Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala län

Enköping (2)
Heby (1)
Håbo (2)
Knivsta (5)
Tierp (4)
Uppsala (35)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor och hotell i Uppsala
Nybyggnad av hotell och kontor 210 rum, takbar och terrass på 900 kvadratmeter samt en spaavdelning med en 19 meter lång utomhuspool och solterrass.
Nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Nytt produktionskök och restaurang. Anläggningsnummer: 1195
Rivning samt nybyggnad av hotell i Uppsala
Nybyggnad av hotell på Svandammshallarnas tomt. 243 rum
Nybyggnad av skola mm i Enköping
I den nya grundskolan ska det ingå en grundsärskola och träningssärskola och ska rymma 930 elever. Sporthallen har en beräknad BTA på 2589 kvm och ska innehålla en fritidsgård. LILLSIDAN 4:4, 8:9, 8:1
Rivning samt nybyggnad av kontor/handel på Kungsängen, Uppsala
Omfattar en ny byggnad för centrumverksamhet i 6 våningar + en indragen takvåning och parkeringsgarage i källaren.
Ny simhall i Bålsta
Den nya simhallen ska stå på en av de två pendlarparkeringarna vid nuvarande simhallen. Den nya byggnaden kommer sedan att anslutas med en gång till nuvarande rehab- och relaxavdelningen. Undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt en läktare och 25-metersbassäng med åtta banor.
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Kommunhuset placeras som en fond i parken, och ska planeras för att både vara inbjudande, upplevelsevärt och funktionellt för de 450 medarbetare som ska arbeta i huset och för besökare. Husets utförs som en hybridkonstruktion där målet är att skapa en stor känsla av trä. Byggnadens entréplan innehåller främst externa verksamheter som mötesrum, möteslounge, vigselrum och reception. Uppåt i huset finns aktivitetsbaserade arbetsplatser och stödfunktioner. På översta plan placeras matsal med åtkomst till en stor takterrass i sydväst, internt café samt ytterligare mötesfunktioner. Terrassen möjliggör utevistelse i både sol och skugga och erbjuder både ytor för utelunch och utearbete. Två mindre ljusgårdar skapar rumslighet och visuella förbindelser genom huset.
Nybyggnad av handel och logistikverksamhet i Uppsala
60 000 kvm byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns.
Ombyggnad av badhus och sporthall i Uppsala etapp 2
1 etappen är en ny 50 M bassäng. 2 etappen är ombyggnation och renovering av befintlig simhall. Nya bassänger på Fyrishov, bland annat en ny 50-meters bassäng, varmbassänger för undervisning och en rundbana för motionssimning
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnation av hus 65 till förskola. Förskolan planeras ha 8 st avdelningar för 144 barn. Produktionskök. Markarbeten och lekutrustning på gård ingår.
Nybyggnad av kontor, restaurang mm i Uppsala
Kvartersmark för kontor, centrumservice, hantverk, restaurang och hotell.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Nybyggnation av en ny förskola i 2 plan för 72 - 80 barn, med uppvärmningskök och tillhörande utemiljö, angöring och komplementbyggnader. Arbeten gällande stomme, hiss, solcellsanläggning och styr/regler ingår som totalentreprenader. Fastighetens yta är ca 3 500 kvm. Byggnadens storlek är ca 931 kvm BTA med uppvärmningskök för ca 95 portioner.
Tillbyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Objektet avser en tillbyggnad med 3 våningar i direkt anslutning till befintliga B16 för att inrymma en ny cyklotron och GMP-lokaler för tillverkning av radioaktiva tracers där renrummen ingår som en totalentreprenad. Det ingår även en del ombyggnationer i befintliga lokaler samt tillhörande mark- och anläggningsarbeten med pålning och spont. Fiber- och kraftdragning ska utföras från omkringliggande byggnader på sjukhuset.
Nybyggnad av bilhall i Uppsala
Handelsverksamhet med inriktning på bilförsäljning som komplement till den befintliga bilprovningsverksamheten
Renovering och tillbyggnader av skolor i Gimo, Östhammar
2 skolor i Gimo som behöver renoveras in/utvändigt. Förskolan Rubinen mfl
Rivning och om/nybyggnad av hantverksgårdar, Uppsala
Upprustning, rivning och nybyggnad i en av de gamla hantverksgårdarna mellan Svartbäcksgatan och Östra Ågatan, snett emot Linnéträdgården. Fastighetsägarens önskemål är att riva huset och bygga nytt, med en öppning i markplan rakt igenom byggnaden. riva ytterligare en länga på gården och ersätta den med en ny byggnad. Ett hus mot Svartbäcksgatan föreslås bli renoverat och förses med nya takkupor, både mot gatan och mot innergården.
Utbyggnad av bostäder samt centrumverksamhet i Månkarbo
Yttrö 55:1 Yttrö 5:26 Yttrö 5:20
Till och ombyggnation av skola och förskola i Harbo
Befintlig skola och fritids byggs om- och till med plats för 196 elever och 20 lärare. Tillbyggnation av lokaler för förskola med plats för 110 barn och 20 pedagoger. Befintligt mottagningskök byggs om till tillagningskök för tillagning och servering av både skol och förskoleverksamhet på plats. Till byggnationen hör även nya installationer samt utomhusmiljö. Byggnadernas bruttoara ca: 4 300 kvm Arbetsområde utomhusmiljö ca: 23 800 kvm
Nybyggnad av Vårdcentral
Avser nybyggnad av vårdcentral i Öregrund.
