Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmlands län

Arvika (5)
Eda (0)
Filipstad (3)
Forshaga (4)
Grums (2)
Hagfors (1)
Hammarö (3)
Karlstad (22)
Kil (1)
Munkfors (0)
Storfors (2)
Sunne (0)
Säffle (4)
Torsby (5)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad,
Avser om- och tillbyggnad av polishus för polismyndigheternas behov. En garagedel under mark, en tillbyggnad i 4 plan ovan mark samt ett indraget femte plan med teknikrum och ska byggas samman med befintlig byggnad. Källarplanet ska förutom garageplatser innehålla en skjutbana, lokaler för stöd och service, förråd omklädningsrum och teknikrum.
Ombyggnad av vattenkraftverk i Hagfors
Omfattande modernisering.
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Planer för ombyggnad av resecenter i Karlstad. Projekt, Tåg-i-tid, Ambitionen är att samla all busstrafik och att koppla ihop den med tågtrafiken. Resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Projektet kommer att delas upp i flera del etapper. Trafikverket Id: 1078802 Jernhusen Fastigheter Id: 2214643
Nybyggnad av solcellspark i Filipstad
Anläggande av solcellspark, ca 2,5 ha.
Nybyggnad av bensinstation och restaurang Karlstad
Planer för nybyggnad av station för förnybar drivmedel, restaurang i Välsviken Karlstad. ca 7800 m .
Nybyggnad av batterilageranläggning i Filipstad
Nybyggnad av batterilageranläggning.
Ombyggnad till mötesfri väg samt ny gc-väg längs väg 62 i Forshaga, etapp 1/Skogsetappen
Mötesseparering på ca 3,5 km lång sträcka, gc-väg mellan Norra Sanna och Acksjön ingår, ca 1 km lång. Anpassning av korsningar. Uppdelat i 2 deletapper, en Skogsetapp och en Byetapp.
Utbyggnad av allmänt VA Höja Björby i Karlstad
Avser nytt kommunalt vatten och avlopp för området Höja Björby i Karlstad kommunAnslutning. Entreprenaden omfattar ca 2400 m ledningsschakt exklusive serviser
Nybyggnad av bensinstation Karlstad
Markområde Välsvikens handelsområde Karlstad, beläget i östra Karlstadel, Välsviken 2:1 och 2:2 areal om ca 7800 m .
Nybyggnad av kalkanläggning samt rivning och ombyggnad vid vattenverk i Arvika kommun
Avser nybyggnad av kalkanläggning samt rivnings- och renoveringsarbeten inom Segerfors Vattenverk, Arvika Kommun.
Anläggande av bussförbindelse, Rud-Välsviken
Avser ombyggnad 7 st hållplatser till "stråket-standard", montering av signalprioritering i en korsning, breddning av Fogdemyrsgatan längs en sträcka på 1000 m samt byggnation av totalt 1200 m GC.
Varmmassabeläggning inom Värmlands län
Beläggningsgrupp S47. Väg 62 Mörbacka-Backa Ordenshus, väg 246 Fogdehyttan-Nordmark, väg 506 Lennartsfors-Kyrkerud, väg 518 Svensbyn, väg 642 Torp-Trehörningen, väg 791 Bäckebron, väg 792 V Ämtervik och V Ämtervik station, väg 898 Ingmår-Gjutaregården, väg 909 Lysviks kyrka-väg 908 och väg 172 Gustavsfors-S Länsgräns.
Exploateringsarbeten vid Tye Skäret, Hammarö kommun
Avser anläggande av villagator, gång- cykelvägar med belysning, VA-ledningar och fiberkanalisation på Tye Skäret, nordvästra Tye.
Ny 36 kV ledning ML14 mellan Skived-Molkom
Som en del i att förstärka regionnätet i Värmland kommer en ny 36 kV ledning byggas mellan Skived och Molkoms stationer i Forshaga Karlstad kommun i Värmlands län. Molkom matas i dag radiellt via 36 kV ledningen ML10 från Klippåsen (Deje). Nya ML14 blir byggd med c:a 1,4 km markförlagd kabel ut från Skived och c:a 18,1 km luftledning.
Anläggande av bussförbindelse, etapp 2.1.1 i Karlstad
Etapp 2:1:1 sträcker sig från Ruds bytespunkt till korsningen Sommargatan/Edsgatan. Projektet omfattar mbyggnad av hållplatser till ”stråketstandard” samt utbyggnad av gång- och cykelväg längs med Fogdemyrsgatan och Edsgatevägen.
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Dingelsundet, Karlstad, etapp 2
Området på Dingelsundet ska byggas om och anpassas för nytt bostadsområde. Ny gång- och cykelbana byggs utmed Skoghallsvägen för att knyta ihop sträckan vid Knappstad. Projektet omfattas av: Gata, Gång- och cykelbanor, Belysning och kabelschakter samt Diken och dagvattenhantering.
