Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (5)
Lessebo (4)
Ljungby (13)
Markaryd (6)
Tingsryd (8)
Växjö (16)
Älmhult (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Ljungby
Väglängd ca 1385 km. 4 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
ROT-renovering av flerbostadshus i Araby, etapp 3
Lägenheterna som är hyresrätter och byggda på 1970-talet är i behov av renovering. Totalt 600 lägenheter. Etapp 1 finns på projektid: 1078367, Etapp 2: 1607172
Ombyggnad av kommunhuset i Växjö till hyresbostäder
Planer för ombyggnad av nuvarande kontorsbyggnad i centrala Växjö till ca 200-250 attraktiva bostäder med olika upplåtelseform samt verksamhetslokaler/mötesplatser. Tillbyggnad och/eller rivning av delar av fastigheten kan bli aktuellt. Delar av fastigheten kan komma att avyttras till andra fastighetsägare.
Tillbyggnad av lager i Tingsryd
Avser en nybyggnad av lager för att lagra havremjölk.
Om- och tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser renovering och påbyggnad av kontorsbyggnad vid Sandviksverket. Omfattar även markarbeten och iordningställande av ca 400 kvm utemiljö.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 10
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan, i huvudsak inom Växjö och Sävsjö kommuner.
Förtätning med bostäder i centrala Tingsryd
Tidigt skede. Planerad byggnation av ca 18-20 mindre lägenheter i Swedbank-fastigheten i centrala Tingsryd.
Anläggande av ny deponicell på Häringetorp, Växjö kommun
Avser anläggande av nya deponiytor på Häringetorps avfallsanläggning. Yta för icke farligt avfall: 10 000 kvm Yta för farligt avfall: 1000 kvm Option finns för ytterligare yta på 1500 kvm för farligt avfall.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad med teknikrum och fläktrum.
Ombyggnad och takbyte på bibliotek i Ljungby
Avser renovering av bibliotek samt takbyte.
Rivning av hus 1A på Ljungby lasarett
Avser rivning av hus 1A på Ljungby lasarett för att möjliggöra en nybyggnation av sjukhus. Det projektet finns på projid: 1493748. Samt moduler tills nybyggnationen är klar id: 2158475
Om- och tillbyggnad av arkiv och kontor i Ljungby
Projektet avser tillbyggnad i ett plan med underliggande källare som ska inrymma arkiv och kontor samt att befintlig lägenhet i Annexet ska byggas om till kontor. Projektet omfattar även utvändiga lednings- och markarbeten.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Tillbyggnad av flerbostadshus Höken 3,8,9,10.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Avser tillbyggnad med 2 industrihus 400 kvm och 800 kvm vardera, med en höjd på 10-11 meter,
Leverans och byte av krafttransformator i Växjö
Leveransen omfattar konstruktion, tillverkning, transport, uppställning och montage samt provning till driftfärdigt skick av ny krafttransformator som anges i förfrågningsunderlaget i steg 2.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla, etapp 4
Avser att byta vattenledning mellan Kvarnamåla-Urshult. Etapp4 omfattar byte av ca 2,5 km vattenledning.
Ombyggnad av fastighet för daglig verksamhet i Lessebo
Ombyggnad av befintliga lokaler för daglig verksamhet och omfattar del av byggnad, den nordöstra delen, plan 0 och plan 1. I projektet ingår, rivning, ombyggnad, nyinstallation av ventilation samt sprinklerarbete och stambyte.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Alvesta
Avser ny biobädd och kväverening vid Alvesta reningsverk. Anläggningen finns i Alvesta tätort.
Installation av energiåtervinning i flerbostadshus i Lenhovda
Projektet avser installation av VÅV-system med tillhörande nya fläktrum på yttertak, solceller och schaktarbeten i mark för nya kulvertar. Objektet är beläget på Ekgatan 1-7, Lenhovda.
Tillbyggnad av kyrkogård i Ljungby
Avser fler gravplatser.
Ombyggnad Centrallasarettet Hus D
Objektet avser installation av sprinklerarbeten av i hus D plan 8 samt plan 7 samt kompletterande arbeten.
Ombyggnad av ventilation i avloppsreningsverk i Tingsryd
Avser ventilation och värme till Tingsryds avloppsreningsverk. Ventilationen är delvis ur funktion och måste byggas om från grunden.
