Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 215 st.

Utbyggnad av biogasanläggning i Linköping
Syftet med denna upphandling är att minska utsläppen av koldioxid genom att öka biogasproduktionen som ett alternativ till fossila bränslen. Målet med en ny LBG-anläggning är att lägga till redundans vid den befintliga anläggningen och utöka biogasproduktionen av LBG. Omfattning I leveransomfattningen ingår en komplett LBG-anläggning bestående av bland annat uppgradering/polering, kondensering, lagring och exportsystem för påfyllning av lastbilar. Ett support- och serviceavtal ingår i upphandlingens omfattning.
Ombyggnad av kommunhuset i Linköping
Avser ombyggnation av Kommunhuset Drottninggatan/Djurgårdsgatan och omfattar bl a invändig lokalanpassning, nytt fläktrum och ventilationssystem, takomläggning, fönsterrenovering och fönsterbyten, fasadrenovering, markarbeten och finplanering av innergård. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser, fas 1 - projektering och kalkyl, fas 2 - projektering och produktion.
Tillbyggnad av industri mm i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, rivning av garagebyggnad samt marklov för anläggande av väg.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Platen i Motala
Avser om- och tillbyggnad av befintlig fastighet för Platens nya gemensamma lokaler i Motala. I uppdraget ingår rivningsarbeten, om- och tillbyggnad av befintlig byggnad, samt en ny byggnad inom befintlig fastighet. Platens ambition är att bygga den nya byggnaden i en huvudsakligen träbaserad stomme.
Om- & tillbyggnad av skola, skolkök och sporthall i Vadstena
Ytor Hus A totala BTA ca 1650 m2 Hus B totala BTA ca 2850 m2 Hus C totala BTA ca 370 m2 Hus D totala BTA ca 340 m2 Hus E totala BTA ca 685 m2 Bearbetad markyta ca 15 300 m2..
Ombyggnad till bostäder i Finspång
Möjliggöra en omvandling av det befintliga hotellet till bostäder, butiks- och verksamhetslokaler.
Geomembrantätning av betongdamm vid Motala vattenkraftstation
Tekniska verken undersöker möjligheten att täta betongdammen vid Motala vattenkraftstation med geomembran. Leverantörer sökes med kunskap och erfarenhet av tätning av vattenkraftsdammar med geomembranteknik. Vidare krävs att leverantören kan genomföra installationer av geomembran under vatten.
Ombyggnad av vård och omsorgsboende i Ydre
Solängens äldreboende som byggs om till Framtidens äldreboende
Anpassning av station i Söderköping
HS10 Söderköping parallellskydd fack 108, del av HS10 Förnyelse Söderköping.
Förnyelse av luftledning i Norrköping
130kV L3 SEKTORN-TRIANGELN förnyelse
Ombyggnad till lägenheter, kontor mm i Norrköping
Ombyggnad till lägenheter, kontor och kommersiella lokaler
Vägmarkeringar inom Östergötlands län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter i fyra etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av ca 62 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Kompletterar sina nuvarande äldre byggnader i tegel med nya som knyter ihop hela kvarteret.
Invändig renovering i flerbostadshus i Kisa etapp 2 mfl
Invändig renovering av sammanlagt ca 200 lägenheter.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Söderköping
Avser stam- och badrumsrenovering av 87 lägenheter (108 våtrum), med optioner på hustyp C med 24 respektive 21 lägenheter och våtrum inom området Kullborg i Söderköping. Objektets läge: Hustyp B: Ringvägen 34 C-O, Hustyp C: Ringvägen 32AB, 34AB.
Tillskapande av rum på äldreboende i Motala
Tillskapande av 18 rum i befintlig byggnad
Ombyggnad av trafikcentral i Norrköping
Utbyte av befintliga försörjningssystem, ny geoanläggning, nya teknikutrymmen, ny rumsindelning, nytt perimeterskydd.
Ny kylproduktionsanläggning i Mjärdevi, Linköping
Tekniska Verken avser att komplettera kylproduktionen inom Mjärdevi-området i Linköping. Alternativ 1 (anbudsområde 1): Entreprenaden innefattar att bygga en ny Ammoniakkylmaskin som ska anslutas till befintligt distrubition och fjärrkylnät i Mjärdevi. Den nya ammoniakkylmaskinen ska inrymmas i befintlig byggnad på Mjärdevi. Alternativ 2 (anbudsområde 2): Som alternativ avser B att bygga en ny Värmepump med naturligt köldmedium i lokalen som ska anslutas till befintligt kyldistrubition och fjärrvärmenät i Mjärdevi. Den nya Värmepumpen bör inrymmas i befintlig byggnad på Mjärdevi.
