Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Byggentreprenad: * Överbyggnation av 2 st rötslamlager och invändig reparation med polyurea. * Invändig reparation av ytskikt av 2 st blandslamlager med polyurea. Maskin- och Elentreprenad * Omrörare och instrumentering i slamlager. * Rörsystem med ventiler, manluckor, gasdomer.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Öland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd inkl GC-väg för området är ca 577 km.
Till-, och ombyggnad av bostäder i Kalmar
Avser att byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas på med en våning.
Ramavtalsupphandling avseende lås- och entrésystem, Emmaboda
Lås- och entrésystem - Installation av elektroniska låssystem, säkerhetsskåp, bokningstavlor och postboxar samt kameror och larm. Option:2023-12-19 - 2025-06-18 Option:2025-06-19 - 2026-12-18
Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Kalmar län
Drift, underhåll och reinvestering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad och konvertering från vårdcentral till flerbostadshus med 39 lägenheter.
Om och tillbyggnad av äldreboende i Hultsfred
I Det här projektet skapas 57 lägenheter med modern standard i centrala Hultsfred, 21 lägenheter fler än vad som finns idag. Inom fastighet Solvändan 2 i Hultsfred blir det både om- och tillbyggnader och Hultsfreds kommun kommer när projektet är klart få tillgång till totalt 57 vårdplatser för särskilt-/demensboende med tillhörande gemensamma och administrativa ytor.
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
komplett tillagningskök för 1000 portioner per dag. Innehållande kökslokaler och personalutrymmen. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Stambyte i flerbostadshus i Gamleby, Västerviks kommun
Stamrenovering i flerbostadshus i Gamleby. Rivning finns på id. 2189287
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Om- och tillbyggnad av skola/elevhem till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Emmaboda
Stambyte och renovering av 48 stycken lägenheter i KV.ENEN. Entreprenaden omfattar ett komplett fullt färdigt arbete inklusive funktioner (nyckelfärdigt projekt). Utöver arbete inom byggnaderna så skall kulvert från värmecentral till respektive trapphus till samtliga byggnader installeras.
Ombyggnad av fyrvägskorsning i Ålem
Fyrvägskorsning byggs om till två T-korsningar samt åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafik att passera E22. Gång- och cykelväg genom en port under E22. Mönsterås kommun är medfinansiär.
Ombyggnad av skola i Mörbylånga
Byggnaderna omfattar klassrums- och matsalsbyggnader, storkök, markarbeten, utvändig renovering, tillbyggnader, utvändig skolmiljö, bussangöring samt installationsarbeten m.m. enligt handlingar. Större arbeten berör byggnaderna 1, 2A-D samt 3A samt utvändig mark, mindre arbeten utförs i byggnaderna 5 och 8 (tillfälliga arbetsområden). Upptaget i 2019-2021 års budget.
Sluttäckning av deponiavfallsområde i Hultsfred
Avser sluttäckning Kejsarkullens deponi, tätskiktsentreprenad. Ca 8 ha.
Utvändigt underhåll av grupphus i Torsås
Utvändig ändring takbyte på 6 st fastigheter, totalt 12 tak.
Åtgärder i vattenverk i Fårbo
Planerat under 2023.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Oskarshamn
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheten Kajan 5. Fastighetsägaren till Kajan 5 har ansökt om en ny detaljplan som ska möjliggöra för att den befintliga byggnaden på fastigheten ska kunna användas som flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör också för användningen Centrum.
Tillbyggnad av kontorsbyggnad i Hultsfred
Avser tillbyggnad av nya kontorslokaler med tillhörande personalvård samt en förbindelsegång som sammanlänkar tillbyggnaden med befintlig byggnad. Kontorslokalerna med tillhörande konferensrum, pentry, WC och fikarum är belägna i markplan och teknikutrymme och förråd är belägna på vindsplan. Omfattar även utvändiga lednings- och markarbeten samt angöring av parkeringsplatser, plantering av växtlighet, staket/parkeringsräcke samt uppförande av laddstolpar för elbil. Tillbyggnaden BYA ca 387 kvm.
