Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Ombyggnad till lägenheter, kontor mm i Norrköping
Ombyggnad till lägenheter, kontor och kommersiella lokaler
Omvandling av kvarter i Norrköping
Omvandling av Triangeln 10, 11 och 15 inom Sylten
Ombyggnad av anstalt till bostäder mm i Norrköping
Ide finns att bygga om fd fängelse till bostäder 100-300 st lägenheter.
Ombyggnad till kontor i Norrköping
Ombyggnad till kontorslokaler
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Påbyggnad av centrumbyggnad mm i Norrköping
Påbyggnad av centrumbyggnad, Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende.
Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Anpassning/tillbyggnad av skola
Utökning av handelsytor i Ingelsta, Norrköping
Utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.
Tillbyggnad av skola i Åby, Norrköping
Två mindre tillbyggnader samt renoveringsarbeten i bef. skolbyggnad och matsalsbyggnad.
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Anpassning av gymnasieskola i Norrköping
Himmelstalund fd floristgymnasiet, anpassning lokaler
Ombyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Åby
Möjliggöra omvandling av industribyggnad till bostad och verksamheter som inte är störande. Därutöver är syftet att också bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad. Restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café.
Ombyggnad av lss boende i Norrköping
Renovering av 6 lägenheter kök och omklädningsrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 2
I denna etapp är det Målgränd 9-13 Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Ännu oklart vilka adresser i denna etapp. Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Ombyggnad av elsystem vid Borgs vattenverk i Norrköping
Projektet avser ombyggnad av elsystem på Nodras anläggning för vattenproduktion (Borg) i Norrköping. Projektet består av 3 st huvudsakliga entreprenader: E1 - Reservkraft med tankar, E2 - Ställverksbyggnader med innehåll samt E3 - Elmontage balance of plant (BoP).
Ombyggnad av flerbostadshus och kontor i Norrköping
Anmälan om ändring av brandskydd, ventilation och vatten- och avlopp i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Anmälan om ändring av planlösning, vvs-installationer samt brandskydd plan 2.
Ombyggnad till skola i Norrköping
Ombyggnad till grundskola
Ombyggnad av gruppbostad i Norrköping
Hus E ska byggas om för gruppbostad enligt LSS, med utökad lägenhetsstorlek för 4 st. boende, en jourlägenhet samt tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen.
Utbyggnad av godsspår i Norrköping
Utbyggnad av nordvästra godsspåret
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Tillbyggnad av mottagningskök på skola i Norrköping
Tillbyggnad för nytt mottagningskök och serveringsdel samt ombyggnad av bef kök till diskrum, bef matsal samt befintliga omklädningsrum.
Ombyggnad till hemtjänst i Norrköping
Ombyggnad av totalt 606 kvm BTA för ny verksamhet i befintliga lokaler. Nya rumsindelningar, nya ytskikt och ny utrymningsväg i trapphus.
Ny och ombyggnad av butik och restaurang i Ingelsta
Möjliggöra användningen livsmedelshandel i befintlig byggnad samt möjliggöra en ny byggnad för snabbmatsrestaurang.
Ombyggnad av kontorshus i Norrköping
Ombyggnad för Trafikverket
Rivning av byggnader i Norrköping
Rivning av 20 000 kvm för nybyggnation av flerbostadshus
Tillbyggnad av lager i Norrköping
En ankomsthall som skall skapa ett mer gynnsamt flöde av in-och uttransporter. Ankomsthallen ses som en tillbyggnation av den befintliga lagerlokalen.
Ombyggnad av lokaler i Norrköping
Entreprenaden omfattar anpassning inom förhyrd lokal. Översiktligt ska befintliga rumsfunktioner inom kontorslokalen rivas och följande nya rumsfunktioner etableras: Besöksmottagning inklusive pentry och WC (39 kvm), Två konferensrum för 12-14 personer med särskilda ljuddämpningskrav (36 kvm), Teknikutrymme (ca 40 kvm) samt Arbetszon inklusive tre kontor/miljöer (ca 60 kvm). Fastighetsägare är Fastighets AB LE Lundberg.
Flytt av E4 vid trafikplats Löfstad
Flytt av E4 mm, Ostlänken.
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
Ombyggnad av lss boende i Norrköping
Renovering av 5 lägenheter kök och omklädningsrum.
Ombyggnad/anpassning av kontorslokaler i Norrköping
Sjöfartsverkets personal har växt och myndigheten har ett behov av att se över Sjöfartsverkets lokaler på huvudkontoret i Norrköping, så att dess yta nyttjas optimalt. Lokalerna består av ca 9 500 kvm fördelat på fyra (4) våningsplan med en personalstyrka på ca 470 st.
