Alla aktuella anläggningsprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Nybyggnad av biogasanläggning i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av biogasanläggning.
Nybyggnad av gasterminal i Oxelösunds hamn
Nybyggnad av gasterminal för flytande metan i Oxelösunds hamn.
Basunderhåll väg område Flen
Väglängd ca 983 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ny jordsorteringsanläggning och deponi i Eskilstuna
På jordsorteringsanläggningen ska man ta hand om och tvätta överskott av jordmassor från anläggningsarbeten och återvinna sand och makadam.
Utbyggnad av flygplats i Nyköping
Nytt ILS-system inkl. ljus och frekvenssändare.
Utbyggnad av solcellspark i Strängnäs
För lite mer än ett år sedan invigdes Sveriges största solcellspark utanför Strängnäs. De planerar att bygga ut solcellsparken. Den kommer att gå från 14 till 21 megawatt.
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Projektet omfattar nyläggning av ledningar som ett förberedande arbete för kommande byggnationer kopplat till Nyköpings resecentrum. Projektet är indelat i ett antal olika etapper i syfte att möjliggöra en säker framdrift, inkoppling och rivning av befintligheter. Befintliga ledningar ska vara i drift och i funktion under hela byggtiden. Projektet omfattar även dimensionering samt installation av sänkbrunn för att möjliggöra arbeten utan påverkan på befintliga grundvattennivåer.
Drift, underhåll samt reinvestering av vägbelysning i Södermanlands län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Reinvestering/förnyelse av rörnät i Eskilstuna
Projektet omfattar reinvestering (förnyelse) av ca 1000 m meter huvudledningar och ca 400 m servisledningar för dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Entreprenaden omfattar Markarbeten för VA-ledningar, Återställning vägar, GC banor, grönytor mm samt Åtgärder för trafik under byggnadstiden.
Exploatering av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Utbyggnad av bilhall mm i Nyköping
Tillbyggnad av verkstad 500kvm, nytt däckhotell och utbyggnad av bilhall
Underhållsbeläggning halvvarm samt avvattning i Södermanlands län
Beläggningsgrupp D25/2022 (huvuddel 1 för år 2022).
Utbyggnad av VA-ledningar i Malmköping
Objektet som upphandlingen avser består av anläggande av distributionsledningar för vatten- och avlopp i omvandlingsområde Fållökna och delar av Malmsjöberg. Objektet omfattar ca 5500 meter ledningssträckning samt ca 140 st servisanslutningar. Området ska anläggas med både självfall- och tryckledningar.
Underhållsbeläggning halvvarm samt avvattning i Södermanlands län
Beläggningsgrupp D22/2022-2024 (huvuddel 1 för år 2022, huvuddel 2 för år 2023 och huvuddel 3 för år 2024).
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Hammarby
Ombyggnad av fyrvägskors till cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassning av 2 busshållplatser.
Underhåll av järnvägstunnel i Strängnäs
Bandel 451, km 50+307 - km 53+222. Utförs under 3 års tid.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Byte av panelväggar och beläggning av tak vid Vestibul P3 på Idbäcksverket, Nyköping
Entreprenaden avser byte av panelväggar (tuber) samt beläggning av tak i område Vestibul på panna 3 inom produktionsanläggning Idbäcksverket i Nyköping.
Anläggande av vandringshinder i Trosaån
Projektetes syfte är att skapa fiskvägar för att underlätta vandring för fisk genom Trosaån. De platser som berörs är Trosa kvarn samt Husby kvarn och Nygårdsdammen i Vagnhärad.
Utbyggnad av gator/infrastruktur i Eskilstuna
Avser byggnation av cirka 350 meter ny gata upp till och med AG-lager, cirka 250 meter gång- och cykelbana, förläggning av VA EL och OPTO, beläggningsarbeten på driftvändplats samt en trafiksäkerhetsåtgärd på Ärlavägen.
Utbyggnad av gator och VA i Strängnäs
Objektet avser utförande av nya gator inom fastigheten Strängnäs 3:21 m.fl. Måsen. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, EL, opto och fjärrvärme.
Byte av rökgaskondenseringsanläggning vid KVV i Eskilstuna
Avser installation av ny rökgaskondenseringsanläggningen efter CFB.
