Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala län

Enköping (17)
Heby (4)
Håbo (14)
Knivsta (11)
Tierp (12)
Uppsala (81)
Östhammar (22)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 165 st.

Nybyggnad av grundskola mm i Kvarngärdet, Uppsala
Projektet avser att riva befintliga Kvarngärdesskolan och uppföra en ny skola fördelat på två självförsörjande enheter med en kombinerad fullstor idrottshall, tillagningskök samt matsal som ska samnyttjas av dessa två enheter. Enheterna kommer att benämnas Kvarngärdesskolan I och II där Kvarngärdesskolan I avser årskurs 7–9 och Kvarngärdesskolan II avser F-6. Kapaciteten för dessa enheter önskas dimensioneras till 12 klasser á 30 elever (Kvarngärdesskolan I) respektive 21 klasser á 30 elever (Kvarngärdesskolan II). Uttryckt i antalet elever resulterar detta totalt i 990 elever F-9. Utemiljö (skolgårdsytor) och angöring. Kvarngärdesskolan I: Antal elever: 360 Antal personal: 35 BTA: 4500 Kvarngärdesskolan II: Antal elever: 630 Antal personal: 60 Antal fritidspersonal: 5 BTA: 8375 Idrottshall, tillagningskök och matsal: BTA (total): 5800 Kapacitet tillagningskök: 1200 portioner Matsal: 330 sittplatser Antal kökspersonal: 10
Nybyggnad av kontor och hotell i Uppsala
Nybyggnad av hotell och kontor
Nybyggnad av gymnasium i Enköping
Byggnadens BTA uppgår till ca 18 300 kvm med en intilliggande skolgård på ca 4000 kvm. Skolan ska innehålla klassrum, bibliotek, tillagningskök med matsal, aula, skyddsrum, makerspace, särskola, miniaulor m.m.
Ombyggnad av badhus och sporthall i Uppsala etapp 1
1 etappen är en ny 50 M bassäng. Nya bassänger på Fyrishov, bland annat en ny 50-meters bassäng, varmbassänger för undervisning och en rundbana för motionssimning
Nybyggnad av grundskola, idrottshall och matsal i Uppsala
Högstadieskola ÅK 6-9 med matsal för 720 elever och storkök. Byggnaden kommer utöver själva skolan att rymma en fullstor idrottshall, fritidsklubb, ett bibliotek och en danslokal.
Ombyggnad av gymnasieskola i Uppsala
Ombyggnad av gymnasieskola. moderna undervisningslokaler för 1 400 elever och projektet sker i två etapper, den första etappen för 800 elever blir klar sommaren 2023 och etapp två för 600 elever blir klar sommaren 2024.
Nybyggnad av skola , förskola mm i Kungsängen, Uppsala
Skolan blir en F-9 skola för 780 elever och ska ha en fullstor idrottshall och en förskola för 144 barn. 29 000 kvadratmeter kontor. Fastigheterna Kungsängen 24:1, 24:2 och 24:8
Rivning samt nybyggnad av hotell i Uppsala
Nybyggnad av hotell på Svandammshallarnas tomt. 243 rum
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala. 8 våningar ovan mark med plats för 588 bilparkeringar och 28 MC-platser.
Rivning samt nybyggnad av kontor/handel på Kungsängen, Uppsala
Omfattar en ny byggnad för centrumverksamhet i 6 våningar + en indragen takvåning och parkeringsgarage i källaren.
Nybyggnad av vårdboende, flerbostadshus mm i Uppsala
Omfattar en ny byggnad i kv Högne med 5-7 våningar innehållande vårdbostäder, lgh och centrumverksamheter.
Nybyggnad av grundskola i Uppsala
Nybyggnad av grundskola för 750 elever.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Heby
Del av Västerlövsta Prästgård 2:1 och Västerlövsta Klockaregård 1:22. Nybyggnation av en byggnad inrymmandes ett vård- och omsorgsboende inklusive tillagningskök, kontor för hemtjänst och hemsjukvård. Vård- och omsorgsboendet består av totalt 80 lägenheter fördelat om 10 lägenheter per avdelning med gemensamhets- och verksamhetsutrymmen samt etttillagningskök.
