Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan sträckan Dingersjö-Kubikenborg
10 km lång sträcka. Nya broar, ca 900 m lång tunnel genom berget i Vaple, plankorsningsåtgärder mm.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Projektet kallades tidigare för Södra kajen. 3 kvarter.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad har förvärvat mark i Sundsvall för utveckling av cirka 350 bostäder om cirka 21 000 kvadratmeter BTA.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostads planerar att bygga ca 800 bostäder i Norra Kajen i Sundsvall. Västra området med 319 bostäder: 1620994
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus. Då kommunen har höga ambitioner vad gäller arkitektonisk utformning och strävar efter alternativa och kreativa lösningar, så har kommunen tagit fram kvalitetskriterier för området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 90 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Bergsåker
Avser nybyggnad av 34 lägenheter och 27 par/radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Sundsvall
Ett 30 meter högt hus på nio våningar planeras att byggas på Sidsjöhöjden. Byggnaden ska användas både som skola och bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser nybyggnad av industribyggnad samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 75 lgh.
Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan sträckan Kubikenborg-Sundsvall C
Ca 2 km lång sträcka, ny dubbelspårig järnvägsbro över Fridhemsgatan och Björneborgsgatan.
Nybyggnad av verkstad/lager i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad/lager.
Nybyggnad av solcellspark i Birsta
Avser nybyggnad av solcellspark i Birsta, Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Sundsvalls kommun genomför upphandling avseende nya brandstationer i Sundsvall och Liden. Entreprenaden utförs i två huvuddelar, heltidsstationen i Sundsvall är huvuddel 1 och deltidstationen i Liden huvuddel 2. Upphandlas med projekt-id 1464004.
Nybyggnad av kongresscenter i Sundsvall
Nybyggnad av kongresscenter i Sundsvall.
Anläggande av gc-väg längs väg 622 mellan Ljustavägen-Ö Birsta
Ca 2,6 km lång sträcka från Johannedalsvägen till Östra Birsta.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon
3-4 tomter för mindre störande verksamhet.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten inom och intill detaljplan Alliero DP1 i Sundsvall. Arbetena omfattar bl.a. sanering av förorenad mark, ledningsarbeten, nya gator, trottoarer, gång- och cykelbanor, träd och vegetationsytor mm.
Nybyggnad av ishall i Gärdehov, Sundsvall
Planer finns för ny ishall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Området avser resterande del av Alliero och innefattar detaljplan 2, det aktuella området ligger mittemot Sporthallen/Himlabadet. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Avser nybyggnad av 15 radhus.
Nybyggnad av överföringsledning längs Njurundakusten, Sundsvalls kommun
Avloppet från Njurundakusten kommer att renas vid Essviks avloppsreningsverk. För att möjliggöra utbyggnaden av vatten och avlopp behöver man börja med att bygga en ledning från område A till Essviksverket, en så kallad överföringsledning. Överföringsledningen mellan Bergafjärden – Bergavägen – Skottsundsvägen – avloppsreningsverket Essvik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av småindustri i Matfors
Område 1 cirka 8 900 kvadratmeter ledig mark för småindustriändamål. OBS! Varav område om cirka 3 220 kvadratmeter upplåtet för kommunal snötippsverksamhet.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 14. ca 18 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 15. ca 12 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 18. ca 17 600 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 19. ca 34 500 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2 cirka 18 300 m2 ledig industrimark. OBS! varav område om ca 7500 kvm tillfälligt nyttjanderättsområde i järnvägsplan åt Trafikverket.
Nybyggnad av småindustri i Matfors
Område 2 cirka 7 500 kvadratmeter ledig mark för småindustriändamål.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 20. ca 17 400 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 21. ca 13 100 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 3 ca 4 700 m2 ledig industrimark. OBS! hela området tillfälligt nyttjanderättsområde i järnvägsplan åt Trafikverket
Nybyggnad av småindustri i Ljustadalen
Område 3 cirka 10 900 m2 ledig mark för allmänt- och industriändamål, benämning i detaljplan: Ajm
Nybyggnad av småindustri och kontor i Ljustadalen
Område 4 ca 7 800 m2 ledig mark för småindustri-, hantverk- och kontorsändamål.
Nybyggnad av småindustri i Kovland
Område om cirka 5 000 m2 ledig mark för småindustriändamål. Kovlands industriområde ligger cirka 13 km nordväst om Sundsvalls centrum, intill riksväg 86 och avgränsas i norr av väg 320 mot Holm.
Nybyggnad av industri i Sundsvall
Inom det planlagda området finns cirka 6 430 m2 ledig industrimark. Västlands industriområde ligger vid Galaxvägen i Västland, cirka 9 km norr om Sundsvall.
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Nybyggnad av 8 radhus i 2 plan. Storleken blir ca: 130–135 m2.
Ny 40/10 kV station i Sundsvall
Ny 40/10 kV-station.
Kabling L 12 Sundsvall
Kabling L 12 Sundsvall.
Nytt 40 kV ställverk i Nederede
Komplettering med nytt 40 kV-ställverk och en andra transformering.
Ny 40 kV Skallböle-Nederede
Ombyggnad av 30 kilometer 40 kV-ledning.
Nybyggnad av kontor och lager i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av underjordiskt filteranläggning i Sundsvall
Anläggning för dagvattenrening i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med verkstad/lager och kontor.
Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, etapp 2 Sundsvall
Detaljplanen tas fram för att tillskapa ett nytt industriområde i Stockvik, i anslutning till E4.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Avser nybyggnad av restaurang/vandrarhem. Återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industribyggnad i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av gårdshus med två lägenheter.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av personallokal i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av personal- och kontorsbyggnad för befintlig verksamhet.
Projektledare projektering till Investering Gävle/Sundsvall
Projektledare projektering Järnväg för Dubbelspår OKB Dingersjö-Kubikenborg (Sundsvall) samt Projektledare projektering Järnväg Dubbelspår OKB Kubikenborg-Sundsvall C inklusive bangårdsombyggnad Sundsvall. Option max 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder.
Ny brandvattenledning vid oljehamnen i Sundsvall
Avser anläggning av Brandvattenledning över och under mark inkl grävningsarbeten och betongarbeten.
Nybyggnad av padelhall i Matfors
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av padelhall i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av carport
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av rastbod kollektivtrafik.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sandficka.
Nybyggnad av klubbhus i Sundsvall
Nybyggnad av föreningslokal samt rivningsanmälan för bef. byggnad.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering (för kontorsverksamhet) till och med 2022-03-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anläggande av besöksparkering (20 platser).
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för anläggande av återvinningsstation (avfallsmoloker) samt uppförande av stödmurar inkl. markåtgärder.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för avfallsanläggning.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av mast och tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av moloker för sophantering Dingersjö 54:15,54:12,54:14.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av en sandficka.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av klubbhus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studio/lokal i anslutning till träningsområde på bef. klubbhusområde.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.