Aktuell nybyggnation i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 127 st.

Om-, till- och nybyggnad av sjukhus i Skellefteå
Nybyggnation Hus A, 8 plan, totalt ca 18 000 - 20 000 m2. Nybyggnation Hus B, 5 plan, totalt ca 12 500 m2. Anpassning av befintliga byggnader. Nybyggnation Hus C, ca 12 000 m2. Parkeringshus med 350 platser. Projektet är indelat i flera etapper, där den första ska stå klar 2026 och den sista färdigställas 2032.
Nybyggnad av industri i Skellefteå
Avser planer för nybyggnad av gödselindustri. Produktionsanläggning av cirkulär och fossilfri kaliumsulfat.
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Berg- och jordschakt för ca 1600 m lång järnvägstunnel för dubbelspår med en delvis parallell servicetunnel på ca 790 m och tillhörande tvärtunnlar. Banunderbyggnad, servicevägar, VA-system, kontaktledningsfundament, kanalisationer och belysningar.
Nybyggnad av bro i Skellefteå
Ny träbro för fordons-, cykel- och gångtrafik över Skellefteälven. Ombyggnad av Hörnellgatan
Nybyggnad av bostäder mm i Östteg, Umeå
Avser uppförande av bostäder i kvartersstruktur med handel i entréplan samt underjordiska parkeringsgarage.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skellefteå
Vindparken omfattar 14 vindkraftverk och beräknas bidra med 360 gigawattimmar förnybar energi.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende, förskola mm i Bjurholm
Projekt Diamanten är förslag till en ny byggnad i Bjurholm som omfattar 60 platser för vård- och omsorgs-boende, lokaler för hemtjänsten, en förskola med plats för ca 90 barn fördelade på sex avdelningar, ett produktionskök och en skolmatsal.
Nybyggnad av punkthus och radhus i Kåge
Objektet avser utförande av 108 lägenheter i punkthus och 20 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Getberget, Skellefteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus innehållande 75 st bostadsrätts lägenheter, garage med tillhörande parkering för elbilar, cykelförråd och soprum.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Syftet med programmet är att ta fram en vision och ett koncept för hur området kan förändras inom några år, med målsättningen om att skapa upp till 600 nya bostäder.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Skellefteå
Nybyggnad av terminal och kontor. Den nya fastigheten har en areal på 55 000 kvadratmeter och består av två byggnader, en huvudbyggnad som innehåller terminalhall, markhall, paketbilshall och kontor samt en byggnad med sprinkler- och miljörum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
De 79 bostadsrätterna omfattar 1-5 rum och kök mellan 33,5 – 110,5 kvm, med genomtänkta planlösningar, generösa balkonger i söderläge och möjlighet att parkera i områdets garage.
Nybyggnad av lokaler i Degerbyn, Skellefteå Kraft
Nybyggnad av Byggnad 1b: Personalutrymme i två plan, Byggnad 4: Varmgarage i två plan samt spolhall, Byggnad 5: Förrådsbyggnad för kall- och varmförråd samt avtiningshall, Byggnad 6: Skärmtak samt Byggnad 7 & 8: Carport. Ombyggnad av Byggnad 1a: Förråd och personalutrymme samt höjning av tak och nytt våningsplan med teknikrum. Rivning av delar av byggnad 1a samt befintligt kallförråd (för att bereda plats för Byggnad 1b). Övrigt: Installationsarbeten i byggnad 1. Markarbeten innefattande bl.a. Kabel och ledningsförläggning, Oljeavskiljare och brunnar samt ny överyta inom entreprenaden.
Ny- och ombyggnad av skola i Umeå
Nybyggnad av skola, ombyggnad samt renovering av befintlig skolbyggnad. Utbyggnad samt ombyggnad av kök och matsal samt ny kulvert till gymnastikbyggnad. Fastigheterna Pärlan 17 och Akvamarinen 1.
