Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmlands län

Arvika (8)
Eda (2)
Filipstad (7)
Forshaga (8)
Grums (4)
Hagfors (4)
Hammarö (2)
Karlstad (36)
Kil (4)
Munkfors (2)
Storfors (1)
Sunne (3)
Säffle (4)
Torsby (15)
Årjäng (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse. Denna första etapp omfattar 2 nya plattformar, förlängning av befintligt mötesspår ca 600 m, en planskild korsning vid Storgatan i Väse (Plk 24868) samt gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen, BEST-arbeten, gatu och va-arbeten åt kommunen.
Ombyggnad till mötesfri väg samt ny gc-väg längs väg 62 i Forshaga, etapp 1
Mötesseparering på ca 4,7 km lång sträcka. Gc-väg mellan Norra Sanna och Acksjön ingår, ca 2 km lång. Anpassning av korsningar.
Ombyggnad av el ledning mellan Kil och Munkfors
Avser ombyggnad av 145 kV (konstruktionsspänning) luftledning VL1 S1-S2 mellan Kil och Munkfors i Värmlands län. Samt rasering av befintlig ledning. Totalt ska c:a 36 km ny ledning byggas och c:a 43 km befintlig ledning ska raseras.
Nybyggnad av inomhusarena i Karlstad
En multifunktionell anläggning med ytor för tävling och träning samt kontors-, utbildnings-, drifts- och möteslokaler. Innehåller även gemensamma förråd samt publika toaletter som kan nyttjas för utomhusarenan. Omklädningsrum finns som kan nyttjas för allmänhetens träning med närhet till I2-skogen. Upphandlas med Id 1531778, 1531775
Ombyggnad av el ledning mellan Kil och Munkfors
Avser ersätta och uppgradera den befintliga 130 kV ledning (VL1) mellan Munkfors och Kil, en sträcka på totalt ca 40 km. I det här projektet ingår två kabelförläggningar längs ledningssträckan med dubbla kabelförband.
Beläggning halvvarmt i region Väst
Grupp DK61 och DK62, DM61, DV61
Basunderhåll på allmänna vägar i område SÖ Värmland
Område SÖ Värmland omfattar första året ca 74 mil väg (67 mil belagd och 7,4 mil grus) och från och med andra kontraktsåret ca 104 mil väg (90 mil belagd, 14 mil grus). 4-års kontrakt med option på ytterligare 1 eller 2 år.
Ombyggnad till mötesfri väg vid väg 62 i Forshaga, etapp 2
Mötesseparering på ca 4,3 km lång sträcka. Anpassning av befintliga korsningar.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västra Värmland
Vägnätets totala längd för området Västra Värmland del A1 (2021-09-01-2022-08-31) är ca 910 km. Vägnätets totala längd för området Västra Värmland del A2 (2022-09-01-2025-08-31) är ca 1050 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Del A2 med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av vindkraftverk i Årjäng, etapp 2
Projektet avser 8 verk, 3,5 MW, höjd 200 meter.
Uppförande av vindkraftverk i Sunne
Planer finns för uppförande av 10-11 vindkraftverk.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av F-6 skola samt idrottshall. Produktionskök för 700 portioner. Ny utemiljö.
Nybyggnad av biogasanläggning i Filipstad
Avser nybyggnation av en biogasanläggning i Filipstad.
Beläggning varmt i region Väst
Beläggning varm funktion DK46 2021-2023 och DK47 2021-2022.
Korsningsåtgärder vid E45/E16 i Vägsjöfors
Förbättrad standard på busshållplatserna Överbyn och Norra Överbyn, vänstersvängfält i Hovfjällskorsningen, ombyggnad korsning E16/E45.
Exploatering av nytt verksamhetsområde i Södra Kroppkärr, Karlstad
Avser exploatering av nytt bostadsområde. Ny infrastruktur ska byggas med vägar, belysning och VA m.fl.
RNM-Tillbyggnad av transformatorstation i Årjäng
Avser tillbyggnad av ett 130kV transformatorfack T102-130, en krafttransformator T102 med nollpunktsutrustning (tillhandahållen av Ellevio) samt 5st 24kV ställverksfack.
Utbyte av bro i Karlstad
Engholmsbron är gammal och planen är att bron ska bytas ut helt. För att förbereda området inför det arbetet har kommunen flyttat fjärrvärmeledningar i anslutning till bron Rivning av två broar kommer ingå i entreprenaden. Engholmsbron förbinder Hammaröleden, väg 236, med Lamberget med sin industri och Lambergshamnen. Bron går över Lambergskanalen som är en kanal mellan Lambergstjärnet och Vänern
BEST-arbeten vid Karlstad Östra
Mark-, ban- och elarbeten. Förlängning av spår, nybyggnad av 2 spår, 2 växlar, elektrifiering, lok- och tågvärmeanläggning, ombyggnad av ändlastkaj. Bandel 382, km 328+550 - km 329+100.
