Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (8)
Lessebo (10)
Ljungby (15)
Markaryd (12)
Tingsryd (19)
Växjö (23)
Älmhult (21)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Ombyggnad av E4 till motorväg förbi Ljungby
Projektet avser ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning delen Kånna-Lagan och Lagan-Toftaholm. Omfattning; 32 km, ombyggnad av fyra trafikplatser samt att 28 befintliga broar kommer att beröras, samt vattenskyddsåtgärder vid Bergaåsen.
Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Älmhult-Hässleholm
Kontaktledningsupprustning och AT. Ca 7 mil lång sträcka.
Utbyggnad av kontor i Älmhult
Avser utbyggnad av IKEA of Swedens kontor och ska innehålla produktutvecklingsytor. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM och uppnå nivå Outstanding med marginal
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Sjöatorp-Alvesta Väst
Ca 3 km. 9 meter bred. Mittseparering. Två nya trafikplatser ska byggas; trafikplats Alvesta Väst (väg 25/707) och trafikplats Hjortsberga. Ny bro över järnvägen samt rivning av befintlig järnvägsbro. Ny bro över Skaddeån. Parallellvägnät.
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby.
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 2 Id: 1606412
Om- och tillbyggnad av ishall i Tingsryd
Planer finns för om- och tillbyggnad av befintliga ishallen i Tingsryd.
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar 3 beläggningsgrupper: GK 2201 Varm, GK 2202 Varm och FH 2205 Varm Södra.
Sluttäckning av deponianläggning/soptipp
Förberedande arbeten utföres i egen regi såsom byggande av vägar med mera. Eventuellt kan sluttäckningen komma att utföras i tre deletapper.
Utökning av biogasanläggning i Alvesta
Alvesta Biogas planerar att utöka sin produktion under kommande år genom att investera i en större uppgraderingsanläggning för rening av producerad rågas. Samtidigt byggs också större lagringsbehållare och en inbyggnad av biobädden för att minimera luktolägenheter från anläggningen.
Ombyggnad och renovering av kontor, Växjö
Avser ombyggnad och helrenovering av kontor på våning 4. Hyresgästanpassning.
Renovering av särskilt boende och trygghetsboende i Markaryd
Planer finns för renovering av SÄBO Sjögården.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av kök och badrum i 62 lägenheter vid Kv Markus i Älmhult. Torngatan/Norra Krongatan.
Om- och nybyggnad av återvinningscentral i Älmhult
Avser om- och nybyggnad av återvinningscentral i Äskya.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser tillbyggnad av skola med takkupa och utrymningstrappa, fasadändring samt ändring av brandskydd, ventilation och hiss (hus 04).
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd, etapp 2
Avser inredning av lägenheter i plan 2½.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Tillbyggnaden avser ett lager.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnaden avser att användas som maskinhall.
Ombyggnad av station i Växjö
GLA. Reinvestering av befintlig station. Totalombyggnad av 50/20/10 kV-station.
Ombyggnad av tillagningskök Kosta skjutfält, Lessebo
Ombyggnad av tillagningskök i enhet 017. Omfattar till stor del uppgraderingar av ytskikt, ventilation och funktionalitet. Berörd yta är ca 510 m
Rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett
Avser rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett för att möjliggöra en nybyggnation av vårdblock. Det projektet finns på projid: 1493748.
Ombyggnad för daglig verksamhet i Växjö
Avser ombyggnad av befintliga lokaler för daglig verksamhet, ombyggnad av den norra flygeln, ca: 720 kvm, samt i övriga delar förkommer mindre ombyggnader ca: 790 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Ryd. En kapacitetshöjning.
Utbyte av värmepump, Lessebo reningsverk
Avser byte av system för uppvärmning från värmepump som tar energi från utgående avloppsvatten till bergvärmepump.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser 3 större klassrum och grupprum.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd- option 1
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd. I option 1 ska ca 1000-1500 lägenheter utföras under 2022.
Byte av utrustning i Alvesta
Byte av systemtransformator i Alvesta samt byte av kontrollutrustning.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Lessebo kommun
Ramavtal avseende ventilationsarbeten service, reparation och underhåll inom Lessebo kommun. Avtalstid 2021-11-01 - 2023-10-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning av lokaler till lägenheter, inredande av ytterligare lägenheter och fasadändring.
Tillbyggnad av förskola i Ljungby
Tillbyggnad av förskola 125 kvm (Allrum, lekrum, verkstad och vilrum samt skötrum med 2 toaletter och ett RWC) och skola 48 kvm (Grupprum/bibliotek, arbetsrum och groventré. samt parkering.
Ny ventilationsanläggning i Mariakyrkan i Växjö
Avser ny ventilationsanläggning i Mariakyrkan i Växjö.
Tillbyggnad av kyrkogård i Ljungby
Avser fler gravplatser.
Sluttäckning av deponi i Tingsryd
Sluttäckning av deponi. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av grundsärskola i Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Tillbyggnaden avser ett lager.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor/lager.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla, etapp 3
Avser att byta ut eller relining av vattenleding mellan Kvarnamåla-Urshult. Etapp 3 omfattar byte av ca 3 km vattenledning.
