Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmlands län

Arvika (7)
Eda (1)
Filipstad (11)
Forshaga (10)
Grums (4)
Hagfors (4)
Hammarö (5)
Karlstad (36)
Kil (3)
Munkfors (2)
Storfors (1)
Sunne (3)
Säffle (5)
Torsby (18)
Årjäng (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse. Denna första etapp omfattar 2 nya plattformar, förlängning av befintligt mötesspår ca 600 m, en planskild korsning vid Storgatan i Väse (Plk 24868) samt gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen, BEST-arbeten, gatu och va-arbeten åt kommunen.
Nybyggnad av teknikhus i Hagfors
Planer finns för nybyggnad av teknikhus vid Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors.
Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse. Denna andra etapp omfattar 1100 meter mötesspår västerut mot Karlstad, nytt signalställverk (95), nya växlar samt BEST-arbeten.
Nybyggnad av inomhusarena i Karlstad
En multifunktionell anläggning med ytor för tävling och träning samt kontors-, utbildnings-, drifts- och möteslokaler. Innehåller även gemensamma förråd samt publika toaletter som kan nyttjas för utomhusarenan. Omklädningsrum finns som kan nyttjas för allmänhetens träning med närhet till I2-skogen. Upphandlas med Id 1531778, 1531775
Nybyggnad av parkeringshus vid Sandgrundudden, Karlstad
Utredning pågår. Parkeringshuset avser 450 parkeringsplatser och två våningar under jord.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västra Värmland
Vägnätets totala längd för området Västra Värmland del A1 (2021-09-01-2022-08-31) är ca 910 km. Vägnätets totala längd för området Västra Värmland del A2 (2022-09-01-2025-08-31) är ca 1050 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Del A2 med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Beläggning halvvarmt i region Väst
Grupp DK61 och DK62, DM61, DV61
Ombyggnad av bangård i Grums
Nytt spår, byte av växlar, signalreglering, elektrifiering av spår mm.
Byggande av gc bro i Karlstad
Uppförande av GC-bro mellan Råtorp och Färjestad. Längd om cirka 290 m.
Uppförande av vindkraftverk i Fryksdalshöjden, Sunne
Nybyggnad av vindkraftpark vid Fryksdalshöjden med 7 vindkraftverk, total effekt på 40 MW ska uppföras söder om Sunne i Värmland
Nybyggnad av skola och idrottshall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av skola samt idrottshall, förslaget möjligheter att bygga en grundskola för cirka 640 elever.
Beläggning varmt i region Väst
Beläggning varm funktion DK46 2021-2023 och DK47 2021-2022.
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Förslag till VA-plan. Kostnad inkl. överföringsledning från Välsviken och pumpstationer.
RNM-Tillbyggnad av transformatorstation i Årjäng
Avser tillbyggnad av ett 130kV transformatorfack T102-130, en krafttransformator T102 med nollpunktsutrustning (tillhandahållen av Ellevio) samt 5st 24kV ställverksfack.
Exploateringsarbeten Busterud, Karlstad, et 2
Avser ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten i Busterud Karlstad. Arbetsområdet är beläget i Alster ca 9 km öster om Karlstads centrum.
Exploatering av nytt bostadsområde i Filipstad
Avser exploatering av bostadsområde. Nybyggnad av området finns på Id:1781078
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser om- och nybyggnad av gator samt ledningsarbeten för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum och omfattar Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan, Kvarnbergsgatan, Hööksgatan, Långövägen, Vikengatan.
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 1
Etapp 1 avser nybyggnad av båthamn med 155 båtplatser, 50 sjöbodar samt restaurang och parkering.
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 2
Etapp 2 avser nybyggnad av båthamn med ca 450 båtplatser, sjöbodar samt parkering.
Reparation av bro över Norsälven
Ommålning, förstärkning.
Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av ställverk 12kV med tillhörande kontrollutrustning. Del av entreprenaden kan komma att utföras på Mottagningsstation Stensta
Nybyggnad av väg i Karlstad
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt bostadsområde i Karlstad. Området planeras för 12 villatomter.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Östmarkskorset i Torsby
Ombyggnad av korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Flytt av Östmarksvägens anslutning till E45/E16, breddning av väg 947 samt komplettering med nytt vänstersvängfält mot handelsområdet väster om E45/E16.
Exploatering av nytt bostadsområde, Arvika
Planer för exploatering av nytt bostadsområde vid Prästänge, Arvika. Arvika kommun har beslutat att det ska byggas 12 st tomter, om ca 1000m2, på Prästängen.
Nybyggnad av elledning och station Torsby
Avser uppförande av elledning mellan station Lindmon och station Säterbäcken. Ledningen VL2 S6 ska utföras som 170 kV konstruktion och blir 14,1 km. Åtgärder vid station i Lindmon med portal för anslutning av nya VL2 S6, En ny ny uppsamlingsstation 170/36 kV byggas. I stort ska stationen, som benämns Säterbäcken, bestå av en 170 kV portal, ett (1) 170 kV utomhus ledningsfack, en (1) krafttransformator 140/33 kV, 63 MVA, 36 kV inomhusställverk
Beläggning tank i Distrikt Väst, DK 21
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Nybyggnad av driftscentral/personalutrymmen i Munkfors
Avser nybyggnad kombinerad driftcentral/garage med personalutrymmen. Solceller kommer även att monteras på byggnaden. Upphandlas i option med Id 2016374
Exploatering av ny infrastruktur, Hammarö
Avser exploatering av infrastruktur av Hammar 1:62, Hammarö.
Exploatering av ny infrastruktur, Hammarö
Avser exploatering av infrastruktur vid Rud Dalen, Hammarö
Va-ledningsarbeten i centrala Karlstad
Avser va-arbeten Vikengatan-Orrholmsviken i centrala Karlstad.
Exploatering av nytt bostadsområde, Karlstad
Exploatering av nytt bostadsområde.
Nybyggnad av cirkulationsplats Gräsdalen, Karlstad
Planer för ny cirkulationsplats vid Gräsdalen. Syftet för att möjliggöra genomföra stadsutvecklingsprojekten Katrineberg, Östra Zakrisdal och Jakobsberg.
Byggledare för vägmarkeringar inom Värmlands län
Produktionsanpassad projektering och projektledning. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare enligt följande: ─ Option ett: 2023-01-01–2023-12-31. ─ Option två: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option tre: 2025-01-01–2025-12-31.
Nybyggnad av bostäder i Arvika
Planer finns för utveckling av fastigheter på området omkring Glava Glasbruk.
Ny bro samt riskreducerande åtgärder längs E18 väster om Panken
Åtgärder för att minska risken för ras/skred. Ny bro över Pankens utlopp.
Nytt av exploateringsområde för näringsverksamhet, längs E45, Säffle
Säffle kommun har identifierat ett behov av planlagd mark för näringsverksamheter i goda skyltlägen. Kommunen har uttryckt en ambition att öka beredskapen för möjliga näringsetableringar i goda skyltlägen, främst längs E45 inom Säffle stad. Området kring Rotvägen utgör ett potentiellt attraktivt verksamhetsområde med närhet till E45. Det fi nns idag inga konkreta etableringsplaner här, men genom att planlägga marken inleds arbete för att öka kommunens långsiktiga beredskap.
Ny gc-port vid Fryksdalsbanan i Torsby
Torsby kommun är medfinansiär.
Nybyggnad av vägbro vid Högboda station
Avser utförande av ny vägbro över järnväg vid Högboda station, inkl anslutande vägdelar.
Ombyggnad av gatumiljö vid Nya Högstadieskolan, Arvika
Avser uppfräschning och en del ombyggnation av gator och trottoarer i kv Hjorten och angränsande områden till Arvikas nya högstadieskola.
