Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad för skolverksamhet i Linköping
Ny skolbyggnad för 80 elever, samt att bygga om och till den befintliga byggnaden för att inrymma en gymnastiksal/samlingssal.
Ombyggnad av väg 35 mellan Rösten-Sandtorpet
Mötesfri 2+1 väg sträckan Rösten-Sandtorpet samt omstigningsplats och möjlig nysträckning förbi Grebo. Totalt ca 8 km. Ny bro för vilda djur över väg 35 i höjd med Björntorp, söder om Grebovallen ingår.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vreta Kloster, Linköping
Den gamla Lantbruksskolan i Vreta Kloster
Till och ombyggnad av industrihus i Linköping
Till och ombyggnad av industrilokaler.
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping
Upprustning, trygghetsskapande åtgärder, ny lekmiljö, nya träd
Ombyggnad av gator mm för Ostlänken i Linköping
Gatuarbeten med mera som krävs i samband med järnvägsbygget.
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Utbyggnad av universitetssjukhuset mm i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Utbyggnad av skola i Tannefors etapp 2
Utbyggnad med plats för ytterligare utbildningslokaler på 5 000 till 7 000 kvadratmeter
Ombyggnad till flerbostadshus i Linköping
Nya bostäder i en befintlig åttavåningsbyggnad vid Skäggetorp centrum som idag inrymmer kontor och verksamheter. Möjligheten till verksamheter i bottenvåningen ska finnas kvar.
Nybyggnad av förbehandlingsanläggning för matavfall vid Åby Västergård, Linköping
Leveransen omfattar komplett förbehandlingsanläggning, bestående av två (2) kompletta förbehandlingslinjer samt en (1) spädestank, för förbehandling av matavfall och förpackat livsmedelsavfall till pumpbar slurry. Färdig slurry används av Beställaren för produktion av biogas och biogödsel.
Tillbyggnad av paketterminal i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem etapp 3
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Ombyggnad av matsal och tillagningskök i Linghem etapp 4
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Ombyggnad av industrilokaler.
Ny IFAS-anläggning på Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping
Tekniska verken i Linköping AB (publ) önskar komma i kontakt med intresserade entreprenörer för dialogmöten inför kommande upphandling av en IFAS-anläggning på Nykvarns avloppsvattenreningsanläggning.
Uppförande av kylcentral vid Universitetssjukhuset i Linköping
Den befintliga produktionen ska nu kompletteras med ny absorptionskylmaskin som ska anslutas till befintligt fjärrkylnät. Den nya kylmaskinen ska inrymmas i en befintlig byggnad inom KC54 US i Linköping. I kylcentralen ska det installeras absorptionskylmaskin och kyltorn samt nödvändig utrustning för produktion och leverans av kyla. Maskinen bör producera ca 5 MW kyla, alternativt mer om det är möjligt.
Ombyggnad av E4 vid rastplats Herrbeta
Flytt av E4 mm, Ostlänken.
Byte av överhettare vid panna 4, Gärstadsverket i Linköping
Entreprenaden består i att byta ut överhettarpaket i Panna 4 på Gärstadverket.
Inredning av vindar till lägenheter i Linköping
Inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus - 14 st. samt fasadändring och parkering.
Ombyggnad av hissar åt Stångåstaden i Linköping
Avser ombyggnation av 12 hissar på: Joensuugatan 2A, 2B, Isafjördursgatan 2A, 2B, Tönsbergsgatan 2A, 2B, Roskildevägen 2A, 2B, Prästbolsgatan 17, Vasavägen 41 samt Hjälmsätersgatan 6B, 6C.
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A) Projektering ombyggnad och renovering mm delsträcka A ch N i Stångån
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt rivning.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Utbyggnad av infrastruktur i Sturefors
Området är nyetablerat och detta färdigställande blir den sista etappen i utbyggnaden. Den är därför begränsad till ett område som heter Blåeldsbågen.
Ombyggnad av gator i Linköping
Domkyrkogatan är ca 85 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 630 m2 och Hospitalsgränd är ca 74 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 467 m2.
Infodring av dag- och spillvattenledningar i Linköping 2021, etapp 3
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 27 st sträckor huvudledningar med dimension 225, 300, 375 och 400 mm. Sammanlagd sträcka dag och spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 1600 meter.
Ombyggnad av gata i Linköping
Avser ombyggnad av Torggatan. Gatan är ca 65 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 700 m2.
Ombyggnad till cykelväg vid Gröngatan i Linköping
Avser utredning för att göra området mer anpassat för cykeltrafik.
Renovering av gamla huset på Tuna Kungsgård
Avsikten med denna renovering är att skapa ett uthyrningsbart permanentboende samtidigt som man gör en varsam renovering för att bibehålla byggnadens karaktär. I projektet ingår också att återuppbygga en veranda samt att bygga en ny carport.
Ombyggnad av Rappestad kyrka
Borttagande av bänkar och flytt av väggar mm.
