Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 153 st.

Basunderhåll av Länsbanorna i Östergötland
Vintertjänster, besiktning, spårriktning, slipersbyten, rälsbyte, förutbestämt underhåll, felavhjälpning, skadehantering, nedbindning/demontering av strömavtagare. Banorna i Östergötland och östra Småland. Ca 555 000 spårmeter järnväg totalt. Option på ytterligare 2 år.
På- och ombyggnad av galleria i Motala
Påbyggnad med ca 110 st bostäder i 3-6 våningar och ombyggnad av affärslokaler. Utöver bostäderna ska området förbättras med en grönskande innergård, en vinterträdgård och gemensam takterrass med utsikt över Motalaviken.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Stångåstaden ska genomföra ROT av området Ryd i Linköping och kommer påbörja arbetet i området som benämns Område 26 med fastigheterna Ostformen 1, 2, 3 och 4. Projektet omfattar totalt 240 lägenheter inklusive markarbeten.
Tillbyggnad av industri mm i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, rivning av garagebyggnad samt marklov för anläggande av väg.
Basunderhåll väg område Kisa
Väglängd ca 1239 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av kommunhuset i Linköping
Avser ombyggnation av Kommunhuset Drottninggatan/Djurgårdsgatan och avser cirka 8600 kvm. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser, fas 1 - projektering och kalkyl, fas 2 - projektering och produktion.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter i tre etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av ca 80-100 lägenheter och påbyggnad med ca 25-30 lägenheter.
Ombyggnad av rådhus, Norrköping
Projektet avser in- och utvändig renovering med delvis nya planlösningar, ytskikt, installationer, åskskydd, Cafékök, fönsterrenovering, målning av trapphallar, utemiljö ink dränering och yttre VA arbete mm. Takbyte inkl. plåtdetaljer samt byte av ränndalar lämnas som optioner (avser byggentreprenad)
Påbyggnad för kontor och bostäder i Linköping
Tillbyggnad av två våningar samt ett indraget våningsplan på fastigheten.
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Om- & tillbyggnad av skola, skolkök och sporthall i Vadstena
Ytor Hus A totala BTA ca 1650 m2 Hus B totala BTA ca 2850 m2 Hus C totala BTA ca 370 m2 Hus D totala BTA ca 340 m2 Hus E totala BTA ca 685 m2 Bearbetad markyta ca 15 300 m2..
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Anpassning av station i Norrköping
Anpassning av station för ny 130kV-inmatning.
Utbyggnad av LSS boende i Motala
Tillskapande av 18 nya platser inom särskilt boende för äldre genom tillbyggnad av Åkervallen
Utökning av handelsytor i Ingelsta, Norrköping
Utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.
Tillbyggnad av skola i Åby, Norrköping
Två mindre tillbyggnader samt renoveringsarbeten i bef. skolbyggnad och matsalsbyggnad.
Badrumsrenovering/stamrenovering mm i flerbostadshus i Söderköping
Stamrenovering/badrumsrenovering av 160 lägenheter. Domherrestigen 4, 6, 8, 10, 12 och Talgoxestigen 1-6, 8-17
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Fasadändring av flerbostadshus samt installation av ftx.
Dynamiskt inköpssystem avseende tekniska konsulttjänster för Region Östergötland
Omfattar konsulttjänster inom följande områden: • Projektledning/Byggledning/Projekteringsledning • Projektering. Vi har ett ramavtal för de stora disciplinerna A, E, VVS, K och Brand och avser fortsätta med det avtalet. • Övriga tekniska konsulter - Specialistkompetens inom olika områden kopplade till Byggprojekt och fastighetsförvaltning.
