Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 148 st.

Ombyggnad av anstalt i Västervik
Entreprenaden utgörs av två byggnader om totalt ca 13 000 kvm som ska ROT-renoveras och försesmed mindre utbyggnader. Byggnaderna är en del av kriminalvårdsanstalten Västervik Norra och ska efter renovering inrymma lokaler för att husera ca 120 intagna inklusive daglig verksamhet, sjukvård och övervakning. Det ingår även att uppföra en garagebyggnad i anslutning till byggnaderna.
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Byggentreprenad: * Överbyggnation av 2 st rötslamlager och invändig reparation med polyurea. * Invändig reparation av ytskikt av 2 st blandslamlager med polyurea. Maskin- och Elentreprenad * Omrörare och instrumentering i slamlager. * Rörsystem med ventiler, manluckor, gasdomer.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Oskarshamn
Avser om- och tillbyggnad av Oskarshamns sjukhus. I första hand handlar det om en fördubbling av kapaciteten av MR-kameror vid sjukhuset. Kamerorna kommer att placeras i en tillbyggnad till hus 1 vid sjukhuset. Samtidigt byggs hus 1 om så att det blir nya lokaler för aortascreeningen och mammografiscreening i det utrymme där den nuvarande MR-kameran finns. I samband med bygget kommer restaurangen och kafeterian också att få nya lokaler i anslutning till huvudentrén.
Upprustning och ombyggnad av äldreboende i Hultsfred
Nybyggnad av kontor, daglig verksamhet och avlastningsverksamhet.
Stationsåtgärder Ekhyddan Nybro Hemsjö
Ekhyddan-Nybro-Hemsjö stationsåtgärder.
Till-, och ombyggnad av bostäder i Kalmar
Avser att byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas på med en våning.
Ombyggnad av Västerviks sjukhus
Avser ombyggnad av 3 vårdavdelningar, plan 4,5 och 6. inom medicinkliniken i hus 20 på Västerviks sjukhus. Byte av stammar, brandlarm och kallelsesignalsystem på samtliga plan i hus 20 och delar av hus 21. Installation av2 nya ställverk samt 2st nya brandlarmcentraler i hus 03 och hus 21. Totalt ombyggnation på plan 4, 5 och 6 ca 3900 kvm.
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Entreprenaden avser rivning av en befintlig byggnad om ca 2084 m2 BTA samt nybyggnation av flerbostadshus innehållande 21 lägenheter om ca 2545 m2 BTA inklusive källarplan. På ett gemensamt källarplan ska 3 st huskroppar byggas, huskropparna benämns B1, B2 och B3 i handling. B1 i 6 plan innehåller 11 st lägenheter och är ihop byggd med B2 i 4 plan som innehåller 4 st lägenheter. B3 i 3 plan, som är fristående från B1 och B2, innehåller 6 st lägenheter
Påbyggnad med bostäder i Västervik
Planer finns på påbyggnad av galleria, det kan generera 35–40 nya lägenheter i centrum. Man vill bygga på med våningsplan för bostäder på höjden. Parkeringsdäcket kommer att behållas.
Förläggning av huvudvattenledningar i Västervik
Sträckan är ca 4 km lång. Längs sträckan ska två vattenledningar 450PE förläggas. Entreprenaden omfattar också schakt och återfyllning för el-kablar inför kabelförläggning som utförs i sidoentreprenad av Västerviks Kraft Elnät AB.
Ombyggnad av väg 136 mellan Rälla-Ekerum
Mittseparering, ombyggnad av två korsningar (Högsrumskorsningen österut samt korsningen vid Paviljongvägen västerut), trafiksäkerhetsåtgärder/ombyggnad till mötesfri 2+1 väg samt ny gc-tunnel under väg 136.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Underhållsbeläggning varm i Kalmar län
Omfattar beläggningsgrupp H 2301 Varm.
Tillbyggnad av kontor i Vimmerby
Tillbyggnad för mer personalyta och försäljning.
Ombyggnad av fyrvägskorsning i Ålem
Fyrvägskorsning byggs om till två T-korsningar samt åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafik att passera E22. Gång- och cykelväg genom en port under E22. Mönsterås kommun är medfinansiär.
