Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 272 st.

Upprustning av tunnelbana; Hässelbygrenen
Ca 10 km lång sträcka. Från Tranebergsbrons västra landfäste till station Hässelby strand. Omfattar 12 stationer och 24 broar.
Nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder i Stockholm
Projektet avser nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder. Omfattning oklar.
Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Nord
6 års kontraktstid + option 1 år.
Basunderhåll av järnvägsanläggning i Stockholm Syd
Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Basunderhåll av järnvägsanläggning Stockholm mitt
Bandel 404 enbart för tiden 2024-05-01 - 2024-09-30. Kontraktstid 5 år + 2 optionsår.
Ombyggnad till hotell, skola, handel och kontor på Kungsholmen, Stockholm
Kungsleden vill bygga hotell, skola, handel och kontor vid sina befintliga kontorsfastigheter Gladan 5, Gladan 6, och Gladan 7 vid Stadshagen på Kungsholmen, Stockholm
Ombyggnad till hotell i Hjorthagen
Ombyggnad av hotell.
Upprustning av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
- Nya spill-/tappvatten- och värmesystem i hela fastigheten. - Ny elanläggning i hela fastigheten. - Ventilation byggs om från självdrag till frånluftssystem med energiåtervinning. - Belysning i allmänna utrymmen byts ut och uppgraderas med närvarodetektorer och nya armaturer försedda med ljussensorer. - Asbestsaneringar i allmänna utrymmen och kök - Centralisering av dagens utspridda tvättstugor till tre platser. Totalt åtta tvättstugor, varav en obokningsbar spontantvättstuga. - Målning av trapphus, källare och övriga allmänna utrymmen. - Sektionering av källare och träförråd ersätts av gallerförråd. - Nytt digitalt passersystem i hela fastigheten. - Aluminiumportar ersätts med ekportar mer lika originalportarna från byggnadsåret. - Byte av lägenhetsdörrar till nya säkerhetsdörrar med senaste brand- och säkerhetsklassning. - Sophantering moderniseras, genom att bygga till mobilsopsug för hushållsavfallet. - Hissar moderniseras, genom att en stor del av befintliga hissdelar byts ut. - Renovering av fönster. - Upprustning av gårdshus. - Upprustning av lokaler. - Ytskiktsrenovering i lägenheter. - Nya kök. - Upprustning av badrum.
Om- och tillbyggnad av Årstabergs pendeltågsstation
Om- och tillbyggnad av stationshus, 2 nya bredare plattformar, fler entréer mm.
Byte av tätskikt på taket i tunnel samt ombyggnad av gata i Stockholm
Trafikkontoret, i samarbete med Trafikförvaltningen, avser att rusta upp Götgatan, mellan Folkungagatan och Ringvägen. 8 m bred tunnel. Kommer att grävas upp i etapper från 2025 och 6 år framåt. Gatan kommer att få separerade cykelbanor och mer yta för gående. Gaturummet kommer att bli grönare och luftigare med nya trädplanteringar och fler bänkar att sitta på.
Basunderhåll av järnvägsanläggning på bangårdar i Stockholm
Bandel 402, 403, 405, 406 och 407. 5 års kontraktstid + 2 optionsår.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Stockholm
Fastigheten består av två sammankopplade souterrängbyggnader som idag inrymmer vård- och omsorgsboende, servicehuslägenheter samt dagverksamhet. Del av hus A och hela hus B är nu aktuell för en total byggteknisk upprustning. Ombyggnaden omfattar även upprustning av innergårdarna. Ombyggnaden omfattar ca 10 500 kvm.
Stamrenovering i seniorboende mm i Stockholm
Avser stamrenovering av ca 180 lgh seniorbostäder samt vård- och omsorgsboende och omfattar ca 19 200 kvm. Entreprenaden omfattar stamrenovering av fastigheten Kv. Mälteriet 2 vilket bl.a. innefattar rivning, stambyte, ytskiktsrenovering, byte av fönster och fönsterdörrar, installationer, fasadarbeten, balkongrenovering samt eventuellt solceller. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar.
Utbyggnad av sjukhus i Stadshagen, Stockholm
På fastigheten ligger S:t Görans sjukhus. Regionen har ansökt om planändring för att kunna utvidga vårdverksamheten inom fastigheten.
Ny ventilation i Årstaskolan, Stockholm
Årstaskolan, Ny ventilation Hus Hus B, C, D, E, F, G och H
Renovering av bergrum på Östermalm
Ur investeringsplan för 2020 med inriktning 2021-2024.
Ombyggnad av skola i Stockholm
Underhåll av el, VVS m.m.
Stambyte samt köksombyggnad av skola i Skärholmen, Stockholm
Projektet omfattar stambyte, tappvatten-, spillvatten- och värmestammar byts i alla hus, utom hus V. Ett antal aggregat kommer att bytas i hus A, I, H och V. Ett nytt fläktrum om 40 kvm kommer att byggas i hus V. Belysning kommer att bytas ut överallt utom i korridorer och trapphus. Skolan får en ny inkommande elservis inklusive fördelningscentral och nya elnischer i korridorer i samtliga byggnader. Nytt brand- och inbrottslarm installeras i alla byggnader. Ytskikten är i gott skick så endast återställning ingår.
