Aktuell nybyggnation i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-, till- och nybyggnad av sjukhus i Skellefteå
Nybyggnation Hus A, 8 plan, totalt ca 18 000 - 20 000 m2. Nybyggnation Hus B, 5 plan, totalt ca 12 500 m2. Anpassning av befintliga byggnader. Nybyggnation Hus C, ca 12 000 m2. Parkeringshus med 350 platser. Projektet är indelat i flera etapper, där den första ska stå klar 2026 och den sista färdigställas 2032.
Nybyggnad av kaj i Skellefteå
Avser anläggande av en ny kaj, muddring, anläggande av dagvattensystem samt åtgärda ytor på norra sidan av Kallholmsfjärden i anslutning till nya upplagsytorna. Som förberedelser för att kunna anlägga en ny kaj på Norra sidan, vid ett större naturligt djup, har sedan 2017 arbetet med nya landytor och en fördjupning i farleden pågått.
Nybyggnad av industri i Skellefteå
Avser planer för nybyggnad av gödselindustri. Produktionsanläggning av cirkulär och fossilfri kaliumsulfat.
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Berg- och jordschakt för ca 1600 m lång järnvägstunnel för dubbelspår med en delvis parallell servicetunnel på ca 790 m och tillhörande tvärtunnlar. Banunderbyggnad, servicevägar, VA-system, kontaktledningsfundament, kanalisationer och belysningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av punkthus och radhus i Kåge
Objektet avser utförande av 108 lägenheter i punkthus och 20 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Syftet med programmet är att ta fram en vision och ett koncept för hur området kan förändras inom några år, med målsättningen om att skapa upp till 600 nya bostäder.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Skellefteå
Nybyggnad av terminal och kontor. Den nya fastigheten har en areal på 55 000 kvadratmeter och består av två byggnader, en huvudbyggnad som innehåller terminalhall, markhall, paketbilshall och kontor samt en byggnad med sprinkler- och miljörum.
Nybyggnad av lokaler i Degerbyn, Skellefteå Kraft
Nybyggnad av Byggnad 1b: Personalutrymme i två plan, Byggnad 4: Varmgarage i två plan samt spolhall, Byggnad 5: Förrådsbyggnad för kall- och varmförråd samt avtiningshall, Byggnad 6: Skärmtak samt Byggnad 7 & 8: Carport. Ombyggnad av Byggnad 1a: Förråd och personalutrymme samt höjning av tak och nytt våningsplan med teknikrum. Rivning av delar av byggnad 1a samt befintligt kallförråd (för att bereda plats för Byggnad 1b). Övrigt: Installationsarbeten i byggnad 1. Markarbeten innefattande bl.a. Kabel och ledningsförläggning, Oljeavskiljare och brunnar samt ny överyta inom entreprenaden.
Nybyggnad av fotbollshall i Skellefteå
Avser fullstor fotbollshall, omklädningsrum och handikappanpassat gym.
Nybyggnad av rad/kedje/parhus i Skellefteå
Nyproduktion av rad/kedje/parhus i Kåge, Skellefteå.
Nybyggnad av återvinningsanläggning med kontor i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnader, kontorsbyggnad samt skärmtak.
Nybyggnad av idrottshall i Skellefteå
Entreprenaden omfattar att uppföra en ny idrottshall och en intilliggande fullstor konstgräsplan med alla till detta tillhörande och erforderliga arbeten utrustningar, material och leveranser för en fullt färdig anläggning. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Nybyggnad av radhus/parhus och småhustomter. Detaljplanen omfattar ca 14,4 ha.
Nybyggnad av industri och kontor i Skellefteå
Nybyggnad av produktionshall och kontor.
Nybyggnad av förskola i Boliden
Entreprenaden omfattas av en huvuddel, Bolidens förskola. Mark- och husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, styr- och övervakningssystem samt El- och teleinstallationer för nybyggnad av en 6-avdelningsförskola. Entreprenaden omfattar även markarbeten i närliggande pulkbacke.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Skellefteå
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende, 120 platser.
Nybyggnad av industrihus och lager i Skellefteå
Nybyggnad av kontor och kundmottagning samt ytor för lagerhållning, service och fordonstvätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Byske
Nybyggnad av 5 flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Nybyggnad av 20 st radhus med carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnation av flerbostadshus med fyra till sex våningar, totalt cirka 300 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Skellefteå
Ca 130 hyreslägenheter. Nybyggnad med miljövänliga, hållbara bostäder uppförda huvudsakligen i trä. Exteriören kommer att präglas av trä och glas med växthusbalkonger och en växtvägg på innergården. Därutöver planeras en rad innovativa och hållbara lösningar i syfte att kunna miljöcertifiera fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnation av flerbostadshus med möjligheter för ca 400 nya bostäder och verksamheter.
Nybyggnad av campingstugor i Skellefteå
Nybyggnad av 18 st campingstugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skellefteå
Planer för ett nytt industriområde. Syftet med området är att erbjuda ett 30-tal tomter för lättare och mindre ytkrävande industri och service som kan komplettera övrig tyngre industri i närområdet.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Bastuträsk-Hednoret
Förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/brunnar.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad samt lagertält.
Nybyggnad av lagerhall i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Boliden
Mark avsedd för småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Bureå
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Lövånger
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Byske
Mark avsedd till industri/småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Burträsk
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Fällfors
Mark avsedd till småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Drängsmark
Mark avsedd till industri.
Utbyte av rörbroar vid Vebomark
Utbyte av 2 st rörbroar; bro 24-726-1 (100-58300-1) Svedjebäcken vid Vebomark väg 750 samt bro 24-728-1 (100-58299-1) Vebomarksträsket 2 km SO Vebomark väg 747.
Nybyggnad av personallokaler i Byske
Innebär byggnation av ett småhus med krypgrund.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad som ska nyttjas som garage. Kommer att finnas en toalett och maskinrum i lokalen också. För att fånga upp ev. oljespill kommer 2st golvbrunnar med oljeavskiljning installeras.
Nybyggnad av villor i Skellefteå
4 st villor i Ostvik 8:115, 8:116, 8:117 och 8:118
Byggnation av fack mm för omlastning av förpackningar på Degermyran, Skellefteå
Entreprenaden avser byggning av fack etc. för omlastning av förpackningar avseende papper, plast och metall.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Nybyggnad av livsmedelsbutik ca 45 kvm.
Samverkansledning för Norrbotniabanan sträckan Skellefteå-Luleå
Samverkansledning för projekteringskontrakt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).