Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 234 st.

Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Klimatskal och utemiljö på flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser byte fasader, fönster och tak på flerbostadshus med 7 och 8 våningar och upprustning av utemiljön.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Göteborg
5 års kontraktstid + option 1 år.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med ca 40 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i 332 lägenheter i flerbostadshus med 3 och 4 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total renovering av 210 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak, påbyggnad/ombyggnad av vind till 11 lägenheter i flerbostadshus samt nytt miljöhus.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Målning av Älvsborgsbron i Göteborg
Målning av stålkonstruktioner.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Renovering. om- och tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser renovering, om- och tillbyggnad av hotell.
Utveckling av kontorsbyggnad i Gamlestaden, Göteborg
Avser utveckling av SKF:s gamla huvudkontor i Gamlestaden. Möjligheter för på- och tillbyggnader gällande bostäder och hotellverksamhet lämpar sig liksom mötesplatser, kontor, gym, restaurang, konferens med mera.
Betongreparationer på Älvsborgsbron i Göteborg
Betongreparationer på farbanans undersida. Reparation brobaneplatta längdsystem 4.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, i och värme i flerbostadshus. Har tidigare ingått i objektnummer 2118280.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser att Familjebostäder i Göteborg AB kommer preliminärt under åren 2023-2027 genomföra invändig, planerad, renovering av åtta flerbostadshus. Kommer att indelas i flera etapper.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Förlängning av Hornsgatan samt nybyggnad av bro över Säveån i Göteborg
Detaljplanen möjliggör en ny väg och en bro över Säveån som ansluter till Hornsgatan norr om ån för att förbättra tillgängligheten till Gamlestaden och den stadsutveckling som pågår.
Renovering av flerbostadshus i Göteobrg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt översyn av värmesystem i flerbostadshus.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Stambyte och badrumsrenovering samt ventilation i flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering samt ny ventilation i ca 100 lägenheter samt ombyggnad av lokal till en ny lägenhet.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad samt att även möjliggöra för centrumändamål samt bostäder.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 7
Projektet avser tilläggsisolering och ny puts fasad samt byte av fönster på fyra lamellhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 6
Projektet avser tilläggsisolering och ny puts fasad samt byte av fönster på fyra lamellhus.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Drift och underhåll av trafikutrustning inom Göteborgsområdet
Drift, underhåll samt eventuell reinvestering ev eltekniska trafikutrustningar i Halland samt Västra Götalands län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+1 år.
Underhåll av Stenungsbron i Västra Götaland
Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan gc och väg, montering av hoppskydd. Bro mellan fastlandet och Stenungsön.
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Stambyte och badrumsrenovering samt ventilation i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering samt ny ventilation i ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser total renovering av 35 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser total renovering av 35 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Renovering av växthus i Göteborg
Projektet avser total renovering av kulturminnes förklarat växthus.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Om- och tillbyggnad av matsal i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad av matsal (tillbyggnad ca 300 kvm).
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor.
Drift och underhåll av anläggningar i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av anläggningar i den omfattning som beställaren har skyldighet att utföra såsom ansvarig för gatu- och väghållningen. Detta gäller främst ytor som är belägna inom gatumark och område för allmän väg med undantag av banområde för spårvagnstrafik, Hisingen.
Stambyten i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Stamrenovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stamrenovering och renovering av kök och badrum i ca 90 lägenheter i flerbostadshus.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 7 (opiton)
Projektet avser stam- och el-renovering i 60 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av kvartersmark till gata mm i Göteborg
Detaljplanen medför att cirka 970 kvadratmeter kvartersmark, som i huvudsak består av parkeringsytor samt en gång- och cykelväg, får en ändrad markanvändning från parkeringsändamål till gata (allmän plats).
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 8 (option)
Projektet avser stam- och el-renovering i 66 lägenheter i flerbostadshus.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser stam- och el-renovering i 69 lägenheter i flerbostadshus.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 6 (option)
Projektet avser stam- och el-renovering i 66 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av råvind till 20 lägenheter i flerbostadshus.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser styckvis ombyggnad av ca 100 badrum i flerbostadshus.
