Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar län

Borgholm (17)
Emmaboda (7)
Hultsfred (13)
Högsby (3)
Kalmar (36)
Nybro (10)
Oskarshamn (20)
Torsås (2)
Vimmerby (8)
Västervik (29)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 159 st.

Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor.
Ombyggnad av Kalmarsundskolan i Kalmar
Avser invändig ombyggnation av Kalmarsundsskolan och avser bla byte av undertak, golv, nya väggar samt stomkompliteringar, nya ytskikt samt installationsarbeten. Utvändig fasadrenovering och ombyggnad av skolgård och parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Ytterligare 12 000 kvadratmeter, varav huvuddelen lageryta, ska adderas till den ursprungliga e-handelslagret, som efter utbyggnaden blir nästan 20 000 kvadratmeter stor.
Ombyggnad av E22 mellan Bälö-Häggebotorp
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke. 10 km lång sträcka.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Ombyggnad av E22 mellan Häggebotorp-Gladhammar
Mittseparering. 6 km lång sträcka.
Nybyggnad av bostäder i Västervik
Planer finns på ombyggnad av galleria, det kan generera 35–40 nya lägenheter i centrum. Man vill bygga på med våningsplan för bostäder på höjden. Parkeringsdäcket kommer att behållas.
Om- och tillbyggnad av Nynäs ARV i Mönsterås
Avser om- och tillbyggnad av Nynäs avloppsreningsverk, samt ny personalbyggnad. Entreprenadens omfattning avser huvudsakligen: - Upprustning av inloppsdel med ny mekanisk rening - Upprustning av biosteg med ny luftaranläggning - Ombyggnad för ny kväverening med luftarsystem och etanol. - Nya anläggningar för kem-, polymer samt etanol - Upprustning av blåsmaskinanläggning, nya blåsmasiner. - Nytt kompletterande skivfilter samt flytt av bef. filter till ny tillbyggnad - Ny anläggning för slambehandling - Utbyte av ställverk från hög- till lågspänning - Nytt el- och styrsystem - Ny anläggning för reservkraft - Ny process för tekniskt renat avloppsvatten med dynasandfilter och UV -behandling -Rivning av befintlig personal och ställverkbyggnad. Ny personalbyggnad. - Tillbyggnader för rörförråd, filter, kem, tekniskt vatten samt slambehandling - Uppfräschning av befintligt reningsverk komplett med nya installationer för VVS och allmänel. - Instängsling av området runt reningsverket samt ny asfaltering av området inom stängslet.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Ombyggnad av familjecentral-, förskola-, barnhälsovård i Vimmerby
Objektet avser ombyggnad inom hus 01 och hus 02, Svanen 3, Vimmerby. Ombyggnation avser lokaler för kommande familjecentral där verksamheter som mödra- och barnhälsovård samt öppen förskola (Vimmerby kommun) ingår. Ombyggnaden avser även delar av hälsocentralen.
Ev ombyggnad till bostäder i Oskarshamn
Rivning samt nybyggnad av cirka 80 lägenheter samt eventuellt förskola.
Ombyggnad av affärshus/galleria, flerbostadshus och samlingslokal
Avser ombyggnad av butiks- och bostadshus med två butikslokaler, föreningslokaler och fjorton lägenheter. Omfattar nya värme/sanitetsinstallationer, ventilationsanläggningar med tillhörande el- och byggarbeten. Fönster kommer att bytas och fläktrum på yttertak får ny ingång.
Ombyggnad av flerbostadshus i Emmaboda
Stamrenovering samt mindre ändringar av ventilation för 49 lägenheter på Alen 14, 15.
Tillbyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Planer finns på en tillbyggnad på strax under 5000kvm.
Ombyggnad av skola i Mörbylånga
upptaget i 2019-2021 års budget. Omfattning oklar.
Anläggande av fiber i Sjöstorp, Öland
Avser fiberutbyggnad på Öland, Sjöstorp.
Ombyggnad av vattenverk i Högsby
Avser ombyggnad av Långemåla vattenverk i Högsby kommun.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Ombyggnad av station i Mönsterås
Ombyggnad av 50/10/6kV station.
Nytt 40 kV ställverk mm i Hultsfred
Delvis ombyggnad av station där 40 kV ställverk och transformatorstationer byts.
