Aktuell nybyggnation i Kronobergs län

Alvesta (2)
Lessebo (1)
Ljungby (7)
Markaryd (5)
Tingsryd (3)
Växjö (21)
Älmhult (7)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, Växjö
Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) i samarbete med APP Properties AB har ansökt om planändring för den berörda delen av fastigheten som ägs av Växjö kommun. Planändringen avser en förändring av nuvarande markanvändning, från bl.a. markparkering, till en byggnation av bostäder och parkeringshus i flera plan. Målsättningen med samarbetsprojektet att förena två intressen: att bygga ett P-hus för bilar/cyklar och att bygga bostäder i ett centralt läge i staden. Projektet kommer att erbjuda också verksamhetslokaler kopplade till bl.a. p-anläggningen (som cykelverkstad/ cykeluthyrning, biltvätt mm)
Nybyggnad av skola i Växjö
Avser nybyggnad av F-6-skola med tre paralleller för ca 525 elever, samt rivning av befintliga Furutåskolan. 2 250 kvm solceller på taken till skola och sporthall
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, teknikhus, förråd, anläggande av parkeringsplatser och rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av bostäder i Vikaholm, Växjö
Planer finns för nybyggnad av cirka 110 lägenheter i form av hyresrätter i radhus och bostadsrätter i stadsvillor. Miljöbyggnad Silver.
Nytt exploateringsområde för industri i Eka i Ljungby
Avser industriområde på ca 50 hektar.
Samverkansentreprenad VA, Tingsryds kommun
Planer finns för nybyggnad av vattenverk i Linneryd samt ett avloppsreningsverk för att kunna serva både Linneryd och Korrö med avloppsrening. Följande huvuddelar kan komma att ingå i partnering: Del 1 Byggnation av nytt vattenverk Linneryd -Ny byggnad för personal och process om innefattar allt för att producera ett dricksvatten som processutrustning, el och styr. Ledningsdragning till brunnar. Del 2 Överföringsledning för vatten och avlopp mellan Linneryd – Korrö samt pumpstationer och vid behov tryckstegring. Del 3 Nedläggning/förändring av Korrö vattenverk till tryckstegring eller reservoar efter att produktionen av dricksvatten övergått till Linneryds nya vattenverk. Del 4 Nytt gemensamt avloppsreningsverk för Korrö och Linneryd, förnyelse och utökad kapacitet för att kunna serva både Linneryd och Korrö med avloppsrening. Del 5 Yxnanäs vatten och avloppsverk- där en trolig framtid är överföringsledning för vatten men utbyggd avloppsrening med infiltration i mark.
Nybyggnad av multihall i Ljungby
Nybyggnation av multihall som ska kunna användas för skolverksamhet, av föreningslivet och för kulturverksamhet, t.ex. i form av konserter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 6 våningar och garage under mark, 70 lägenheter .
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av tre flerbostadshus med tillhörande uthus och parkering.
Nybyggnad av rättspsykiatrisk klinik i Växjö
Avser nybyggnad av rättspsykiatrisk klinik samt rivning av en byggnad M58. Den nya byggnaden ger flera förbättringar för Rättspsykiatriska regionkliniken: utökat antal vårdplatser, ändamålsenlig vårdmiljö samt en välkomnande entré. Rivningsarbetet sker när nybyggnationen är klar. Mindre schakt och sprängningsarbeten startar i slutet av 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus , omfattning och byggstart ej fastställd.
Exploatering för nytt verksamhetsområde, Bäckaslöv, Växjö
Avser anläggande av nya gator, va-ledningar, elledningar samt en ny stadsdelspark.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Älmhult
Exploatering av nytt verksamhetsområde, Furulund Älmhult. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper Nybyggnad av bostäder: 2024666
Nybyggnad av aktivitetshall i Älmhult
Planer finns för nybyggnation av en aktivitetshall med inriktning på padel, gym och bistro i det nya bostadsområdet Vena i Älmhult. Hallen får även en ovanvåning med flera kontor att hyra ut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Nybyggnad av flerfamiljshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av affärsbyggnad/kontor/lager, anläggande av parkeringsplatser och uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Växjö
Avser nybyggnad av verksamhetsområde, ca 70 hektar
Nybyggnad av idrotts-, musik- och slöjdsalar i Ljungby
Ny idrottshall, musik- och slöjdsalar vid Stensbergskolan i Ljungby.
