Alla aktuella anläggningsprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (35)
Flen (2)
Gnesta (4)
Nyköping (32)
Trosa (7)
Vingåker (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
Uppförande av vindkraftverk samt transformatorstation.
Basunderhåll järnvägsanläggning Västra- och Södra Stambanan
Basunderhåll av järnvägsanläggning Västra-, Södra Stambanan, VSSB, (Hallsberg)-(Gnesta), (Järna)-(Åby), Katrineholm-(Åby) samt (Flens Övre)- Oxelösund. Ca 645 km spår och 241 spårväxlar.
Basunderhåll väg område Nyköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1111 km varav grusväg ca 133 km.
Ombyggnad av väg 57 mellan Gnesta-Järna
Cirkulationsplats, breddning till stigningsfält, breddning av väg, profiljustering av väg, anläggande av gång och cykelbanor. Sträckan är totalt ca 18 km längs väg 57 från Östra Storgatan i Gnesta till Rönnvägen i Järna.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Nybyggnad av biogasanläggning i Eskilstuna
Vid Lilla Nyby avfallsanläggning.
Nybyggnad av våtsiktsanläggning i Eskilstuna
EEM intend to build a Wet processing plant for sorting and re-using excess shaft masses from construction and excavation work. The wet processing plant will not be handling any hazardous waste. The wet processing plant shall be capable of handling 250 tons per hour. The incoming shaft masses are to be split up into at least five different fractions. The wet processing plant must be able to adjust to different fractions depending on the needs of EEM.
Underhållsbeläggning värme i Södermanlands län
Grupp D30 2021-2023 inom Södermanlands län (D). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Nytt event/exploområde i Strängäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett event-/expoområde med nya byggrätter och solcellsanläggningar.
Utbyggnad av VA-ledningssystem i Eskilstuna
Avser nybyggnation av allmänt VA-ledningssystem med PE-rör för trycksatta ledningar samt PVC-rör för självfallsledningar inom Grundby Kullerstasand till cirka 100 fastigheter. Entreprenaden omfattar nyförläggning av ledningar för vatten/avlopp, opto och el, 4 st nya spillvattenpumpstationer samt 5 st nya transformatorstationer.
Utbyggnad av VA-ledningar i Hyndevad, Eskilstuna
Avser nybyggnation av allmänt VA-ledningssystem med PE-rör för trycksatta ledningar samt svetsade PP-rör för självfallsledningar inom områdena: 1 - Sandbankarna, 2 - Hyndevadstrand, 3 - Närsjö, 4 - Dalhagen, 5 - Sandhem och 6 - Borsökna. Totalt ska cirka 350 fastigheter få förbindelsepunkt för allmänt VA.
Ny långskärm i Gnesta
Bullerskyddsarbetet innefattar, förutom spårnära åtgärder, även fasadnära åtgärder i form av fönster, dörrar, ventiler och isolering.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 899 i Eskilstuna
Ombyggnad av väg 899 mellan E20 och järnvägen vid Kjularakan.
Tillbyggnad av uterink i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av hall ovan en befintlig ute rink. Överbyggnaden utgör väggar och tak samt tillhörande installationer och invändiga samt utvändiga nödvändiga arbeten.
Breddning av väg i Trosa
Breddning av befintliga vägar 787 samt 786. Längst sträckan kommer nya busshållplatser att byggas bl a 3 st timglashållplatser. Även en ny cykelbana kommer på del av sträckan att byggas.
Solcellsanläggning vid soptipp i Eskilstuna kommun
ESEM planerar att bygga en elproduktionsanläggning av solceller (solcellspark) med en effekt på 2 MW i syfte att producera förnyelsebar energi till kommunens invånare och EEM:s kunder. Solcellsparken ska byggas på den sluttäckta deponi som finns belägen vid återvinningsanläggningen Lilla Nyby i Eskilstuna.
Exploatering inför nybyggnad av bostäder vid Bråviken, Nyköping
Exploatering inför nybyggnad av enbostadshus.
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Sandbacksberget, Näsbyholm
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor i Östra Sandbacksberget i Härad. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, pumpstation, EL och opto.
Spårväxelbyte i Skebokvarn
Spårväxelbyte 132a, 132b, 134a, 134b och 136a samt rälsbyte. Driftplats Skebokvarn, bandel 414, 102+499 km – 103+625 km. Utförs i 2 etapper under 2020 respektive 2021. Totalt byte av ca 2 km spår och 5 växlar.
