Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad med 2 flyglar som ska innehålla matsal, storkök, undervisningssalar, personalarbetsplatser, elevcafé och studieplatser.
Om och tillbyggnad för skolverksamhet i Linköping
Ny skolbyggnad för 80 elever, samt att bygga om och till den befintliga byggnaden för att inrymma en gymnastiksal/samlingssal.
Ombyggnad av väg 35 sträckan Björkåkla-Sandtorpet
2 km 2+1 väg med mitträcke samt gc-vägar. Ombyggnad korsningar, ny sidoväg, busshållplatser och bullerskydd. Björkåkla-Sandtorpet-Vårdsbergs kors.
Ombyggnad till studentlägenheter i Linköping
Omfattar renovering och ombyggnation av studentkorridorer till studentlägenheter. 96 st korridorsrum skall renoveras och 36 st nya bostäder ska tillskapas från befintliga kök och gemensamhetsutrymmen och befintliga lägenheter som byggs om på plan 3. Objektet är beläget på Alsättersgatan 3 och Rydsvägen 242.
Utbyggnad av skola i Linköping
Öka elevantalet från 390 st till cirka 560 st.
Tillbyggnad av paketterminal i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av flerbostadshus inom fastigheterna kv Obducenten 3 samt kv Obducenten 7. Fastigheterna innehåller 79 st lägenheter samt 2 st mindre lokaler. I entreprenaden ingår byte av ventilationssystem, nya installationer, renovering av badrum/kök och ytskiktsrenovering. Utvändigt byts yttertak. Fasad tilläggsisoleras och putsas om.
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Nya byggnader för skol- och idrottsändamål samt att säkerställa yta för idrottsändamål i form av befintlig isbana. Vidare syftar detaljplanen till att reglera naturmarken i anslutning till skolan för att kunna säkerställa erforderlig friyta.
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem etapp 3
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Ombyggnad av matsal och tillagningskök i Linghem etapp 4
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Ombyggnad av industrilokaler.
Renovering av parkeringshus i Linköping etapp 1
Renovering av P-hus Baggen, körytor, betongfogar och spillvattenrör
Utökning av skatepark på Ekholmen i Linköping
Utökning och renovering av befintlig skatepark.
Ny IFAS-anläggning på Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping
Tekniska verken i Linköping AB (publ) önskar komma i kontakt med intresserade entreprenörer för dialogmöten inför kommande upphandling av en IFAS-anläggning på Nykvarns avloppsvattenreningsanläggning.
Byte av överhettare vid panna 5, Gärstadsverket i Linköping
Projektet omfattar byte av delar av överhettaren i panna 5 på Gärstadverket i Linköping. Entreprenaden omfattar demontering av befintliga överhettardelar som ska bytas samt komplett montage inklusive provtryckning. Entreprenaden omfattar även konstruktion, tillverkning, montage. Pannan eldas med avfall och arbetet är planerat att genomföras i samband med revisionen sommaren 2022 någon gång under perioden maj-augusti.
Inredning av vindar till lägenheter i Linköping
Inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus - 14 st. samt fasadändring och parkering.
Nybyggnad av förbehandlingsanläggning för matavfall vid Åby Västergård, Linköping
Leveransen omfattar komplett förbehandlingsanläggning, bestående av två (2) kompletta förbehandlingslinjer samt en (1) spädestank, för förbehandling av matavfall och förpackat livsmedelsavfall till pumpbar slurry. Färdig slurry används av Beställaren för produktion av biogas och biogödsel.
Uppförande av kylcentral vid Universitetssjukhuset i Linköping
Den befintliga produktionen ska nu kompletteras med ny absorptionskylmaskin som ska anslutas till befintligt fjärrkylnät. Den nya kylmaskinen ska inrymmas i en befintlig byggnad inom KC54 US i Linköping. I kylcentralen ska det installeras absorptionskylmaskin och kyltorn samt nödvändig utrustning för produktion och leverans av kyla. Maskinen bör producera ca 5 MW kyla, alternativt mer om det är möjligt.
