Alla aktuella anläggningsprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Tre nya plattformsspår, järnvägsbroar, 2 nya entrébyggnader, 2-filig bil och gc-bro den sk Hemgårdspassagen samt ny bussterminal. Total sträcka ca 2 km. Anläggning och BEST. Järnvägsbron över Brunnsgatan byggs om, utbyggnad av järnväg mot Minninge.
Om- och tillbyggnad till nytt polishus i Eskilstuna
Fastigheten består av en högdel i 5 våningsplan, en 2 vånings del och huvudsakligen en stor 1-våningsdel i industrikaraktär som ska byggas om och till som lokaler för polismyndigheten. Entreprenaden planeras att genomföras i en etapp innehållande i huvudsak kontor, parkeringsgarage, beslagsförvaring, arrest, skjutbana samt utbildningslokaler. Entreprenadarea uppgår till ca 37 000 m2 BTA varav tillbyggnadsarea 3 150 m2.
Spår- och växelbyte sträckan Oxelösund-Nyköping S
Spårbyte 1,3 mil, byte av växel samt ballastrening. Avvattningsåtgärder.
Ombyggnad av väg 55 mellan Dunker-Björndammen
Ny mötesfri 2+1 väg, 4,5 km lång sträcka varav 3,2 km i nysträckning och 1,3 km ombyggnad av befintlig väg. Breddning till 13 m. Säkrare anslutningar och korsningar, viltstängsel och faunapassager. Nya busshållplatser,nya ersättnings- och parallellvägar anläggs. Brobyggnader.
Nybyggnad av lager & logistik i Strängnäs
Nybyggnad av lager & logistik. Hus 1: 20000 kvm botten 3000 kvm entrésol Hus 2: 40000 kvm botten 5000 kvm entrésol
Nybyggnad av logistikanläggning i Eskilstuna
Logistic Contractor uppför en logistikanläggning på 36 000 kvm i Svista Logistikområde i Eskilstuna.
Exploatering inför bostäder i Åkers Styckebruk, Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende exploateringsprojekt utbyggnation av detaljplaneområde Råcksta 2:1 i Åkers Styckebruk, där tidigare upphandling av detta projekt avbrutits och nu annonserats på nytt.
Ny transformatorstation 400/130 kV CT35 Hedenlunda, Vattenfall
A transformer station 400/130kV in CT35 Hedenlunda.
Ny fördelningsstation BT25 Oxelösund, Vattenfall
A transformer station 400/130kV in CT35 Hedenlunda.
Underhållsbeläggning tank i Södermanland, Gotland och Örebro län
Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2023-11-15, huvuddel 2 2024-11-15 och huvuddel 3 2025-11-15. Tankbeläggning och förstärkningsarbeten.
Underhållsbeläggning varm i Södermanlands län
Beläggningsgrupp D53 2023-2024. Huvuddel 1 ska vara klart 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15.
Ombyggnad av Östra infarten i Nyköping
Objekt 2 omfattar: Ombyggnation av korsningarna Brandkärrsvägen-Gustavsbergsstigen och Brandkärrsvägen-Stockholmsvägen till en cirkulationsplats. Lennings väg söder om Trafikverkets cirkulationsplats byggs om till 2+2 körfält. Två befintliga busshållplatser handikappanpassas. Belysningsåtgärder samt trygghetsskapande arbeten runt om en befintlig gc-tunnel. Gång och cykelvägen anpassas till befintlig GC-väg för att i så stor omfattning som möjligt använda det befintliga vägnätet. Objekt 5 omfattar byggnation av fri högersväng från Stenbocksvägen till Lennings väg vid cirkulationsplatsen Påljungshage.
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Projektet omfattar nyläggning av ledningar som ett förberedande arbete för kommande byggnationer kopplat till Nyköpings resecentrum. Projektet är indelat i ett antal olika etapper i syfte att möjliggöra en säker framdrift, inkoppling och rivning av befintligheter. Befintliga ledningar ska vara i drift och i funktion under hela byggtiden. Projektet omfattar även dimensionering samt installation av sänkbrunn för att möjliggöra arbeten utan påverkan på befintliga grundvattennivåer.
Nybyggnad av överföringsledning från Mariefreds reningsverk till Strängnäs reningsverk
Entreprenaden avser nya pumpstationer med reservkraft, ny spillvattenledning (markförlagd samt sjöförlagd), uppgradering av befintliga pumpstationer. Objektet är förlagt mellan Mariefreds reningsverk och Strängnäs reningsverk.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mariefred
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende utbyggnation av detaljplan Södra Årby etapp 2.
