Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Till-, och ombyggnad av bostäder i Kalmar
Avser att byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas på med en våning.
Om- och tillbyggnad av Nynäs ARV i Mönsterås
Avser om- och tillbyggnad av Nynäs avloppsreningsverk, samt ny personalbyggnad. Entreprenadens omfattning avser huvudsakligen: - Upprustning av inloppsdel med ny mekanisk rening - Upprustning av biosteg med ny luftaranläggning - Ombyggnad för ny kväverening med luftarsystem och etanol. - Nya anläggningar för kem-, polymer samt etanol - Upprustning av blåsmaskinanläggning, nya blåsmasiner. - Nytt kompletterande skivfilter samt flytt av bef. filter till ny tillbyggnad - Ny anläggning för slambehandling - Utbyte av ställverk från hög- till lågspänning - Nytt el- och styrsystem - Ny anläggning för reservkraft - Ny process för tekniskt renat avloppsvatten med dynasandfilter och UV -behandling -Rivning av befintlig personal och ställverkbyggnad. Ny personalbyggnad. - Tillbyggnader för rörförråd, filter, kem, tekniskt vatten samt slambehandling - Uppfräschning av befintligt reningsverk komplett med nya installationer för VVS och allmänel. - Instängsling av området runt reningsverket samt ny asfaltering av området inom stängslet.
Ombyggnad av väg 136 mellan Rälla-Ekerum
Mittseparering, ombyggnad av två korsningar (Högsrumskorsningen österut samt korsningen vid Paviljongvägen västerut), trafiksäkerhetsåtgärder/ombyggnad till mötesfri 2+1 väg samt ny gc-tunnel under väg 136.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupp FH 2203 Varm.
Om och tillbyggnad av äldreboende i Hultsfred
I Det här projektet skapas 57 lägenheter med modern standard i centrala Hultsfred, 21 lägenheter fler än vad som finns idag. Inom fastighet Solvändan 2 i Hultsfred blir det både om- och tillbyggnader och Hultsfreds kommun kommer när projektet är klart få tillgång till totalt 57 vårdplatser för särskilt-/demensboende med tillhörande gemensamma och administrativa ytor.
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
komplett tillagningskök för 1000 portioner per dag. Innehållande kökslokaler och personalutrymmen. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av logistikfastighet i Kalmar
Avser tillbyggnad av logistikfastighet med ca 1800 kvm.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Beläggningsgrupper FH 2207 Tank, FH 2208 Tank, DSS 2204 Tank, GK 2204 Tank.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Avser ombyggnad av kök, matsal, hemkunskap, syslöjd och entré renoveras vid Vasaskolan, Kalmar.
Ombyggnad av skola i Mörbylånga
Byggnaderna omfattar klassrums- och matsalsbyggnader, storkök, markarbeten, utvändig renovering, tillbyggnader, utvändig skolmiljö, bussangöring samt installationsarbeten m.m. enligt handlingar. Större arbeten berör byggnaderna 1, 2A-D samt 3A samt utvändig mark, mindre arbeten utförs i byggnaderna 5 och 8 (tillfälliga arbetsområden). Upptaget i 2019-2021 års budget.
Sluttäckning av deponiavfallsområde i Hultsfred
Avser sluttäckning Kejsarkullens deponi, tätskiktsentreprenad. Ca 8 ha.
Ombyggnad av vattenverk i Högsby
Avser ombyggnad av Långemåla vattenverk i Högsby kommun.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Ombyggnad av brandstation i Borgholm
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattar ombyggnad av omklädningsrum, hygienutrymmen och tvätt på plan 1. Ombyggnad av lektionssal, kök, gym och pausrum på plan 2. Ny utrymningstrappa och utrymningsdörr plan 2. Mindre markarbeten samt mindre rivningsarbeten utvändigt.
Rivning av bryggor och anläggande av nya flytbryggor, Färjestadens hamn
Befintlig bryggkonstruktion innanför norra pirarmen ska rivas i sin helhet och ersättas med flytbryggor, förankrade med kätting mot betongtyngder på botten. I entreprenaden ingår rivning och borttransport av befintlig bryggkonstruktion, leverans och montage av nya flytbryggor samt anläggande av trappor med tillhörande ramper för personer med nedsatt rörelseförmåga, i platsgjuten betong, på pirens södra sida.
Sluttäckning vid avfallsanläggning i Mönsterås, Etapp 2
Avser utförande av sluttäckning av etapp 2 på Mörkeskogs avfallsanläggning, ca 3,1 ha. Objektets läge: Mörkeskogs avfallsanläggning, västra delen av deponin, sydväst om Mönsterås.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av kommunhuset i Nybro
Avser ombyggnation av ventilation, värme, kyl, styrsystem samt El/teleanläggning i fastigheten Kv. Balder 14.
Byta av panna på Länssjukhuset i Kalmar
Avser utbyte av reservpanna samt montage av fjärrvärmeväxlare på Länssjukhuset i Kalmar.
Tillbyggnad av fd. bank i Västervik
Ombyggnad av fd. bank och postbyggnad. Del av byggnaden ska byggas om till räddningstjänstens lokaler samt tillbyggnad av en vagnhall.
