Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala län

Enköping (26)
Heby (11)
Håbo (16)
Knivsta (10)
Tierp (10)
Uppsala (68)
Östhammar (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 164 st.

Nybyggnad av gymnasium i Enköping
Byggnadens BTA uppgår till ca 18 300 kvm med en intilliggande skolgård på ca 4000 kvm. Skolan ska innehålla klassrum, bibliotek, tillagningskök med matsal, aula, skyddsrum, makerspace, särskola, miniaulor m.m.
Nybyggnad av kontor och hotell i Uppsala
Nybyggnad av hotell och kontor
Renovering av skola och idrottshall i Bälinge
Ombyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala. 8 våningar ovan mark med plats för 588 bilparkeringar och 28 MC-platser.
Ny simhall i Håbo kommun
Nybyggnad av simhall.
Nytt bostadsområde i Uppsala etapp 1
Södra Storvreta skall byggas ut med ca 1000 nya bostäder Fullerö 23:4 och 42:4
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Heby
Del av Västerlövsta Prästgård 2:1 och Västerlövsta Klockaregård 1:22 Nybyggnation av en byggnad inrymmandes ett vård- och omsorgsboende inklusive tillagningskök, kontor för hemtjänst och hemsjukvård. Vård- och omsorgsboendet består av totalt 80 lägenheter fördelat om 10 lägenheter per avdelning med gemensamhets- och verksamhetsutrymmen samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av centrumbebyggelse och kontor i Uppsala
Avser planer för utveckling av centrumverksamheten inom kvarteret Oden Ygg med nya lokaler för kontor och butiker. Miljöbyggnad nivå Guld. Utsedd entreprenör för utvändig solavskärmning (vertikalmarkiser) är Romabo Solskydd AB.
Nybyggnation av kontor i Uppsala
Nybyggnad av kontor 3-4000 kvm
Tillbyggnad av laboratorium och kontor i Uppsala
Tillbyggnad av labb och kontorshus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Uppsala
Vård och omsorgsboende 70-80 lägenheter.
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Uppsala
54 vårdplatser och 8 avdelningar förskola i botten på huset. 6 våningar
Rivning och nybyggnad av vårdcentral i Östervåla
Ny och ombyggnation av en vårdcentral på ca 1200 m2 inkl. tillhörande markarbeten samt ombyggnad av intilliggande lokaler på ca 215m2 i Östervåla
Nybyggnad av förskola i Uppsala, etapp 4
Nybyggnad av förskola 8 avdelningar med tillagningskök. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Lövstalöt
Nyproduktion av förskola om sex avdelningar och tillagningskök för 200 personer.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
4 avdelningar i 2 plan
Nybyggnad av förskola i Hummelsta
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar om ca 2000 m2 och förskolegård och angöringsytor om ca 10200 m2.
Ombyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Ny byggnad i anslutning till PET-centrums lokaler i hus B16. Byggnaden ska inrymma en ny cyklotron samt nya hotceller.
Om och tillbyggnad av kök i skola i Håbo
Projektets huvuduppgift är att ersätta Viby skolas befintliga mottagningskök med en tillbyggnad innehållande tillagningskök och matsal. Projektet ska även ersätta två st provisoriska förskoleavdelningar samt ombesörja erforderliga ombyggnationer i befintliga skollokaler.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Nybyggnad av förskola för 80 barn
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av flerbostadshus som även ska inrymma vårdcentral
Om- och nybyggnad för konstmuseeum i Uppsala
Om och tillbyggnad på sammanlagt ca 4000 kvm Ny entréhall som rymmer reception, butik, hissar och en ny generös trappa. Borggården och slottsparken ska rustas upp och utvecklas så att de blir en naturlig del av konstmuseet. Slottsparkens generösa ytor ger plats för såväl en amfiteater, nya gångstråk och tillgänglighetsanpassade kommunikationslösningar.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ombyggnationen sker i del av befintlig skola, nuvarande gymnastiksalar byggs om till läro-, bild- samt hemkunskapssal. Nuvarande omklädningsrum byggs om till grupprum/förråd/tekniksal.
Nybyggnad av bilhall i Uppsala
Handelsverksamhet med inriktning på bilförsäljning som komplement till den befintliga bilprovningsverksamheten
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Ca 10 tusen kvm tomt Bista 4:5 utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark
Rivning och nybyggnad av förskola i Järlåsa
Rivning av befintlig och nybyggnad för ca 75 barn
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad på 5 avdelningar som kommer att länkas ihop med den gamla byggnaden. Även nybyggnad av tillagningskök.