Till och ombyggnad av personallokal mm i Finspång
Till- och ombyggnad av personalbyggnad samt nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av kontor och omklädningsrum i Norrköping
Tillbyggnad av 13 nya kontorsplatser och omklädningsrum för ca 70 personer.
Om- och tillbyggnad av skola i Åby, Norrköping
Två mindre tillbyggnader samt renoveringsarbeten i bef. skolbyggnad och matsalsbyggnad.
Ombyggnad av lekplatser vid förskolor i Norrköping
Utemiljö skola och förskola 1.
Om- och tillbyggnad av förskola i Söderköping
Skönberga förskola kommer att byggas till ca 600 m2 och ca 200 m2 kommer att totalrenoveras. Nybyggda delar består av 2 st. förskoleavdelningar och personalutrymmen. Befintliga delar som renoveras består idag av mottagningskök, installationsutrymmen & personalutrymmen. De kommer efter renovering främst innehålla tillagningskök samt installationsutrymmen. Utemiljön kommer att uppdateras med lekmiljö, sociala ytor, förrådsbyggnader och delvis nytt VA. Objektet värms med fjärrvärme. Solcellsanläggning på tillbyggnad skola som option.
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Hamngatan
Utbyggnad av gata i Linköping
Östgötagatan (Västravägen-Vasavägen)
Anpassning för daglig verksamhet i Norrköping
Ombyggnation för lokalanpassning för Nyckelns dagliga verksamhet. Den dagliga verksamheten erbjuder social samvaro och aktivitet för personer med funktionsnedsättning mellan 18–67 år, och det är totalt 30-40 inskrivna. Upp till 30 personer kan komma vitsat samtidigt i byggnaden. Byggnaden kommer få nya ytor med vilorum, kök, träningskök, omklädningsrum, aktivitetsrum, kontorsarbetsplatser, nya ytskikt m.m.. Sammantaget uppgår LOA 762 m2 på två plan
Fasadrenovering på skola i Norrköping
Arbetsutförandet är, byte av ytterväggsstommen ( fasadskiva nedmonteras och återmonteras, yttre väggkonstruktion byts ut). Entreprenadområdet är indelat i 8 mindre etapper med 4 delar i varje etapp på grund av att verksamheten måste flytta undan vid störande arbete. Ställningen monteras upp och ner för varje etapp.
Fasadarbeten mm på flerbostadshus, Linköping
Fasad, fönster och takarbeten
Ombyggnad av kontor vid Spårvagnshallen i Norrköping
Projektet avser ombyggnad/renovering av kontorslokaler i Norrköpings Spårvägars vagnhall samt tillbyggnad av bef. trapphus i syfte att förbättra tillgängligheten. Viss iordningställning av förråds- och verkstadslokaler, parkeringsplatser etc ingår också i entreprenaden.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 6
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Renovering av kök och badrum i flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av kök -och badrum inkl. VVS-arbete i totalt 79 lgh. Projektet har placering Bohemsvägen 2-12 Ljungsbro, Linköping, fastighet: Malfors 4:94, Malfors 4:95.
Trimningsåtgärder längs E22 mellan trafikplats Ljura och Arkösundsrondellen
Trimningsåtgärd av signalreglerad korsning. Trafiksignaloptimering, Norra tillfarten breddas till 2 körfält, Västra frånfarten utökas till 3 fält västerut, Östra tillfarten utökas till 2 rakt framgående och separat vänstersvängfält, avvattningsåtgärder under bron, hastighetsdämpning i högersväng söderut.
Invändig renovering av simhalli Norrköping
Ut och invändiga arbeten på Centralbadet.
Renovering av konserthus i Norrköping
Löpande renovering av Kvarnholmen 7
Ombyggnad av hamburgerrestaurang i Ödeshög
Ombyggnad av hamburgerrestaurang.
Om och tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Avser om och tillbyggnad av idrottshall i Norrköping. Hallen ska fungera som träning för volt/hoppträning med fyra hoppbanor.
Byte av EKO-paket (panneko) vid panna 3, Kraftvärmeverket (KV1) i Linköping
Omfattar byte av EKO paket (PANNEKO) inkl. ångsotblåsare, panna 3 (effekt panna 3 är ca 60 MW fastbränslepanna) KV1, Linköping såsom totalentreprenad. Med totalentreprenad menas såsom bland annat, rivning av befintlig utrustning, konstruktion, tillverkning och montering av ny utrustning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus där man kommer att byta ut fönster, entrépartier, insättning av port, plåtarbeten, underhåll av uteplatser samt balkonger.
