Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmlands län

Arvika (3)
Eda (3)
Filipstad (0)
Forshaga (5)
Grums (1)
Hagfors (1)
Hammarö (1)
Karlstad (22)
Kil (0)
Munkfors (1)
Storfors (1)
Sunne (3)
Säffle (3)
Torsby (1)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhåll av järnväg längs Värmlandsbanan
5 års kontrakt med option på 2 år.
Ombyggnad av bangårdsområde i Karlstad
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården (Vikenpassagen). Nya plattformar, spår och växlar. Nybyggnad av bro "Trädgårdslänken" ingår.
Nybyggnad av gångbro över järnvägen Karlstad
Planer för nybyggnad av gångbro över järnvägen som en förlängning av Västra Torggatan i ena änden och Stadsträdgården i andra.
Etablering av fjärrkyla i Karlstad
Planer finns för etablering av fjärrkyla i Karlstad och kommer innebära omfattande grävarbeten i centrala Karlstad.
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Planer för ombyggnad av resecenter i Karlstad. Projekt, Tåg-i-tid, Ambitionen är att samla all busstrafik och att koppla ihop den med tågtrafiken. Resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Projektet kommer att delas upp i flera del etapper. Trafikverket Id: 1078802 Karlstad kommun: Id: 1064808
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Beläggningsgrupper DK43 2023-2024, DK44 2023-2025, DV03 2023-2025 och DV04 2023-2024.
Nybyggnad av bro i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av bro
Nybyggnad av polisstation i Eda
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för offentlig verksamhet på riksgränsen mellan Norge-Sverige och mellan kommunerna Eidskog-Eda för att kunna bygga en ny gemensam polisstatio
Nybyggnad av vindkraftverk, Karlstad
Planer för havsbaserad vindkraftprojekt på 100 MW. som består av 16 turbiner. Stenkalles grund,
Tillgänglighetsåtgärder vid Charlottenberg resecentrum
Upprustning av plattformar, 2 nya hissar ska installeras. Bandel 631, km 431+921 - 432+360 km.
Exploatering av industri och handelsområde i Karlstad
Avser exploatering av industri och handelsområde, västra Eriksberg, Karlstad.
Mordernisering av elnätet i Munkfors, Kyrkheden och Mölnbacka, Ellevio AB
Avser mordernisering av lokalnät, 04-12kV, inom nätområde Munkfors, Kyrkheden och Mölnbacka. Arbetet omfattar bland annat kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Ex. på komponenter som identifierats för ombyggnad är: · Oisolerad luftledning (både låg och mellanspänning) · Hängkablar av typerna AKKD, EKKD, ALUS (lågspänning) · Stolpstationer/markstationer
Nybyggnad av värmeverk i Karlstad
Nybyggnad av anläggning för biokolsproduktion.
Ombyggnad av kraftvärmeverket i Yttre hamnen, Karlstad
Avser ombyggnad av kraftvärmeverk för en ny kylcentral för försörjning av nyetablering av fjärrkyla till Karlstad stad. Rivning samt sortering och bortforsling avfall från ångpannorna P1 och P2, hetvattenpanna P3, hjälpångpanna P8, mavapumpar (3st) samt tillhörande kringutrustning såsom betongfundament.
Nytt DCS-system till fastbränslepanna Heden 2 i Karlstad
Avser leverans och installation av komplett DCS system för panna 2, Hedenverket, samt leverans och installation av komplett nytt säkerhetssystem för panna 2, Heden.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlstad
Avser överföringsledningar, spillvatten och vatten på en sträcka av ca. 1750 meter från Alster till Välsviken, Karlstad.
Ramavtal avseende styrd borrning och hammarborrning i Sunne kommun
Ramavtal avseende styrd borrning och hammarborrning för successiva beställningar och leveranser under avtalsperioden inom Sunne kommun. Avtalstid:2022-12-31 - 2024-12-30 Option:2024-12-31 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2027-12-31 Option:2028-01-01 - 2028-12-31 Option:2029-01-01 - 2029-12-31 Option:2030-01-01 - 2030-12-31
Nybyggnad av bostäder i Arvika
Planer finns för utveckling av fastigheter på området omkring Glava Glasbruk.
