Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmlands län

Arvika (7)
Eda (2)
Filipstad (5)
Forshaga (6)
Grums (1)
Hagfors (5)
Hammarö (4)
Karlstad (43)
Kil (5)
Munkfors (3)
Storfors (0)
Sunne (3)
Säffle (9)
Torsby (5)
Årjäng (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Ombyggnad av bangårdsområde i Karlstad
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården (Vikenpassagen). Nya plattformar, spår och växlar.
Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse. Denna första etapp omfattar 2 nya plattformar, förlängning av befintligt mötesspår ca 600 m, en planskild korsning vid Storgatan i Väse (Plk 24868) samt gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen, BEST-arbeten, gatu och va-arbeten åt kommunen.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västra Värmland
Vägnätets totala längd för området Västra Värmland del A1 (2021-09-01-2022-08-31) är ca 910 km. Vägnätets totala längd för området Västra Värmland del A2 (2022-09-01-2025-08-31) är ca 1050 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Del A2 med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Etablering av fjärrkyla i Karlstad
Planer finns för etablering av fjärrkyla i Karlstad och kommer innebära omfattande grävarbeten i centrala Karlstad.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av F-6 skola samt idrottshall. Produktionskök för 700 portioner. Ny utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus samt åtgärdande av centrummiljö i Karlstad
Planer finns för ett punkthus i upp till 8 våningar med ca 35-40 lägenheter, eventuellt med plats för verksamheter i bottenplan. Upprustning av park samt ombyggnad av Centrumvägen.
Basunderhåll på allmänna vägar i område SÖ Värmland
Område SÖ Värmland omfattar första året ca 74 mil väg (67 mil belagd och 7,4 mil grus) och från och med andra kontraktsåret ca 104 mil väg (90 mil belagd, 14 mil grus). 4-års kontrakt med option på ytterligare 1 eller 2 år.
Ombyggnad av el ledning mellan Kil och Munkfors
Avser ersätta och uppgradera den befintliga 130 kV ledning (VL1) mellan Munkfors och Kil, en sträcka på totalt ca 40 km. I det här projektet ingår två kabelförläggningar längs ledningssträckan med dubbla kabelförband.
Byggande av gc bro i Karlstad
Uppförande av GC-bro mellan Råtorp och Färjestad. Längd om cirka 290 m.
Uppförande av vindkraftverk i Sunne
Planer finns för uppförande av 3 vindkraftverk.
Uppförande av vindkraftverk i Fryksdalshöjden, Sunne
Nybyggnad av vindkraftpark vid Fryksdalshöjden med 7 vindkraftverk, total effekt på 40 MW ska uppföras söder om Sunne i Värmland
Nybyggnad av skola och idrottshall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av skola samt idrottshall, förslaget möjligheter att bygga en grundskola för cirka 640 elever. Förskolan Id 1587383
Sanering av mark i Torskbäcken
Projektet drivs av SGU, Golder och Länsstyrelsen.
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Förslag till VA-plan. Kostnad inkl. överföringsledning från Välsviken och pumpstationer.
Nybyggnad av vindkraftverk i Årjäng
I ett område ca 5 km väster om Töcksfors i Årjängs kommun, 5 vindkraftverk med en installerad effekt på 21 MW och en uppskattad årlig produktion på 74 GWh. Totalhöjd max 200 meter.
Utbyte av bro i Karlstad
Engholmsbron är gammal och planen är att bron ska bytas ut helt. För att förbereda området inför det arbetet har kommunen flyttat fjärrvärmeledningar i anslutning till bron Rivning av två broar kommer ingå i entreprenaden. Engholmsbron förbinder Hammaröleden, väg 236, med Lamberget med sin industri och Lambergshamnen. Bron går över Lambergskanalen som är en kanal mellan Lambergstjärnet och Vänern
Nybyggnad av elledning och station Torsby
Avser uppförande av elledning mellan station Lindmon och station Säterbäcken. Ledningen VL2 S6 ska utföras som 170 kV konstruktion och blir 14,1 km. Åtgärder vid station i Lindmon med portal för anslutning av nya VL2 S6, En ny ny uppsamlingsstation 170/36 kV byggas. I stort ska stationen, som benämns Säterbäcken, bestå av en 170 kV portal, ett (1) 170 kV utomhus ledningsfack, en (1) krafttransformator 140/33 kV, 63 MVA, 36 kV inomhusställverk
BEST-arbeten vid Karlstad Östra
Mark-, ban- och elarbeten. Förlängning av spår, nybyggnad av 2 spår, 2 växlar, elektrifiering, lok- och tågvärmeanläggning, ombyggnad av ändlastkaj. Bandel 382, km 328+550 - km 329+100.
