Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala län

Enköping (13)
Heby (9)
Håbo (12)
Knivsta (11)
Tierp (17)
Uppsala (71)
Östhammar (23)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 165 st.

Nybyggnad av gymnasium i Enköping
Byggnadens BTA uppgår till ca 18 300 kvm med en intilliggande skolgård på ca 4000 kvm. Skolan ska innehålla klassrum, bibliotek, tillagningskök med matsal, aula, skyddsrum, makerspace, särskola, miniaulor m.m.
Nybyggnad av kontor och hotell i Uppsala
Nybyggnad av hotell och kontor
Nybyggnad av filmstad i Uppsala
Den nya biografen byggs i hörnet Dragarbrunnsgatan/Klostergatan där den befintliga fastigheten till stora delar ska rivas och byggas om från grunden. Nya Filmstaden Uppsala byggs i tre våningsplan, får 13 salonger med totalt 844 fåtöljer plus 44 rullstolsplatser. En av salongerna är en så kallad iSense, Filmstadens eget premiumformat, närmast att jämföra med en IMAX®
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala. 8 våningar ovan mark med plats för 588 bilparkeringar och 28 MC-platser.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Heby
Del av Västerlövsta Prästgård 2:1 och Västerlövsta Klockaregård 1:22. Nybyggnation av en byggnad inrymmandes ett vård- och omsorgsboende inklusive tillagningskök, kontor för hemtjänst och hemsjukvård. Vård- och omsorgsboendet består av totalt 80 lägenheter fördelat om 10 lägenheter per avdelning med gemensamhets- och verksamhetsutrymmen samt etttillagningskök.
Nybyggnation av kontor i Uppsala
Nybyggnad av kontor 3-4000 kvm
Nybyggnad av idrottshallar och bibliotek i Uppsala
Multibyggnad innehållande 2 st idrottshallar med 150 publikplatser, ett bibliotek, en hörsal, lokaler för Kulturskolan. Till byggnaden kommer troligtvis även ett offentligt byggnadsanknutet konstverk att produceras som kommer att bli en är en integrerad del i den arkitektoniska utformningen.
Tillbyggnad av laboratorium och kontor i Uppsala
Tillbyggnad av labb och kontorshus. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Uppsala
Nybyggnad av lägenhetshotell, ändrad planlösning, fasadändring och storlek på miljöstation.
Nybyggnad av kontor, Fålhagen i Uppsala
Nyproduktion av två byggnader.
Nybyggnad av kommunalhus i Enköping
Nybyggnad av kommunhuset
Nybyggnad av bilcenter i Fyrislund, Uppsala
Nybyggnad av Porsche Center Uppsala
Rivning och nybyggnad av vårdcentral i Östervåla
Ny och ombyggnation av en vårdcentral på ca 1200 m2 inkl. tillhörande markarbeten samt ombyggnad av intilliggande lokaler på ca 215m2 i Östervåla
Upprustning av museum i Uppsala
Ombyggnation av Gustavianum
Nybyggnad av förskola i Uppsala, etapp 4
Nybyggnad av förskola 8 avdelningar med tillagningskök för ca 200 portioner. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av idrottshall i Alsike, Knivsta
Sport-/idrottshall i Alsike nord. Hallen skall ha sitt läge i anslutning till nya Adolfsbergsskolan. Fastigheten/tomten som står till förfogande sluttar, det innebär att det kan vara lämpligt att bygga suterräng.
Ombyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Ny byggnad i anslutning till PET-centrums lokaler i hus B16. Byggnaden ska inrymma en ny cyklotron samt nya hotceller.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar med plats för 144 barn.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Nybyggnad av förskola för 80 barn
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Nybyggnad av brandstation i Almunge
Avser nybyggnation av brandstation med tillhörande förråd o carport, kommunikationsmast samt rivning av befintlig lada och sanering av mark. Terrassering av parkeringsytor samt dagvattenhantering.
Nybyggnad av förskola i Uppsala, etapp 3
Nybyggnad av förskola 4 avd.+ tillagningskök. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av flerbostadshus som även ska inrymma vårdcentral
Till och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad på 5 avdelningar som kommer att länkas ihop med den gamla byggnaden. Även nybyggnad av tillagningskök.
