Aktuell nybyggnation i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Rödäng, Umeå
Projektet avser nybyggnad av 226 lägenheter (1 RoK-4 RoK) i flerbostadshus. Husen byggs enligt Miljöbyggnad Silver och på taken installeras solpaneler. Gröna gemensamhetsytor/trädgård på innergården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Projektet avser nybyggnad av 226 lägenheter (1 RoK-4 RoK) i flerbostadshus. Gröna gemensamhetsytor/trädgård på innergården. Miljömärkt enligt Svanen.
Nybyggnad av kontorshus, flerbostadshus och butik i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och komersiella ytor i gatuplan. Avsikt att miljöcertifiera enligt Svanen.
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontorshus, 10 våningar, varav åtta byggs med trästomme och utförs i miljöbygggnad Silver. Innehåller källarplan med plats för parkeringar och i bottenplan planeras för restaurang- och serviceverksamheter.
Nybyggnad av Huset K på Campus i Umeå
Entreprenaden omfattar ett nytt generellt hus på ca 7500 BTA innehållande i huvudsak undervisningslokaler. Universumområdet ligger på den plats där Norrlands Universitetssjukhus möter Umeå Universitet och vi vill på sikt stärka kopplingarna mellan områdena ytterligare. Huvudbyggnaden Universum innehåller idag restauranger, en närbutik, en frisör, en bokhandel, en studentkårslokal och studiearbetsplatser för studenterna. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Nybyggnad av grundskola och grundsärskola mm. i Umeå
Avser nybyggnad av grundskola och grundsärskola i fyra plan med tillhörande skolgård och nybyggnad av idrottshall i två plan med läktare för 100 personer samt en konstgräsplan utomhus. Skolan dimensioneras för 6 parallellklasser i åk 7-9. Total bruttoarea för skolbyggnaden i fyra plan är ca 9300 m². Total bruttoarea för idrottshallen i två plan är ca 2300 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar kompletta mark- och husbyggnadsarbeten för uppförande av bostadshus med totalt 10 trapphus i 6 huskroppar och 144 lägenheter samt komplementbyggnader såsom garage, miljöhus, och cykelförråd i källarplanet. Leverantör för armering är tilldelad Celsa. Byggstart=markstart. Kallas även för Östra Dragonfältet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringsanläggning, ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokaler och kontor i Umeå
Avser nybyggnad av bostäder, butik, kontor och parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Umeå
Avser nybyggnad av flerbostadshus med livsmedelsbutik i bottenplan. Byggs med gemensam Bastu, relaxavd och sju terasser.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Ca 40 radhus, 10 enbostadshus.
Nybyggnad av resecentrum i centrala Umeå
Avser nybyggnad av resecentrum.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med verksamheter i entréplan samt nedgrävt parkeringsgarage. Avståndet till Umeå centrum är drygt 2 kilometer. Fastigheten angränsar i norr till Backenvägen, i öster till Hartvigsgatan och i söder till Lagmansgatan.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad från kontorshus till bostäder och nybggnation av 2 st punkthus avsett för bostäder. Totalt innefattar det 157 hyreslägenheter. Fördelat på 1–1,5 rum och kök: 43 bostäder 2 rum och kök: 48 bostäder 3 rum och kök: 66 bostäder
Nybyggnad av ägarrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Planområdet ligger i Stöcke samhälles nordöstra del. Fastigheten angränsar till väg 523 i väster och till naturområde i norr. Småhusbebyggelse finns på båda sidor om fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tavelsjö, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Rivning av tre enbostadshus samt ett uthus och nybyggnad av två flerbostadshus, carport och sophus.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda, etapp 2
Området är på totalt ca 8-9 hektar och fördelat på 10 tomter.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda, etapp 1
Det finns 2-3 tomter kvar för försäljning.
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Ca 2000 kvm småindustri och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Teg, Umeå
20-tal lägenheter i 7-9 våningar.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Ombyggnad av industrihus.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av 6 avdelnings förskola (Förskolan Mariedal) i två våningar med tillhörande tillagningskök i bottenvåning. Total bruttoarea ca 1400 m² och behandlad tomtarea ca 6300 m².
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen att skapa planmässiga förutsättningar för småhusbebyggelse och därtill nödvändig infrastruktur inom området. Det skapar möjlighet till avstyckande av 12 nya småhustomter. Planområdet är planerat att anslutas till kommunalt vatten- och spillvattenledningar.
