Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Förnyelse av luftledning i Norrköping
130kV L3 SEKTORN-TRIANGELN förnyelse
Renovering av äldreboende i Norrköping
Möjliggöra kontorsändamål i huvudbyggnaden Lennings sjukhem. Kneippen 1:1 och Bollen 5 (Lenningska parken), Kneippen
Anpassning av station i Norrköping
Anpassning av station för ny 130kV-inmatning.
Om- och tillbyggnad av skola i Åby, Norrköping
Två mindre tillbyggnader samt renoveringsarbeten i bef. skolbyggnad och matsalsbyggnad.
Ombyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Åby
Möjliggöra omvandling av industribyggnad till bostad och verksamheter som inte är störande. Därutöver är syftet att också bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad. Restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Utbyggnad av godsspår i Norrköping
Utbyggnad av nordvästra godsspåret
Om och tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Avser om och tillbyggnad av idrottshall i Norrköping. Hallen ska fungera som träning för volt/hoppträning med fyra hoppbanor.
Spårarbete i Norrköping, etapp 3AB
Arbetet inom Sandtorp Etapp 3AB innefattar, ombyggnation samt nybyggnation av vägar, GC-vägar, dagvatten, gatubelysning, kanalisation för tele och fiber, parkytor, betongarbeten, rivning och nybyggnad av komplett spåranläggning, hållplatser samt markarbete för fjärrvärme. Inom Etapp 3AB ska rivning/demontering av befintlig spåranläggning samt nybyggnation av spåranläggning i sin helhet utföras sträckan mellan Söderledsbron och hållplatsen Bastuban. Utmed sträckan ska spåranläggningen byggas på egen banvall samt i gatumiljö även en ny vändslinga ska anläggas. Sandtorp etapp 3AB är indelad i 3 (tre) huvuddelar: HD1 Mark, Landskap, Spår, Betong, Belysning, Trafiksignal, Spårsignal och Kontaktledning HD2 Fjärrvärme HD3 Tele, Opto
Ombyggnad av biologisk kväverening vid Slottshagens ARV i Norrköping
I framtiden vid 250 000 pe, beräknas det att kvävereningen och efterpolering behöver kunna ta emot 6 000 m³/h, klara en större belastning samtidigt som utsläppskraven skärps. Därför behöver kvävereningen och efterpolering på Slottshagens reningsverk designas och byggas om.
Ombyggnad av park i Norrköping
Projektet omfattar en totalrenovering av en lekmiljö. I entreprenaden ingår även belysningsarbeten i lekmiljön samt längs huvudpriostråket i parken.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om ändring planlösning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Ombyggnation av butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Återuppbyggnad av flerbostashus
Rivning av grundskola i Vilbergen
Rivning av skola för ca 300 elever
Renovering av kaj 36 och 40 i Norrköpings Hamn
Entreprenaden är uppdelad i 2 st områden för kaj 36 respektive kaj 40. Kaj 36: - Installation/uppföljning av kontrollprogram geoteknik - Schakt/fyll på land och i vatten - Dragning och kapning gamla pålar - Installation av ca 60m spont inklusive stag och hammarband. - Form, armering och betongarbeten för ny krönbalk och installation av 2 st pollare - Rivning av gamla kaj 36 ca 50m inklusive stag - Släntjustering Kaj 40: - Installation/uppföljning av kontrollprogram geoteknik - Schakt och fyll på land (delvis i vatten). - Borrning av 26 stålrörspålar och tillhörande dragstag i berg. - Form, armering och betongarbeten för 2 st nya pollarfundament - Installation av 2 st pollare
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Rivning av industrihus i Norrköping
Anmälan om rivning av industribyggnad.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Norrköping
Upphandlingen omfattar uppförande av solceller bestående av en eller flera komplett färdiga anläggningar i Ättetorp (beläget i Åby i Norrköping).
Ombyggnad av reglerdamm i Norrköping
Projektet omfattar utrivning av reglerdammen Svängbågen samt återställning av naturlik sjötröskel och åfåra. Uppdraget inkluderar huvudsakligen anläggande av naturlik sjötröskel, utrivning av reglerdamm, biotoprestaurering av åfåra.
Rivning av industribyggnad i Norrköping
Rivning av byggnaderna inom fastigheterna Lommen 2 och Lommen 5 på saltängen i Norrköping. Byggnaderna skall rivas för att ge plats för projektet Inre hamnen.
Tillgänglighetsanpassning i klubblokal i Norrköping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Dagvattenhantering i Norrköping
Gräsytan intill Nyköpingsvägen, straxt söder om Gästgivarevägen.
Rivning av verksamhetslokaler i Norrköping
Rivning av verksamhetslokaler.
Invändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad, fasadändringar samt parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad med balkong samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Fasadändring av industribyggnad.
Byte av fasad på lager i Norrköping
Fasadbyte av lagerbyggnad.
Flytt av entré på flerbostadshus i Norrköping
Flytt entré på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Fasadändring av industribyggnad.
Fasadändring på affärshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av handelsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).