Renovering av simhall i Västervik, etapp 2
Avser ombyggnad/renovering av Västerviks simhalls bassänglokaler, befintlig undervisningsbassäng. Entreprenaden omfattar rivning av befintligt ytskikt, ny membranduk, nytt klinkerytskikt, utbyte av befintliga ingjutningssakvaror mm.
Rivning av byggnader vid Länssjukhuset i Kalmar
Avser rivning av hus 08, 40 och 41 inom fastigheten Kungsljuset 3 (Länssjukhuset i Kalmar län). Byggnaderna är äldre, uttjänta och rivs för att lämna plats till nybyggnationer. Hus 08 ligger längs med Stensbergsvägen. De andra byggnaderna är Gudmundsgården och den så kallade vaktmästarboden – hus 40 och 41.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Tillbyggnad av industribyggnad med soprum.
Ombyggnad av skola i Mörbylånga
Avser ombyggnad samt renovering av Hus 3A och omfattar storkök och matsalsbyggnader med tillhörande entré. Ombyggnad sker till nytt skolkök, matsal samt utrymme för undervisning samt elevhälsa och utvändig miljö, m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Emmaboda
Om- och tillbyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad och underhåll av industri i Oskarshamn
Objektet innebär en ombyggnad och övergripande underhåll av en befintlig industribyggnad i ett plan om ca 2400 BTA. Även en del utvändiga mark- och vaarbeten på fastigheten ska utföras i entreprenaden. Befintlig tomt består i dag uteslutande av asfaltsytor.
Ombyggnad och anpassning till kontorslokaler på Länssjukhuset Kalmar
Avser ombyggnation av Vallmon 1, gamla barnpsykiatrin byggs om och anpassas till kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av befintlig matsal i gavel mot söder och även en utyggnad av teknikrummet samt byte av ventilationsaggregat, total tillbyggnadsyta på ca 200 m². Det skall även installeras nya serveringslinjer i befintligt utrymme och därmed behövs en vägg rivas. Vi byter ytskikt i befintlig matsal, korridorer och vid serveringslinjer.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Stambyte i flerbostadshus (prästgårdshöjden 2 & 3). Inget ventilationsarbete.
Rivning av flerbostadshus i Hultsfred
Objektet avser ett flerfamiljshus, 56 lägenheter och fritids, Samt en byggnad som innefattar garage i källarplan och övervåning som tidigare tjänat som gruppboende. totalt ca 7 200 m2 bruttoarea. Byggnadsår är ca 1950-talet. De utvändiga cykelpergolorna samt lekpark ska även rivas. Projektet har till syfte att skapa fria ytor som möjliggör för framtida byggnation av nya byggnader, park och naturmark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av butik till lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad. Produktionsyta, lager och kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Tilläggsisolering, takbyte, installation av solceller samt fasadputs.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Oskarshamn
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheten Kajan 5. Fastighetsägaren till Kajan 5 har ansökt om en ny detaljplan som ska möjliggöra för att den befintliga byggnaden på fastigheten ska kunna användas som flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör också för användningen Centrum.
Stambyte i flerbostadshus i Fliseryd, Mönsterås kommun
Avser stambyte i flerbostadshus och omfattar totalt 37 lägenheter. Badrumsrenovering inkl IMD utförs i 34 lägenheter samt 3 mindre lokaler med verksamhet i 5 byggnader. IMD ska utföras till ytterligare 3 lägenheter. Entreprenaden omfattar projektering, utredning samt erforderliga mark-, byggnads- och luftbehandlingsarbeten, värme och sanitetstekniska installationer, eltekniska arbeten samt installation av hiss. Följande fastigheter berörs: Mönsterås Åby 6:55, Kyrkvägen 23-25 Mönsterås Åby 6:55, Åbyvägen 3-5 Mönsterås Åby 6:57, Åbyvägen 11-13 Mönsterås Åby 15:3, Rönnvägen 10-12 Mönsterås Åby 14:6, Rönnvägen 9, 11, 13, 15, 17
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Vimmerby
Tillbyggnad av industri.
Invändiga arbeten på kärnkraftsavfallslager i Oskarshamn
Avser uppgradering av ventilationssystemet på Clab (Centralt mellanlager för använt kärnbränsle) i Oskarshamn.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ombyggnad av vind till 11 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industrilager.
