Aktuell nybyggnation i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Omfattning ännu oklar.
Nybyggnad av kaj i Umeå hamn
Uppdraget avser Generalkonsult (GK) för projektering av en nybyggnad/renovering av Norra kajen, RoRo rampen som ligger i anslutning till Norra kajen och Energipiren i Holmsund. När GK är upphandlad ska denne tillsammans med beställaren gå igenom och fastställa projekteringsorganisation inklusive budget för denna. GK ska leverera komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör i form av utförandeentreprenad AB04.
Nybyggnad av flerbostadshus på Rödäng, Umeå
Projektet avser nybyggnad av 226 lägenheter (1 RoK-4 RoK) i flerbostadshus. Husen byggs enligt Miljöbyggnad Silver och på taken installeras solpaneler. Gröna gemensamhetsytor/trädgård på innergården.
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontorshus, 10 våningar, varav åtta byggs med trästomme och utförs i miljöbygggnad Silver. Innehåller källarplan med plats för parkeringar och i bottenplan planeras för restaurang- och serviceverksamheter.
Nybyggnad av bostäder mm i Lilljansberget, Umeå
Petrus Laestadius väg omvandlas till en stadsgata. Byggnader längs gatan föreslås uppföras i 3-5 våningar med entréer mot gatan samt med möjligheter till lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av bostäder mm i Lilljansområdet, Umeå
Området är i huvudsak tänkt för bostäder utom närmast Petrus Laestadius väg där bebyggelsen kan inrymma verksamheter i bottenvåningen. Bebyggelsen på berget bör varieras mellan två till fem våningar.
Nybyggnad av bostäder och handel i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa förutsättningar för detaljplan som medger bostadsbebyggelse med varierande byggnadshöjder samt möjlighet till verksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av grundskola och grundsärskola mm. i Umeå
Avser nybyggnad av grundskola och grundsärskola i fyra plan med tillhörande skolgård samt nybyggnad av idrottshall i två plan med läktare samt en konstgräsplan utomhus. Total bruttoarea för skolbyggnaden i fyra plan är ca 9300 m². Total bruttoarea för idrottshallen i två plan är ca 2300 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser garage i källarplan och nybyggnad av flerbostadshus som omfattar 99 Svanenmärkta lägenheter. Bostäderna har lägre energianvändning än byggkraven och högre krav på kemikalier och ventilation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar kompletta mark- och husbyggnadsarbeten för uppförande av bostadshus med totalt 10 trapphus i 6 huskroppar och 144 lägenheter samt komplementbyggnader såsom garage, miljöhus, och cykelförråd i källarplanet. Leverantör för armering är tilldelad Celsa. Byggstart=markstart. Kallas även för Östra Dragonfältet.
Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokaler och kontor i Umeå
Avser nybyggnad av bostäder, butik, kontor och parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Umeå
Avser nybyggnad av flerbostadshus med livsmedelsbutik i bottenplan. Byggs med gemensam Bastu, relaxavd och sju terasser.
Nybyggnad av Huset K på Campus i Umeå
Entreprenaden omfattar ett nytt generellt hus på ca 7500 BTA innehållande i huvudsak undervisningslokaler. Universumområdet ligger på den plats där Norrlands Universitetssjukhus möter Umeå Universitet och vi vill på sikt stärka kopplingarna mellan områdena ytterligare. Huvudbyggnaden Universum innehåller idag restauranger, en närbutik, en frisör, en bokhandel, en studentkårslokal och studiearbetsplatser för studenterna. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Avser nybyggnad av radhus, flerbostadshus och cs 40 st villor. Ermark 1:7 och Ersmark 2:7, totalt ca 50 talet hus.
Nybyggnad av pir i Umeå hamnterminal
Uppdraget avser Generalkonsult (GK) för projektering av en nybyggnad/renovering av Norra kajen, RoRo rampen som ligger i anslutning till Norra kajen och Energipiren i Holmsund. När GK är upphandlad ska denne tillsammans med beställaren gå igenom och fastställa projekteringsorganisation inklusive budget för denna. GK ska leverera komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör i form av utförandeentreprenad AB04.
