Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad för skolverksamhet i Linköping
Ny skolbyggnad för 80 elever, samt att bygga om och till den befintliga byggnaden för att inrymma en gymnastiksal/samlingssal.
Ombyggnad av väg 35 sträckan Björkåkla-Sandtorpet
2 km 2+1 väg med mitträcke samt gc-vägar. Ombyggnad korsningar, ny sidoväg, busshållplatser och bullerskydd. Björkåkla-Sandtorpet-Vårdsbergs kors.
Till och ombyggnad av industrihus i Linköping
Till och ombyggnad av industrilokaler.
Stambyten, renovering och ombyggnation av flerbostadshus i Linköping
Projektet är en totalentreprenad och omfattar bl.a. stambyten och renovering och ombyggnation av bostäder med tillhörande utrymmen bl.a. i källare/på vind. Även markarbeten ingår i entreprenaden.
Ombyggnad till studentlägenheter i Linköping
Omfattar renovering och ombyggnation av studentkorridorer till studentlägenheter. 96 st korridorsrum skall renoveras och 36 st nya bostäder ska tillskapas från befintliga kök och gemensamhetsutrymmen och befintliga lägenheter som byggs om på plan 3. Objektet är beläget på Alsättersgatan 3 och Rydsvägen 242.
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Lasarettsgatan
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Hamngatan
Ombyggnad av gator i Linköping
Ågatan,(Platensgatan-Gråbrödragatan), Platensgatan (Kungsgatan-Ågatan)
Utbyggnad av gata i Linköping
Östgötagatan (Västravägen-Vasavägen)
Ändrad användning av församlingshem i Slaka
Ändrad användning till bostäder och kontor.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av flerbostadshus inom fastigheterna kv Obducenten 3 samt kv Obducenten 7. Fastigheterna innehåller 79 st lägenheter samt 2 st mindre lokaler. I entreprenaden ingår byte av ventilationssystem, nya installationer, renovering av badrum/kök och ytskiktsrenovering. Utvändigt byts yttertak. Fasad tilläggsisoleras och putsas om.
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem etapp 2
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Ombyggnad av matsal och tillagningskök i Linghem etapp 4
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Ombyggnad av gymnasieskola i Linköping
Ändrad användning av hotell till gymnasieskola. Hissinstallation/ändring, ändring av bärande konstruktion Ändring av ventilation Ändring i brandskydd Ändring i planlösning
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Ombyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad och invändig renovering av skola i Ljungsbro
Ombyggnad och renovering av Ljungsbro skola
Utökning av skatepark på Ekholmen i Linköping
Utökning och renovering av befintlig skatepark.
Ny IFAS-anläggning på Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping
Tekniska verken i Linköping AB (publ) önskar komma i kontakt med intresserade entreprenörer för dialogmöten inför kommande upphandling av en IFAS-anläggning på Nykvarns avloppsvattenreningsanläggning.
Ombyggnad av gata i Linköping
Ombyggnad av Repslagaregatan
Uppförande av kylcentral vid Universitetssjukhuset i Linköping
Den befintliga produktionen ska nu kompletteras med ny absorptionskylmaskin som ska anslutas till befintligt fjärrkylnät. Den nya kylmaskinen ska inrymmas i en befintlig byggnad inom KC54 US i Linköping. I kylcentralen ska det installeras absorptionskylmaskin och kyltorn samt nödvändig utrustning för produktion och leverans av kyla. Maskinen bör producera ca 5 MW kyla, alternativt mer om det är möjligt.
Ombyggnad av gata i Linköping
Gator och vägar breddas så att två bussar kan mötas utmed hela sträckan. Busshållplatsen och en del belysning ska flyttas.
Rivning av flerbostadshus i Linköping
Rivning 36 lägenheter med tillhörande uteplatser och förrådsbyggnader på Skattegården 101-106, Linköping efter en omfattande tak-/vindsbrand. Byggnaden är uppförd i tre våningar med ett lägre vindsplan, vindsplanet är bortrivet pga branden
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt rivning.
Infodring av dag- och spillvattenledningar i Linköping 2021, etapp 1
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 21 st sträckor huvudledningar med dimension 225, 300, 400, 450 och 600 mm. Sammanlagd sträcka dag och spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 1200 meter.
Utbyggnad av cykellänk i Hjulsbro, Linköping
Objektet består av breddning och ombyggnad av ca 2,3 km befintlig gång- och cykelväg. Utöver det ska kompletteringar göras längs angränsande redan byggd gång- och cykelväg.
