Aktuell nybyggnation i Västernorrlands län

Kramfors (11)
Sollefteå (12)
Sundsvall (35)
Timrå (10)
Ånge (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Nybyggnad av riksarkiv i Härnösand
Objektet är beläget i Västra Saltvik, Härnösand.
Nybyggnad av hotell, kontor och torg i Sundsvall
Tidigare kv projektnr 791275. Södra kajen. Byggs enligt NollCO2, (påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED GOLD, NOLLCO2 och Svanen för att uppnå netto noll klimatpåverkan.) Hotelldelen 7.300 kvadratmeter, kontorsdelen runt 4.000 kvadratmeter och i bottenplan kommer det finnas 1.000 kvadratmeter lokalyta.
Nybyggnad av vindkraftverk Ljustorp i Timrå kommun
Avser 50 kilometer väg, ledningsarbete samt 42 vindkraftfundament med tillhörande kranplaner. Byggstart = markstart.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ånge
Avser 24 vindkraftverk med total installerade effekt på 145 MW, ny 145 kV-ledning Klevberget-Björnbergtet och ny anslutande väg samt ny transformator. Klevberget inom fastigheterna 14:3, Torpsviken 3:55, Vissland 6:33 m.fl.
Nybyggnad av Pilothall Bioraffenaderi i Örnsköldsvik
Aktuell upphandling syftar till att tillhandahålla en byggnad (pilothall) för det utökade antalet testbäddar vid RISE verksamhet i Örnsköldsvik. Byggnaden kommer preliminärt att omfatta c:a 3 800 m2 BTA, och innehålla kontor, testhallar och utrymmen för forskningsverksamhet. En parkering kommer att flyttas.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå
Tillstånd för upp till 22 vindkraftverk med 200 meters totalhöjd. 2,5-3,2 MW verk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå kommun
Tidiga planer. Ca 40 verk planeras på Ranasjöhöjden, Grönbäcksklippen och Kuftoberget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av eMetanol-anläggning i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av eMetanol-anläggning. Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft och koldioxid omvandlas till fartygsbränsle. Grön vätgas genereras från vindkraften och kombineras med återanvänd biogen koldioxid från kraftvärmeverket. Den totala investeringen beräknas ligga på 1,5 miljard kronor.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Spårbyte mellan Långsele-Västeraspby
Ca 46 km lång sträcka. Förstärkning av järnvägsbanken, byte av växlar, spår och kontaktledningar. Stabilitetshöjande åtgärder vid Björned ingår.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kramfors
Ca 35 vindkraftverk planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkering i Söråker
Avser byggas som hyresrätter. Bostäderna kommer att innehålla 1–3 rum och kök i storleken 36–64 kvadratmeter. En tillhörande parkering upprättas i samband med bostadsbygget.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Upphandlingen avser byggnation av ny simhall. Uppdraget avser i Fas 1; Riktkostnadskalkylarbete, riskkostnadsanalyser, systemhandlingsprojektering, byggkonsultationer, tidplaner och utredningsarbete. Fas 2; ingår bygghandlingsprojektering och entreprenadgenomförande med allt från markarbeten till komplett färdig anläggning inklusive samtliga installationsarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av brandstation i Timrå
Avser nybyggnad av brandstation i Timrå. Byggs med med betongstomme (prefab) och takstolar i stål (fackverk) samt tak av lättmasonit (prefab). Ett signalsystem kommer att installeras.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser nybyggnad av industribyggnad samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 75 lgh.
Nybyggnad av fabrik och lager i Sundsvall
Avser nybyggnad av råvarustation, kontor samt lagerhall.
Påbyggnad av bostäder på galleria i Örnsköldsvik
Avser påbyggnad av galleria med nya bostäder.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sollefteå
Nybyggnad av Lidl-butik i Hågesta, Sollefteå.
Nybyggnad av hälsocentral i Själevad, Örnsköldsvik
Entreprenaden avser nybyggnad av Själevads ”nya” hälsocentral samt rivning av de byggnader som i dagsläget används som hälsocentral.
Nybyggnad av vård- och omsorgsbostäder i Härnösand
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 23 lägenheter, samt förrådsbyggnader till varje lägenhet och gårdsförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Härnsösand
Planer finns för nybyggnad av bostadsrätter i enplanshus.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten inom och intill detaljplan Alliero DP1 i Sundsvall. Arbetena omfattar bl.a. sanering av förorenad mark, ledningsarbeten, nya gator, trottoarer, gång- och cykelbanor, träd och vegetationsytor mm.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Härnösand
Det planeras för ett 20-tal byggnader varav 17 är villor. Resterande blir lägenhetshus bestående av 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av padelhall i Örnskölsvik
Avser nybyggnad av padelhall.