Nybyggnad av idrottshall i Jälla, Uppsala
Nybyggnad av en fullstor idrottshall med gym på Jälla yrkesgymnasium
Nybyggnad av idrottshall i Alsike, Knivsta
Sport-/idrottshall i Alsike nord. Hallen skall ha sitt läge i anslutning till nya Adolfsbergsskolan. Fastigheten/tomten som står till förfogande sluttar, det innebär att det kan vara lämpligt att bygga suterräng.
Utökad byggrätt för kontor i Heby
Utökad byggrätt, nybyggnad av hiss mm.
Nybyggnad av förskola i Vänge
Nybyggnad av 4 avd förskola.
Nybyggnad av bilhall i Uppsala
Nybyggnad av bilhall.
Nybyggnation av skola i Håbo kommun
Nuvarande hus B på Futurum-skolan ska rivas, preliminärt under mars 2022. På platsen ska sedan ersättningsbyggnad om c:a 500 kvm. uppföras.
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Ombyggnad av skola i Bålsta etapp 2
Detta är fortsättningen på ombyggnaden från projektnr: 1398799. Verksamheten för etapp 2 är undervisningslokaler för årskurs 4 till 6. Ombyggnaden innefattar mestadels ombyggnadsarbeten inom fastigheten. Total BTA ombyggnad plan 1 är ca 2500m2.
Nytt industriområde i Alsike
35 000 kvm. 3 tomter.
Om och nybyggnation av skola och förskola i Harbo
4-5 avdelningar. Om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av förskola
Renovering/ombyggnation av fastighet i Uppsala
Avser en totalentreprenad för renovering/ombyggnation av fastighet - Ulleråker Hus 1 (391112).
Nybyggnad av idrottshall i Bålsta
Del av Väppeby 7:218. Uppförande av idrottshall vid Gröna Dalen skolan
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Här har gamla kommunhuset stått. Tomten är på ca 5000 kvm.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Fjärdhundra, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Fjärdhundra, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 627 m² BTA.
Nytt resecentrum i Bålsta
Projektet avgränsas nedåt av ett tätningslager som ingår i denna entreprenad och som ska läggas på befintlig packad sprängsten. Byggnaden är på knappa 600 kvm BTA och kommer framför allt att utföras tegel och glas och förses med sedumtak.
Verksamhetsanpassningar på skola i Uppsala etapp 2
Byte av bjälklag, 50 nya kontorsplatser och ombyggnad av gamla Byggprogrammet.
Till och ombyggnad av kommunhuset i Håbo kommun
Till och ombyggnad av kommunhuset
Nybyggnad av idrottshall i Heby
Förhandsbesked för nybyggnad av sporthall.
Invändig renovering av skola i Uppsala etapp 2
Utbyte av ventilation och ytskiktsrenovering i hus 3
Nybyggnad av gasmack i Bålsta
Fordonsgasmack med tillhörande service där både tunga fordon och personbilar kan tanka fordonsgas.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Totalrenovering av skola i Uppsala
Renovering av Ärentunaskolan.
Installation av solceller på skoltak i Uppsala
Nybyggnad av solel på skol/förskoletak
Rivning av skola i Enköping
Rivning av skola med plats för 550 elever
Nybyggnad av skola i Uppsala
En permanent ersättningsskola efter brand. Den prefabricerade byggnaden ska uppföras i modul- eller blockform för att korta ner byggtid, samt möjliggöra flytt vid eventuell framtida förändring av verksamheten. Byggnaden skall köpas, ej hyras. Byggnaden ska placeras på befintlig grund och ha ett likande utseende som den nerbrunna skolan. Skolan ska ha kapacitet för 120 elever samt 8 personal.
Stambyte mm i slott i Uppsala
Stamrenovering och helrenovering av toaletter
Hyresgästanpassning för familjecentral i Gottsunda Centrum, Uppsala
Entreprenaden avser ombyggnad av tomställda lokaler till öppen förskola, SFI samt råd och stöd med tillhörande kontorsarbetsplatser. Total bruttoarea ca 680 m². Lokalen är på plan 3 i Gottsunda centrum.
Nybyggnad av lastbilshall mm i Uppsala
Garage- och utbildningsbyggnad Uppsala yrkesgymnasium, Jälla inklusive tre st utbildningsrum, tre st simulatorrum, personalutrymmen samt 8st arbetsplatser för svetsning, Jällaskolan.
Ombyggnad av skolkök och matsal i Enköping
Hus B planeras byggas om för anpassning till grundskoleverksamhet. I huvudsak består uppdraget av att bygga om ett plan till mottagningskök med tillhörande matsalar, tillbyggnad miljöbod/fläktrum samt utformning av ny skolgård.
