Alla aktuella anläggningsprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund
Nybyggnad av två nya 130 kV-ledningar (BL51 & BL52) mellan Hedenlunda - Oxelösund.
Basunderhåll väg område Flen
Väglängd ca 983 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av lager & logistik i Strängnäs
Nybyggnad av lager & logistik. Hus 1: 20000 kvm botten 3000 kvm entrésol Hus 2: 40000 kvm botten 5000 kvm entrésol
Exploatering inför bostäder i Åkers Styckebruk, Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende utbyggnation av detaljplaneområde Råcksta 2:1 i Åkers Styckebruk.
Ny nätstation mm MT32 Stjärnholm, Vattenfall
A new switching station MT32 Stjärnholm.
Nybyggnad av lager & logistik i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad (lager och logistik).
Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, omisolering.
Nybyggnad av logistikanläggning i Eskilstuna
Logistic Contractor uppför en logistikanläggning på 36 000 kvm i Svista Logistikområde i Eskilstuna.
Utbyggnad av bilhall mm i Nyköping
Tillbyggnad av verkstad 500kvm, nytt däckhotell och utbyggnad av bilhall
Nybyggnation slambehandling/rötkammare Rosenholms ARV i Katrineholm
Upphandlingen omfattar att bygga om befintlig slambehandling/ rötkammare vid Rosenholms arv. Befintlig anläggning är gammal och sliten samtidigt som kapaciteten behöver öka. Målsättningen är att bygga en modern, driftsäker och arbetsmiljövänlig slambehandling/ rötkammare för att även kunna ta emot externslam (avvattnat) från Vingåker, Flen samt livsmedelsavfall och fett.
Nybyggnad av transformatorstation i Åker
Ny transformatorstation 400 kv 3 fack
Nybyggnad av reservoarbyggnad med tillhörande anordningar i Nyköping
En ny reservoar med två kamrar, med en sammanlagd reservoarvolym om 4500 m3, ska anläggas med tillhörande mätkammare för styr- och regleranordningar.
Utbyte av överbyggnad på Stallarholmsbron
Utbyte överbyggnad på öppningsbar bro i Stallarholmen. Då denna är enda vägen till ön så ska trafiken vara med hela tiden. Tillgänglig tid på site delas upp i två etapper 2022 okt till dec Halva bron. 2023 Jan till sista mars den andra halvan inkl färdigställande.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Projektet sträcker sig från Universitetsplatsen längs Hamngatan i västlig riktning. I projektet ingår VA arbeten, ny belysning samt ombyggnation av Hamngatan.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark, etapp 3
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan. Kommunens avsikt är att sälja tomtmark i området när det finns färdig infrastruktur på plats.
Nybyggnad av spolhall samt varmgarage i Strängnäs
Avser nybyggnad av en spolhall med vattenrening och ett uppvärmt garage. Total byggnadsarea ca 294 m2.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Eskilstuna
Drivmedelsanläggning, Grindsjön.
Utbyggnad av detaljplaneområde i Mariefred
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor i Mariefred, Södra skogen. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, EL, och opto.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende utbyggnation av detaljplanen Södra Stadsskogen etapp 1 i Strängnäs kommun.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping
Planer att ersätta passagen över järnvägen mellan Kråkbergsvägen och St Annegatan (idag en gångfålla) med en ny gång- och cykelväg längs med ån.
Anläggning av gator, belysning och VA i Nyköping
Anläggning av gator, belysning samt flytt och rivning av VA-system.
Ombyggnad av parker i Eskilstuna/Torshälla
Kanonhusholmen: Arbetena består i huvudsak av nya ytskikt innehållande GC-vägar, platsbyggd trappa, planteringsytor exklusive planteringar, belysning och diverse utrustning. Hellbergsparken etapp 2: Arbetena består i huvudsak av nya ytskikt innehållande GC-vägar, murar, trappor, räcken, planteringsytor exklusive planteringar, belysning och diverse utrustning.
Ny gc-väg inkl belysning längs Falkvägen i Eskilstuna
Objektet avser att bygga en cykelbana med tillhörande belysning och dagvatten.
Sanering av VA-ledningar i Vingåker
Avser sanering av VA-ledningar längs med Skolgatan i Vingåker och angränsade vägar.
Ombyggnad av VA vid Ostlänken i Nyköping
Entreprenaden avser förläggning av nya vattenledningar, tryckledning för spillvatten, tomrör för kanalisation samt en ny tryckstegringsstation inkl. markarbeten. Arbetena omfattar även korsning av järnväg.
Reparation av broar längs E4 vid Svärtaån
Reparation av två E4-broar över Svärtaån i höjd med Säby norr om Nyköping.
Utbyggnad av infrastruktur för villatomter i Gnesta
Entreprenaden omfattar utbyggnation av underjordisk infrastruktur, VA, el och fiber till 6 st nya tomter i Björnlunda, Gnesta kommun.
Utvändigt underhåll av kyrkogård i Nyköping
Renovering av stenmur och markanläggningsarbeten.
Nybyggnad av bensinstation i Eskilstuna
Nybyggnad av drivmedelsanläggning samt uppsättning av skyltar.
Upprustning av Björnlunda vattenverk i Gnesta
Nya råvattenpumpar, renovering råvattenbrunn.
Tillbyggnad av reningsverk i Trosa
Bygglov för nybyggnad gällande hus för ventilationsaggregat/kolfilter för Trosa reningsverk.
Rivning av drivmedelsstation i Tystberga, Nyköping
På den aktuella fastigheten finns en numera avvecklad drivmedelsstation inkluderande butikslokal, tvätthall och hall för fordonsservice.
Underhåll av pumpanläggningar på ytvägnät i Södermanlands län mfl
Pumpanläggningar på ytvägnät i Södermanlands, Östergötlands och Uppsala län.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).