Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 167 st.

Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Farleden in till hamnen ska fördjupas med ca 4 meter på ett ca 5 km långt område.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Klimatskal och utemiljö på flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser byte fasader, fönster och tak på flerbostadshus med 7 och 8 våningar och upprustning av utemiljön.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Väst
5 års kontraktstid + option ytterligare 2 år.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Kontraktstid 4 år med option på ytterligare 1 eller 2 år. Väglängd ca 476 km.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av tre flerbostadshus och två kompletteringsbyggnader och nybyggnad av ca 200 lägenheter med 3-5 våningar. Rivningsarbetet påbörjas troligen kvarter 3 2023
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Väst
Ca 425 000 spårmeter järnväg. Förebyggande och avhjälpande underhåll på ban-, el- och signalanläggningar.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med ca 40 lägenheter.
In- och utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt klimatskal (tak, fasad och fönster) i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard.
Ombyggnad till grundskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till grundskola för ca 700 elever.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak, påbyggnad/ombyggnad av vind till 11 lägenheter i flerbostadshus samt nytt miljöhus.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Renovering. om- och tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser renovering, om- och tillbyggnad av hotell.
Utveckling av kontorsbyggnad i Gamlestaden, Göteborg
Avser utveckling av SKF:s gamla huvudkontor i Gamlestaden. Möjligheter för på- och tillbyggnader gällande bostäder och hotellverksamhet lämpar sig liksom mötesplatser, kontor, gym, restaurang, konferens med mera.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, i och värme i flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser att Familjebostäder i Göteborg AB kommer preliminärt under åren 2023-2027 genomföra invändig, planerad, renovering av åtta flerbostadshus. Kommer att indelas i flera etapper.
Förlängning av Hornsgatan samt nybyggnad av bro över Säveån i Göteborg
Detaljplanen möjliggör en ny väg och en bro över Säveån som ansluter till Hornsgatan norr om ån för att förbättra tillgängligheten till Gamlestaden och den stadsutveckling som pågår.
Renovering av flerbostadshus i Göteobrg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt översyn av värmesystem i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Invändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Betongreparationer på Älvsborgsbron i Göteborg
Betongreparationer på farbanans undersida. Reparation brobaneplatta längdsystem 4.
Stambyte och badrumsrenovering samt ventilation i flerbostadshus i Göteborg, option
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering, ombyggnad för ny ventilation samt byte av el-anläggning i 149 lägenheter samt ombyggnad av lokal till en ny lägenhet.
Målning av Älvsborgsbron i Göteborg
Målning av stålkonstruktioner.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad samt att även möjliggöra för centrumändamål samt bostäder.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Målning av Älvsborgsbron i Göteborg
Målning av stålkonstruktioner.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 7
Projektet avser tilläggsisolering och ny puts fasad samt byte av fönster på fyra lamellhus.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Underhåll av Stenungsbron i Västra Götaland
Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan gc och väg, montering av hoppskydd. Bro mellan fastlandet och Stenungsön.
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av råvind till 20 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser total renovering av 35 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Byggnation av pendlingscykelbana i Göteborg
Projektet avser byggnation av pendlingscykelbana.
Om- och tillbyggnad av matsal i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad av matsal (tillbyggnad ca 300 kvm).
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Stamrenovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stamrenovering och renovering av kök och badrum i ca 90 lägenheter i flerbostadshus.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 7 (opiton)
Projektet avser stam- och el-renovering i 60 lägenheter i flerbostadshus.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 8 (option)
Projektet avser stam- och el-renovering i 66 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av kvartersmark till gata mm i Göteborg
Detaljplanen medför att cirka 970 kvadratmeter kvartersmark, som i huvudsak består av parkeringsytor samt en gång- och cykelväg, får en ändrad markanvändning från parkeringsändamål till gata (allmän plats).
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Nya rulltrappor och hissar i mässhallar i Göteborg
Projektet avser nya rulltrappor och hissar i mässhallar.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser styckvis ombyggnad av ca 100 badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av bro vid Ringömotet
Kantbalkar, tätskikt övergångskonstruktioner mm.
Underhåll av bro längs väg 40 vid Liseberg
Byte av kantbalk och montering av nytt högkapacitetsräcke av typ H4. Bytet gäller höger kantbalk i färdriktningen från Liseberg fram till första broskarv.