Exploatering av nytt bostadsområde, Herrgårdsområdet i Torsby
Projektet avser grundläggning, en tillfällig kulvert för dagvattenhantering ska anläggas genom området och anslutas vid Svartmogatan samt planeras en ny väganslutning mellan Svarmogatan och Östmarksvägen. Exploateringen avser för området Etapp 2 och Etapp 3. Id 2089331, Id 2109038
Anläggande av överföringsledning, Ransäter till Munkfors
Planer finns för anläggande av överföringsledning för spillvatten mellan Ramsäter och Munkfors.
Exploatering av nytt bostadsområde i Filipstad
Avser exploatering av bostadsområde. Nybyggnad av området finns på Id:1781078
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 1
Etapp 1 avser nybyggnad av båthamn med 155 båtplatser, 50 sjöbodar samt restaurang och parkering.
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 2
Etapp 2 avser nybyggnad av båthamn med ca 450 båtplatser, sjöbodar samt parkering.
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser om- och nybyggnad av gator samt ledningsarbeten för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum och omfattar Klaraborgsgatan, Drottninggatan, Hamngatan, Älvgatan, Karl IX:s gata, Våxnäsgatan
Utbyggnad av allmänt VA i Karlstad
Avser att lägger vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar på Storsvängen 9-63 på Kroppkärr.
Sluttäckning av Strandmossens deponi i Kristinehamn, etapp 3-5
Avser sluttäckning av Strandmossens deponi, vid Strandmossens avfallsanläggning i Kristinehamns kommun. Etapp 3-5 omfattar i huvudsak terrassering samt sluttäckning av ca 38 500 kvm IFA depon samt grävning av dubbla diken på anläggningens östra sida.
Exploatering av industrimark i Kil
Avser exploatering av industrimark.
Nybyggnad av torg i Karlstad
Byggnation av Våxnäs torg som sammanbinder den nya skolbyggnaden inklusive bibliotek, sporthall och familjecentral med Våxnäs köpcentrum och vårdcentral. Utformningen ger möjlighet till angöring med renhållningsfordon och olika typer av leveranser till bibliotek och familjecentral inklusive parkeringsplats för rörelsehindrade.
Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av ställverk 12kV med tillhörande kontrollutrustning. Del av entreprenaden kan komma att utföras på Mottagningsstation Stensta
Ombyggnad av trafikplats med ny rondell i Arvika
Ombyggnad av korsning Fallängsvägen/Blästervägen/Graningevägen, Rondell OK.
Sanering av fd sågverk i Årjängs kommun
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av bro i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av bro mellan Örsholmen och Lamberget som är anpassad för tung trafik.
Reparation av bro Hagfors kommun
planer för renovering av Sundsbron. Upptagen i investeringsbudget 2020-2022.
Leverans och installation av hetoljepanna i Bäckhammar
Avser leverans och installation av hetoljepanna. Utrustning för att generera processvärme, öka temperaturen. Temperaturen ska vara möjlig att kontrollera, öka / minska från en lokal panel. All nödvändig utrustning för att säkerställa funktionen ska ingå.
Utbyggnad av fibernät i Arvika
Avser anläggande av fiberstamnät mellan Sulvik och Örsjön i Arvika kommun.
Nybyggnad GC-väg till Tynäs i Hammarö
Projektet avser nybyggnad av GC-väg med belysning.
Broreparationer i Forshaga
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2021-2023
Ny friidrottsanläggning i Säffle
Upptaget i investeringsplanen. Ny friidrottsanläggning inkl allvädersbanor vid Tegnér.
Underhållsreparation av bro i Åmål, Säffle kommun
Avser underhållsarbete på bro och arbetet omfattas av utbyte av tätskikt samt betongreparation och impregnering av konstruktionsdelar. Objektets läge: längs E45 norr om Åmåls centrum.
Rivning av dammar i Hagfors kommun
Avser rivning av Hyttdammen, Kvarn­dammen, Busken­dammen och Sången­dammen i Sunnemo, Hagfors kommun, då dessa inte längre har någon betydande funktion för energi­för­sörj­ningen.
Tillgänglighetsåtgärder vid plattform i Grums
För att förse plattformen med informationsutrustning, och öka tillgängligheten för bland annat synskadade.
Ombyggnad av väg i Karlstad
Förberedande markjobb. Ändring av parkeringsplats och omläggning av bilväg, samt cykel- och gångbana. Vid centralsjukhuset i Karlstad.
Ombyggnad råvattenpumpstation, Åmål
I åtgärder ingår byggnation av översvämningsbarriär för skydd mot intrång av vatten från hög Vänernivå. Översvämningstryggande åtgärder innefattar även vissa ombyggnationer i pumpstationens ventil-, rör- och pumpinstallationer. Reparation av befintliga betongkonstruktioner Upphandlas tillsammans med ID: 1653040,1353036,1653023,1653028,1653032
Utbyggnad av Säterivägen i Säffle, etapp 2
Avser förlängning av befintlig gata. Säterivägen ca 200m. Beläggningsarbeten ca 2000 kvm. Belysning av ca 400m gata samt mindre VA-arbeten.
