Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 429 st.

Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Farleden in till hamnen ska fördjupas med ca 4 meter på ett ca 5 km långt område.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Klimatskal och utemiljö på flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser byte fasader, fönster och tak på flerbostadshus med 7 och 8 våningar och upprustning av utemiljön.
Installationsentreprenad för station Haga inom Västlänken
Telesystem, elkraftsystem (lågspänning), säkerhetssystem, VVS, VA, kanalisation.
Schakt och släntstabilisering inför byggandet av ny sluss i Lilla Edet
Schakt och grundförstärkning inför byggande av ny sluss i Lilla Edet. Volymer om ca 300 000 m3, mestadels bestående av högsensitiv lera, ska transporteras bort till av Trafikverket tillhandahållen mottagningsplats. Parallellt med schaktarbeten ska en omfattande förstärkning av slänten utföras om cirka 150 000 m KC-pelare.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Dalsland
Väglängd ca 151 mil, kontraktstid 4 år med option på ytterligare 1 eller 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Kontraktstid 4 år med option på ytterligare 1 eller 2 år. Väglängd ca 476 km.
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Västra Skaraborg
Väglängd ca 1458 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar i område Borås
Väglängd ca 1148 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Väglängd ca 140 mil, 4 års kontraktstid med option på ytterligare 1 eller 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Bohuslän
Väglängd ca 1310 km varav ca 113 km grusväg. 4 års kontraktstid med option på 1 alternativt 2 år.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av F-6 skola.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i 656 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Befintliga hus kan komma att rivas på Nonnens väg 18 och Hästhagsvägen 2 & 4 och ersätta dem med nya och betydligt fler lägenheter. Projektet kommer efter: 2190679
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad och utökning av befintliga lägenheter i flerbostadshus i åtta kvarter.
Påbyggnad och ROT-renovering flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser påbyggnad 110 lägenheter i två våningar på befintliga fastigheter samt ROT-renovering i 200 lägenheter.
ROT-renovering av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ROT-renovering av flerbostadshus.
Tillbyggnad av parkeringshus i Härryda
Avser tillbyggnad av parkeringshus med 4 våningsplan och en yta på ca 20 000 kvm.
På- och ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med ca 40-100 lägenheter samt renovering av ca 100 lägenheter.
Ommålning av stålkonstruktioner på Älvsborgsbron i Göteborg
Fackverket/hängspannet: Komplett täckmålning på hela konstruktionen och komplett ytbehandling vid rost. Fackverk ca 44 000 m2. Sadlar på pylontoppar 4 st: Komplett täckmålning på hela konstruktionen och komplett utbehandling vid rost. Samtliga hängare 224 st: borttagning av färg. Ny komplett ytbehandling. Övrigt: Eventuellt ytbeklädnad och mindre detaljer.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Uddevalla
Väglängd ca 982 km. 4 års kontraktstid med option på ytterligare upp till 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungälv
Ca 853 mil väg, kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Viskadalen
Väglängd ca 96 mil, kontraktstid 4 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Ätradalen
Vägnätets totala längd för området är 1225 km, varav grusväg ca 296 km.
ROT-renovering av vård- och omsorgsboende i Sylte, Trollhättan stad
Avser ROT-renovering av idag 125st boendeplatser och som skall göras om till 108st boendeplatser med tillhörande personaldelar och tillagningskök på Humlevägen 72-82 samt 104-120 i Sylte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tilläggsisolering och byte av fasad, asbestsanering och byte av fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av väg 535 i Partille, norra delen
Den norra delen av väg 535 sträcker sig från cirkulationsplatsen vid via Tingsvägen och Björnekulla mot Partillemotet vid E20 (Furulund–Partillemotet). Utbyggnad av kollektivtrafikfält i vardera riktning mellan cirkulationsplatsen vid Furulund och Partillemotet.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Landvetter
Väglängd ca 722 km varav grusväg 17,5 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostäder, om- och tillbyggnad av konferenslokal i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av konferenslokaler, nybyggnad av 60-100 hus i 2 plan 120-130 kvm/hus. Projektet kommer nog att bli uppdelat i etapper.
Om- och tillbyggnad gymnasieskola i Borås
Projektet avser att skapa ett campus för Bäckängsgymnasiet där vi dels ska bygga om nuvarande lokaler och dels utöka gymnasiet med lokaler som ligger i gamla Gustaf Adolfskolan och i gamla Caroliskolan i det intilliggande kvarteret Nornan. Projektet omfattar ett utökat antal lärosalar med tillhörande grupprum, specialsalar och lärararbetsrum. Tillskapandet av nya lokaler sker dels på dagens Bäckängsgymnasiet genom en tillbyggnad innehållande storkök, matsal, elevcafé, danssalar samt teatersal. Även andra lokaler på Bäckängsgymnasiet byggs om där till exempel dagens bildhus görs om till lärosalar, danssalarna byggs om till lärosalar samt utökning av centralkapprummet.
