Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
Nyköpings kommun har för avsikt att uppföra en ny skola på Oppeby skolområde som ska ersätta den befintliga skolbyggnaden från 1960-talet. Den gamla skolan kommer att vara i drift under byggnationen. Den nya skolan kommer uppföras i områdets östra kant där gymnastikbyggnaden ligger idag. En ny idrottshall, som ersätter den befintliga gymnastikbyggnaden, är under uppförande i områdets södra kant mot Regeringsvägen. Skolan är i tre plan samt källare med skyddsrum med en bruttoarea om ca 9224 m2. Projektet omfattar även utförande av skolgård, väg- och anläggningsarbeten samt rivning av befintlig idrottshall.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Ombyggnad/ROT-renovering till kontorslokaler i Eskilstuna
Projektet består totalt av en yta på 13 487 kvm. Hela fastigheten ska ROT-renoveras och byggas om till administrativa kontor för olika verksamheter. Rotrenoveringen kommer omfatta fasadbyte, byte av el, vent samt vvs i hela fastigheten. I ombyggnaden omfattas även viss justering på yttre miljön fast i mindre omfattning.
Återuppbyggnad av handelscentrum i Vagnhärad
Återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av sporthall i Strängnäs
Avser nybyggnation av ny sporthall i Strängnäs kommun. Utsedd leverantör av läktarstolar är Alfing i Älmhult AB. 2 000 kvadratmeter solceller kommer att täcka taket på Larslunda sporthall.
Ombyggnad av kommunhus i Strängnäs
Det aktuella projektet innebär att bygga om dagens kommunhus till att stödja ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det innebär: rivning av befintliga innerväggar och ytskikt och uppbyggnad av nya innerväggar och ytskikt. Ombyggnad och modernisering av ventilation och värme/kyla i huset. En mindre utbyggnad i två plan i anslutning till nuvarande innergård planeras också för att inrymma fler möteslokaler mm. Husets huvudentré planeras att flyttas till annan plats samt att några mindre entréer planeras och en ny godsmottagning.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Efter ombyggnaden/tillbyggnaden kommer skola ha plats för ca 420 elever i årskurs F-6. Även ombyggnation av utemiljön ska ingå i projektet.
Nybyggnad av handelshus i Katrineholm
Avser nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av bilhall i Esklistuna
Ny anläggning för Renault, Dacia och multibrand i Eskilstuna
Tillbyggnad av kyrka i Eskilstuna
Avser tillbyggnad av en administrationsdel samt renovering av invändiga ytskikt.
Ombyggnad av Nyköpings residens, Nyköping
Residenset består av två byggnader, Huvudbyggnaden (LOA: ca 4000 kvm) samt Annexet (LOA: ca 1000 kvm). Länsstyrelsen hyr båda byggnaderna, de används till kontor, representation, samt tjänstebostad. Projektet innebär att delar av lokalerna ska ytskiktsrenoveras och att en bättre inomhusmiljö i form av komfortkyla och ny ventilation tillskapas. Lokalerna ska även tillgänglighetsanpassas och brandlarm bytas.
Tillbyggnad av Finningeskolan i Strängnäs
Grundarbeten, krypgrund, för tillbyggnad, källarutrymme för undercentral i krypgrund, markarbeten inklusive finplanering, komplett länkbyggnad/trapphall inklusive VVS-, el- och tele installationer, anpassning av och i befintlig byggnad, teleinstallationer passerkontroll, inbrottslarm och datanät i tillbyggnad och länkbyggnad/trapphall. Tillbyggnad avseende komplett modulbyggnad inkluderande installationer.
Nybyggnad av spa i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Invändig renovering av hotell i Esklistuna
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad av bilhall i Nyköping
Invändig uppfräschning av lokalen och utvändiga fasadarbeten.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Del av befintlig skolbyggnad som projektet avser innefattar två plan med befintliga skollokaler och en underliggande krypgrund. Projektet omfattar cirka 1550 m2. Efter ombyggnationen är klar kommer plan 10 inhysa 8 stycken klassrum, 3 stycken grupprum, matsal/kök, 3 stycken RWC, 5 stycken WC, personalrum, ett antal förrådsutrymmen och övriga komplementsutrymmen. På plan 11 inhyses 9 stycken klassrum, 4 stycken grupprum, rörelserum/musik, 2 stycken RWC, 4 stycken WC, personalrum, ett antal förrådsutrymmen och övriga komplementsutrymmen.
