Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad för skolverksamhet i Linköping
Ny skolbyggnad för 80 elever, samt att bygga om och till den befintliga byggnaden för att inrymma en gymnastiksal/samlingssal.
Underhållsbeläggning varm inom Östergötlands län
Huvuddel 1 för år 2022, huvuddel 2 för år 2023 och huvuddel 3 för år 2024.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt anläggande av 12 st parkeringsplatser.
Underhållsbeläggning varm i Östergötlands län
Grupp E1 2022-2024 (2025) inom Östergötlands län.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter i tre etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av 27 lägenheter och påbyggnad med ca 7-8 lägenheter.
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
Objektet består i huvudsak av ombyggnad och renovering kaj mm vid Tinnerbäckens utlopp samt Stångån (västra sidan); så som del av GC-väg, GC-bro, räcke i kaj, befintliga ledningar med mera i parkmiljö.
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A)
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Ombyggnad av gata i Linköping
Ombyggnad av Repslagaregatan
Ombyggnad av kontor i Linköping
Hyrsegästanpassning
Byte av överhettare vid panna 4, Gärstadsverket i Linköping
Entreprenaden består i att byta ut överhettarpaket i Panna 4 på Gärstadverket.
Byte av överhettare vid panna 5, Gärstadsverket i Linköping
Projektet omfattar byte av delar av överhettaren i panna 5 på Gärstadverket i Linköping. Entreprenaden omfattar demontering av befintliga överhettardelar som ska bytas samt komplett montage inklusive provtryckning. Entreprenaden omfattar även konstruktion, tillverkning, montage. Pannan eldas med avfall och arbetet är planerat att genomföras i samband med revisionen sommaren 2022 någon gång under perioden maj-augusti.
Utbyggnad av infrastruktur i Sturefors
Färdigställa Blåeldsbågens och den allmänna platsmarkens utformning efter att husen byggts i området. Lokalgatornas ytskikt ska färdigställas med ett asfaltslager, gc-vägar grusjusteras och asfalteras, anläggande av växtbäddar för trädplantering och grönytor, samt anläggande av hastighetsreglerande åtgärder. Komplettering av dagvattenledningar. Flyttning belysningsstolpar och elkablar.
Ny krafttransformator vid mottagningsstation i Linköping
Avser upphandling av Krafttransformator 130/10 kV 30 MVA till Vikingstad för underhållsbyte.
Nya klimatanläggningar till laboratorium på Campus Valla i Linköping
Denna upphandling avser anskaffning av fyra (4) klimatrum, tre (3) frysrum, och ett (1) kylrum, totalt åtta (8) rum (klimatkammare), för placering i Tema Ms nyrenoverade laboratorium på Campus Valla i Linköping. Upphandlingen omfattar fullt funktionsansvar, leverans, montage, installation och kalibrering samt tillhörande serviceavtal.
Beläggning av Drottninggatan/Storgatan SM-veckan, Linköpings kommun
Entreprenaden omfattar i huvudsak beläggningsarbeten på Storgatan och Drottninggatan, inklusive för- och efterarbeten.
Ombyggnad av parkmiljö mm i Linköping
Objektet består i huvudsak av ombyggnad parkmiljö inkl mark och bro samt ledningar vid Sågholmen (havaii) intill Stångån vid Tannefors slussar i Linköping.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt rivning.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av ekonomibyggnad till veterinärstation, kontor, bostad, anläggande av parkeringsplatser samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av gator i Linköping
Domkyrkogatan är ca 85 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 630 m2 och Hospitalsgränd är ca 74 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 467 m2.
Ombyggnad av hissar åt Stångåstaden i Linköping
Avser ombyggnation av 11 hissar på: Prästbolsgatan 11, Prästbolsgatan 19, Evastigen 21, Mårdtorpsgatan 43, Mårdtorpsgatan 47, Mårdtorpsgatan 49, Engelbrekstgatan 5, Repslagaregatan 9, Repslagaregatan 7 A, Kungsatan 21 A samt Kungsgatan 21 B.
Ombyggnad till cykelväg vid Gröngatan i Linköping
Avser utredning för att göra området mer anpassat för cykeltrafik.
Rivning av skola i Linköping
Rivningen avser befintliga Kungsbergsskolan inkl flera byggnader i Linköping.