Ny 40/6 kV fördelningsstation T400 kraftcentral i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar arbeten för uppförande av ny fördelningsstation, T400 Kraftstation.
Nytt ställverk Betåsen
Betåsen-BETA 400/130 kV ställverk.
Nybyggnad gata på nytt industriområde, Härnösand
Avser anläggande av lokalgata med vatten, avlopp, el och tele/opto samt belysning. Objektet är en del i mark och exploateringsområdet Västra Saltvik etapp 1. Beläget utmed väg E4 mellan Härnösand och Älandsbro i västra delen av Saltviks industriområde.
Nybyggnad av transformatorstation Långtjärn, Ånge kommun
I närheten av Ljungaverk/Fränsta ska ny vindkraftspark, Klevberget, anläggas och därav behöver en ny uppsamlingsstation Långtjärn 130/30 kV anläggas. I stort ska stationen bestå av ett (1) 130 kV utomhus ledningsfack, 130 kV samlingsskena, två (2) transformatorfack, två (2) krafttransformatorer 145/36 kV 100 MVA, 36 kV luftisolerat inomhusställverk, nollpunktsutrustning och tillhörande kontrollutrustning
Nybyggnad av verkstad för undervisning, gymnasieskola och skolkök i Sundsvall
Avser nybyggnad utbildningslokaler för fordonsutbildning minimum 70 elever. Innefattande teorisalar, verkstad, garage/carport, skolkök, matsal samt stimulatorrum.
Nybyggnad av villor i Ankarsvik, Alnön
Avser nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Avser nybyggnad av 15 radhus á 172 kvm (boa) + 23 kvm (bi-areal). Toalt avser projektet: Mark areal: 16 000 kvm BOA: 2595 kvm BIA: 345 kvm
Nybyggnad av restaurang, hotell mm i Härnösand
Planer finns för nybyggnad av hotell, rastplats, restaurang, och ställplatser för husbilar strax söder om Höga kusten bron.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Nybyggnad av restaurang i Bydalen, Sundsvall
Avser nybygg av Mcdonalds restaurang.
Nybyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gruppboende (lss).
Nybyggnad av kallgarage i Sundsvall
Avser nybyggnad av kallförråd för husvagnar, husbilar mm.
Nybyggnad av kallgarage i Sundsvall
Avser nybyggnad av kallgarage för husvagnar, husbilar mm.
Ny fördelningsstation i Ljungaverk 52/12kV, Härjeåns Nät AB
Ny inomhusbetjänad transformatorstation (LVKI) ska uppföras i anslutning till den befintliga stationen. Anbudsgivaren skall åtaga sig att efter beställning från köparen uppföra en komplett inomhusbetjänad 52/12 kV fördelningsstation till fullt driftfärdigt skick.
New power transformers to Bodmyran and Gubbaberget
Ellevio AB will order four 120 MVA power transformers to Bodmyran, and one 80 MVA power transformer to Gubbaberget, the locations are 100 km west of Sundsvall, Sweden. The transformers will be connected to the 145 kV network on the HV side and 36 kV on the LV side. Delivery time estimated Q2 2022. Additionally Ellevio want to have the possibility to order 5 optional transformers on the same contract. Sizes for the optional transformers will be 40-100 MVA. 4 of the optional transformers will be located near Bodmyran and 1 optional transformer will be located on the west coast of Sweden. Delivery time estimated Q3 2022.
Utbyte av bro över Länsterån vid Överturingen
Bärighet (BK4). 3 km no om Överturingen.
Utbyte av bro över Gillån vid Överturingen
Bärighet (BK4). 2 km ö om Överturingen.
Nybyggnad av skoindustri i Kramfors
Avser nybyggnation av skofabrik, lager, förråd (150kvm), kontor och fabriksbutik.
Nybyggnad av servicebyggnad vid vindkraftspark i Sollefteå kommun
Nybyggnation av servicebyggnad med kontor, omklädning, lager och garage för Hocksjön Vind AB till vindkraftpark Hocksjön som ligger vid gränsen mellan Jämtlands län och Västernorrlands län.
Ny 40/10 kV station i Sundsvall
Ny 40/10 kV-station.
Ny 130 kV station i Härnösand
MURN Ny 130 kV stn.
Ny station för vindkraft i Ranasjöhöjden
Ranasjöhöjden-RSHN Vindkraftstation.
Ny station för vindkraft i Salsjön
Salsjön-SSJN Vindkraftställverk.
Nybyggnad av underjordiskt filteranläggning i Sundsvall
Anläggning för dagvattenrening i centrala Sundsvall.