Nya rulltrappor och hissar i mässhallar i Göteborg
Projektet avser nya rulltrappor och hissar i mässhallar.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser styckvis ombyggnad av ca 100 badrum i flerbostadshus.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Ombyggnad av bro vid Ringömotet
Kantbalkar, tätskikt övergångskonstruktioner mm.
FTX-arbeten i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser FTX arbeten på grund av radon i flerbostadshus.
Utbyte av räcken på GC-broar i Göteborg
Projektet avser utbyte av räcken på 5 stycken GC-broar.
Spårväxelbyte i Göteborg
Spårväxelbyte 550, 551 samt DKV:er midjan Göteborg.
Tak- och fasadrenovering samt fönsterbyte i flerbostadshus i Göteborg
Planer finns för renovering av träfönster samt tak- och fasadrenovering. Avser 478 lägenheter och 40 radhus.
Byte klimatskal flerbostadshus Kålltorp del 2 Göteborg
Projektet avser tilläggsisolering och byte av tak, byte av fönster och tilläggsisolering av fasad.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser bullerskyddsåtgärder.
Ombyggnad till studiehallar i Kungälv, Huvuddel 2
Projektet avser ombyggnad av huskropp C vilket omfattar 3 stycken studieytor (ca 65 kvm) för ca 33 personer, 4 grupprum, 1 studieyta (ca 40 kvm), 2 stycken WC och studielandskap.
Ombyggnad av församlingshus i Göteborg
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokaler, frälsningsarmén det blir 4 huskroppar som blir berörda. Bygglov för rivning och nybyggnad av plank Haga 30:10.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av ytterligare 6 bostäder på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 12 lägenheter på vinden, fasadändring samt tillbyggnad av takkupor och fläktrum på flerbostadshus.
Gatuomläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser gatuanläggning och ledningssamordning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare 18 bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 6 våningar med ca 90 kvm/våning med 6 lägenheter. Grundförstärknings- och pålningsarbetet påbörjas i september 2022.
Lokalanpassning Barken Viking i Göteborg
Projektet avser att delar av befintligt restaurangyta omdisponeras till hotellhytter. Barken Viking består av 31 stycken hotellhytter och innebär en utökning till 51 stycken hotellytter.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total ombyggnad av 4 lägenheter och tillbyggnad med 2 lägenheter (ca 300 kvm) flerbostadshus samt rivning av befintligt garage.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Hjällbo, etapp 3
Projektet avser renovering av badrum i flerbostadshus.
Utvändigt renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering och inglasning (tillval) av balkonger på flerbostadshus.
Renovering av badrum i Göteborg, etapp 10
Projektet avser renovering av 60 badrum i flerbostadshus (landshövdingehus).
Förstärkning av GC-broar paket 1 i Göteborg
Projektet avser att höja bärigheten på ett antal GC-broar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4, Option 2
Projektet avser byte av fönster och dörrar, tilläggsisolering av fasader och ny puts på lamellhus. ommålning av fasader på garage.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i flerbostadshus, etapp 3 (option 2)
Projektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4, Option 1
Projektet avser byte av fönster och dörrar, tilläggsisolering av fasader och ny puts på lamellhus. ommålning av fasader på garage.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i flerbostadshus, etapp 4 (option 3)
Projektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 5 lägenheter, nya takkupor samt höjning av takfall i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av lagerlokal till kontor.
Breddning av väg och utbyggnad av korsning i Göteborg
Projektet avser breddning av Assar Gabrielssons väg från nya rondellen vid Amazonvägen till korsningen Gustaf Larssons väg. Utbyggnad av korsning Assar Gabrielssons/Gustaf Larsson.
Tillbyggnad av kyrkogård i Göteborg
Avser utvidgning av tuve kyrkogård, kyrka.
Underhåll av bro över rampväg vid Gårdamotet i Göteborg
Nytt tätskikt och diverse betongreparationer.
Ombyggnad av Plåtverkstaden i Göteborg
Projektet avser ombyggnad i två huskroppar där ca 25 % omfattar produktionsyta och ca 75 % kontorsyta.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).