Invändig renovering av skola i Norrköping
Invändig renovering av skolan
Utbyggnad av gator och ledningar i Linköping
Objektet består av utbyggnad av gator och ledningar för kommande exploatering av området. Ny utbyggnad och ombyggnad av Diskettgatan västerut samt ombyggnad av Diskettgatan österut framtill nord/sydlig gc-väg. Ny gc-väg från Diskettgatan ansluts till befintlig gc-väg i norr. Även breddning av Teknikringen mot Lambohovsleden samt nytt svängfält i Lambohovsleden ska utföras.
Badrumsrenovering och relining i flerbostadshus i Linköping
Renovering av badrum, sep. wc samt byte av el-central i samtliga berörda lägenheter. Totalt innefattar projektet 129 lägenheter med ytskiktsrenovering av våtrum samt vissa sep. wc enligt bilagd inventeringslista. Projektet innefattar relining av stående badrumsstam inkl. stick till badrum och sep. wc i fastigheternas samtliga lägenheter dvs. 173 st. Optioner ska lämnas på relining av avlopp i bottenplatta inkl. samlingsledning och markledning ut till nedstigningsbrunn och kommunalt nät.
Renovering/ombyggnad av lägenheter i flerbostadshus, Linköping
Projektet omfattar 10 st bostadshus med totalt 52 befintliga lägenheter med renovering av kök och badrum samt ytskiktrenovering, nya el och vvs-installationer, renovering av tvättstugor, nya lägenhetsförråd i källare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 4
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Anpassning för daglig verksamhet i Norrköping
Ombyggnation för lokalanpassning för Nyckelns dagliga verksamhet. Den dagliga verksamheten erbjuder social samvaro och aktivitet för personer med funktionsnedsättning mellan 18–67 år, och det är totalt 30-40 inskrivna. Upp till 30 personer kan komma vitsat samtidigt i byggnaden. Byggnaden kommer få nya ytor med vilorum, kök, träningskök, omklädningsrum, aktivitetsrum, kontorsarbetsplatser, nya ytskikt m.m.. Sammantaget uppgår LOA 762 m2 på två plan
Ombyggnad av industrihus i Finspång
Ombyggnad av hall, nya valsverk för batteritillverkning.
Renovering av idrottshall i Norrköping
Objektet avser Renovering av Idrottshall tillhörande De-Geergymnasiet. Byggnaden är byggnadsminne.
Till och ombyggnad av personallokal mm i Finspång
Till- och ombyggnad av personalbyggnad samt nybyggnad av maskinhall.
Markarbeten på gator i Motala
Upprustning av gator
Tillbyggnad av lager i Mjölby
Avser tillbyggnad av industri-/lager.
Ombyggnad av hamburgerrestaurang i Ödeshög
Ombyggnad av hamburgerrestaurang.
Ombyggnad av gata i Motala
Upphandlingen avser utförande entreprenad för att omvandla Östermalmsgatan till en stadsgata. Gatusträckan är cirka 1400 meter, gaturummets bredd är cirka 18 meter. Entreprenaden omfattar rivning, anläggningsarbeten, asfaltsarbeten, ledningsarbeten (dagvatten), plantering mm. Projektet är indelat i tre etapper med optioner på etapp 2 och etapp 3.
Om och tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Avser om och tillbyggnad av idrottshall i Norrköping. Hallen ska fungera som träning för volt/hoppträning med fyra hoppbanor.
Ombyggnad/anpassning av kontorslokaler i Norrköping
Sjöfartsverkets personal har växt och myndigheten har ett behov av att se över Sjöfartsverkets lokaler på huvudkontoret i Norrköping, så att dess yta nyttjas optimalt. Lokalerna består av ca 9 500 kvm fördelat på fyra (4) våningsplan med en personalstyrka på ca 470 st.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning från handelslokaler till kontor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Söderköping
Skönberga förskola kommer att byggas till ca 600 m2 och ca 200 m2 kommer att totalrenoveras. Nybyggda delar består av 2 st. förskoleavdelningar och personalutrymmen. Befintliga delar som renoveras består idag av mottagningskök, installationsutrymmen & personalutrymmen. De kommer efter renovering främst innehålla tillagningskök samt installationsutrymmen. Utemiljön kommer att uppdateras med lekmiljö, sociala ytor, förrådsbyggnader och delvis nytt VA. Objektet värms med fjärrvärme. Solcellsanläggning på tillbyggnad skola som option.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av bostäder samt övriga utrymmen inom Fastigheten Kv. Aspen 11. Optionspriser enligt nedan skall lämnas i bifogat anbudsformulär: Option 1: Tilläggsisolering och omputsning av fasader Hus M1 och M2. Option 2: Nytt yttertak Hus M1 och M2.
