Alla aktuella industriprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (3)
Boden (15)
Gällivare (36)
Haparanda (5)
Jokkmokk (0)
Kalix (7)
Kiruna (36)
Luleå (27)
Pajala (4)
Piteå (11)
Älvsbyn (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 147 st.

Nybyggnad av fabrik i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Uppbyggnad av fabrik i Älvsbyn
Återuppbyggnad av fabrik efter brand.
Utbyggnad av vattenverk i Kiruna
Befintligt vattenverk i Kiruna kommun kommer att kompletteras med en ny separat processbyggnad där ett nytt reningssteg bestående av kemisk fällning med lamellsedimentering kommer att placeras. Objektet är beläget vid Vattenverket Tuolluvaara i Kiruna Kommun, ca 6 km från Kiruna.
Stollförlängning Svappavaara, LKAB Malmtrafik
Avser förlängning av stollen med ca 150 m via konventionell metod (borrning/sprängning) och spårläggning för att göra det möjligt att lasta ett helt tågset med 68 st vagnar i en kontinuerlig lastcykel.
Förlängning av spårnivå KUJ 1365, LKAB Kiruna
Kirunagruvan planerar nu att förlänga sin befintliga huvudnivå, KUJ1365, ca 1 km längre söderut med ytterligare en så kallad tappgrupp. Detta för att kunna bryta malm i området med direktlastning via bergschakt till tapp. Denna förfrågan avser schaktdrivningar för ventilation- och bergschakt.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Kiruna
Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och är SSC:s anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Där finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. SSC planerar en ny anläggning för att möjliggöra att skjuta upp större sondraketer för att placera satelliter i omloppsbana.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning samt nybyggnad av industribyggnad Storheden 1:82,1:54.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 4554 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 5268 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 7107 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 7853 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Utökning av verksamhetsområde i Luleå
Efter att planen vunnit laga kraft kommer planområdet (Storheden 1:1 och Öhemmanet 1:11) att styckas i en eller flera nya fastigheter. Beställare = markägare.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Takbyte mm på cistern i Piteå
Takbyte och underhåll av cistern.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 100 000 m2.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 80 000 m2.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stall på Torpgärdan, Boden
personaldel med tillhörande utrustning. BTA ca 930m² (service/personal) + 545m² (ridskolestall) + 360m² kallförråd/skärmtak
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Nybyggnad industribyggnad.
Kärnborrning i KUJ nivå 1137, Kiruna
I Kiruna underjordsgruva pågår utveckling av metoder för spräckning av berg med hydrauliska metoder. Som en del i detta arbete ingår att i ett system med ca 50 meters mellanrum kärnborra hål där utrustning för spräckning kan placeras. Objektet är beläget i Kirunagruvan på nivå 1137 m avvägning, Område 1, Y25 – 32.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Boden
Nybyggnad av återvinningsanläggning.
Nybyggnad av reningsverk i Arjeplog
Avser nybyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av pumpstation KP30, LKAB Kiruna
I samband med en planerad höjning av Klarningsmagasinets dammkrön och vattenyta avser LKAB att ersätta den befintliga Pumpstationen KP04 ny Pumpstation benämnd KP30.
Nybyggnad av industriområde i Bodens kommun
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för elintensiv- och annan industriverksamhet.
Nybyggnad av vattenreningsverk i Sarkasvaara
En ny anläggning för dricksvattenproduktion ska uppföras. Denna anläggning ska bestå av nya byggnader för vattenbehandling och distribution, infiltrationsbassänger, ledningar i mark samt 500 kubikmeter reservoar.
Ny tillsatsmedelsanläggning vid KA1, LKAB Kiruna
En ny väderskyddad anläggning ska byggas för att förbättra både arbetsmiljön och samtidigt ge förutsättningar för en stabilare och mer underhållsvänlig process.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Pajala kommun
Avser nytt avloppsreningsverk med tillhörande mark- och ledningsarbeten i Pajala tätort.
Ny stoftreningsanläggning till Finkrossverk, LKAB Kiruna
LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av Ny Stoftreningsanläggning (KC00DU017).
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrilokaler i Haparanda
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att etablera bland annat industri, verkstäder, lager, drivmedelsförsäljning och truckstop inom planområdet.
Nybyggnad av industrihus/garage i Boden
Nybyggnad av industribyggnad/garage.
Tillbyggnad av verkstad i Pajala
Tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 19:4.
Anläggande av testanläggning i Arjeplog
Nybyggnad av biltestanläggning i utkanten av Arvidsjaur.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Övertorneå
Arbetet omfattar demontering av befintlig avloppsanläggning samt projektering och upprättande av ett nytt avloppsreningsverk för mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Om-/nybyggnad av mottagningsbyggnad för matavfall vid avfallsanläggning i Boden
Avser byggnation av en isolerad byggnad bestående av stålstomme, sandwichelement samt isolerad takkonstruktion inom befintlig kall byggnad bestående av grundläggning av betong, stålstomme och plåtfasad. I entreprenaden ingår även pågjutningar av befintliga betonggolv för att erhålla avrinning. Nybyggnad: BTA ca 500 m2 isolerad byggnad. Objektet är beläget på Brännkläppens avfallsanläggning.
