Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny och tillbyggnad av lägenheter och kontor i Norrköping etapp 2
Ca 50 lägenheter. Konsthall på 1900 kvm.
Rivning av hetvattencentral i Inre hamnen, Norrköping
Eon kommer nu att arrendera området i hamnen fortsättningsvis till 2021 och därefter ska anläggningen rivas.
Till och ombyggnad av krematorium i Norrköping
Till och ombyggnad av krematoriet
Underhållsbeläggning tank inom Östergötlands och Gotlands län
Grupp E1 tank 2021-2023 inom Östergötlands län samt grupp 1 tank inom Gotlands län. Avtalstid 2 år för Gotlands län och 3 + 1 år för Östergötlands län.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Avser renovering och till viss del ändring av planlösning för ombyggnad till en för- och lågstadieskola. BTA för hela byggnaden är 2005 m2. Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av nytt mottagningskök, ombyggnad av matsal samt diskrum mm kommer ske vid senare tillfälle.
Justering av räls på spårväg i Norrköping
För huvuddel 1: Projektet omfattar ombyggnation av spår/mark, kontaktledning, trafiksignal För huvuddel 2: Projektet omfattar nyanläggning av VA-ledningar. Spårbytet på Nygatan kommer alltså att ske i etapper mellan april och november 2021 och det nya spåret byggs på ett nytt sätt som innebär att spåret ska läggas i en betongkonstruktion. Det betyder att de befintliga spåren behöver grävas bort först. Efter det kommer Nodra att byta sina VA-ledningar och sedan läggs en betongkonstruktion med det nya spåret i. Det här sättet att bygga på ger spåren betydligt bättre livslängd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning och ombyggnad av lokaler till lägenheter, Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Ruddammen 8.
Tillbyggnad av skola i Åby, Norrköping
Två mindre tillbyggnader samt renoveringsarbeten i bef. skolbyggnad och matsalsbyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Norrköping
Ombyggnad av del av industribyggnad till yrkesutbildningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt stambyte, badrumsrenovering och nya kök.
Upprustning av regleringsdammar i Kolmården, Norrköping
Upprustning av regleringen på olika dammar i Kolmården
Ombyggnad av elsystem vid Borgs vattenverk i Norrköping
Projektet avser ombyggnad av elsystem på Nodras anläggning för vattenproduktion (Borg) i Norrköping. Projektet består av 3 st huvudsakliga entreprenader: E1 - Reservkraft med tankar, E2 - Ställverksbyggnader med innehåll samt E3 - Elmontage balance of plant (BoP).
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Planer för ändrad användning av del av handelsbyggnad till restaurang.
Ombyggnad av gruppbostad i Norrköping
Hus E ska byggas om för gruppbostad enligt LSS, med utökad lägenhetsstorlek för 4 st. boende, en jourlägenhet samt tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen.
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Ombyggnad till skola i Norrköping
Ombyggnad till grundskola
Nybyggnad av förskolelokal i Vikbolandet
Önnemo Förskola inom Kv. Bossgård 4:11 på Bygdevägen 4 i Östra husby. Tillbyggnation och ombyggnation av förskola såsom Samlingsrum, ateljé, vilorum, mötes/personalrum och driftsutrymmen. Tillbyggnad och ombyggnation, ytskiktsrenovering m.m. Elinstallationer, armaturer, Nytt heltäckande brandlarm, ventilationsanläggning, , styr och övervakning, rörinstallationer, dragningar och sanitet m.m. Utvändiga markarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av källare till 6-8 lägenheter i flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning. Projektets syfte är att utveckla Vilbergsparken med en blå- och grönstruktur för att möta framtida klimatutmaningar, bidra till en hållbar dagvattenhantering och skapa en attraktiv miljö för lek, sport och fritid. Huvuddel 1: Mark och El Utbyggnad av park med markarbeten, finplanering, naturlek, vegetation, damm, el och belysning, gång- och cykelstråk genom parken, parkutrustning, skyltar, VA-arbeten och skötsel under garantitiden m m. Huvuddel 2: VA Utbyggnad av park med damm, markarbeten, finplanering, vegetation och VA-arbeten m m.
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark.
Rivning av byggnader i Norrköping
Rivning av 20 000 kvm för nybyggnation av flerbostadshus
Renovering av förskola i Norrköping
Bygglov för fasadändring av förskola, samt ombyggnation och ändring av vvs.