Utbyggnad av LSS-boende i Mönsterås
Avser utbyggnad av LSS-boende på Ljungsnäs i Mönsterås. I stället för fyra blir det sex lägenheter.
Byte av 2st ställverk vid Oskarshamns sjukhus
Avser byte av 2st lågspänningställverk 400V, 1st för Övrig last (ÖL) och 1st för Viktig last (VL) samt kontoll- och skyddsutrustning.
Ombyggnad av brandstation i Borgholm
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattar ombyggnad av omklädningsrum, hygienutrymmen och tvätt på plan 1. Ombyggnad av lektionssal, kök, gym och pausrum på plan 2. Ny utrymningstrappa och utrymningsdörr plan 2. Mindre markarbeten samt mindre rivningsarbeten utvändigt.
Tillbyggnad av fd. bank i Västervik
Ombyggnad av fd. bank och postbyggnad. Del av byggnaden ska byggas om till räddningstjänstens lokaler samt tillbyggnad av en vagnhall.
Nybyggnad av skola i Borgholm
Norra gärdslösa 16:3 Ombyggnad av förskola samt rivning samt komplementbyggnad.
Förläggning av huvudvattenledningar i Västervik
Sträckan är ca 4 km lång. Längs sträckan ska två vattenledningar 450PE förläggas. Entreprenaden omfattar också schakt och återfyllning för el-kablar inför kabelförläggning som utförs i sidoentreprenad av Västerviks Kraft Elnät AB.
VA-sanering samt ombyggnad m.m. av Tors plan
Avser VA-sanering samt ombyggnad av Tors plan, ca 4950 kvm plattsättning, ny asfalt och plantering samt gestaltning av vatten inom ny damm.
Upphandling av nyckelfärdig inomhusbetjänad fördelningsstation i Västervik
Totalentreprenaden omfattar erforderligt arbete för nybyggnad av inomhusbetjänad fördelningsstation innefattande byggnation, montage och provning av fullt driftfärdig anläggning omfattande byggnad, 12kV ställverk, Relä och kontrollutrustning, Hjälpkraftsystem samt Belysning och värmeinstallation.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Del av befintlig byggnad skall rivas samt ombyggnad/nybyggnad av affärslokal.
Rivning av kontor i Hultsfred
Rivning av handel/kontor, Rivning av industrilokal Laxen 6. Nybyggnad av två restauranger samt storkök och konferens.
Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av befintlig matsal i gavel mot söder och även en utyggnad av teknikrummet samt byte av ventilationsaggregat, total tillbyggnadsyta på ca 200 m². Det skall även installeras nya serveringslinjer i befintligt utrymme och därmed behövs en vägg rivas. Vi byter ytskikt i befintlig matsal, korridorer och vid serveringslinjer.
Ombyggnad av dagverksamhet i fd industrilokal i Mönsterås
Avser ombyggnad av f d industrilokal till tre nyttjare. Samt tilläggsisolering och fasadarbete. Ombyggnasarea ca 830 kvm.
Ombyggnad av förskola i Emmanboda
byggnaden är inte ändamålsenligt med kommunens kräv därför kan en ombyggnad/eventuellt nybyggnad komma ske. Planerat i kommunens budget för 2020.
Ombyggnad av kontor i Emmaboda
Avser ombyggnad av lägenheter till kontor.
Fiberutbyggnad i Västervik
Avser fiberutbyggnad i Tyllinge - Kolsebo med samtliga förekommande arbeten.
Ombyggnad av studenlägenheter i Kalmar
Ombyggnad av studentlägenheter till vanliga lägenheter, nya miljöhus samt cykelförråd.rivning av befintliga miljöhus, skärmtak och gårdshus.