Nybyggnad av typhus i Hörnefors kommun
Ett hus för boende på anstalten. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av fotbollshall i Skellefteå
Avser fullstor fotbollshall, omklädningsrum och handikappanpassat gym.
Nybyggnad av rad/kedje/parhus i Skellefteå
Nyproduktion av rad/kedje/parhus i Kåge, Skellefteå.
Nybyggnad av idrottshall i Skellefteå
Entreprenaden omfattar att uppföra en ny idrottshall och en intilliggande fullstor konstgräsplan med alla till detta tillhörande och erforderliga arbeten utrustningar, material och leveranser för en fullt färdig anläggning. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Nybyggnad av radhus/parhus och småhustomter. Detaljplanen omfattar ca 14,4 ha.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vinliden
Avser 11 st vindkraftverk.
Nybyggnad av förskola i Boliden
Entreprenaden omfattas av en huvuddel, Bolidens förskola. Mark- och husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, styr- och övervakningssystem samt El- och teleinstallationer för nybyggnad av en 6-avdelningsförskola. Entreprenaden omfattar även markarbeten i närliggande pulkbacke.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Nybyggnad av 20 st radhus med carport.
Nybyggnad av bostäder i Sävar
Syftet med planen är att tillskapa förutsättningar för bostäder och centrumverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av 6 avdelnings förskola i två våningar med tillhörande tillagningskök i bottenvåning. Total bruttoarea ca 1400 m² och behandlad tomtarea ca 6300 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnation av flerbostadshus med fyra till sex våningar, totalt cirka 300 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnation av flerbostadshus med möjligheter för ca 400 nya bostäder och verksamheter.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Planområdet ligger i Stöcke samhälles nordöstra del. Fastigheten angränsar till väg 523 i väster och till naturområde i norr. Småhusbebyggelse finns på båda sidor om fastigheten.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Objektet avser nybyggnad av en 8-avdelningsförskola med tillagningskök samt tillhörande parkering och gårdsmiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Entreprenaden omfattar byggnads-, mark-,el- och vvs-arbeten för nybyggnad av bostadshus med tillhörande markarbeten, P-platser mm. Avser etapp 2 på samma fastighet där ett likadant bostadshus uppförts. Befintlig markanläggning och komplementbyggnader uppförda i etapp 1 kompletteras med 10 st nya p-platser enligt situationsplan.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skellefteå
Planer för ett nytt industriområde. Syftet med området är att erbjuda ett 30-tal tomter för lättare och mindre ytkrävande industri och service som kan komplettera övrig tyngre industri i närområdet.
Nybyggnad av campingstugor i Skellefteå
Nybyggnad av 18 st campingstugor.
Nybyggnad av bostäder i Robertsfors
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning av cirka 18 bostadsfastigheter fördelat på två områden samt att säkerställa byggnadsminnet Tullgården med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda, etapp 2
Området är på totalt ca 8-9 hektar och fördelat på 11 tomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörnefors
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda, etapp 1
2 tomter kvar till försäljning.
Nybyggnad av värdshus med restaurang, butik och drivmedelsanläggning i Storuman
Nybyggnad av värdshus med restaurang, butik och drivmedelsanläggning.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Bastuträsk-Hednoret
Förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/brunnar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Avser nybyggnad av 23 hyreslägenheter inklusive carport och miljöhus.
Nybyggnad av handel och fordonservice i Borgafjäll
Avser nybyggnad av handelscentrum och fordonservice.
Nybyggnad av industrilokal i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Anläggning för förbränning av avloppsslam, Umeå Energi AB
Umeå Energy is planning to set up a new business together with other municipalities in order to incinerate the sewage sludge. The scope includes material handling, incineration, waste water treatment, ash treatment, flue gases, heat recovery for a capacity of 100 000 tons of sewage sludge at dry content of 25%. Umeå Energy foreseen a lot of residual heat from other planned project and are there seeking technical solutions in order to utilize the residual heat.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad samt lagertält.