Renovering av flerbostadshus, Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök, fasadrenovering och byte av fönster på flerbostadshus.
Rivning av industribyggnad och nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av ca 65 lägenheter i flerbostadshus.
ROT-renovering av vård- och omsorgsboende i Sylte, Trollhättan stad
Avser ombyggnad och renovering av resterande lägenheter/bostadshus i Kv Humlan och omfattar undercentraler, tvättstugor mm på Humlevägen 2-222 i Sylte.
Renovering och ombyggnad till verksamhetslokaler i nya stadsdelen Vårvik, Trollhättan
Avser att renovera och utveckla det gamla Martinverket med olika typer av service och utbud av t.ex. butiker, kontor eller annat för att göra den lokala servicen så komplett som möjligt i den nya stadsdelen Vårvik i Trollhättan.
Invändig renovering av flerbostadshus i Kaverös, Västra Frölunda
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i 45 lägenheter i flerbostadshus.
Invändig renovering av flerbostadshus i Kaverös, Västra Frölunda
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i 45 lägenheter i flerbostadshus.
Invändig renovering av flerbostadshus i Kaverös, Västra Frölunda
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i 45 lägenheter i flerbostadshus.
Invändig renovering av flerbostadshus i Kaverös, Västra Frölunda
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i 45 lägenheter i flerbostadshus.
Renovering av badhus i Lerum
Genom åren har det varit problem med täthet i bassängutrymmena. Det har medfört brister i ytskikt med exempelvis klinkerplattor som släpper, läckage etc. Utöver konstruktionsrelaterade brister är den andra stora utmaningen ventilation, som idag inte når upp till önskade flöden och krav på luftkvalitet.
Samlokalisering/ombyggnad av verksamhetslokaler för RISE AB i Mölndal
Göteborgsområdet är i dagsläget utspridd på flera adresser och behov finns av att samlokalisera Inom RISE bedrivs såväl egen, som uppdragsfinansierad forskning och provning. Verksamheten i dessa där Argongatan 30 i Mölndal identifierats som en möjlig plats. På Argongatan bedrivs verksamheten främst av två divisioner; Digitala System och Material och Produktion.
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Tillbyggnad av lagerskepp.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av betongsilo till hotellanläggning i Töreboda
Detta är ett visionsprojekt. Ingen byggstart under 2023.
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll - bygg, Trollhättans kommun
Avser byggnadsarbeten och snö på tak. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Renovering. om- och tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser renovering, om- och tillbyggnad av hotell.
Utbyggnad av museum i Skara
Planer finns för utbyggnad av Västergötlands museums magasin för att få plats med samlingar under ett och samma tak
Utveckling av kontorsbyggnad i Gamlestaden, Göteborg
Avser utveckling av SKF:s gamla huvudkontor i Gamlestaden. Möjligheter för på- och tillbyggnader gällande bostäder och hotellverksamhet lämpar sig liksom mötesplatser, kontor, gym, restaurang, konferens med mera.
Uppgradering/modernisering av scenteknik mm på operahus i Göteborg
Stage System: a system upgrade and improve of functionality of the existing machinery with its control system.
Förnyelse av 400 kV-ledning mellan Kilanda - Stenkullen
Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV-luftledning byggs mellan stationerna, ca 14 km. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option 1)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering ventilation mm i flerbostadshus.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 4 (option 3)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering ventilation mm i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av skola.
Drift & underhåll av tekniska system/fastighetsinstallationer längs Västlänken, Göteborg
Projektet avser drift och underhåll för tekniska system/fastighetsinstallationer i stationsmiljö och tunnelanläggning med teknikslag såsom exempelvis: VA, Ventilation, Elkraft, Tele, Belysning m.m.
Utbyggnad allmän plats VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 3 (option 2)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering ventilation mm i flerbostadshus.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus i områdets västra delar och samtidigt möjliggöra för fler funktioner i området. Ett genomförande av detaljplanen innebär att befintliga bostadsbyggnader i väst rivs för att möjliggöra ny högre bebyggelse med en mer effektiv markhushållning.