Nybyggnad av brandstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Södermanlands län
Dagaborg och Käxlevägen i Gnesta kommun. Jönåker, Nävekvarns IP, Lövsta och Övre Broby i Nyköpings kommun. Fabriksvägen och Västerleden i Trosa kommun. Omfattar totalt 13 busshållplatser. Hållplatserna är belägna längs vägarna 511, 219, 686, 687, 637, 676, 671, 53, 561, 566, 728, 900, 939, 958 samt 978.
Nytt område för båt- och hamnknuten verksamhet i Oxelösund
Område för båt- & hamnknuten verksamhet.
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Sandbacksberget, Näsbyholm, etapp 2 och 3
Objektet avser utförande av gator, gång- och cykelbanor, avskärande diken dagvatten inom detaljplan Östra Sandbacksberget, Härad. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA-ledningar och grundläggning för transformatorstation.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark, etapp 3
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan. Kommunens avsikt är att sälja tomtmark i området när det finns färdig infrastruktur på plats.
Utbyte/installation av lastoljebrännare vid panna 3, Idbäcksverket i Nyköping
Omfattar rivning av fyra (4) Lastoljebrännare och ersätta de med två (2) nya Lastoljebrännare inom produktionsanläggningen i Nyköping.
Nytt rundgångsspår vid Eskilstuna Logistikpark
Objektet avser en utförande entreprenad för ett rundgångsspår i Eskilstuna Logistikpark. Flytt av spår x6 samt förlängning av spåret och anläggning av en växel. Växeln ska vara lokalt omläggningsbar med elektriskt driv. Växeln ska bestyckas med växelvärme. Spår x6 ska elektrifieras med ny kontaktledning. Kanalisation ska byggas för att förlägga nya kablar i som krävs för uppdatering av anläggningen. Gångbana byggs utmed spåren.
Renovering av ledningsnät för vatten och avlopp i Katrineholm
Hjälmsätters Samfällighetsförening avser att renovera befintligt ledningsnät för dricksvatten och spillvatten vid Hjälmsätters fritidsområde i Katrineholms kommun.
Ombyggnad av VA vid Ostlänken i Nyköping, etapp 2
Entreprenaden avser förläggning av nya matarledningar för vatten på en sträcka av ca 220 m. Entreprenaden omfattar också ny ventilkammare vid Hemgården samt om- och nybyggnad av ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten inom området.
Nybyggnad av exploateringsområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
S1 pumpstation med tryckledningar till Ekeby ARV samt förnyelse av VA-ledningar i Rinmansgatan. EEM:s styrelse har beslutat att den befintliga spillvattenpumpstationen ska ersättas med en ny byggnad, nya pumpar samt nya ledningar in till pumpstationen och ny utgående ledning från pumpstationen till intagsledningen vid Ekeby ARV samt att VA-ledningar i Rinmansgatan ska förnyas.
Exploatering inför nytt verksamhetsområde Gunnarskäl i Eskilstuna
Planer för exploatering inför det nya verksamhetsområdet i Gunnarskäl norr om kombiterminalen.
Utbyte av panncentral i Ärla, Eskilstuna
Omfattar installation och driftsättning av en ny containerbyggd panncentral bestående av en komplett fastbränslepanna (1,5MW) med tillhörande bränsletransportörer samt bränslelager, en komplett oljepanna (2,5MW) med tillhörande oljesystem för inpumpning av olja från oljecistern, samt oljecistern.
Utbyggnad av gator, parkeringar mm vid Larslunda IP i Strängnäs
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor vid Larslunda IP Strängnäs. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, EL, och opto.
Riskanalys vid vägsträckor i Region Öst
För att utföra riskinventering av vägsträckor enligt riskanalys vald vägsträcka i Region Öst, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands samt Östergötlands län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Byggledare basunderhåll väg i Södermanlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Anläggning av gator, belysning och VA i Nyköping
Anläggning av gator, belysning samt flytt och rivning av VA-system.
Ombyggnad av utemiljö/markentreprenad i Eskilstuna
Hårdgjorda ytor, asfalt, gräs, plattläggning och gummiytor samt dragning av dagvatten och el kablage skall beräknas i upphandlingen. Behandlad tomtarea: ca 6200 m². Elarbeten kommer att ropas av på ramavtal.
Ny gc-väg inkl belysning längs Falkvägen i Eskilstuna
Objektet avser att bygga en cykelbana med tillhörande belysning och dagvatten.
Sanering av VA-ledningar i Vingåker
Avser sanering av VA-ledningar längs med Skolgatan i Vingåker och angränsade vägar.
Renovering av gasbrunnar samt ledningsdragning vid avfallsanläggning i Nyköping
Objektet avser renovering av befintliga gasbrunnar, utbyggnad av nya gasbrunnar för utvinning av deponigas, samt ledningsdragning, montering och flytt av reglerstation, fackla och kompressor vid Björshults avfallsanläggning i Nyköping.
