Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Total om och tillbyggnad av reningsverk för anpassning av nya miljökrav och utökad dimensionering.
Ombyggnad av Västerviks sjukhus
Avser ombyggnad av 3 vårdavdelningar, plan 4, 5 och 6 inom medicinkliniken i hus 20. Byte av stammar, brandlarm och kallelsesignalsystem på samtliga plan i hus 20 och delar av hus 21. Installation av 2 nya ställverk samt 2 st nya brandlarmcentraler i hus 03 och hus 21. Totalt ombyggnation på plan 4, 5 och 6 ca 3900 kvm.
Ombyggnad av station i Mönsterås
Ombyggnad av 50/10/6kV station.
Om- och tillbyggnad av klinisk kemi och transfusionsmedicin vid Västerviks sjukhus
Befintliga lokaler renoveras i sin helhet samt en tillbyggnad utförs på befintligt tak.
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Entreprenaden avser rivning av en befintlig byggnad om ca 2084 m2 BTA samt nybyggnation av flerbostadshus innehållande 21 lägenheter om ca 2545 m2 BTA inklusive källarplan. På ett gemensamt källarplan ska 3 st huskroppar byggas, huskropparna benämns B1, B2 och B3 i handling. B1 i 6 plan innehåller 11 st lägenheter och är ihop byggd med B2 i 4 plan som innehåller 4 st lägenheter. B3 i 3 plan, som är fristående från B1 och B2, innehåller 6 st lägenheter
Stamrenovering i flerbostadshus i Nybro kommun
Projektet avser stamrenovering av flerbostadshus, samt totalrenovering av badrum, kök och hall. Även fönster, dörrar och ventilation kommer bytas i samband med entreprenaden.
Om- och tillbyggnad av tågdepå i Kalmar
Om- och tillbyggnad av Kalmar tågdepå.
Ombyggnad av Stora Trädgårdsgatan i Västervik
Entreprenaden omfattar i huvudsak: Ombyggnad till gång- och cykelväg längs Stora Trädgårdsgatans västra sida med cykelöverfarter och övergångsställen vid korsningar. Ombyggnad av körbana och gångbana längs Stora Trädgårdsgatans östra sida. Ombyggnad av cirkulationsplats Breviksvägen, korsning Maechelsgatan samt korsning Albert Tengers väg. Flytt och ombyggnad av två busshållplatser. Omläggning och installation av VA-ledningar. Ledningsförläggning för el, gatubelysning och stadsnät (fiber)
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar bland annat tvättning tak samt komplettering av taktsäkerhet, renovering fasader, byte av uttjänt virke, målning av träfasader, fönster målningsbehandlas mellan fönsterglasen, nya ventiler monteras av typen Easy vent, målning plåtdetaljer, byte stuprör, belysningsarmatur, ytterdörr, skärmväggar, staket, plattläggning. Objektet är beläget i Lindsdal Fastighet Kroppkakan 2 med adress: Förlösavägen 7-93, Kalmar.
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning till boende för äldre i Högsby
Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär rivning, stambyten nya planlösningar och till stora delar nya installationer.
Ombyggnad av vindkraftverk i Torsås
Byte av rotor mm på 4 st vindkraftverk (Kvilla 2:9, - 2:13, -5:19).
Om- och tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Kalmar
Om- och tillbyggnad av tillagningskök och matsal. Tillbyggnad ca 547 m², ombyggnad ca 400 m² exkl. arbeten på plan 1.
Sluttäckning av deponi i Mörbylånga
Avser sluttäckning av Kastlösa deponi, motsvarande ca 6,5 ha, med erforderliga arbeten och konstruktioner.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av skola för mellanstadie. Tillbyggnad i 2-plan hus 07 avseende 4 klassrum med tillhörande grupprum.
Höjning av spår sträckan Nelhammar-Storsjö
Klimatanpassning för att minska risken för översvämmningar. Spårhöjning, ballastrening och spårupprustning på en 3,5 km lång sträcka.
Tillbyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Planer finns på en tillbyggnad på strax under 5000kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Hultsfred
Tillbyggnad av industri ca 475 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av industrilokal.
In och utvändig renovering av skola i Kalmar
Renovering av skola ca 600 kvm.
Byte av ventilation mm i skola i Kalmar
Byte av ventilationen, lyft av tak mm
Ombyggnad/anpassning av skollokaler i Kalmar
Del av Plan 3 på Telemarken hus A skall byggas om för att anpassas till särskild undervisning (SUG) och även till anpassad grundskola. Entreprenaden kommer att uppdelas i 2 etapper. Invändiga rivningsarbeten.
Renovering av Kajplats 28, Kalmar Hamn
Entreprenaden omfattar anläggningsarbete för renovering av kajplats 28 i Kalmar Hamn.
Tillbyggnad ventilationshus mm i Hultsfred
Tillbyggnad av ventilationshus, byte av ventilation, undertak och belysning.
Ombyggnad av bilhall i Vimmerby
Invändig uppfräschning av lokalen och utvändiga fasadarbeten.
Underhåll av broar vid Karlarp och Emån
Bro 3500-2760-1 vid Emån Bandel 875 (Högsby kommun) och bro 3501-4735-1 vid Karlarp Bandel 910 (Höör kommun).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Tegeltak och delar av fasaden ändras till brandtäckt röd plåt. Konstruktion förstärks och tankutsprång skapas. Solceller monteras efter att arbetet är utfört.
Ombyggnad av broar över Toftaån samt över allmän väg i Vimmerby
Utförande av underhållsarbete på bro över Toftaån i Sävsjö 6-983-1 i Jönköpings län och bro över allmän väg 1 km V Vimmerby bro 8-553-1 i Kalmar län.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Västervik
Ombyggnad till sadeltak på flerbostadshus.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning. ALEX byggnation.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning. ALEX byggnation.
Sluttäckning av Hallagärde avfallsdeponi i Torsås
Objektet avser modulering och sluttäckning av deponi för icke farligt avfall. Sluttäckt yta ca 2,5 ha.
Slopning av plankorsning i Hägelåkra
Ny vägskyddsanläggning. BEST/Signal.
Ombyggnad av gata och GC-väg mm i Smedby, Kalmar
Objekten avser ombyggnation av ca 360 m gata med tillhörande gc-vägar med kantsten och belysning samt ett nytt hållplatsläge s.k ”Smedby centrum”. En mindre parkyta med gångstigar ska anordnas. Ny separerad GC-väg inklusive belysning om ca 250 meter ska anordnas längs med delar av befintliga Ebbetorpsvägen samt kort sträcka längs med Dokumentvägen. Objektet innefattar även ledningsdragning av nya el- och fiberkablar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från verksamhetslokaler till bostäder på termiten 13 och 18.
Ombyggnad av väg mm i Halltorp, Kalmar kommun
Objektet avser breddning av befintlig väg, förläggning av tomrör för framtida bruk samt schakt och fyll för ledningshylla för framtida ledningsförläggning. Infarter till två nya verksamhetsområden ska anläggas samt att en ny vändslinga och en ny vändplan ska anläggas. Ny belysningsanläggning ska anläggas.
Ombyggnad kontor och kontrollrum i Kalmar
Ombyggnad av kontor ca 350 kvm samt kontrollrum.
Renovering samt ny ventilation i fritidshem vid skola i Högsby
Avser renovering och ombyggnad av ventilationen i hus H på Fröviskolan gällande fritidshemmet Kristallen.
Tillbyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Värmekonvetering i en fastighet i Torsås
Avser konvertering av nuvarande system med direktverkande el till central fjärrvärmeanläggning med placering i en separat byggnad för gemensam undercentral och en tillbyggnad för kulvertuppgång vid husfasad.
Byte av plåttak på Rumskulla kyrka
Byte av plåttak på Rumskulla kyrka.
