Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 193 st.

Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Farleden in till hamnen ska fördjupas med ca 4 meter på ett ca 5 km långt område.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Klimatskal och utemiljö på flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser byte fasader, fönster och tak på flerbostadshus med 7 och 8 våningar och upprustning av utemiljön.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Kontraktstid 4 år med option på ytterligare 1 eller 2 år. Väglängd ca 476 km.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Väst
Ca 425 000 spårmeter järnväg. Förebyggande och avhjälpande underhåll på ban-, el- och signalanläggningar.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i 656 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vid Göteborgs Universitet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad och utökning av befintliga lägenheter i flerbostadshus i åtta kvarter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tilläggsisolering och byte av fasad, asbestsanering och byte av fönster på flerbostadshus.
Renovering klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser renovering av klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus.
På- och ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med ca 40-100 lägenheter samt renovering av ca 100 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total renovering av 210 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
In- och utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt klimatskal (fasad och fönster) i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad till grundskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till grundskola för ca 700 elever.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Renovering. om- och tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser renovering, om- och tillbyggnad av hotell.
Utveckling av kontorsbyggnad i Gamlestaden, Göteborg
Avser utveckling av SKF:s gamla huvudkontor i Gamlestaden. Möjligheter för på- och tillbyggnader gällande bostäder och hotellverksamhet lämpar sig liksom mötesplatser, kontor, gym, restaurang, konferens med mera.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering av ventilation mm i flerbostadshus.
Drift och underhåll av ITV i Region Väst
ITV är Trafikverkets centrala system för videoövervakning av främst vägtunnlarna men även andra väganläggningar (broar, ytvägnätet och driftbyggnader). Kontraktet avser drift och underhåll samt eventuell reinvestering.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option 1)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering ventilation mm i flerbostadshus.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 4 (option 3)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering ventilation mm i flerbostadshus.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 3 (option 2)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering ventilation mm i flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, utbyte av installationssystem och byte av taktäckning på flerbostadshus.
Temporär ersättningsdepå för bussdepå Kville
Västtrafik är i behov av temporär ersättningsdepå under tiden den nya depån Radiomasten blir färdigställd. Den planeras att tas i drift Q3 2026. Ungefärlig start på hyresavtal är från och med Q2 2025. Tiderna kan komma att förskjutas framåt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Göteobrg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt översyn av värmesystem i flerbostadshus.
Invändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Stambyte och badrumsrenovering samt ventilation i flerbostadshus i Göteborg, option
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering, ombyggnad för ny ventilation samt byte av el-anläggning i 149 lägenheter samt ombyggnad av lokal till en ny lägenhet.
Målning av Älvsborgsbron i Göteborg
Målning av stålkonstruktioner och etapp 2 av renoveringen av brobanans undersida.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad samt att även möjliggöra för centrumändamål samt bostäder.
Målning av Älvsborgsbron i Göteborg
Målning av stålkonstruktioner.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Transformatorbyte och byggnation av regnskydd i Göteborg
Projektet avser huvudsakligen transformatorbyte och byggnation av regnskydd på Rya VP (värmepump).
Renovering av klimatskal och stammar i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser invändig renovering som innefattar stambyte och badrumsrenovering, el-renovering samt ny säkerhetsdörr till lägenheterna. Entrédörrar renoverings och nya balkonger (8 på varje hus) monteras. Utvändiga ledningar byts och marksättningar justeras.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser fasadändring på flerbostadshus samt dränering runt husen.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Underhåll av Stenungsbron i Västra Götaland
Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan gc och väg, montering av hoppskydd. Bro mellan fastlandet och Stenungsön.
Integrerat brounderhåll i Göteborg C
Förutbestämt underhåll på broar/byggnadsverk.
Ombyggnad av Norra Marieholmsbron över Göta älv
Utbyte lyftcylinder på lyftsvängbro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser total renovering av 35 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Byte av spårkorsningar och förlängning av hållplatser i Göteborg
Projektet avser byte av 4 stycken gatuväxlar samt 2 spårkorsningar. Även 4 hållplatslägen ska förlängas.
Finplaneringsarbeten i Göteborg, etapp 5
Projektet avser finplaneringsarbeten Bruksgatan och Guldkällegatan.
Byggnation av pendlingscykelbana i Göteborg
Projektet avser byggnation av pendlingscykelbana.
