Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala län

Enköping (15)
Heby (1)
Håbo (3)
Knivsta (9)
Tierp (7)
Uppsala (47)
Östhammar (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av skola i Håbo kommun
Nuvarande hus B på Futurum-skolan rivs preliminärt under mars 2022. På platsen ska sedan ersättningsbyggnad om c:a 500 kvm. uppföras.
Nybyggnad av gymnasium i Enköping
Byggnadens BTA uppgår till ca 18 300 kvm med en intilliggande skolgård på ca 4000 kvm. Skolan ska innehålla klassrum, bibliotek, tillagningskök med matsal, aula, skyddsrum, makerspace, särskola, miniaulor m.m.
Nybyggnad av kontor i Uppsala, etapp 3
Avser 4 kvarter i områdets norra del som gränsar till Gränby centrum vid Vaksalagatan. I denna del byggs det kontor.
Nybyggnad av isarena i Gränby, Uppsala
Ny ishall på Gränby sportfält med plats för 5000 åskådare.
Nybyggnad av grundskola, idrottshall och matsal i Uppsala
Högstadieskola ÅK 6-9 med matsal för 720 elever och storkök. Byggnaden kommer utöver själva skolan att rymma en fullstor idrottshall, fritidsklubb, ett bibliotek och en danslokal.
Nybyggnad av skola , förskola mm i Kungsängen, Uppsala
Skolan blir en F-9 skola för 780 elever och ska ha en fullstor idrottshall och en förskola för 144 barn. 29 000 kvadratmeter kontor. Fastigheterna Kungsängen 24:1, 24:2 och 24:8
Rivning och nybyggnad av skola i Bälinge
Uppsala Skolfastigheter har för avsikt att riva Bälinge skola och ersätta denna med en ny skola. I dagsläget består skolan av sju separata byggnader utspridda på fastigheten; Skolbyggnad, provisorisk skolbyggnad (tillbyggda baracker med tillfälligt bygglov), matsal, slöjd, skol-museum och idrottshall. De fyra förstnämnda byggnaderna planeras att rivas. Därefter uppförs en ny skolbyggnad på tomtens norra del och nytt kök och matsal på tomtens södra del.
Nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Nytt produktionskök och restaurang. Anläggningsnummer: 1195
Nybyggnad av hotell i Enköping
Nybyggnad av hotell på Stattomten. 100-140 rum.
Ombyggnad till kontor i Uppsala
Fastigheten Uppsala Kvarngärdet 33:2, även kallat Mejeriet, och delar av projektfastigheten Uppsala Kungsängen 22:2.
Ny simhall i Bålsta
Den nya simhallen ska stå på en av de två pendlarparkeringarna vid nuvarande simhallen. Den nya byggnaden kommer sedan att anslutas med en gång till nuvarande rehab- och relaxavdelningen. Undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt en läktare och 25-metersbassäng med åtta banor.
Nybyggnad av idrottshallar och bibliotek i Uppsala
Multibyggnad innehållande 2 st idrottshallar med 150 publikplatser, ett bibliotek, en hörsal, lokaler för Kulturskolan. Till byggnaden kommer troligtvis även ett offentligt byggnadsanknutet konstverk att produceras som kommer att bli en är en integrerad del i den arkitektoniska utformningen.
Utökning av verksamhetsområde i Uppsala etapp 2
Uppsala Business Park skall utöka verksamheterna
Utbyggnad av stadsdel i Främre Boländerna, Uppsala
Etapp 2 - Lokstallet Etapp två är Lokstallet. En mindre etapp som ligger i den södra delen av Främre Boländerna.
Nybyggnad av kontor mm, Boländerna i Uppsala
Nybyggnad av kontor och mindre industri/tillverkning
Nybyggnad av kontor, restaurang mm i Uppsala
Kvartersmark för kontor, centrumservice, hantverk, restaurang och hotell.
Nybyggnad av kontor, restaurang mm i Uppsala
Kvartersmark för kontor, centrumservice, hantverk, restaurang och hotell.
Nybyggnad av handel hotell mm i Uppsala
Främre Boländerna i Uppsala står inför en intressant transformering från dagens industrikvarter till en blandad användning av nya kommersiella ytor, kultur, handel och hotell. Med sitt centrala läge med knappt en kilometer till centralstationen kommer vi på Säbygatan 13 i främre Boländerna att skapa en mix av kommersiella ytor, long stay hotell och nya grönytor som bjuder in till levande kvarter.
Nybyggnad av hotell i Krägga, Bålsta
Avser nybyggnad av hotell samt rivning.
