Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av hetvattencentral i Inre hamnen, Norrköping
Eon kommer nu att arrendera området i hamnen fortsättningsvis till 2021 och därefter ska anläggningen rivas.
Underhållsbeläggning tank inom Östergötlands och Gotlands län
Grupp E1 tank 2021-2023 inom Östergötlands län samt grupp 1 tank inom Gotlands län. Avtalstid 2 år för Gotlands län och 3 + 1 år för Östergötlands län.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Avser renovering och till viss del ändring av planlösning för ombyggnad till en för- och lågstadieskola. BTA för hela byggnaden är 2005 m2. Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av nytt mottagningskök, ombyggnad av matsal samt diskrum mm kommer ske vid senare tillfälle.
Justering av räls på spårväg i Norrköping
För huvuddel 1: Projektet omfattar ombyggnation av spår/mark, kontaktledning, trafiksignal För huvuddel 2: Projektet omfattar nyanläggning av VA-ledningar. Spårbytet på Nygatan kommer alltså att ske i etapper mellan april och november 2021 och det nya spåret byggs på ett nytt sätt som innebär att spåret ska läggas i en betongkonstruktion. Det betyder att de befintliga spåren behöver grävas bort först. Efter det kommer Nodra att byta sina VA-ledningar och sedan läggs en betongkonstruktion med det nya spåret i. Det här sättet att bygga på ger spåren betydligt bättre livslängd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning och ombyggnad av lokaler till lägenheter, Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Ruddammen 8.
Ombyggnad av utbildningslokal i Norrköping
Ombyggnad av del av industribyggnad till yrkesutbildningar.
Upprustning av regleringsdammar i Kolmården, Norrköping
Upprustning av regleringen på olika dammar i Kolmården
Omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Smedby
Upphandlingen omfattar omläggning och nybyggnation av ledningar för dagvatten och VA i allmän platsmark inklusive en pumpstation för spillvatten och en reningsanläggning för dagvatten kallad Vault-anläggning.
Ombyggnad av elsystem vid Borgs vattenverk i Norrköping
Projektet avser ombyggnad av elsystem på Nodras anläggning för vattenproduktion (Borg) i Norrköping. Projektet består av 3 st huvudsakliga entreprenader: E1 - Reservkraft med tankar, E2 - Ställverksbyggnader med innehåll samt E3 - Elmontage balance of plant (BoP).
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Planer för ändrad användning av del av handelsbyggnad till restaurang.
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Ombyggnad till skola i Norrköping
Ombyggnad till grundskola
Stambyte i flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning. Projektets syfte är att utveckla Vilbergsparken med en blå- och grönstruktur för att möta framtida klimatutmaningar, bidra till en hållbar dagvattenhantering och skapa en attraktiv miljö för lek, sport och fritid. Huvuddel 1: Mark och El Utbyggnad av park med markarbeten, finplanering, naturlek, vegetation, damm, el och belysning, gång- och cykelstråk genom parken, parkutrustning, skyltar, VA-arbeten och skötsel under garantitiden m m. Huvuddel 2: VA Utbyggnad av park med damm, markarbeten, finplanering, vegetation och VA-arbeten m m.
Ombyggnad av snabbfiltratledningar mm vid Borgs vattenverk i Norrköping
Entreprenaden omfattar ombyggnad, demontering och tillbyggnad av snabbfiltratledningar med tillhörande kringutrustning inne i processbyggnaden samt i marken mellan processbyggnaden och befintliga långsamfilter på Borgs vattenverk i Norrköping.
VA arbeten mm i Skarphagen
Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark.
Ombyggnad av lokalgata samt ny infart mm i Norrköping
Upprustning av befintlig lokalgata från Lindövägen samt nybyggnad av gång- och cykelväg för nybyggnad av returpunkt, se projekt 1468040.
Grundförstärkning av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av konstruktion i flerbostadshus, grundförstärkning.
Teknisk specialist inom geodetisk mätteknik till Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett plus ett plus ett år.
