Alla aktuella industriprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (11)
Gällivare (16)
Haparanda (5)
Jokkmokk (2)
Kalix (11)
Kiruna (32)
Luleå (37)
Pajala (4)
Piteå (16)
Älvsbyn (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 135 st.

Nybyggnad av industrianläggning i Luleå
Planer finns att uppföra en industripark för att producera svavelsyra, konstgödsel och sällsynta jordartsmineraler.
Nybyggnad av vätgasanläggning i Luleå
Planer finns för nybyggnad av vätgasanläggning som i första hand ska förse sjöfarten med fossilfri vätgas.
Nybyggnad av gruva i Pellivuoma
Avser nybyggnad av gruva.
Ny intagsdel på reningsverk i Luleå
Ny intagsdel Uddebo reningsverk
Nybyggnad av verksamhetslokaler och kontor i Gammelstad
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 200 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 4 287 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 4 397 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 4 414 kvm.
Nybyggnad av handel/industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 4554 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 7 462 kvm.
Nybyggnad av handel/industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 7107 kvm.
Nybyggnad av handel/industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 7853 kvm.
Förlängning av spårnivå för tappgrupp TG45, KUJ SÖDERMALM
Kirunagruvan planerar nu att förlänga sin befintliga huvudnivå, KUJ1365, ca 1 km längre söderut med ytterligare en så kallad tappgrupp (TG45). Detta för att kunna bryta malm i området med direktlastning via bergschakt till tapp.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Ny kylanläggning vid KUJ 1365, LKAB Kiruna
Projektet Kylanläggning KUJ 1365 syftar till att bygga en kylanläggning under jord på 1365 m nivån för kylning av tilluften till verkstäder, kontor och ställverk på nivå 1365 och 1403. För att åstadkomma objektet så kommer ett antal bygg- och installationsentreprenader att upphandlas.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 100 000 m2.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 80 000 m2.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Nybyggnad av industri i Jokkmokk
Det aktuella förslaget handlar om att skapa planmässiga förutsättningar för industri. Berört område är beläget norr om byn Vajkijaur på båda sidor om väg 45. Verksamheten är avsedd att bestå av elintensiv verksamhet.
Nybyggnad av industriområde i Pajala
Ca 2 hektar färdig mark för industriområde.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, rivning.
Nybyggnad av industriradhus i Boden
Avser nybyggnad av 20 lokaler om ca 6x12 meter.
Ersättningsbyggnad för Kallaxflyg AB, LKAB
Avser byggnation av verkstadslokal på ca 2825 kvm innehållande spolhall, verkstadsdel, kontorslokaler med erforderliga utrymmen. Byggnaden är på platta på mark med betongsockel, stålstomme och byggelement. Kontorsdelen är i två plan med bl.a. omklädningsrum, lunchrum, kontor, förråd mm. Objektet, Grunden 1, är beläget på nya industriområdet i Kiruna mellan flygplatsen och Nya Kiruna Centrum.
Nya bostäder och verksamheter i Kiruna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, verksamheter, industri och drivmedelsförsäljning.
Om- och tillbyggnad för Dekra i Luleå
Nyproduktionen innehåller bland annat verkstad, besiktningshall samt kontorsytor, ca 787 kvm. Ombyggnation i befintlig huskropp med nytt trapphus med hiss, terrass på taket samt en gemensam bastu och relax i källare.
Nybyggnad av industri och kontor i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökad byggrätt för industri och kontor inom en redan bebyggd fastighet på Storhedens industriområde.
Nybyggnad av kontor, lager mm i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Nybyggnad av industripark, Hertsöfältet.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Nybyggnad av industripark, Svartön.
Nybyggnad av dagvattenreningsanläggning i Gällivare
Avser nybyggnad av dagvattenreningsanläggning.
Ny reagenshantering för KA1 och KA2, LKAB Kiruna
Anläggandet innefattar: • Komplett reagensrum med lagringstankar och utrustning för beredning av reagensblandning • Ställverk • Ventilationsrum • Värmeundercentral • Omklädningsrum med WC och tvättställ
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad- industribyggnad.
Nybyggnad av industrilokaler i Haparanda
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att etablera bland annat industri, verkstäder, lager, drivmedelsförsäljning och truckstop inom planområdet.
Tillbyggnad teknikrum i Jokkmokk
I huvudsak omfattas projektet av tillbyggnad av teknikrum.
Nybyggnad av undercentraler för fjärrvärme, Luleå Energi AB
Byggnation av tre undercentraler för fjärrvärme. Syftet är att fysiskt avskilja tre villaområden från fjärrvärmenätet för att säkra de från oönskade tryck. I entreprenaden kommer det att ingå: 1. Byggnad med markarbeten 2. Installation av VS 3. El och styr
Ny skorsten samt venturikanal vid KK4, LKAB Kiruna
En ny rökgaskondensor ska förse stadens fjärrvärmesystem med spillvärme från pelletsverk KK4. Via processgasfläkt TPH2 och vidare genom rökgaskondensoranläggning leds rökgaserna ut via Anläggningen (skorsten med venturi).
Ny stoftreningsanläggning KK473DU003 vid KK4 Kylaravlastning & Utfrakt, LKAB Kiruna
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av Ny Stoftreningsanläggning (KK473DU003).
Till/ombyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 9:78.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad av datahall.
Elinstallation ventilationsfläktar KK2, Kiruna
Avser El till takfläkt KK2 KK32FL110.
Sanering vid Kiruna Sovringsverk
Avser sanering vid Kiruna Sovringsverk.
Ny vattenrening till vattenverk i Luleå
Avser tillbyggnad för biologisk rening vid Klöverträsk vattenverk, ca 30 kvm.