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Ca 10 tusen kvm tomt Bista 4:5 utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark
Nytt industriområde i Alsike
35 000 kvm. 3 tomter.
Nybyggnad av förskola i Vänge
Nybyggnad av 4 avd förskola.
Renovering/ombyggnation av fastighet i Uppsala
Avser en totalentreprenad för renovering/ombyggnation av fastighet - Ulleråker Hus 1 (391112).
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Här har gamla kommunhuset stått. Tomten är på ca 5000 kvm.
Nytt resecentrum i Bålsta
Projektet avgränsas nedåt av ett tätningslager som ingår i denna entreprenad och som ska läggas på befintlig packad sprängsten. Byggnaden är på knappa 600 kvm BTA och kommer framför allt att utföras tegel och glas och förses med sedumtak.
Nybyggnad av driftbyggnad vid Gränby ishallar, Uppsala
Inom Gränby Sportfält och mellan A- och B-hallen ska en ny byggnad, den s k driftbyggnaden, uppföras. Den nya driftbyggnaden uppförs i två plan och innehåller lokal för markträning, förråd, lokaler för verksamhetsdriften samt ett fläktrum. Bruttoarea för den nya driftbyggnaden är 810 m².
Energieffektivisering av byggnader i Enköpings kommun
Avser energieffektiviseringsåtgärder på utvalda byggnader som Enköpings kommun och antagen entreprenör utför tillsammans som ett samverkansprojekt. Samverkansprojektet består av två faser: Fas A: Energikartläggning och projektering Fas B: Utförande av energibesparande åtgärder
Till och ombyggnad av kommunhuset i Håbo kommun
Till och ombyggnad av kommunhuset
Invändig renovering av skola i Uppsala etapp 3
Fortsättning på Hus 2 med fönsterbyte mm
Nybyggnad av idrottshall i Heby
Förhandsbesked för nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av gasmack i Bålsta
Fordonsgasmack med tillhörande service där både tunga fordon och personbilar kan tanka fordonsgas.
Utbyggnad av skola och ny matsal i Håbo
Ev ny matsal och utbyggnad av skola.
Totalrenovering av skola i Uppsala
Renovering av Ärentunaskolan.
Installation av solceller på skoltak i Uppsala
Nybyggnad av solel på skol/förskoletak
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Uppsala kommun ämnar teckna hyresavtal med Svia Fastighetsutveckling i Skölsta AB.
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av förskola.
Hyresgästanpassning för familjecentral i Gottsunda Centrum, Uppsala
Entreprenaden avser ombyggnad av tomställda lokaler till öppen förskola, SFI samt råd och stöd med tillhörande kontorsarbetsplatser. Total bruttoarea ca 680 m². Lokalen är på plan 3 i Gottsunda centrum.
Upprustning av trädgård och nybyggnad av paviljong i Uppsala
Upprustning av Linnéträdgården. Den permanenta paviljongen ska utöver sin tillgängliga och tydliga entréfunktion erbjuda en butik för souvenirer och böcker, besökstoaletter, väskförvaring och personalutrymmen. Till paviljongen skapas en ny entréträdgård med café och uteservering.
Invändig rivning av kontor i Uppsala
Invändig rivning (stomrent) av hus A,B och C.
Rivning av grundsärskola i Gimo
Rivning av Hammarskolan
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning för nybyggnad.
Nybyggnad av padelbanor i Karlsholm
Nybyggnad av flytande padelbana på 12x24m.
Ombyggnad av skolkök och matsal i Enköping
Hus B planeras byggas om för anpassning till grundskoleverksamhet. I huvudsak består uppdraget av att bygga om ett plan till mottagningskök med tillhörande matsalar, tillbyggnad miljöbod/fläktrum samt utformning av ny skolgård.
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Utvändiga arbeten på skola i Uppsala
Putsarbeten och fönstermålning
Nybyggnad av padelhall i Uppsala
Nybyggnad av padelhall.