Byte av ställverk i station MT15, Oxelösund
Avser utbyte av befintligt 10 kV i station MT15.
Renovering av kaj i Eskilstuna
Arbetena omfattas i huvudsak av ombyggnation av befintlig strandskoning där befintliga granitstenar ska återanvändas samt byggnation av två nya parkbroar i stål med träfarbana. Ingående arbeten är bland annat demontering av granitmur, rivning gammal pålplatta, schakt, schakt i vatten, spontning, pålning, formsättning, gjutning under vatten, gjutning ovan vatten, utläggning av erosionsskydd, markarbeten, smidesarbeten, el-arbeten, parkutrustning mm.
Ny industrigata, VA och belysning i Arnö, Nyköping
Avser nybyggnation av industrigata ca 450 m, ny förläggning av VA och belysning samt planering av tomter
Exploatering inför flerbostadshus i Eskilstuna
Exploatering inför bebyggelse.
Exploatering för nya bostäder, Östra stadsskogen i Strängnäs
Strängnäs 3:1 m.fl. Bostäder på: 1332047.
Nybyggnad av cirkulationsplats samt gc-väg i Eskilstuna
Projektet består i att bygga en ny cirkulationsplats i korsningen Strängnäsvägen/Kjulavägen med tillhörande gc-väg.
Utbyggnad av GC-väg i Trosa
Objektet avser nybyggnad av totalt ca 2000 meter ny gång- och cykelväg utmed Edanövägen och del av Rävuddsvägen, med tillhörande belysning och dagvattensystem. Gång- och cykelbanan är indelad i tre etapper.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Entreprenader avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Skogstorp, Eskilstuna
Avser markarbeten för kvartersmark. Omfattar även schakt- och fyllningsarbeten, ledningsarbeten och finplaneringsarbeten.
Fiberarbeten och tomtschakter i byggsektor 1-3, Österrekarne
Objektet avser fiberarbeten samt tomtschakter i Österrekarne, byggsektor 1-3 och är ett av fyra uppdrag inom regionen. De övriga tre projekten läggs ut parallellt, och benämns: Byggsektor 1 - Schakt och förläggning i Österrekarne Väst, Byggsektor 2 - Schakt och förläggning i Österrekarne Mitt samt Byggsektor 3 -Schakt och förläggning i Österrekarne Öst
Utförande av schakt- och rörförläggning i Österrekarne Mitt, Byggsektor 2
Objektet avser schakt och förläggning i Österrekarne Mitt, byggsektor 2 och är ett av fyra uppdrag inom regionen. De övriga tre projekten läggs ut parallellt, och benämns: Byggsektor 1 - Schakt och förläggning i Österrekarne Väst, Byggsektor 3 -Schakt och förläggning i Österrekarne Öst samt Fiberarbeten och Tomtschakter byggsektor 1-3 Österrekarne.
Utförande av schakt- och rörförläggning i Österrekarne Väst, Byggsektor 1
Objektet avser schakt och förläggning i Österrekarne väst, byggsektor 1 och är ett av fyra uppdrag inom regionen. De övriga tre projekten läggs ut parallellt, och benämns: Byggsektor 2 - Schakt och förläggning i Österrekarne Mitt, Byggsektor 3 -Schakt och förläggning i Österrekarne Öst samt Fiberarbeten och Tomtschakter byggsektor 1-3 Österrekarne.
Utförande av schakt- och rörförläggning i Österrekarne Öst, Byggsektor 3
Objektet avser schakt och förläggning i Österrekarne Öst, byggsektor 3 och är ett av fyra uppdrag inom regionen. De övriga tre projekten läggs ut parallellt, och benämns: Byggsektor 2 - Schakt och förläggning i Österrekarne Mitt, Byggsektor 1 -Schakt och förläggning i Österrekarne Väst samt Fiberarbeten och Tomtschakter byggsektor 1-3 Österrekarne.
Exploatering för bostäder samt utökning av förskola i Eskilstuna
Husby-Vreta 1:75 är en nyligen lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör varierande byggnationer på en tidigare fritids- /skogsyta. I entreprenaden ingår att bygga cirka 1km gata upp till och med AG-lagret inklusive förläggning av VA, EL och Stadsnät. Angränsande grundläggnings-entreprenad för bostäder kommer att pågå samtidigt, för att husbyggarna ska få tillgänglighet och kunna starta sina grundläggningsarbeten finns i entreprenaden en deltid för färdigställande av Gata 2.