Utvändigt underhåll av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och renovering av fasader på studentbostäder.
Utbyte av räcken på GC-broar i Göteborg
Projektet avser utbyte av räcken på 3 stycken GC-broar.
Om- och tillbyggnad av matsal i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad av matsal (tillbyggnad ca 300 kvm).
Renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 35 lägenheter och stamrenovering och renovering av kök och badrum i 28 lägenheter i flerbostadshus.
Åtgärder RYA VP inför energihubbsanslutning i Göteborg
Projektet avser att förse den tänkta batterifabriken med tekniskt vatten för att nyttjas som köldmedia. Aläggningen på Rya Åsar behöver därför kompletteras med bl a cirkulationspumpar ca 2MW pumpeffekt (4350kbm/timme), ventiler, framledningstank (ca 100kbm) samt tillhörande styrning för att kunna leverera teknisk vatten.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 6 (option)
Projektet avser stam- och el-renovering i 66 lägenheter i flerbostadshus.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 8 (option)
Projektet avser stam- och el-renovering i 66 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser sanering, demontering och rivning av tre flerbostadshus .
Ombyggnad av kvartersmark till gata mm i Göteborg
Detaljplanen medför att cirka 970 kvadratmeter kvartersmark, som i huvudsak består av parkeringsytor samt en gång- och cykelväg, får en ändrad markanvändning från parkeringsändamål till gata (allmän plats).
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 7 (opiton)
Projektet avser stam- och el-renovering i 60 lägenheter i flerbostadshus.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
FTX-arbeten i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser FTX arbeten på grund av radon i flerbostadshus.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser styckvis ombyggnad av ca 100 badrum i flerbostadshus.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Stamrenovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stamrenovering och renovering av kök och badrum i ca 30 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad inom centralkliniken i syfta att återställa de lokaler som användes vid ombyggnad av akutavdelningen och lokalerna ska användas för vårdmottagningar.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av industribyggnad.
Kraftförsörjning samt solcellsinstallationer till byggnad i Göteborg
Projektet avser i huvudsak att utföra kraftförsörjnings- samt solcellsinstallationer till byggnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad, ändring av fasad samt installation av hiss i kontor.
Byte klimatskal flerbostadshus Kålltorp del 2 Göteborg
Projektet avser tilläggsisolering och byte av tak, byte av fönster och tilläggsisolering av fasad.
IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser IMD individuell mätning och debitering av varmvatten i flerbostadshus.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser bullerskyddsåtgärder.
Ombyggnad av församlingshus i Göteborg
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokaler, frälsningsarmén det blir 4 huskroppar som blir berörda. Bygglov för rivning och nybyggnad av plank Haga 30:10.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 12 lägenheter på vinden, fasadändring samt tillbyggnad av takkupor och fläktrum på flerbostadshus.
Underhåll på Brudaremossens lakvattenanläggning, , Göteborg
Avser underhåll, kompletterande åtgärder på Brudaremossens lakvattenanläggning, vars mål är att åtgärda fel och förbättringsområden på anläggningen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind med 5 nya lägenheter i flerbostadshus och ny utemiljö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Lokalanpassning Barken Viking i Göteborg
Projektet avser att delar av befintligt restaurangyta omdisponeras till hotellhytter. Barken Viking består av 31 stycken hotellhytter och innebär en utökning till 51 stycken hotellytter.
Ombyggnad av folkhögskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till folkhögskola.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total ombyggnad av 3 lägenheter och tillbyggnad med 2 lägenheter (ca 300 kvm) flerbostadshus samt rivning av befintligt garage.
Utvändigt renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering och inglasning (tillval) av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter med fokus på återbruk.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till tre lägenheter i flerbostadshus.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 10 lägenheter i flerbostadshus samt underhållsarbeten klimatskal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser lagning av balkongplattor på flerbostadshus med 3 och 9 våningar.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 10 lägenheter i flerbostadshus (landshövdingehus) samt underhållsarbeten klimatskal.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av 15 lägenheter i flerbostadshus.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Hjällbo, etapp 3
Projektet avser renovering av badrum i flerbostadshus.
Förstärkning av GC-broar paket 1 i Göteborg
Projektet avser att höja bärigheten på ett antal GC-broar.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i flerbostadshus, etapp 4 (option 3)
Projektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 st bostäder på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i flerbostadshus, etapp 3 (option 2)
Projektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av lagerlokal till kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).