Brännare DDD-kanalen, Kiruna kulsinterverk 2
Avser upphandling entreprenadarbeten brännare DDD KK2.
Omläggning av kraft/manöver Maskinsikt 21MA073, Bandugnsverket Malmberget
Avser omläggning av kraft/manöver 21MA073, Bandugnsverket Malmberget.
Omläggning av manöver 23SM001 Bandugnsverket, Malmberget
Avser omläggning utav 23SM001 till nya I/O och FRO byte på 23SM001 samt 21TR070.
Polyuretanbeläggning CRRK3849, Svappavaara
Avser polyuretanbeläggning CRRK3849. Stångkvarn med anläggningsmärkning: SA11KV001.
KK2 Betongreparationer Objekt Kylare, Kiruna
Avser PROJEKT: KK2 Betongreparation, OBJEKT: Kylare. Objektet är beläget på LKAB industriområde i KK2 maskinhus.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Båtskärsnäs, Kalix kommun
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk i Båtskärsnäs, Kalix kommun.
Nybyggnad av processbyggnad för fjärrvärmepumpar mm i Luleå
Avser nybyggnad av processbyggnad för fjärrvärmepumpar samt för maskin- och processutrustning för ackumulatortank som är under uppförande. Byggverksamheten ska utföras inom industriområde och i anslutning till de befintliga anläggningarna (KVV Lulekraft och LEAB HVC2) ute på Aronstorp.
Fordonstvätt för Ny laddstation MUJ, Malmberget
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av fordonstvätt.
Nybyggnad av kompressorrum vid lokstall i Kiruna
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av Gas container och uppgradering av befintlig Gas container.
Omläggning av manöver/instrumentkretsar 20TR060, Bandugnsverket Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 20TR060.
Omläggning av manöver MA23013/014 Bandugnsverket, Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 23MA013/014.
Omläggning av manöver 23TR021 Bandugnsverket, Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 23TR021.
Nybyggnad av vattenverk i Bodens kommun
Bodens kommun ska etablera ett kommunalt vattenverk vid Storklintens skidanläggning. Vattenverket ska dimensioneras för en anslutning av maximalt 960 personekvivalenter (pe).
Ombyggnad av järnvägsficka vid anrikningsverk Svappavaara
Befintlig byggnad som tar hand om tillverkade pellets för vidare transport till kund har vid besiktning under 2020 visat på omfattande brister av bärande stålbalkar för väggar och tak och är i behov av att åtgärdas. Detta beskrivs i framtagen rapport som kommer att ligga till grund för anlitad konsult.
Åtgärder för sättningar vid MK3, Malmberget
Denna entreprenad omfattar åtgärder, som i huvudsak består av Pålning och fastgjutning av pålar under grundfundament, Lyft av stativpelare under Sintermaskin, Demontage och återmontage av byggstål, transportör, mediarör etc i erforderlig omfattning.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Huvudprojektledare gällande Miljötillståndsprövningen för LKAB:s samlade verksamhet i Kiruna
LKAB är mitt inne i processen att ansöka om nytt miljötillstånd för den samlade verksamheten i Kiruna. Projektet och tillståndsprocessen går nu in i en ny fas och vi ser behovet av att bemanna upp projektet med en dedikerad huvudprojektledare.
Kiruna Anrikningsverk 2, (KA2) Ficktopp Statushöjning
KA2 ficktopp är en knutpunkt för allt rågods från KS1 som går till KA2 respektive KA3. Arbetsmiljön för personalen är dålig då vi i dagsläget överskrider halva nivågränsvärdet för respirabelt kvartdamm samt att det spiller gods från de flesta på- och avlastningszoner. Rengöringsmöjligheterna är också begränsade då det är brist på både spolvattenanslutningar, golvfall samt avloppsbrunnar.
Kiruna Anrikningsverk 2, (KA2) Ficktopp Statushöjning, DU-anläggning
KA2 ficktopp är en knutpunkt för allt rågods från KS1 som går till KA2 respektive KA3. Arbetsmiljön för personalen är dålig då vi i dagsläget överskrider halva nivågränsvärdet för respirabelt kvartdamm samt att det spiller gods från de flesta på- och avlastningszoner. Rengöringsmöjligheterna är också begränsade då det är brist på både spolvattenanslutningar, golvfall samt avloppsbrunnar.
Kiruna Anrikningsverk 2, (KA2) Ficktopp Statushöjning, Media
KA2 ficktopp är en knutpunkt för allt rågods från KS1 som går till KA2 respektive KA3. Arbetsmiljön för personalen är dålig då vi i dagsläget överskrider halva nivågränsvärdet för respirabelt kvartdamm samt att det spiller gods från de flesta på- och avlastningszoner. Rengöringsmöjligheterna är också begränsade då det är brist på både spolvattenanslutningar, golvfall samt avloppsbrunnar.