Tillbyggnad av förskola i Kalmar
Tillbyggnad av 4 avdelningar förskola (hus 06)
Stationsåtgärder i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Ombyggnad av broar i Kalmar/Blekinge län
Åtgärder på broarna 8-124-1, 8-509-1, 8-795-1, 10-363-1 och 8-117-1.
VA-sanering samt ombyggnad m.m. av Tors plan
Avser VA-sanering samt ombyggnad av Tors plan, ca 4950 kvm plattsättning, ny asfalt och plantering samt gestaltning av vatten inom ny damm.
Ombyggnad av dagverksamhet i fd industrilokal i Mönsterås
Avser ombyggnad av f d industrilokal till tre nyttjare. Samt tilläggsisolering och fasadarbete. Ombyggnasarea ca 830 kvm.
Ombyggnad av förskola i Emmanboda
byggnaden är inte ändamålsenligt med kommunens kräv därför kan en ombyggnad/eventuellt nybyggnad komma ske. Planerat i kommunens budget för 2020.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Byte av träfönster till aluminiumfönster samt igensättning av 2 balkong-/altandörrar på ett hus från 1700 talet.
Ombyggnad av Finsjö Övre vattenkraftverk i Mönsterås kommun
Avser ombyggnad och mekarbeten för att installera en skruvturbin för både uppströms- och nedströmsvandring av fisk i anslutning till Finsjö Övre vattenkraftverk, Mönsterås kommun, Kalmar län.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Inredning av ytterliggare lägenheter samt fasadändring.
Konvertering av pelletspanna till värmepumpar i Bergkvara, Torsås kommun
Avser ombyggnad av panncentral och omfattar konvertering från pelletspanna till värmepumpar för värmeförsörjning av hela området (3 hus) om ca 1230 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av verksamhetslokaler till LSS-lägenheter. På varje gavel skall man bygga till badrum och sovrum.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Helrenovering av kontor/industribyggnad.
Ombyggnad av studenlägenheter i Kalmar
Ombyggnad av studentlägenheter till vanliga lägenheter, nya miljöhus samt cykelförråd.rivning av befintliga miljöhus, skärmtak och gårdshus.
Ombyggnad av skid- och strövområde i Emmaboda
Anläggning av leder samt cykelvägar.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Hultsfred
Avser utbyte av befintlig centrifug till en ny, samt nytt apparatskåp för styrning och kraftfördelning. I samband med detta ska även av rejekt- och dekantatvatten ledas om med ny pump m.m. Eventuellt kommer även befintlig utrustning för polymer bytas ut.
Om- och tillbyggnad av förskola i Borgholms kommun
Avser om- och tillbyggnad av ny entré på skolbyggnaden samt byte av fasadbeklädnad och läggning av ny pappbeläggning på yttertak på gymnastikbyggnad.
Renovering av vattentorn i Blomstermåla, Mönsterås kommun
Avser renovering av fasader, tak, utsiktsaltan, reservoar mm. Samt byte av elinstallationer och rörinstallationer i Blomstermålas Vattentorn.
Rivning av hus 14 på Länsjukhuset i Kalmar
Hus 14 på länssjukhuset i Kalmar, kv Kungsljuset 3, ska rivas. Huset är byggt 1984 och har en total BTA på drygt 2000 kvm. I detta rivningsprojekt ska återbruk och återvinning ställas högt och målet är att så mycket som möjligt ska demonteras för ett cirkulärt hanterande. Bland annat är det tänkt att fasadteglet ska återanvändas till den nya byggnaden.
Invändig ombyggnad av industrihus i Hultsfred
Invändig ombyggnad av kontor och toaletter.
Upprustning av delar av hamnplanen i Mönsterås, etapp 1
Avser upprustning av delar av hamnplanen i Mönsterås och består huvudsakligen av anläggande av ny överyta, planteringar, regnbäddar, belysning, VA‐ledningar, linjeavvattning, fiberdragning, bryggdäck och ramper.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av kontor till 4 st nya lägenheter.
Ombyggnad av skolkök i Vimmerby
Byggnaden är en enplansbyggnad som består av ett tillagningskök med matsal, samt övriga utrymmen för dessa funktioner. Vissa delar av byggnaden (personalutrymmen) är idag avstängda pga fuktproblem. I princip är det bara betongplattan som kommer att bevaras i befintliga delar; som omfattar entreprenaden. I de delar som behålls ska ombyggnad utföras för nya funktioner och ytskikt. Rivning omfattar såväl byggnadsdelar – trä/stål som betongkonstruktioner i form av lastkaj. Undantaget rivning är maskiner/inredning/ kylar/frysar/fläktkåpa/utrustning i storkök samt vitvaror som finns i andra utrymmen utanför storköket. Dessa delar är BS ägodel och hanteras av denne.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Fagerhult
Avser om- och tillbyggnad av brandstationen i Fagerhult. Omfattar även markarbeten. Ombyggnadsarea ca 96 kvm Tillbyggnadsarea ca 146 kvm Behandlad markyta ca 450 Kvm
Ombyggnad av skola i Emmaboda
Ombyggnad av skola och skolmiljö. Rumsbildning, renovering av ytskikt samt ventilationsarbeten. Eventuell tillbyggnad.
