Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 211 st.

Ombyggnad till lägenheter, kontor mm i Norrköping
Ombyggnad till lägenheter, kontor och kommersiella lokaler
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 2
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Ombyggnad av kontor och galleria i Norrköping
Om och tillbyggnad av gallerian Spiralen. Tulpanen 18
Ombyggnad av kontor och galleria i Norrköping
Om och tillbyggnad av gallerian Spiralen. Liljan 6
Ombyggand av luftledning i Östergötland
FL1 S1-3, FL6 S1-2 vid Göta kanal Anpassning luftledning 400 kv
Ombyggnad till trygghetsboende i Finspång
Ombyggnad av de 2 översta våningarna till trygghetsboende.
ROT renovering i flerbostadshus i Finspång etapp 1-6
Rot renovering av sammanlagt ca 190 lägenheter. Kommer att delas upp i optioner.
Omläggning av dagvattennät vid Öhmansterminalen, Norrköping
Avser omläggning av dagvattennätet på Öhmansterminalen i Norrköpings hamn.
Invändig renovering av skola i Norrköping
Invändig renovering av skolan
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Åbylundsgatan och Skomakaregatan.
Utbyggnad av LSS boende i Motala
Tillskapande av 18 nya platser inom särskilt boende för äldre genom tillbyggnad av Åkervallen
Ombyggnad av elförsörjning till datacenter, Transportstyrelsen
Entreprenaden omfattar en ombyggnation av den inre elförsörjningen och ny kylanläggning/kylsystem för myndighetens datacenter. Fastighetsägare är Nyfosa AB.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Linköping
Smart front system, tak och ftx anläggning
Ombyggnad av väg i Finspång, etapp 3-5
Avser arbeten med ny gestaltning av Bergslagsvägen mfl inkl. gata, VA, belysning, el etc.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Ombyggnad av kooperativa hyresrätter i Åtvidaberg, etapp 5
Ombyggnad av äldreboende, demensboende
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 5
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Finspång
Tillbyggnad av kontorsbyggnad och industribyggnad.
Renovering av affärshus Depot i Mantorp etapp 1
Ombyggnad och renovering av befintligt affärshus.
Tillbyggnad av mottagningskök på skola i Norrköping
Tillbyggnad för nytt mottagningskök och serveringsdel samt ombyggnad av bef kök till diskrum, bef matsal samt befintliga omklädningsrum.
Rälsbyte längs Södra Stambanan mellan Mjölby-Norrköping
Delmängd 2023 ca 11 000 m räl ska vara klart 2023-11-30, delmängd 2024 ca 13 000 m räl ska vara klart 2024-11-30.
Tillbyggnad av idrottshall i Ödeshög
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av lysingskolans sporthall.
Renovering av dag och spillvattenledningar i Norrköping
Duplikatsystem (separata ledningar för dag- och spillvatten). Åtgärderna förväntas bidra till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. Styrestagatan är första området i Oxelbergen som vi separerar ledningar för dag- och spillvatten. Vi kommer även att bygga ett underjordiskt dagvattenmagasin i grönområdet mellan parkeringsytan och NT-huset.
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad och fasadändring av handelsbyggnad.
Rivning av byggnader i Butängen, Norrköping
Entreprenaden avser rivning av samtliga byggnaderna inom fastigheterna Bindgarnet:30, Eldaren:4 och Filaren:1 på området Butängen i Norrköping. Byggnaderna skall rivas för att ge plats för kommande spårkorridor av Ostlänken.
Utveckling av stråk för cyklister och gående vid Tinnerbäcken i Linköping
Avser utveckling av stråket längs Tinnerbäcken öster om sjukhusområdet för att förbättra framkomligheten för cyklister och gående. Ombyggnaden kommer att ske i flera etapper, varav denna etapp omfattar: Två nya trappor mellan GC-stråket och gatunätet på östra sidan av ravinen Breddning och omdragning av befintlig GC-bana En platsbildning med bänkar och plantering En stödmur med bakomliggande spont En trägångbana intill bäcken nere i ravinen. Gångstigar i stenmjöl intill bäcken och nya bänkar Nytt säkerhetsräcke längs GC-banan
Ombyggnad av äldreboende i Valdemarsvik
Ombyggnad för demensboende
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av befintliga lokaler till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Ändrad användning av kontorshus till bostäder.
Tillbyggnad av kontor i Åtvidaberg
Tillbyggnad industri- och lagerbyggnad med kontor i två plan.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av gamla fabrikslokaler ca 10-20 tusen kvm
Ombyggnad av gatukorsning i Mjölby etapp 1
Ombyggnad av korsningen Kungsgatan-Magasingatan
Underhåll av järnvägsbro över Skjutbosjön vid Finspång
Ommålning stål (bärverk, lager och räcke). Reparation förankringsbult och galler, durk och betongreparationer. Bandel 563.
Ombyggnad till lägenheter i flerbostadshus i Finspång
Ombyggnad från lokal till 8 st lägenheter.
Renovering av kaj i Linköping etapp 5
Stångån renovering kaj Tullbron-Stångebrobron (M)
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ombyggnad av Bergets förskola till grundskola
Nybyggnad av bredband i Finspångs kommun
Utbyggnad av fiberbaserat bredband till ca 200 hushåll/ fritidshus, ca: 50 nya kabelskåp /brunnar inom Finspång kommuns landsbygd.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Anmälan om ändring planlösning i industribyggnad.
Relining av VA-ledningar samt renovering av brunnar i Motala 2023
Objekten avser ledningsrenovering med flexibelt foder i befintliga avlopps-ledningar samt renovering av brunnar. Objekten är belägna inom Motala kommun samt Vadstena kommun .
