Alla aktuella anläggningsprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (19)
Flen (6)
Gnesta (6)
Nyköping (27)
Trosa (3)
Vingåker (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
Uppförande av vindkraftverk samt transformatorstation.
Basunderhåll järnvägsanläggning Västra- och Södra Stambanan
Basunderhåll av järnvägsanläggning Västra-, Södra Stambanan, VSSB, (Hallsberg)-(Gnesta), (Järna)-(Åby), Katrineholm-(Åby) samt (Flens Övre)- Oxelösund.
Basunderhåll väg område Nyköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1111 km varav grusväg ca 133 km.
Nybyggnad av gasterminal i Oxelösunds hamn
Nybyggnad av gasterminal för flytande metan i Oxelösunds hamn.
Ombyggnad av väg 57 mellan Gnesta-Järna
Cirkulationsplats, breddning till stigningsfält, breddning av väg, profiljustering av väg, anläggande av gång och cykelbanor. Sträckan är totalt ca 18 km längs väg 57 från Östra Storgatan i Gnesta till Rönnvägen i Järna.
Ombyggnad av väg Infart västra Trosa
Förbättrad vägförbindelse mellan området kring väg 782/Västerljungsvägen och väg 218/Ådavägen. Flerfältsväg ca 2 km, ca 1 km gc-väg, en mindre bro över Trosaån ingår.
VA-utbyggnad i Strängsnäs kommun
Entreprenaden omfattar nybyggnad av VA-ledningar i område Edsala Kalkudden öst om Mariefred i Strängnäs kommun.
Nybyggnad av biogasanläggning i Eskilstuna
Vid Lilla Nyby avfallsanläggning.
Ombyggnad av väg 55 mellan Dunker-Björndammen
Ombyggnad till 2+1 väg, ny dragning, viltstängsel, 1 faunaport, 2 st faunapassager, nya busshållplatser, nya ersättnings- och parallellvägar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Fornbo, Flen
Avser nybyggnad samt idrifttagning av distributionsledningar samt servisledningar.
Upprustning av järnväg mellan Eskilstuna-Flen
Förstärkning kapacitet, robusthet och säkerhet.
Breddning av väg i Trosa
Breddning av befintliga vägar 787 samt 786. Längst sträckan kommer nya busshållplatser att byggas bl a 3 st timglashållplatser. Även en ny cykelbana kommer på del av sträckan att byggas.
Ny långskärm i Gnesta
Bullerskyddsarbetet innefattar, förutom spårnära åtgärder, även fasadnära åtgärder i form av fönster, dörrar, ventiler och isolering.
Tillbyggnad av uterink i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av hall ovan en befintlig ute rink. Överbyggnaden utgör väggar och tak samt tillhörande installationer och invändiga samt utvändiga nödvändiga arbeten.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 899 i Eskilstuna
Ombyggnad av väg 899 mellan E20 och järnvägen vid Kjularakan.
Solcellsanläggning vid soptipp i Eskilstuna kommun
ESEM planerar att bygga en elproduktionsanläggning av solceller (solcellspark) med en effekt på 2 MW i syfte att producera förnyelsebar energi till kommunens invånare och EEM:s kunder. Solcellsparken ska byggas på den sluttäckta deponi som finns belägen vid återvinningsanläggningen Lilla Nyby i Eskilstuna.
Exploatering inför nybyggnad av bostäder vid Bråviken, Nyköping
Exploatering inför nybyggnad av enbostadshus.
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Sandbacksberget, Näsbyholm
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor i Östra Sandbacksberget i Härad. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, pumpstation, EL och opto.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av cirka 450 m gata. I projektet ingår VA-arbeten, rivning av fjärrvärmerör med skyddshölje av eternit, kabelarbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten och storgatsten, beläggning av prefabricerade element, växtbäddar, plantering, belysningsarbeten inklusive armaturer som både hängs upp i linspann och monteras på stolpar, diverse utrustning såsom bussväderskydd, bänkar, papperskorgar, cykelställ mm.
Byte av ställverk i station MT15, Oxelösund
Avser utbyte av befintligt 10 kV i station MT15.
Exploatering för bostäder i Eskilstuna
Utbyggnad av nya gator, gc-vägar, bussvändslinga, dagvattenhantering samt ledningar. Ingående arbeten är bland annat schaktarbeten, VA-arbeten, nya överbyggnader, kantstenssättningar, beläggningsarbeten, förläggning av kraftkablar, belysningsel och optokanalisation, sättning av fundament.
Utbyggnad av VA-ledningar i Katrineholm
Upphandlingen omfattar nybyggnad samt idrifttagning av överföringsledningar, distributionsledningar samt servisledningar.
Nybyggnad av cirkulationsplats samt gc-väg i Eskilstuna
Projektet består i att bygga en ny cirkulationsplats i korsningen Strängnäsvägen/Kjulavägen med tillhörande gc-väg.
Nybyggnad av exploateringsområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Ombyggnad av Östra infarten i Nyköping
Cirkulationsplats Ekensberg byggs om och blir tvåfilig, vägen byggs om till 2+2 körfält mellan cirkulationsplats Ekensberg och trafikplats 134 Påljungshage, avfarten vid trafikplats 134 byggs om till en så kallad droppformslösning mot Lennings väg. En gång- och cykeltunnel under avfartsrampen (för gång- och cykelvägen utmed Lennings väg) ingår också.
Exploatering inför flerbostadshus i Eskilstuna
Exploatering inför bebyggelse.