Omtubning av tubvärmeväxlare till oljepanna 3 vid KVV i Eskilstuna
Avser omtubning av 1 st värmeväxlare av typ 211-110 x 61 tillv nr 80110, med 1450 tuber dim 19 x 1.5 x 6000 mm i stålsort P235GH. Leveransen gäller tillverkning, leverans, demontage, montage och förberedelse för provtryckning av tuber i värmeväxlarna.
Byte av högspänningsställverk vid skola i Katrineholm
Objektet avser byte av högspänningsställverk inklusive transformatorer och komplettering med intag för reservkraft samt anslutning av reservkraftverk.
Nybyggnad av GC-väg samt lekplats i Stenby, Eskilstuna
Omfattar byggnation av cirka 350 m ny gång- och cykelbana, anläggande av områdeslekplats samt terrängmodulering och ny gräsyta för lek.
Ombyggnad av utemiljö i Torshälla
Ny utemiljö ska anläggas. Hårdgjorda ytor, asfalt, gräs, plattläggning och gummiytor samt dragning av dagvatten och elkablage skall beräknas i upphandlingen.
Anläggande av dag- och lakvattendamm vid Idbäcken, Nyköping
Avser anläggning av en damm som återpumpar dag och lakvatten upp i flisen igen som absorberar föroreningarna, som då sedan förbränns på så vis hanteras. Tanken är en 250 m2 bassäng i hörnet dit vattnet naturligt tas sig i dag samt en pump som klarar förhållandena.
Utbyte av styrsystem till P3 Idbäcksverket i Nyköping
Vattenfall avser att byta ut befintligt styrsystem till panna 3 (P3) till ett nytt DCS-system ABB 800xA, det nya styrsystemet ska även integreras i överordnat system ABB 800xA som installerades 2018.
Ombyggnad av järnvägsbro över Mellösaån
Reparation av bottenplattorna och stenkistorna, justering av konernas ytbeklädnad, bättringsmålning, mindre reparationer på konsolerna för gångbryggan, rostskydd, ev byte av stålräcke. Bandel 494.
Nya GC-banor i Eskilstuna kommun
Avser breddning av befintlig gångbana till gång- och cykelbanor på två geografiskt olika platser i Eskilstuna kommun, samt upphöjning av en befintlig korsning. Objekt 1: GC Stadskällarbron – Brogatan mellan Eskilstunavägen och Stadskällarbron i Torshälla. Objekt 2: GC Odlarvägen – Odlarvägen mellan Sveavägen och Strimlusevägen i Eskilstuna. Objekt 3: Germundsgatan – Korsningen Gemundsgatan / Spångagatan i Torshälla.
Uppgradering av hissar vid HVC Värmeverket i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar projektering, leverans och installation av nytt material, samt renovering/anpassning av befintligt material för 2 st. befintliga hissar till fullt driftfärdig och godkänd hissanläggning inklusive rivning, demontering och borttransport av hissmateria
Nybyggnad av gc-väg i Nykvarn
Avser ny gc-väg inkl belysning.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan, paket 2
Ca 75 fastigheter i befintlig miljö. Vingåkers kommun.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan, paket 3
Ca 40 fastigheter i befintlig miljö. Katrineholms kommun.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan, paket 4
Ca 30 fastigheter i befintlig miljö. Flens kommun.
Resurskonsult avseende byggplatsuppföljning för arkeologiprojektet Ostlänken
Placering Solna, Nyköping eller Linköping. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Installation av UV-desinfektion på vattenverk i Eskilstuna
Syftet med UV-desinfektionen är att säkerställa tillräcklig mikrobiologisk barriärverkan. Avser två (2) kompletta UV-anläggningar bestående av UV-aggregat och nödvändig styr- och elutrustning samt mellanliggande kablage.
Upphandling av konsult för geodatastrategi, Katrineholms kommun
Katrineholms kommun direktupphandlar konsulthjälp för att ta fram en geodatastrategi. Syftet med geodatastrategin och tillhörande arbete är att öka Katrineholms kommuns användning och nytta av GIS samt att bereda väg för utveckling av kommunens geodata.
Reparation av sjösättningsramp i Skeppartorp, Eskilstuna
Omfattar reparation av befintlig sjösättningsramp där sprickbildning stoppas och stabiliseras med järnplåtar.
Upprustning av hiss vid Katrineholms station
Modernisering, byte av plåtdörrar till dörrar av glas, byte av hissknappar.
Byte av ridunderlag på utomhusridbana i Eskilstuna
Projektet avser byte av ridunderlag vid Vilsta ridskola. Den stora utomhusridbanan, 80x40 meter är som många andra ridbanor uppbyggd av flera lager; terrasslager, dränering, mellanlager och topplager. Topplagret är slitet och behöver bytas och i samband med det behövs dräneringens funktion ses över och där det behövs åtgärda.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).