Alla aktuella industriprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (6)
Boden (18)
Gällivare (42)
Haparanda (9)
Jokkmokk (0)
Kalix (7)
Kiruna (46)
Luleå (35)
Pajala (5)
Piteå (22)
Älvsbyn (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 186 st.

Nybyggnad av stålanläggning i Boden
Samråd pågår inför ansökan om tillstånd för att få bygga en storskalig anläggning för fossilfritt stål i Boden.
Nybyggnad av fabrik i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad av vätgasanläggning i Luleå
Planer finns för nybyggnad av vätgasanläggning som i första hand ska förse sjöfarten med fossilfri vätgas.
Nybyggnad av fabrik i Gammelstad
Avser nybyggnad av fabrik.
Stollförlängning Svappavaara, LKAB Malmtrafik
Avser förlängning av stollen med ca 150 m via konventionell metod (borrning/sprängning) och spårläggning för att göra det möjligt att lasta ett helt tågset med 68 st vagnar i en kontinuerlig lastcykel.
Förlängning av spårnivå KUJ 1365, LKAB Kiruna
Kirunagruvan planerar nu att förlänga sin befintliga huvudnivå, KUJ1365, ca 1 km längre söderut med ytterligare en så kallad tappgrupp. Detta för att kunna bryta malm i området med direktlastning via bergschakt till tapp. Denna förfrågan avser schaktdrivningar för ventilation- och bergschakt.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Kiruna
Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och är SSC:s anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Där finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. SSC planerar en ny anläggning för att möjliggöra att skjuta upp större sondraketer för att placera satelliter i omloppsbana.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning samt nybyggnad av industribyggnad Storheden 1:82,1:54.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av uppskjutningsramp för satelliter i Kiruna
Avser nybyggnad av uppskjutningsramp för satelliter. Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och är SSC:s anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Där finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. SSC planerar en ny anläggning för att möjliggöra att skjuta upp större sondraketer för att placera satelliter i omloppsbana.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Rosvik
Ca 45 000 kvm ledig mark.
Ortdrivning/bergarbeten vid väg 44, KUJ Södermalm
De bergarbeten som ingår i projektet är uppdelade i två delar – ”Ortdrivning” och ”Schakt”. Därutöver kommer i ett senare skede byggnads- och installationsarbeten att utföras tillsammans med spårarbeten. Denna förfrågan avser ortdrivning.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 100 000 m2.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 80 000 m2.
Nybyggnad av industrihus i Pitholmen
Totalt ca 500 000 kvm ledig mark.
Kärnborrning i KUJ nivå 1137, Kiruna
I Kiruna underjordsgruva pågår utveckling av metoder för spräckning av berg med hydrauliska metoder. Som en del i detta arbete ingår att i ett system med ca 50 meters mellanrum kärnborra hål där utrustning för spräckning kan placeras. Objektet är beläget i Kirunagruvan på nivå 1137 m avvägning, Område 1, Y25 – 32.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Arjeplog
Dimensionering, projektering och utförande av ett nytt avloppsreningsverk.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Boden
Nybyggnad av återvinningsanläggning.
Nybyggnad av pumpstation KP30, LKAB Kiruna
I samband med en planerad höjning av Klarningsmagasinets dammkrön och vattenyta avser LKAB att ersätta den befintliga Pumpstationen KP04 ny Pumpstation benämnd KP30.
Ombyggnad av industrihus i Piteå
Invändig ombyggnad/hyresgästanpassning av industrilokal.
Nybyggnad av vattenreningsverk i Sarkasvaara
En ny anläggning för dricksvattenproduktion ska uppföras. Denna anläggning ska bestå av nya byggnader för vattenbehandling och distribution, infiltrationsbassänger, ledningar i mark samt 500 kubikmeter reservoar.
Nybyggnad av destination med destilleri i Luleå
Nybyggnad av destination med destilleri.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Nybyggnad av industripark.
Ny tillsatsmedelsanläggning vid KA1, LKAB Kiruna
En ny väderskyddad anläggning ska byggas för att förbättra både arbetsmiljön och samtidigt ge förutsättningar för en stabilare och mer underhållsvänlig process.