Nybyggnad av butikslokal i Umeå
Nybyggnad av butik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av Max i Umeå.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för verksamhetslokaler och industrier inom skogsbranschen. Klockarbäcken Västra ligger i nordvästra Umeå nära nya E12:an och Komatsu:s nya fabrik. Från Klockarbäcken Västra finns det goda kommunikationsmöjligheter eftersom området ligger intill västra länken och E12.
Nybyggnad av biltvätt mm på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av biltvätt, bilprovning, däckhantering, restaurang mm
Nybyggnad av motorhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av motorhall.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av seniorbostäder mm i Holmsund
Planer på ca 65 seniorlägenheter.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hörnefors
Ca 4 industritomter finns till försäljning inom området. Beställare = Markägare
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av bef hotellannex, ändrad användning från hotell till bostäder samt fasadändring.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 363 vid Haddingen
Del av pendlingsstråket Vindeln-Umeå. Ny busshållplats, 900 m gc-väg samt breddning av befintlig väg.
Nybyggnad av parhus i Umeå
Nybyggnad av 8 parhus/4 huskroppar.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorslokal efter brand.
Anläggande av ny huvudvattenledning i Umeå
En ny vattenledning på ca 1200 m ska förläggas från befintligt vattentorn till korsning Lövstigen i Sävar, Umeå.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Nya kabelförband 145 kV vid fördelningsstation i Umeå
Objektet avser entreprenad för schakt och förläggning av två nya 145 kV markkabel i kabelrör med tillhörande jordlina mellan fördelningsstation Klockarbäcken och ny kraftledningsstolpe.
Anläggande av ny huvudvattenledning i Umeå
Projektet avser nybyggnad av huvudvattenledning för råvatten, främst med metoden styrd borrning.
Om- och tillbyggnad av gator och VA i Hörnefors
Objektet avser ombyggnad bit av Timmervägen och Bangatan, ca 350 m. Samt nybyggnad av 50 m industrigata. Inkl belysning, VA, och dagvatten. I samband med om- och nybyggnaden ska även Umeå Energi Elnät, Umeå Energi Bredband och Skanova komplettera och bygga om delar av sina ledningsnät.
Byggledare mark till Program Norrbotniabanan, Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att tilläggsbeställa nedanstående arbete med 1+1+1 år.
Byggledare byggnadsverk till Program Norrbotniabanan, Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att tilläggsbeställa nedanstående arbete med 1+1+1 år.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och komplementbyggnader.
Exploatering för villor i Umeå
Avser gata och infrastruktur för 13 nya småhustomter. Innefattande nybyggnation av gata cirka 300 meter.
Nybyggnad av lagerlokal vid Klockarbäckens återvinningscentral i Umeå
Vakin planerar att bygga en lagerlokal och vill genomföra det med en låg klimat- och miljöpåverkan. För att uppnå det önskar Vakin i så stor utsträckning som möjlighet använda återbrukade byggmaterial och material med hög andel återvunnet innehåll. Lagerlokalen ska vara ca 400 - 500 m2 och uppföras på Klockarbäcken återvinningscentral (Källarvägen 4, Umeå).
Exploatering för nya bostäder i Umeå
Avser exploatering för bostadsmark.
Förtätning av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostadsförtätning.
Utbyggnad av infrastruktur för resecentrum i Umeå
Avser utbyggnad av infrastruktur.
Utbyte av HSP-ställverk på Umeå Flygplats
Utbyte av ställverk + extra fack samt installations och demonteringsarbeten för 10 kV-ställverk på UMEÅ Flygplats.
Upphandling av nätstationer inkl skyddstransformatorer, Umeå Energi AB
Avser köp av 6 st nätstationer med tillhörande skyddstransformatorer.
Nybyggnad av skjutbana i Umeå
Nybyggnad av skjutbaneanläggning och marklov för schaktning.
Fackgranskare geoteknik till projekt Norrbotniabanan
Upphandlingen avser fackgranskare geoteknik för kontroll av konstruktionsredovisning av geokonstruktioner i projekt Norrbotniabanan.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av laddstolpar.
Konsultupphandling avseende trafikutredning för Umeå kommun
Denna upphandling avser konsulttjänst gällande trafikutredning inför detaljplanering av Trandansen 3 m.fl. (Mariehems centrum) inom Umeå kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).