Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Stockholms län

Botkyrka (24)
Danderyd (2)
Ekerö (14)
Haninge (27)
Huddinge (40)
Järfälla (18)
Lidingö (13)
Nacka (21)
Norrtälje (16)
Nykvarn (2)
Salem (4)
Sigtuna (6)
Sollentuna (14)
Solna (26)
Stockholm (353)
Sundbyberg (22)
Tyresö (4)
Täby (16)
Vaxholm (7)
Värmdö (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 702 st.

Upprustning av tunnelbana; Hässelbygrenen
Ca 10 km lång sträcka. Från Tranebergsbrons västra landfäste till station Hässelby strand. Omfattar 12 stationer och 24 broar.
Renovering av flerbostadshus i Järfälla
Upphandlingen omfattar projektering och renovering av uppskattningsvis ca 3 200 lägenheter. Antalet lägenheter ska ses som en preliminär uppskattning och inte uppfattas som en total omfattning avseende vad som kommer att ingå i entreprenaden i Fas 2. Järfällahus har som målsättning att renovera 250–350 lägenheter per år. Entreprenaden kommer att delas upp i huvuddelar som kommer att beställas var för sig Arbeten som ingår i entreprenaden: Inom lägenheterna totalrenoveras badrum och WC med avseende på installationer, ytskikt och inredning. Kök förses med nya installationer av kall- och varmvatten samt spillvattenledningar. Lägenheternas elsystem helrenoveras. I fastigheter där lägenheter renoveras byts system ut för VVC, kall- och varmvatten samt spillvatten. Spillvattensystemet byts även i stammar och bottenplattan fram till huvudledning. Dagvattensystem byts till samlingsledning. Elserviser och elstigare byts ut och el-centraler renoveras alternativt byts ut. Arbeten som kan komma att ingå i entreprenaden: - Byte av kök och ytskikt i lägenheter. - Renovering av dagvattensystem (dränering och takavvattning). - Renovering av markförlagda ledningar för spill- och dagvatten mellan hus och förbindelsepunkt i gatan. - Utbyte av ledningar för värme, kall- och varmvatten förlagda i kulvertar. - Utbyte av kallvatten-service mellan hus och anslutningspunkt i gatan. - Energiåtgärder för att minska fastigheternas totala energiförbrukning och effekttoppar. - Täthetsåtgärder i ventilationssystemet i form av montage av nya kanaler. - Åtgärder i allmänna utrymmen, och åtgärder för ökad trygghet. - Åtgärder av övriga brister och behov som framkommer under entreprenadtiden. Järfällahus behov bedöms omfatta följande område: Engelbrektsområdet - Magnusvägen, Birgittavägen och Engelbrektsvägen. Preliminärt behov av renovering av ca 520 lägenheter. D-området - Drabantvägen, Husargränd och Magnusvägen. Preliminärt behov av renovering av ca 370 lägenheter. Sångvägen - Sångvägen och Nibblevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 460 lägenheter. Söderhöjden - Frihetsvägen, Tomasvägen, Vasavägen, Hammarvägen och Dackevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 820 lägenheter. Tallbohov – Snapphanevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 800 lägenheter. Dackehöjden – Snapphanevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 120 lägenheter.
Drift och underhåll av järnvägsanläggningar och depåer i Stockholms län
Omfattar bandelarna Saltsjöbanan, Roslagsbanan samt pendeltågsdepåer i Bro, Älvsjö och Södertälje. Option ytterligare 1 år.
Nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder i Stockholm
Projektet avser nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder. Omfattning oklar.
Drift och underhåll av spårvägsanläggningar i Stockholms län
Omfattar Tvärbanan, Nockebybanan, Lidingöbanan och Spårväg City. Option ytterligare 1 år.
Ombyggnad av galleria och flerbostadshus i Stockholm
Detaljplan för att möjliggöra en omdisponering av sina ytor för centrum och bostad, samt en utökning av byggrätten för bostäder. Planförslaget innebär cirka 400 bostäder i nya byggrätter ovan befintlig galleria. Danmark 2, 4, 5 och 8
Basunderhåll av järnvägsanläggning i Stockholm Syd
Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Ny förstärkningslina samt kontaktledningsupprustning sträckan Järna-Sköldinge
Ny förstärkningslina, kontaktledningsupprustning samt 22 kV hjälpkraft.
Upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station
Ett förslag att höja upp Saltsjöbanan intill Sickla köpkvarter.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för påbyggnation med en våning på 21 st fastigheter med ca 6 lgh/hus.
Ombyggnad till hotell, skola, handel och kontor på Kungsholmen, Stockholm etapp 2och 3
Castellum vill bygga hotell, skola, handel och kontor vid sina befintliga kontorsfastigheter Gladan 5, Gladan 6, och Gladan 7 vid Stadshagen på Kungsholmen, Stockholm
Utveckling av centrala Sundbyberg
Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ned en del av sträckan och marken ovan ska omvandlas till gator, torg och bebyggelse inom fastigheten Sundbyberg 2:11, 2:78, Godset 4, Magasinet 1, Kiosken 1, Lönnen 13 och del av Ekdungen 1. Nedgrävningen av järnvägen i tunnel kommer att starta 2024 och ta åtta år. Därefter kan eventuell byggnation av ett stationshus genomföras.
Basunderhåll av järnvägsanläggning Svealandsbanan
Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Ombyggnad till hotell i Hjorthagen
Ombyggnad av hotell.
Upprustning av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
- Nya spill-/tappvatten- och värmesystem i hela fastigheten. - Ny elanläggning i hela fastigheten. - Ventilation byggs om från självdrag till frånluftssystem med energiåtervinning. - Belysning i allmänna utrymmen byts ut och uppgraderas med närvarodetektorer och nya armaturer försedda med ljussensorer. - Asbestsaneringar i allmänna utrymmen och kök - Centralisering av dagens utspridda tvättstugor till tre platser. Totalt åtta tvättstugor, varav en obokningsbar spontantvättstuga. - Målning av trapphus, källare och övriga allmänna utrymmen. - Sektionering av källare och träförråd ersätts av gallerförråd. - Nytt digitalt passersystem i hela fastigheten. - Aluminiumportar ersätts med ekportar mer lika originalportarna från byggnadsåret. - Byte av lägenhetsdörrar till nya säkerhetsdörrar med senaste brand- och säkerhetsklassning. - Sophantering moderniseras, genom att bygga till mobilsopsug för hushållsavfallet. - Hissar moderniseras, genom att en stor del av befintliga hissdelar byts ut. - Renovering av fönster. - Upprustning av gårdshus. - Upprustning av lokaler. - Ytskiktsrenovering i lägenheter. - Nya kök. - Upprustning av badrum.
Upprustning av fastighet i Stockholm
Upprustning av installationer mm
Om- och tillbyggnad av Årstabergs pendeltågsstation
Om- och tillbyggnad av stationshus, 2 nya bredare plattformar, fler entréer mm.
Byte av tätskikt på taket i tunnel samt ombyggnad av gata i Stockholm
Projektet avser upprustning av Götgatan, mellan Folkungagatan och Ringvägen. 8 m bred tunnel. Kommer att grävas upp i etapper från 2025 och 6 år framåt. Gatan kommer att få separerade cykelbanor och mer yta för gående. Gaturummet kommer att bli grönare och luftigare med nya trädplanteringar och fler bänkar att sitta på.
Tillbyggnad av affärshus och bostäder i Täby
Planer finns för om och tillbyggnation av befintlig Ica Supermarket samt nybyggnad av bostäder ovanpå butiken. Kan även bli rivning och nybyggnation.
Renovering av flerbostadshus och lokaler i Stockholm
Stamrenovering, ny el, renovering av kök mm 211 lägenheter+lokaler.
Kapcitetsökning på skola i Bandhagen, Stockholm etapp 2
Projektets andra etapp innebär uppgradering av tekniska installationer och verksamhetsanpassningar i hus A, B och C, som används av årskurs 4–9.
Omläggning av ledningar sträckan Masmo-Glömsta, Tvärförbindelsen Södertörn
Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår.
Kontaktledningsupprustning sträckan Märsta-Uppsala
Kontaktledningsupprustning (hängverk-utliggare). Lågspänning.
Drift och underhåll av signalsäkerhetsanläggningen på Tvärbanan
Avtalstiden är 8 år med en option på 4 års förlängning. Omfattar drift- och underhåll avseende signalsäkerhetsanläggningen på Tvärbanan (Sickla-, Solna- och Kistagrenen).
