Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmlands län

Arvika (7)
Eda (3)
Filipstad (1)
Forshaga (0)
Grums (0)
Hagfors (0)
Hammarö (1)
Karlstad (16)
Kil (1)
Munkfors (1)
Storfors (0)
Sunne (3)
Säffle (1)
Torsby (4)
Årjäng (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1032 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Värmland
Väglängd ca 102 mil. Kontraktstid 4 år med möjlighet till option 1 eller 2 år.
Ramavtal avseende anläggningsmaskinförare/maskinist inkl. och exkl. maskin samt anläggningsarbetare, Arvika
Avser anläggningsmaskinförare/maskinist inkl. och exkl. maskin samt anläggningsarbetare för Arvika kommun samt bolag. Samt option på senare inträde av Eda kommun och dess bolag. Avtalstid 2022-10-15 - 2024-10-14 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Byggande av gc bro i Karlstad
Uppförande av GC-bro mellan Råtorp och Färjestad. Längd om cirka 290 m.
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Avser bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Lungvik Busterud.
Tillgänglighetsåtgärder vid Charlottenberg resecentrum
Upprustning av plattformar, 2 nya hissar ska installeras. Bandel 631, km 431+921 - 432+360 km.
Anläggande av överföringsledning, Ransäter till Munkfors
Planer finns för anläggande av överföringsledning för spillvatten mellan Ramsäter och Munkfors. Projektet kommer att delas upp i deletapper.
Bergarbeten inför nytt handelsområde i Torsby
Avser bergsschakt vid Östmarkskullen för att möjliggöra handelsetablering, parkering och infartsvägar. Området är beläget öster om E45, norr om Östmarksvägen och väster om Lasarettsvägen
Nytt DCS-system till fastbränslepanna Heden 2 i Karlstad
Avser leverans och installation av komplett DCS system för panna 2, Hedenverket, samt leverans och installation av komplett nytt säkerhetssystem för panna 2, Heden.
Stabiliserande åtgärder vid Norsbron, Karlstads kommun
Avser skredförebyggande åtgärder längs med Norsälven och omfattar avschaktning av massor längs med älven för att lätta på trycket. För att förebygga skred ska också erosionsskydd och tryckbank anläggas.
Beläggningsarbeten av gata. i Arvika
Beläggningsarbete vid Graninge-Kärrsmossen, Arvika. Upptagen i investeringsbudget 2022-2024.
Nybyggnad av solcellspark i Sunne
Planer finns för nybyggnation av en solcellspark i Sunne. Platsen är belägen norr om Sunne tätorts reningsverk.
Exploatering av industrimark i Kil
Avser exploatering av industrimark.
Ny matarledning sträckan Tingvalla - Borgmästarbron i Karlstad
Avser relining och nyläggning av en vattenledning i Karlstad. Diameter 400 mm och längd ca 1600 m.
Ombyggnad av VA-ledning Utterstigen i Molkom
Avser förnyelse av VA-ledningar, belysning, elledningar samt byggnation av gångbana
Byggledare byggnadsverk och öppningsbara broar i Värmland, Dalsland & V Götaland
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 1+1 år.
Exploatering av ny infrastruktur, Hammarö
Avser exploatering av infrastruktur av Hammar 1:62, Hammarö. Nybyggnad av lokalgator, GC-väg, va-ledningar, belysning, schakt- och fyllnadsarbeten för kablar och fjärrvärme.
Utbyggnad av ställverk i Karlstads kommun
Avser förberedande arbeten inför ny kontroll- och ställverksbyggnad. Samt utbyggnad av befintligt ställverk 130kV på befintlig mark.
Anläggande av gata- och va-ledningar m.m. vid Sandbäckens gård, Karlstad
Området norr om Tingvalla IP ska exploateras. Inför kommande exploatering ska Kaserngatan anpassas med ny infrastruktur med nytt VA, fjärrvärme, el- och belysning m.m. Avser gata, va-ledningar, belysning och kabelschakter samt fjärrvärme. Objektets läge: ca: 800 m från stora torget i Karlstad.
Brygganläggning vid Klarälven i Karlstad
Planer finns för att 13 brygglägen längs Klarälven på sträckningen Romstad-Sommarro.
Ramavtal avseende service och underhåll elkraftanläggningar i Karlstad
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten elkraftsanläggningar med förebyggande underhåll, ändrings- och tilläggsarbeten samt avhjälpande underhåll på förvaltningens elkraftanläggningar. Avtalstid 2022-10-31--2023-10-30med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Tillbyggnad av tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av en tvätthall vid industri.
Utbyggnad av parkeringsplatser vid bad, Arvika
Utbyggnad av parkeringsplatser vid badplatsen Ingestrand, Arvika. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2022-2024
Underhåll av bro över Byälven (Säffle kanal) vid Hökenströmmen
Utbyte av höghållfasta lager på brostöd.
Ombyggnad av korsning vid väg 61/Rastavägen i Eda
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vänstersvängfält och vänsterpåfartsfält. Breddning av vägen i korsningen.
Anläggande av våtmarker i Kristinehamns kommun
Avser anläggande av dammar för fosforreduktion i Östervik och Gustavsvik med utlopp i Varumsviken i Kristinehamns kommun. Planerad yta ca 3,5 ha.
Beläggningsarbete vid flerbostadshus, i Karlstad
Beläggning på gång- och cykelvägar vid flerbostadshus.
Ombyggnad av väg i Charlottenberg
Avser ombyggnation av Storgatan-Charlottenbergsvägen i Charlottenberg, Eda kommun. Arbetet omfattar breddning av korsning, ytskiktet byts ut och breddningen får en ny överbyggnad. Flytt och komplettering av gatubelysning med tillhörande kablar, mm.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Arvika
Installation av laddstolpar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byggledare samt väg- och markprojektör till basunderhållskontrakt väg i Värmland
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Ramavtal avseende styrd borrning och hammarborrning i Sunne kommun
Denna upphandling avser styrd borrning och hammarborrning för successiva beställningar och leveranser under avtalsperioden inom Sunne kommun. Option:2024-11-01 - 2025-10-31 Option:2025-11-01 - 2026-10-31 Option:2026-11-01 - 2027-10-31 Option:2027-11-01 - 2028-10-31 Option:2028-11-01 - 2029-10-31 Option:2029-11-01 - 2030-10-31
Nybyggnad av gärdsgård inom naturreservatet Tiskaretjärn
Avser nybyggnad av 210 m gärdsgård inom naturreservatets norra del. Gärdsgården ska byggas i traditionell utformning d.v.s. långlagd där varje slana ska passera mellan 6 och 8 störpar. Avståndet mellan störparen ska vara mellan 90 och 110 cm. På varje störpar ska sitta tre band.
Renovering av skogskoja och stall i Naturreservatet Björnhultet Torsby
Avser renovering av Björnhultskojan samt et tillhörande stall.
Renovering av torp vid naturreservat Torsby
Avser renovering av Bondfugestorp som är ett äldre, timrat torp, beläget ca 1,5 km SV Hovfjällstoppen i naturreservatet Hovfjället, Torsby kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).