Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Detta är den första etappen inom Knektgatan och Luftvärnsgatan och avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom del av fastigheten 2201, Kv: Löjtnanten 1. Projektet omfattar befintliga hyresrätter, lokaler, dränering och kulvertarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Åbylundsgatan och Skomakaregatan.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Linköping
Smart front system, tak och ftx anläggning
Utveckling av stråk för cyklister och gående vid Tinnerbäcken i Linköping
Avser utveckling av stråket längs Tinnerbäcken öster om sjukhusområdet för att förbättra framkomligheten för cyklister och gående. Ombyggnaden kommer att ske i flera etapper, varav denna etapp omfattar: Två nya trappor mellan GC-stråket och gatunätet på östra sidan av ravinen Breddning och omdragning av befintlig GC-bana En platsbildning med bänkar och plantering En stödmur med bakomliggande spont En trägångbana intill bäcken nere i ravinen. Gångstigar i stenmjöl intill bäcken och nya bänkar Nytt säkerhetsräcke längs GC-banan
Renovering av kaj i Linköping etapp 5
Stångån renovering kaj Tullbron-Stångebrobron (M)
Utvändigt underhåll av affärshus i Linköping
Fasadändring av handelslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Ny och ombyggnad av lekplats i Norrköping
Upprustning och nybyggnation av lekmiljön i Lagerlundaparken. Befintlig småbarnslek ska uppdateras med ny lekutrustning och nya fallskyddsområden. Delar av den befintliga utrustningen flyttas. Lekmiljön byggs ut med en pumptrackbana för hjullek. Ett asfaltstorg med tillhörande lekbuskage skapas mellan småbarnsleken och pumptracken för att binda ihop parken.
Utbyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
En fortsättning på cykelvägen – förbi Björkö friskola – fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp.
Rivning av skola i Linköping
Rivningen avser befintliga Kungsbergsskolan inkl flera byggnader i Linköping.
Renovering av kaj i Linköping etapp 6
Stångån, Renovering kaj Tullbron (L)
Ombyggnad av reningsanläggning vid utebassäng på Stångebro, Linköping
Entreprenaden omfattar arbeten inom badvattenrening, el, VVS, styr samt brand. Största delen avser badvattenrening. I denna entreprenad ingår samordning med sidoentreprenad, såväl teknisk som tidsmässig. Sidoentreprenaden omfattar bygg-, mark- och VA-arbeten enligt handlingar som framgår under AFB.22, 07 Övriga handlingar. Sidoentreprenaden kommer att avropas genom Lejonfastigheters ramavtal för byggarbeten.
Upprustning av närlekplats i Linköping
Rågångens närlekplats i Skäggetorp ska rustas upp med ny lekutrustning och viss omdisponering av ytor.
Ombyggnad av landsstatshus vid Linköpings slott
Landsstatshuset vid Linköpings slott är inredd som kontorslokaler med tillhörande biutrymmen. Entreprenaden omfattar installation av två nya ventilationsanläggningar med därtill hörande arbeten, ombyggnad till HWC samt ytskiktsunderhåll. I entreprenaden ingår byggnadsarbeten, målningsarbete, rörarbeten, ventilationsarbeten och styrarbeten.
Renovering av ytskikt i flerbostadshus i Linköping etapp 1
Avser att på totalentreprenad utföra ytskiktsrenovering inom byggnaderna L6 och L7 inom Kv Aspen 11, Barfotegatan 1-3 i Linköping.
Renovering/ombyggnad av fontän i Linköping
Renovering/ombyggnad av fontän i Trädgårdsföreningen, Linköping.
Ombyggnad i radhus i Linköping
Ombyggnad till 4 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av skola i Linköping
Bygglov för fasadändring av skola samt anmälningspliktiga åtgärder.
Utvändigt underhåll av kyrka i Linköping
Bygglov för fasadändring av kyrka samt anmälningspliktiga åtgärder.
Utveckling av Sturefors centrum, Linköping
Objektet består av utveckla kopplingen mellan aktiviteterna i stadsdelsparken genom att skapa gångvägar, sittmöjligheter samt förbättrade kopplingar till intilliggande naturmiljöer samt utföra återplantering av träd i centralt parkrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus.
Upprustning av park i Linköping
Under hösten 2022 kommer det påbörjas en röjning av träd och buskar. 2023 kommer vi att möblera och plantera nytt i parken. Detta gör vi för att fler ska besöka, känna till och ta del av Jättegrytornas historia. Ett besök vid grytorna ska kunna ske tryggt och parken kommer lyftas för att upplevas mer trivsam och kunna bli en mötesplats utmed Klostergatan.
Utvändiga arbeten vid flerbostadshus i Linköping
Solceller, låssystem, laddstolpar
Rivning i pumphus till bergrum under KV1 i Linköping
Tekniska verken planerar att sanera bergrum placerat under KV1 på våren och sommaren 2023 (projekt 2148719). Inför saneringsarbeten krävs rivningsarbeten i pumprum samt håltagning i betongplugg mellan cisterntopp och bergrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Linköping
Varmspolning av stammar i 1 hus.
Ombyggnad av lager i Linköping
Ändrad användning av ekonomibyggnad till lagerlokal.
Upprustning av park i Linköping
I parken mellan Flöjtgatan och Fagottgatan kommer döda träd att tas bort och ersättas med nya. Parken kommer även att kompletteras med flera blommande lägre körsbär- och plommonträd. I norra delen kommer en av kullarna tas bort och flyttas till Klarinettgatans lekplats där den blir till en pulkabacke. Istället för kullen skapas en yta med picknickbord och en lund av lägre körsbär- och plommonträd. Fotbollsplanen görs något mindre men ramas in och får en entrégång över dikeskanten.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av flerbostadshus samt fasadändring.
Dränering och fasadarbeten på Stärnorps kyrka
Dränering vid kyrkan och fasad/fönster renovering, målning.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av kontor till restaurang.
Fasadarbeten mm på kyrka, Linköping
måla fasad, fönster mm
Målning av fasad mm på klockstapel, Linköping
Målning av fasad, omläggning av spån mm
Naturutredning för utbyggnad av vägar och tomter i verksamhetsområdet Kåparp, Linköping
Framtagande av underlag till ny vägvisning längs Östgötaleden.
Målning av fönster på kyrka, Linköping
Målning av fönster invändigt
Sanering av kyrka, Linköping
Sanering av mögel, röta, svamp och fukt

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).