Alla aktuella anläggningsprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (30)
Flen (4)
Gnesta (3)
Nyköping (24)
Trosa (9)
Vingåker (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Långsjön-Sillekrog
Ca 13 km varav mer än hälften i tunnel eller på bro, markarbeten och BEST. Den längsta tunneln blir cirka fyra kilometer lång och passerar under Tullgarns naturområde. Den längsta bron blir cirka 1,7 kilometer och går över kulturmiljöområdet Trosaåns dalgång. Nytt resecentrum i Vagnhärad.
Utbyggnad till dubbelspår i Nyköping
Ca 10 km, markarbeten, bro och BEST. Bibana som kopplar ihop Nyköpings resecentrum och Skavsta resecentrum med den nya stambanan.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Skavsta-Stavsjö
Markarbeten, broar, tunnlar och fixerat spår. Ca 22 km lång sträcka.
Nybyggnad av biogasanläggning i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av biogasanläggning.
Basunderhåll väg område Nyköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1111 km varav grusväg ca 133 km.
Nybyggnad av förbigångsspår i Katrineholm
Utbyggnad av två förbigångsspår öster om Katrineholm C, totalt ca 2200 meter. Ca 1 km serviceväg på ömse sidor spåren ingår.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Ombyggnad av väg Infart västra Trosa
Förbättrad vägförbindelse mellan området kring väg 782/Västerljungsvägen och väg 218/Ådavägen. Flerfältsväg ca 2 km, ca 1 km gc-väg, en mindre bro över Trosaån ingår.
Nybyggnad av förbigångsspår vid Högsjö västra
Två nya mötesspår. Ca 2200 meter spår (mark, spår, el, tele och signal) samt anläggande av ca 1 km anslutningsväg på vardera sidan.
Ny jordsorteringsanläggning och deponi i Eskilstuna
På jordsorteringsanläggningen ska man ta hand om och tvätta överskott av jordmassor från anläggningsarbeten och återvinna sand och makadam.
Nybyggnad av kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund
Nybyggnad av två nya 130 kV-ledningar.
Nybyggnad av biogasanläggning i Eskilstuna
Vid Lilla Nyby avfallsanläggning.
Nybyggnad av våtsiktsanläggning i Eskilstuna
EEM intend to build a Wet processing plant for sorting and re-using excess shaft masses from construction and excavation work. The wet processing plant will not be handling any hazardous waste. The wet processing plant shall be capable of handling 250 tons per hour. The incoming shaft masses are to be split up into at least five different fractions. The wet processing plant must be able to adjust to different fractions depending on the needs of EEM.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mariefred
Exploatering för nytt bostadsområde.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Skogstorp, Eskilstuna
Objektet avser kvartersmark med bebyggelse. I entreprenaden ingår projektering, schakt- och fyllningsarbeten, ledningsarbeten och finplaneringsarbeten. Behandlad markarea: ca 26 000 m² UMA.
Nybyggnad av gc-väg mellan Hällbybrunn-Kvicksund
Är uppdelat i 2 vägplaner; Norra Tumbo-Kvicksund (1,6 km) samt Trafikplats Gröndal-Hällbybrunn (2,7 km).
Nybyggnad av transformatorstation i Åker
Ny transformatorstation 400 kv 3 fack
Utbyggnad av VA-ledningssystem i Eskilstuna
Avser nybyggnation av allmänt VA-ledningssystem med PE-rör för trycksatta ledningar samt PVC-rör för självfallsledningar inom Grundby Kullerstasand till cirka 100 fastigheter. Entreprenaden omfattar nyförläggning av ledningar för vatten/avlopp, opto och el, 4 st nya spillvattenpumpstationer samt 5 st nya transformatorstationer.
Utbyggnad av VA-ledningar i Hyndevad, Eskilstuna
Avser nybyggnation av allmänt VA-ledningssystem med PE-rör för trycksatta ledningar samt svetsade PP-rör för självfallsledningar inom områdena: 1 - Sandbankarna, 2 - Hyndevadstrand, 3 - Närsjö, 4 - Dalhagen, 5 - Sandhem och 6 - Borsökna. Totalt ska cirka 350 fastigheter få förbindelsepunkt för allmänt VA.
