Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala län

Enköping (11)
Heby (3)
Håbo (5)
Knivsta (7)
Tierp (2)
Uppsala (34)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola mm i Enköping
I den nya grundskolan ska det ingå en grundsärskola och träningssärskola och ska rymma 930 elever. Sporthallen har en beräknad BTA på 2589 kvm och ska innehålla en fritidsgård. LILLSIDAN 4:4, 8:9, 8:1 Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av simsportanläggning i Gränby, Uppsala
Objektet avser nybyggnation av Simsportanläggning ) i anslutning till Gränby sportfält. Byggnaden omfattar ca 10000 kvm BTA. I entreprenaden ingår också utomhusbassäng, omkringliggande ytor och tillhörande parkering.
Nybyggnad av skola i Enköping
Nybyggnad av F-5 skola
Totalrenovering av skola i Uppsala
Renovering av Ärentunaskolan.
Nybyggnad av förskola i Enköping
Nybyggnation av en förskola i Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2140 m² BTA.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola 4,5 eller 6 avdelningar
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Nybyggnation av en ny förskola i 2 plan för 72 - 80 barn, med uppvärmningskök och tillhörande utemiljö, angöring och komplementbyggnader. Arbeten gällande stomme, hiss, solcellsanläggning och styr/regler ingår som totalentreprenader. Fastighetens yta är ca 3 500 kvm. Byggnadens storlek är ca 931 kvm BTA med uppvärmningskök för ca 95 portioner.
Nybyggnad av tandvård och vårdcentral i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av tandvård och vårdcentral. Omfattar nyproduktion av vårdcentral och folktandvård i fyra våningar samt suterrängvåning och iordningställande av omkringliggande mark på fastigheten Marma 3:14, Alunda
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Storvreta
Nyproduktion av ny Butikslokal till ICA i Storvreta på ca 1800 m2 samt en vakant yta för kommande hyresgäst på ca 300m2.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Projektet omfattar invändig ombyggnad där byggnaden ska dimensioneras för ungefär dubbelt så stort personantal. Byggnaden har även akut underhållsbehov av de tekniska systemen (ventilation, värme, kyla och styr). Lokalerna är byggnadstekniskt fortfarande i gott skick men ytskiktsrenovering bedöms behöva utföras i samband med underhåll av de tekniska systemen. Objektet är beläget vid Campus Blåshusen i Uppsala.
Nybyggnad av skola i Örbyhus
Avser nybyggnad av konceptförskola med plats för 120 hemvister, 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Vänge
Nybyggnad av koncept förskola med 4 avd.
Nybyggnad av företagsby i Enköping
Företagsby för verksamheter, service och småskalig handel inom sin fastighet i anslutning till Stockholmsvägens korsning med Österleden
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark som möjliggör en utveckling av handel, småindustri och kontor. Planområdet är cirka 29 500 kvm och ligger i sydöstra Bålsta. Området är en del av Dragets industriområde och ligger mellan vägen Södra Bålstaleden och Lillsjön.
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark som möjliggör en utveckling av handel, småindustri och kontor. Planområdet är cirka 29 500 kvm och ligger i sydöstra Bålsta. Området är en del av Dragets industriområde och ligger mellan vägen Södra Bålstaleden och Lillsjön.
Nybyggnad av omklädningsrum & läktare i Uppsala
Österängens IP ska byggas om för att utvecklas för att möjliggöra elitspel i amerikansk fotboll men även annan idrott, såsom fotboll, friidrott m.m. Merparten av förbundskraven för am. fotboll kommer uppfyllas. Följande delprojekt berörs av denna handling: -Kafeteria (komplementsbyggnad) för ca 50 pers innehållande RWC/WC för hela idrottsplatsen, omkl. rum domare (8 pers), sjukvårdsrum samt förråd och arbetsrum för driftpersonal. Byggnaden skall även innehålla UC för anläggningen. -Ny läktare för ca 700 pers med hytter för speaker, radio och TV. Tillgång till EL och internet/Wi-Fi är ett krav. -Permanent lösning för kamera/mediatorn -Entré, huvudentré görs om, cykelställ samt belysning för åskådare/nyttjare av anläggningen samt ramp från entré ner mot komplementsbyggnad. - Fullständiga markarbeten samt samtliga el/installationsarbeten för den nya läktarbyggnaden samt dagvattenhantering (yttre VA) omfattas inom detta uppdrag.
Renovering av förskola i Uppsala
Invändig ytskiktsrenovering, byte av aggregat mm
Nybyggnad av byggvaruhus i Knivsta
Avser nybyggnad av en verksamhetsbyggnad (bygghandel).
Renovering av förskola i Uppsala
Avser totalrenovering av förskola. Invändiga samt utvändiga arbeten.
Till och ombyggnation av skola och förskola i Harbo
Befintlig skola och fritids byggs om- och till med plats för 196 elever och 20 lärare. Tillbyggnation av lokaler för förskola med plats för 110 barn och 20 pedagoger. Befintligt mottagningskök byggs om till tillagningskök för tillagning och servering av både skol och förskoleverksamhet på plats. Till byggnationen hör även nya installationer samt utomhusmiljö. Byggnadernas bruttoara ca: 4 300 kvm Arbetsområde utomhusmiljö ca: 23 800 kvm
Invändigt underhåll av skola i Uppsala
Avser invändigt underhåll av Ellen Fries gymnasieskola, Magdeburg huset i Uppsala.
Underhåll och renovering av skola i Uppsala
Renovering av Björkvallsskolan. Skolan ska genomgå en omfattande renovering de kommande åren och det här projektet innefattar Hus H1-H3.