Renovering samt om- och nybyggnation ridanläggning Nybro kommun
Nu 2021 har vi renodlat och bantat projektet samt prioriterat om och förenklat entreprenaden i en rad delar för att klara den investeringsbudget som finns. De största förändringarna är: 1. Endast en totalentreprenad för utförande med ABT 06 som grund för hela projektet. 2. Mangårdshuset (HUS14) och Undantagshuset (HUS12) renoveras nu endast utvändigt. 3. Renovering och ombyggnad av HUS 13 Stora stallet har tillkommit i entreprenaden. 4. Skötselstallet HUS 41 har blivit enklare och mindre till yta. 5. Utbyggnad av HUS 10, Ny administrationsdel har förenklats. 6. Solcellsanläggning HUS 41 har utgått. 7. Enklare ventilationslösningar i HUS 41 och styrning av dessa. 8. Förenkling av utemiljön generellt. 9. Enklare domartorn, HUS 42 10. Förenklingar av sarglösning i Lilla Ridhuset HUS 09.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Utbyggnation av förskola i Vimmerby
Om- och tillbyggnaden som nu planeras syftar till att utöka förskolan med ytterligare 2 avdelningar, så att även 5-åringar kan få plats på förskolan. I tillbyggnaden ska även ett nytt tillagningskök inrymmas. Fläkt- och teknikrum förläggs en våning upp med tillträde via en spiraltrappa från utsidan. Den befintliga byggnaden ska få nya ytskikt och viss ombyggnad där rum slås ihop och/eller får nya funktioner. Avdelningen mot nordost ska få en ny placering av entrén in till avdelningen. Dörrar (dörr + karm) och fönster ska bytas ut till nya i den befintliga delen Ytor: Befintlig byggnad ca 660 m2 (BTA) Tillbyggnad Bottenplan ca 995 m2 (BTA) Tillbyggnad Plan 2 ca 155 m2 (BTA) Utemiljö ca 8000 m2
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
komplett tillagningskök för 1000 portioner per dag. Innehållande kökslokaler och personalutrymmen. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utökning av campingplats i Lofterud, Västervik
Det behövs en ny plan som gör det möjligt att utveckla campingen. Detta innebär att det ska vara möjligt att förnya byggnader och anläggningar. Det ska också vara möjligt att bygga nytt om det finns ett behov av det. Uppställning av husvagnar och husbilar ska tillåtas under en längre tid. Därtill ska badplatsen göras tillgänglig för allmänheten
Byta av panna på Länssjukhuset i Kalmar
Avser utbyte av reservpanna samt montage av fjärrvärmeväxlare på Länssjukhuset i Kalmar.
Stationsåtgärder i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Ombyggnad i ishall för restaurang mm i Oskarshamn, etapp 3
Avser ombyggnad av restaurang. Etapp 1 1409959 Etapp 2 1409970
Ombyggnad av kommunhuset i Nybro
Avser ombyggnation av ventilation, värme, kyl, styrsystem samt El/teleanläggning i fastigheten Kv. Balder 14.
Tillbyggnad av fd. bank i Västervik
Ombyggnad av fd. bank och postbyggnad. Del av byggnaden ska byggas om till räddningstjänstens lokaler samt tillbyggnad av en vagnhall.
Om och tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av värmeverket.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Mönsterås
Entreprenaden omfattar projektering, utredning samt erforderliga byggnadsarbeten, värme- och sanitetstekniska installationer, samt eltekniska arbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av produktionslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av skid- och strövområde i Emmaboda
Anläggning av leder samt cykelvägar.
Ombyggnad för distriktsveterinär i Mörbylånga kommun
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler till Distriktsveterinärerna samt utvändig asfaltbeläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Inredning av ytterliggare lägenheter samt fasadändring.
Förstärkning av plankorsning vid Bökemåla gård
Bökemåla Södra Plk 14041 och Bökemåla Norra Plk 14042.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av befintliga kontorslokaler till lägenheter.
Ombyggnad till gångfartsgata i Oskarshamn
Objektet avser ombyggnad av ca 150 m gata till gångfartsgata i Oskarshamns centrum.
Kontrakt huvudstudier för Ronnebyån respektive Alsterån i Kalmar
Projektet avser utförande av två huvudstudier för Ronnebyån respektive Alsterån.
Grävning och förläggning av fiber, Vimmerby
Avser förläggning av fiber med fyra etapper i Vimmerby Kommun Etapperna benämns: Gullringen Södra Vi Nod 1 Rumskulla
Muddring av biodamm i Västervik
Avser sugmuddring av en biodamm i Västerviks kommun. Sedimentvolymen uppskattas till cirka 2 700 kubikmeter blöt sediment. Sedimentet ska läggas i geotuber placerade i anslutning till dammen. Ytan som ska muddras är cirka 6 000 kvadratmeter.