KS Dammutsug Finkrossverk, LKAB Kiruna
En dammutsugningsanläggning vid Finkrosstoppen skall byggas. I en entreprenad ingår installationer av DU-kanaler, värmeåtervinningsbyggnad, byte av fläktar samt diverse byggarbeten. I denna entreprenad ingår Bygg, vent, DU och VS-arbeten samt en separat elentreprenad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Pajala kommun
Avser nytt avloppsreningsverk med tillhörande mark- och ledningsarbeten i Pajala tätort.
Renovering av CA-Bergsspel B5, Kiruna
Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etagebergspelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år. Dessa entreprenader omfattar bygg- samt elarbeten under jord samt i Kiruna Sovringsverk inom projektets etapp 5, renovering Bergspel B5.
Nybyggnad av industri och kontor i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökad byggrätt för industri och kontor inom en redan bebyggd fastighet på Storhedens industriområde.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrilokaler i Haparanda
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att etablera bland annat industri, verkstäder, lager, drivmedelsförsäljning och truckstop inom planområdet.
Nybyggnad av industrihall i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Arjeplog
Nybyggnad av industrilokal
Nybyggnad av industrihus/garage i Boden
Nybyggnad av industribyggnad/garage.
Tillbyggnad av verkstad i Pajala
Tillbyggnad av verkstad.
Anläggande av testanläggning i Arjeplog
Nybyggnad av biltestanläggning i utkanten av Arvidsjaur.
Nybyggnad av undercentraler för fjärrvärme, Luleå Energi AB
Byggnation av tre undercentraler för fjärrvärme. Syftet är att fysiskt avskilja tre villaområden från fjärrvärmenätet för att säkra de från oönskade tryck. I entreprenaden kommer det att ingå: 1. Byggnad med markarbeten 2. Installation av VS 3. El och styr
Ombyggnad till fordonsbesiktning i Boden
Avser ombyggnad och hyresgästanpassning av industribyggnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Övertorneå
Arbetet omfattar demontering av befintlig avloppsanläggning samt projektering och upprättande av ett nytt avloppsreningsverk för mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Ny stoftreningsanläggning KK36DU024, LKAB Kiruna
Arbetsmiljön vid KK3 Kylaravlastning och Utfrakt är i dagsläget undermålig på grund av damning från produktionsanläggningen. Orsaken är framförallt otillräcklig kapacitet på befintligt dammutsugningssystem. Denna Entreprenad avser byggarbeten för ny stoftreningsanläggning för KK3 Utfrakt.
Ökad kapacitet vid KK3 DU-anläggning, LKAB Kiruna
Arbetsmiljön vid KK3 Kylaravlastning och Utfrakt är i dagsläget under-målig på grund av damning från produktionsanläggningen. Denna Entreprenad avser ny fläkt med tillhörande kanaler till befintlig stoftreningsanläggning.
Elinstallation ventilationsfläktar KK2, Kiruna
Avser El till takfläkt KK2 KK32FL110.
Nybyggnad av kompressorrum vid lokstall i Kiruna
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av Gas container och uppgradering av befintlig Gas container.
Omläggning av manöver/instrumentkretsar 20TR060, Bandugnsverket Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 20TR060.
Omläggning av manöver MA23013/014 Bandugnsverket, Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 23MA013/014.
Omläggning av manöver 23TR021 Bandugnsverket, Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 23TR021.
Omläggning av kraft/manöver Maskinsikt 21MA073, Bandugnsverket Malmberget
Avser omläggning av kraft/manöver 21MA073, Bandugnsverket Malmberget.
Omläggning av manöver 23SM001 Bandugnsverket, Malmberget
Avser omläggning utav 23SM001 till nya I/O och FRO byte på 23SM001 samt 21TR070.
Polyuretanbeläggning CRRK3849, Svappavaara
Avser polyuretanbeläggning CRRK3849. Stångkvarn med anläggningsmärkning: SA11KV001.
KK2 Betongreparationer Objekt Kylare, Kiruna
Avser PROJEKT: KK2 Betongreparation, OBJEKT: Kylare. Objektet är beläget på LKAB industriområde i KK2 maskinhus.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Båtskärsnäs, Kalix kommun
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk i Båtskärsnäs, Kalix kommun.
Brännare DDD-kanalen, Kiruna kulsinterverk 2
Avser upphandling entreprenadarbeten brännare DDD KK2.
Ombyggnad av järnvägsficka vid anrikningsverk Svappavaara
Befintlig byggnad som tar hand om tillverkade pellets för vidare transport till kund har vid besiktning under 2020 visat på omfattande brister av bärande stålbalkar för väggar och tak och är i behov av att åtgärdas. Detta beskrivs i framtagen rapport som kommer att ligga till grund för anlitad konsult.