Utveckling av infrastruktur vid flygplats i Eskilstuna
Eskilstuna avser att, få till stånd en infrastrukturell utveckling av Eskilstuna Flygplats med fokus på att kombinera flygtransporter med anslutande järnväg, vägnät, passagerartrafik och tunga godstransporter.
Utbyggnad av mottagningsstation i Eskilstuna
Eskilstuna Miljö och Energi söker en samarbetspartner som ska bygga ut ett befintligt 130 kV ställverk för två stycken nya 130/20kV transformatorer. Entreprenaden bedrivs enligt AB04. Transformatorerna ska ej levereras, utan tillhandahålls av beställaren. Transformatorerna levereras i början av december 2022. Entreprenören avropar övriga av beställaren tillhandahållna komponenter och samordnar leveranser och sidoentreprenader.
Nybyggnad av exploateringsområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Utbyte av vägbro i Vagnhärad
Stålbalkbro med träfarbana över järnväg.
Kulturminnesåtgärder i Södermanlands län
Renovering milstolpar, murning av fundament, markarbeten mm. Nyköping, Flen, Hallsberg och Arboga.
Renovering av kaj i Eskilstuna
Renovering av mur vid kaj.
Ombyggnad av bro över Eskilstunaån, Vilstabadet Eskilstuna
Ingående arbeten är rivning av beläggning, isolering, räcke och kantbalk. Ny kantbalk, nya grund- och ytavlopp, ny isolering, ny beläggning, nytt räcke, arbeten med konerna, betongreprationsarbeten och impregnering.
Sanering av VA-ledningar i Vingåker
Avser sanering av VA-ledningar längs med Skolgatan i Vingåker och angränsade vägar.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms, Flens och Vingåkers kommun
Objektet avser renovering av VA-ledningar på: Stationsplan, Lillgatan, Hagavägen/Flintbacken, Bie, Prinsgatan, Storgatan, Industrigatan och Djulögatan i Katrineholms Kommun, Olofsbergsvägen, Hälleforsnäs, Flens Kommun samt Engelbrektsgatan och Ängsgårdsvägen, Högsjö, Vingåkers Kommun.
Reparation av broar vid Hult och Strökärr
Betongreparationer och injektering.
Byte och installation av startoljebrännare till värmeverk i Nyköping
Anläggningen omfattar rivning av befintliga startoljebrännare inklusive brännarstyrningen och leverans och installation av nya startoljebrännare inklusive brännarstyrning.
Ny busstvätt samt reningsverk vid bussdepån i Strängnäs
Befintlig busstvätt ska uppdateras och ny komplett tvättanläggning ska installeras i och i anslutning till befintlig tvätthall.
Erfaren projektingenjör för Investering distrikt Öst/Stockholm
Placering Eskilstuna. Grunduppdrag 1,5 år + option 1 år.
Ombyggnad av parker i Eskilstuna/Torshälla
Kanonhusholmen: Arbetena består i huvudsak av nya ytskikt innehållande GC-vägar, platsbyggd trappa, planteringsytor exklusive planteringar, belysning och diverse utrustning. Hellbergsparken etapp 2: Arbetena består i huvudsak av nya ytskikt innehållande GC-vägar, murar, trappor, räcken, planteringsytor exklusive planteringar, belysning och diverse utrustning.
Utbyggnad av infrastruktur för villatomter i Gnesta
Entreprenaden omfattar utbyggnation av underjordisk infrastruktur, VA, el och fiber till 6 st nya tomter i Björnlunda, Gnesta kommun.
Utvändigt underhåll av brandstation i Eskilstuna
Ombyggnad av omklädningsrum på brandstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser samt nya gångvägar med belysning utmed hilding hjelmbergs väg.
Nybyggnad av belysningsmast i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser samt nya gångvägar med belysning utmed hilding hjelmbergs väg.
Nybyggnad av bensinstation i Eskilstuna
Nybyggnad av drivmedelsanläggning samt uppsättning av skyltar.
Underhåll av pumpanläggningar på ytvägnät i Södermanlands län mfl
Pumpanläggningar på ytvägnät i Södermanlands, Östergötlands och Uppsala län.
Inventering av sjögull i västra Mälaren, Eskilstuna kommun
Uppdraget avser inventering av sjögull i västra Mälaren.
Tillbyggnad av vattenverk i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av vattenverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).