Nybyggnad av återvinningscentral i Robertsfors
Objektet omfattar nybyggnad av Återvinningscentral med ny väganslutning, asfalterad yta, mark, sorteringsramp, byggnader, dagvattendamm, planteringar, skyltning, nya VA-ledningar till byggnaderna samt el.
Nybyggnad av lagerhall i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ytterligare ett 20-tal bostäder och en förtätning av Middagskullen. Fortsatt utveckling av området med ytterligare fritidshustomter.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av elektrolysverk för att ersätta det nedbrunna. Samt 2st ställverksbyggnader
Ny gång- och cykelväg längs väg 523 i Stöcke
Belyst GC-väg längs väg 523 mellan Stöcksjö-Tallskogsväg och idrottsplatsen (där befintlig gc-väg upphör) samt mellan Stamvägen och Norrbäcksvägen. Totalt ca 2 kilometer. Denna delsträcka förläggs på västra sidan av väg 523. Mellan Stamvägen och Norrbäcksvägen förläggs den på östra sidan av väg 523. Nya säkra passager för oskyddade trafikanter ingår.
Nybyggnad av idrottshall i Sorsele
Avser konstruktion och komplett leverans av allaktivitetshall. Ny hall som företrädesvis i storlek skall möjliggöra bollsporter i form av innebandy, handboll etc. Viss yta i hallen skall också finnas för åskådarplatser och förrådshållning.
Nybyggnad av LSS-boende i Nordmaling
Objektet avser nybyggnad av LSS-boende. Total bruttoarea 653 + 43 m2.
Nybyggnad av kontor och garage i Östteg, Umeå
Nybyggnad av kontor och garage.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hörnefors
3-4 industritomter finns till försäljning inom området.
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Småindustri, exempelvis mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installations­företag och verkstäder. All mark i området är markanvisad.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vännäsby
Nybyggnad av radhus/kedjehus.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ett gruppboende och komplementsbyggnad samt tillhörande utemiljö.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ett gruppboende och komplementsbyggnad samt tillhörande utemiljö.
Nybyggnad av biltvätt mm på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av biltvätt, bilprovning, däckhantering mm. Det nya teknikhuset för GreenZone är placerad i nord/sydlig riktning i en sluttande grönyta centralt på fastigheten Skogslunden 1.
Byte av vägräcken längs E4 i Västerbottens län
Byte av vägräcken längs E4 på Västerbottens kustland.
Nybyggnad av gabioner längs Västra länken i Umeå
Utbyte av gabioner på en sträcka av sammanlagt ca 400 m längs västra länken, E09.
Utbyte av rörbroar vid Penglund och Brattsbacka Station
Utbyte av 2 st rörbroar; bro 24-237-1 (100-58297-1) Hasabäcken vid Penglund väg 92 samt bro 24-451-1 (100-58292-1) Klubbsjöbäcken NV Brattsbacka Station.
New Power transformers to substation in Sävar, Umeå
The project includes construction, manufacture, delivery and installation of 3 pieces of power transformers, 1x145/46 kV 40 MVA, 2x145/11,5 kV 40 MVA. The power transformers are to be delivered and installed at a new substation in Sävar, outside Umeå, Sweden.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Nybyggnad av gruppboende. 6 lgh och servicedel.
Nybyggnad av verkstad/industrihus i Umeå
Verksamheter som är lämpliga inom området är bland annat verkstäder, tillverkning med tillhörande försäljning och handel med skrymmande varor. Frakten 11 är 2742 kvm.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tälthall.
Ny infrastruktur, Stenmorgärdet i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan. Syftet är också att länka bebyggelsen till det gamla sjukhusområdet Umedalen respektive skolmiljön i väster och säkerställa god dagvattenhantering.
Nytt fritidshusområde med infrastruktur i Storuman
Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, i form av fritidshusbebyggelse samt tillhörande infrastruktur, VA och dagvattenhantering.
