Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Bostadskvarteren utformas som traditionella stadskvarter med huskroppar placerade runt gemensamma gårdar och med entréer som möter gatan. Husen varieras i höjd och material för att skapa en levande stadsmiljö. Ett av kvarteren består av ett höghus på 17 våningar, som även innehåller ett parkeringsgarage om sex våningar. Husen kommer att ha en varierande lägenhetssammansättning och bestå av bostäder mellan 1 rok till 4 rok och kommer huvudsakligen att upplåtas med hyresrätt.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 319 lägenheter i två kvarter med underliggande parkeringsgarage. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 800 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Mark och broarbeten för etapp Maland i projekt Maland- och Tunadalsspåret till Sundsvalls Hamn
Mark- och broarbeten för enkelspår inklusive servicevägar och omläggning av allmän väg. Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret (Entreprenad TE06).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 700 bostäder i området DP 1. Det aktuella området ligger mellan Smedgatan/Villagatan och förlängningen av Västra allén samt stadsdelskopplingarna mellan Villgatan och Ludvigsbergsvägen. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Placering av idrottshallen oklar i dagsläget.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 1
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 2
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 3
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 4
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Nybyggnad av ishall i Selånger, Sundsvall
Planer finns för ny ishall i Selånger.
Nybyggnad av grupphus i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av 10-15 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Området avser resterande del av Alliero och innefattar detaljplan 2, det aktuella området ligger mittemot Sporthallen/Himlabadet. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Nybyggnad av industri i Sundsvall
Inom det planlagda området finns cirka 6 430 m2 ledig industrimark. Västlands industriområde ligger vid Galaxvägen i Västland, cirka 9 km norr om Sundsvall.
Nybyggnad av pendelstation i Njurunda
Nybyggnad av pendelstation.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 14. ca 18 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 15. ca 12 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 18. ca 17 600 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 19. ca 34 500 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2 cirka 18 300 m2 ledig industrimark. OBS! varav område om ca 7500 kvm tillfälligt nyttjanderättsområde i järnvägsplan åt Trafikverket.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 20. ca 17 400 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 21. ca 13 100 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 3 ca 4 700 m2 ledig industrimark. OBS! hela området tillfälligt nyttjanderättsområde i järnvägsplan åt Trafikverket
Nybyggnad av småindustri i Ljustadalen
Område 3 cirka 10 900 m2 ledig mark för allmänt- och industriändamål, benämning i detaljplan: Ajm
Nybyggnad av småindustri och kontor i Ljustadalen
Område 4 ca 7 800 m2 ledig mark för småindustri-, hantverk- och kontorsändamål.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 6. ca 12 000 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av industri i Kovland
Område om cirka 5 000 m2 ledig mark för småindustriändamål. Kovlands industriområde ligger cirka 13 km nordväst om Sundsvalls centrum, intill riksväg 86 och avgränsas i norr av väg 320 mot Holm.
Ledningsflytt Maland
RN Ledn Ledningsflytt TRV Maland
Nybyggnad av lager/industri, Granloholm i Sundsvall
Startar tidigast sommaren 2021.
Nybyggnad av underjordiskt filteranläggning i Sundsvall
Anläggning för dagvattenrening i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 5
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Nybyggnad av viltstängsel inom Västernorrlands län
Bandel 175, del av sträckan Prästmon - Solum (mellan Åskotttunneln-Namntalltunneln och Namntalltunneln-Björnböletunneln).
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gruppboende (lss).
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt skylt.
Nybyggnad av motorstadion i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av kartingbana med tillhörande byggnader.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av upplag (t.o.m. 2028-12-31).
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Marklov för etableringsyta/parkering.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns154933 loängerna.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns154934 slättmon.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av upplag (återvinningsstation).
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för uppförande av bod.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av barack för provtagning.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av mobilbasstation med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage/förrådslängor.
Nybyggnad av friggebod i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage/poolhus/gästlägenhet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anläggande av sex nya parkeringsplatser och två platser för laddning av el-bilar.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av pumptrack i Ortviksparken, Sundsvall
Avser nybyggnad av pumptrack i Ortviksparken.
Konsultstöd för hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan i Sundsvall
Avser konsultstöd gällande hållbarhetsbedömning och MKB för framtagande av ny översiktsplan.
Brunnsborrning i Järkvissle, Sundsvalls kommun
På fastigheten Järkvissle 2:36 ligger befintligt vattenverk med två bergborrade brunnar. I en av brunnarna sitter pumpen fast och en ny brunn behöver borras. Den nya brunnen skall utföras på samma sätt i närheten av befintlig brunn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.