Ombyggnad av hissar åt Stångåstaden i Linköping
Avser ombyggnation av 12 hissar på: Joensuugatan 2A, 2B, Isafjördursgatan 2A, 2B, Tönsbergsgatan 2A, 2B, Roskildevägen 2A, 2B, Prästbolsgatan 17, Vasavägen 41 samt Hjälmsätersgatan 6B, 6C.
Ombyggnad av gata i Linköping
Gator och vägar breddas så att två bussar kan mötas utmed hela sträckan. Busshållplatsen och en del belysning ska flyttas.
Rivning av flerbostadshus i Linköping
Rivning 36 lägenheter med tillhörande uteplatser och förrådsbyggnader på Skattegården 101-106, Linköping efter en omfattande tak-/vindsbrand. Byggnaden är uppförd i tre våningar med ett lägre vindsplan, vindsplanet är bortrivet pga branden
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt rivning.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Mark- och VA-arbeten vid flerbostadshus i Linköping
Omfattar tätning av garagebjälklag samt återuppbyggnad av innergård.
Utbyggnad av infrastruktur i Sturefors
Området är nyetablerat och detta färdigställande blir den sista etappen i utbyggnaden. Den är därför begränsad till ett område som heter Blåeldsbågen.
Ombyggnad av gata i Linköping
Avser ombyggnad av Torggatan. Gatan är ca 65 m lång och med en total ombyggnadsyta på ca 700 m2.
Infodring av dag- och spillvattenledningar i Linköping 2021, etapp 1
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 21 st sträckor huvudledningar med dimension 225, 300, 400, 450 och 600 mm. Sammanlagd sträcka dag och spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 1200 meter.
Infodring av dag- och spillvattenledningar i Linköping 2021, etapp 3
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 27 st sträckor huvudledningar med dimension 225, 300, 375 och 400 mm. Sammanlagd sträcka dag och spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 1600 meter.
Utbyggnad av cykellänk i Hjulsbro, Linköping
Objektet består av breddning och ombyggnad av ca 2,3 km befintlig gång- och cykelväg. Utöver det ska kompletteringar göras längs angränsande redan byggd gång- och cykelväg.
Om- och tillbyggnad av gc-bana samt belysning i Linköping
Objektet består av om- och tillbyggnad av GC-bana samt ombyggnad av belysningsanläggning. Objektet är beläget vid Universitetsområdet i Mjärdevi, Linköping.
Omläggning av vattenledning inom Ebbepark, Linköping
Objektet består av omläggning av vattenledning för vidare utbyggnad av Ebbepark. Flyttningen av vattenledning är en del av exploateringsarbetena för att ge möjlighet för nybyggnation av verksamhetslokaler och bostäder inom Kv Labbet.
Byte av hetvattenekon vid P1 och P3, Gärstadsverket i Linköping
Avser byte av hetvatteneko Panna 1 (051) och matarvatteneko Panna 3 (053) i Tekniska verkens anläggning på Gärstad. Två ekopaket för vardera panna. Arbetet är uppdelat i två delar. Huvuddel A och Huvuddel B. Huvuddel A omfattar byte av ekomiserpaket och samlingslådor (hetvatten) i Panna 1 (051) vid Tekniska verkens anläggning på Gärstad. Huvuddel B omfattar byte av ekonomiser för Matarvatten i Panna 3 (053) vid Tekniska verkens anläggning på Gärstad.
Kabelarbeten i Ljungsbro, över Motala Ström
Entreprenaden avser förläggning av 12 kV och 0,4 kV jordkabel samt kanalisation för opto i Ljungsbro. I entreprenaden ingår materialinköp, markarbeten, rör- och kabelförläggning inklusive skarvning och avslut enligt projektinformation. Vidare ingår kabelförläggning över Motala ström med restriktioner för utförandetidpunkt.
Renovering av gamla huset på Tuna Kungsgård
Avsikten med denna renovering är att skapa ett uthyrningsbart permanentboende samtidigt som man gör en varsam renovering för att bibehålla byggnadens karaktär. I projektet ingår också att återuppbygga en veranda samt att bygga en ny carport.
