Alla aktuella anläggningsprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation slambehandling/rötkammare Rosenholms ARV i Katrineholm
Upphandlingen omfattar att bygga om befintlig slambehandling/ rötkammare vid Rosenholms arv. Befintlig anläggning är gammal och sliten samtidigt som kapaciteten behöver öka. Målsättningen är att bygga en modern, driftsäker och arbetsmiljövänlig slambehandling/ rötkammare för att även kunna ta emot externslam (avvattnat) från Vingåker, Flen samt livsmedelsavfall och fett.
Ny- och ombyggnad av väg 57 mellan Gnesta-Järna
Cirkulationsplats, breddning till stigningsfält, breddning av väg, profiljustering av väg, anläggande av gång och cykelbanor. Sträckan är totalt ca 18 km längs väg 57 från Östra Storgatan i Gnesta till Rönnvägen i Järna.
Ombyggnad av väg 55 mellan Dunker-Björndammen
Ny mötesfri 2+1 väg, 4,5 km lång sträcka varav 3,2 km i nysträckning och 1,3 km ombyggnad av befintlig väg. Breddning till 13 m. Säkrare anslutningar och korsningar, viltstängsel och faunapassager. Nya busshållplatser,nya ersättnings- och parallellvägar anläggs. Brobyggnader.
Ombyggnad av Östra infarten i Nyköping
Cirkulationsplats Ekensberg byggs om och blir tvåfilig, vägen byggs om till 2+2 körfält mellan cirkulationsplats Ekensberg och trafikplats 134 Påljungshage, avfarten vid trafikplats 134 byggs om till en så kallad droppformslösning mot Lennings väg. En gång- och cykeltunnel under avfartsrampen (för gång- och cykelvägen utmed Lennings väg) ingår också.
Ny kombiterminal i Gunnarskäl, Eskilstuna
Syftet med förstudien är att få fram underlag för kommunstyrelsens vägvalsbeslut i kombiterminalfrågan senast augusti-september 2023.
Ombyggnad av fällningsbyggnad vid Brandholmen ARV i Nyköping
Ombyggnation av fällningsbyggnaden på Brandholmens ARV i Nyköping. Renoveringen omfattar byggnaden, processdelen, samt samtliga installationer. Entreprenaden omfattar projektering och uppförande av bygg- och installationsdelar samt ombyggnation process- och maskinanläggning I entreprenaden ingår även viss rivning av befintliga byggnadsdelar, installationer mm.
Vägmarkeringar inom Södermanlands län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Montering av ledverk på Kvicksundsbron
Ledverk samt påseglingsskydd i betong för broarna i Kvicksund. Stål- och betongarbeten samt rivning av äldre anläggningskonstruktioner. Klaffbroar.
Sanering av förorenad mark vid Skavsta flygplats
Sanering av PFAS-förorenad mark. Saneringen omfattar planering, schaktarbeten och transport till mottagande anläggning samt återställande av marken.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 56 mellan Hällbybrunn-Gröndal
Anläggande av gång- och cykelväg, 2,7 km. Utförande av enfilig cirkulationsplats inkl. anpassning av avfartsramp till E20 samt anslutningsvägar.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Projektet ligger i stadsmiljö och sträcker sig längs Tullgatan från Rademarchergatan fram till Nygatan och delar av Nygatan samt Rademarchergatan. I projektet ingår VA arbeten, byggnation av ny cirkulationsplats, ny belysning med mera.
Nya brunnar/Ny råvattenledning i Forssjö, Katrineholm
Inom Forssjöåsens vattenskyddsområde har nyligen två grundvattenbrunnar borrats. Dessa två grundvattenbrunnar ska förses med pumpstationer inklusive grundläggning och överbyggnader. Ny råvattenledning ska förläggas mellan grundvattenpumpstationerna och vattenverket i Forssjö. Totalt ca 3200 m VA-ledning, mestadels dimension 500 PE.
Exploatering av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Exploatering för handel i Stenbro
Påljungshage fortsätter att förberedas för mer handel, service och lättare industri som ett led i den långsikta planen för utveckling av området. Ytan blir totalt 100 000 kvm.
Ombyggnad av cirkulationsplatser mm i Nyköping
Nyköpings kommun avser att bygga om två (2) cirkulationsplatser till ljusreglerade korsningar samt tillgänglighetsanpassa två (2) busshållplatser. Utförandet kommer att genomföras i fyra etapper där varje del upphandlas separat. Objektet är beläget på Repslagaregatan och berör korsningen Brunnsgatan-Repslagaregatan samt Hospitalsgatan-Repslagaregatan. Busshållplatserna är belägna mellan korsningarna.
Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta
Avser anläggning av en ny asfalterad start- och landningsbana för flygplan med taxibana. Med ungefärlig längd 720 m, bredd 18 m. Taxibana 500 m.