Hyresgästanpassning av kontor i Eskilstuna
Hyresgästanpassning av kontor, hyresgästen är ej officiell ännu.
Tilllbyggnad av matsal vid skola i Katrineholm
Avser tillbyggnad av befintlig matsal samt kontor och fläktrum. Anpassning av ventilation i befintlig matsal.
Ombyggnad av skyddsrum i flerbostadshus i Nyköping
Tillföra 2st In & Utrymningsvägar/trappor till skyddsrum på fastigheten Gruvan 15 i Nyköping.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Kommunen upplåter mark nära Hamngatan/Nybron för restaurangverksamhet.
Nybyggnad av golfbana i Eskilstuna
Anordnande av golfbana (13 hål).
Utbyte av hissar på sjukhus i Nyköping
Region Sörmland avser inom Nyköpings lasarett i Nyköping genom entreprenad utbyta befintliga linhissar 111, 112 och 113.
Hyresgästanpassning av servicekontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för hyresgästanpassning av kontor.
Byte av konstgräs på Vasavallens IP i Strängnäs
Avser byte av befintligt konstgräs på Vasavallens konstgräsplan.
Installation av solceller på fastigheter i Eskilstuna
Avser installation av solcellsanläggningar på: Djurgårdsskolan, Skickligheten 1 Balsta gruppboende, Östermalm 1:1 Hammargärdets gymnastik, Öja-Berga 5:16 Slättens omsorgsboende, Mesta 2:1
Om- och tillbyggnad av kök på Slottsskolan i Eskilstuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av Slottsskolans tillagningskök med tillhörande kringytor för omklädning/dusch och administrativa ytor och förråd etc. Ett nytt fläktrum byggs på vindsvåningen. BTA ombyggnad, ca 230 m2, BTA tillbyggnad ca 75 m2.
Robusthöjande ställverksåtgärder på Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm
Upphandling av entreprenör för utförande av totalentreprenad för robusthöjande åtgärder för Regionsjukhuset Karsuddens eldistributionssystem.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Tillbuggnad av personalytrymmen i Katrineholm
Tillbyggnad av personallokal och invändigt underhåll på värmeverket.
Inre ombyggnad av ishall i Flen
Totalentreprenad gällande inre ombyggnation av ishallen i Flen, dvs. rivning och demontering av befintlig sarg och båssystem samt anläggning av ny sarg och nytt båssystem. En ramp ska även monteras i anslutning till avbytarbåsen samt en rullstolsplats i kurva vid läktaren.
Nybyggnad av lekplats i Eskilstuna
Nyanlägging av lekplats. Annan lekplats i södra Hagnestahill rivs.
Rivning och nybyggnad av kiosk i Nyköping
Avser rivning och nybyggnad av Pressbyrå.
Installation av energilager i Isstadion i Eskilstuna
Entreprenaden avser projektering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av batterianläggning. Installationerna utförs med den omfattning som krävs för en komplett, funktionsduglig och driftfärdig anläggning i enlighet med upphandlingens underlag och gällande myndighetskrav och rekommendationer.
Rivning av tillbyggnad (moduler) på Ellwynska skolan i Katrineholm
Ellwynska skolan består av en Villa som blivit hopbyggd med moduler i 1-plan. Rivningsarbeten där hela tillbyggnadens ingående material och inredning inklusive alla installationer rivs och bortforslas. Fastigheten ska vid färdigställandet vara helt fri från rivningsmassor och marken iordningställd med ny matjord och gräs.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till restaurang samt tillbyggnad och installation av VA och eldstad samt uppförande av brygga.
Nybyggnad av lekplats i Eskilstuna
Bygglov för anordnande av lekplats vid affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Mindre ändringar av fasad, byggnad för kontor.
Ombyggnad av idrottshall i Nyköping
Anmälan om väsentlig ändring som påverkar brandskyddet och ventilation i byggnad för idrott.
Fasadarbeten på förskola i Oxelösund
Ansökan om fasadändring på förskola.
Installation av kylmaskin vid affärshus i Eskilstuna
Installation av kylmaskin vid affärshus.
Ventilationsarbete på kontor i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.
Tillbyggnad av personalutrymme i Eskilstuna
Avser tillbyggnad av personalutrymme.
Installation av larm i kyrka i Eskilstuna
Säkerhetsförebyggande åtgärder.
Installation av larm i kyrka i Stora Sundby
Säkerhetsförebyggande åtgärder.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).