Exploatering av nytt bostadsområde, Herrgårdsområdet i Torsby
Avser exploatering av nytt bostadsområde, Kv Björken i Torsby.
Nybyggnad av väg i Karlstad
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt bostadsområde i Karlstad. Området planeras för 12 villatomter.
Exploatering av nytt bostadsområde, Arvika
Planer för exploatering av nytt bostadsområde vid Prästänge, Arvika. Arvika kommun har beslutat att det ska byggas 12 st tomter, om ca 1000m2, på Prästängen.
Beläggning tank i Distrikt Väst, DK 21
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Nybyggnad av driftscentral/personalutrymmen i Munkfors
Avser nybyggnad kombinerad driftcentral/garage med personalutrymmen. Solceller kommer även att monteras på byggnaden. Upphandlas i option med Id 2016374
Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av ställverk 12kV med tillhörande kontrollutrustning. Del av entreprenaden kan komma att utföras på Mottagningsstation Stensta
Nybyggnad av torg i Karlstad
Byggnation av Våxnäs torg som sammanbinder den nya skolbyggnaden inklusive bibliotek, sporthall och familjecentral med Våxnäs köpcentrum och vårdcentral. Utformningen ger möjlighet till angöring med renhållningsfordon och olika typer av leveranser till bibliotek och familjecentral inklusive parkeringsplats för rörelsehindrade.
Exploatering av nytt bostadsområde, Karlstad
Exploatering av nytt bostadsområde.
Broreparationer i Hagfors kommun
Avser renovering av Bro med bronummer 17-64-1, ligger i Råda samt Bron med bronummer 17-75-1, ligger i Hagfors centrum
Exploatering av ny infrastruktur, Hammarö
Avser exploatering av infrastruktur vid Rud Dalen, Hammarö
Leverans och installation av hetoljepanna i Bäckhammar
Avser leverans och installation av hetoljepanna. Utrustning för att generera processvärme, öka temperaturen. Temperaturen ska vara möjlig att kontrollera, öka / minska från en lokal panel. All nödvändig utrustning för att säkerställa funktionen ska ingå.
Ny gc-port vid Fryksdalsbanan i Torsby
Torsby kommun är medfinansiär.
Ombyggnad av korsning vid väg 61/Rastavägen i Eda
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vänstersvängfält och vänsterpåfartsfält. Breddning av vägen i korsningen.
Exploatering av ny infrastruktur, Hammarö
Avser exploatering av infrastruktur av Hammar 1:62, Hammarö.
Upprustning av park i Karlstad
Avser att rusta upp Residensparken med ny entré, nytt gångstråk samt sandstrand.
Nybyggnad av äventyrslekplats i Karlstad
Avser nybyggnad av äventyrslekplats.
Utbyggnad av Säterivägen i Säffle, etapp 2
Avser förlängning av befintlig gata. Säterivägen ca 200m. Beläggningsarbeten ca 2000 kvm. Belysning av ca 400m gata samt mindre VA-arbeten.
Rivning av dammar i Hagfors kommun
Avser rivning av Hyttdammen, Kvarn­dammen, Busken­dammen och Sången­dammen i Sunnemo, Hagfors kommun, då dessa inte längre har någon betydande funktion för energi­för­sörj­ningen.
Ombyggnad av gatumiljö vid Nya Högstadieskolan, Arvika
Avser uppfräschning och en del ombyggnation av gator och trottoarer i kv Hjorten och angränsande områden till Arvikas nya högstadieskola.
Utförande av mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallation i Filipstad
Projektet avser projektering och utförande av mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallationer samt kundinstallationer in på beställarens slutkunders tomter (Homes Connected, "HC") eller då kundbeställning saknas, avslut vid angiven avlämningspunkt (Homes Passed, "HP").
Ommålning av järnvägsbroar i region Väst - Nord
Målning av 4 järnvägsbroar; Bro 3500-1051-1, Stensån, Bandel 641, km 9+125. Bro 3500-3359-1, Björkån, Bandel 661, km 49+021. Bro 3500-3363-1, Badaån, Bandel 661, km 69+026. Bro 3501-5138-1, Klaxås, Bandel 631, 360+410.
Utvändig renovering i Säffle
Målning av fasaden.
Fiberutbyggnad i Forshaga
Avser utbyggnad av 11 områden med ett passivt matnings och accessnät,FFAB LBP 2022
Riskreducerande åtgärder längs väg 62 vid Södra Älvkullen
Ca 200 m lång sträcka, åtgärd på vägtrumma.
