Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 193 st.

På- och ombyggnad av galleria i Motala
Påbyggnad med ca 110 st bostäder i 3-6 våningar och ombyggnad av affärslokaler. Utöver bostäderna ska området förbättras med en grönskande innergård, en vinterträdgård och gemensam takterrass med utsikt över Motalaviken.
Om- och tillbyggnad av skola i Mjölby
Avser renovering och tillbyggnad av Lagmansskolan i Mjölby kommun. I entreprenaden ingår även iordningställande av utemiljö. I tillbyggda delen ska bl.a nytt storkök upprättas. Nybyggnad ska utföras som ett PHI-passivhus och certifieras enligt PassiveHouse Classic.
Utbyggnad av skola i Mjölby
Tanken är att det ska bli en 5 parallelig F-3 skola.
Ombyggnad till kontor i Norrköping
Ombyggnad till kontorslokaler Gamla Andreas Kvarn
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping
Upprustning, trygghetsskapande åtgärder, ny lekmiljö, nya träd.
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Ombyggnad av rådhus, Norrköping
Invändig ombyggnad och renovering av mötesrum och kontor
Till och ombyggnad till skola i Motala
Till och ombyggnad av skola
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Om och tillbyggnad av skola i Vadstena
Renovering, om- och tillbyggnad av St Persskolan. Bedömd berörd yta ca 4000 m2. Gamla installationer rivs och ersätts med nya. Utöver detta ska en ombyggnad av nuvarande skolutemiljö utföras
Ombyggnad till trygghetsboende i Finspång
Ombyggnad av de 2 översta våningarna till trygghetsboende.
Om och tillbyggnad av förskola i Motala
Om- och tillbyggnad av förskola med en blivande total yta om 2015 m2 BTA. Projektet utgår från en verksamhetsanpassning där förskolan utökas från sex (6) till åtta (8) avdelningar. Dessutom sker utökning för så kallad dygnet-runt verksamhet i mindre omfattning.
Ombyggnad i skola mm i Norrköping
Totalrenovering av skolbyggnad uppförd i slutet av 1800-talet In och utvändig renovering med delvis nya planlösningar. Nya utrymningstrapphus tillskapas, hiss skall byggas, takrenovering, fönsterrenovering samt avfärgning fasad Del av fastigheten Östantill 1:2 och fastigheten Svalan 3
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt anläggande av 12 st parkeringsplatser.
Renovering av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad/omfattande renovering av SOL-boende innefattandes lägenheter, allmänna utrymmen och personaldelar.
Stambyte i flerbostadshus i Ektorp
Stambyte på 119 lägenheter
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 2
I denna etapp är det Målgränd 9-13 Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Invändig renovering av skola i Norrköping
Invändig renovering av skolan
Renovering av kajanläggning i Norrköping
Kajen Tallbacken är i behov av renovering. Kajen består av fyra dykdalber.
Rälsbyte längs Södra Stambanan mellan Mjölby-Norrköping
Delmängd 2023 ca 11 000 m räl ska vara klart 2023-11-30, delmängd 2024 ca 13 000 m räl ska vara klart 2024-11-30.
Markarbeten på gator i Motala
Upprustning av gator
Ombyggnad av elförsörjning till datacenter, Transportstyrelsen
Entreprenaden omfattar en ombyggnation av den inre elförsörjningen och ny kylanläggning/kylsystem för myndighetens datacenter. Fastighetsägare är Nyfosa AB.
Stambyte i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte av ca 50 lägenheter
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter i tre etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av 27 lägenheter och påbyggnad med ca 7-8 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad hus 71
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Motala
Ändat användningssätt från industri till butik, tillbyggnad samt fasadändring.
Ombyggnad/anpassning av kontorslokaler i Norrköping
Sjöfartsverkets personal har växt och myndigheten har ett behov av att se över Sjöfartsverkets lokaler på huvudkontoret i Norrköping, så att dess yta nyttjas optimalt. Lokalerna består av ca 9 500 kvm fördelat på fyra (4) våningsplan med en personalstyrka på ca 470 st.
