Alla aktuella anläggningsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av biogasanläggning.
Ny jordsorteringsanläggning och deponi i Eskilstuna
På jordsorteringsanläggningen ska man ta hand om och tvätta överskott av jordmassor från anläggningsarbeten och återvinna sand och makadam.
Nybyggnad av biogasanläggning i Eskilstuna
Vid Lilla Nyby avfallsanläggning.
Utbyggnad av VA-ledningssystem i Eskilstuna
Avser nybyggnation av allmänt VA-ledningssystem med PE-rör för trycksatta ledningar samt PVC-rör för självfallsledningar inom Grundby Kullerstasand till cirka 100 fastigheter. Entreprenaden omfattar nyförläggning av ledningar för vatten/avlopp, opto och el, 4 st nya spillvattenpumpstationer samt 5 st nya transformatorstationer.
Drift, underhåll samt reinvestering av vägbelysning i Södermanlands län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Reinvestering/förnyelse av rörnät i Eskilstuna
Projektet omfattar reinvestering (förnyelse) av ca 1000 m meter huvudledningar och ca 400 m servisledningar för dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Entreprenaden omfattar Markarbeten för VA-ledningar, Återställning vägar, GC banor, grönytor mm samt Åtgärder för trafik under byggnadstiden.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Hammarby
Ombyggnad av fyrvägskors till cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassning av 2 busshållplatser.
Utbyggnad av mottagningsstation i Eskilstuna
Eskilstuna Miljö och Energi söker en samarbetspartner som ska bygga ut ett befintligt 130 kV ställverk för två stycken nya 130/20kV transformatorer. Entreprenaden bedrivs enligt AB04. Transformatorerna ska ej levereras, utan tillhandahålls av beställaren. Transformatorerna levereras i början av december 2022. Entreprenören avropar övriga av beställaren tillhandahållna komponenter och samordnar leveranser och sidoentreprenader.
Byte av rökgaskondenseringsanläggning vid KVV i Eskilstuna
Avser installation av ny rökgaskondenseringsanläggningen efter CFB.
Nybyggnad av exploateringsområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Utveckling av infrastruktur vid flygplats i Eskilstuna
Eskilstuna avser att, få till stånd en infrastrukturell utveckling av Eskilstuna Flygplats med fokus på att kombinera flygtransporter med anslutande järnväg, vägnät, passagerartrafik och tunga godstransporter.
Utbyggnad av gator/infrastruktur i Eskilstuna
Avser byggnation av cirka 350 meter ny gata upp till och med AG-lager, cirka 250 meter gång- och cykelbana, förläggning av VA EL och OPTO, beläggningsarbeten på driftvändplats samt en trafiksäkerhetsåtgärd på Ärlavägen.
Renovering av kaj i Eskilstuna
Renovering av mur vid kaj.
Reparation av broar i Eskilstuna
Objektet avser åtgärder på tre olika broar. Aktuella broar är: Bro 4-116-1, bro över Eskilstunaån, Rådhusbron Eskilstuna, Bro 4-313-3, bro över Gymnastikgatan, Västermarksgatan Eskilstuna samt Bro 4-561-1, bro över Torshällaån, Holmenleden Torshälla Eskilstuna. Arbetena omfattar betongreprationer ovan vatten, injektering av sprickor, underhålla av brolager, impregnering, tätskicksarbeten, beläggningsarbeten, rengöring, tätprofil till övergångskonstruktioner, utbyte grundavlopp mm.
Ombyggnad av bro över Eskilstunaån, Vilstabadet Eskilstuna
Ingående arbeten är rivning av beläggning, isolering, räcke och kantbalk. Ny kantbalk, nya grund- och ytavlopp, ny isolering, ny beläggning, nytt räcke, arbeten med konerna, betongreprationsarbeten och impregnering.
Erfaren projektingenjör för Investering distrikt Öst/Stockholm
Placering Eskilstuna. Grunduppdrag 1,5 år + option 1 år.
Uppförande av påkörningsskydd vid Carlavägen i Eskilstuna
Objektet avser att uppföra ett oeftergivligt påkörningsskydd som ska skydda järnvägsbron från påkörningar från södergående fordonstrafik. Påkörningsskyddet ska tillverkas i stål. Platsgjutna betongfundament ska grundläggas djupt. Återställningsarbeten med kantsten, släntbeklädnader, asfalt, vägmarkeringar, räcken mm.
Reparation av bro i Torshälla
Objektet avser arbeten på bro 4-134-1 över Eskilstuna nedre kanal, Brogatan i Torshälla. Ingående arbeten är betongreprationer, utbyte av övergångskonstruktion, utbyte av syll och slitplan mm.
Utvändigt underhåll av brandstation i Eskilstuna
Ombyggnad av omklädningsrum på brandstation.
Inventering av sjögull i västra Mälaren, Eskilstuna kommun
Uppdraget avser inventering av sjögull i västra Mälaren.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).