Solcellsanläggning vid soptipp i Eskilstuna kommun
ESEM planerar att bygga en elproduktionsanläggning av solceller (solcellspark) med en effekt på 2 MW i syfte att producera förnyelsebar energi till kommunens invånare och EEM:s kunder. Solcellsparken ska byggas på den sluttäckta deponi som finns belägen vid återvinningsanläggningen Lilla Nyby i Eskilstuna.
Exploatering inför nybyggnad av bostäder vid Bråviken, Nyköping
Exploatering inför nybyggnad av enbostadshus.
Förstudie för Larslunda IP i Strängnäs
Strängnäs kommun avser teckna ramavtal omfattande genomförande av en förstudie i samband med ett större utvecklingsprojekt. Projektet har till syfte att utveckla Larslunda IP till hela Strängnäs kommuns sportcentrum. Upphandlingen avser ett team av konsulter som ska vara beställarens samarbetspartner och stöd i processen och som i första hand ska ansvara för projektledning av en förstudie.
Spårväxelbyte i Skebokvarn
Spårväxelbyte 132a, 132b, 134a, 134b och 136a samt rälsbyte. Driftplats Skebokvarn, bandel 414, 102+499 km – 103+625 km. Utförs i 2 etapper under 2020 respektive 2021. Totalt byte av ca 2 km spår och 5 växlar.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Förnyelse av dricksvattenledningar mellan Väderbrunn - Minninge, Nyköping
Avser anläggning av 2 st huvudvattenledningar och tillhörande anläggningar mellan Väderbrunn ventilkammare och Minninge.
Utveckling av verksamhetsområde i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att flytta Vasavallens idrottsplats till Larslundaområdet. Planen avser att skapa förutsättningar för ett nytt teknikcenter som bidrar till en modern stadsdel och en attraktiv entré till Strängnäs stad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Ny industrigata, VA och belysning i Arnö, Nyköping
Avser nybyggnation av industrigata ca 450 m, ny förläggning av VA och belysning samt planering av tomter.
Utbyggnad av mottagningsstation i Eskilstuna
Eskilstuna Miljö och Energi söker en samarbetspartner som ska bygga ut ett befintligt 130 kV ställverk för två stycken nya 130/20kV transformatorer. Entreprenaden bedrivs enligt AB04. Transformatorerna ska ej levereras, utan tillhandahålls av beställaren. Transformatorerna levereras i början av december 2022. Entreprenören avropar övriga av beställaren tillhandahållna komponenter och samordnar leveranser och sidoentreprenader.
Utbyggnad av VA-ledningar i Malmköping
Objektet som upphandlingen avser består av anläggande av distributionsledningar för vatten- och avlopp i omvandlingsområde Fållökna och delar av Malmsjöberg. Objektet omfattar ca 5500 meter ledningssträckning, en pumpstation samt ca 140 st servisanslutningar. Området ska anläggas med både självfall- och tryckledningar.
Utbyggnad av GC-väg i Trosa
Objektet avser nybyggnad av totalt ca 2000 meter ny gång- och cykelväg utmed Edanövägen och del av Rävuddsvägen, med tillhörande belysning och dagvattensystem. Gång- och cykelbanan är indelad i tre etapper.
Utbyggnad av verksamhetsområde i Strängnäs
Objektet avser utförande av nya gator inom fastigheten Eldsund 6:16. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, pumpstation, EL och opto.
Projektingenjör till enheten teknik, miljö och fastighet inom program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Exploatering för villatomter i Eskilstuna
Projektet är en utbyggnad av en gammal byggnadsplan från 1954 och i detta projekt ska gata och övrig försörjning för 8 villatomter anordnas.
Förstärkning av bro över Nyköpingsån vid Harg
Spännarmerad balkbro av betong. BK4.