Retrofit CHP Project – Electrical Installation for KVV1 in Värtan, Stockholm
The project objective is to extend the lifetime of the CHP with 25 years, to convert the systems for combustion of bio-oil and to reduce current levels of emissions to air. Scope of this package: Demolition and scrapping of cables, drawers and cabinets, ducting, switchgear, power stations, transformers, lighting, etc. Delivery and installation of new lighting including switchgear, transformers, power stations, cabling, ducting, etc. Delivery and installation of new power and control cabling for process and new ducting
Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.
Ombyggnad till flerbostadshus i Bagarmossen
Eventuellt även påbyggnad. ''Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck''.
Förstärkningsarbeten på Karlbergsbroarna i Stockholm
Förstärkning av konstruktionsdelar, främst balkar, på Karlbergsbroarna, 2-2045-1, -2 , -3, -4 på Essingeleden E4/E20, Stockholm.
Ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten i Stockholm
Avser ombyggnation av lokaler för polismyndigheten i Stockholms län. Entreprenaden innefattar ombyggnation av befintlig fastighet fördelat på 8 våningar inklusive källarplan på cirka 8 400 m2. Byggnaden kommer att innefatta kontorsytor, gym, garage mm.
Ombyggnad av tekniska installationer i skola på Östermalm, Stockholm
Östermalmsskolan, ombyggnad tekniska installationer, hus A
Tillbyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Avser ROT-renovering, stambyte samt påbyggnad av en våning på flerbostadshus.
Ombyggnad av simhall i Tensta, Stockholm
Renovering och teknisk upprustning av Tensta simhall.
Ombyggnad till seniorbostäder i Stockholm
Avser en total byggteknisk upprustning för att ändra användning från Vård- och omsorgsboende till ca 86 stycken seniorbostäder. I fastigheten finns även en förskola och storkök. Omfattar även upprustning av innegården. Ombyggnaden omfattar ca 7400 m².
Påbyggnad av kontor i Midsommarkransen, Stockholm
Bekräftelse av skolverksamhet i befintlig byggnad och påbyggnad med kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av kontor och centrumlokaler i Johanneshov
Kontor med lokaler i bottenvåningen för centrumändamål
Påbyggnad av flerbostadshus i Årsta
Förslaget innehåller nybyggnation av 30 lägenheter i en påbyggnad av bolagets befintliga byggnad.
Ombyggnad av gator i Stockholm
Projektet Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, avser ökad framkomlighet och trygghet på gågator.
Utbyte av övergångskonstruktioner på broar längs Essingeleden vid Nyboda
Bro 2-2030-3 ökon 101-104 och bro 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124. Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner.
Drift och underhåll av trafikutrustning inom region Öst/Stockholm
Drift och underhåll av trafikutrustning i AB, C, D, E, T och U-län. VMS-skyltar, avstängningsanordningar samt MCS. Uppdelat i 2 kontrakt, ITS Öst och ITS Stockholm.
Underhållsåtgärder i järnvägsunnlar inom Stockholms län
Mälarbanan Håbotunneln, Mälarbanan Svartvikstunneln, Kvedesta 8A, Södertälje Tunnel Kvedesta 8B, Västberga Västbergatunneln, Björnkullatunnlarna 1A, Björnkullatunnlarna 1B, Björnkullatunnlarna 1C och Björnkullatunnlarna 1D. 1 års avtalstid med option på ytterligare 1 år.
Riskreducerande åtgärder vid Essingebron i Stockholm
Omfattar att bygga kollisionsskydd för Essingebron för att motverka/eliminera risk för avstängning/störning på trafiken längs med Essingeleden på grund av fartygskollision.
Utbyte av övergångskonstruktioner på broar längs Essingeleden
Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302, 303, 311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401, 404, 409, 410
Markåterställningsarbeten vid Högdalsdepån
Markåterställningsarbeten generellt över samtliga projektytor.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Syd
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 21
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 20
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Byte av tak och fönster på skola på Kungsholmen, Stockholm
Huset är fem våningar högt. Entreprenaden avser renovering/ombyggnad av tak och fönster pga. omfattande fuktskador. Byggnaderna är blåmarkerade på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär att de har bedömts vara synnerligen kulturhistoriskt värdefulla och motsvarar fordringarna för byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Total bruttoarea ca 2 000 m2.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 11
Sammanlagt planeras 22-25 etapper i restaureringsarbetet av Stockholms slotts fasader som kommer att pågå i drygt två decennier. Denna upphandling avser restaureringsetapper 9-11 som omfattar högborgens södra fasad, mot Slottsbacken.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 16
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Upprustning av ställverk vid Hammarbyverket, Stockholm
Avser reinvestering i ställverk och frekvensomriktare (teknisk livslängd) vid Hammarbyverket i Stockholm.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 22
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Ombyggnad av student- och forskarbostäder i Stockholm
Ombyggnad av föredetta elevhem till student- och forskarbostäder. BTA 1480 m2.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 13
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 15
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Underhållsarbeten på skola i Vasastaden, Stockholm
Utbyte av värmesystem, ventilation i klassrum, belysning samt ytskiktsrenovering
Ombyggnad av skola i Skarpnäck, Stockholm
Ombyggnation kapacitetsökning.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 17
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 14
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Åtgärder för ventilation och värme i Höglandsskolan, Stockholm
Åtgärd ventilation hus A och B samt värmeförsörjning hus C.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 18
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 12
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).