Bergförstärkning Josefin350 och HRC1250 MUJ, Malmberget
Gruvan i Malmberget är periodvis i behov av manuella bergarbeten där maskinell borrning och förstärkning inte är möjlig pga. av utrymme och/eller fasta installationer.
Nybyggnad av sprinklercistern vid Is & Evenemangsarenan i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av sprinklercistern vid is- och evenemangsarenan samt markarbeten mellan sprinklercistern och is- och evenemangsarenan. Nybyggnadsyta Hus: BTA, ca 57 m2, utvändig mark: ca 50 m2.
Ny laddstation MUJ, Malmberget
På grund av instabilt berg vid befintlig sprängämnesförråd måste en ny laddstation anläggas nära centralanläggningen 1250. Denna entreprenad omfattar mark-, bygg- och mekarbeten för ny Laddstation MUJ.
Tillbyggnad av industrihus i Gällivare
Påbyggnad av 1 våning på befintlig industrilokal..
KS Långlinjer Etapp2- El Nytt golv finkrosstoppen, LKAB Kiruna
Objektet är beläget på Kiruna Sovringsverk, LKAB Industriområde.
KS Långlinjer Etapp2-Bygg/Mek Nytt golv finkrosstoppen, LKAB Kiruna
Objektet är beläget på Kiruna Sovringsverk, LKAB Industriområde.
Ombyggnation av chipsbås vid blodstensverket Vitåfors
Objektet omfattar ombyggnation av chipsbås blodstensverket Vitåfors.
Ombyggnation av luftbehandlingssystem CK Lab, Malmberget
Objektet omfattar ombyggnationen av luftbehandlingssystemet för CK-lab i LKAB Malmberget.
Rivning av bandgång BUV Vitåfors
Objektet omfattar rivning av bandgång BUV Vitåfors.
Renovering av VS vid CK Lab, Malmberget
Objektet omfattar VS-renovering vid CK-lab i LKAB Malmberget.
Nybyggnad av lagerhall i Kalix
Bygglov för nybyggnad av lagerhall på fastigheten näsbyn 8:163.
Installation av sprinklersystem i M1000 verkstad, Malmberget
Avser nyinstallation av sprinkleranläggning för verkstad och parkering på nivå M1000, Malmberget.
Tillverkning demontage/montage lättlyftsystem pumphus, BUV Malmberget
Avser tillverkning, demontage av befintligt lättlyftsystem samt tillverkning & montage av nytt byggstål samt lättlyftsystem till slurrypumphuset BUV.
Ombyggnation av Ränna005, MUJ Malmberget
Avser tillverkning, leverans och nymontage av ny ränna. Objektet är beläget på nivå Vi278m under jord i Malmbergsgruvan.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Ombyggnad av industribyggnad.
Invändigt- och utvändigt underhåll av vattenverk i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad riva ut fyra st befintliga alkaliska tryckfilter vid Halljärv vattenverk och ersätta dessa med nya filter. Vissa kompletterande arbeten i vattenverket ingår även i entreprenaden.
Ombyggnad av gratebrygga vid Svappavaara Kulsinterverk
Avser ny byggnad stålskelett för Grate plattform sliglager. Tillverkning och montage.
Rörentreprenad returvatten, Vitåfors
Avser rörentreprenad returvatten Vitåfors.
Tillverkning, leverans och montage av balkar med tillhörande telfrar, Malmberget
Avser tillverkning och leverans av telferbalkar samt telfrar enligt ritningar. Montage skall även ingå. Arbetsområdet är på nivå Vi278m under jord i Malmberget.
Utbyte av mantelinfodring vid anrikningsverk Svappavaara
Avser utbyte mantelinfodring CRRK3849. Stångkvarn med anläggningsmärkning: SA11KV001.
Nybyggnad av smedja i Boden
Bygglov för nybyggnad smedja.
Utvändigt underhåll av industrihus i Piteå
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Älvsbyn
Beviljat bygglov för industribyggnad (kallförråd).
Utvändigt underhåll av industrihus i Kiruna
Bygglov fasadändring industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal/idrottshall på fastigheten industrin 1.
Fördelare efter kvarnar Sektion 4, Anrikningsverket Vitåfors
Entreprenaden omfattar rör, mek och rivningsarbeten.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad återvinningscentral.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillverkning samt montage av bryggor Svappavaara
Tillverkning samt montage av bryggor till Svappavaara.
Varvtalsstyrning takfläktar KA3, LKAB Kiruna
Totalt 10 stycken takfläktar i KA3 behöver kunna reglera varvtalet och man blir därav tvungen att montera in frekvensomriktare mellan ställverksgrupper och motorer.
Bullermätningar i Kiruna, Svappavaara, Luleå, Masugnsbyn och Malmberget 2021
Uppdraget syftar till att genomföra bullermätningar i Kiruna, Svappavaara, Luleå, Masugnsbyn och Malmberget 2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.