Utförande av mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallation i Filipstad
Projektet avser projektering och utförande av mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallationer samt kundinstallationer in på beställarens slutkunders tomter (Homes Connected, "HC") eller då kundbeställning saknas, avslut vid angiven avlämningspunkt (Homes Passed, "HP").
Ombyggnad av ventilation vid Ottebol omformarstation i Arvika
Ombyggnad av ventilationsanläggning, förstärkning av skalskydd samt uppföra solskydd.
Brygganläggning vid Klarälven i Karlstad
Planer finns för att 13 brygglägen längs Klarälven på sträckningen Romstad-Sommarro.
Fiberutbyggnad i Forshaga
Avser utbyggnad av 11 områden med ett passivt matnings och accessnät,FFAB LBP 2022
Ny bro över kommunal gata vid Kristinehamns station
1,3 km so Kristinehamns station, km 288+563.
Riskreducerande åtgärder längs väg 62 vid Södra Älvkullen
Ca 200 m lång sträcka, åtgärd på vägtrumma.
Ny vägbro i Klaxås
Km 360+410.
Sanering av mark vid fd bruksområde i Arvika
Leverantören ska framställa delar av huvudstudie i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer fram till delmomentet åtgärdsutredning.
Utvändig renovering i Säffle
Målning av fasaden.
Förstärkning av vägbro vid Hammarsborg
BK4-förstärkning samt ny anslutning väster om bandel 631 (Lerot).
Åtgärdsutredning hamnområdet i Arvika, Fas 2
Avser en fördjupade undersökningar om markens föroreningsstatus genomförs. Det kan även bli aktuellt med framtida saneringar av hela eller delar av området.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kristinehamn
Avser ombyggnad av cirkulationsplats Fältvägen, Södra Staketgatan, Ringvägen.
Utbyte av gatubelysning LED i Forshaga
Utbyte av gatubelysning LED. Upptaget i kommunens flerårsplan 2021-2023
Reservkraftverk i containern , Filipstad
Uppskattad start och kostnad.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Belysning elljusspår, Årjäng
Avser ny belysning vid elljusspår, belysning vid konstgräsplanen samt belysning vid isbana. Tingevi, Årjäng
Ombyggnad av gator i Munkfors, etapp 3
Resterande del av Bergsgårdsvägen färdigställs under våren 2021.
Installation av kylanläggning Sannerudsvallen i Kil
Avser installera ett CO2 kylsystem i ishallen på Sannerudsvallen. Kommer även att byta belysning i ishallen samt flera mindre energiåtgärder
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Bassänger ska renoveras och tätas. Mindre ombyggnationer inkl. håltagning och rörinstallationer ingår i syfte att omdisponera befintliga bassängvolymer. Ombyggnation av befintliga pumpinstallationer och komplettering med överliggande durk. Upphandlas tillsammans med Id. 1653044,1653036,1653023,1653028.1653032
Ramavtal avseende besiktning av lekplatser
Avser besiktning av lekplatser. Avtalstid 2 år.
Rivning av transformatorstation i Säffle
Bygg- och rivningslov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av småbåtshamn i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för utökning av parkering, hotell/restaurang.
Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad transformatorstation, forshaga västsjö 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad transformatorstation. forshaga mangärde 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad transformatorstation. forshaga nordsjö 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov Nybyggnad Transformatorstation. Forshaga Nordsjö 1:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad transformatorstation. forshaga västsjö 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Storfors
Nybyggnad av nätstation, elnät Storfors 1:10.
Nybyggnad av nätstation i Grums
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Kristinehamn
Nybyggnad av reservkraftstation.
Ombyggnad av markanläggning i Filipstad
Marklov övrigt (förberedelse inför nybyggnad av skola).
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av värmestuga i Torsby
Ändrad användning från gym till värmestuga.
Tillbyggnad av parkeringsplatser i Torsby
Anläggande av nya parkeringsplatser vid kyrkan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.