Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (11)
Lessebo (4)
Ljungby (3)
Markaryd (11)
Tingsryd (6)
Växjö (26)
Älmhult (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av produktionslokal i Markaryd
Bygglov för om- och tillbyggnad av produktionslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och rivning av skärmtak, nybyggnad av sluss och invändig entresolplan.
Underhållsbeläggning i Kronoberg, Blekinge samt Distrikt Södra Skåne
Underhållsbeläggning varm/värme/TSK. Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: DSS 2301 Varm Natt, DSS 2302 Varm TSK, DSS 2303 Varm, GK 2301 Värme, GK 2302 Varm, GK 2304 Varm.
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Tillbyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av kontor i Växjö
Syftet med detaljplanen är att ge Länsförsäkringar förutsättningar att bygga om de nuvarande kontorsbyggnaderna i kvarteret Lejonet vid Stortorget i centrala Växjö. Det handlar om en ny byggnad inne på gården som binder samman lokalerna och som blir högre än de omkringliggande husen. Dessutom vill man bygga till den del som ligger utmed Linnégatan med en våning.
Rivning av skola i Växjö
Avser rivning av gymnasiesärskolan.
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 11 avdelningar. Upphandlas i option med Id 1410650
Drift och underhåll av belysning i Kronbergs län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Nybyggnad av garage och tillbyggnad av industribyggnad.
Sluttäckning av deponianläggning i Älmhult
Sluttäckning ska ske på fastigheten Äskya 1:27 och Älmhult 20:1, Älmhults kommun.
Utökning av biogasanläggning i Alvesta
Alvesta Biogas planerar att utöka sin produktion under kommande år genom att investera i en större uppgraderingsanläggning för rening av producerad rågas. Samtidigt byggs också större lagringsbehållare och en inbyggnad av biobädden för att minimera luktolägenheter från anläggningen.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Byte av stammar för vatten och avlopp samt ny kassettlösning i badrum.
Renovering av särskilt boende och trygghetsboende i Markaryd
Planer finns för renovering av SÄBO Sjögården.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 11
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan i Alvesta, Växjö, Sävsjö och Nässjö kommun.
Stam- och badrumsrenovering i flerbostadshus i flerbostadshus i Lagan, Ljungby kommun
Avser stam- och badrumsrenovering i flerbostadshus på Föreningsgatan 1-7 med 31 st lägenheter och 1 st lokal samt Parkgatan 3-5 som består av 15 st lägenheter och 2 st lokaler.
Ombyggnad till butik i Tingsryd
Ombyggnad butiks- och lagerlokal.
Om- och tillbyggnad till särskola vid Nyängskolan i Lessebo
Lessebo kommun avser att utföra om - och tillbyggnad av Nyängskolan i Lessebo. Nyängskolan innefattar grundsärskola med inriktning träningsskola samt gymnasiesärskola. I projektet ingår rivning, ombyggnad, tillbyggnad, byte av dörrar, fönster och tak samt ny ventilation och nya solcellspaneler.
Tillbyggnad av affärshus i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad.
Anläggande av automatiserad vattenstyrning i parker, Växjö kommun
Planer finns att automatisera styrning av vattenhanteringen inom Växjö kommuns parkdrift, i syfte att enkelt kunna reglera samt kontrollera styrningen utan mänskliga resurser i fält med hjälp av smarta sensorer.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Projektet är stoment Fasadbyte, ny fönstersättning, hissinstallation samt uppdatering av ventilationssystem.
Sluttäckning av deponianläggning i Tingsryd
Sluttäckning ska ske på fastigheten Elserås 1:7 Tingsryds kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av tak i flerbostadshus i Växjö
Planer för renovering av tak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad med teknikrum och fläktrum.
Om- och tillbyggnad av särskilt boende i Moheda, Alvesta kommun
Avser om- och tillbyggnad av det särskilda boendet Furuliden, Hus C i Moheda.
Ny värmeanläggning vid folkhögskola i Grimslöv
Värmen vid Grimslövs folkhögskola produceras idag via två fastbränslepannor, en pelletspanna och en spånpanna, i panncentralen. Man avser ersätta förbränningspannorna och i stället producera värmen via värmepumpar.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd- option 2
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd.
Om- och tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Växjö
Avser om- och tillbyggnation av Hovshagaskolan hus 02 och hus 10. Befintliga lokaler ska byggas om med ny ventilation, renovering av matsal samt ombyggnation och tillbyggnation för storkök. Utvändig mark anpassas för ny fettavskiljare.
Ombyggnad av utbildningslokal i Växjö
Väsentlig ändrad användning av stallbyggnad till undervisningslokaler. Samt ändring av värmesystem i lokalerna.
Ombyggnad av stall i Växjö
Väsentlig ändrad användning av stallbyggnad till undervisningslokaler.
