid Beckershovsrondellen är olycksdrabbade och trafiksäkerheten behöver förbättras. Av och påfarterna till Riksvägen kommer därför att förses med farthinder i form av en ramp i storgatsten. Ett körfält tvärs Beckershovsrondellen tas bort och ersätts med bredare gång- och cykelväg. Längs Katrineholmsvägen har mätningar visat på höga hastigheter och behov finns av en bättre passage i höjd med Borggårdsvägen. Katrineholmsvägen kommer därför att smalnas av till ett körfält. Albrektsvägen har problem med höga hastigheter och passagen vid Klingsbergsgatan ska därför hastighetssäkras med en busskudde i vardera färdriktning. Även Hagebygatan har problem med hastighetsöverträdelser och behöver hastighetssäkras med en busskudde i vardera färdriktning vid passagen direkt norr om Söderleden.
Rivning av flerbostadshus i Linköping
Rivning 36 lägenheter med tillhörande uteplatser och förrådsbyggnader på Skattegården 101-106, Linköping efter en omfattande tak-/vindsbrand. Byggnaden är uppförd i tre våningar med ett lägre vindsplan, vindsplanet är bortrivet pga branden
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av kall lagerhall.
Utökning av camping mm i Valdemarsvik
Utveckling av camping mm
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad, fasadändring och invändig ombyggnation av handelsbyggnad.
Utvidgning av befintlig camping, småbåtshamn och badplatser i Ydre
Utvidgning av befintlig camping, småbåtshamn och badplatser vid sjön Östra Lägern.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Utbyggnad av infrastruktur i Sturefors
Området är nyetablerat och detta färdigställande blir den sista etappen i utbyggnaden. Den är därför begränsad till ett område som heter Blåeldsbågen.
Ombyggnad av gator i Linköping
Domkyrkogatan är ca 85 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 630 m2 och Hospitalsgränd är ca 74 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 467 m2.
Kollektivtrafikåtgärder i Östergötlands län
Avser hållplatserna Charlottes väg läge A och B vid väg 215 (Norrköping), Ljusfors bruk läge B vid väg 215 (Norrköping), Fornåsa läge B vid väg 1050 (Motala) och Vreta kloster kyrka läge A, B och C vid väg 215 (Linköping).
Nya ventilationsanläggningar till Linköpings slott
Entreprenaden omfattar installation av tre nya ventilationsanläggningar med därtill hörande arbeten samt iordningsställande av gamla sessionssalen till konferensrum.
Ombyggnad dubbel 40 kV Krokek
KROK - Krokek, dubbel 40 kV-anslutning.
Reparation av bro över järnväg vid Näkna
Kantbalksbyte. Bandel 422 Smt-Åby.
Upprustning av park i Linköping
Fridhemstorget Gottfridsberg
Rivning av flerbostadshus i Valdemarsvik
Projektet avsåg tidigare rivning av 2 våningar på 2 hus á 450 kvm, sedan nytt tak. Byggnaderna kommer nu att rivas helt.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.