Installation av bergvärmepumpar på skola i Hultsfred
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig värmeinstallation i skolan och installation av bergvärmepumpar. Från undercentralen i skolan går kulvert till intilliggande gymnastikbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av restaurang.
Rivning av förskola i Västervik
Avser rivning av förskola samt skyddsrum.
Stambyte i flerbostadshus i Västervik
Stambyte i flerbostadshus.
Rivning av hyreshus i Oskarshamn
Byggnader som omfattas är bostadshus i tre plan med 27 lägenheter, ett tidigare miljörum, garage och förråd m.m.
Ommålning och renovering av duschrum på idrottsplats i Oskarshamn
Fasadändring och ändring av planlösning, fotbollsanläggning.
Rivning och uppbyggnad av ny lanternin på Västerviks Gymnasium
Avser rivning av befintlig lanternin och uppbyggnad av en ny.
Tillbyggnad av vattenrutschbana med byggnad vid simhall i Västervik
Entreprenaden avser nybyggnad av Vattenrutschbana med tillhörande byggnad på befintlig ny platta på mark. Vattenrutschbanan skall ansluta in i befintlig simhall bredvid undervisningsbassängen på anvisad plats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Ombyggnad av vind till större lägenheter, 2-3 stycken samt omläggning av tak.
Byte av överbyggnad på järnvägsbro i Överum
Överum bdl 845, byte spåröverbyggnad (stål), målning, betongreparationer.
Kompaktförvaring, Kalmar läns museum
Kalmar läns museum är i behov av en kompaktförvaring till museets befintliga samt kontinuerligt växande arkeologiska föremålssamling. Uppdraget omfattar emballering, frakt, lossning, intransport, montage, injustering och utbildning av kompaktlagersystem med tillhörande vagnar, räls och inredning (golvfräsning för räls är exkluderat från uppdraget). Kalmar kommun är enbart annonseringsstöd i denna upphandling.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Byte av tak och fönster, puts av fasad och dränering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsås
Bygglov - ändrad användning 2 st lokaler byggs om till 3 st hyreslägenheter.
Konvertering av direktverkande el i flerbostadshus i Hultsfred
Projektet omfattar att på totalentreprenad utföra konvertering av direktverkande el till vattenburen värme & varmvatten. Ny värmecentral för produktion av värme, - och tappvarmvatten med bergvärmepump samt med elpanna som spets placeras i förrådsbyggnad. Installation av nya kulvertar för värme och varmvatten samt varmvattencirkulation.
Ombyggnation av värmcentral i flerbostadshus i Hultsfred
Fastigheten är belägen på TALLERYD 4:1, TALLERYD 3:2, SILVERDALEN 5:9 och SILVERDALEN 5:8 på adressen Radhusvägen 2, 4, 6 och 8 i Silverdalen bestående av 4 byggnader med 24 lägenheter. Uppvärmningen består idag av pelletspanna och oljepanna placerad vid Radhusvägen 4 en kulvert förser övriga huskroppar med värme och varmvatten. Entreprenaden omfattar rivning och bortforsling av befintligt uppvärmningssystem, installation av ny värmepumpsanläggning förläggning av ny kulvert, samt allt nödvändigt kringarbete.
Ombyggnad av fasad och tak på flerbostadshus i Timmernabben
Objektet avser tak- och fasadbyte vid två hyresfastigheter i Timmernabben. Följande fastigheter berörs: Mönsterås Nyemåla 17:1, Nabbevägen 5A-B Mönsterås Nyemåla 18:1, Strandavägen 97
Ombyggnad av värmecentral samt installation av bergvärme i flerbostadshus i Timmernabben
Objektet avser ombyggnad av värmecentral samt installation av bergvärme vid fyra fastigheter i Timmernabben. Följande fastigheter berörs: Mönsterås Nyemåla 17:1, Nabbevägen 5A-B Mönsterås Nyemåla 18:1, Strandavägen 97 Mönsterås Nyemåla 3:66, Nabbevägen 7A-9F Mönsterås Nyemåla 3:99, Nabbevägen 18A-B
Ombyggnad av kontor i Västervik
Bygglov för ändrad användning från lagerlokaler till kontor, tillbyggnad av balkong samt fasadändring.