Ombyggnad av Finsjö Övre vattenkraftverk i Mönsterås kommun
Avser ombyggnad och mekarbeten för att installera en skruvturbin för både uppströms- och nedströmsvandring av fisk i anslutning till Finsjö Övre vattenkraftverk, Mönsterås kommun, Kalmar län.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (utbyggnad av befintliga balkonger).
Ombyggnad av kontor i Mönsterås
Ombyggnad och lokalanpassning av kontor och daglig verksamhet.
Ombyggnad av skola i Emmaboda
Ombyggnad av skola och skolmiljö. Rumsbildning, renovering av ytskikt samt ventilationsarbeten. Eventuell tillbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av kontor till 4 st nya lägenheter.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av befintlig fastighet med frysrum och varulager.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Fagerhult
Avser om- och tillbyggnad av brandstationen i Fagerhult. Omfattar även markarbeten. Ombyggnadsarea ca 96 kvm Tillbyggnadsarea ca 146 kvm Behandlad markyta ca 450 Kvm
Ombyggnad av skolkök i Vimmerby
Byggnaden är en enplansbyggnad som består av ett tillagningskök med matsal, samt övriga utrymmen för dessa funktioner. Vissa delar av byggnaden (personalutrymmen) är idag avstängda pga fuktproblem. I princip är det bara betongplattan som kommer att bevaras i befintliga delar; som omfattar entreprenaden. I de delar som behålls ska ombyggnad utföras för nya funktioner och ytskikt. Rivning omfattar såväl byggnadsdelar – trä/stål som betongkonstruktioner i form av lastkaj. Undantaget rivning är maskiner/inredning/ kylar/frysar/fläktkåpa/utrustning i storkök samt vitvaror som finns i andra utrymmen utanför storköket. Dessa delar är BS ägodel och hanteras av denne.
Anläggande av fibernät i Mörbylånga
Avser anläggning av fiber i Mörbylånga tätort för kommunens egna kommunikation.
Förstärkt gångfålla i Ålem
Korsning med järnväg.
Brounderhåll i Högsby
Avser underhåll av bro i i Postbacken Grönskåra. Bron korsar Badebodaån.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av butik till lägenheter i flerbostadshus.
Utbyte av gångbro i Virserum
Utbyte av gångbro. Bro 860-14-1 ligger i Dackestop, Virserum, och korsar Virserumsån.
Omläggning av VA-ledningar i Oskarshamn
Avser schakt och omläggning/renovering av va-ledningar i Saltvik i norra Oskarshamn. Huvudledning för vatten och serviser för vatten, spill- och ev. dagvatten ska läggas om längs en sträcka vid Saltviksvägen och Skallarevägen. Dessutom ska en sträcka spillvattenledning och vattenledning, framför allt belägna i naturmark, renoveras genom infodring och serviser längs ledningarna läggas om. Den totala sträckan huvudledning som berörs av ledningsarbetena är ca 425 m.
Takbyte och solceller på Hultsfreds Gymnasium
Avser demontering av befintligt taktegel och lägga nytt papptak på hela husdelen samt installera solceller. I entreprenaden ingår alla nödvändiga kringarbeten såsom plåtning mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad yttertak konserthall i Hultsfred
Avser ombyggnad av yttertak konserthallen Rock City i Hultsfred.
Broreparation i Kalmars kommun
Avser broreparation för bro 880-6-1 över Malmfjärden (Lindöbron) i Kalmar.
Rivning och håltagning m.m inför stambyte och renovering i flerbostadshus i Gamleby, Västerviks kommun
Avser rivning i lägenheter samt håltagning och bilning för avlopp i wc/duschar inför stambyte och renovering i befintliga lägenheter. Stambytet finns på id. 2193796
Rivning av industrihus i Hultsfred
Rivning av nedbrunnet slakteri.