Spårarbete i Norrköping, etapp 3AB
Arbetet inom Sandtorp Etapp 3AB innefattar, ombyggnation samt nybyggnation av vägar, GC-vägar, dagvatten, gatubelysning, kanalisation för tele och fiber, parkytor, betongarbeten, rivning och nybyggnad av komplett spåranläggning, hållplatser samt markarbete för fjärrvärme. Inom Etapp 3AB ska rivning/demontering av befintlig spåranläggning samt nybyggnation av spåranläggning i sin helhet utföras sträckan mellan Söderledsbron och hållplatsen Bastuban. Utmed sträckan ska spåranläggningen byggas på egen banvall samt i gatumiljö även en ny vändslinga ska anläggas. Sandtorp etapp 3AB är indelad i 3 (tre) huvuddelar: HD1 Mark, Landskap, Spår, Betong, Belysning, Trafiksignal, Spårsignal och Kontaktledning HD2 Fjärrvärme HD3 Tele, Opto
ROT-renovering av kasern i Kvarn, Borensberg
Avser en totalentreprenad för ROT av en kasern på Markstridsskolan i Kvarn.
Hyresgästanpassning av butik i Norrköping
Hyresgästanpassning åt Coop.
Ombyggnad av gaturummet i Mjölby
Ombyggnad av gaturummet- Kungsvägen och korsningen Kungsgatan-Magasingatan
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stångådalsbanan Öst
Ombyggnad/utbyte av 4 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik; Bestorp Norra km 24+391, Bonäsvägen Bestorp km 24+866, Karltorpsvägen km 29+420, Karlsberg km 62+664. Bandel 841 mellan Linköping-Hultsfred.
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Rot renovering av flerbostadshus
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 1
Rot renovering av flerbostadshus
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A)
Till- och ombyggnad av församlingsgård i Åtvidaberg
Avser renovering och tillbyggnad samt installation av bergvärme i församlingsgård, Åtvidaberg.
Anläggande av konstgräs på fotbollsplan i Motala
Anläggande av konstgräsplan med SBR-granulat på befintlig gräsplan. Storlek som 11-manna.
Renovering av skola i Mjölby
Avser ut- och invändig renovering av Väderstad skola, Hus A. Ändring skola, fasadändring, ändring ventilation, brandskydd och planlösning.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad renovera 96 st balkonger av 9 st olika typer. Byggnaden Hus F i kvarteret Luftslottet 2 omfattar adresserna Lerlyckegatan 1 – 13, Solvändan 2 & 4 samt Vistvägen 36 i Linköping.
Takbyte samt installation av solcellsanläggning på Himmelstalundshallen i Norrköping
Avser byte/renovering av tak samt installation av solcellsanläggning på Himmelstalundshallen i Norrköping.
Renovering av skolbyggnad vid Kvarn, Fortifikationsverket
Avser en totalentreprenad för renovering av en skolbyggnad.
Nytt seriesystem på Norrköpings Flygplats
Objektet avser genomförande av nyförläggning av serieslinga för bansystem. Bana 09/27. Längd 2205 x 45 m. Bankod 4E. Instrumentlandningssystem CAT I i båda banriktningarna.
Ny krafttransformator till station M3 Gärstad i Linköping
Avser upphandling av Krafttransformator 130/10 kV till station M3 Gärstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Avser underhåll särskilt bevarandevärde av flerbostadshus.
Renovering och byte av vattenledningar i Norrköping
Som ett led i att säkra vattentjänster i övre Jursla kommer vi påbörja ett arbete med att renovera och byta ut befintliga vattenledningar i området. Korsningen Linnévägen/Rullstensvägen till slutet av Rullstensvägen, samt hela Knallvägen.
Ombyggnad av lager i Linköping
Byggnad kommer att flyttas från Ladugården 1 till Navet 5. Ombyggnad till lagerlokal samt anläggande av parkeringsplatser (10 st).
Modernisering av hissar åt Stångåstaden i Linköping
Avser ombyggnation av 12 hissar på: Hjälmsätersgatan 4a, 8a, 8b, Skattegården 3,4,5,6, Vasavägen 20,22 samt Vallavägen 6.
Utbyggnad av va-ledningar i Linköping etapp 1
Etapp 1 där byggstart är planerad till våren 2024. Vimarka 2:1, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:22, 2:25, 2:26, 2:36, 2:37, 2:38, 7:2, 6:1, 7:1 och Vårdsbergs-Hovetorp 1:4 Överföringsledningar mellan pumpstationen vid Sviestadån och området.