Nybyggnad av inomhusträningsanläggning ITA i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av en inomhusträningsanläggning (ITA) för CBRN
Nybyggnad av logistikcentrum i Umeå
Cirka 16 500 kvadratmeter som är till salu och det kan delas upp i tre tomter á 5 500 kvadratmeter. Möjlighet till spåranslutning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av lab.moduler vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Objektet avser uppförande av hel modulbyggnad för lab.verksamhet vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Modulerna ska innehålla lokaler för klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, klinisk bakteriologi och virologi samt säkerhetslab i BSL3-klass. Modulbyggnaden blir ca 1800 m2.
Nybyggnad av ägarrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Nybyggnad av livsmedelsbutik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bilhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av bilhall, verkstad, förråd, garage, maskintvätt samt karantänsplats för elbilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
De 47 bostadsrätterna omfattar 1-3 rum och kök mellan 34 – 73 kvm, med genomtänkta planlösningar, generösa balkonger i söderläge och möjlighet till parkering i områdets garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär, Hörnefors
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär.
Förlängning av plattformar samt nya kryssväxlar i Umeå
Förlängning av plattformar på spår 1 samt två nya växlar. Ny anslutningsväxel för Norrbotniabanan, förändrade spårspärrar och dvärgsignaler på Umeå godsbangård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser rivning och nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av butik, Umeå
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av flerbostadshus och carport i Holmsund
Nybyggnad av ca 24 st lägenheter
Nybyggnad av förskola på Tomtebo gård, Umeå
Avser nybyggnad av förskola, 6 avd.
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Ca 2000 kvm småindustri och kontor.
Ny/ombyggnad av kontor i Umeå
Vattenfall Eldistributions nya medarbetare kommer att sitta i ett klimatsmart kontor på Kungsgatan i Umeå. Byggnaden som rymmer cirka 500 anställda från andra delar av Vattenfall anpassas nu för att möta behovet.
Förläggning av markkablar mm Österteg, Umeå
Byggnation av nya 170 kV markkablar och förläggning av 12 kV markkablar. Från E4 till ny fördelningsstation Österteg samt Österteg till kabelstolpe mot Ön.
Exploatering för industriområde på Ersboda
Omfattar markarbeten för gator, VA-ledningar, fjärrvärmeledningar och kanalisationer för el, tele och bredband samt belysningsarbeten och samordning av Umeå Energis sidoentreprenader för svetsning, skarvning- och styr/övervakning för fjärrvärme. Längden av de nya industrigatorna är ca 500 m. VA-ledningarna omfattar ca 340 m stamledning för V/TS/D och 10 st servisavsättningar á ca 15 m. Fjärrvärmeledningarnas längd uppgår till ca 600 m. Omfattningen av markarbeten för kanalisations- och kabelförläggning för el, tele och bredband är ca 560, 650 respektive 650 m kabelgrav.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av McDonalds i Umeå
Nybyggnad av restaurang - mcdonalds.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler med inslag av handel.
Nybyggnad av motorhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av motorhall.
Nybyggnad av biltvätt mm på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av biltvätt, däckhantering mm
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hörnefors
Fem industritomter finns till försäljning inom området.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund
Nybyggnad av industri/verksamhetslokaler.
Rivning och nybyggnad av viltstängsel längs Malmbanan Norrbotten och Västerbottens län
60 km uttjänt renstängsel ska ersättas med 60 km nytt viltstängsel samt utökning med ca 12 km nytt viltstängsel. Huvuddel 1 Västerbotten: bandel 129 mellan Norrfors och Brattsbacka. Huvuddel 2 Norrbotten: bandel 117 och 118 mellan Koskivaara och Näsberg.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser nybyggnation av skolmatsal, skolkök och en ny gruslagd fotbollsplan. Den nya byggnaden skall delvis placeras på befintlig fotbollsplan. Ny fotbollsplan anläggs nedanför denna yta där det tidigare stått ett hus vilket har flyttats från platsen. Denna yta är idag inhägnad. Skolmatsal och skolkök bereds på ny plats inom tomten. Nya VA-ledningar ska dras inom arbetsplatsområdet. Då skola i intilliggande byggnader är öppen som vanligt krävs hög säkerhet. Total bruttoarea ca 370 m² BTA kvm exkl. teknikrum ca 90 m² BTA och behandlad tomtarea ca 3 600 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser flerbostadshus. Byggstart = Markstart
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av bef hotellannex, ändrad användning från hotell till bostäder samt fasadändring.