Tillfartsvägar till verksamhet inom kv Danmark och Island i Norrköping
Projektet omfattar justering och komplettering av befintlig lokalgata, från Lindövägen till kvarteret Danmark och Island, inklusive ny asfaltstopp, ny gång- och cykelväg och ny belysning. Tillskapande av en ny infartsväg från Sjötullsgatan över Ljura bäck via befintlig järnvägsbro in till kvarteret Island.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ev stambyte och byte av dörrar
Hyresgästanpassning av kontor i Norrköping
Hyresgästanpassning av gamla skollokaler/kontor. Ev kommer underhållsarbete också att ingå
Ombyggnad av gata mm i Norrköping
Korsningen Gamla Övägen-Ektorpsgatan är olycksdrabbad och behovet av att förbättra trafiksäkerheten har funnits under en längre tid. Korsningen kommer därför att smalnas av. Gång- och cykelpassagerna vid Beckershovsrondellen är olycksdrabbade och trafiksäkerheten behöver förbättras. Av och påfarterna till Riksvägen kommer därför att förses med farthinder i form av en ramp i storgatsten. Ett körfält tvärs Beckershovsrondellen tas bort och ersätts med bredare gång- och cykelväg. Längs Katrineholmsvägen har mätningar visat på höga hastigheter och behov finns av en bättre passage i höjd med Borggårdsvägen. Katrineholmsvägen kommer därför att smalnas av till ett körfält. Albrektsvägen har problem med höga hastigheter och passagen vid Klingsbergsgatan ska därför hastighetssäkras med en busskudde i vardera färdriktning. Även Hagebygatan har problem med hastighetsöverträdelser och behöver hastighetssäkras med en busskudde i vardera färdriktning vid passagen direkt norr om Söderleden.
Underhållsmuddring av hamn i Norrköping
Arbetena i denna entreprenad omfattar underhållsmuddring. Arbetsområdet är beläget i Norrköpings hamn och omfattar ca 100 ha, från hamnens inre delar invid Öhmansterminalen ut till fyren Stora Juten.
Utrymningsåtgärder vid Linghallen i Norrköping
Avser Brandskyddsåtgärder i Linghallen. Skapande av passage i källarvåning, komplettering med ny utrymningstrapp från läktare, anordnande av brandcellsgränser mot trapphus mm, förstärkning av vissa bef dörrar avseende brandskydd, komplettering med nya dörrar. Uppgradering av brand och utrymningslarm (utföres som sidoentreprenad).
Ombyggnad av gator i Norrköping
Ombyggnad av Vilbergsgatan och Urbergsgatan
Reparation av broar i Norrköping
Byte av kantbalkar och räcken samt byte av tätskikt på 4 broar.
Rivning av förskola i Kolmården
Rivning av förskola
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Utökade lokaler för restaurang.
Ombyggnad av bageri i Norrköping
Utökning av bageri.
Montering av fiskräknare mm i Lekbäcken, Norrköping
Projektet omfattar torrläggning av nedre delen av lekbäcken, avjämning nedre delen av lekbäckens naturliga åfåra, montering av kontrollstation för fiskräknare, åtgärder i lekbäckens tekniska del för att förhindra isbildning och en option som avser installation av värmeslingor i lekbäckens tekniska del.
Ombyggnad av omklädningsrum vid skola i Norrköping
Entreprenaden avser ombyggnation av omklädningsrum, wc:n och entré. Rivningsarbeten av befintliga väggar och ytskikt, håltagningar för nya installationer såsom el, & vvs. Nytt ventilationsaggregat placering i källare. Rivning och nyinstallationer utav VVS och EL arbeten för den nya planlösningen, passersystem på dörrar.
Ombyggnad av bäck i Norrköping
Ombyggnad för ny fiskräknare mm.
Byte av belysning och parksoffor i Järnvägsparken, Norrköping
Projektet omfattar utbyte av befintlig belysning samt inköp och montering av parksoffor i Järnvägsparken.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivningslov för rivning av förskola/skola.
Tillbyggnad av djurpark i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av djurhållningsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av flerbostadshus, vvs.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Anmälan om ändring planlösning i handelsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad med entresolplan samt vvs-installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av padelhall i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lokal/del av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning samt fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Bygglov för fasadändring av förskola, samt ombyggnation och ändring av vvs.
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för fasadändring av restaurang Stjärnan 16.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för inredande av kontor och ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för inredande av lokal till restaurang samt ändring i ventilation.
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Anmälan om ändring av planlösning, ventilation samt brandskydd i vårdlokaler.
Ombyggnad av va-ledning i Norrköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av ventilation i flerbostadshus.
Rivning av telestation i Norrköping
Anmälan om rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus Östra Eneby 3:139,3:138.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om upptagning av hål i vägg i komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus samt ändring av va.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal flerbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal komplementbyggnad.
Ombyggnad av bageri i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till bageri.
Tillbyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Dränering mm utanför flerbostadshus i Norrköping
Dränering och tätning av källarvägg där delar av gården på Knäppingsborgsgatan kommer att få grävas upp.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Marklov för markarbeten.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av omklädningsrum i Norrköping
Rivningslov för rivning av omklädningshus.
Rivning av återvinningsstation i Norrköping
Rivningslov för rivning av återvinningsanläggning.
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Säsongslov för tillbyggnad av restaurang.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt garage.
Tillbyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus/parhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.