Nybyggnad av moské i Växjö
Avser nybyggnad av moské i Araby, växjö. Byggnaden är på 1100 kvm. Moskén kommer att ha en höjd på 19 meter upp till kupol.
Nybyggnad av förskola i Markaryd
Förskolan är planeras för åtta avdelningar, varav 4 är yngrebarnsavdelningar och 4 äldrebarnsavdelningar, med en yta som möjliggör att ta emot 15 barn per yngrebarnsavdelning och 20 barn per äldrebarnsavdelning. Förskolan ska inrymma ca 175 personer.
Nybyggnad av gruppboende i Evedal, Växjö
Entreprenaden omfattar ett gruppboende med 6 lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen, kompletteringsbyggnad samt yttre miljö och parkeringsytor.
Nybyggnad av solcellspark i Hästhagen, Vislanda
Syftet med projektet är att producera förnybar energi från solljus vilket har ett lägre koldioxidavtryck än fossila energikällor och medverkar till att nå det nationella målet om 100 % förnybar elproduktion år 2040. Den totala ytan är cirka 100 hektar. Anläggningen skulle årligen kunna producera 77 GW el, vilket motsvarar drygt 15 000 villors årsförbrukning.
Nybyggnad av villaområde i Växjö
Inom området planeras för ca 50 villatomter
Nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad
Objektet avser nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad med liten källare och däröver 1 3/4 plan med total ca BTA=461 m2 samt yttre finplanering.
Ny station i Uppvidinge
ÅDAI Ny 50/10 kV stn
Nybyggnad av LSS-bostäder i Växjö
Avser nybyggnation och drift av gruppbostad med särskild service i Ingelstad.
Exploatering för bostäder, centrum, kontor mm i Älmhult
Objektet gäller nybyggnad av VA, gata och belysning i det nya exploateringsområdet Vena i Älmhults kommun. Vena kommer ansluta i väster till befintlig cirkulationsplats vid Norra Ringvägen. Projektet innefattar även nybyggnad av pump- och tryckstegringsstation samt planteringsytor i form utav regnbäddar, svackdiken mm.
Nybyggnad av bryggeri och en bistro i Kristineberg, Växjö
Avser nybyggnad av bryggeri och en bistro. Omfattning oklar.
Nybyggnad av utjämningsmagasin vid avloppsreningsverk i Växjö
Växjö kommun avser att anlägga ett utjämningssystem i anslutning till verksamheten Sundets avloppsreningsverk (ARV) vid Norra Bergundasjön. Systemet kommer att bestå av ett betongmagasin som rymmer omkring 7 000 m3 avloppsvatten, och en jorddamm som rymmer cirka 20 000 m3.
Nybyggnad av kommunarkiv i Åseda
Avser nybyggnation av arkiv på fastigheten Åseda 12:1, Åseda. Total BTA ca 280 m2. Adress: korsningen Floragatan/Björkgatan, Åseda.
Nybyggnad av magasin i Ljungby
Nybyggnad av industri och skärmtak.
Nybyggnad av stugby och restaurang i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av 5 st stugor med wc-utrymmen, yta: ca 40-50 m2/stuga, nybyggnad av restaurangbyggnad med en yta på ca 100 m, nytt förråd samt en brygga. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Avser nybyggnad av kontor, delvis på 2 plan.
Exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret),Älmhult
Avser exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret).
Nybyggnad av restaurang, bryggeri och konferenslokal i Lessebo
Ansökan om bygglov Hulterstad 1:29,Ekeberga 1:16,Ekeberga 1:2. Avser nybyggnation av restaurang, konferenslokal och bryggeri.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Ljungby
Nybyggnad av 3 enbostadshus Råön 1,2,3.
Nybyggnad av skolgård mm i Tingsryd
Ny skolgård för den nya förskolan Lekbacken
Nybyggnad av reningsverk i Alvesta kommun
Befintlig avloppsanläggning i Lönashult behöver ersättas med ett nytt reningsverk. Reningsverket ska utgöras av ett mekaniskt, biologiskt ock kemiskt reningssteg. Reningsverket ska ta emot avloppsvatten från 200 pe.
Nybyggnad av ridhus i Växjö
Avser nybyggnad av ridhus.
Nya bryggor vid hopptorn i Evedal, Växjö
Nya bryggor vid hopptorn.
Nybyggnad av markanläggning i Älmhult
Nybyggnad av solenergipark.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).