Nybyggnad av gruppboende i Umeå
Avser nybyggnad av gruppboende på Blomstergården 1, Umeå.
Ny kontrollplats vid Sävar Nord
Omfattar två kontrollplatser på vardera sida om vägen.
Nybyggnad av parhus i Umeå
Nybyggnad av 8 parhus/4 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av gårdshus, ca 12-16 bostäder.
Nybyggnad av lager/kontor i Umeå
Nybyggnad av lager/kontor i Umeå.
Nybyggnad av solcellspark i Umeå kommun
Avser planerad nybyggnad av solcellspark på ca 3MW Dåva Deponi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haga, Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Ärendet avser förtätning med ett gårdshus inom fastigheten Långmyran 16, 18 & 19. Ny byggnad är tänkt till bostäder. Planområdet är beläget ca 1 km norr om Umeå centrum inom kvarteret Långmyran i stadsdelen Haga.
Ny- & påbyggnad av fastighet i Umeå
Byggnadsnämnden har beslutat att inleda planläggning av den fastighet vid Vasaplan där Systembolaget ligger. Fastighetsägaren önskar bygga en ny byggnad i 11 våningar innehållandes handel, kontor och bostäder. I ansökan finns även planer på en påbyggnad av det befintliga huset längs Västra Kyrkogatan med två våningar.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Byggledare tunnel - MÄT till Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Stora Projekt. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Projekteringsledare ERTMS till Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Stora Projekt. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Resurskonsult projekteringsledare för Norrbotniabanan
Projekteringsledning vid framtagande av järnvägsplan och/eller bygghandlingar.
Fackgranskare geoteknik till projekt Norrbotniabanan
Upphandlingen avser fackgranskare geoteknik för kontroll av konstruktionsredovisning av geokonstruktioner i projekt Norrbotniabanan.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parkanläggning och park i Umeå
Ett gemensamt parkrum för boende, studenter och besökare. Sandbäcken sträcker sig genom området och utökas med en ny damm i norra delen av Campusparken.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av restaurang och förråd.
Resurskonsult underhållsingenjör/byggledare till Västerbotten
Två resurskonsulter. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Projektet avser nybyggnad av industrilokal. Markarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Avser flytt av gammal industribyggnad och nybyggnad av industrihus innehållande 9 st industrifack.
Nybyggnad av gruppboende på Böleäng, Umeå
Syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av gruppboende.
Bredbandsutbyggnad i Högskuru och Stugunäs, Gravfors, Mårdsjön, Gärssjöbäck och Övre Bruket/ Norråkern, Umeå Energi AB
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober).
Bredbandsutbyggnad i Karlsborg, Storklyvan och Kälen/Tjälen, Umeå Energi AB
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober).
Förhyrning av förskolepaviljonger i Hörnefors
Avser förhyrning av Förskolepaviljonger för 1 st förskoleavdelning vid Paletten förskola, Hörnefors.
Uppförande av magasinstält i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra en magasinsbyggnad.
Exploateringsområde för villatomter i Umeå
Planer för ca 60 villatomter och eventuellt flerbostadshus i området sydväst om Stöcksjö utanför Umeå.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av förråd och lager.
Nybyggnad av carportar i Umeå
Avser uppförande av nya carportar, 17 platser. Omfattar även dräneringsarbeten och ny asfaltering.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Umeå
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Byggledare tunnel till projekt Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av idrottsplats i Umeå
Nybyggnad av idrottsplats.
Byggledare byggnadsverk till projekt Norrbotniabanan Umeå-Dåva
Stationeringsort Umeå. Beställaren har som option möjlighet att tilläggsbeställa nedanstående arbete: (1+1) år.
Nybyggnad av broar på Norra Ön i Umeå
I detta uppdrag skall konsulten ta fram ett övergripande gestaltningsprogram innehållande koncept för utformning av samtliga broar som planeras enligt detaljplan för Norra Ön.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).