Nybyggnad av vattenverk i Bodens kommun
Bodens kommun ska etablera ett kommunalt vattenverk vid Storklintens skidanläggning. Vattenverket ska dimensioneras för en anslutning av maximalt 960 personekvivalenter (pe).
Nybyggnad av processbyggnad för fjärrvärmepumpar mm i Luleå
Byggnaden är under uppförande Inne i byggnaden skall ett från byggnadskonstruktionen fristående ramverk av pelare och balkar som bär och styr fjärrvärmerör till och från pumparna samt ventilationskanaler uppföras. Ramverket skall också bära upp bjälklag för ventilation samt andra gångplan för betjäning och kommunikation samt trappor och lejdare. Vidare skall ramverket bära upp telferbalkar och andra lyftbalkar för underhåll.
Åtgärder för sättningar vid MK3, Malmberget
Denna entreprenad omfattar åtgärder, som i huvudsak består av Pålning och fastgjutning av pålar under grundfundament, Lyft av stativpelare under Sintermaskin, Demontage och återmontage av byggstål, transportör, mediarör etc i erforderlig omfattning.
Bergförstärkning Josefin350 och HRC1250 MUJ, Malmberget
Gruvan i Malmberget är periodvis i behov av manuella bergarbeten där maskinell borrning och förstärkning inte är möjlig pga. av utrymme och/eller fasta installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Kiruna Anrikningsverk 2, (KA2) Ficktopp Statushöjning
KA2 ficktopp är en knutpunkt för allt rågods från KS1 som går till KA2 respektive KA3. Arbetsmiljön för personalen är dålig då vi i dagsläget överskrider halva nivågränsvärdet för respirabelt kvartdamm samt att det spiller gods från de flesta på- och avlastningszoner. Rengöringsmöjligheterna är också begränsade då det är brist på både spolvattenanslutningar, golvfall samt avloppsbrunnar.
Kiruna Anrikningsverk 2, (KA2) Ficktopp Statushöjning, DU-anläggning
KA2 ficktopp är en knutpunkt för allt rågods från KS1 som går till KA2 respektive KA3. Arbetsmiljön för personalen är dålig då vi i dagsläget överskrider halva nivågränsvärdet för respirabelt kvartdamm samt att det spiller gods från de flesta på- och avlastningszoner. Rengöringsmöjligheterna är också begränsade då det är brist på både spolvattenanslutningar, golvfall samt avloppsbrunnar.
Kiruna Anrikningsverk 2, (KA2) Ficktopp Statushöjning, Media
KA2 ficktopp är en knutpunkt för allt rågods från KS1 som går till KA2 respektive KA3. Arbetsmiljön för personalen är dålig då vi i dagsläget överskrider halva nivågränsvärdet för respirabelt kvartdamm samt att det spiller gods från de flesta på- och avlastningszoner. Rengöringsmöjligheterna är också begränsade då det är brist på både spolvattenanslutningar, golvfall samt avloppsbrunnar.
Ny byggnad för indirekt kolanläggning vid Kiruna Kulsinterverk 3, LKAB
LKAB avser att uppföra en ny byggnad för indirekt kolanläggning intill kulsinterverk 3. Första generalentreprenaden omfattar: HD1 Ombyggnad balk under silo HD2 Tillverkning och montage av bandgång, flytt av trapp samt ombyggnad av yttervägg, fasad och stålstomme Denna entreprenad kommer att utföras i huvuddelar (HD) HD1 Omfattar mark/fundament/stödmur/el för indirekt kolanläggning. HD Omfattar mark/fundament för dammutsugningsanläggning.
Nybyggnad av tvättinrättning i Luleå
Nybyggnad av tvättstuga.
Nybyggnad av sprinklercistern vid Is & Evenemangsarenan i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av sprinklercistern vid is- och evenemangsarenan samt markarbeten mellan sprinklercistern och is- och evenemangsarenan. Nybyggnadsyta Hus: BTA, ca 57 m2, utvändig mark: ca 50 m2.
Vision för ekologisk landskapsutformning av Vitåfors gruvindustriområde, Malmberget
Visionen presenterar principer och målbilder för en ekologisk landskapsutformning. Utredningsområdet för denna vision utgörs av Vitåfors gruvindustriområde.