Nybyggnad av automatisk avfallssortering, Umeå Energi AB
Umeå Energy request information regarding Your solution for automatic sorting of waste. The scope includes inbound and outbound material handling, sorting equipment for a capacity of 200 000 tons of waste whereof approximately 50% is household waste and 50% operational waste. The sorting fraction is planned to be, plastic, metal, wood, paper, textile, glas and inert.
Nybyggnad av industrifack och lager i Umeå
Nybyggnad av industrifack och lagerlokal.
Nybyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Nybyggnad av bostäder och småindustri/hantverkshus i Vännäsby
Nybyggnad av bostäder samt småindustri/hantverkshus.
Nybyggnad av industrihus i Drängsmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Fällfors
Mark avsedd till småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Burträsk
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Byske
Mark avsedd till industri/småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Lövånger
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Bureå
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Boliden
Mark avsedd för småindustri.
Nybyggnad av verkstad mm i Storuman
Nybyggnad verkstad, butik & personalbyggnad.
Förlängning av uppställningsspår i Hällnäs
För att kunna genomföra växling och lokbyte från diesel till el för godståg.
Nybyggnad av bostäder i Storuman
Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, ändrade planbestämmelser inom befintlig bebyggelse samt tillhörande infrastruktur, VA och dagvattenhantering.
Nybyggnad av datapark i Lycksele
Avser nybyggnad datapark.
Nybyggnad av överföringsledning för spillvatten/tryckspilli Hemavan, Storumans kommun
Objektet avser överföringsledning för spillvatten /tryckspill, ledningslängd ca 1800 m samt 1 st avloppspumpstation.
Utbyte av rörbroar vid Vebomark
Utbyte av 2 st rörbroar; bro 24-726-1 (100-58300-1) Svedjebäcken vid Vebomark väg 750 samt bro 24-728-1 (100-58299-1) Vebomarksträsket 2 km SO Vebomark väg 747.
Utbyte av rörbroar vid Kussjö och Bjurvattnet
Utbyte av 2 st rörbroar; bro 24-1564-1 (100-58298-1) Storbrobäcken i Kussjö väg 673 samt bro 24-1568-1 (100-58294-1) Stenvattenbäcken ö Bjurvattnet väg 535.
Återuppbyggnad av radhus i Umeå
Återuppbyggnad efter brand, 1 radhus med 4 lägenheter. Även nytt yttertak på längan bredvid.
Nybyggnad av personallokaler i Byske
Innebär byggnation av ett småhus med krypgrund.
Projekteringsledare till Norrbotniabanan, placering Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Ny utemiljö vid skola i Umeå
Avser ny utemiljö till Skärgårdsskolan.
Ny lakvattendamm och ledningar vid Dåva deponi i Umeå
Dåva DAC bygger ny lakvattendamm, pumpstation och ledningar på Dåva deponi i Umeå. Dammen är ca 6000 m2 och ingående ledningssträckning ca 450 m.
Nybyggnad av cirkulationsplats/rondell i Umeå
Projektet med byggnad av denna cirkulationsplats är ett förberedande arbete för den kommande utbyggnaden av Tomtebo strand etapp 1. Cirkulationsplatsen utförs genom att bygga om befintlig plankorsning Tomtebovägen/ Betongvägen till cirkulation, inklusive tillfällig förbifart som ska användas under byggtiden.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad som ska nyttjas som garage. Kommer att finnas en toalett och maskinrum i lokalen också. För att fånga upp ev. oljespill kommer 2st golvbrunnar med oljeavskiljning installeras.
Ny/ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser ny/ombyggnad gata, VA-ledning och belysning.
Rasering av luftledningar, ny nätstation samt utförande av markledning, Fagerheden Umeå
Entreprenaden omfattar rasering av en luftledning och stolpstation/nätstation samt uppförande av 3 nya nätstationer inklusive markförläggning av ny kabel, 10 kV samt 1 kV.
Nybyggnad av villor i Skellefteå
4 st villor i Ostvik 8:115, 8:116, 8:117 och 8:118
Nybyggnad av industrihus och kaj i Umeå
Nybyggnad av industrihall och kaj.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor och rivning av befintligt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).