Byte av paneler vid panna 4, Gärstadverken i Linköping
Projektet avser utbyte av ca 600-700 kvadratmeter inconelbelagda tuber och samlingslådor i panna 4 vid Gärstadverket i Linköping. Panna 4 är en avfallspanna med en effekt på 68 MW byggd av Babcock & Wilcox Vølund A/S år 2004.
Upprustning av träbroar i Linköping
3 st träbroar i Tinnerö som ska renoveras.
Upprustning av broar i Linköping
Gång- och cykelbron över Vistvägen, i långa backen intill Vattentornet. * Gång- och cykelbron över Tinnerbäcken, nere vid Stångån i höjd med Sporthallen. * Bilbron på Nya Ledbergsvägen i Malmslätt, den som har en gång- och cykeltunnel mellan Norrgatan och Tokarp.
Rening av dräneringsvatten pfas-anläggning i Östergötland, Fortifikationsverket
Avser rening av dräneringsvatten P-fas. Utförandeplats: Östergötland. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Omtoppning av taxibana Y på Malmens flygplats i Linköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak beläggningsarbeten på norra delen av taxibana Y. Arbetet på består av fräsnings- och justeringsarbeten samt nytt asfaltslitlager.
Upprustning av park i Linköping
Parken ska utvecklas för att bli mer öppen och ljus.I parken finns även en lekplats som ska rustas upp och få en bättre koppling till parken. Parken ska kompletteras med fler sittplatser, planteringar, ny belysning och fler möjligheter till aktivitet.
Installation av överordnat säkerhetssystem, Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping AB har som målsättning att installera ett överordnat säkerhetssystem där man från en gemensam plattform handhar passersystem, inbrottslarm, CCTV, brandlarm, nyckelhantering samt besökshantering.
Flygplatsljus, Styrutrustningar vid Malmen och Vidsel flygplats
Omsättning av gamla styrsystem för flygplatsljus vid Malmens och Vidsels flygplatser.
Uppförande av faunapassage vid Laxberg, Svartån
Projektets mål är att skapa ett omlöp förbi Laxbergs reglerdamm. Tidigare projektering kring detta har gjorts 2018 där handlingar och förfrågan har framtagits på ett inlöp enligt AB 04 men visats bli för kostsamt varav omtag nu sker i form av ett samverkansavtal.
Infodring av huvudspillvattenledning i Kv Konsuln i Linköping
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 3 st sträckor huvudspillvattenledningar med dimension 643*800 till 700*1050 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 65 meter.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av skola, nybyggnad av miljöhus, anläggande av parkering samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av handelslokaler till kontor samt anmälningspliktiga åtgärder.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt anläggande av 2 st parkeringsplatser.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av bostad och råvind till kontor, fasadändring.
Ombyggnad av läkarcentral i Linköping
Ändrad användning av kontor till läkarmottagning.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av restaurang till 2 kontorslokaler samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Linköping
Ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning från förskola till kontor/expedition.
Tillbyggnad av parhus i Linköping
Tillbyggnad av tvåbostadshus - uterum.
Ombyggnad av utemiljö och garage i Linköping
Utemiljö och byte av garageportar
Ombyggnad av vandrarhem i Linköping
Ändrad användning av kontor till vandrarhem.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av lagerlokaler till kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ändrad användning av lokal till 2 st lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus - uterum samt anläggande av plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus - uterum samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad av handelslokaler.
Rivning av garage i Linköping
Rivning av 3 st garage.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivning av enbostadshus och komplementebyggnad på Kallerstad 1:2 samt rivning av 2 st enbostadshus och komplementbyggnader på Ramshäll 1:2.
Rivning av restaurang i Linköping
Rivning av restaurang.
Byte av garageportar i Linköping
Byte av 57 st garageportar
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Förhandsbesked för tillbyggnad av industrilokaler - förråd.
Rivning av spårnära fastighet i Linghem
Rivning av banvaktarstuga/bostadshus, vedbod med hönshus, gästhus samt lekstuga.
Upprustning av lekplatser i Linköpings kommun
Avser utbyte av lekredskap och fallunderlag på ett antal lekplatser i Linköping.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.