Upprustning av säkerhetssystem i museum, Kalmar kommun
Avser rivning av befintliga installationer sam installation av nytt säkerhetssystem inom Kalmar läns museum. • Passerkontrollanläggning • Inbrottslarm
Takbyte på en fastighet i Vimmerby kommun
Avser takbyte och omfattar papptak samt lägga plåttak ovanpå befintligt eternittak, utbyte av hängrännor, stuprör. Utbyte papptak på berörda delar. samt målning/byte plåt på en fastighet i Storebro.
Utvändigt underhåll av industrihus i Emmaboda
Industritak som idag är ett högprofilerat plåttak, kommer bli isolering och svart papptak.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt rivning. Man vill utöka restaurangen med 50 platser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av lokal till tre lägenheter.
Rivning av enbostadshus i Hultsfred
Rivning av en- och tvåbostadshus. Byggnadsår är ca 1940-talet. Projektet har till syfte att skapa fria ytor som möjliggör för framtida byggnation av nya byggnader.
Rivning, håltagning inför kommande stambyte i flerbostadshus i Västervik
Upphandlingen avser rivning i lägenheter samt håltagning och spårning för avlopp i wc/duschar.
Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar
Renovering av tre borar, malmbron och två broar på samma gata kallade Fredriksskansbroarna.
Utbyte av gatubelysning till LED-armaturer i Torsås kommun
Avser utbyte av äldre konventionella armaturer till LED-armaturer i Torsås kommunområde Bergkvara/ Söderåkra.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändringen innebär att det ska bli stora väggmålningar på vissa fasader. Detta är en fortsättning på ett kulturprojekt som startade i våras.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring och nybyggnad av altan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hultsfred
Fasadändring på flerbostadshus. Byte av färg på panelen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring av flerbostadshus. Fasadputsen skall knackas ner och göras om.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus. Man skall bygga om en lägenhet till två lägenheter.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Renovering utav skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Takomläggning samt installation av solceller.
Naturvårdsavverkning och rökning med maskin i Kalmar
Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder er att anmäla intresse för att ingå i ett Dynamiskt inköpssystem avseende Naturvårdsavverkning och röjning med maskin
Rivning av industrihus i Oskarshamn
Rivning av industri/verkstad/kontorsbyggnad.
Rivning av flerbostadshus i Hultsfred
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av bostadshus i Alsterbro, Nybro
Rivning av 2 bostadshus.
Rivning av fritidshem i Oskarshamn
Rivning av fritidshem.
Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad med gym.
Tillbyggnad av industrihus i Vimmerby
Tillbyggnad av en mindre hall för fler öltankar. Under 100 kvm.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad med cirka 70 kvm. Ideell förening som efter beviljat bygglov kommer att söka investeringsbidrag för genomförande av projektet.
Ombyggnad av industrihus i Hultsfred
Man skall ansluta en port till fasaden.
Utvändigt underhåll av ishall i Kalmar
Planer finns på att sätta in en inlastningsdörr vid entrén.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Mönsterås
Fasadändring. Man skall byta kulör på fasaden samt byta ut lite panel.
Tillbyggnad av förskola i Kalmar
Tillbyggnad av förskola. Vindskydd för utesov.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring. Ett fönster byts ut med dörr.
Gjutning m.m i befintliga lägenheter i flerbostadshus i Gamleby, Västerviks kommun
Avser gjutning av lättviktsbetong och flytspackling inför stambyte och renovering i 6 st befintliga lägenheter.
Tillbyggnad av kallager i Oskarshamn
Rivning av garage samt tillbyggnad av kallager.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus. Rullstolsramp.
Utvändigt underhåll av skola i Västervik
Bygglov för fasadändring av skola. Insättning av dörr i fönster.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring. Man vill montera en träspaljé med dörr på ett cykelförråd.
Energideklarationer 2022, Västerviks Bostads AB
Avser energideklarationer för ett visst antal fastigheter inom Västerviks kommun, ägda av Västerviks Bostads AB.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).