Renovering av affärshus Depot i Mantorp etapp 1
Ombyggnad och renovering av befintligt affärshus.
Ombyggnad av park i Norrköping
Projektet omfattar en totalrenovering av en lekmiljö. I entreprenaden ingår även belysningsarbeten i lekmiljön samt längs huvudpriostråket i parken.
Ombyggnad av läkarcentral i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad till vaccinationscentral, samt tillbyggnad och skylt.
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping etapp 1
Objektet består av upprustning av norra delen av Järnvägsparken. Järnvägsparken är en central och kulturhistoriskt viktig park i Linköping. Parken delas av Järnvägsaveny. Gångnätet förbättras och utökas så att fotgängare rör sig i fler delar av parken, vilket kan bidra till ökad trygghet och trivsamhet. Cykelstråk rustas upp och uppdelningen mellan gång- och cykeltrafik tydliggörs, för bättre tillgänglighet och för att främja hållbart resande. Träd och blommor planteras. Ny växtlighet bidrar till en ordnad, vacker och trivsam park samt bra mikroklimat i staden. Fler sittplatser skapas i parken, för att fler människor ska röra sig och vistas i fler delar av parken. Fontän och konstverk rustas upp. Belysning förbättras och utökas till fler delar av parken för att bidrar till en bättre upplevd visuell kontroll kvällstid och en större upplevd trygghet.
Ombyggnad av park i Johannelund, Linköping
Entreprenaden består av ombyggnad/ upprustning av befintlig stadsdelspark med lek- och aktivitetsmiljöer. Parken är totalt ca 30 ha stor. De delar som berörs av ombyggnaden omfattar framförallt de olika mötesplatserna i parken såsom leken, aktivitetsyta/ sport seniorgym, sittplatser under pergola, ytor runt den befintliga plaskdammen. Själva bassängen ska lämnas orörd. Nya träd och buskar planteras.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av befintligt kallager.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om stambyte i flerbostadshus.
Uppförande av kylcentral i Gärstad, Linköping
Tekniska Verken avser att bygga ett nytt fjärrkylnät med tillhörande ny kylproduktion inom Gärstad-Mörtlösa området i Linköping. Etapp 1 innefattar att bygga en ny absorptionskylmaskin samt ny distribution som ska anslutas till ett nytt fjärrkylnät. Den nya absorptionskylmaskinen ska inrymmas i befintlig byggnad på Gärstadområdet. I kylcentralen ska det installeras en Absorptionskylmaskin och kyltorn samt nödvändig utrustning för produktion och leverans av kyla. Den nya maskinen bör producera ca 4MW kyla. I kylcentralen ska det även installeras pumpar för distribution av fjärrkyla. Kylcentralen förväntas byggas ut i fyra etapper till totalt ca 15 MW produktion.
Ombyggnad av studentbostäder i Norrköping
Ombyggnad till 14 st studentrum med kök.
Ombyggnad av lägenheter i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus, fasadändring samt solceller.
