Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 174 st.

Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Farleden in till hamnen ska fördjupas med ca 4 meter på ett ca 5 km långt område.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Klimatskal och utemiljö på flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser byte fasader, fönster och tak på flerbostadshus med 7 och 8 våningar och upprustning av utemiljön.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i 656 lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad och utökning av befintliga lägenheter i flerbostadshus i åtta kvarter.
På- och ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med ca 40-100 lägenheter samt renovering av ca 100 lägenheter.
Renovering klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser renovering av klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tilläggsisolering och byte av fasad, asbestsanering och byte av fönster på flerbostadshus.
Målning av Älvsborgsbron i Göteborg
Fackverket/hängspannet: Komplett täckmålning på hela konstruktionen och komplett ytbehandling vid rost. Fackverk ca 44 000 m2. Sadlar på pylontoppar 4 st: Komplett täckmålning på hela konstruktionen och komplett utbehandling vid rost. Samtliga hängare 224 st: borttagning av färg. Ny komplett ytbehandling. Övrigt: Eventuellt ytbeklädnad och mindre detaljer.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Tillbyggnad av 126 lägenheter,
Renovering av flerbostadshus, Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök, fasadrenovering och byte av fönster på flerbostadshus.
Invändig renovering av flerbostadshus i Kaverös, Västra Frölunda
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i 45 lägenheter i flerbostadshus.
Invändig renovering av flerbostadshus i Kaverös, Västra Frölunda
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i 45 lägenheter i flerbostadshus.
Invändig renovering av flerbostadshus i Kaverös, Västra Frölunda
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i 45 lägenheter i flerbostadshus.
Invändig renovering av flerbostadshus i Kaverös, Västra Frölunda
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i 45 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Renovering. om- och tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser renovering, om- och tillbyggnad av hotell.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Om-och nybyggnad av skola i Göteborg
Avser anpassning och ombyggnad av Toleredsskolans lokaler i hus A. Rivning av hus D och på samma plats bygga ny byggnad Hus H med nytt tillagningskök, matsal och mindre idrottshall.
Utveckling av kontorsbyggnad i Gamlestaden, Göteborg
Avser utveckling av SKF:s gamla huvudkontor i Gamlestaden. Möjligheter för på- och tillbyggnader gällande bostäder och hotellverksamhet lämpar sig liksom mötesplatser, kontor, gym, restaurang, konferens med mera.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 4 (option 3)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering ventilation mm i flerbostadshus.
Drift och underhåll av ITV i Region Väst
ITV är Trafikverkets centrala system för videoövervakning av främst vägtunnlarna men även andra väganläggningar (broar, ytvägnätet och driftbyggnader). Kontraktet avser drift och underhåll samt eventuell reinvestering.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option 1)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering ventilation mm i flerbostadshus.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 3 (option 2)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering ventilation mm i flerbostadshus.
Utbyggnad allmän plats VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, utbyte av installationssystem och byte av taktäckning på flerbostadshus.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering av ventilation mm i flerbostadshus.
Invändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Påbyggnation lägenhetsmoduler/bostadsmoduler på befintligt bostadshus i Göteborg
Planer finns för påbyggnad med lägenhetsmoduler/bostadsmoduler med trästomme på befintligt hus med två våningar i Göteborg.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt översyn av värmesystem i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus, Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad, fönster och tak på flerbostadshus.
Utbyte av fingerfogar på Älvsborgsbron i Göteborg
Utbyte av de stora rörelsefogarna (fingerfogarna) som finns vid brons båda pylonbenspar.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 25 lägenheter.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Transformatorbyte och byggnation av regnskydd i Göteborg
Projektet avser huvudsakligen transformatorbyte och byggnation av regnskydd på Rya VP (värmepump).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser fasadändring på flerbostadshus samt dränering runt husen.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg, Etapp 2 (option)
Projektet avser renovering av bl a tak, fasad, balkonger, fönster, ventilation, invändiga ytskikt, stammar, badrum och kök i flerbostadshus.
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Om- och tillbyggnad av matsal i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad av matsal (tillbyggnad ca 300 kvm).
Byggnation av pendlingscykelbana i Göteborg
Projektet avser byggnation av pendlingscykelbana.