Nybyggnad av bilhall i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av bilhall och serviceverkstad samt uppsättning av skyltar, ändrad storlek.
Nybyggnad av idrottshall vid Almtunaskolan i Uppsala
En fullstor idrottshall med läktare för ca 200 personer samt fyra omklädningsrum planeras. Kommer ske parallellt med skolan på Projekt: 1168648.
Nybyggnad av bilcenter i Fyrislund, Uppsala
Nybyggnad av Porsche Center Uppsala med verkstad och showroom.
Upprustning av museum i Uppsala
Arbetena avser ny tillgänglighetsanpassad huvudentré, renovering av befintlig hiss, förbättrad brandutrymning, begränsade markarbeten i anslutning till byggnaden, sprinkler, fysiskt skydd, nya personalutrymmen, ny ventilation, befuktning, renovering av värmeanläggning samt ny belysning och kraft.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en förskola.
Nybyggnad av förskola i Bälinge
Bälingebys förskola består idag av moduler för ca 75 barn. Dessa moduler skall tas bort och ny förskola skall uppföras på samma plats. Den nya förskolan skall kunna inrymma 8st avdelningar med sammanlagt 144 barn. Tillagningskök med kapacitet för 170 portioner per dag skall inrymmas i lokalerna.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av flerbostadshus som även ska inrymma vårdcentral
Tillbyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Objektet avser en tillbyggnad med 3 våningar i direkt anslutning till befintliga B16 för att inrymma en ny cyklotron och GMP-lokaler för tillverkning av radioaktiva tracers där renrummen ingår som en totalentreprenad. Det ingår även en del ombyggnationer i befintliga lokaler samt tillhörande mark- och anläggningsarbeten med pålning och spont. Fiber- och kraftdragning ska utföras från omkringliggande byggnader på sjukhuset.
Nybyggnad av förskola i Östhammar
Ny förskola för ca 100 barn, 6 avdelningar.
Nybyggnad av skola i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad och rivning av förskola mm i Enköping
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar med plats för ca 160 barn.
Nybyggand av förskola i Uppsala
Förskola för ca 150 barn.
Nybyggnad av förskola i Uppsala, etapp 3
Nybyggnad av förskola 4 avd.+ tillagningskök. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av kontor, service, hotell och handel i Knivsta
Byggrätter för verksamheter inom kontor, service, hotell och till viss mån handel.
Nybyggnad av förskola i Enköping, Etapp 2
Äldreboende i etapp 1: 1296262.
Rivning och om/nybyggnad av hantverksgårdar, Uppsala
Upprustning, rivning och nybyggnad i en av de gamla hantverksgårdarna mellan Svartbäcksgatan och Östra Ågatan, snett emot Linnéträdgården. Fastighetsägarens önskemål är att riva huset och bygga nytt, med en öppning i markplan rakt igenom byggnaden. riva ytterligare en länga på gården och ersätta den med en ny byggnad. Ett hus mot Svartbäcksgatan föreslås bli renoverat och förses med nya takkupor, både mot gatan och mot innergården.
Nybyggnad och rivning av idrottshall i Jälla, Uppsala
Nybyggnad av en fullstor idrottshall med gym på Jälla yrkesgymnasium
Totalrenovering av skola i Uppsala
Renovering av Ärentunaskolan.
Nytt industriområde i Alsike
35 000 kvm. 3 tomter.
Nytt byggvaruhus i Uppsala
Nybyggnad av byggvaruhus
Nybyggnad av förskola i Enköping
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Gunsta, Uppsala
F-6 skola för 630 barn. Förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av omklädningsrum & läktare i Uppsala
Österängens IP ska byggas om för att utvecklas för att möjliggöra elitspel i amerikansk fotboll men även annan idrott, såsom fotboll, friidrott m.m. Merparten av förbundskraven för am. fotboll kommer uppfyllas. Följande delprojekt berörs av denna handling: -Kafeteria (komplementsbyggnad) för ca 50 pers innehållande RWC/WC för hela idrottsplatsen, omkl. rum domare (8 pers), sjukvårdsrum samt förråd och arbetsrum för driftpersonal. Byggnaden skall även innehålla UC för anläggningen. -Ny läktare för ca 700 pers med hytter för speaker, radio och TV. Tillgång till EL och internet/Wi-Fi är ett krav. -Permanent lösning för kamera/mediatorn -Entré, huvudentré görs om, cykelställ samt belysning för åskådare/nyttjare av anläggningen samt ramp från entré ner mot komplementsbyggnad. - Fullständiga markarbeten samt samtliga el/installationsarbeten för den nya läktarbyggnaden samt dagvattenhantering (yttre VA) omfattas inom detta uppdrag.