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av 4 avdelningar och ett skyddsrum
Uppställning av förskolemoduler i Uppsala
Kommer att placeras i Hågadalen. Uppställning av moduler under nybyggnationstiden av Glimmerns förskola.
Uppställning av förskolemoduler i Uppsala
Kommer att placeras i Hågadalen. Uppställning av moduler under nybyggnationstiden av Silikatets förskola.
Ut och invändiga arbeten på skola i Uppsala
Byte av tak och ventilation
Om och tillbyggnad i prästgård i Uppsala
Tillbyggnad av vinkel och ombyggnad till kontorsplatser
Ombyggnad av resecentrum i Enköping
I projektet ingår ombyggnad av bussterminal, perronger, parkeringsplats, körytor, gång‐ och cykelbaneytor, gräs‐ och planteringsytor. I arbetena ingår bland annat nya ytmaterial med delvis ny överbyggnad, VA‐ledningar, ombyggnad av belysningsanläggning, vägräcken samt schakt‐ och fyllningsarbeten för elledningsarbeten.
Nybyggnad av samlingslokal mm i Rasbo
Rasbo Hembyggdsgille står i begrepp att bygga ett enplanshus, ca 160 kvm stort med samlingssal, kök, kontor och förråd på Gammel-gården i Rasbo, knappt 2 mil nordöst om Uppsala.
Rivning av fastigheter i Uppsala
På Norrahovstallängen 24:1 och 24:2 skall fastigheter rivas för att bygga en skola 1-9, förskola, garage samt kontor (projekt 1568830). Avser rivning av bussgarage med verkstad samt administrationslokaler.
Ombyggnad av kontor samt renovering av lägenheter i Skutskär
Ombyggnad och säkerhetsanpassning av kontor för IFO (Centralgatan 10) samt renovering av lägenheter i Skutskär (Hårstagatan 8c). Objektet omfattar: byte och anpassning av installationer, anpassning av planlösning samt byte och renovering av ytskikt.
Fasadrestaurering på prefektbostaden (muséet) vid Linnéträdgården i Uppsala
Entreprenaden omfattar fasadrestaurering av Prefektbostaden (museet) vid Linnéträdgården. Entreprenadens omfattning: 1. Putslagning och kalkavfärgning Bomputs som bedöms att ej kunna sitta kvar hugges bort. Sprickor upphugges varsamt. 2. Justering av fönster- och dörrsnickerier. Rengöring för målning med linoljefärg.
Solceller på fastigheter i Östhammar
Solceller på Vallonskolan
Invändiga anpassningar mm i förskola i Storvreta
Utbyte av gamla värmeväxlare, invändig ytskiktsrenovering och viss anpassning.
Rivning av förskola i Tierp
Avser rivningsentreprenad Kyrkskolan Tierps Kyrkby.
Utbyte av hiss på gymnasieskola i Uppsala
Avser utbyte av hiss C62:17-1 vid Kunskapsgymnasiet.
Nybyggnad av padelbanor i Karlsholm
Nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av padelhall i Tierp
Nybyggnad av padelhall med 6 banor och läktare
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på brandstationen
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på kommunförvaltningen
Rivning av kontor i Enköping
Rivning av kontorshus/läkarmottagning.
Tillbyggnad av affärshus i Uppsala
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Älvkarleby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av badhus i Uppsala
Tillbyggnad av badhus.
Tillbyggnad av idrottshall i Uppsala
Tillbyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Nybyggnad av kontor med övernattning samt förråd.
Nybyggnad av kontor i Tierp
Nybyggnad av kontor och lokal.
Nybyggnad av pensionat i Uppsala
Nybyggnad av hotell/pensionat och förråd samt rivning av förråd.
Nybyggnad av restaurang i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en restaurang.
Nybyggnad av personallokal i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad för kommunförrådet.
Nybyggnad av restaurang i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt mur och plank.
Nybyggnad av servicebyggnad i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av servicehus.
Ombyggnad av skola i Älvkarleby
Anmälan om ändring av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Knivsta
Anmälan, installation eller väsentlig ändring av imkanal.
Ombyggnad av förskola i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från kontor till öppen förskola gimo torg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.