Byte av 2st ställverk vid Oskarshamns sjukhus
Avser byte av 2st lågspänningställverk 400V, 1st för Övrig last (ÖL) och 1st för Viktig last (VL) samt kontoll- och skyddsutrustning.
Reparation av bro över Stångån vid Krönsnäs
Betongreparationer på kantbalk och lagerpall, fogning av stenlandfästen, ommålning (rostskyddsmålning) av alla målade stålytor. Bandel 841 km 98+267.
Om och tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av värmeverket.
Trygghetslarm ordinärt boende, Oskarshamns kommun
Ramavtal avseende trygghetslarm och e-tillsyn ordinärt boende. Avtalstid 2023-04-01 - 2025-03-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Installation av solcellsanläggning i Västervik
Avser installation av markförlagd solcellspark vid Gamleby fjärrvärmeverk till full funktions- och driftfärdig solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vimmerby
Avser utvändigt underhåll på flerbostadshus och arbetet omfattar tilläggsisolera samt puts. Även vissa plåtarbeten, målning samt lagningar balkongplattor.
Takbyte på Rumskulla kyrka
Takbyte. Nytt plåttak.
Fiberutbyggnad i Västervik
Avser fiberutbyggnad i Norrlandet Västerviks kommun, med samtliga förekommande arbeten.
Tillbyggnad av verkstad på Kriminalvårdsanstalten i Västervik
Avser utbyggnad, samt en mindre ombyggnad av Hus 08 på Anstalten Västerviks Norra. Tillbyggnaden ska innehålla bl.a. sjukvård, tandvård och förvaring. Befintliga utrymmen och konstruktion kommer behöva förstärkas samt en mindre planlösningsförändring.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av befintlig fastighet med frysrum och varulager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Tegeltak och delar av fasaden ändras till brandtäckt röd plåt. Konstruktion förstärks och tankutsprång skapas. Solceller monteras efter att arbetet är utfört.
Leverans och installation av pumpar vid kraftvärmeverk i Västervik
Avser byte av befintliga fjärrvärmepumpar byts ut mot 3 internkretspumpar. För distribution ut på nät installeras 3 nya nätpumpar. Dessutom installeras även 1 blandningspump för cirkulation av laddningsflöde till ackumulator vid Stegeholmsverket.
Utbyte av 5 hissar i Västervik
Avser rrivning av befintliga hissar och uppförande av 5 nya hissar i befintliga schakt på Midgård 3A, B, C, D och F i Västervik.
Ombyggnad av gata till GC-väg i Kalmar
Avser ny GC-väg längs med Djurängsvägen från anslutning mot Hansabron fram till Kungsgårdsvägen. Djurängsvägen smalnas av och busshållplatser rustas upp. Ny belysning längs med sträckan tillsammans med träd- och busk-plantering kommer att anläggas. Befintlig trottoar kommer att rustas upp med ny beläggning och anslutande gatukorsningar kommer att justeras
Komplettering med ställverksfack till fördelningsstation
Avser att komplettera med 12kV ställverksfack i station Väderum och Alvarsberg i Oskarshamn.
Utbyte av gångbro i Virserum
Utbyte av gångbro. Bro 860-14-1 ligger i Dackestop, Virserum, och korsar Virserumsån.
Rivning av samlingslokal i Borgholm
Rivning av samlingslokaler på Gullvivan 8 och Gullvivan 11.
Byte av överbyggnad på järnvägsbro i Överum
Överum bdl 845, byte spåröverbyggnad (stål), målning, betongreparationer.
Ombyggnad av busshållplats i Ålem
Anslutande väg 34.02 västerifrån flyttas norrut och hållplatsen förlängs. Antalet p-platser utökas.
Drift och underhåll av katodiskt skydd för Ölandsbron
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av rötkammare i Hultsfred
Nybyggnad av ny rötkammare.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt rivning. Man vill utöka restaurangen med 50 platser.
Utbyte av låssystem i flerbostadshus, Vimarhem
Vimarhem AB skall låta byta ut låssystemet i Storebro 10 huskroppar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Ombyggnad av vind till större lägenheter, 2-3 stycken samt omläggning av tak.
Ombyggnad yttertak konserthall i Hultsfred
Avser ombyggnad av yttertak konserthallen Rock City i Hultsfred.
Utvändigt underhåll av kontor i Borgholm
Reparation och byte av takbeklädnad.