Underhåll och renovering av skola i Uppsala
Renovering av Björkvallsskolan. Skolan ska genomgå en omfattande renovering de kommande åren och det här projektet innefattar Hus H1-H3.
Nybyggnad av vårdhem i Knivsta
Nybyggnad av HVB-boende.
Nybyggnad av allaktivitetsplats i Rosendal, Uppsala
Avser nybyggnad av en så kallad allaktivitetsplats inom en fastighetsyta om ca 14 000 kvm med aktivitetsytor och funktioner för lek, umgänge, spontanidrott, skolverksamhet och rekreation. Platsen kommer bl.a. att innehålla gräsytor och pergola, mindre planer för bollsport, boulebana, utegym, klätterboulder och hinderbana.
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Nybyggnad av vårdbostad i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av serviceboende och komplementbyggnad samt rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nya lokaler för huvudkontor i Uppsala
SGU behöver hyra en lokal om ca 4 000 - 5 000 kvm (LOA), med ytor iordningställda för kontor, publika ytor, reception, förvaring, arkiv, laboratorier, verkstäder mm.
Tillbyggnad av kyrka i Uppsala
Församlingsgården skall utökas med en ny kyrksal.
Golvarbeten i vård- och omsorgsboende i Östhammar
Objektet avser renovering av alla förekommande plastmattor på golv för Kommunägt Vård och omsorgsboende i Östhammar på Edsvägen.
Ombyggnad av gymnasieskola i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från kontor till gymnasieskola samt fasadändring, Bygglov för fasadändring på kontor Kronåsen 1:15.
Tillbyggnad av kontor och utställningshall i Tierp
Vallskoga 1:131 och del av fastigheten Vallskoga 1:120
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Friidrott, nytt konstgräs, ny belysning, Boulebana, utegym och en liten läktare
Ombyggnad av restaurang i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokal till restaurang.
Ombyggnad av café i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i flerbostadshus, samt anmälan för ändring av brandskydd, ändring av ventilation och ändrad planlösning.
Nya värmepannor till Jälla gymnasieskola i Uppsala
Entreprenaden omfattar projektering och installation av två (2) nya fastbränslepannor med säkerhets- och reglerutrustning, bränslehanteringssystem med nytt mellanförråd i pannrummet och askutmatning till befintlig askcontainer utanför vägg, samt två (2) ackumulatortankar, erforderliga pumpar och övrig utrustning.
Utbyte av passer- och larmsystem i kontorshus i Uppsala
Läkemedelsverket har som avsikt att göra en upphandling som består av två delar. En del består i ett utbyte av nuvarande passer- och larmsystem till ett nytt för Läkemedelsverkets kontor i Uppsala. Den andra delen består av ett serviceavtal avseende hela passer- och larmsystemsanläggningen för båda Läkemedelsverkets kontor i Uppsala och Solna. Läkemedelsverket kommer att anta en leverantör.
Nybyggnad av hotell i Uppsala
3 st attefallshus och 1 hus på 40 kvm.
Ramavtal avseende slottsarkitekt på slott i Uppsala
För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna upphandlar SFV slotts- /husarkitekter (och projektörer) som generalkonsulter (GK). Arkitekten är rådgivare åt SFV i förvaltningen av de byggnader och anläggningar som tillhör området. Arkitekten skall i rollen som GK leda och samordna en konsultgrupp (UK). Arkitekten skall medverka till att de arkitektoniska, funktionella, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkterna tillgodoses och skall med sin särskilda kompetens säkerställa att kontinuitet och kvalitet uppnås i den löpande omvårdnaden av objektet. Fastighetsförvaltningen skall utnyttja arkitektens kompetens så att rätt kvalitet i vården av objekten uppnås inom fastställd budget. Fastighetsförvaltaren och arkitekten skall i samverkan arbeta för att nå de mål som byggnadsminnesförklaringen och vårdprogram syftar till.
Förhyrning av moduler till skola i Knivsta
Avser moduler i 2 plan innehållande 2 klassrum med tillhörande grupprum. Modulerna ska även innehålla rum för lärarrum, entréer, hiss, kapprum, WC, RWC, förråd/ städ.
Installation av ismaskin i ishall i Östhammar
En begagnad kylmaskin med Ammoniak R717 med kringutrustning har inhandlats. Uppdraget består i att installera samt driftsätta den inhandlade kylmaskinen åt Östhammars kommun.
Nybyggnad och rivning av skidlift i Tierp
Entreprenaden omfattar demontering och bortforsling av befintlig lift. Montering av ny lift enligt kravspecifikation.
Arkitekt för kommersiella fastigheter med planansvar för utvecklingsbolaget i stadsnoden vid det nya stationsläget i Södra staden, Uppsala
Avser upphandling av en arkitekt för kommersiella fastigheter med planansvar för utvecklingsbolaget i stadsnoden vid det nya stationsläget i Södra staden, Uppsala. Kontrakt kommer att tecknas med en (1) leverantör.
Renovering av fönster på kontor i Uppsala
Renovering och byte av fönster
Nybyggnad av omklädning och förråd vid Gröna dalen i Håbo kommun
Objektet avser mindre omklädning och förråd vid Gröna dalen.
Nybyggnad av klockstapel i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av klockstapel.
Utvändigt underhåll av kontor i Uppsala
Bygglov för fasadändring på kontorshus.
Ombyggnad av lekplats i Östhammar
Bygglov för ändring lekplats (torn, klätterlek och balansbana).
Fasadarbete på affärshus i Uppsala
Fasadarbete på affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på affärshus, fasadmålning.
Renovering av fasad, kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av putsfasad, kyrkfönster samt portar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).