Om-, till- och nybyggnad av kommersiella lokaler i Sundbyberg
Om-, till- & nybyggnad av kommersiella lokaler. Adress: Sturegatan 3-9, Fabriksgränd 1, Järnvägsgatan 2-10, Lysgränd 2.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning med 175 platser, F-6 skola, till totalt ca 630 elever. Även nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av signalställverk i Hagalund
Utbyte av utdelssystem i signalställverk, JZU840 till OCS950.
Ombyggnad av idrottshall i Hägersten
Byggnaden är i behov av en omfattande teknisk upprustning. Stora delar av ytskikten kommer att behöva bytas ut. Fönster är i behov av renovering eller utbyte. Projektet omfattar även en ombyggnad med planlösningsförändring för att möta dagens lagkrav.
Basunderhåll väg i område Värmdö
Väglängd ca 224 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Underhåll och verksamhetsanpassning i skola i Farsta, Stockholm
SISAB behöver renovera och uppgradera samtliga tekniska installationer, stammar, ventilation, el- och teleinstallationer samt dränering.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Järna
Möjlig option om 1 eller 2 år. Väglängd ca 347 km.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper.
Tele och styrarbeten för stationerna Södra Hagalund, Arenastaden och Hagastaden
Tele och styrarbeten för stationerna Södra Hagalund, Arenastaden och Hagastaden, i servicetunnelns hela sträckning samt i teknikutrymmen placerade i servicetunnelns hela sträckning. Tele, styr och övervakning samt integration och provning mot överordnade system.
In och utvändig renovering av högstadieskola i Täby
In och utvändig renovering av Skolhagenskolan.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Bagarmossen, Stockholm
Entreprenaden omfattar renovering med kvarboende hyresgäster i fastigheterna Socialministern 1, Försvarsministern 1 och Handelsministern 1 belägna på Byälvsvägen 12-38 i Bagarmossen. Avser stambyte och renovering i fastigheterna, samt uppgradering EL till 5-ledarsystem och åtgärder på dagvattenledningar. Lägenhetsrenoveringarna ska ske enligt varsam renovering och är koncentrerade till i huvudsak kök, garderober, WC/bad, samt mindre åtgärder på fönster och balkongdörrar.
Stambyte i flerbostadshus i Täby
Stambyte och badrumsrenovering i 704 lägenheter.
Renovering eller nybyggnad av skola i Täby
Idag går cirka 790 elever på skolan. Skolbyggnaderna är ålderstigna och behöver rivas eller totalrenoveras.
Ombyggnad av flerbostadshus och hyresgästanpassning av lokaler i Vasastaden, Stockholm
Projektet kommer utföras som totalentreprenad i utökad samverkan som arbetsform. Projektet kommer att delas in i två faser: 1. fas 1 utredning, projektering systemhandling och kalkylering, 2. fas 2 bygghandlingsprojektering, produktion och garantiåtaganden. Kv Kannan 16 är byggd i mitten av 60-talet och inrymmer 84 lägenheter och ca 2.000 kvm LOA. Entreprenaden omfattar nya vatten-, dagvatten- och avloppsledningar i hela fastigheten. Nya badrum och Wc, ca 60 % av köken renoveras och resterande får helt nya kök. Allmänna utrymmen och lokaler fräschas upp. Ny el installeras i hela fastigheten enligt dagens standard. Fjärrkyla kommer att dras in i lokalerna. Under fas 1 kommer statusen på balkonger, balkongräcken, ventilation, värmesystem och tätskiktet på gården att utredas, därefter bedöms omfattningen på åtgärder inför systemhandling och fas 2. OPTION Lokaler i plan minus 0,5 byggs om till butikslokaler med nya entréer mot Torsplan.
Ny ventilation i Årstaskolan, Stockholm
Årstaskolan, Ny ventilation Hus Hus B, C, D, E, F, G och H
Utbyggnad av sjukhus i Stadshagen, Stockholm
På fastigheten ligger S:t Görans sjukhus. Regionen har ansökt om planändring för att kunna utvidga vårdverksamheten inom fastigheten.
Ombyggnad av skola i Stockholm
Underhåll av el, VVS m.m.
Ombyggnad av fastigheter i Stockholm
Möjliggöra för kontor, centrumändmål och skola.
Ombyggnad av fastigheter i Stockholm
Möjliggöra för kontor, centrumändmål och skola.
Teknisk upprustning i gymnasium i Täby
Teknisk upprustning av Åva Gymnasium.