Nytt ställverk till Yttre hamnen KVV i Karlstad
Avser nytt ställverk 11kV till Yttre hamnen KVV i Karlstad.
Tankbeläggning i Värmlands län
Beläggningsgrupp S21. Väg 26 Oforsen-W län, väg 62 N Värnäs-Ambjörby, väg 505 Selen-Fölsbyn och Selen, väg 518 Länsgränsen-Svensbyn. väg 669 Borgvik-Malsjö, väg 894 Bjälverud, väg 907 Pörtet-Sörby och väg 908 Lysvik-Torsby.
Installation av laddstolpar i Karlstad
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Exploatering av industriområde, Arvika
Exploatering av verksamhetsområdet Norra infarten Rosendal/Myråsen Arvika Nybyggnad av området: Id 2124586
Nybyggnad av väg i Torsby
Avser nyanläggning av industriväg, Inova park Torsby Byggnation av gata ca 850 m
Upprustning av yttre miljö i Prästgårdsområdet, Årjäng
Bostadshusen har under de senaste sex åren genomgått en renovering som gjort att utemiljön i området har blivit eftersatt och nu behöver rustas upp. Kommer att delas upp i flera etapper.
Utbyggnad av infrastruktur vid Kaptensvägen och Gråbergsvägen, Hammarö
Avser byggnation av infrastruktur för detaljplan Kaptensvägen, Gråbergsvägen på Bärstad. Detta innefattar ombyggnation av befintliga grusvägar till asfalterade gator, nybyggnation av lokalgata med asfalt, nybyggnation av GC-väg med asfalt och nytt VA-ledningsnät inklusive serviser.
Nybyggnad av transformatorstation i Storfors
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av hållplats samt ny laddstation för bussar i Karlstad
Projektet omfattar: Ombyggnad av befintlig hållplats Välsviken till ”stråketstandard” samt nybyggnad av laddstation för bussar.
Utbyte av gatubelysning till Led i Säffle kommun
Avser byte av belysningar till Led i Åmål och Säffle.
Utjämningsmagasin vid Mossebergs avfallsanläggning i Arvika
På områdets västra del ligger ett utjämningsmagasin för att vintertid kunna mellanlagra lakvatten. I dagsläget kan man inte använda magasinet.
Ombyggnad av Borgvik 30/10 kV ställverk i Grums
Entreprenaden avser ombyggnation av Borgvik 30/10kV ställverk.
Underhåll av bro över bäck vid Färjestad
Bro över bäck 8,6 km SV Färjestad.
Ny rörbro över Viksälven vid Långvak
Utrivning av befintlig valvbro av betong, ersätts med ny rörbro. Nytt bronr 17-1388-1.
Ny rörbro över biflöde till Sorkan vid Lid
Utbyte av befintlig vägtrumma till ny rörbro.
Ombyggnad av busshållplatser samt ny bussomstigningsplats vid Värnäs
Ny bussomstigningsplats norr om korset E45/väg 62.
Ombyggnad av väg i Torsby
Avser ombyggnad av väg och flytt av dike.
Projektledare till ombyggnad av E45 mellan Säffle-Valnäs
Projektledare till huvudsakligen projekt E45 Säffle-Valnäs men även vara behjälplig för andra projekt inom enhet IVmrvj samt region mellersta.
Underhåll av bro över Karlandabäcken vid Karlanda kyrka
Utbyte av inventerad vägtrumma till ny rörbro.
Nybyggnad av parkeringsfickor i Grums
Parkeringsfickor 3-4 st.
Ny solcellsanläggning till Lyckeverket i Arvika
Upphandlingen avser projektering, leverans, installation och driftsättning av komplett solcellsanläggning till Lycke fjärrvärmeverk, Arvika.
Åtgärder VS distribution i Torsby, Etapp 1
Avser åtgärder för ny distribution av varmvatten (VV), varmvattencirkulation (VVC).. Objektet är beläget mellan Kärråsvägen och Mellanvägen, på Kilåsen i Torsby tätort.
Uppförande av askgravlund vid Svanskogs kyrka
Avser uppförande av askgravlund vid Svanskogs kyrka.
Ny bro över bäck vid Mölnbacka
Bro över bäck (träränna).
Service av omformare i Kil omformarstation
Reparation av roterande omformare 320.
Upphandling av grävmaskinstjänster för våtmarksrestaurering i Värmlands län
De grävarbeten som ska utföras under tiden för avtalet gäller igenläggning och pluggning av diken i våtmarker i Naturreservatet Märramyren, Torsby kommun.
Projektledare inom väg med placering i Karlstad
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Karlstad
Ändring av yttre utseende på reningsverk. Insättning av dörr.
Anläggande av brygga för fritidsbåtar i Kristinehamn
Objektet avser nybyggnation av brygga för fritidsbåtar.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Avser nybyggnad av transformatorstation t613 (2x2meter).
Nybyggnad av staket i Filipstad
Ersätter det gamla staketet med ett nytt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).