Byte av ventilationsaggregat i byggnad, Oskarshamn
Projektet omfattar en utförandeentreprenad för byte av ventilationsaggregat med tillhörande kanalsystem i hela byggnaden, Åsa hus A Hantverksgatan 66 i Oskarshamn.
Kapacitetsökning av vattenverk i Kalmar
Entreprenaden omfattar översiktligt att konstruera stativ som nya filter ska ställas på, en betongplatta som stativet med filter ska stå på samt gallerdurk och trappa för tillträde till filter. Delar av taket på distributionsbyggnaden kan komma att behöva demonteras för att möjliggöra intransport av material. En mindre tillbyggnad till distributionsbyggnaden ska utföras. Entreprenaden omfattar även mark-/VA-arbeten för förläggning av ledningar mellan två byggnader.
Utbyte av hissar i Västervik
Entreprenaden omfattar rivning av befintliga hissar och uppförande av 3 nya hissar i befintliga hisschakt, inklusive projektering, leverans och montage till fullt funktions- och driftfärdig anläggning. Objektet är beläget på Midgård 3G, 8B och 9E i Västervik.
Byte av fasad på brandstation i Västervik
Byte av fasad på brandstation.
Ombyggnad av omklädningsrum och personalokal i Vimmerby
Ombyggnad av omklädningsrum och personallokal.
Reparation av Oljekajen i Oskarshamn
Oljehamnskajen är cirka 25 meter lång och byggdes år 1995. Den består av en tillfartsbro och tilläggsbrygga i betong samt en dykdalb med en landanslutning i stål. Ut till tilläggsbryggan går en gångbro med gallerdurk upplagd på en stålbalk. I hörnet mellan tillfartsbron och tilläggsbryggan finns ett trädäck på en stålplattform.
Renovering av balkonger och fönster på flerbostadshus i Kalmar
Renovering av balkonger och fönster på flerbostadshus.
Gatuarbeten i Namnerum, Halltorp
Ombyggnation av gator samt ledningar i Namnerum.
Hyresgästanpassning av affärshus i Västervik
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Installation av ny värmekälla i Målilla skola
Entreprenaden omfattar rivning av befintligt uppvärmningssystem och kulvertledning, installation av ny värmepumpsanläggning samt kulvertledning. Pris för rivning och iordningställande av flisficka lämnas som option.
Höjning av spår vid Hagelsrum mellan Hultsfred-Målilla
Klimatanpassning för att minska risken för översvämmningar.
Anpassningar i församlingshus i Mörbylånga
Ombyggnad av fjärrvärmen och anpassningar invändigt.
Ombyggnad av matsal i Mörbylånga
Utökning av sittplatser.
Ombyggnad av församlingshus i Borgholm
Ombyggnad av kök, wc och installation/ändring av hiss i samlingslokaler.
Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Oskarshamn
Installation/ändring ventilationsanläggning i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Persnäs-sandvik 1:1 bygglov för ändrad användning av restaurang.
Restaurering av våtmark i Kalmar
Byggentreprenad avseende anläggande av Smedby våtmark.
Fasadändring på samlingslokal i Kalmar
Fasadändring av samlingslokal.
Tillbyggnad av bageri i Borgholm
Tillbyggnad av inglasad servering vid bageri samt installation av eldstad.
Utbyte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus i Vimmerby
Avser utbyte av fönster och fönsterdörrar/dörrpartier vid Prästgårdsgatan 19 S-T.
Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Installation/ändring av ventilation samt ändring av brandskydd.
Ombyggand av lägenhet i Mönsterås
Ombyggnad av lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak på industrihus i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Anmälan om installation/ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Fasadarbeten på livsmedelsbutik i Torsås
Bygglov - ändring av byggnadens yttre utseende.
Ombyggnad av gym i Kalmar
Ändrad användning från lager till gym, fasadändring samt skylt, 4 st.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).