Omläggning av VA-ledningar i Oskarshamn
Avser schakt och omläggning/renovering av va-ledningar längs Dunkelidsvägen, väg 642. Även serviser för vatten och spillvatten ska förnyas längs den berörda sträckan. Den totala sträckan som berörs av ledningsarbetena är ca 430 m.
Takbyte på äldreboende i Hjorted
Ny plåt på befintlig byggnad. Start v.37
Renovering av bassäng i Oskarshamns sjukhus
Renovering av vattenreningen till bassängen vid Oskarshamns sjukhus
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Ombyggnad av affärslokal till två lägenheter.
Ombyggnad av västra Ed kyrka
Ombyggnad av korsarm i kyrka. Man skall byta till glas och glasdörrar. Tillbyggnad av kök och handikapptoalett samt församlingsdel för 35-40 personal.
Om- och tillbyggnad på Oskarshamns sjukhus
Uppdraget avser projektering för nya tekniska system till byggnad 02 på Oskarshamns sjukhus, som är en byggnad på 7 plan, byggt i början av 1960-talet.
Förstärkning av kaj i Kalmar
Projektet avser förstärkning av delar av kaj 20. Kajförstärkningen avser ca 70 meter som spontas och där ankarplattor och dragslag förläggs samt åtgärder för dagvatten hantering, ledningar, gatubelysning mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristdala
Ombyggnad av affärslokal till lägenheter 4 i flerbostadshus.
Sluttäckning av avfallsanläggning i Oskarshamn etapp 3
Avser sluttäckning av den gamla deponin på Storskogens avfallsanläggning, etapp 3, om ca 18 000kvm. Objektets läge: ca 4 km sydväst om Oskarshamns centrum.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Rivning, håltagning inför kommande stambyte i flerbostadshus i Västervik
Avser rivning, håltagning och sågning i befintliga wc/wc,dusch inför stambyte på Nedre Norrbackagatan 1 i Västervik.
Ombyggnad av ventilation på skolan i Torsås kommun
Avser ombyggnad av ventilation och omfattar utbyte av VAV spjäll och ombyggnad för CAV-spjäl på Torskolan Hus 3.
Reparation av broar i Kalmar kommun
Avser broreparationer för tre broar inom Kalmar kommun. - Gång- och cykelbro över Södra vägen och SJ vid Svaneberg i Kalmar. - Bro över Malmfjärden (Jutebron) i Kalmar. - Bro över Åleboån, Ödbyholmsvägen i Påryd
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Installation av 2 hissar.
Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar
Renovering av tre borar, malmbron och två broar på samma gata kallade Fredriksskansbroarna.
Rivning av vägbroar i Jönköping/kalmar län
Rivning av Harghult VB, Ryningsnäs VB, Vallnäs VB och Yxanshult VB.
Tillbyggnad av friskola i Mörbylånga
Tillbyggnad av matsal, musiksal och hemkunskap.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av lagerhall för båtförvaring.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av (1) lägenhet för LSS-boende med särskilt stöd.
Restaurering av naturreservat i Borgholm
Varsam restaurering av ett 16 ha stort ädellövsområde i norra delen av naturreservatet Halltorp, Borgholms kommun. Uppdraget startar i augusti 2021.
Rivning av produktionslokal i Mörbylånga
Rivning av verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av sportanläggning i Västervik
Tillbyggnad av idrottsanläggning - Atletklubben.
Tillbyggnad av carport i Västervik
Tillbyggnad av maskinhall för ismaskin & carport.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av butik i Hultsfred
Tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad med cirka 70 kvm. Ideell förening som efter beviljat bygglov kommer att söka investeringsbidrag för genomförande av projektet.
Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell- och konferensanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Studentlägenheter fördelade i fyra huskoppar som byggas om till större lägenheter.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Om- tillbyggnad av uteservering och veranda. Byggstart under 2022.
Tillbyggnad av restaurang i Oskarshamn
Mindre tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av industribyggnad i Västervik
Nybyggnad av 3 ouppvärmda lagertält samt tillbyggnad av bef.byggnad.
Rivning av kontor i Borgholm
Idag är det en byggnad som använts till förskola. Den planeras att rivas i början av nästa år.
Rivning av silobyggnad i Emmaboda
En silobyggnaden som har använts för råvaruhantering till glastillverkning ska rivas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Man skall dela av lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Anmälan installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Ansökan om ändrad vindsinredning.
Ombyggnad av veterinärstation i Västervik
Ändrad användning av del av produktionskök till veterinärsstation.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från butik till kontor och fasadändring.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.