Ny industrigata, VA och belysning i Arnö, Nyköping
Avser nybyggnation av industrigata ca 450 m, ny förläggning av VA och belysning samt planering av tomter.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Entreprenader avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Strandskoning i Eskilstuna
Avser strandskoning vid Kanonhusholmen i Eskilstuna.
Exploatering för bostäder samt utökning av förskola i Eskilstuna
Exploatering inför blandad bostadsbebyggelse samt utbyggnad av den befintliga förskolan.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms och Flens kommuner
Objektet avser renovering av inloppsledning till Flens reningsverk samt renovering av spillvattenledningar vid Kanntorpsvägen, Hantverkargatan, Vingåkersvägen och Ringvägen i Katrineholms kommun.
Byte av panelväggar samt beläggning tak på Panna 3, Idbäcksverket, Nyköping
Uppdraget avser byte av panelväggar (tuber) samt beläggning av tak i område Vestibul på panna 3 inom produktionsanläggning Idbäcksverket i Nyköping.
Utbyte av kulturbro över Långhalsen i Flen
Rivning av befintlig bro, en ny bro ska byggas på dom befintliga stenmurarna och landfästena.
Ny våtmark i Katrineholm
Planer finns för ny våtmark vid Mejeridiket ut i sjön Näsnaren för att bygga bort ett utloppsdike, utforma ett rekreationsområde och klimatanpassa.
Ny pump och brandvattendistribution till Värmeverket i Strängnäs
Avser en nybyggnad av en pumpcentral och sprinklerbassäng till sprinkleranläggningen inom Värmeverket i Strängnäs.
Beläggningsarbete mm i nytt industriområde i Eskilstuna
Förläggning av fjärrvärme, elektrisk ledning samt asfaltering av grusad gata.
VA- och beläggningsarbeten i Trosa
Belyst gång- och cykelväg skapas längs Högbergsgatan mellan Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan. Vatten- och avloppsledningar vid Högbergsgatan, Hertig Karls väg och Smäckbrogatan kommer att ses över och förnyas. Hertig Karls väg, delar av Högbergsgatan samt delar av Smäckbrogatan får ny asfalt enligt beläggningsprogrammet. Etapp 1 inleds januari 2021 med fokus på VA-arbeten samt gång- och cykelvägen på västra sidan av Högbergsgatan. Arbetet beräknas ta en paus under sommaren 2021 för att inte störa den ökade trafiken. Etapp 2 inleds efter sommaren 2021 med fokus på Högbergsgatans östra sida samt resterande beläggningsarbeten.
Leverans och montage av linspel till Arnö- och Stegeborgsleden
Avser linspel på Arnöledens färjeläge Oknö i Strängnäs kommun samt Stegeborgsledens färjeläge Norrkrog i Norrköpings kommun.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping
Planer att ersätta passagen över järnvägen mellan Kråkbergsvägen och St Annegatan (idag en gångfålla) med en ny gång- och cykelväg längs med ån.
Trimning av trafikplats Hållet längs E4 i Nyköping
Kapacitetsåtgärder, två genomgående körfält längs med Brunnsgatan och genom en del av cirkulationsplatsen.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 223 i Björnlunda
Avser sträckan mellan Stationsvägen-Ekvägen. Ca 450 meter. Uppskattad oklar byggstart. Blir ev samarbete med Trafikverket.
Ny kontrollutrustning för ångturbin T8 vid Idbäcksverket, Nyköping
Avser utbyte av befintligt styrsystem, ABB SattLine/AC160, samt modernisering av övrig kontrollutrustning för ångturbin T8 Idbäcksverket.
Projektingenjörer inom anläggning väg och järnväg i distrikt Öst/Stockholm
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor per resurs förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år per resurs, dock längst till 2024-12-31.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för 3 nya transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig och nybyggnad av transformatorstation t293.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig tranformatorstation och nybyggnad av transformatorstation t299 backalund.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning samt nybyggnad av transformatorstation t218 slättfall.
Tillbyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av plank.
Nybyggnad av mast i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om rivning av befintlig transformatorstation och nybyggnad av transformatorstation t333 änglund.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats, gångväg samt ris- och virkesupplag.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om tidsbegänsat bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Återställande av mark i Strängnäs
Avser återställande av mark mellan två fastigheter, Kvarteret baddaren 5 och 6 i Strängnäs kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation lotorp 1:12.
Nybyggnad av mast i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 5g mast ytterselö-viggeby 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation elma 6:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation rävsnäs 3:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation stora koltorp 2:7.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av utomhusbanor för padel strängnäs 3:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser breshammar 1:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oxelösund
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser.
Åtgärder gällande oexploderad ammunition (OXA) på fastighet i Strängnäs
På beskrivet arbetsområde ska praktisk verifiering (dataloggning) av oexploderad ammunition (OXA) genomföras. (Del 1) med option för ammunitionsröjning. (Del 2).
Nybyggnad av gc-väg längs Hebyvägen i Laxne
Avser sträckan Hebyvägen fram till Spårbacken. Ca 250 meter. Uppskattad oklar byggstart. Blir ev samarbete med Trafikverket.
Borttagning av brygga samt muddring i Torshälla, Eskilstuna
Avser borttagning av befintlig brygga på Alnö i Torshälla. Bryggan är ca 250 meter. Muddring ska ske runt befintlig brygga och syftet är att fördjupa botten så att det blir ett jämnt djup på samtliga båtplatser.
Markarbeten vid flerbostadshus i Katrineholm
Planering av trädgård, markarbeten och mur m.m.
Nybyggnad av skidlift i Vingåker
Nybyggnad av skidlift.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.