Alla aktuella anläggningsprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Exploatering av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Rening av RG-kondensat panna 2 vid kraftvärmeverk i Katrineholm
Upphandlingen avser komplettering till befintlig reningsanläggning av kondensat från panna 2 med selektiva jonbytare eller alternativa lösningar för avskiljning av tungmetaller. Leveransen omfattar konstruktion, material, tillverkning, transport, igångkörning, intrimning, dokumentation, utbildning och provdrift till en komplett färdig anläggning.
Ny våtmark i Katrineholm
Planer finns för ny våtmark vid Mejeridiket ut i sjön Näsnaren för att bygga bort ett utloppsdike, utforma ett rekreationsområde och klimatanpassa.
Reparation av broar vid Hult och Strökärr
Betongreparationer och injektering.
Nybyggnad av nätstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kopplingsstation hks8038, Ansökan om bygglov för nybyggnad av kopplingsstation hks8021 samt rivning av befintlig station Sköldinge-valla 16:1,Fyrö 1:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t150.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t602.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t658.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t661 intill befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t662 intill befintlig station.
Nybyggnad av staket i Katrineholm
Ansökan om marklov för ändring av marknivån inför borttag av jordvallen och uppsättning av staket.
Markarbeten vid flerbostadshus i Katrineholm
Planering av trädgård, markarbeten och mur m.m.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.