Utvändigt underhåll av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och renovering av fasader på studentbostäder.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus, Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 8 (option)
Projektet avser stam- och el-renovering i 66 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av kvartersmark till gata mm i Göteborg
Detaljplanen medför att cirka 970 kvadratmeter kvartersmark, som i huvudsak består av parkeringsytor samt en gång- och cykelväg, får en ändrad markanvändning från parkeringsändamål till gata (allmän plats).
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Göteborg
Avser ombyggnad av ett befintligt vård- och omsorgsboende för att uppfylla verksamhetens behov, tillgänglighetskrav och arbetsmiljökrav.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 7 (opiton)
Projektet avser stam- och el-renovering i 60 lägenheter i flerbostadshus.
Upprustning av parkanläggning i Göteborg
Planer finns för upprustning av Plaskis på Älvsborgsplan i Majorna.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser styckvis ombyggnad av ca 100 badrum i flerbostadshus.
FTX-arbeten i flerbostadshus i Kortedala, Göteborg
Projektet avser FTX arbeten på grund av radon i flerbostadshus.
Stamrenovering i flerbostadshus i Kortedala, Göteborg
Projektet avser stamrenovering och renovering av kök och badrum i ca 30 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Ändrad användning av lokal till 6 st studentlägenheter.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad inom centralkliniken i syfta att återställa de lokaler som användes vid ombyggnad av akutavdelningen och lokalerna ska användas för vårdmottagningar. Objektet är beläget i plan 99 inom byggnad 4236, Centralkliniken (CK) på Östra Sjukhuset.
IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus.
Byte klimatskal flerbostadshus Kålltorp del 2 Göteborg
Projektet avser tilläggsisolering och byte av tak, byte av fönster och tilläggsisolering av fasad.
Kraftförsörjning samt solcellsinstallationer till byggnad i Göteborg
Projektet avser i huvudsak att utföra kraftförsörjnings- samt solcellsinstallationer till byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser att renovera industrilokalen till fräschare och mer funktionella lokaler.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
40 badrum, 20 WC ska renoveras samt 10 nya tappvattenstammar inklusive schakt installeras inom ett år period (mars 2024 - mars 2025) och beställare avropar minst 3 badrum per månad. Paus juni-juli. Kvarter Postiljonen, Postmästaren.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind med 5 nya lägenheter i flerbostadshus och ny utemiljö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av butik till kontor.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 12 lägenheter på vinden, fasadändring samt tillbyggnad av takkupor och fläktrum på flerbostadshus.
Underhåll på Brudaremossens lakvattenanläggning, , Göteborg
Avser underhåll, kompletterande åtgärder på Brudaremossens lakvattenanläggning, vars mål är att åtgärda fel och förbättringsområden på anläggningen.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total ombyggnad av 3 lägenheter och tillbyggnad med 2 lägenheter (ca 300 kvm) flerbostadshus samt rivning av befintligt garage.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Hjällbo, etapp 3
Projektet avser renovering av badrum i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser lagning av balkongplattor på flerbostadshus med 3 och 9 våningar.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i flerbostadshus, etapp 4 (option 3)
Projektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i flerbostadshus, etapp 3 (option 2)
Projektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 5 lägenheter i flerbostadshus.
Renovering av kyrka i Göteborg
Projektet avser in- och utvändig 30-års renovering av kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för inredning av tre ytterligare bostäder, fasadändring samt invändig ombyggnad, flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring och ändrad användning från förråd till kontor.
IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus i Göteborg (option 2)
Projektet avser IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus.
IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus i Göteborg (option 3)
Projektet avser IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus.
IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus i Göteborg (option 6)
Projektet avser IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus.
IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus i Göteborg (option 4)
Projektet avser IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus.
IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus i Göteborg (option 1)
Projektet avser IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus.
IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus i Göteborg (option 5)
Projektet avser IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus.
Utbyggnad av fastighetsautomation, Göteborgs Stad
Planer finns för fastighetsautomation, specifikt styrningen av ventilation och/eller värme samt funktionalitet som överstyr befintliga fastighetsautomationssystem för värme- och ventilation och därigenom påverkar regleringen av inomhusklimatet. Huvudsyftet med systemet är att minska miljöpåverkan relaterad till effektuttag och energianvändning, dock utan att inomhusklimatet försämras, förbättrat inomhusklimat utan ökad miljöpåverkan är även av intresse.
Förlängning av spårvagnshållplatser paket 3 linje 5 i Göteborg
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser, 6 hållplatser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).