Nybyggnad av kontor i Fyrislund
Ca 16 000 kvm BTA planeras.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola 8 avdelningar, tillagningskök för 200 portioner, miljöhus och förråd samt uppförande av plank. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av kontor mm, Boländerna i Uppsala
Nybyggnad av kontor och mindre industri/tillverkning
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Uppsala
Vård och omsorgsboende 70-80 lägenheter.
Nybyggnad av kontor, Fålhagen i Uppsala
Nyproduktion av två byggnader.
Ny skola samt idrottshall och matsal i Knivsta
Nybyggnad av skola och idrottssal och matsal
Nybyggnad av kontor, restaurang mm i Uppsala
Kvartersmark för kontor, centrumservice, hantverk, restaurang och hotell.
Nybyggnad av bilcenter i Fyrislund, Uppsala
Nybyggnad av Porsche Center Uppsala med verkstad och showroom
Upprustning av museum i Uppsala
Ombyggnation av Gustavianum
Nybyggnad av butiker i Gnista, vid Boländerna
3-3500 kvm mark till vänster om Ica Maxi butiken som får bebyggas med handel.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
4 avdelningar i 2 plan
Nybyggnad av förskola i Bälinge
Bälingebys förskola består idag av moduler för ca 75 barn. Dessa moduler skall tas bort och ny förskola skall uppföras på samma plats. Den nya förskolan skall kunna inrymma 8st avdelningar med sammanlagt 144 barn. Tillagningskök med kapacitet för 170 portioner per dag skall inrymmas i lokalerna.
Nybyggnad av förskola i Uppsala, etapp 4
Nybyggnad av förskola 8 avdelningar med tillagningskök för ca 200 portioner. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Förskolelokaler för 144 barn, vilket motsvarar 8 avdelningar.
Ombyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Ny byggnad i anslutning till PET-centrums lokaler i hus B16. Byggnaden ska inrymma en ny cyklotron samt nya hotceller.
Tillbyggnad av kontor i Uppsala
Tillbyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Förskola Kvarngärdet 7:3 mfl
Nybyggnad av företagsby i Enköping
Företagsby för verksamheter, service och småskalig handel inom sin fastighet i anslutning till Stockholmsvägens korsning med Österleden
Nybyggnad av brandstation i Almunge
Avser nybyggnation av brandstation med tillhörande förråd o carport, kommunikationsmast samt rivning av befintlig lada och sanering av mark. Terrassering av parkeringsytor samt dagvattenhantering.
Nybyggnad av mobilitetshus i Kungsängen, Uppsala
Under mark skapas ett mobilitetscenter för 600 bilar.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ombyggnationen sker i del av befintlig skola, nuvarande gymnastiksalar byggs om till läro-, bild- samt hemkunskapssal. Nuvarande omklädningsrum byggs om till grupprum/förråd/tekniksal.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av flerbostadshus som även ska inrymma vårdcentral
Nybyggnad av förskola i Uppsala, etapp 3
Nybyggnad av förskola 4 avd.+ tillagningskök. Miljöbyggnad Silver.
Till och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Renovering och tillbyggnader av skolor i Gimo, Östhammar
2 skolor i Gimo som behöver renoveras in/utvändigt. Förskolan Rubinen mfl
Rivning och om/nybyggnad av hantverksgårdar, Uppsala
Upprustning, rivning och nybyggnad i en av de gamla hantverksgårdarna mellan Svartbäcksgatan och Östra Ågatan, snett emot Linnéträdgården. Fastighetsägarens önskemål är att riva huset och bygga nytt, med en öppning i markplan rakt igenom byggnaden. riva ytterligare en länga på gården och ersätta den med en ny byggnad. Ett hus mot Svartbäcksgatan föreslås bli renoverat och förses med nya takkupor, både mot gatan och mot innergården.
Nybyggnad av idrottshall i Jälla, Uppsala
Nybyggnad av en fullstor idrottshall med gym på Jälla yrkesgymnasium
Nybyggnad av förskola i Enköping
Nybyggnad av förskola
Rivning och nybyggnad av vårdcentral i Östervåla
Ny och ombyggnation av en vårdcentral på ca 1200 m2 inkl. tillhörande markarbeten samt ombyggnad av intilliggande lokaler på ca 215m2 i Östervåla
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad på 5 avdelningar som kommer att länkas ihop med den gamla byggnaden. Även nybyggnad av tillagningskök.
