Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmlands län

Arvika (7)
Eda (1)
Filipstad (1)
Forshaga (1)
Grums (0)
Hagfors (0)
Hammarö (2)
Karlstad (10)
Kil (1)
Munkfors (0)
Storfors (1)
Sunne (2)
Säffle (4)
Torsby (5)
Årjäng (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spår- och växelbyte mellan Laxå-Kil
Byte av räls, slipers och 5 st växlar på en sträcka av ca 110 km. Ballastrening. Ommålning av järnvägsbroar. Byte av ballast i trågbroar, ommålning av stålbroar, avvattningsåtgärder.
Etablering av fjärrkyla i Karlstad
Planer finns för etablering av fjärrkyla i Karlstad och kommer innebära omfattande grävarbeten i centrala Karlstad.
Ombyggnad till mötesfri väg vid väg 62 i Forshaga, etapp 2
Mötesseparering på ca 4,3 km lång sträcka. Anpassning av befintliga korsningar.
Beläggning halvvarmt inom underhållsdistrikt Väst
Beläggningsgrupp DK 61 2022, DM 62 2022 och DV 62 2022.
Nybyggnad av biogasanläggning i Filipstad
Avser nybyggnation av biogasanläggning i anslutning till avloppsreningsverket i Filipstad
Ombyggnad av vägskäl till cirkulationsplats, Välsviken Karlstad
Avser ombyggnation av befintliga vägar och korsningar i anslutning till Välsvikens handelsområde. Ombyggnad av befintligt 3-vägskäl till cirkulationsplats
Exploatering av bostadsområde, Karlstad
Avser exploatering för nytt bostadsområde. Ny GC väg ska byggas från Zakrisdals förskola mot exploateringsområde. Karlstads kommun utför exploateringen tillsammans med Göteborgsuddens fastigheter.
Nybyggnad av elledning och station Torsby
Avser uppförande av elledning mellan station Lindmon och station Säterbäcken. Ledningen VL2 S6 ska utföras som 170 kV konstruktion och blir 14,1 km. Åtgärder vid station i Lindmon med portal för anslutning av nya VL2 S6, En ny ny uppsamlingsstation 170/36 kV byggas. I stort ska stationen, som benämns Säterbäcken, bestå av en 170 kV portal, ett (1) 170 kV utomhus ledningsfack, en (1) krafttransformator 140/33 kV, 63 MVA, 36 kV inomhusställverk
Nytt DCS-system till fastbränslepanna Heden 2 i Karlstad
Avser leverans och installation av komplett DCS system för panna 2, Hedenverket, samt leverans och installation av komplett nytt säkerhetssystem för panna 2, Heden.
Om- och nybyggnad av infrastruktur inom Haga Entré i Karlstad
Avser ombyggnationer och nybyggnationer inför nya bostadsområdet Haga Entré. Arbetet omfattar bland annat flytt av tryckspill och omläggning av vatten och självfallsledningar samt nyförläggning av fjärrvärmeldeningar i Munkforsgatan . Ombyggnation av Hagaleden med ny avvattning, förlängning av Fabriksgatan med ny anslutning till Hagaleden samt ny infrastruktur för VA och fjärrvärme. Nya gång och cykelvägar och ny busshållplats på Hagaleden.
Nybyggnad av solcellspark i Sunne
Planer finns för nybyggnation av en solcellspark i Sunne. Platsen är belägen norr om Sunne tätorts reningsverk.
Exploatering av nytt industriområde i Kristinehamn
Avser exploatering av nytt industriområde Norra Höja i Kristinehamn. Marken är totalt ca 92 000 kvm stor och tillåter många olika typer av industriverksamhet. omfattar ca 450 meter gata, ca 650 meter VA-ledning, dagvattenmagasin Nybyggnad Id: 2122689
Nybyggnad av gata, gc-väg m.m i Säffle
Avser byggnation av ny gata ca 350m, nya GC-vägar, ca 300m samt övergångställe. Ny bilparkering med ca 30 platser, belysning av gator, gc-vägar och parkering. VA-ledningar ca 600m VA-schakt. Objektets läge: Arbetsområdet är i södra delen av Säffle tätort. Avgränsas av Tuvagatan i norr och området kring Knuseunds herrgård i söder.
Byggledare byggnadsverk och öppningsbara broar i Värmland, Dalsland & V Götaland
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 1+1 år.
Sluttäckning Sannahedens deponi i Kristinehamn
Avser sluttäckning av plan E på Sannaheden. Området är beläget i Kristinehamns västra del, norr om Presterudsvägen, i direkt anslutning till Kristinehamns Värme AB.