Tillbyggnad av affärshus mm i Linköping
Upprustning del av fasad, nytt dörrparti för burk och flaskåtervinningsrum och renovering och utbyggnad av lastkaj med tillhörande skärmtak
Omputsning och målning av kapell i Vikingstads kyrka
Omputsning och målning av kapell.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för om- tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Tillbyggnad av industri med lager.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Bygglov för fasadändring av handelsbyggnad, ny skylt samt ändring av befintlig butik till ytterligare butik.
Ombyggnad av gata och VA i Linköping
Objektet består av ombyggnad av St. Larsgatan på sträckan Drottninggatan till Storgatan ca 220 meter, anläggning av en hållplats, flytt av en hållplats samt ombyggnad av området med befintlig trädplantering på Trädgårdstorgets södra sida. I entreprenaden ingår även förnyelse av vattenledning i St. Larsgatan mellan Drottninggatan och Nygatan, ca 120 meter rörspräckning/infodring. Befintlig vattenledning är från 1920, dim 200 GJJ.
Tillbyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Ventilationsåtgärder i kök i Norrköpings kommun
Ventilationsåtgärder i kommunala kök.
Byte av taktuber på Panna 2 och 3 KV50, Gärstadsverket i Linköping
Syftet med upphandlingen är att handla upp en (1) Leverantör för att genomföra byte av taktuber på Panna 2 och 3 KV50, Gärstadverket.
Hissarbeten på gymnasium i Åtvidaberg
Hissarbeten på gymnasieskola
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av butik till restaurang , fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping
Upphandlingen omfattar uppförande av solceller på två huskroppar i området Ringdansen, Norrköping. Arbetet kommer att genomföras i två delar, där installation per huskropp utgör en huvuddel.
Relining av VA-ledningar 2024 i Motala kommun
Objekten avser ledningsrenoveringar med flexibelt foder inklusive serviser och renovering av brunnar. Objekten är belägna inom Motala kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Avser fasadändring, byte av tak och fönster på flerbostadshus i Motala.
Ny spårvagnstvätt till tvätthall i Norrköping
Avser leverans och installationer av ny tvättmaskin, inklusive spillvattenåtervinningsanläggning och reningsanläggning för spillvatten från tvätt, Tvätt utrustning placeras i tvätthall 171. Pump och reningsutrustning placeras i teknikrum 168.
Utvidgning av befintlig camping, småbåtshamn och badplatser i Ydre
Utvidgning av befintlig camping, småbåtshamn och badplatser vid sjön Östra Lägern.
Ommålning av kontor i Mjölby
Ommålning av kontor.
Byte av fasad och fönster på flerbostadshus i Motala
Byte av fasad och fönster och tillbyggnad av skärmtak.
Omtoppning av skuldror på Norrköpings Flygplats
Objektet avser utförande av fräsning och asfaltering skuldror på Norrköpings flygplats, yta ca 17 600 m2. Kontraktsarbetena ska i sin helhet vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2024-05-30.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad samt inre ombyggnation.
Takarbeten på kontor i Linköping
Bygglov för fasadändring av kontor (taklucka) samt anmälningspliktiga åtgärder.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tak och fasadarbeten på skola i Norrköping
Tak och fasadarbeten på skola.
Upprustning av lekplats i Linköping
Avser ombyggnad av befintlig lekplats i Fridhemsparken, ca 2600 kvm.
Inglasning av veranda på klubbhus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus samt installation av eldstad.
Förbättring av promenadstråk i Norrköping
Växtbäddsrenovering/förbättring av växtbäddar. Tillföra blommande växtmaterial, lökplanteringar. Anpassa möblering med nya parksoffor och papperskorgar enligt vårt möbleringsprogram för promenaderna. Renovering av markmaterial i stenmjölsgången.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus i Norrköping
Objektet avser fönster- och balkongdörrsbyte med kvarboende på fastigheten Pokalen 27.
Fasadrenovering på fastighet i Norrköping
Befintlig byggnads fasad består av en putsad yttervägg av tegel. Putssläpp förekommer särskilt vid fönstersmygar. Läckage från takfoten som har orsakat skadorna på fasaden är nu åtgärdade. Alternativ 1: Lagning av puts och avfärgning av fasad. Alternativ 2: Tilläggsisolering samt ny puts och avfärgning av fasad
Trafiksäkerhetsåtgärder genom Krokek
För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).