Tillbyggnad av hotell i Nacka
83 nya rum fördelat på fem våningar står på agendan och fastighetsägaren Hotellviken Fastigheter får nu ett bygglov för satsningen. Totalt antal rum blir efter tillbyggnaden 203 stycken och mängden rum ökar alltså med nästan 70 procent i och med den här utbyggnaden. Totalt handlar det om en exploatering med en byggnadsarea på 810 kvadratmeter och en total bruttoarea på 3 911 kvadratmeter.
Nytt motorvägskontrollsystem längs E4/E20 mellan Tomteboda-Bredäng
Nytt motorvägskontrollsystem (MCS). Omfattar nya portaler, ny kanalisation, nya skyltar, radar för stoppdetektion och nya kameror.
Bräddutloppsledning för Henriksdals reningsverk i Stockholm
Betongarbete vid kaj och land och 200 m Dn2000 sjöledning
Ombyggnad och teknisk upprustning i fastighet i Rinkeby
Fastigheten består idag av 2 byggnader med 4 bostadsplan, ett lokalplan, källarvåning samt 2 gårdar. Idag består bostadsdelen av 76 lägenheter om 1 och 2 rum och kök. Byggnaden står nu inför en total upprustning med ny lägenhetsfördelning. Ombyggnaden omfattar ca 5000 kvm.
Stambyte och badrumsrenoveringar i flerbostadshus i Solna
Stambyte, badrumsrenovering, byte rör till radiatorer, byte proppskåp, nya elledningar.
Upprustning av Grödingebanan
På Grödingebanan, strax innan Södertäljebron, planeras underhållsåtgärder för att rusta upp påldäcket under järnvägen.
Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.
Stambyte och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Stockholm
Stambyte och renovering av gatu- och gårdsfasader inkl. kulörbyte på flerbostadshus. Byte av balkongräcken till nya smidesräcken samt nya lägenhetsavskiljande balkongskärmar.
Ombyggnad till flerbostadshus i Bagarmossen
Eventuellt även påbyggnad. ''Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck''.
Teknisk upprustning av fastighet i Stockholm
Teknisk upprustning av Separatorhuset.
Ombyggnad och invändigt underhåll av kontorsfastighet i Stockholm
Ombyggnad och invändiga renoveringar av Riksbankhuset.
Teknisk upprustning och utveckling av ateljéer i fastighet i Stockholm
Teknisk upprustning och utveckling av ateljéer i Spinnhuset, del av Alstavik 1.
Teknisk upprustning av fastighet i Stockholm
Teknisk upprustning av Kronohäktet,
Ombyggnad av tekniska installationer i skola på Östermalm, Stockholm
Östermalmsskolan, ombyggnad tekniska installationer, hus A
Spårväxelbyte i Älvsjö
Spårväxelbyte av 30 växlar samt spårbyte ca 3 km. Bandel 401, 7 km - 11 km. Utförs i 3 etapper; 2601, 2702 och 2803.
Yttre renovering mm på del av Karlsbergs slott i Solna
Restaureringsåtgärder avser: - Dränering och dagvattenhantering - Omputsning av fasaderna - Renovering av fönster, portar, luckor - Omläggning av plåttak
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning av skola till 380 st elever.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Planer för upprustning av vattenledningar och rörstammar på Mogårdsvägen 3-19 i Vårby Gård. Fokus ligger på badrum samt i viss mån kök.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Planer för upprustning av vattenledningar och rörstammar på Mogårdsvägen 21-39 i Vårby Gård. Fokus ligger på badrum samt i viss mån kök.
Drift och underhåll av VVIS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i region Öst
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning.
Teknisk upprustning och utveckling av ateljéer i fastighet i Stockholm
Teknisk upprustning och utveckling av ateljéer i Midsommarkransens gamla skola,
Nedmontering och återbruk av betongstomme i Stockholm
Betongstomme på ca 10 000 kvm som skall nedmonteras och återbrukas på annan plats.
Renovering och nybyggnad av teknikrum vid Södersjukhuset
Nybyggnad och renovering av teknikrum för datautrustning. Ca 150 teknikrum. utbyggnad/renovering av centrala system för el, kyla och datakablage. Total BTA ca 3000 m2.
Utbyggnad av gator & va-ledningar i Boo
Avser utbyggnad av kommunalt VA.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).