Ombyggnad till studiehallar i Kungälv, Huvuddel 1
Projektet avser ombyggnad av huskropp D vilket omfattar 3 stycken studieytor (ca 65 kvm) för ca 33 personer, 4 stycken grupprum, 4 stycken WC, förråd och studielandskap.
Ombyggnad av församlingshus i Göteborg
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokaler, frälsningsarmén det blir 4 huskroppar som blir berörda. Bygglov för rivning och nybyggnad av plank Haga 30:10.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser bullerskyddsåtgärder.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad, ändring av fasad samt installation av hiss i kontor.
Byte klimatskal flerbostadshus Kålltorp del 2 Göteborg
Projektet avser tilläggsisolering och byte av tak, byte av fönster och tilläggsisolering av fasad.
Ombyggnad till studiehallar i Kungälv, Huvuddel 2
Projektet avser ombyggnad av huskropp C vilket omfattar 3 stycken studieytor (ca 65 kvm) för ca 33 personer, 4 grupprum, 1 studieyta (ca 40 kvm), 2 stycken WC och studielandskap.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av industribyggnad.
Projektering av gatuanläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser projektering av gatuanläggning och ledningssamordning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Lokalanpassning Barken Viking i Göteborg
Projektet avser att delar av befintligt restaurangyta omdisponeras till hotellhytter. Barken Viking består av 31 stycken hotellhytter och innebär en utökning till 51 stycken hotellytter.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total ombyggnad av 4 lägenheter och tillbyggnad med 2 lägenheter (ca 300 kvm) flerbostadshus samt rivning av befintligt garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter med fokus på återbruk.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Hjällbo, etapp 3
Projektet avser renovering av badrum i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser lagning av balkongplattor på flerbostadshus med 3 och 9 våningar.
Utvändigt renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering och inglasning (tillval) av balkonger på flerbostadshus.
Förstärkning av GC-broar paket 1 i Göteborg
Projektet avser att höja bärigheten på ett antal GC-broar.
Renovering av badrum i Göteborg, etapp 10
Projektet avser renovering av 60 badrum i flerbostadshus (landshövdingehus).
Ombyggnad av lokal till lägenheter i flerbostadshus, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av lokaler (lokalyta ca 105 kvm och råvind ca 170 kvm) till 5 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i flerbostadshus, etapp 4 (option 3)
Projektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i flerbostadshus, etapp 3 (option 2)
Projektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4, Option 2
Projektet avser byte av fönster och dörrar, tilläggsisolering av fasader och ny puts på lamellhus. ommålning av fasader på garage.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av lagerlokal till kontor.
Fönsterrenovering på landshövdingehus i Göteborg, Projektet 60388
Projektet avser fönsterrenovering på flerbostadshus, Dalgången m fl. Sandarna 1:8, Majorna 344:8, 346:8, 348:8, 348:7: 348:11, 337:7 och 336:1.
Tillbyggnad av kyrkogård i Göteborg
Avser utvidgning av tuve kyrkogård, kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 5 lägenheter i flerbostadshus.
Underhåll av bro över rampväg vid Gårdamotet i Göteborg
Nytt tätskikt och diverse betongreparationer.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8.
Ombyggnad av Plåtverkstaden i Göteborg
Projektet avser ombyggnad i två huskroppar där ca 25 % omfattar produktionsyta och ca 75 % kontorsyta.
Renovering av kyrka i Göteborg
Projektet avser in- och utvändig 30-års renovering av kyrka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4, Option 3
Projektet avser byte av fönster och dörrar, tilläggsisolering av fasader och ny puts på lamellhus. ommålning av fasader på garage.
Inredning av vindslägenheter i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av tre vindslägenheter i flerbostadshus.
Solcellsanläggningar på tak på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser leverans och montage av solcellssystem på tak på Kaptensgatan 12, 17, Styrmansgatan 16, Lotsgtan 5, 6, Karl Johansgatan 33 och Bentzensgatan 1.
Installation av solceller på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser installation av solceller på flerbostadshus.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad inom centralkliniken i syfta att återställa de lokaler som användes vid ombyggnad av akutavdelningen och lokalerna ska användas för vårdmottagningar.
Fasadrenovering flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ytter underhåll fasader och balkonger på flerbostadshus mot gavel och baksida.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Inredning av ytterligare bostad på vind, tillbyggnad av balkonger samt förlängning av altantak, flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).