Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
In och utvändiga arbeten på kontor och galleria i Norrköping
Möjliggöra ombyggnader av befintliga byggnader för att utöka verksamheter och medge redan befintliga avvikelser från gällande stadsplan.
Tillbyggnad av industri mm i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, rivning av garagebyggnad samt marklov för anläggande av väg.
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Anpassning av station i Norrköping
Anpassning av station för ny 130kV-inmatning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Kompletterar sina nuvarande äldre byggnader i tegel med nya som knyter ihop hela kvarteret.
Ombyggnad av trafikcentral i Norrköping
Utbyte av befintliga försörjningssystem, ny geoanläggning, nya teknikutrymmen, ny rumsindelning, nytt perimeterskydd.
Tillbyggnad av kontor och omklädningsrum i Norrköping
Tillbyggnad av 13 nya kontorsplatser och omklädningsrum för ca 70 personer.
Om- och tillbyggnad av skola i Åby, Norrköping
Två mindre tillbyggnader samt renoveringsarbeten i bef. skolbyggnad och matsalsbyggnad.
Ombyggnad av lekplatser vid förskolor i Norrköping
Utemiljö skola och förskola 1.
Fasadrenovering på skola i Norrköping
Arbetsutförandet är, byte av ytterväggsstommen ( fasadskiva nedmonteras och återmonteras, yttre väggkonstruktion byts ut). Entreprenadområdet är indelat i 8 mindre etapper med 4 delar i varje etapp på grund av att verksamheten måste flytta undan vid störande arbete. Ställningen monteras upp och ner för varje etapp.
Ombyggnad av kontor vid Spårvagnshallen i Norrköping
Projektet avser ombyggnad/renovering av kontorslokaler i Norrköpings Spårvägars vagnhall samt tillbyggnad av bef. trapphus i syfte att förbättra tillgängligheten. Viss iordningställning av förråds- och verkstadslokaler, parkeringsplatser etc ingår också i entreprenaden.
Invändig renovering av simhalli Norrköping
Ut och invändiga arbeten på Centralbadet.
Renovering av konserthus i Norrköping
Löpande renovering av Kvarnholmen 7
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus där man kommer att byta ut fönster, entrépartier, insättning av port, plåtarbeten, underhåll av uteplatser samt balkonger.
Utbyggnad av järnväg i Norrköping
Herstadberg 9:1 (järnvägsmark Ingelsta golfbana – Slottshagen), Kvillinge
Trimningsåtgärder längs E22 mellan trafikplats Ljura och Arkösundsrondellen
Trimningsåtgärd av signalreglerad korsning. Trafiksignaloptimering, Norra tillfarten breddas till 2 körfält, Västra frånfarten utökas till 3 fält västerut, Östra tillfarten utökas till 2 rakt framgående och separat vänstersvängfält, avvattningsåtgärder under bron, hastighetsdämpning i högersväng söderut.
Hyresgästanpassning av butik i Norrköping
Hyresgästanpassning åt Coop.
Lokalanpassningar på korttidsboende i Norrköping
Lokalanpassningar av korttidsboende
Nytt seriesystem på Norrköpings Flygplats
Objektet avser genomförande av nyförläggning av serieslinga för bansystem. Bana 09/27. Längd 2205 x 45 m. Bankod 4E. Instrumentlandningssystem CAT I i båda banriktningarna.
Takbyte samt installation av solcellsanläggning på Himmelstalundshallen i Norrköping
Avser byte/renovering av tak samt installation av solcellsanläggning på Himmelstalundshallen i Norrköping.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Avser underhåll särskilt bevarandevärde av flerbostadshus.
Renovering av polishuset i Norrköping
Renovering av polisstationen i Norrköping.
Installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping
Upphandlingen omfattar uppförande av solceller på två huskroppar i området Ringdansen, Norrköping. Arbetet kommer att genomföras i två delar, där installation per huskropp utgör en huvuddel.
Ny spårvagnstvätt till tvätthall i Norrköping
Avser leverans och installationer av ny tvättmaskin, inklusive spillvattenåtervinningsanläggning och reningsanläggning för spillvatten från tvätt, Tvätt utrustning placeras i tvätthall 171. Pump och reningsutrustning placeras i teknikrum 168.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Omtoppning av skuldror på Norrköpings Flygplats
Objektet avser utförande av fräsning och asfaltering skuldror på Norrköpings flygplats, yta ca 17 600 m2. Kontraktsarbetena ska i sin helhet vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2024-05-30.
Tak och fasadarbeten på skola i Norrköping
Tak och fasadarbeten på skola.
Ombyggnad av gator mm i Norrköping
Projektet omfattar att utföra ombyggnation av delar av Knäppingborgsgatan och Generalsgatan på grund av sättningar. Projektet omfattar även renovering av växtbäddar för befintliga träd. Ingår även belysning.
Fasadrenovering på fastighet i Norrköping
Befintlig byggnads fasad består av en putsad yttervägg av tegel. Putssläpp förekommer särskilt vid fönstersmygar. Läckage från takfoten som har orsakat skadorna på fasaden är nu åtgärdade. Alternativ 1: Lagning av puts och avfärgning av fasad. Alternativ 2: Tilläggsisolering samt ny puts och avfärgning av fasad
Förbättring av promenadstråk i Norrköping
Växtbäddsrenovering/förbättring av växtbäddar. Tillföra blommande växtmaterial, lökplanteringar. Anpassa möblering med nya parksoffor och papperskorgar enligt vårt möbleringsprogram för promenaderna. Renovering av markmaterial i stenmjölsgången.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus i Norrköping
Objektet avser fönster- och balkongdörrsbyte med kvarboende på fastigheten Pokalen 27.
Trafiksäkerhetsåtgärder genom Krokek
För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Norrköping
Denna entreprenad omfattar om och tillbyggnad av ventilationsinstallationer inklusive styr och övervakning för att skolan ska kunna bedriva undervisning för större grupper. I denna entreprenad skall även ventilationsinstallationer till köket bytas ut.
Rivning av grundskola i Vilbergen
Rivning av skola för ca 300 elever
Underhållsarbeten på räddningststation i Åby
Ombyggnad av takfönster mm på Kvillinge Räddningsstation.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbeten vid Åbackarna.
Rivning av verksamhetslokaler i Norrköping
Rivning av verksamhetslokaler. Rivningen kommer att ske i 3 etapper.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Avser tillbyggnad av lager med entresolplan Karlavagnen 25,26.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, tomt 502.
Utbyggnad av pumphus i Norrköping
Utbyggnad av befintlig byggnad som fungerar som pumphus/reningsanläggning för dricksvatten.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Anmälan om ändring i bärande konstruktion i handelsbyggnad.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Norrköping
Puts och målning av fasad.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Fasadändring på flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av lager i Norrköping
Bygglov för fasadändring av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i industribyggnad, ändrad användning samt fasadändring.
Fasadändring på industrihus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Anmälan om ändring av planlösning i industribyggnad.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).