Ombyggnad av korsningar längs väg 31 i Lenhovda och Norrhult
Paket väg 31/väg 960 i Lenhovda och väg 31/väg 913 i Norrhult. Breddning av korsningarna för att bygga ett vänsterkörfält i vardera korsning.
Rivning av gymnastiksal i Tingsryd
Ansökan om rivningslov gamla gymnastikhallen.
Ombyggnad av grundsärskola i Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025.
Utemiljö - trappa, dränering och stödmurar vid slänt vid skola i Markaryd
Projektet avser bl a ny trappa med räcken mot dammarna, cykelställ, L-stöd för att förhindra att massor rasar ner mot gångstråket samt dagvattenhantering och dränerande åtgärder vid lekytorna för att förhindra att stora vattenflöden ner i slänten. Staketet utmed gångstråket rivs och ersätts med nytt i och med montage av L-stöd samt ny stolpbelysning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Ändrad användning - från industri/garage till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av bowlinghall i Markaryd
Avser tillbyggnad av bowlinghall med lounge.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser omfattar stamrenovering, fönster samt fasader.
Ombyggnad av personalbyggnad i Vederslöv, Växjö Kommun
Avser ombyggnad av personalbyggnad och skärmtak på ekonomigården och omfattar bland annat byggnads-, målnings-, el, och VVS-arbeten.
Byte av ventilationssystem på äldreboende i Markaryd
Avser utbyte/ombyggnad av ventilationssystem på Utsikten äldreboende i Markaryd
Installation av brandskydd vid Sandviksverken Växjö
Avser sprinklerinstallationer och branddetektering i turbinhallar för Sandvik 2 och 3.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor/lager.
Nytt mobilt reservkraftsaggregat till Region Kronoberg
Avser upphandling av nytt mobilt reservkraftaggregat till Region Kronoberg.
Tillbyggnad av industrihus i Lessebo
Avser tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Tillbyggnad av godsmottagning i Älmhult
Tillbyggnad av industribyggnad - godsmottagning.
Utvändigt underhåll på äldreboende i Vislanda, Alvesta kommun
Avser utvändig målning och en mindre del putslagning på äldreboendet Björkliden i Vislanda.
Rivning av masugn i Torpsbruk, Växjö kommun
Avser rivning av masugn i Torps bruk och återställning av mark.
Utbyggnad av optisk sorteringsanläggning till återvinningscentral i Ljungby
Avser en anläggning för optisk sortering av förpackningar och returpapper. Anläggningen ska vara kompatibel med nuvarande optiska sorteringsanläggning av matavfall och rymmas inom befintlig byggnad som är lokaliserad på Bredemads återvinningscentral.
Ombyggnad av bro på E4 norr om Markaryd
Byte av brons övergångskonstruktion på norra brosidan.
Ombyggnad av bro på väg 648 sydöst om Ryd
Byte av delar av brons slitbetong.
Inpasseringssystem till Sunnerbohallen simhall i Ljungby
Avser inpasseringssystem inklusive förvaringsskåp till Sunnerbohallen simhall. Med möjlighet till förlängning 2+2+2 år.
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Syd, Delområde B
Delområde B Kronoberg och Blekinge län. Beställaren har option att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år .
Utvändigt underhåll av skola i Ljungby
Fasadändring på skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljungby
Ändring av balkonger på flerbostadshus.
Utvändig renovering av Öjaby klockstapel, Växjö
Avser renovering av rötskadad klockstapel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser fasadändring av flerbostadshus samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Detta avser ändrad användning av : rum 238, 241, 245, 246, 247, samt ändrad användning - rum 335a, 335b, 336a
Utvändigt underhåll av bensinstation i Ljungby
Fasadändring av drivmedelsanläggning.
Byte av värmesystem i Jäts kyrka
Avser byte av värmesystem inkl klimatstyrsystem.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ombyggnad av planlösning i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ombyggnad av bärande konstruktion.
Ny värmeanläggning i Jäts nya Kyrka, Växjö kommun
Avser utbyte av pelletspanna etc till ny värmeanläggning med bergvärmepump inklusive styr-och övervakning.
Installatation av brandlarm på skola i Ljungby
Avser utbyte av befintligt brandlarm på Sunnerbogymnasiet. Uppdraget omfattar nedmontering av befintligt brandlarm, installation av nytt och driftsättning.
Utbyte av värmepump, Lessebo reningsverk
Avser byte av system för uppvärmning från värmepump som tar energi från utgående avloppsvatten till bergvärmepump.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).