Flytt av transformatorstation i Svenljunga
SKÅ- Skåpanäs 40/10kV flytt av station, ny plats.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Om- och tillbyggnad av affärshus, man bygger till ett plan (24 lägenheter).
Invändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Påbyggnation lägenhetsmoduler/bostadsmoduler på befintligt bostadshus i Göteborg
Planer finns för påbyggnad med lägenhetsmoduler/bostadsmoduler med trästomme på befintligt hus med två våningar i Göteborg.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Kortedala, Göteborg
Projektet avser renovering av bl a tak, fasad, balkonger, fönster, ventilation, invändiga ytskikt, stammar, badrum och kök i flerbostadshus. Hiss på Kalendervägen 6 skall moderniseras. Objektet är beläget på Kalendervägen 6 och 8 i Kortedala, Göteborg.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt översyn av värmesystem i flerbostadshus.
Drift- och underhåll av styr- och övervakningssystem i Region Väst
Drift- och underhåll samt eventuell reinvestering av styr- och övervakningssystem samt miljömätningssystem i region Väst inklusive Göteborgsbacken i region Syd. Ingående anläggningar i entreprenaden är främst komplexa vägtunnlar men även stora ej öppningsbara vägbroar etc.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus, Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus.
Renovering av Stenpiren på Stora Känsö i Göteborg
Renoveringen planeras att ske i etapper. I etapp 1 kommer ett erosionsskydd att anläggas, samt att förstärkning och lagning kommer att ske av stenpirens murverk. Arbetena sker ovan och under vattenytan. I etapp 2 kommer valv och övergångar att åtgärdas och förstärkas, samt arbete med infrastrukturen genomföras. Murverk kompletteras och förstärks. Pirens inre massor ska bytas ut och återfyllas. Ny markbeläggning anläggs. I etapp 3 ingår yttre renovering på 3 byggnader på piren. Byggnaderna är statliga byggnadsminnen. Byggnaderna har målade fasader av trä, murad sockel, samt yttertak av taktegel. Fasader ska målas med slamfärg. Snickerierna ska målas
Drift och underhåll av ITV i Region Väst
ITV är Trafikverkets centrala system för videoövervakning av främst vägtunnlarna men även andra väganläggningar (broar, ytvägnätet och driftbyggnader). Kontraktet avser drift och underhåll samt eventuell reinvestering.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad, fönster och tak på flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Utbyte av fingerfogar på Älvsborgsbron i Göteborg
Utbyte av de stora rörelsefogarna (fingerfogarna) som finns vid brons båda pylonbenspar.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Totalrenovering av kasernbyggnad C, Göteborg
Avser totalrenovering av Kasernbyggnad C. Huvuddelar är: Klimatskalsrenovering innefattande renovering av fasad, takomläggning, byte av fönster och entrépartier, Renovering av samtliga ytskikt, Ombyggnation av planlösning samt Utbyte av samtliga installationer.
Stambyte mm i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Tillbyggnad av en murad kanal för FTX-ventilation samt installation av ventilation.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Drift- och underhåll av telesystem i Region Väst
Drift- och underhåll samt eventuell reinvestering av telesystem i Region Väst samt två broar i Region Syd. Ingående anläggningar i entreprenaden är främst komplexa vägtunnlar men även stora ej öppningsbara vägbroar etc.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser fasadändring på flerbostadshus samt dränering runt husen.
Renovering av klimatskal och stammar i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser invändig renovering som innefattar stambyte och badrumsrenovering, el-renovering samt ny säkerhetsdörr till lägenheterna. Entrédörrar renoverings och nya balkonger (8 på varje hus) monteras. Utvändiga ledningar byts och marksättningar justeras.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
ROT-renovering av flerbostadshus i Lidköping
Avser etappindelad ROT-renovering fördelat på 45 lägenheter och 6 trapphus. Omfattar Kv Leoparden 12 - Stenportsgatan 38, 40 A-B-C, Läckögatan 3 A-B, Lidköping.
Utbyggnad av allmän plats, gator samt ledningar mm i Göteborg
Avser utbyggnad av allmän plats så som gator, växtbäddar och ledningar inom planområdet för Smålandsgatan.
Om- och påbyggnad av bostäder centrumändamål och kontor i Lysekil
Projektet avser att ändra användningsområde från B1 (bostäder för äldre) till B (bostäder), C (centrumändamål och K (kontor) samt möjlighet för påbyggnad av ytterligare våningar på delar av byggnaden samt utöka parkeringsmöjligheter.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Viskadalsbanan
Ombyggnad/utbyte av 8 st vägskyddsanläggningar inom västra regionen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).