Fiberutbyggnad av byanät i Nätra/Näske/Sidensjöbygden samt Skorped/Sagavägen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Bredband 2020 för byanät i två områden i Örnsköldsviks kommun: 1. Nätra/Näske/Sidensjöbygden samt 2. Skorped/Sagavägen. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller två områden.
Ny industriskorsten vid Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Uppdraget består av demontering av befintlig industriskorsten samt leverans av ny industriskorsten omfattande utförande, konstruktion, tillverkning, kontroll, besiktning, leverans, platsmontage, utcheckning av ny industriskorsten.
Nybyggnad av garage och renovering av Sockenstuga i Sundsvall
Avser renovering och ändrad användning i del av befintlig byggnad till barnverksamhet samt nybyggnad av maskinhall (112kvm) Liden 3:1. I sockenstugan kommer man byta fasad samt fönster.
Nybyggnad av industrihus i Timrå
Utbyggnad av industriområde. Yta på drygt sex hektar
Exploatering av industrimark i Timrå
Utbyggnad av industriområde. Yta på drygt sex hektar
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industribyggnad, hörnett 51:1.
Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, etapp 2 Sundsvall
Detaljplanen tas fram för att tillskapa ett nytt industriområde i Stockvik, i anslutning till E4.
Exploatering av industriområde i Timrå
Timrå Invest AB utreder förutsättningarna för exploatering av ett nytt område för etablering av industriell verksamhet. Exempel på verksamhet är större industri för batteritillverkning, tillverkning av biodrivmedel eller liknande. Området omfattar ca 80 ha.
Nybyggnad av 130 kV luftledning i Ånge
Uppdraget avser att bygga en 130 kV luftledning uppdelat på två delsträckor, dels mellan stationen Bodmyran och kommande station Storåsen (AL154), dels mellan kommande station Storåsen och stationen Långtjärn (AL155).
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurang.
Nybyggnad av gc-bana i Härnösand
Nybyggnad av gc-bana.
Nybyggnad av motorbana i Byggdsiljum
Nybyggnad av motorbana.
Nybyggnad av lift i skidbacke i Härnösand
Objektet avser rivning & demontering av befintlig Skidlift (Alimak-liften) och etablering av ny driftklar Skidlift.
Nybyggnad av industrihus i Kramfors
Nybyggnad - industri.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser 5 tomter för bostadsbygge alternativt visningshus.
Fiberutbyggnad i Sunnersta - Solberg, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för ortsammanbindande nät mellan Sunnersta och Solberg, Örnsköldsviks kommun.
Nybyggnad av industrihus/lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, själevads-dal 1:41.
Nybyggnad av padelhall i Ånge
Bygglov nybyggnad idrottsanläggning padelhall, tälthall.
Resurskonsult delprojektledare till järnvägsprojekt i Sundsvall och Dalarna
Option för beställaren att förlänga uppdraget med maximalt 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder. Avser delprojektledare i projekt Dingersjö mötesstation i Sundsvall, Västernorrlands län och järnvägsprojekt i Dalarnas län.
Nybyggnad av padelhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad avser padelhallen ska innefatta åtta padelbanor, omklädningsrum, loungeytor, en padelbutik och ett gym.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Frånö-Svanö OSN.
Förläggning av kabel mellan Murarvägen-Satelliten i Örnsköldsvik, etapp 1
Avser entreprenad som omfattar schakt, förläggning och anslutning av kabelnät för mellanspänning 12kV, lågspänning och gatubelysningsnät för projekt Murarvägen-Satelliten etapp 1. Startpunkten för etapp 1 är vid Murarvägen 43 och slutpunkten är i kurvan vid Sörbyvägen 19, se schaktkarta. Huvudschaktens utbredning är ca 1590 meter.
Nybyggnad av padelhall i Kramfors
Kommunstyrelsen har beviljat ett förhandsbesked för en nybyggnad av en padelhall för sex till åtta banor vid fotbollsplanen bredvid Flogstabadet, strax utanför centrala Kramfors.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Sydost, etapp 4 Salteå-Gavik-Rörsätt.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Sydost, etapp 3 Skullersta-Bölen.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Avser nybyggnad av gc-väg.
Fiberutbyggnad i Varvet och Sund, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom områdena Varvet och Sund, Örnsköldsviks kommun.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lagerbyggnad, kallställda förråd och skyltar, själevads prästbord 1:158.
Uppförande av tälthall i Örnsköldsvik
Uppförande av tält/idrottshall.
Nybyggnad av GC-väg i Ånge
Avser nybyggnad av GC-väg.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).