Renovering av skola i Tierp
Avser invändig rivning och renovering av skola.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av ica supermarket med tillhörande skyltar.
Nybyggnad av förskola i Östhammar
Ny förskola för ca 100 barn, 6 avdelningar.
Nybyggnad av pensionat i Uppsala
Nybyggnad av hotell/pensionat och förråd samt rivning av förråd.
Invändig renovering av skola i Uppsala etapp 3
Fortsättning på Hus 2 med fönsterbyte mm
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Här har gamla kommunhuset stått. Tomten är på ca 5000 kvm.
Energieffektivisering av byggnader i Enköpings kommun
Avser energieffektiviseringsåtgärder på utvalda byggnader som Enköpings kommun och antagen entreprenör utför tillsammans som ett samverkansprojekt. Samverkansprojektet består av två faser: Fas A: Energikartläggning och projektering Fas B: Utförande av energibesparande åtgärder
Nybyggnad av driftbyggnad vid Gränby ishallar, Uppsala
Inom Gränby Sportfält och mellan A- och B-hallen ska en ny byggnad, den s k driftbyggnaden, uppföras. Den nya driftbyggnaden uppförs i två plan och innehåller lokal för markträning, förråd, lokaler för verksamhetsdriften samt ett fläktrum. Bruttoarea för den nya driftbyggnaden är 810 m².
Nybyggnad av McDonalds i Bålsta
Nybyggnad av restaurang samt mur och plank.
Nybyggnad av idrottshall i Heby
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av industrihus och kontor i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Tierp
Nybyggnad av koncept förskola.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Uppsala kommun ämnar teckna hyresavtal med Svia Fastighetsutveckling i Skölsta AB.
Invändiga anpassningar mm i förskola i Storvreta
Utbyte av gamla värmeväxlare, invändig ytskiktsrenovering och viss anpassning.
Nybyggnad av gasmack i Bålsta
Fordonsgasmack med tillhörande service där både tunga fordon och personbilar kan tanka fordonsgas.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Renovering av grundskola i Uppsala
Invändig renovering av grundskola.
Nybyggnad av maskinhall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av restaurang i Knivsta
Avser uppbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av lastbilshall mm i Uppsala
Garage- och utbildningsbyggnad Uppsala yrkesgymnasium, Jälla inklusive tre st utbildningsrum, tre st simulatorrum, personalutrymmen samt 8st arbetsplatser för svetsning, Jällaskolan.
Tillbyggnad av brandstation i Uppsala
Tillbyggnad av omklädningsrum i brandstation på Danmarks-Säby 6:5.
Tillbyggnad av brandstation i Uppsala
Tillbyggnad av omklädningsrum i brandstation på Ärna 7:1
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning för nybyggnad.
Rivning av grundsärskola i Gimo
Rivning av Hammarskolan
Nybyggnad av logistikcentral i Enköping
Nybyggnad av logistikcentral.
Nybyggnad av 7-eleven i Uppsala
Nybyggnad av 7-eleven i Uppsala.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Ändrad användning från gymnasieskola till kontor.
Ombyggnad av hotell i Tierp
Ändrad användning från kontor till hotellrum, Ändrad användning från lager/lokal till spa, Ändring av industribyggnad, utvändig ändring Tierp 73:2.
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Byte av värmesystem mm i skola i Älvkarleby kommun
Värmeproduktionsinstallationer, vämesystem i byggnad och målning dela av fasad.
Ombyggnad av vårdcentral i Uppsala
Ändrad användning från kontor till vårdcentral.
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av 4 avdelningar och ett skyddsrum
Om och tillbyggnad i prästgård i Uppsala
Tillbyggnad av vinkel och ombyggnad till kontorsplatser
Nybyggnad av förskola i Storvreta
Avser nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Avser ombyggnad av befintlig matsal samt en tillbyggnad av omklädningsrum.
Rivning av fastigheter i Uppsala
På Norrahovstallängen 24:1 och 24:2 skall fastigheter rivas för att bygga en skola 1-9, förskola, garage samt kontor (projekt 1568830). Avser rivning av bussgarage med verkstad samt administrationslokaler.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.