Ny våtmark i Katrineholm
Planer finns för ny våtmark vid Mejeridiket ut i sjön Näsnaren för att bygga bort ett utloppsdike, utforma ett rekreationsområde och klimatanpassa.
Kollektivtrafikåtgärder i Södermanlands län 2023
Löta och Vadsbro i Flens kommun. Husbygård och Lästringe Trafikplats i Nyköpings kommun. Baggetorp, Hacksta vägskäl och Viala gata i Vingåkers kommun.
Nybyggnad/renovering av bro längs väg 556 vid Fäboda
Bro över järnvägen mot Fäboda, söder om Strångsjö.
Kollektivtrafikåtgärder i Södermanlands län 2022
Korsbackavägen, Dagaborg och Käxlevägen i Gnesta kommun. Sjösa, Jönåker, Nävekvarns IP, Lövsta och Övre Broby i Nyköpings kommun. Fabriksvägen och Västerleden i Trosa kommun.
Kollektivtrafikåtgärder i Södermanlands län 2024
Kvicksund, Hållsta, Prästgårdsvägen, Kjula kiosk och Kjula kiosk Kyrkvägen i Eskilstuna kommun. Gjutaren, Mellösa och Strömsborgsvägen i Flens kommun. Bie, Idrottsvägen, Sköldinge och Virå i Katrineholms kommun. Mariefredsskolan i Strängnäs kommun. Högsjö, Bruksvägen och Hacksta vägskäl i Vingåkers kommun.
Utveckling av hamnområde i Eskilstuna
Arbetet kommer att ske etappvis. I etapp ett ska Hamnkajen rustas upp för att skapa en mer trivsam och välkomnande miljö för boende och besökare. Sittplatser bjuder in till vistelse, avkoppling och umgänge. Ny växtlighet och belysning tillförs. Första etappen, Hamnkajen startar 2021. Etapp två, Strandpromenaden/åstråket planeras att starta inom kort. För att möjliggöra en ny bro och några av de andra planerade insatserna för hamnens utveckling, så behöver den nuvarande detaljplanen ändras.
Reparation av bro i Torshälla
Objektet avser arbeten på bro 4-134-1 över Eskilstuna nedre kanal, Brogatan i Torshälla. Ingående arbeten är betongreprationer, utbyte av övergångskonstruktion, utbyte av syll och slitplan mm.
Utbyte av konstgräs på befintlig fotbollsplan i Trosa
Utbyte av befintligt konstgräs inkl sviktpad för fotboll.
Ny gång- och cykelväg i Trosa
Befintlig trottoar utmed Gnestavägen mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg breddas och uppdateras till en gång- och cykelväg samt förnyad beläggning på Gnestavägens körbana mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg.
Ny belysning längs gc-väg i Björnlunda
Ca 2000 meter lång sträcka.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Trosa
Bygglov multiarena och cykeltak.
Nybyggnad av plank i Trosa
Bygglov mur/plank/staket.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning/schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Gnesta
Marklov för schaktning för att ändra marknivå.
Nybyggnad av mur i Oxelösund
Marklov för stödmur vid Ramdalens IP.
Nybyggnad av nätstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kopplingsstation hks8038, Ansökan om bygglov för nybyggnad av kopplingsstation hks8021 samt rivning av befintlig station Sköldinge-valla 16:1,Fyrö 1:9.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av brygga i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ombyggnad av brygga.
Nybyggnad av väg i Nyköping
Ansökan om marklov för anläggande av väg.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för schaktning.
Nybyggnad av staket i Katrineholm
Ansökan om marklov för ändring av marknivån inför borttag av jordvallen och uppsättning av staket.
Ombyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkering t o m 2026-09-27.
Underhåll av väg i Eskilstuna
Asfaltering av väg till Lilla Nyby.
Invändig renovering i vattentorn i Katrineholm
Renovering av invändig trappa.
Ny vattenlek till Sveaparken i Katrineholm
Avser ny vattenlek till Sveaparken.
Markarbeten vid flerbostadshus i Katrineholm
Planering av trädgård, markarbeten och mur m.m.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.