Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Total om och tillbyggnad av reningsverk för anpassning av nya miljökrav och utökad dimensionering.
Ramavtal avseende entreprenadmaskintjänster, Borgholm energi AB
Ramavtal avseende entreprenadmaskintjänster med tillhörande utrustning inklusive beredskap. Avtalstid 2023-12-01 - 2026-11-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Upprustning av fastigheter i Kalmar
Byte av tak, fasad, fönster och ytterdörrar. Badrum och kök renoveras. Vattenledningar, radiatorer, ventilationssystem och elcentraler byts även ut.
Stationsåtgärder Ekhyddan Nybro Hemsjö
Ekhyddan-Nybro-Hemsjö stationsåtgärder.
Tillbyggnad av industrihus i Emmaboda
Om- och tillbyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av Västerviks sjukhus
Avser ombyggnad av 3 vårdavdelningar, plan 4, 5 och 6 inom medicinkliniken i hus 20. Byte av stammar, brandlarm och kallelsesignalsystem på samtliga plan i hus 20 och delar av hus 21. Installation av 2 nya ställverk samt 2 st nya brandlarmcentraler i hus 03 och hus 21. Totalt ombyggnation på plan 4, 5 och 6 ca 3900 kvm.
Stamrenovering i flerbostadshus i Nybro kommun
Projektet avser stamrenovering av flerbostadshus, samt totalrenovering av badrum, kök och hall. Även fönster, dörrar och ventilation kommer bytas i samband med entreprenaden.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kalmar
Om och tillbyggnad av Kalmar Energis lokaler. Syftet är att samla Kalmar Energis medarbetare på samma plats. Byggnaderna kommer innehålla kontor, industri, drift och fältpersonal.
Byte av fönster i flerbostadshus i Kalmar
Fönsterbyte på resterande 150 hus i området
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av industrilokal, Rivning, del av industrilokal rivning av skärmtak Fredriksdal 4:3.
Tillbyggnad av kontor i Vimmerby
Tillbyggnad för mer personalyta och försäljning.
Tillbyggnad av skola i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med 6 klassrum. Tillbyggnaden omfattar ca 920 m2. I entreprenaden ingår även arbeten med skolgården. Projektet omfattar rivnings, mark, bygg och installationsarbeten.
Rivning av byggnader vid Länssjukhuset i Kalmar
Avser rivning av hus 08, 40 och 41 inom fastigheten Kungsljuset 3 (Länssjukhuset i Kalmar län). Byggnaderna är äldre, uttjänta och rivs för att lämna plats till nybyggnationer. Hus 08 ligger längs med Stensbergsvägen. De andra byggnaderna är Gudmundsgården och den så kallade vaktmästarboden – hus 40 och 41.
Stambyte och renovering av lägenheter i Emmaboda
Avser stambyte och renovering av 20 st lägenheter på Linnégatan 5 och 7 i Emmaboda.
Tillbyggnad av kontor och lager i Nybro
Nybyggnation av kontor, förrådsbyggnad och carport.
Förstärkningsåtgärder av kaj i Gamleby hamn, Västerviks kommun
Planer finns för förstärkningsåtgärder i Gamleby hamn, Västeviks kommun.
Integrerat brounderhåll i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 1107 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 7 st.
Renoveringar av flerbostadshus i Kalmar
Vs arbeten, solceller mm
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av skola för mellanstadie. Tillbyggnad i 2-plan hus 07 avseende 4 klassrum med tillhörande grupprum.
Kabelförläggning Högsby
HBYV Nytt 50 kV kablage.
Kabelförläggning Högsby samt Nötebro
50 kV kabel Högsby samt Nötebro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Emmaboda
Stamrenovering samt mindre ändringar av ventilation för 49 lägenheter på Alen 14, 15.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av kontorsbyggnad samt nybyggnad av murar.
Tillbyggnad av kontor i Emmaboda
Tillbyggnad av industribyggnad, lagerlokal och kontor.
Ombyggnad av äldreboende i Vimmerby
Ombyggnad av storkök och personaldel.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad. Produktionsyta, lager och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Hultsfred
Tillbyggnad av industri ca 475 kvm.
Åtgärder i vattenverk i Fårbo
Planerat under 2024.
Ombyggnad av gata och GC-väg mm i Smedby, Kalmar
Objekten avser ombyggnation av ca 360 m gata med tillhörande gc-vägar med kantsten och belysning samt ett nytt hållplatsläge s.k ”Smedby centrum”. En mindre parkyta med gångstigar ska anordnas. Ny separerad GC-väg inklusive belysning om ca 250 meter ska anordnas längs med delar av befintliga Ebbetorpsvägen samt kort sträcka längs med Dokumentvägen. Objektet innefattar även ledningsdragning av nya el- och fiberkablar.
Ombyggnad av kontorshus i Kalmar
Avser ombyggnation av kontor i Kalmar.