Exploatering av nytt bostadsområde, Herrgårdsområdet i Torsby
Projektet avser grundläggning, en tillfällig kulvert för dagvattenhantering ska anläggas genom området och anslutas vid Svartmogatan samt planeras en ny väganslutning mellan Svarmogatan och Östmarksvägen. Exploateringen avser för området Etapp 2 och Etapp 3. Id 2089331, Id 2109038
Tillbyggnad av värmeverk i Kristinehamn
nybyggnad av expansionskärl, Rivningslov för rivning av expansionskärl Sköldpaddan 14.
Exploatering av ny infrastruktur, Hammarö
Avser exploatering av infrastruktur av Hammar 1:62, Hammarö. Nybyggnad av lokalgator, GC-väg, va-ledningar, belysning, schakt- och fyllnadsarbeten för kablar och fjärrvärme.
Ombyggnad av väg i Charlottenberg
Avser ombyggnation av Storgatan-Charlottenbergsvägen i Charlottenberg, Eda kommun. Arbetet omfattar breddning av korsning, ytskiktet byts ut och breddningen får en ny överbyggnad. Flytt och komplettering av gatubelysning med tillhörande kablar, mm.
Byte av lågspänningsställverk och ny servicecentral i Säffle
Avser byte av lågspänningsställverk, omkoppling av huvudledningar till ny servicecentral på Herrgårdsgymnasiet.
Underhåll av bro över Byälven (Säffle kanal) vid Hökenströmmen
Utbyte av höghållfasta lager på brostöd.
Utbyggnad av parkeringsplatser vid bad, Arvika
Utbyggnad av parkeringsplatser vid badplatsen Ingestrand, Arvika. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2022-2024
Byte av vagnhallsportar på brandstationen i Karlstad
Avser byte av vagnhallsporter på brandstationen. Arbetet omfattar montering av 15 takskjutportar, inklusive nedmontering av befintlig port i succesiva steg.
Exploateringsarbete vid Tye Skäret, Hammarö kommun
Avser exploateringsarbeten vid Tye Skäre, mitt på Tyehalvöns västra sida. Arbetet omfattar:: - Ombyggnation av befintlig lokalgata med Asfalt - Ombyggnation av befintlig lokalgata med grusslitlager - Nybyggnation av lokalgata med grusslitlager - VA-serviser mot bef. VA ledningar - Ny dagvattenledning Förberedelse för dragning av el och fiber.
Ombyggnad av bro över Forstjärns utlopp
Förstärkningsarbete av brokoner, utbyte av slitlager.
Ombyggnad av gata m.m i Arvika
Avser uppgradering av gatumiljön i södra änden av Borggatan. Projektet omfattar: - Stensättning och asfaltering av gator/trottoarer - Målning av linjer, p-rutor - Dagvattenbrunnar - Lyktstolpar - Justering av nivåer. - Nya trafikskyltar Objektets läge: Arvika centrum vid Minnebergskolan
Renovering av avloppsreningsverk i Arvika
Avser renovering av Årnäs avloppsreningsverk. Renoveringen avser maskin/process med tillhörande markarbeten.
Utbyggnad av fibernät i Arvika
Avser anläggande av fiberstamnät mellan Sulvik och Örsjön i Arvika kommun.
Trafik- och mobilitetsplan för Arvika kommun
Uppdraget avser ny trafik- och mobilitetsplan för Arvika kommun. Utgångspunkten är att trafik- och mobilitetsplanen för Arvika kommun ska ligga till grund för långsiktig planering av hållbara transporter, av både människor och gods. Planen ska omfatta hela kommunen, där centralorten Arvika ska ha en större detaljeringsgrad som även går att överföra och tillämpa i de olika serviceorterna i kommunen.
Nybyggnad av gärdsgård inom naturreservatet Tiskaretjärn
Avser nybyggnad av 210 m gärdsgård inom naturreservatets norra del. Gärdsgården ska byggas i traditionell utformning d.v.s. långlagd där varje slana ska passera mellan 6 och 8 störpar. Avståndet mellan störparen ska vara mellan 90 och 110 cm. På varje störpar ska sitta tre band.
Nybyggnad av gångstråk i Torsby
Avser rivning av garage samt marklov för ny gångväg.
Underhåll av bro på Åmålsvägen v Siriusgata i Säffle
Avser underhållsreparation av bro 1785-3-1 på Åmålsvägen v Siriusgatan i Säffle.
Konsultjänst avseende handelsutredning för Arvikas tätort
Avser handelsutredning för Arvikas tätort. Syftet med uppdraget är att förse kommunen med planeringsunderlag för pågående arbete med en ny översiktsplan (ÖP) för Arvika tätort.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).