Renovering av funktion i marin miljö, Fortifikationsverket
Avser renovering av funktion i marin miljö. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Ombyggnad av torg i Eskilstuna
Projektet består i att bygga en ca 3500 m2 stor torgyta inklusive belysning, Va-arbeten samt utsmyckning. Ingående arbeten är schaktarbeten, VA-arbeten, nya överbyggnader, lättfyllning, beläggning av smågatsten, storgatsten, marktegel, betongmarkplattor, kantsten, belysnings-el, sättning av fundament, betongarbeten, växtbäddar, planteringar och montering av tillhandahållna konstskulpturer i glasfiber mm.
Nybyggnad av maskinhall i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Utbyte av överbyggnad på vägbro i Bolverstorp
Utbyte av broöverbyggnad, lager och anslutande räcken. Bortrivning av befintlig bro. Betongreparationer. Bandel 414. 1-spanns balkbro i stål med en betongplatta som har en spännvidd på 16,5 m. Total konstruktionslängd 17 m. Bron ligger på enskild väg och går över 2 spår, Västra stambanan, som är elektrifierade.
Om- och nybyggnad av gator och GC-vägar mm i Arnö, Nyköping
Avser ombyggnation av gata och GC i korsningen Bilvägen-Rattvägen, byggnation av Karossvägen inklusive GC-väg och vändplats samt byggnation av dagvattenanläggning i natur/dike i områdets södra del enligt dagvattenutredning.
Nybyggnad av spolhall samt varmgarage i Strängnäs
Avser nybyggnad av en spolhall med vattenrening och ett uppvärmt garage. Total byggnadsarea ca 294 m2.
Tillbyggnad av bensinstation i Eskilstuna
Tillbyggnad av drivmedelsanläggning/butik.
Ombyggnad av va-ledning i Strängnäs
Anmälan för installation av vatten och avlopp.
Utbyte av belysning vid Fristadstorget i Eskilstuna
Objektet innebär att befintliga armaturer ska ersättas med nya moderna LED-armaturer samt inkoppling, kabeldragning, riktningsjustering och grundläggande programmering till kommunens styrsystem vid Fristadstorget i Eskilstuna.
Nybyggnad av GC-väg samt lekplats i Stenby, Eskilstuna
Omfattar byggnation av cirka 350 m ny gång- och cykelbana, anläggande av områdeslekplats samt terrängmodulering och ny gräsyta för lek.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Flen
Tryckstegringsstationen i Ladugölet förser vattentornet i Hälleforsnäs dricksvatten från vattentornet i Flen via befintlig överföringsledning. Befintlig tryckstegringsstation vid Ladugölet ska ersättas med en ny tryckstegringsstation i en ny byggnad i direkt anslutning till den befintliga tryckstegringsstationen. Befintlig tryckstegringsstation ska demonteras och byggnaden ska rivas.
Ombyggnad av gata och ledningar i Malmköping
Flens kommun har för avsikt att färdigställa den sista delen av Landsvägsgatan, ombyggnation av gata och sidoytor. I samband med det förnyar Sörmland Vatten och Avfall AB ledningsnätet. Objektet avser ombyggnad av gator, trottoarer, belysning och VA-ledningar. Entreprenaden genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Flens kommun och Sörmland Vatten och Avfall AB.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Smedjegatan ska byggs om till ett gång- och cykelstråk, med gata i nollnivå, nya planteringsytor och förbättrad belysning. Ingående arbeten är tillfälliga trafikanordningar, demontering/rivning av kantstenar och plattor, fräsning/rivning beläggningar, schaktarbeten, vakuumschakt, kabelförläggning, nya belysningsfundament, grusöverbyggnad, beläggningsarbeten, plattläggning, planteringsgropar, höj- och sänkbar pollare, smidesarbete för räcke, installation av belysningsstolpar och armaturer.
Panelbyte i övre delen av CFB pannan vid Kraftvärmeverket i Eskilstuna.
Avser panelbyte i övre delen av CFB pannan i Eskilstuna. Byta ut delar av front och bakvägg i raka väggar (ca 2x18 m2). Passande paneler monteras enligt befintlig konstruktion och mått.
Förnyelse av vatten- och avloppsledningar på Gärdesgatan, Katrineholm
Arbetet avser: - Installera dagvattenledning i gatan. Leder bort vatten från regn och snösmältning. - Byta ut gamla vatten- och avloppsledningar i gatan. - Byta ut kopplingar in till fastighetsgräns.
Beläggningsarbeten på GC-väg i Katrineholm
Väg 56, asfaltering av GC-bana.
Delprojektledare projektering signal till program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år. Stationeringsort Nyköping.
Biträdande projektledare till projektlkontor VO Underhåll
Placeringsort är Trafikverkets kontor i Eskilstuna, Solna, Uppsala, Gävle eller Borlänge.
Anläggande av vägräcke i Eskilstuna
Avser anläggande av totalt ca 350 meter vägräcke inklusive 4 stycken förankrade ändavslut, fördelat på två sträckor på varsin sida om vägen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).