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A)
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Tillbyggnad av idrottshall i Ödeshög
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av lysingskolans sporthall.
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Tillbyggnad av mottagningskök på skola i Norrköping
Tillbyggnad för nytt mottagningskök och serveringsdel samt ombyggnad av bef kök till diskrum, bef matsal samt befintliga omklädningsrum.
Ombyggnad av skola i Linköping
Ombyggnad av skola.
Ombyggnad av äldreboende i Valdemarsvik
Ombyggnad för demensboende
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av befintliga lokaler till förskola.
Ombyggnad till hemtjänst i Vikbolandet, Norrköping
Entreprenaden avser ombyggnad för ny verksamhet i befintliga lokaler. Det ingår ytskiktsrenovering invändigt med håltagning och installationsarbeten. Installation av ny bergvärmeanläggning samt ny ventilationsanläggning. Utvändigt arbeten med schakt för ledningar samt arbete med ny cykelparkering. Ombyggnad av totalt 460 kvm BTA.
Fasadåtgärder längs järnväg mellan Jakobshyttan-Degerön
Fönsteråtgärder, fönsterbyten, dörrbyten, ventilbyten och tilläggsisolering.
Relining av VA-ledningar i Motala 2022
Avser ledningsrenoveringar med flexibelt foder i befintliga avloppsledningar samt renovering av brunnar.
Rivning samt nybyggnad av kyrkcentrum/församlingshem i Linköping
Rivning av församlingshem samt nybyggnad av kylcentrum.
Ombyggnad av skolsalar i Motala
Ombyggnad och anpassning av skolsalar
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av gamla fabrikslokaler ca 10-20 tusen kvm
Ombyggnad av lokaler och lägenheter i flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av befintliga bostäder, ombyggnad av lokaler till lägenheter samt markarbeten på Adamstorpsvägen 10 och 12.
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Byte av tak och installation av solceller på samtliga 36 hus. Kommer att delas upp i 3 etapper med en etapp/ år.
Förstärkning av kaj i Valdemarsvik
Pågjutning av en bakåtförankrad spont vid utloppet av Fifallaån. Kajkanten är ca 30 meter lång och den nya pågjutningen blir ca 1,2 m bred Anledningen till åtgärden är dels för att skydda sponten mot korrosion i vattenlinjen dels hindra vatten att komma in på gräsytan bakom kajen. Vid höga vattenstånd kan vattnet i dagsläget fritt passera genom kajkrönet som utgörs av gabioner.
Badrumsrenovering i lägenheter i Linköping
Badrumsrenovering av 92 enheter inkl. byte av elcentral och takarmaturer i lägenheterna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Förhandsbesked för ändrad användning av samlingslokal till flerbostadshus.
Anläggande av konstgräs på fotbollsplan i Motala
Anläggande av konstgräsplan med SBR-granulat på befintlig gräsplan. Storlek som 11-manna. Optionspriser lämnas på annan typ av granulat (TPE-H), belysningsmaster inkl armaturer och bevattningssystem i mark.
Ombyggnad av konserthus i Åtvidaberg
Ändrad användning från verkstad till evenemangslokal samt fasadändring – dörr.
Renovering av förskola i Norrköping
Bygglov för fasadändring av förskola, samt ombyggnation och ändring av vvs.
Byte av överhettare vid panna 4, Gärstadsverket i Linköping
Entreprenaden består i att byta ut överhettarpaket i Panna 4 på Gärstadverket.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ombyggnad av Bergets förskola till grundskola
Ombyggnad av gata i Linköping
Ombyggnad av Repslagaregatan
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Söderköping
Tillbyggnad och fasadändring - livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnad.