Renovering av kaj 36 och 40 i Norrköpings Hamn
Kaj 36 är en gammal kaj som sedan länge spelat ut sin roll men där befintliga pollare på bakomvarande hamnplan fortfarande används vid förtöjning av fartyg till tungkranen. Kaj 36 ska rivas, byggas om under pågående hamndrift. Kaj 40 är också en gammal kaj där befintlig krönbalk börjat nå slutet av sin livslängd, befintliga pollare på krönbalken används fortfarande vid förtöjning av fartyg. Här utförs 2 st nya förtöjningspollare i ytan bakom den befintliga krönbalken. Pollarna fästs i 2 separata armerade betongfundament som hålls uppe av borrade stålrörspålar med tillhörande dragstag. Arbeten utförs under pågående hamndrift.
Ny skrubberanläggning till panna 3 vid Kraftvärmeverket (KV1) i Linköping
Tekniska verken har för avsikt att under hösten 2023 byta ut inredningen i skrubberanläggningen tillhörande Panna 3 (85 ton/h, ca. 3500 h/år) på Kraftvärmeverket i Linköping (KV1). Entreprenaden kommer att omfatta demontering samt nyinstallation av skrubberanläggning.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning kontor.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Påbyggnad av VA-kontoret i Söderköping, etapp 2
Objektet omfattar rivning av befintlig takkonstruktion ovan kontorsdel. Ny påbyggnad ovan befintlig kontorsbyggnad. Nya kontor, konferensrum, allmänna ytor, invändigt trapphus, wc, hcp-wc med dusch. Tillbyggnad nytt trapphus med hiss.
Rivning av byggnader på Butängen, Norrköping
Entreprenaden avser rivning av byggnaderna inom fastigheterna Sågaren:6, Stämplaren:6 (omrnr:2) och en byggnad på Vulkan:7 på området Butängen i Norrköping. Byggnaderna skall rivas för att ge plats för kommande spårkorridor av Ostlänken.
Byggledare basunderhåll väg i Östergötlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Upprustning av aktivitetspark i Skäggetorp, etapp 1
Parken upptar en yta på 8 hektar och innefattar många olika aktivitetsytor såsom fotbollsplaner, basketplan, utegym och lekplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av bilhall i Norrköping
Ny entré, byte av glaspartier mm
Rivning av industrihus mm i Finspång
Utvändig ändring av industribyggnad, Ändring av marknivå samt rivning av industribyggnad Hävla 3:2.
ROT-renovering av kasern i Kvarn, Borensberg
Avser en totalentreprenad för ROT av en kasern på Markstridsskolan i Kvarn.
Ombyggnad samt dränering av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra fuktisolering (dränering) av husgrund/källarvägg på fastigheten Bankeberg 14:67 samt att tillskapa två lägenheter i tidigare lokal på hus A i kvarteret med adress Fålåsavägen 1.
Om- och nybyggnad av cistern vid hetvattencentral i Ullstämma, Linköping
Avser tillverkning och installation av dubbelmantlad/invallad cistern inklusive rördragning från tank till anslutande rörledningar och pannhus. Den omfattar även modifiering/rivning av befintlig 1 000 m³ oljecistern.
Ytskiktsrenovering av serviceboende i Ljungsbro
Omfattar ytskiktsrenovering på Vretalidens serviceboende Evastigen 19-21. Entreprenaden avser ommålning av väggar i korridorer, trapphus, kontorsdelar, omklädningsrum, wc, förråd, matsal och tvättstuga.
Renovering av tätskikt på garagebjälklag i Norrköping
Omfattar rivning och nyanläggning av tätskikt på garagebjälklag på kv Planen 4 i Ektorp, Norrköping. Befintligt tätskikt är troligtvis från byggnadens byggår, 1967, och läcker. Främst vid husliv och vid bjälklagskant. Uppbyggnaden är papp med ovanliggande asfaltsmastix, slitytan är av asfalt. Objektet är beläget i i Ektorp i Norrköping, med adresserna Ektorpsgatan 22A-F, 24 A-C samt 30-46.