Nybyggnad av förskola i Skärplinge
6 avdelnings koncept förskola.
Nybyggnad av förskola i Tierp
Nybyggnad av förskola.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 2
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Tillbyggnad av affärshus i Älvkarleby
Tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Uppsala kommun ämnar teckna hyresavtal med Svia Fastighetsutveckling i Skölsta AB.
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av förskola.
Upprustning av trädgård och nybyggnad av paviljong i Uppsala
Upprustning av Linnéträdgården. Den permanenta paviljongen ska utöver sin tillgängliga och tydliga entréfunktion erbjuda en butik för souvenirer och böcker, besökstoaletter, väskförvaring och personalutrymmen. Till paviljongen skapas en ny entréträdgård med café och uteservering.
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Rivning av grundsärskola i Gimo
Rivning av Hammarskolan
Upprustning av utemiljö vid skola i Tierp
Objektet avser byggnation av utemiljö till Kyrkbyns förskola och skola med tillhörande förrådsbyggnader, belysning och lekutrustningar på gård inklusive återfyllnad av mark till fullt färdig anläggning.
Ombyggnad av kontor i Knivsta
Anmälan om ändring konstruktion, ventilation, brandskydd samt planlösning.
Nybyggnad av handelsområde i Uppsala
Avser handelsområde med ca 5-10 hyresgäster för olika verksamheter.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Knivsta
Avser tillbyggnad av ICA's apoteks lokaler.
Ombyggnad av vårdcentral i Uppsala
Ombyggnad och ändrad användning från kontor/lager till Bvc.
Utomhusbanor el ny padelhall i Heby
Utomhusbanor eller en ny hall.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 3
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnad till förskola
Ombyggnad till restaurang i Uppsala
Bygglov för fasadändring och ändrad användning från butik till restaurang samt anmälan för ändrad planlösning.
Solceller på fastigheter i Östhammar
Solceller på Vallonskolan
Ny bergvärmeanläggning vid skola i Öregrund, Östhammar
Omfattar projektering, konstruktion, demontering, leverans och installation till en fullt funktions- och driftfärdig värmeanläggning. I entreprenaden ingår samtliga arbeten såsom demontering, rörinstallation, borrning, elinstallation, styr och regler samt byggarbeten inklusive efterlagning.
Ombyggnad av kontor i Älvkarleby
Ändrad användning från äldreboende till kontor.
Byte av sporthallsgolv på vid Öregrunds skola, Östhammar
Byte av befintligt sporthallsgolv, arbetet består av byte av sporthallsgolv med nyinstallation av nytt undergolv med tillhörande ventilation på betongplatta.
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Utveckling och upprustning av Valsätra IP
Ombyggnad till aktivitetshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till aktivitetshus.
Nybyggnad av vandringsled i Örbyhus, Tierp
Kommunen ska tillsammans med två lokala föreningar anlägga en vandringsled längs Tegelsmoraån mellan Örbyhus station och Tegelsmora kyrka. Leden ska anläggas i etapper. Denna första etapp, som nu är aktuell för anläggning, ska göras som en egen tillgänglighetsanpassad slinga.
Rivning av förskola i Knivsta
Avser rivning av förskola.
Anläggande av friluftsbad i Östhammar
Bygglov för anordnande av friluftsbad och markförändringar.
Utvändigt underhåll av butik i Östhammar
Bygglov för fasadändring och flytta entré till butik.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på affärs/kontorshus.
Reparation av duk vid skjutbana G1 i Enköping
Entreprenaden avser större reparation av duk, skjutbana G1 Enköping.
Omläggning av tegeltak på Risöns lägergård, Tierp
Avser omläggning av tegeltak på byggnad 3, 4 och 7 på Risöns Lägergård i Florarnas naturreservat i Tierps kommun. Uppdraget omfattar att riva och lägga om tegeltaken på tre (3) byggnader med ny oljehärdad masonit, ny läkt, nytt tegel, nya vindskivor och nya vatt- och nockbrädor samt att konstruera och montera nya hängrännor och infästningsanordningar till desamma. Den totala takytan är cirka 147 m2.
Tjärning av tak på kyrka i Enköping
Avser tjärning av kyrktak på Härkeberga Kyrka.
Tjärning av tak på kyrka i Enköping
Avser tjärning av kyrktak på Litslena Kyrka.
Tjärning av tak på klockstapel i Enköping
Avser tjärning av klockstapel på Litslena kyrka.
Handikappanpassning vid samlingslokal i Tierp
Ändring av samlingslokal, tillbyggnad samt utvändig ändring.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).