Ombyggnad av äldreboende i Motala
En renovering och hyresgästanpassning är därför planerad att utföras. Efter renovering och anpassning ska korttidsboendet ha ytterligare 12 boendeplatser.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 5
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Ombyggnad av väg samt del av park i Mjölby
Objektet avser ombyggnad av Norra Strandvägen samt en ny entréyta till Stadsparken. Ombyggnationen innefattar även förläggning av markvärme.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av kontor i Finspång
Ändrad användning av lager till kontor/utbildningslokal.
Ombyggnad av bilhall i Norrköping
Ny entré, byte av glaspartier mm
Ombyggnad av hotell i Vadstena
Ombyggnad och tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Ny och ombyggnad av lekplats i Norrköping
Upprustning och nybyggnation av lekmiljön i Lagerlundaparken. Befintlig småbarnslek ska uppdateras med ny lekutrustning och nya fallskyddsområden. Delar av den befintliga utrustningen flyttas. Lekmiljön byggs ut med en pumptrackbana för hjullek. Ett asfaltstorg med tillhörande lekbuskage skapas mellan småbarnsleken och pumptracken för att binda ihop parken.
Utvändigt underhåll av affärshus i Linköping
Fasadändring av handelslokaler.
Utbyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
En fortsättning på cykelvägen – förbi Björkö friskola – fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp.
Rivning av skola i Linköping
Rivningen avser befintliga Kungsbergsskolan inkl flera byggnader i Linköping.
Utbyte av varukyla vid skola i Mjölby
Dackeskolan storkök ska byta Varukyla inklusive frys/kylrum.
Fönsterrenovering på Vadstena slott
Vadstena slott, byggnaden uppfördes vid mitten av 1500-talet och är ett byggnadsminnesmärke sedan 1935. Entreprenaden omfattar målning av fönster samt tvättning.
Renovering av ytskikt i flerbostadshus i Linköping etapp 1
Avser att på totalentreprenad utföra ytskiktsrenovering inom byggnaderna L6 och L7 inom Kv Aspen 11, Barfotegatan 1-3 i Linköping.
Ombyggnad av landsstatshus vid Linköpings slott
Landsstatshuset vid Linköpings slott är inredd som kontorslokaler med tillhörande biutrymmen. Entreprenaden omfattar installation av två nya ventilationsanläggningar med därtill hörande arbeten, ombyggnad till HWC samt ytskiktsunderhåll. I entreprenaden ingår byggnadsarbeten, målningsarbete, rörarbeten, ventilationsarbeten och styrarbeten.
Invändig renovering på kommunhuset i Åtvidaberg
Nya kommunhuset, invändig renovering
Renovering av kaj i Linköping etapp 6
Stångån, Renovering kaj Tullbron (L)
Utveckling av friluftsområde i Motala
Råssnäs och Charlottenborg i Motala och sedan spåret i Borensberg. På Råssnäsudden blir det led-lampor som sätts in. I övrigt blir det arbeten med elljusspåren i Karlsby och Älvan. I Karlsby har spåret varit avstängt efter stormar och träd som fallit.
Ombyggnad av reningsanläggning vid utebassäng på Stångebro, Linköping
Entreprenaden omfattar arbeten inom badvattenrening, el, VVS, styr samt brand. Största delen avser badvattenrening. I denna entreprenad ingår samordning med sidoentreprenad, såväl teknisk som tidsmässig. Sidoentreprenaden omfattar bygg-, mark- och VA-arbeten enligt handlingar som framgår under AFB.22, 07 Övriga handlingar. Sidoentreprenaden kommer att avropas genom Lejonfastigheters ramavtal för byggarbeten.
Reparation av vägbro i Skärblacka
Entreprenaden omfattar reparation av bro 40-2791-1. Bron ligger öster om Skärblacka bruk precis bredvid tågbron till Skärblackabruk.
Geomembrantätning av betongdamm vid Motala vattenkraftstation
Tekniska verken undersöker möjligheten att täta betongdammen vid Motala vattenkraftstation med geomembran. Leverantörer sökes med kunskap och erfarenhet av tätning av vattenkraftsdammar med geomembranteknik. Vidare krävs att leverantören kan genomföra installationer av geomembran under vatten.
Ombyggnad av gc-väg i Norrköping
Finspångsvägen Tråbrunna-Eriksberg
Upprustning av närlekplats i Linköping
Rågångens närlekplats i Skäggetorp ska rustas upp med ny lekutrustning och viss omdisponering av ytor.
Invändiga arbeten på gymnasieskola i Åtvidaberg
Hiss, ventilation och ombyggnad av kontor/mindre lokal
Rivning av förskola i Norrköping
Rivning av förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Finspång
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnad på Eldaren 4, Filaren 1 och Bindgarnet 30.
Tillbyggnad av spa i Vadstena
Tillbyggnad av SPAverksamhet hotell - glasad paviljong och gång.
Underhåll av dagvatten och avlopp vid museum i Åtvidaberg
Tak- och fönsterrenovering på Åssa
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola/förskola.
Utbyggnad av va och avlopp i Ydre
Ca 600 m vatten och avlopp
Upprustning av park i Linköping
Under hösten 2022 kommer det påbörjas en röjning av träd och buskar. 2023 kommer vi att möblera och plantera nytt i parken. Detta gör vi för att fler ska besöka, känna till och ta del av Jättegrytornas historia. Ett besök vid grytorna ska kunna ske tryggt och parken kommer lyftas för att upplevas mer trivsam och kunna bli en mötesplats utmed Klostergatan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).