Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmlands län

Arvika (3)
Eda (1)
Filipstad (2)
Forshaga (4)
Grums (2)
Hagfors (0)
Hammarö (1)
Karlstad (19)
Kil (1)
Munkfors (0)
Storfors (0)
Sunne (1)
Säffle (4)
Torsby (3)
Årjäng (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangårdsområde i Karlstad
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården (Vikenpassagen). Nya plattformar, spår och växlar. Nybyggnad av bro "Trädgårdslänken" ingår.
Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse. Denna första etapp omfattar 2 nya plattformar, förlängning av befintligt mötesspår ca 600 m, en planskild korsning vid Storgatan i Väse (Plk 24868) samt gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen, BEST-arbeten, gatu och va-arbeten åt kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus samt åtgärdande av centrummiljö i Karlstad
Planer finns för ett punkthus i upp till 8 våningar med ca 35-40 lägenheter, eventuellt med plats för verksamheter i bottenplan. Upprustning av park samt ombyggnad av Centrumvägen. Byggherre Punkthus: 1616820
Ombyggnad av mottagningsstation Heden i Karlstad
Avser ombyggnad av mottagningsstation Heden och i moderniseringen ingår bl a att ersätta befintliga 25MVA krafttransformatorer med 2 st nya 40MVA krafttransformatorer som skall uppställas på ny plats inom samma stationsområde.
Vägmarkeringar inom Värmlands län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Exploatering av industri och handelsområde i Karlstad
Avser exploatering av industri och handelsområde, västra Eriksberg, Karlstad.
Nybyggnad av bensinstation Karlstad
Markområde Välsvikens handelsområde Karlstad, beläget i östra Karlstadel, Välsviken 2:1 och 2:2 areal om ca 7800 m .
Upprustning av bangårdsbelysning i Värmland
Huvuddel 1: Arvika, Charlottenberg. Huvuddel 2: Säffle, Åmål. Huvuddel 3: Kristinehamn. Huvuddel 4: Kil.
Korsningsåtgärder vid E45/E16 i Vägsjöfors
Förbättrad standard på busshållplatserna Överbyn och Norra Överbyn, vänstersvängfält i Hovfjällskorsningen, ombyggnad korsning E16/E45. Ca 1000 m landsväg (varav ca 700 m nysträckning) görs om inklusive 2 korsningar med vänstersvängfält. Tillgänglighetsanpassning av 4 busshållplatser.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristinehamn
Avser ombyggnad av Fiskartorpets reningsverk i Kristinehamns kommun.
Nybyggnad av brandstation i Grums
Avser nybyggnad av brandstation i Grums. Stationen placeras på fastighet Östermalm 1:4, med lätt framkomlighet till E18.
Ombyggnad av kaj till parkyta
Ingen tidplan finns för detta projekt.
Nybyggnad av kalkanläggning samt rivning och ombyggnad vid vattenverk i Arvika kommun
Avser nybyggnad av kalkanläggning samt rivnings- och renoveringsarbeten inom Segerfors Vattenverk, Arvika Kommun.
Underhåll av bro vid Nysäter
Betongreparationer på brostöd i vatten, ny beläggning, ombyggnad av serviceplattformar.
Ombyggnad av bro över Klarälven vid Östra Deje
Utbyte av räcke, målning, utbyte tätskikt och betongreparationer.
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 2
Etapp 2 avser nybyggnad av båthamn med ca 450 båtplatser, sjöbodar samt parkering.
Exploatering av nytt bostadsområde i Filipstad
Avser exploatering av bostadsområde. Nybyggnad av området finns på Id:1781078
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Gräsås i Karlstad
Förslag till VA-plan. Utföres ev. under 2021-2026. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.
Sanering av fd sågverk i Årjängs kommun
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av ställverk och tranformator i Forshaga
Avser utbyggnad av Dejefors station med ett nytt 36kV-ställverk och en ny transformator.
Utbyggnad av allmänt VA Höja Björby i Karlstad
Va-utbyggnad 2,5 km. Anslutning av ca 30 befintliga fastigheter
Renovering av filtersteg på vattenverk i Filipstad
Avser nytt filtersteg, renovering av befintliga långsamfilter, renovering högreservoar och dubblering råvattenledning.
Byte av armatur på gatubelysning i Årjängs kommun
Avser byte av gatubelysningsarmaturer, ca 1756 st till likvärdiga LED armaturer på befintliga stolpar inom Årjängs kommun.
Utbyggnad av allmänt VA till Vallagärdet i Karlstad
Planer för utbyggnad av Va-ledning, Björby - Vallagärdet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Sanering av mark vid fd bruksområde i Arvika
Tidigt skede. Leverantören ska framställa delar av huvudstudie i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer fram till delmomentet åtgärdsutredning.
Ombyggnad av vattenmagasin i Kils Kommun
Avser renovera och bygga om ett befintligt vattenmagasin i Blankeberg, som idag är taget ur bruk. Förutom en upprustning ska en modernisering göras som innebär att äldre funktioner och tekniska lösningar ersätts med nya. Delar som omfattas av byggnationen är i huvudsak ny fasadplåt, takkonstruktion och teknikrum med tryckdörr till reservoaren. En separat byggnad med elinstallationer rivs och nya elinstallationer byggs i teknikrummet.
Nybyggnad av bro över Lerälven i Sunne
Nybygge av bro över Lerälven, vid Kvarngatan i centrala Sunne.
Upprustning av parkering, Bryggaren i Arvika
Upprustning av parkering och området kring Bryggaren. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2022-2024
Uppförande av askgravlund vid Svanskogs kyrka
Avser uppförande av askgravlund vid Svanskogs kyrka.
Utbyte av gatubelysningsanläggningar Säffle kommun
Utbyte av gatubelysningsanläggningar på landsbygden Upptagen i investeringsbudget 2023-2025
Rivning av pumpstation för va-ledning i Karlstad
Rivning av befintlig pumpstation . Nybyggnad Id 2217188
Reparation av tunnlar längs Bergslagsbanan
Bergunderhåll och reparation. Bandel 326. Skyddsskrotning och bergrensning. Bergförstärkning och sprutbetong. Montering skyddsnät. Reparation dräner. Skyddsskrotning och betongreparation. Utförandetid v 2342-2343.
Broreparationer , större underhållsinsatser i Säffle
Broreparationer, större underhållsinstaser enl underhållsplan Upptagen i investeringsbudget 2023-2025
Iordningsställande av mark för sophantering i Kristinehamn
En yta för placering av sopkärl ska iordningställas på Gustavsberg 3 då marken lutar i nuläget åt fel håll. Ytan justeras så att avvattning istället löses mot gatumark.
Solcellsanläggning på reningsverk i Grums kommun
Avser installation av solcellspaneler på taket på Slottsbrons reningsverk, Grums.
Konsultuppdrag avseende underlag inför omprövning av vattenverksamheter i Värmlands län
Avser att ta fram det underlag som krävs för att i mark- och miljödomstolen kunna ompröva villkoren för ett antal dammar i Värmlands län.
Bilväg till återvinningsstation, Töcksfors
Bilväg till Töcksfors ÅVC. Upptagen i investeringsbudget 2022-2026.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).