Till och ombyggnad av affärshus i Skutskär
Till och ombyggnad av affärshus.
Renovering av skola i Uppsala
Renovering efter brand. Fasadändring på skola och ändrad användning från lägenhet till skola samt anmälan för ändrat brandskydd, va, ventilation och bärande konstruktion.
Nybyggnad av restaurang i Uppsala
Nybyggnad av KFC restaurang.
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Modulbyggnader för skola/förskola i Harbo
Avser ersättningslokaler som etableras vid Harbo skola och förskola som moduler med tillhörande markarbete och infrastruktur på intilliggande fastighet del av HARBO-PRÄSTGÅRD 1:20. Förskoleklass: 19 barn. Skola åk 1-6: 121 barn. För barn i skola och förskoleklass ska det beredas 50 fritidsplatser. Förskola: 25 barn.
Tillbyggnad av affärshus i Älvkarleby
Avser tillbyggnad av affärshus/butik m.m med tillhörande markanläggning i Skutskär.
Ombyggnad av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring samt anmälan för inredande av ytterligare lokal i affärshus.
Ombyggnad av kampsportsarena i Uppsala
Ombyggnad till en kampsportsarena
Nybyggnad av butik i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av gårdsbutik.
Ombyggnad av biblioteket i Bålsta
Avser upprustning av Håbo kommuns bibliotek, tillika folkbibliotek, som är inrymt i samma byggnad som Fridegårdsgymnasiet. Biblioteket och gymnasiet har idag vissa gemensamhetsytor i form av entré, foajé och café. Den torgyta som ingår i projektet är ca 3000 kvm.
Hyresgästanpassning av lokal i Uppsala
Hyresgästanpassning av lokaler
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Friidrott, nytt konstgräs, ny belysning, Boulebana, utegym och en liten läktare
Ombyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från lagerlokal till butik/lager för företagsprofilering).
Ombyggnad av café i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i flerbostadshus, samt anmälan för ändring av brandskydd, ändring av ventilation och ändrad planlösning.
Uppställning av moduler för förskola i Uppsala
Uppställning av moduler bredvid Myrgångens förskola.
Rivning och anpassningar i personallokal i Uppsala
Bygglov för ändrad användning av forskarbostäder och utbildningslokaler till personallokal. Rivning av en byggnad. Ny glasgång från hiss till fastighet.
Modernisering av hissar vid Ångströmslaboratoriet, Biomedicinskt centrum och Stora lugnet i Uppsala
Avser modernisering av fem (5) st befintliga hissar. Objekteten är belägna i Uppsala, hissarna C109, Lägerhyddsvägen 1, C3, Dag Hammarskjölds väg. C66, Uls väg 2. C3 - Stora Lugnet, C109 - Ångström, C66 - BMC (Biomedicinsktcentrum).
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnad till förskola
Hyresgästanpassning/ombyggnad av Kungsängens gård i Uppsala
Uppdraget omfattar ombyggnation och hyresgästanpassning för utökning av lokaler. Berörd area uppgår till ca 330 m2. I entreprenaden ingår sanering, rivning, ombyggnation och driftsättning. Entreprenaden omfattar inte elinstallationer. Elinstallationer utförs av hyresgäst Uppsala elcentral.
Demontering av insida på hus 27 i Ulleråker, Uppsala
Projektet avser invändig demontering och återbruk samt rivning i Hus 27, Ulleråker. E1 – Entreprenad 1 Inredning/ytskikt/installationer.
Solceller på fastigheter i Östhammar
Solceller på Vallonskolan
Nybyggnad av skatepark vid Kungsängsbron i Uppsala
Avser en totalentreprenad för nybyggande av en mindre skatepark under Kungsängsbron i Uppsala, ca 300 m2.
Rivning av förskola i Enköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Ombyggnad till förskola på skola i Knivsta
Ombyggnad av klassrum till förskola.
Uppställning av bodar för personallokal i Uppsala
Uppställning av bodar för kontors- och personalutrymmen.
Energiåtgärder i skola i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av skola samt ombyggnad av ventilation.
Renovering av skola i Uppsala
Avser små renoveringar/upprustningar.
Ombyggnad av ventilationen i restaurang i Bålsta
Anmälan om ventilation, installation restaurang.
Dränering av skola i Alunda
Avser byte av dränering och stuprörsledning samt nybyggnad av trappa och ramp.
Installation av hiss på kontor i Östhammar
Anmälan om installation av hiss Forsmark 6:5.
Ändring av ventilation i kontor i Skutskär
Anmälan om ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Knivsta
Bygglov för fasadändring av lokal.
Ändring av ventilationen i affärshus i Älvkarleby
Anmälan om installation av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för inredande av kontor av industrilokal.
Byte av tak på församlingshus vid Alunda Kyrka
Avser byte av tak på församlingsgård, ca 900kvm.
Utvändig putslagning och målning på Ekeby kyrka
Tvättning, putslagning och målning.
Målning av kyrkfönster samt tjärning av tak på Kulla kyrka
Underhållsmålning av kyrkfönster, underhållstjärning av spåntak.
Renovering av klockstapel vid Östuna kyrka
Renovering av bottenbjälkar och panel.
Rivning av förfallen byggnad i Östhammar
Uppdraget innebär rivning av huvudbyggnad (f d missionshuset) samt städa upp på fastigheten Östhammar Horsbol 1:4 i Östhammars kommun.
Målning av fönster samt tjärning av tak på Fröslunda kyrka
Underhållsmålning av kyrkfönster samt underhållstjärning av spåntak.
Renovering av kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av kyrkfönster samt portar på Gamla Uppsala kyrka.
Renovering av kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av kyrkfönster samt portar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).