CA-Bergsspel B5 Mekentreprenad - 898 Kiruna
Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etagebergspelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år. Denna entreprenad omfattar mekarbeten för ombyggnad och renovering av skippåmatningsnivå -898 för linje B5.
Tillbyggnad av industrihus i Gällivare
Påbyggnad av 1 våning på befintlig industrilokal..
Ny vattenförsörjning till Luppioberget i Övertorneå
Omfattar anläggande av Tryckstegringsstation och VA-ledningar för att försörja Luppioberget Restaurang och Hotell med dricksvatten och omhändertagande av spillvatten.
KS Långlinjer Etapp2- El Nytt golv finkrosstoppen, LKAB Kiruna
Objektet är beläget på Kiruna Sovringsverk, LKAB Industriområde.
KS Långlinjer Etapp2-Bygg/Mek Nytt golv finkrosstoppen, LKAB Kiruna
Objektet är beläget på Kiruna Sovringsverk, LKAB Industriområde.
Rivning av Stålbandsverket i Vitåfors, Malmberget
Schaktugnsverket/Stålbandsverket är beläget i LKAB:s verksamhetsområde Vitåfors i Malmberget. Anläggningen är byggd under 1950-talet och togs ur bruk 2006, ombyggnationer har utförts löpande. Skrubberhuset, verk A, B, C och delar av D-verket planeras att rivas.
Sanering av Stålbandsverket i Vitåfors, Malmberget
Schaktugnsverket/Stålbandsverket är beläget i LKAB:s verksamhetsområde Vitåfors i Malmberget. Anläggningen är byggd under 1950-talet och togs ur bruk 2006, ombyggnationer har utförts löpande. Skrubberhuset, verk A, B, C och delar av D-verket planeras att rivas.
Ombyggnation av chipsbås vid blodstensverket Vitåfors
Objektet omfattar ombyggnation av chipsbås blodstensverket Vitåfors.
Rivning av bandgång BUV Vitåfors
Objektet omfattar rivning av bandgång BUV Vitåfors.
Renovering av VS vid CK Lab, Malmberget
Objektet omfattar VS-renovering vid CK-lab i LKAB Malmberget.
Förstärkning av fibernätet i förädlingsverken, LKAB Kiruna
LKAB Kiruna avser att förstärka fiber-nätet i förädlingsverken för för-bättrad redundans samt säkerställa infrastrukturen för framtida behov av utökad kommunikation och digitalisering.
Rörbrygga uppgång mellan BUV och MK3, Malmberget
Markberedning samt gjutning av betongplatta/plintar, för nytillverkad gångbrygga till rörstråk mellan BUV och MK3. Gångbryggan består av två nivåer samt trappor och ska fungera som ett enklare sätt att ta sig upp på rörstråkets gångbrygga.
Selektiv rivning av biotorn vid reningsverk i Luleå
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av 2 stycken biotorn inkl. grundläggning och frilagd grundbotten samt tillhörande installationer med gränssnitt i direkt anslutning mot hus D. Rivning av betongkonstruktioner i markfyllning och under grundplatta rivs till en nivå av 0.5 m under omgivande mark.
Golvbyte till bandgång TR005, Luleå Malmhamn
Entreprenören skall självständigt i samråd med LKAB planera och genomföra ett golvbyte till bandgång TR005.
Installation av sprinklersystem i M1000 verkstad, Malmberget
Avser nyinstallation av sprinkleranläggning för verkstad och parkering på nivå M1000, Malmberget.
Tillverkning demontage/montage lättlyftsystem pumphus, BUV Malmberget
Avser tillverkning, demontage av befintligt lättlyftsystem samt tillverkning & montage av nytt byggstål samt lättlyftsystem till slurrypumphuset BUV.
Ombyggnation av Ränna005, MUJ Malmberget
Avser tillverkning, leverans och nymontage av ny ränna. Objektet är beläget på nivå Vi278m under jord i Malmbergsgruvan.
Rivning av industribyggnader samt förråd i Öjebyn
Entreprenaden avser rivning av industribyggnader samt förrådsbyggnad. Objektet är beläget på Gammelstadsvägen 6, 8 & 12 i Öjebyn.
Reparation av golvet på reaktorn MK3 Malmberget
Denna entreprenad omfattar reparation av golvet på reaktorn i MK3 Malmberget.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Avser uppförande av tälthall.
Renovering av lager i Boden
Avser renovering av ett äldre ridhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.