Tillbyggnad av vattentäkt/ledningsåtgärder m m i Växjö
Brunnar och infiltrationsanläggning vid vattenverk. Omfattar även pumpstation. Ev. sjöledning. Tvist gällande markfrågor föreligger. Vissa ledningsarbeten utföres i egen regi.
Ombyggnad av tvätthall i Alvesta
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av tvätthall.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Växjö
Fasadändring och installation av motordriven anordning.
Ombyggnad av passersystem vid flerbostadshus i Växjö
Objektet avser ombyggnation av passagesystem på fastigheterna TÄLJSTENEN 3, 5 och 6. Nyinstallation av lås- och passersystem för ytterdörrar, trapphus, tvättstugor, miljörum och allmänna utrymmen i ingående fastigheter.
Installation av boendesprinkler i äldreboende i Växjö
Entreprenaden avser installation och driftsättning av komplett boendesprinkleranläggning vid Borgmästaren äldreboende.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Bygglov för höjning av taksarg på skolbyggnad.
Ombyggnad kommunarkivet i Ljungby
Renovering kommunarkivets lokaler. Upptakagen i investeringsbudget 2021-2025
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Lenhovda
Objektet omfattar om- och tillbyggnad av ICA Nära i Lenhovda. Tillbyggnaden kommer bland annat att innehålla teknikutrymmen, kundtoalett, kallager, kontor, kylrum och returrum, samt ny inlastning. Butikens layout ska ändras vilket medför att en ny entré ska byggas. Arbeten innefattar även rivning av skärmtak, emballagerum, väderskydd med fjärrvärmecentral mm.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Tillbyggnad av industribyggnad, fasadändring samt invändig ändring.
Renovering av hissar på skola samt äldreboende i Åseda
Avser renovering av två hissar i Olofsgården samt Åsedaskolan i Åseda.
Byte av fönster på grupphus i Växjö
Fasadändring, ändring av fönster, Lammhult 25:10 lammhult 25:11 lammhult 25:12 lammhult 25:13.
Tillbyggnad av industribyggnad i Lessebo
Ansökan om bygglov tillbyggnad.
Installation av solceller på industrihus i Markaryd
Bygglov för installation av nya solceller.
Renovering av äventyrsbad i Tingsryd
Entreprenaden omfattar renovering av spjälkad betong i källarplan samt badplan. Utbyte trasiga och skadade klinkerplattor i badplan. Utbyte mjukfogar i badplan mm. Upphandlingen avser åtgärder nödvändiga för fortsatt drift och öppethållande av badanläggningen fram tills det att en större mer omfattande ombyggnad för livstidsförlängning av anläggningen kan genomföras. I denna utredning förutsätts att en större ombyggnad kan påbörjas senast 2028.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla, etapp 5
Avser att byta del av överföringsledning mellan Kvarnamåla-Urshult. Etapp 5 omfattar byte av ca 1,7 km vattenledning.
Rivning av gymnastiksal i Tingsryd
Ansökan om rivningslov gamla gymnastikhallen.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Väsentlig ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av personalbyggnad i Vederslöv, Växjö Kommun
Avser ombyggnad av personalbyggnad och skärmtak på ekonomigården och omfattar bland annat byggnads-, målnings-, el, och VVS-arbeten.
Byte av ventilationssystem på äldreboende i Markaryd
Avser utbyte/ombyggnad av ventilationssystem på Utsikten äldreboende i Markaryd
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser omfattar stamrenovering, fönster samt fasader.
Utvändigt underhåll av industrihus i Alvesta
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Renovering av broar i Alvesta
Objektet avser reparation av två broar i Alvesta: Bro över Järnväg i Alvesta samt Bro över Lekarydsån i Alvesta.
Ventilationsarbeten på flerbostadshus i Alvesta
Bygglov för ventilationsarbeten på flerbostadshus.
Byte av ventilation av flerbostadshus i Alvesta
Anmälan för installation av ventilation. 20st lägenheter och 4 huskroppar. Nytt vattenburet värmesystem och ny ventilation.
Rivning av bageri i Växjö
Rivning av bageri.
Rivning av industribyggnad i Lessebo
Anmälan om bygglovspliktig åtgärd - rivning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Markaryd
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärsbyggnad med skärmtak, fasadändring och uppsättande av skylt.
Ombyggnad av sågverk i Älmhult
Nybyggnad av pannhus och virkestork, överbyggnad och va plan samt sprinkelanläggning.
Upprustning av omklädningsrum i Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget för år 2022 och plan 2023-2025.
Installation av laddstolpar i Växjö
Planerat projekt Installation av pladdstolpar.
Ny värmeanläggning i Jäts nya Kyrka, Växjö kommun
Avser utbyte av pelletspanna etc till ny värmeanläggning med bergvärmepump inklusive styr-och övervakning.
Tillbyggnad av kontor i Lessebo
Ansökan om bygglov tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älmhult
Tilläggas isolering på industrihus.
Installation av laddstolpar i Växjö
Avser laddstolpar till bil.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).