Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangårdsområde i Karlstad
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården (Vikenpassagen). Nya plattformar, spår och växlar.
Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse. Denna första etapp omfattar 2 nya plattformar, förlängning av befintligt mötesspår ca 600 m, en planskild korsning vid Storgatan i Väse (Plk 24868) samt gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen, BEST-arbeten, gatu och va-arbeten åt kommunen.
Etablering av fjärrkyla i Karlstad
Planer finns för etablering av fjärrkyla i Karlstad och kommer innebära omfattande grävarbeten i centrala Karlstad.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av F-6 skola samt idrottshall. Produktionskök för 700 portioner. Ny utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus samt åtgärdande av centrummiljö i Karlstad
Planer finns för ett punkthus i upp till 8 våningar med ca 35-40 lägenheter, eventuellt med plats för verksamheter i bottenplan. Upprustning av park samt ombyggnad av Centrumvägen.
Nybyggnad för idrott, skola och bostäder i Karlstad
Projektet ligger vilande. Syftet med planprogrammet är att studera möjligheten att tillgodose behovet av ytor för idrott, skola och bostäder inom området. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Byggande av gc bro i Karlstad
Uppförande av GC-bro mellan Råtorp och Färjestad. Längd om cirka 290 m.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av skola samt idrottshall, förslaget möjligheter att bygga en grundskola för cirka 640 elever. Förskolan Id 1587383
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Förslag till VA-plan. Kostnad inkl. överföringsledning från Välsviken och pumpstationer.
Utbyte av bro i Karlstad
Engholmsbron är gammal och planen är att bron ska bytas ut helt. För att förbereda området inför det arbetet har kommunen flyttat fjärrvärmeledningar i anslutning till bron Rivning av två broar kommer ingå i entreprenaden. Engholmsbron förbinder Hammaröleden, väg 236, med Lamberget med sin industri och Lambergshamnen. Bron går över Lambergskanalen som är en kanal mellan Lambergstjärnet och Vänern
BEST-arbeten vid Karlstad Östra
Mark-, ban- och elarbeten. Förlängning av spår, nybyggnad av 2 spår, 2 växlar, elektrifiering, lok- och tågvärmeanläggning, ombyggnad av ändlastkaj. Bandel 382, km 328+550 - km 329+100.
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 1
Etapp 1 avser nybyggnad av båthamn med 155 båtplatser, 50 sjöbodar samt restaurang och parkering.
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 2
Etapp 2 avser nybyggnad av båthamn med ca 450 båtplatser, sjöbodar samt parkering.
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser om- och nybyggnad av gator samt ledningsarbeten för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum och omfattar Klaraborgsgatan, Drottninggatan, Hamngatan, Älvgatan, Karl IX:s gata, Våxnäsgatan
Utbyggnad av allmänt VA i Karlstad
Avser att lägger vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar på Storsvängen 9-63 på Kroppkärr.
Nybyggnad av torg i Karlstad
Byggnation av Våxnäs torg som sammanbinder den nya skolbyggnaden inklusive bibliotek, sporthall och familjecentral med Våxnäs köpcentrum och vårdcentral. Utformningen ger möjlighet till angöring med renhållningsfordon och olika typer av leveranser till bibliotek och familjecentral inklusive parkeringsplats för rörelsehindrade.
Nybyggnad av bro i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av bro mellan Örsholmen och Lamberget som är anpassad för tung trafik.
Utbyggnad av allmänt VA till Vallagärdet i Karlstad
Va-utbyggnad 2,5 km. Anslutning av ca 30 befintliga fastigheter Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av väg i Karlstad
Förberedande markjobb. Ändring av parkeringsplats och omläggning av bilväg, samt cykel- och gångbana. Vid centralsjukhuset i Karlstad.
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Dingelsundet, Karlstad
Dingelsundet planeras att omvandlas från fritidshusområde till en villaidyll i naturmiljö med omkring 80 nya villatomter. Inför det behövs ny infrastruktur. Bland annat ombyggnad av en del av Dingelsundsvägen och korsningen Dingelsundsvägen/Skoghallsvägen.
Nybyggnad av värmeverk i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av biokolsproduktion.
Nybyggnad av mast i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av mast och tre teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation, rivning befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av plank runt återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer.
Ombyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för upprustning av befintlig parkeringsplats.
Tillbyggnad av regionnät i Karlstad
Strandskyddsdispens för förlängning av kabel.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Ramavtal avseende snöröjning, Värmlands Läns Kalkningsförbund
Ramavtal avseende snöröjning och eventuell halkbekämpning av mindre enskilda vägar av typen "skogsbilsvägar" som används för tillträde till kalkdoserare. Arbete ska kunna utförs över ett större område i Värmland och eventuellt i Norge. Omfattningen kommer att påverkas av typen av vinterväder.
Projektingenjörer till Investering distrikt Väst, placering Karlstad
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Karlstad
Bomanläggning med separat passage för GC-trafik.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.