Ombyggnad av gata i Berga, Linköping
Lantvärnsmannen 1 Berga
Rivning av industribyggnad i Norrköping
Rivning av byggnaderna inom fastigheterna Lommen 2 och Lommen 5 på saltängen i Norrköping. Byggnaderna skall rivas för att ge plats för projektet Inre hamnen.
Lokalanpassning av mindre byggnad vid Linköpings garnison
Avser lokalanpassning av mindre byggnad vid Linköpings garnison. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Ombyggnad av reglerdamm i Norrköping
Projektet omfattar utrivning av reglerdammen Svängbågen samt återställning av naturlik sjötröskel och åfåra. Uppdraget inkluderar huvudsakligen anläggande av naturlik sjötröskel, utrivning av reglerdamm, biotoprestaurering av åfåra.
Renovering av fotbollsplan i Linköping
Objektet består av en fotbollsplan (storlek 11 mot 11) belysningsstolpar med tillhörande armatur. Runt fotbollsplanen finns en löparbana.
Utbyggnad av gc-banor vid Mårdtorpsgatan i Linköping etapp 3
Avser byggnation/breddning av gångbana på Mårdtorpsgatans södra sida in mot gatan till GC bana 4 m bred och ca 170 m lång och skyltas som gång- och cykelbana. Efter vändplan byggs befintlig GC-bana om till cykelfartsgata fram till ny förskola där en ny vändplan anläggs. Projektområdet är beläget utmed Mårdtorpsgatan och befintlig GC-väg i Mårdtorpsgatans förlängning.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Miljörenovering av yttertak på förskola i Mjölby
Avser miljörenovering/sanering av yttertak på Riddarängens förskola i Mantorp.
Ombyggnad av förskola i Boxholm
Ändrad verksamhetsförändring från skola till förskola, 10-12 barn och 3 personal.
Upprustning av park i Linköping
Mahoniadalen är i behov av upprustning. Parken ska få nya möbler och nya växter som kräver mindre skötsel. Även bron vid parken rustas upp.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Norrköping
Upphandlingen omfattar uppförande av solceller bestående av en eller flera komplett färdiga anläggningar i Ättetorp (beläget i Åby i Norrköping).
Renovering av vattenverk i Söderköping
Kommunen har under en längre tid arbetat för att förbättra produktionskapaciteten vid Fullerstad förbehandlingsverk. Ett varierande behov av dricksvatten över året samt en prognos som visar på ett ökat behov i närtid gör att åtgärder behöver vidtas för att optimera kapaciteten att producera filtrat vid förbehandlingsverket i Fullerstad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt rivning av del av byggnad.
Ombyggnad av park i Norrköping
Parken mellan Vägträffen och Fotbollsgatan ska rustas upp. Bredare cykelväg, varierande växter, sittplatser och en damm
Upprustning av bro i Linköping
Bron ska rustas upp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Spolning av stammar och dagvattenledning.
Färdigställande av lokal i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad färdigställa lokal i markplan i Kv. Eddan 11. Idag är lokalen stomren med framdragna installationer som ska anpassas.
Renovering av fotbollsplaner i Ryd, Linköping
Objektet består av två fotbollsplaner med intilliggande, omgärdande gräsytor. Fotbollsplanernas storlek är 7 mot 7 och 9 mot 9.
Ombyggnad av park i Linköping
Objektet består av Lingparken som ska rustas upp, en närpark med lekmiljö.
Nya utrymningstrappor till äldreboenden i Mjölby
Avser nyinstallation av utrymningstrappor på Slomarps gård, Folkungagården och Dackegården i Mjölby.
Tillgänglighetsanpassning i klubblokal i Norrköping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Grävarbeten i Tåkerns naturreservat
Befintlig invallningsvall vid Tåkern i Ödeshögs kommun skall renoveras genom att mittsektionen i vallen schaktas ur och ersätts med lermassor som finns i upplag i anslutning till vallen. I samband med schaktning skall alla stubbar och rötter på vallen tas bort. Vallen är ca 850 meter lång.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).