Nybyggnad av restaurang mm i Gränby
Nybyggnad av restaurang
Nybyggnad av driftbyggnad vid Gränby ishallar, Uppsala
Inom Gränby Sportfält och mellan A- och B-hallen ska en ny byggnad, den s k driftbyggnaden, uppföras. Den nya driftbyggnaden uppförs i två plan och innehåller lokal för markträning, förråd, lokaler för verksamhetsdriften samt ett fläktrum. Bruttoarea för den nya driftbyggnaden är 810 m².
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Utvändiga arbeten på skola i Uppsala
Putsarbeten och fönstermålning
In och utvändigt underhåll av kontor i Uppsala
In och utvändig ändring industribyggnad.
Nybyggnad av padelhall i Uppsala
Nybyggnad av padelhall.
Uppställning av förskolemoduler i Uppsala
Kommer att placeras i Hågadalen. Uppställning av moduler under nybyggnationstiden av Glimmerns förskola.
Uppställning av förskolemoduler i Uppsala
Kommer att placeras i Hågadalen. Uppställning av moduler under nybyggnationstiden av Silikatets förskola.
Ut och invändiga arbeten på skola i Uppsala
Byte av tak och ventilation
Storköksanpassningar på kursgård i Uppsala
Viktoria kursgård – storköksanpassning, 180 m2 Rivning bef. kök, fuktprovtagning och återuppbyggnad av storkök inkl. kyl- och frysrum.
Ombyggnad av resecentrum i Enköping
I projektet ingår ombyggnad av bussterminal, perronger, parkeringsplats, körytor, gång‐ och cykelbaneytor, gräs‐ och planteringsytor. I arbetena ingår bland annat nya ytmaterial med delvis ny överbyggnad, VA‐ledningar, ombyggnad av belysningsanläggning, vägräcken samt schakt‐ och fyllningsarbeten för elledningsarbeten.
Nybyggnad av samlingslokal mm i Rasbo
Rasbo Hembyggdsgille står i begrepp att bygga ett enplanshus, ca 160 kvm stort med samlingssal, kök, kontor och förråd på Gammel-gården i Rasbo, knappt 2 mil nordöst om Uppsala.
Utvändiga arbeten på Nora kyrka, Tärnsjö
Tjärstrykning av tornluckorna. Rengöring lagning puts och målning av fasaden
Ombyggnad av kontor samt renovering av lägenheter i Skutskär
Ombyggnad och säkerhetsanpassning av kontor för IFO (Centralgatan 10) samt renovering av lägenheter i Skutskär (Hårstagatan 8c). Objektet omfattar: byte och anpassning av installationer, anpassning av planlösning samt byte och renovering av ytskikt.
Rivning av skola i Håbo kommun
Nuvarande hus B på Futurum-skolan ska rivas, preliminärt under mars 2022. På platsen ska sedan ersättningsbyggnad om c:a 500 kvm. uppföras.
Ramavtal avseende golvarbeten, Uppsala kommun
2021-02-18 - 2023-02-17 Option:2023-02-18 - 2024-02-17 Option:2024-02-18 - 2025-02-17
Rivning av byggnad i Enköping
Rivning av F-huset för nybyggnationen av Westerlundska gymnasiet. Rivning av byggnad och dess ingående komponenter som media, fast- och lös inredning samt markanläggningar. Total BTA är ca 1120 kvm + ca 25 kvm komplementbyggnader samt skärmtak. Entreprenaden omfattar alla erforderliga rivningsarbeten, byggnadsarbeten, installationsarbeten samt mark- och anläggningsarbeten.
Nybyggnad av padelbanor i Karlsholm
Nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av padelhall i Tierp
Nybyggnad av padelhall med 6 banor och läktare
Utbyte av hiss på gymnasieskola i Uppsala
Avser utbyte av hiss C62:17-1 vid Kunskapsgymnasiet.
Nybyggnad av gårdsbutik i Enköping
Bygglov för nybyggnad av gårdsbutik
Byte av tak samt solcellsinstallation på kommunhus i Håbo
Byte av taktegel och tätskikt och installation av solceller.
Invändiga anpassningar mm i förskola i Storvreta
Utbyte av gamla värmeväxlare, invändig ytskiktsrenovering och viss anpassning.
Ombyggnad av restaurang i Enköping
Ändrad användning från bostad till restaurang.
Tillbyggnad av hotell i Uppsala
Tillbyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av restaurang i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en restaurang.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för ändrat användningssätt av butik till kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Fasadändring på affärshus samt uppförande av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.