Ombyggnad av lokalgata samt ny infart mm i Norrköping
Upprustning av befintlig lokalgata från Lindövägen samt nybyggnad av gång- och cykelväg för nybyggnad av returpunkt, se projekt 1468040.
Teknisk specialist inom geodetisk mätteknik till Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett plus ett plus ett år.
Tillfartsvägar till verksamhet inom kv Danmark och Island i Norrköping
Projektet omfattar justering och komplettering av befintlig lokalgata, från Lindövägen till kvarteret Danmark och Island, inklusive ny asfaltstopp, ny gång- och cykelväg och ny belysning. Tillskapande av en ny infartsväg från Sjötullsgatan över Ljura bäck via befintlig järnvägsbro in till kvarteret Island.
Hyresgästanpassning av kontor i Norrköping
Hyresgästanpassning av gamla skollokaler/kontor. Ev kommer underhållsarbete också att ingå
Ombyggnad av skolgård i Norrköping
Entreprenaden avser ombyggnation av skolgård. Detta innefattar rivning av befintlig asfalt samt lekutrustning. Marken skall sedan schaktas, fyllas och anläggas med ny asfalt och ny lekutrustning skall monteras. Entreprenaden innehåller även att förbereda med el för en framtida belysningsstolpe.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E4 sträckan Krokek-Kolmården
Mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder, passager för oskyddade trafikanter, tillgänglighetsanpassning av hållplatser, gånganslutningar mm.
Ombyggnad av gator i Norrköping
Ombyggnad av Vilbergsgatan och Urbergsgatan
Underhållsmuddring av hamn i Norrköping
Arbetena i denna entreprenad omfattar underhållsmuddring. Arbetsområdet är beläget i Norrköpings hamn och omfattar ca 100 ha, från hamnens inre delar invid Öhmansterminalen ut till fyren Stora Juten.
Utrymningsåtgärder vid Linghallen i Norrköping
Avser Brandskyddsåtgärder i Linghallen. Skapande av passage i källarvåning, komplettering med ny utrymningstrapp från läktare, anordnande av brandcellsgränser mot trapphus mm, förstärkning av vissa bef dörrar avseende brandskydd, komplettering med nya dörrar. Uppgradering av brand och utrymningslarm (utföres som sidoentreprenad).
Reparation av broar i Norrköping
Byte av kantbalkar och räcken samt byte av tätskikt på 4 broar.
Ombyggnad av gata i Norrköping
Ombyggnad av ca 490m på Mästermansgatan
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av bageri i Norrköping
Utökning av bageri.
Rivning av förskola i Åby
Rivning av 3 avd
Rivning av förskola i Kolmården
Rivning av förskola
Ombyggnad av bäck i Norrköping
Ombyggnad för ny fiskräknare mm.
Montering av fiskräknare mm i Lekbäcken, Norrköping
Projektet omfattar torrläggning av nedre delen av lekbäcken, avjämning nedre delen av lekbäckens naturliga åfåra, montering av kontrollstation för fiskräknare, åtgärder i lekbäckens tekniska del för att förhindra isbildning och en option som avser installation av värmeslingor i lekbäckens tekniska del.
Byte av belysning och parksoffor i Järnvägsparken, Norrköping
Projektet omfattar utbyte av befintlig belysning samt inköp och montering av parksoffor i Järnvägsparken.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivningslov för rivning av förskola/skola.
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Anmälan om ändring av planlösning, ventilation samt brandskydd i vårdlokaler.
Tillbyggnad av djurpark i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av djurhållningsanläggning.
Ombyggnad av padelhall i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lokal/del av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning samt fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för ändring av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för fasadändring av restaurang Stjärnan 16.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för inredande av kontor och ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad med entresolplan samt vvs-installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av miljöhus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus samt ändring av va.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Norrköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i parkering.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Anmälan om ändring planlösning i handelsbyggnad.
Rivning av telestation i Norrköping
Anmälan om rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus Östra Eneby 3:139,3:138.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av flerbostadshus, vvs.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Dränering mm utanför flerbostadshus i Norrköping
Dränering och tätning av källarvägg där delar av gården på Knäppingsborgsgatan kommer att få grävas upp.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av omklädningsrum i Norrköping
Rivningslov för rivning av omklädningshus.
Rivning av återvinningsstation i Norrköping
Rivningslov för rivning av återvinningsanläggning.
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Säsongslov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Marklov för markarbeten.
Tillbyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus/parhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.