Utbyggnad av infrastruktur i Sturefors
Färdigställa Blåeldsbågens och den allmänna platsmarkens utformning efter att husen byggts i området. Lokalgatornas ytskikt ska färdigställas med ett asfaltslager, gc-vägar grusjusteras och asfalteras, anläggande av växtbäddar för trädplantering och grönytor, samt anläggande av hastighetsreglerande åtgärder. Komplettering av dagvattenledningar. Flyttning belysningsstolpar och elkablar.
Ny krafttransformator vid mottagningsstation i Linköping
Avser upphandling av Krafttransformator 130/10 kV 30 MVA till Vikingstad för underhållsbyte.
Renovering av Ektorps fritidsgård i Norrköping
Objektet avser renovering av Ektorps fritidsgård.
Tillbyggnad av däcklager i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Tillbyggnad av däcklager i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Reparation av bro över järnväg vid Näkna
Kantbalksbyte. Bandel 422 Smt-Åby.
Invändig renovering i flerbostadshus i Kisa etapp 1
I denna etapp är det 29 st lägenheter som skall renoveras. Invändig renovering av ca 200 lägenheter.
Rivning av silo i Väderstad
Rivning av silo på ca 7 våningar och viss marksanering
Fönsterbyte i flerbostadshus i Finspång
Byte av fönster i 8 hus ca 300 fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utökning av camping mm i Valdemarsvik
Utveckling av camping mm
Byte av spill- dag och dricksvattenledningar i Norrköping
Byta ut spill-, dag- och dricksvattenledningarna i Frivaktsgatan
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om stambyte och ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av radhus i Motala
Ändring av bärande konstruktion.
Rivning av skola i Linköping
Rivningen avser befintliga Kungsbergsskolan inkl flera byggnader i Linköping.
Utveckling av stråk för cyklister och gående vid Tinnerbäcken i Linköping
Avser utveckling av stråket längs Tinnerbäcken öster om sjukhusområdet för att förbättra framkomligheten för cyklister och gående.
Utbyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
En fortsättning på cykelvägen – förbi Björkö friskola – fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp.
Utbyggnad av konstgräsplan mm i Linköping
Entreprenaden innefattar två objekt, på olika platser: 1. Byte av konstgräs på konstgräsplan ALG (vid Anders Ljungsteds Gymnasium), 11 mot 11 plan, 2. Byte av konstgräs på konstgräsplan Skarpans IP, 9 mot 9 plan.
Fönsterrenovering samt fasadarbeten på Vadstena slott
Vadstena slott, byggnaden uppfördes vid mitten av 1500-talet och är ett byggnadsminnesmärke sedan 1935. Entreprenaden omfattar målning av fönster samt tvättning och i förekommande fall stenrenoverings- och stenkonserveringsarbeten i fasad.
Ombyggnad dubbel 40 kV Krokek
KROK - Krokek, dubbel 40 kV-anslutning.
Finplanering på gata i Linköping
Vallastaden finplanering Hugo Theorells
Ombyggnad av gator i Norrköping
Ombyggnad av Vilbergsgatan och Urbergsgatan
Utbyte av vägskyddsanläggningar längs järnväg mellan Kimstad-Skärblacka
Utbyte av vägskydd vid vid 4 plankorsningar samt uppgradering med helbommar vid 1 plankorsning (Älvåsvägen).
Ombyggnad av gata i Berga, Linköping
Lantvärnsmannen 1 Berga
Utbyte av rökgasfläktar till avfallspannor vid KV50 i Linköping
Upphandlingen omfattar utbyte av tre rökgasfläktar inklusive motorer till avfallspannor inklusive leverans och installation samt demontage av befintliga fläktar.
Utbyte av brännarstyrning till oljepannor vid HVC Södra Wood i Kisa
Avser en totalentreprenad på utbyte av brännarstyrningen för två oljepannorna samt utvidgade fjärrstyrningsmöjligheter och funktioner. Befintliga äldre delar såsom styr- och reglersystem, säkerhetssystem och brännarstyrning ska ersättas/uppgraderas till dagens gällande norm inkl fjärråterställning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).