Ombyggnad av veterinärstation i Västervik
Ombyggnad av produktionskök till veterinärsstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av butik till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av verkstad i Mönsterås
Ombyggnad av verkstad till daglig verksamhet.
Omläggning av VA-ledningar i Oskarshamn
Avser schakt och omläggning/renovering av va-ledningar längs Dunkelidsvägen, väg 642. Även serviser för vatten och spillvatten ska förnyas längs den berörda sträckan. Den totala sträckan som berörs av ledningsarbetena är ca 430 m.
Takbyte och solceller på Hultsfreds Gymnasium
Avser demontering av befintligt taktegel och lägga nytt papptak på hela husdelen samt installera solceller. I entreprenaden ingår alla nödvändiga kringarbeten såsom plåtning mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av kommunhuset i Nybro
Avser utbyte av två av de fyra befintliga hissarna som finns i kommunhuset i Nybro. Option på ytterligare två hissar finns på projekt ID 2135805.
Ombyggnad av värmesystem i ett radhusområde i Vimmerby
Ombyggnad av värmesystem i ett radhusområde innefattande 37 st bostadsbyggnader med totalt 85 st lägenheter. Entreprenaden omfattar utbyte av kulvertnät samt ombyggnad och upprustning av värmesystem, i byggnader byta ut styr- och reglerutrustning samt att ersätta vattenburna handdukstorkar med elektriska.
Rivning av industrihus i Hultsfred
Rivning av nedbrunnet slakteri.
Upprustning av säkerhetssystem i museum, Kalmar kommun
Avser rivning av befintliga installationer sam installation av nytt säkerhetssystem inom Kalmar läns museum. • Passerkontrollanläggning • Inbrottslarm
Luftbehandlingsåtgärder vid Oscarsgymnasiet
Avser installation 1 st luftbehandlingsaggregat med tillhörande kanalsystem på Oscarsgymnasiet Länga 2 i Oskarshamn.
Byte av belysningsanläggning vid fotbollsanläggning i Oskarshamn
Avser byte av belysningsanläggning på Ernemar IP´s konstgräsplan.
Street Art projekt i Oskarshamn
Väggkonstverk av konstnär på ett antal fasader i Oskarshamn.
Byte av hiss i fastighet i Västervik
Avser byte av hiss i fastighet. Uppskattad start och kostnad. Upphandlas tillsammans med projekt ID: 2159682, 2159684, 2159685, 2159689 och 2159694. Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på ett eller flera objekt.
Byte av hissar i fastighet i Västervik
Avser byte av hissar i fastighet. Uppskattad start och kostnad. Upphandlas tillsammans med projekt ID: 2159682, 2159684, 2159685, 2159689 och 2159696. Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på ett eller flera objekt.
Byte av hiss i fastighet i Västervik
Avser byte av hiss i fastighet. Uppskattad start och kostnad. Upphandlas tillsammans med projekt ID: 2159682, 2159684, 2159685 , 2159694, och 2159696 Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på ett eller flera objekt.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Man avser bygga in en innergård till industriyta, cirka 300 kvm.
Garageportar till Materialgården i Västervik
Avser montering av totalt 9 garageportar av typen takskjutport. Befintliga portar ska demonteras.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av (1) lägenhet för LSS-boende med särskilt stöd.
Ombyggnad av bro på E22 över väg 842 vid Erneberg
Utbyte kantbalkar, räcken och tätskikt. Utbyte av stödmurar längs väg 842.
Byte av sarg i Liljas Arena i Nybro
Avser ny sarg inklusive publikskydd, infästningsanordningar samt hängnät på kortsidor, inklusive demontering av befintlig sarg i Liljas Arena, Nybro.
Rivning av kontor i Borgholm
Idag är det en byggnad som använts till förskola. Den planeras att rivas i början av nästa år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Man skall dela av lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring efter brand flerbostadshus. Etenitplattor skall putsas.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Utbyte av hiss skola.
Tillbyggnad av hotell i Kalmar
Tillbyggnad av hotell. Sökt bygglov.
Tillbyggnad av kallager i Oskarshamn
Tillbyggnad av kallager och fasadändring.
Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Rivning av betongplatta efter brand.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av befintlig fastighet med frysrum och varulager.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med 1 lägenhet.
Tillbyggnad av maskinhall i Mörbylånga
Tillbyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus. Man skall bygga om en lägenhet till två lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Hultsfred
Rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Hultsfred
Tillbyggnad av handel/kontor.
Rivning av bensinstation i Borgholm
Stora stacketorp 1:9 rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring av industribyggnad. Fasadarbete.
Ombyggnad av vattentorn i Hultsfred
Ombyggnad av papptak i fuktskadat trapphus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus. Inglasning av en balkong.
Ombyggnad av campingplats i Emmaboda
Bygglovansökan för ändrad användning av anläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Hultsfred
Tillbyggnad av industri. Skärmtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hultsfred
Tillbyggnad av sprinklerrum.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).