Ombyggnad av bro över Klarälven vid Östra Deje
Utbyte av räcke och betongreparationer.
Nybyggnad av torg i Karlstad
Avser anläggande av nytt torg. Ungefärlig omfattning: -Gata/gc ca 600 m -1 busshållplats -Torgyta -Belysning och kabelschakter -Damm med fontän och bevattningsanläggning -Brygga med soldäck och Sundstasoffan
Broreparationer i Deje, Forshaga
Avser reparation av två broar över Järnväg samt klarälvsbanan vid Älvdalsvägen Deje, Forshaga.
Renovering av Sörby avloppsreningsverk i Hagfors kommun
Avser upprustning av Sörby avloppsreningsverk arbetet omfattar fasad, renovering av personaldel samt ny pumpstation samt ny maskinutrustning.
Ombyggnad av gc-väg i Karlstad
Ombyggnad av gång- och cykelväg mellan Skogsstigen och nya bostadsområdet Södra Sommarro
Tillbyggnad av tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av en tvätthall vid industri.
Sanering av mark vid fd bruksområde i Arvika
Tidigt skede. Leverantören ska framställa delar av huvudstudie i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer fram till delmomentet åtgärdsutredning.
Ombyggnad vid plankorsningar i Storfors
Omfattar Sågaregatan, Kvarnvägen, Tallbacksgatan och Kil östra.
Rening av lakvatten Mosstorps Avfallsupplag Hammarö
Avser rening av lakvatten från Mosstorps deponi
Anläggande av cirkulationsplats på Skoghallsvägen vid Kartberget i Karlstad
Planer finns för att trevägskorsning ersätts med en cirkulationsplats med möjlighet till fyra anslutningar.
Underhåll på två järnvägsbroar i Kristinehamns kommun
Utbyte stålbro spår 1 bro 3500-772-1 och betongreparation 1 st kantbalk spår 3 och 4 bro 3500-772-3. Km 277+895.
Ombyggnad av vattenverk i Årjäng
Ombyggnad av vattenverket i Holmedal.
Anläggande av cykelbana, Forshaga
Planer att göra en cykelväg som gör en sammankoppling mellan Forshaga och Karlstad.
Utbyte av hiss i Hedenverken, Karlstads kommun
Avser utbyte av hiss i befintligt schakt i Hedenverken till pannhus Heden 2.
Utbyte av gatubelysning LED i Forshaga
Utbyte av gatubelysning LED. Upptaget i kommunens flerårsplan 2022-2024
Anläggande av våtmarker i Kristinehamns kommun
Avser upphandling av damm för fosforreduktion med utlopp i Varumsviken i Kristinehamns kommun.
Nybyggnad av pumpstation för va-ledning i Karlstad
Avser nybyggnad av va-anläggning . Rivning av befintlig pumpstation kommer att upphandlas separat.
Nybyggnad av pumpstation i Kristinehamn
Avser nybyggnad av va-hus (teknikhus).
Nybyggnad av bro över Lerälven i Sunne
Nybygge av bro över Lerälven, vid Kvarngatan i centrala Sunne.
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Korrosionsskadade avdragsrännor av betong i slutsedimenteringsbassäng ska renoveras eller bytas ut. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653028,1653032
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Bassänger ska renoveras och tätas. Mindre ombyggnationer inkl. håltagning och rörinstallationer ingår i syfte att omdisponera befintliga bassängvolymer. Ombyggnation av befintliga pumpinstallationer och komplettering med överliggande durk. Upphandlas tillsammans med Id. 1653044,1653036,1653023,1653028.1653032
Ny bomanläggning vid plankorsning i Karlstad
Bomanläggning med separat passage för GC-trafik.
Installation av laddstolpar i Säffle
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Projektering för ny gång- och cykelväg mellan Grums-Vålberg
Projektering för ny gång- Och cykelväg Grums-Välberg. Upptagen i investeringsbudget.
Tillgänglighetsanpassning av gator i Forshaga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).