Sanering av VA-ledningar i Vingåker
Avser sanering av VA-ledningar längs med Skolgatan i Vingåker och angränsade vägar.
Underhållsbeläggning varm i Södermanlands län
Huvuddel 1 ska vara klart 2021-11-15, huvuddel 2 2022-11-15. Beläggningsgrupp D51.
Reparation av broar vid Hult och Strökärr
Betongreparationer och injektering.
Ny våtmark i Katrineholm
Planer finns för ny våtmark vid Mejeridiket ut i sjön Näsnaren för att bygga bort ett utloppsdike, utforma ett rekreationsområde och klimatanpassa.
Rening av RG-kondensat panna 2 vid kraftvärmeverk i Katrineholm
Upphandlingen avser komplettering till befintlig reningsanläggning av kondensat från panna 2 med selektiva jonbytare eller alternativa lösningar för avskiljning av tungmetaller. Leveransen omfattar konstruktion, material, tillverkning, transport, igångkörning, intrimning, dokumentation, utbildning och provdrift till en komplett färdig anläggning.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms kommun
Objektet avser renovering av VA-ledningar på Lovisebergsgatan - Ekbacken samt Hagsjö, Björkvik.
Utveckling av hamnområde i Eskilstuna
Arbetet kommer att ske etappvis. I etapp ett ska Hamnkajen rustas upp för att skapa en mer trivsam och välkomnande miljö för boende och besökare. Sittplatser bjuder in till vistelse, avkoppling och umgänge. Ny växtlighet och belysning tillförs. Första etappen, Hamnkajen startar 2021. Etapp två, Strandpromenaden/åstråket planeras att starta under 2022. För att möjliggöra en ny bro och några av de andra planerade insatserna för hamnens utveckling, så behöver den nuvarande detaljplanen ändras. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan startar under 2021.
Renovering av idrottsplats i Oxelösund
Planer för en ny mobil läktare samt att läktaren vid konstgräsplanen ska renoveras och tillgänglighetsanpassas. Även entrén till idrottsplatsen får ett lyft, då befintlig entré rivs och ersätts med grindar.
Trimning av trafikplats Hållet längs E4 i Nyköping
Kapacitetsåtgärder, två genomgående körfält längs med Brunnsgatan och genom en del av cirkulationsplatsen.
Reparation av bro över järnvägen i Folkesta
Bro över järnvägsspår. Betongreparationer.
Reparation av Hamnbron i Oxelösund
Bro över järnvägsspår. Breddning mittrefug, betongreparationer under bron, reparation av räcken.
Ny kontrollutrustning för ångturbin T8 vid Idbäcksverket, Nyköping
Avser utbyte av befintligt styrsystem, ABB SattLine/AC160, samt modernisering av övrig kontrollutrustning för ångturbin T8 Idbäcksverket.
Ny gång- och cykelväg i Trosa
Befintlig trottoar utmed Gnestavägen mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg breddas och uppdateras till en gång- och cykelväg samt förnyad beläggning på Gnestavägens körbana mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg.
Projektingenjör till enheten teknik, miljö och fastighet inom program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Åtgärder gällande oexploderad ammunition (OXA) på fastighet i Strängnäs
På beskrivet arbetsområde ska praktisk verifiering (dataloggning) av oexploderad ammunition (OXA) genomföras. (Del 1) med option för ammunitionsröjning. (Del 2).
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkering (laddningsplatser samt parkering för tung trafik).
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av ytterligare parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t150.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t159.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t602.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t658.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t660 intill befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t661 intill befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t662 intill befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation vid befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mast.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av staket i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om rivningslov och marklov för uppfyllnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för att lägga till en parkeringsplats ansgar 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser strängnäs 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för transformatorstation härads-kyrkby 6:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov nyby transformatorstation, stora sundby 4:3.
Nybyggnad av plank i Trosa
Bygglov plank/staket.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov p-platser blå bandet 10.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för exploatering stora sundby 4:3.
Nybyggnad av mur i Eskilstuna
Marklov för fyllning samt uppförande av stödmur.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning/schakting.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
marklov för ändring av marknivå gorsinge 1:20.
Nybyggnad av mast i Gnesta
Nybyggnad av mast.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Uppförande av brygga.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Eskilstuna
Uppförande av en utomhus padelbana.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Uppförande av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.