Ombyggnad av lägenheter till dagverksamhet i Tingsryd
Avser ombyggnad av 4 lägenheter till dagverksamhet.
Tillbyggnad av bowlinghall i Markaryd
Avser tillbyggnad av bowlinghall med lounge.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnaden avser personalutrymmen med matsal och kontor.
Till och ombyggnad av skola i Tingsryd
Avser ombyggnad av b.la en stor sal till 4 mindre salar, samt ett förråd till personal/handikapp toaletter. Tillbyggnaden avser ett skydd på 4x2 meter för hissen.
Åtgärder strandpromenaden i Ryd
Avser nyinstallation av belysningssystem på elljusspår i Ryd. Projektet inkluderar även rivning av befintliga belysningspunkter utmed spåret.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla, etapp 2
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult. Arbetet omfattar projektering, utbyte/relining, återställning. Sträckan som ska bytas ut i detta projekt är belägen söder om bäck Rössmåla och ner till vägöverfart till bergbrottet i Trehörna. Etapp 2 omfattar ca 200 m.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Installation av ventilationsaggregat och ändring av ventilation, Nybyggnad av 2 tälthallar Drevs-rödje 1:14.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Installation av ventilationsaggregat, rivning av befintligt fläktrum/aggregat och ändring av ventilation.
Tillbyggnad av affärshus i Alvesta
Tillbyggnaden avser produktionslokaler.
Ombyggnad av samlingslokal i Ljungby
Ändring av lägergård, ventilation och brandskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyte av ventilation på äldreboende i Urshult, Tingsryds kommun
Utbyte av ventilations aggregat på Äppelgårdens servicehus. Arbetet omfattar komplett, funktionsduglig och driftsäker anläggning för luftbehandling samt styr och övervakning. Rivning och byggarbeten samt anslutningar avseende el och VS sker genom ramavtalsentreprenörer.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Tillbyggnaden avser b.la butik och maskinrum.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad kontorshus.
Ombyggnad av personallokal i Markaryd
Bygglov för ändrad användning till personalutrymmen.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Fasadändring, markåtgärd, rivning samt ändrad användning - kontorshus.
Ombyggnad av personallokal i Markaryd
Bygglov för fasadändring och ändrad anv. till personalutrymmen.
Rivning av godsmagasin i Älmhult
Avser rivning av ett godsmagasin.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Tingsryd
Avser att göra om flyktingförläggning till kontor.
Ombyggnad av fördelningsstation i Växjö
Avser attbyta ut apparater i en fördelningsstation och omfattar tillverkning, provning och leverans av 50 kV apparater.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Avser att bygga om en butik till kontor.
Rivning av samlingslokal i Lessebo
Ansökan om rivningslov rivning.
Rivning av förråd i Lessebo
Ansökan om rivningslov.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov komplettering med fler moduler.
Ombyggnad av lager i Älmhult
Anmälan - från personhiss till varuhiss.
Ombyggnad av gym i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för att tillfälligt ställa om badverksamhet till gym/motionsverksamhet.
Rivning av fritidshus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för rivning av fritidshus och förrådsbyggnad.
Rivning av telestation i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för rivning av teknikhus.
Rivning av telestation i Lessebo
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd rivning.
Ombyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för inbyggnad av skärmtak vid ny entré.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lessebo
Ansökan om bygglov tillbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om bygglov tillbyggnad.
Rivning av lager i Älmhult
Avser rivning av ett skjul.
Tillbyggnad av personallokal i Tingsryd
Avser större ytor för omklädningsrum och matsal till personalen.
Tillbyggnad av lasthus i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av teknikhus samt tillbyggnad av lasthus.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) för uppehållsyta för elever samt angöringsplatser för busstrafik.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för markåtgärder (ev. försämra marks genomsläpplighet).
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av järnväg i Älmhult
Nybyggnad - varmgångs- och tjuvbromsdetektor.
Rivning av kolonistuga i Alvesta
Rivningslov för rivning av kolonistugor och bodar.
Rivning av läktare i Alvesta
Rivningslov för rivning av läktare.
Tillbyggnad av förråd i Växjö
Tillbyggnad med cykelrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Markaryd
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av tvätthall i Ljungby
Tillbyggnad av tvätthall.
Tillbyggnad av skärmtak i Älmhult
Tillbyggnad - solskydd över sandlåda - pjätteryds förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Tillbyggnad affärshus - ny lastkaj.
Tillbyggnad av butik i Ljungby
Tillbyggnad av butik, skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Markaryd
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad med ett apparatrum samt insättning av ny vikport i reparationsverkstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av isbana i Älmhult
Ändrad användning, isbana på parkeringsyta, tillfällig åtgärd t.o.m. 2022-03-31.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändring - ny brandavskiljande vägg.
Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändring av bärande konstruktion/planlösning/brand - två lägenheter blir en.
Förstärkning av Araby arena park i Växjö
Avser förstärkning av stålkonstruktion.
Anläggande av utemiljö i Markaryd
Anläggande av trädgård.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.