Invändiga arbeten på elevhem i Kalmar
Relining, väsentlig ändring av ventilation mm.
Ombygnad av spelmiljö i Vimmerby
Idrottsplats, nöjespark, camping mm, samt rivning, övrigt Laxen 6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Avser ändrad användning från lokaler (garage/förråd och vind) till lägenheter.
Uppförande av solkraftanläggningar på fastigheter, Region Kalmar län
I detta uppdrag är målet att bygga, installera och driftsätta solkraftanläggningar på flera byggnader samt på ställning över två parkeringsytor på mark inom Region Kalmar läns byggnader. Det totala målet ca 1500 kW ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning. ALEX byggnation.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning. ALEX byggnation.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning.
Sluttäckning av Hallagärde avfallsdeponi i Torsås
Objektet avser modulering och sluttäckning av deponi för icke farligt avfall. Sluttäckt yta ca 2,5 ha.
Fasadrenovering på S:t Petri kyrka
Fasadrenovering koret, södersidan.
Slopning av plankorsning i Hägelåkra
Ny vägskyddsanläggning. BEST/Signal.
Ombyggnad av va-ledning i Mörbylånga
Väldigt tidiga planer.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation och brandskydd.
Tillbyggnad av vattenrutschbana med byggnad vid Västerviks simhall
Entreprenaden avser nybyggnad av Vattenrutschbana med tillhörande byggnad på befintlig ny platta på mark. Vattenrutschbanan skall ansluta in i befintlig simhall bredvid undervisningsbassängen på anvisad plats.
Slopning av plankorsning längs Stångådalsbanan
Kvarntorpsvägen Plk 13254. Ny vägskyddsanläggning. BEST/Signal.
Renovering samt ny ventilation i fritidshem vid skola i Högsby
Avser renovering och ombyggnad av ventilationen i hus H på Fröviskolan gällande fritidshemmet Kristallen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Tegeltak och delar av fasaden ändras till brandtäckt röd plåt. Konstruktion förstärks och tankutsprång skapas. Solceller monteras efter att arbetet är utfört.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Hyresgästanpassning av kontor.
Värmekonvetering i en fastighet i Torsås
Avser konvertering av nuvarande system med direktverkande el till central fjärrvärmeanläggning med placering i en separat byggnad för gemensam undercentral och en tillbyggnad för kulvertuppgång vid husfasad.
Installation av bergvärmepumpar på skola i Hultsfred
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig värmeinstallation i skolan och installation av bergvärmepumpar. Från undercentralen i skolan går kulvert till intilliggande gymnastikbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt rivning. Man vill utöka restaurangen med 50 platser.
Ombyggnad för Räddningsvärn Järnforsen i Järnforsen
Projektet omfattar ombyggnation av del av befintlig industrilokal till räddningsvärn med vagnhall med tvättmöjlighet, teknikutrymmen samt tillskapande av personaldelar så som kontor, WC, RWC, omklädningsrum, tvätt- och städutrymme samt fikarum med pentry. Projektet omfattar även utvändiga lednings- och markarbeten samt justering av parkeringsplatser, ombyggnad av infart med murar, parkeringsräcke samt en mast inkl fundament.
Rivning av Medborgarhuset i Rosenfors
Entreprenaden avser att riva byggnaden och parkeringsytor, plattläggningar mm på fastigheten Stora Aby 2:27, som kallas Medborgarhuset i Rosenfors. Entreprenaden omfattar även bortforsling av rivet material samt återställning av fastighetens ytor till gräsyta. Byggnaden är på cirka 2 200 kvadratmeter inräknat källare, bottenplan och överplan.
Stambyte i flerbostadshus i Västervik
Stambyte i flerbostadshus.
Ramavtal avseende nätverk och kommunikationsutrustning, Nybro kommun m fl
Avser inköp av Kommunikations och nätverksprodukter, licenser, tecknande av leveransavtal avseende service och support, konsulttjänster samt produktnära tjänster. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.
Ombyggnad/anpassning av skollokaler i Kalmar
Del av Plan 3 på Telemarken hus A skall byggas om för att anpassas till särskild undervisning (SUG) och även till anpassad grundskola. Entreprenaden kommer att uppdelas i 2 etapper.
Hyrsegästanpassning av kontor i Borgholm
Gästgivaren 7 bygglov för ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - ändrad användning till flerbostadshus 4 lgh.
Om och tillbyggnad på förskola i Hultsfred
Avser tillbyggnad av utesovplats samt ändrad planlösning och invändig renovering.
Tillbyggnad av vattenrutschbana med byggnad vid simhall i Västervik
Entreprenaden avser nybyggnad av Vattenrutschbana med tillhörande byggnad på befintlig ny platta på mark. Vattenrutschbanan skall ansluta in i befintlig simhall bredvid undervisningsbassängen på anvisad plats.