Restaurering av domkyrka i Linköping
Takvalv, Setterquist-orgeln
Nytt slitlager på taxibana G, N och P på Malmens flygplats i Linköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak mark- och beläggningsarbeten inom airside. Taxibanorna N, P, G och Västra flygplansvägen som skall justeras och förses med nya asfaltslitlager. Entreprenaden omfattar även fogning- och målningsarbeten på och anslutning till nybelagda ytor.
Nytt ventilationssystem till flerbostadshus i Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra, installera samt driftsätta ett nytt ventilationssystem i byggnaderna L6 och L7 inom Kv Aspen, adress Barfotegatan 1-3 i Linköping.
Utbyte av rökgasfläktar till avfallspannor vid KV50 i Linköping
Upphandlingen omfattar utbyte av tre rökgasfläktar inklusive motorer till avfallspannor inklusive leverans och installation samt demontage av befintliga fläktar.
Byte av EKO paket vid panna 2, Gärstadsverket i Linköping
Upphandlingen omfattar byte av EKO paket panna 2 Gärstad, Linköping såsom totalentreprenad.
Förläggning av kanalisation vid Malmen i Linköping
Omfattar primärt förläggning av kanalisation och kabeldragning samt anläggning av dagvattenledning på del av sträcka. Objektet är beläget i anslutning till Malmens flygplats, Linköpings kommun.
Utbyggnad av gc-banor vid Mårdtorpsgatan i Linköping
Avser byggnation/breddning av gångbana på Mårdtorpsgatans södra sida in mot gatan till GC bana 4 m bred och ca 170 m lång och skyltas som gång- och cykelbana. Efter vändplan byggs befintlig GC-bana om till cykelfartsgata fram till ny förskola där en ny vändplan anläggs. Projektområdet är beläget utmed Mårdtorpsgatan och befintlig GC-väg i Mårdtorpsgatans förlängning.
Rening av dräneringsvatten pfas-anläggning i Östergötland, Fortifikationsverket
Avser rening av dräneringsvatten P-fas. Utförandeplats: Östergötland. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Täckning av långsamfilter vid vattenverk i Linköping
Upphandlingen omfattar konstruktion, leverans och montage av sju (7) stycken täckningar för bassänger vid Berggårdens vattenverk.
Infodring av huvudspillvattenledning i Skäggetorp-Tornby, Linköping
Objektet avser infodring med flexibelt foder av 6 st sträckor huvudspillvattenledningar med dimension 1000 till 1200 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 497 meter.
Tillbyggnad av däcklager i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till utbildningslokaler.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning kontor.
Upprustning av park i Linköping
Hjälmparken Gottfridsberg
Upprustning av park i Linköping
Fridhemstorget Gottfridsberg
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus (2st) - byte av fasadkulör samt ändring av balkonger.
Ombyggnad av samlingslokal i Linköping
Ändrad användning av läkarmottagning till samlingslokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Bygglov för fasadändring av industrilokaler samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av lokal till kontor.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Bygglov för ändrad användning av kontor till restaurang samt anmälningspliktiga åtgärder.
Utbyte av portlås i flerbostadshus i Linköping
Utbyte av portlås/låssystem
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av förskola till bostäder.
Ombyggnad av skola i Linköping
Anmälan för ändrad planlösning skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler.
Byte av dörrar och fönster på flerbostadshus i Linköping
Byte av fönster och lägenhetsdörrar
Naturvärdesinventering av sjöar och vattendrag, Linköpings kommun
Omfattar konsulttjänster avseende naturvärdesinventering av sjöar och vattendrag inom området Linköping.
Fasadrenovering på Kunskapsgallerian i Linköping
Objektet avser renovering av putsfasad på hus F, Kunskapsgallerian.
Omläggning av spåntak på kyrka, Linköping
Omläggning av spåntak, norra takfallet på långhuset
Kalkkärrsuppföljning av Hagebyhöga, Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen planerar inom ramen för projekt LIFE RestoRED för fältinventering av ett rikkärr under sommaren 2022. Uppdraget avser mätningar av antal typiska arter och negativa indikatorarter, mossors täckningsgrad och täckningsgrad av de hydromorfologiska strukturerna.
Takarbeten på Kaga kyrka, Linköping
Renovering ståndrännor och byte av takstege
Invändiga renoveringar i Tannefors kyrka
Renovering av kyrkbänkar
Reparation av tak, Kaga kyrka, Linköping
Tionedebod, reparation av spåntak
Utvändiga arbeten på kyrka, Linköping
Putslagning och målning. Tjärning av torntak.
Putslagning mm på kyrka, Linköping
Putslagning och tjära synlig takstol.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).