Ombyggnad av värmesystem i ett radhusområde i Vimmerby
Ombyggnad av värmesystem i ett radhusområde innefattande 37 st bostadsbyggnader med totalt 85 st lägenheter. Entreprenaden omfattar utbyte av kulvertnät samt ombyggnad och upprustning av värmesystem, i byggnader byta ut styr- och reglerutrustning samt att ersätta vattenburna handdukstorkar med elektriska.
Ombyggnad av kommunhuset i Nybro
Avser utbyte av två av de fyra befintliga hissarna som finns i kommunhuset i Nybro. Detta är en option på id: 2135798
Utvändigt underhåll av förskola i Emmaboda
Fönsterbyte till treglas energi fönster. Fasaden kommer bytas till fibercement samt tilläggsisolering. 2 fönster och 2 dörrar kommer att sättas igen.
Byte av kontrollutrustning i Oskarshamn
SVP - Byte av kontrollutrustning
Renovering av simhall i Västervik, etapp 1
Avser ombyggnad/renovering av Västerviks simhalls bassänglokaler, en kombinerad 25m och hoppbassäng. Entreprenaden omfattar rivning av befintligt ytskikt, ny membranduk, nytt klinkerytskikt, utbyte av befintliga ingjutningssakvaror mm.
Tillbyggnad av hotell i Borgholm
Böda kronopark 2:114 tillbyggnad av hotell, 40 rum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Renovering av 4 balkonger i egen regi.
Tillbyggnad av sågverk i Kalmar
Tillbyggnad av sågverk för ny hyvellinje i befintlig byggnad.
Upprustning av säkerhetssystem i museum, Kalmar kommun
Avser rivning av befintliga installationer sam installation av nytt säkerhetssystem inom Kalmar läns museum. • Passerkontrollanläggning • Inbrottslarm
Ny belysning i ishall i Oskarshamn
Projektet omfattar ny belysning som skall installeras över ispist och läktare samt anpassning av tillhörande styrutrustning och elanläggning mm.
Modernisering av el- och telesystem vid fotbollsanläggning i Oskarshamn
Avser modernisering av el och telesystem till fotbollsanläggningen Ernemar IP i Oskarshamn kommun.
Ombyggnad av handelshus i Mörbylånga
Som en del av invändig lokalanpassning så kommer ett antal fönster sättas igen för att matcha den nya rumsindelningen. Utöver detta så kommer lokalen även kompletteras med nya utrymningsdörrar i fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fönsterbyte samt byte av en balkongdörr. 20-tal fönster.
Ombyggnad av hotell i Vimmerby
Ändrad användning. Spaanläggning i källaren.
Förstärkt gångfålla i Ålem
Korsning med järnväg.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Invändig renovering och ombyggnad av församlingshemmet för att tillfredställa verksamheten, brandkrav och tillgänglighet. Nytt ventilationsaggregat samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Inglasning av balkonger på fasad mot sydväst.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Fönsterrenovering, antal fönster ej fastställt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Inredande av lägenhet på överplan.
Utbyte av gatubelysning till LED-armaturer i Torsås kommun
Avser utbyte av äldre konventionella armaturer till LED-armaturer i Torsås kommunområde Bergkvara/ Söderåkra.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av (1) lägenhet för LSS-boende med särskilt stöd.
Rivning av fd bostadhus/kontor i Västervik
Avser rivning av f.d bostad/kontor i Västervik. BTA ca 70 kvm + vind
Tillbyggnad av affärshus i Vimmerby
Tillbyggnad av handel/kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Våning 1 byggs på befintlig gymanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Utbyggnad av lagerdel samt ny entrédörr mot gatan för att ha en extra nödutgång och bättre fördelning.
Tillbyggnad av vattenverk i Kalmar
Tillbyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av kontor i Vimmerby
Tillbyggnad av handel/kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Vimmerby
Tillbyggnad av industri.
Naturvårdsavverkning och rökning med maskin i Kalmar
Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder er att anmäla intresse för att ingå i ett Dynamiskt inköpssystem avseende Naturvårdsavverkning och röjning med maskin
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Takomläggning yttertak 2023.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Takomläggning samt installation av solceller.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av oisolerat industrilager i plåt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Inredande av vind för 2 lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).