Nya ventilationsanläggningar till Linköpings slott
Entreprenaden omfattar installation av tre nya ventilationsanläggningar med därtill hörande arbeten samt iordningsställande av gamla sessionssalen till konferensrum.
Byte av paneler vid panna 4, Gärstadverken i Linköping
Projektet avser utbyte av ca 600-700 kvadratmeter inconelbelagda tuber och samlingslådor i panna 4 vid Gärstadverket i Linköping. Panna 4 är en avfallspanna med en effekt på 68 MW byggd av Babcock & Wilcox Vølund A/S år 2004.
Mark och kanalisationsarbete längs Stångådalsbanan mellan Linköping-Kalmar
Mark- och kanalisationsarbeten för trafikinformation.
Upprustning av träbroar i Linköping
3 st träbroar i Tinnerö som ska renoveras.
Omtoppning av taxibana Y på Malmens flygplats i Linköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak beläggningsarbeten på norra delen av taxibana Y. Arbetet på består av fräsnings- och justeringsarbeten samt nytt asfaltslitlager.
Asfaltering av lagerytor i Gärstad väst, Linköping
Objektet avser anläggning av total yta asfalt ca 30 000 m2 varav ca 400 m2 dubbel beläggning bestående av 50 mm AG samt 50 mm AGF 16 70/100.(Infarten till yta). Resterande yta ,ca 29 600 m2, beläggs med 50 mm AGF 16 70/100.
Nybyggnad av dagvattenanläggning i Linköping
Objektet avser ett sedimenteringssteg i form av ett dike och därefter två våtmarksdammar. Dammvallarna bedöms kunna byggas upp huvudsakligen av massor som finns inom området, huvudsakligen från utgrävningen av sedimenteringssteget.
Renovering/ombyggnad av fontän i Linköping
Renovering/ombyggnad av fontän i Trädgårdsföreningen, Linköping.
Täckning av långsamfilter vid vattenverk i Linköping
Upphandlingen omfattar konstruktion, leverans och montage av sju (7) stycken täckningar för bassänger vid Berggårdens vattenverk.
Uppförande av faunapassage vid Laxberg, Svartån
Projektets mål är att skapa ett omlöp förbi Laxbergs reglerdamm. Tidigare projektering kring detta har gjorts 2018 där handlingar och förfrågan har framtagits på ett inlöp enligt AB 04 men visats bli för kostsamt varav omtag nu sker i form av ett samverkansavtal.
Infodring av huvudspillvattenledning i Kv Konsuln i Linköping
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 3 st sträckor huvudspillvattenledningar med dimension 643*800 till 700*1050 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 65 meter.
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av restaurang samt anmälningspliktiga åtgärder.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av skola samt anmälningspliktiga åtgärder.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av läkarcentral i Linköping
Ändrad användning av kontor till läkarmottagning.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av förråd.
Rivning av garage i Linköping
Rivning av garagelängor (5 st) och miljöhus (2 st).
Byte av garageportar i Linköping
Byte av 57 st garageportar
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Mindre anpassning med fönster mm
Plantering av träd vid Tinnerbäcken i Linköping
Avser återplantering av mindre träd och buskar i naturlika planteringar längs Tinnerbäcken.
Upphandling av trygghetsskapande teknik för LSS-boenden, Linköpings kommun
Avser trygghetsskapande teknik för bostad med särskild service för vuxna (LSS) - väntan, oro, tvång samt påkalla uppmärksamhet. Direktupphandlingen är en del av Fas 2 i Linköpings kommuns projekt BEATA, som är ett utvecklingsprojekt för Behovsanpassade Tillsyner och Arbetssätt.
Upphandling av trygghetsskapande teknik för äldreboenden, Linköpings kommun
Avser trygghetsskapande teknik för särskilt boende inom äldreomsorgen med behovet tillsyn p.g.a. risk för fall. Direktupphandlingen är en del av Fas 2 i Linköpings kommuns projekt BEATA, som är ett utvecklingsprojekt för Behovsanpassade Tillsyner och Arbetssätt.
Upprustning av lekplatser i Linköpings kommun
Avser utbyte av lekredskap och fallunderlag på ett antal lekplatser i Linköping.
Upprustning av lekplats i Tannerfors
Objektet består av upprustning av enstaka redskap och fallunderlag på befintlig lekplats.
Biotopkartering och åtgärdsplaner för Åsboån och Stångån, Länsstyrelsen Östergötland
Uppdraget är delat i två anbudsområden: Uppdrag A; Biotopkartering och åtgärdsplaner Åsboån Uppdrag B; Biotopkartering och åtgärdsplaner för Stångåns källflöden
Upphandling av kunskapsunderlag om vattenstatus mm, Linköpings kommun
Uppdraget innebär att ta fram en rapport där kommunens samtliga vattenförekomster listas och beskrivs. Beskrivningen av respektive förekomst ska vara kortfattad. För respektive förekomst ska vattenstatus och problembild utifrån den senaste klassningen i VISS redovisas. Förslag till åtgärder för att uppnå god vattenstatus ska redovisas utifrån de problem som bedöms vara störst för respektive förekomst.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.