Underhållsmuddring av hamn i Mörbylånga
I Mörbylånga hamn finns behov av att underhållsmuddra inlopp till hamnen. Området ska muddras för att uppnå fritt djup om 3,2 m. Området som ska muddras: ca 1900 m2. Volym som ska muddras: ca 1600 m3 Djup som ska uppnås: 3,2 m fritt djup.
Byte av överbyggnad på järnvägsbro i Överum
Överum bdl 845, byte spåröverbyggnad (stål), målning, betongreparationer.
Ombyggnad av värmecentral samt installation av bergvärme i flerbostadshus i Timmernabben
Objektet avser ombyggnad av värmecentral samt installation av bergvärme vid fyra fastigheter i Timmernabben. Följande fastigheter berörs: Mönsterås Nyemåla 17:1, Nabbevägen 5A-B Mönsterås Nyemåla 18:1, Strandavägen 97 Mönsterås Nyemåla 3:66, Nabbevägen 7A-9F Mönsterås Nyemåla 3:99, Nabbevägen 18A-B
Ombyggnad av fasad och tak på flerbostadshus i Timmernabben
Objektet avser tak- och fasadbyte vid två hyresfastigheter i Timmernabben. Följande fastigheter berörs: Mönsterås Nyemåla 17:1, Nabbevägen 5A-B Mönsterås Nyemåla 18:1, Strandavägen 97
Rivning av hyreshus i Oskarshamn
Byggnader som omfattas är bostadshus i tre plan med 27 lägenheter, ett tidigare miljörum, garage och förråd m.m.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Vimmerby
Avser utvändigt underhåll på flerbostadshus och arbetet omfattar tilläggsisolera samt putsa om fasader, laga balkonger mm i Vimmerby.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Byte av tak och fönster, puts av fasad och dränering.
Uppställning av batterilager i Nybro
Uppställning av ett batterilager på 200 kw.
Underhåll av broar i Kalmar
Bro 8-498-1 GC Över E22 Oxhagen – Skällby omfattar Utbyte tätskikt, Utbyte grundavlopp samt Justering broanslutningar. Bro 8-508-1 Bro över E22 Norra Vägen till Lindsdal omfattar Utbyte övergångskonstruktion samt Utbyte grundavlopp.
Underhåll av bro i Kalmar
Uppdragets omfattar Blästrings- och målningsarbeten, Smidesarbeten, Utbyte tätskikt samt Räckesdemontage-/montage broanslutningar på Bro 880-9-1 över Nils Holgerssons väg i Kalmar.
Rivning av skola i Västervik
Entreprenaden omfattar rivning av Hus 1 och Hus 2 inkl. installationer, dvs. nedtagning och bortforsling av byggnader samt dess inventarier och kvarvarande lösöre.
Ombyggnad kontor i Kalmar
Ombyggnad av kontor ca 350 kvm
Hyresgästanpassning av affärshus i Västervik
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kalmar
Tillbyggnad av verksamhetslokal.
Installation av ny värmekälla i Målilla skola
Entreprenaden omfattar rivning av befintligt uppvärmningssystem och kulvertledning, installation av ny värmepumpsanläggning samt kulvertledning. Pris för rivning och iordningställande av flisficka lämnas som option.
Utvändigt underhåll av bilhall i Nybro
Bygglov - fasadändring.
Kapacitetsökning av vattenverk i Kalmar
Entreprenaden omfattar översiktligt att konstruera stativ som nya filter ska ställas på, en betongplatta som stativet med filter ska stå på samt gallerdurk och trappa för tillträde till filter. Delar av taket på distributionsbyggnaden kan komma att behöva demonteras för att möjliggöra intransport av material. En mindre tillbyggnad till distributionsbyggnaden ska utföras. Entreprenaden omfattar även mark-/VA-arbeten för förläggning av ledningar mellan två byggnader.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Anmälan om ändring av planlösning i kontor.
Ombyggnad av markyta vid kaj i Oskarshamn, etapp 1
Entreprenaden avser ombyggnad av markyta vid Ölandskajen, med bla markstensbeläggning på gångstråk, nya sittmöbler och byte av belysning samt uppmärkning av nya vänt-filer för Ölandsfärjan.
Byggplatsuppföljning i projekt E22 Bälö-Gladhammar
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor utlösa option för E22 delen Målbäcken - Bälö.
Tillbyggnad av gym i Kalmar
Tillbyggnad av gym.
Utvändigt underhåll/ombyggnad av affärshus i Västervik
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Anmälan om installation/ändring av ventilation i industribyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Västervik
Anmälan installation/ändring ventilation - café, Anmälan installation/ändring ventilation - spa Gränsö 1:194,1:195.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Anmälan om installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av ventilation i industrihus i Borgholm
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västervik
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vimmerby
Ombyggnad av omklädningsrum
Utbyte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus i Vimmerby
Avser utbyte av fönster och fönsterdörrar/dörrpartier vid Prästgårdsgatan 19 S-T.
Tillbyggnad av industrihus i Mörbylånga
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).