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Dingelsundet, Karlstad
Dingelsundet planeras att omvandlas från fritidshusområde till en villaidyll i naturmiljö med omkring 80 nya villatomter. Inför det behövs ny infrastruktur. Bland annat ombyggnad av en del av Dingelsundsvägen och korsningen Dingelsundsvägen/Skoghallsvägen.
Sluttäckning av Strandmossens deponi i Kristinehamn, etapp 3-5
Avser sluttäckning av Strandmossens deponi, vid Strandmossens avfallsanläggning i Kristinehamns kommun. Etapp 3-5 omfattar i huvudsak terrassering samt sluttäckning av ca 38 500 kvm IFA depon samt grävning av dubbla diken på anläggningens östra sida.
Underhåll av bro vid Nysäter
Betongreparation, stöd i vatten. Öppningsbar bro.
Underhåll av bro över Klarälven vid Höje
Betongsprutning, ommålning.
Om- och tillbyggnad av parkering Torsby
Avser om- och tillbyggnad av befintliga bilparkeringar samt vägar med tillhörande fundament mm vid stjerneskolan och Valbergsgården.
Utbyte av konstgräs på Skogsvallens IP i Karlstad
Projektet avser åldersutbyte av konstgrässystem på Skogsvallens IP i Skattkärr.
Reservkraftverk i container , Filipstad
Uppskattad start och kostnad.
Utbyte av gatubelysning LED i Forshaga
Utbyte av gatubelysning LED. Upptaget i kommunens flerårsplan 2021-2023
Åtgärdsutredning hamnområdet i Arvika, Fas 2
Avser en fördjupade undersökningar om markens föroreningsstatus genomförs. Det kan även bli aktuellt med framtida saneringar av hela eller delar av området.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Ny rörbro över Gårdsåstjärns utlopp vid Gunnarskogs kyrka
Rivning av betongbro och uppförande av ny rörbro 100-5155-1 ca 1,7 km O Gunnarsskogs kyrka i Arvika kommun på väg 873.
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten på fjärrvärmecentraler i Karlstad
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten på fjärrvärmecentraler och utbyte och renovering av fjärrvärmecentraler i Karlstadstätort. Avtalstid 2021-05-07 - 2022-03-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Ombyggnad av gator i Munkfors, etapp 3
Resterande del av Bergsgårdsvägen färdigställs under våren 2021.
Belysning elljusspår, Årjäng
Avser ny belysning vid elljusspår, belysning vid konstgräsplanen samt belysning vid isbana. Tingevi, Årjäng
Projektingenjörer till Investering distrikt Väst, placering Karlstad
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Ramavtal avseende besiktning av lekplatser
Avser besiktning av lekplatser. Avtalstid 2 år.
Nybyggnad av parkeringsplats i Grums
Anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av brygga i Karlstad
Anmälan för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av markanläggning i Torsby
Anordnande av cykelleder.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kil
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av brygga i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av pontonbrygga.
Nybyggnad av småbåtshamn i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av invallning runt spillvattentank.
Nybyggnad av nätstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad av nod. forshaga mangärde 3:3.
Nybyggnad av staket i Filipstad
Bygglov nybyggnad staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad transformatorstation, forshaga hällekil 1:85.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad transformatorstation, forshaga kvarntorp 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad transformatorstation. forshaga mangärde 3:3.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Filipstad
Bygglov nybyggnad uthusbanor padel.
Nybyggnad av parkeringsplats i Filipstad
Bygglov parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Grums
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av nätstation i Storfors
Nybyggnad av nätstation (el).
Ombyggnad av markanläggning i Grums
Marklov för ändrad markanvändning.
Nybyggnad av busshållplats i Karlstad
Strandskyddsdispens för anordnande av båtbusshållplats.
Nybyggnad av brygga i Karlstad
Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga.
Tillbyggnad av brygga i Torsby
Tillbyggnad av flytbrygga.
Ombyggnad av värmestuga i Torsby
Ändrad användning från värmestuga till gym/värmestuga.
Nybyggnad av plank i Torsby
Uppsättande av plank.
Nybyggnad av staket i Torsby
Uppsättande av staket och skärmtak.
Installation av laddstolpar för elbilar vid flerbostadshus i Filipstad
Planer finns för ev montering av laddstolpar vid flerbostadshus.
Nybyggnad av ramp, Karlstad
Bygglov för nybyggnad av ramp och dockstationer för båtbussar.
Tillbyggnad av parkeringsplatser i Torsby
Anläggande av nya parkeringsplatser vid kyrkan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.