Nytt växlingshus för pasteledningar, LKAB Svappavaara
För att underlätta servicearbeten och växling av utsläppspunkter mot dammen i Svappavaara ska ett nytt växlinghus byggas på samma plats som ett mindre ventilhus är placerat nu.
Nya ventilationsanläggningar vid MCV ((Motor- och Centralverkstad), Kiruna
I denna entreprenad kommer gammal ventilationsutrustning demonteras och ersättas med nya och energieffektiva ventilationsaggregat.
Förstärkning upplag produktficka, Kiruna Kulsinterverk 3
I samband med förra årets underhållsstopp genomfördes en provisorisk stämpning av produktfickan i KK3:s utfrakt. Stämpningen som stadgar upp produktfickan behöver ersättas med en permanent lösning som innefattar förstärkning av fickans upplag samt viss förstärkning av intilliggande traktorficka för spillrör.
Nybyggnad av bergsilo för pellets vid SAK i Kiruna
Idag hanteras c:a 1Mton pellets på upplag per år där pellets lastas ut från pelletsverken. Pellets läggs på upplag utomhus för att sedan åter lastas in när utrymme finns i logistiksystemet. Om de tidigare påbörjade produktionsfickorna färdigställs så kan en stor del av pellets som lastas ut köras direkt till dessa och via LKAB Malmtrafiks lastningsstation lastas direkt på tåg.
Ombyggnad/utbyte av kylanläggning vid KA2, LKAB Kiruna
Kiruna Anrikningsverk 2 kylmaskin har havererat. I dagsläget står det en provisorisk kylmaskin utanför KA2. 2st nya kylaggregat (KA30KA003 och KA30KA004) skall kopplas in. 1st ny kylmedelskylare (KA30KA005) skall även kopplas in på taket.
Nybyggnad av tvättanläggning i Kalixfors, Kiruna
Objektet omfattar nybyggnad av tvättanläggning. Tvättanläggningen utgör en sidoentreprenad till husbyggnadsentreprenaden avseende K0212.500 Övnings- och vårdhall (Projekt 2026275). Objektet är beläget i Kiruna kommun inom Kalixfors basområde.
Ombyggnad av rullkrets G KK2, LKAB Kiruna
Ombyggnad av rullkrets G i KK2, omfattande rulltrummans utläggare, breddning av bredband, breddning av sikt, installation av FRO på bredband och sikt, ombyggnad av stup som påverkas samt ombyggnad av bryggor som påverkas.
Vision för ekologisk landskapsutformning av Svappavaaras verksamhetsområde, LKAB
Visionen presenterar principer och målbilder för en ekologisk landskapsutformning. Utredningsområdet för denna vision utgörs av Svappavaaras verksamhetsområde.
Ny vattenförsörjning till Luppioberget i Övertorneå
Omfattar anläggande av Tryckstegringsstation och VA-ledningar för att försörja Luppioberget Restaurang och Hotell med dricksvatten och omhändertagande av spillvatten.
Nytt UPS-system till Kiruna Sovringsverk
I leveransen skall följande huvuddelar ingå: • 1 stycke UPS-system med batterier dimensionerade enligt teknisk beskrivning nedan. • 1 stycke Elcentral enligt beskrivning ovan. • Eventuell kringutrustning
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lager, komplementbyggnad.
Byte av värmeväxlare för spillvärme inkl rördragning till PC5 Kiruna
Entreprenaden omfattar byte av 2 st värmeväxlare med tillhörande rördragning som byts i etapper 1 – 5 i KÅ01. Nya värmeväxlare tillhandahålls av LKAB.
Rivning av tegelbruk i Luleå
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av Mariebergs tegelbruk samt markåterställningsarbete.
Nybyggnad av industrihus i Kalix
Ansökan om bygglov för industrilokal båtskärsnäs 1:397.
Nybyggnad av tvättstuga i Luleå
Nybyggnad av tvättstuga.
Nybyggnad av verkstad i Arvidsjaur
Nybyggnad av verkstad med lager och ändrad användning lager till butik.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad.
Bullermätningar i Svappavaara, Luleå, Masugnsbyn och Malmberget 2022
Uppdraget syftar till att genomföra bullermätningar i Svappavaara, Luleå, Masugnsbyn och Malmberget 2022.
Emissionsmätningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2022
Uppdraget syftar till att genomföra stoft- och gasmätningar i LKAB:s pelletsverk i Kiruna, Malmberget och Svappavaara.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flisförråd (135 kvm) samt väderskydd (200 kvm).
Nybyggnad av panncentral i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral, 90 kvm., Ansökan om rivningslov för brandskadad panncentral Korva 2:1.
Rivning av industrihus i Kiruna
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd rivning- industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Piteå
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Demontering fläktar Ka300, Malmberget
Avser demontering av fläktar på fläktstation Ka300 i Malmberget under jord.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad- industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad förrådstält.
Nybyggnad av produktionslokal i Kiruna
Bygglov nybyggnad- lokaler för övriga verksamheter kv 6.
Nybyggnad av pumpstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad pumpanläggning.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad- tälthall.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kalix
Bygglov för nybyggnad av väderskydd på fastigheten svalan 3.
Nybyggnad av återvinningsstation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation, mur och plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Bygglov för nybyggnad tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Boden
Bygglov för nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Kalix
Bygglov för skärmtak/tält på fastigheten rolfs 26:2.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för nybyggnad av grillkåta på fastigheten båtskärsnäs 1:391.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för nybyggnad av grillstuga. djuptjärn 1:5.
Tillbyggnad av skärmtak i Boden
Bygglov för tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för förrådsbyggnad på fastigheten ytterbyn 33:2.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för lekstuga fastighet djuptjärn 1:3.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för lekstuga.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.