Om- och tillbyggnad av gc-bana samt belysning i Linköping
Objektet består av om- och tillbyggnad av GC-bana samt ombyggnad av belysningsanläggning. Objektet är beläget vid Universitetsområdet i Mjärdevi, Linköping.
Omläggning av vattenledning inom Ebbepark, Linköping
Objektet består av omläggning av vattenledning för vidare utbyggnad av Ebbepark. Flyttningen av vattenledning är en del av exploateringsarbetena för att ge möjlighet för nybyggnation av verksamhetslokaler och bostäder inom Kv Labbet.
Ombyggnad av gata i Berga, Linköping
Lantvärnsmannen 1 Berga
Kabelarbeten i Ljungsbro, över Motala Ström
Entreprenaden avser förläggning av 12 kV och 0,4 kV jordkabel samt kanalisation för opto i Ljungsbro. I entreprenaden ingår materialinköp, markarbeten, rör- och kabelförläggning inklusive skarvning och avslut enligt projektinformation. Vidare ingår kabelförläggning över Motala ström med restriktioner för utförandetidpunkt.
Renovering av gamla huset på Tuna Kungsgård
Avsikten med denna renovering är att skapa ett uthyrningsbart permanentboende samtidigt som man gör en varsam renovering för att bibehålla byggnadens karaktär. I projektet ingår också att återuppbygga en veranda samt att bygga en ny carport.
Byte av hetvattenekon vid P1 och P3, Gärstadsverket i Linköping
Avser byte av hetvatteneko Panna 1 (051) och matarvatteneko Panna 3 (053) i Tekniska verkens anläggning på Gärstad. Två ekopaket för vardera panna. Arbetet är uppdelat i två delar. Huvuddel A och Huvuddel B. Huvuddel A omfattar byte av ekomiserpaket och samlingslådor (hetvatten) i Panna 1 (051) vid Tekniska verkens anläggning på Gärstad. Huvuddel B omfattar byte av ekonomiser för Matarvatten i Panna 3 (053) vid Tekniska verkens anläggning på Gärstad.
Omtoppning av taxibana Y på Malmens flygplats i Linköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak beläggningsarbeten på norra delen av taxibana Y. Arbetet på består av fräsnings- och justeringsarbeten samt nytt asfaltslitlager.
Upprustning av park i Linköping
Parken ska utvecklas för att bli mer öppen och ljus.I parken finns även en lekplats som ska rustas upp och få en bättre koppling till parken. Parken ska kompletteras med fler sittplatser, planteringar, ny belysning och fler möjligheter till aktivitet.
Installation av överordnat säkerhetssystem, Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping AB har som målsättning att installera ett överordnat säkerhetssystem där man från en gemensam plattform handhar passersystem, inbrottslarm, CCTV, brandlarm, nyckelhantering samt besökshantering.
Flygplatsljus, Styrutrustningar vid Malmen och Vidsel flygplats
Omsättning av gamla styrsystem för flygplatsljus vid Malmens och Vidsels flygplatser.
Rivning av spårnära fastighet i Linghem
Rivning av banvaktarstuga/bostadshus, vedbod med hönshus, gästhus samt lekstuga.
Infodring av huvudspillvattenledning i Kv Konsuln i Linköping
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 3 st sträckor huvudspillvattenledningar med dimension 643*800 till 700*1050 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 65 meter.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av handelslokaler till kontor samt anmälningspliktiga åtgärder.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyyggnad av industrilokaler samt fasadändring.
Ombyggnad av vandrarhem i Linköping
Ändrad användning av kontor till vandrarhem.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av restaurang till 2 kontorslokaler samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning från förskola till kontor/expedition.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av lagerlokaler till kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av utemiljö och garage i Linköping
Utemiljö och byte av garageportar
Ombyggnad av skola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av samlingslokal till skola.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus - uterum samt anläggande av plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus - uterum samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad av handelslokaler.
Rivning av restaurang i Linköping
Rivning av restaurang.
Rivning av garage i Linköping
Rivning av 3 st garage.
Upphandling av vattenreningsanläggning för spädvatten, Tekniska Verken i Linköping
Avser vattenreningsanläggning för spädvatten till avfallspannor. Min prestanda är 2 ggr 8 m3/h. Max ledningsförmåga efter anläggningen <0,1µS/cm. Önskat teknik för avjonisering är EDI. Ej blandbäddsfilter.
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A) Projektering ombyggnad och renovering mm delsträcka A ch N i Stångån
Upphandling av kamerabevakning, Tekniska verken i Linköping
Upphandlingen omfattar komplett anläggning med utrustning för kameraövervakning samt videoanalys i en av Tekniska verkens anläggningar i Linköping.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.