Sanering av VA-ledningsnätet i Töcksfors
Planer finns för sanering av Va-ledningsnätet i Töcksfors. Upptaget i tidig investeringsbudget.
Sanering av mark vid fd bruksområde i Arvika
Leverantören ska framställa delar av huvudstudie i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer fram till delmomentet åtgärdsutredning.
Upprättande av detaljplaneprogram för markområden i Arvika
Nuvarande markägare till Edane 1:317 önskar ta fram ny detaljplan. Detaljplanen ska ge möjlighet till att fastställa pågående markanvändning samt möjliggöra för en utökning av verksamheten.
Byte av lågspänningsställverk och ny servicecentral i Säffle
Avser byte av lågspänningsställverk, omkoppling av huvudledningar till ny servicecentral på Herrgårdsgymnasiet.
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Dingelsundet, Karlstad
Dingelsundet planeras att omvandlas från fritidshusområde till en villaidyll i naturmiljö med omkring 80 nya villatomter. Inför det behövs ny infrastruktur. Bland annat ombyggnad av en del av Dingelsundsvägen och korsningen Dingelsundsvägen/Skoghallsvägen.
Ombyggnad av väg 236 sträckan Hammarö-Karlstad
Kapacitetshöjande åtgärder.
Reparation av tunnlar längs Bergslagsbanan
Bergunderhåll och reparation.
Förstärkning av vägbro vid Hammarsborg
BK4-förstärkning samt ny anslutning väster om bandel 631 (Lerot).
Anläggande av våtmarker i Kristinehamns kommun
Avser anläggande av dammar för fosforreduktion i Östervik och Gustavsvik med utlopp i Varumsviken i Kristinehamns kommun. Planerad yta ca 3,5 ha.
Nybyggnad av gc-väg i Kristinehamn
Avser anläggning av gator, dagvattenmagasin, va-anläggningar samt schakt och fyllning för gatubelysning.
Åtgärdsutredning hamnområdet i Arvika, Fas 2
Avser en fördjupade undersökningar om markens föroreningsstatus genomförs. Det kan även bli aktuellt med framtida saneringar av hela eller delar av området.
Utbyggnad av fibernät i Filipstad
Avser utbyggnad av fibernät. Arbetet omfattar schakt och förläggning samt fiberarbete.
Utbyte av gatubelysning LED i Forshaga
Utbyte av gatubelysning LED. Upptaget i kommunens flerårsplan 2021-2023
Belysning elljusspår, isbana och konstgräsplan, Årjäng
Avser ny belysning vid elljusspår, belysning vid konstgräsplanen samt belysning vid isbana. Tingevi idrottsplats, Årjäng
Installation av kylanläggning Sannerudsvallen i Kil
Avser installera ett CO2 kylsystem i ishallen på Sannerudsvallen. Kommer även att byta belysning i ishallen samt flera mindre energiåtgärder
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Bassänger ska renoveras och tätas. Mindre ombyggnationer inkl. håltagning och rörinstallationer ingår i syfte att omdisponera befintliga bassängvolymer. Ombyggnation av befintliga pumpinstallationer och komplettering med överliggande durk. Upphandlas tillsammans med Id. 1653044,1653036,1653023,1653028.1653032
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Korrosionsskadade avdragsrännor av betong i slutsedimenteringsbassäng ska renoveras eller bytas ut. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653028,1653032
Nybyggnad av värmeverk i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av biokolsproduktion.
Tillbyggnad av värmeverk i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av expansionskärl, Rivningslov för rivning av expansionskärl Sköldpaddan 14.
Nybyggnad av mast i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av mast och tre teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation, rivning befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Säffle
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kil
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer.
Ombyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för upprustning av befintlig parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkfors
Bygglov nybyggnad transformatorstation, munkfors ransäter 1:8.
Nybyggnad av parkeringsplats i Filipstad
Bygglov parkeringsplats.
Nybyggnad av motorstadion i Kristinehamn
Bygglov för anläggande av endurobana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hagfors
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Nybyggnad av nätstation på Loviseberg 1:3 ,1:12 ,1:4.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Rivning av brygga i Kristinehamn
Rivningslov för rivning av brygga.
Nybyggnad av regionnät i Munkfors
Strandskyddsdispens anläggande av kabel mellan kil och munkfors.
Tillbyggnad av regionnät i Karlstad
Strandskyddsdispens för förlängning av kabel.
Nybyggnad av mur i Torsby
Uppförande av stödmur.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.