Stambyte i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte i 36 lägenheter Appretören 11 & 21
Ombyggnad av lokalgata samt ny infart mm i Norrköping
Upprustning av befintlig lokalgata från Lindövägen samt nybyggnad av gång- och cykelväg för nybyggnad av returpunkt, se projekt 1468040.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 1
I denna etapp är det Målgränd 1-7. Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Tillfartsvägar till verksamhet inom kv Danmark och Island i Norrköping
Projektet omfattar justering och komplettering av befintlig lokalgata, från Lindövägen till kvarteret Danmark och Island, inklusive ny asfaltstopp, ny gång- och cykelväg och ny belysning. Tillskapande av en ny infartsväg från Sjötullsgatan över Ljura bäck via befintlig järnvägsbro in till kvarteret Island.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Projektet avser ändrad användning av kontorsbyggnad samt ombyggnation och ändring i va och ventilation mm.
Utbyggnad av gata mm i Norrköping
Förlängning av Lenningsgatan ut till Linköpingsvägen.
Ombyggnad av gata mm i Norrköping
Korsningen Gamla Övägen-Ektorpsgatan är olycksdrabbad och behovet av att förbättra trafiksäkerheten har funnits under en längre tid. Korsningen kommer därför att smalnas av. Gång- och cykelpassagerna vid Beckershovsrondellen är olycksdrabbade och trafiksäkerheten behöver förbättras. Av och påfarterna till Riksvägen kommer därför att förses med farthinder i form av en ramp i storgatsten. Ett körfält tvärs Beckershovsrondellen tas bort och ersätts med bredare gång- och cykelväg. Längs Katrineholmsvägen har mätningar visat på höga hastigheter och behov finns av en bättre passage i höjd med Borggårdsvägen. Katrineholmsvägen kommer därför att smalnas av till ett körfält. Albrektsvägen har problem med höga hastigheter och passagen vid Klingsbergsgatan ska därför hastighetssäkras med en busskudde i vardera färdriktning. Även Hagebygatan har problem med hastighetsöverträdelser och behöver hastighetssäkras med en busskudde i vardera färdriktning vid passagen direkt norr om Söderleden.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för handelsbyggnad.
Kollektivtrafikåtgärder i Östergötlands län
Avser hållplatserna Charlottes väg läge A och B vid väg 215 (Norrköping), Ljusfors bruk läge B vid väg 215 (Norrköping), Fornåsa läge B vid väg 1050 (Motala) och Vreta kloster kyrka läge A, B och C vid väg 215 (Linköping).
Reparation av bro över järnväg vid Näkna
Kantbalksbyte. Bandel 422 Smt-Åby.
Kollektivtrafikåtgärder i Norrköpings kommun
Projektet omfattar tillgänglighetsanpassning/renovering och nyanläggning av busshållplatser, trafiksäkra passager samt belysning. I projektet ingår även en option på två perronger/hållplatser.
Ombyggnad av kyrka i Skärblacka, Norrköping
Verksamhetsanpassning för att församlingshemmet skall in i kyrkan.
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Rivning av förskola i Åby
Rivning av 3 avdelningar.
Rivning av förskola i Smedby
Rivning av 4 avdelningar
Ombyggnad av park i Norrköping
Parken mellan Vägträffen och Fotbollsgatan ska rustas upp. Bredare cykelväg, varierande växter, sittplatser och en damm
Ombyggnad av samlingslokal i Vikbolandet
Ombyggnad av befintlig lokal
Ombyggnad av bäck i Norrköping
Ombyggnad för ny fiskräknare mm.
Ombyggnad av idrottsplats i Norrköping
Bygglov för ändring av idrottsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ingrepp i bärande konstruktion/installation av ny hiss, ändring av ventilationssystem samt komplettering av brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om installation av ventilationsaggregat samt dragning av ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Anmälan om ändring planlösning i restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av mur.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad med entresolplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av handelsbyggnad till hundsporthall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till skollokaler.
Ombyggnad av veterinärstation i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till veterinärmottagning samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av bilhall i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lager till del av bilhall samt utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av padelbanor och omklädningsrum i Norrköping
Tillbyggnad av padelbanor och 2 omklädningsrum
Rivning av förskola i Norrköping
Rivning av förskola/skola.
Rivning av stödmur i park i Norrköping
Rivning av stödmur, anläggande av slänt.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av lokal till kontor i flerbostadshus på Kopparkypen 37 samt ändrad användning av lokal till butik i flerbostadshus på Backen 9.
Markarbeten på återvinningsstation i Norrköping
Ändring av mark mm på återvinningscentral.
Rivning av ekonomibyggnad i Norrköping
Rivningslov för rivning av ekonomibyggnad.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av telestation i Norrköping
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av balkong på hotell i Norrköping
Tillbyggnad av balkong på hotell.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av en dockningsstation.
Ombyggnad av slakteri i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av maskinhall till viltslaketeri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus samt fasadändring.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus till butik och tvättstuga.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för inredande av lokal samt va-anslutning.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av sprinkleranläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum.
Ombyggnad av busshållplatser i Åby
Busshållplatser i Åby tillgänglighetsanpassas. Hållplatserna i Åby centrum samt Åby gård kommer att byggas om för att förbättra tillgängligheten.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av enbostadshus samt inre ändring.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.