Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 295 st.

Upprustning av tunnelbana; Hässelbygrenen
Ca 10 km lång sträcka. Från Tranebergsbrons västra landfäste till station Hässelby strand. Omfattar 12 stationer och 24 broar.
Nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder i Stockholm
Projektet avser nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder. Omfattning oklar.
Ombyggnad av galleria och flerbostadshus i Stockholm
Detaljplan för att möjliggöra en omdisponering av sina ytor för centrum och bostad, samt en utökning av byggrätten för bostäder. Planförslaget innebär cirka 400 bostäder i nya byggrätter ovan befintlig galleria. Danmark 2, 4, 5 och 8
Basunderhåll av järnvägsanläggning i Stockholm Syd
Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Basunderhåll av järnvägsanläggning Stockholm mitt
Bandel 404 enbart för tiden 2024-05-01 - 2024-09-30. Kontraktstid 5 år + 2 optionsår. Sträckorna Ulriksdal-Älvsjö, Citybanan och under en del av kontaktstiden sträckan Tomteboda-Sundbyberg. Ca 128 358 spårmeter och 336 spårväxlar.
Ombyggnad till hotell, skola, handel och kontor på Kungsholmen, Stockholm
Kungsleden vill bygga hotell, skola, handel och kontor vid sina befintliga kontorsfastigheter Gladan 5, Gladan 6, och Gladan 7 vid Stadshagen på Kungsholmen, Stockholm
Ombyggnad till hotell i Hjorthagen
Ombyggnad av hotell.
Upprustning av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
- Nya spill-/tappvatten- och värmesystem i hela fastigheten. - Ny elanläggning i hela fastigheten. - Ventilation byggs om från självdrag till frånluftssystem med energiåtervinning. - Belysning i allmänna utrymmen byts ut och uppgraderas med närvarodetektorer och nya armaturer försedda med ljussensorer. - Asbestsaneringar i allmänna utrymmen och kök - Centralisering av dagens utspridda tvättstugor till tre platser. Totalt åtta tvättstugor, varav en obokningsbar spontantvättstuga. - Målning av trapphus, källare och övriga allmänna utrymmen. - Sektionering av källare och träförråd ersätts av gallerförråd. - Nytt digitalt passersystem i hela fastigheten. - Aluminiumportar ersätts med ekportar mer lika originalportarna från byggnadsåret. - Byte av lägenhetsdörrar till nya säkerhetsdörrar med senaste brand- och säkerhetsklassning. - Sophantering moderniseras, genom att bygga till mobilsopsug för hushållsavfallet. - Hissar moderniseras, genom att en stor del av befintliga hissdelar byts ut. - Renovering av fönster. - Upprustning av gårdshus. - Upprustning av lokaler. - Ytskiktsrenovering i lägenheter. - Nya kök. - Upprustning av badrum.
Om- och tillbyggnad av Årstabergs pendeltågsstation
Om- och tillbyggnad av stationshus, 2 nya bredare plattformar, fler entréer mm.
Byte av tätskikt på taket i tunnel samt ombyggnad av gata i Stockholm
Projektet avser upprustning av Götgatan, mellan Folkungagatan och Ringvägen. 8 m bred tunnel. Kommer att grävas upp i etapper från 2025 och 6 år framåt. Gatan kommer att få separerade cykelbanor och mer yta för gående. Gaturummet kommer att bli grönare och luftigare med nya trädplanteringar och fler bänkar att sitta på.
Basunderhåll av järnvägsanläggning på bangårdar i Stockholm
Bandel 402, 403, 405, 406 och 407. 5 års kontraktstid + 2 optionsår.
Ombyggnad av idrottshall i Hägersten
Byggnaden är i behov av en omfattande teknisk upprustning. Stora delar av ytskikten kommer att behöva bytas ut. Fönster är i behov av renovering eller utbyte. Projektet omfattar även en ombyggnad med planlösningsförändring för att möta dagens lagkrav.
Underhåll och verksamhetsanpassning i skola i Farsta, Stockholm
SISAB behöver renovera och uppgradera samtliga tekniska installationer, stammar, ventilation, el- och teleinstallationer samt dränering.
Ombyggnad av kontorsfastighet i Stockholm
Ombyggnad av kontorsfastighet ca 10 000 kvm.
Ny ventilation i Årstaskolan, Stockholm
Årstaskolan, Ny ventilation Hus Hus B, C, D, E, F, G och H
Ombyggnad av skola i Stockholm
Underhåll av el, VVS m.m.
Utbyggnad av sjukhus i Stadshagen, Stockholm
På fastigheten ligger S:t Görans sjukhus. Regionen har ansökt om planändring för att kunna utvidga vårdverksamheten inom fastigheten.
Invändigt underhåll av skola i Skärholmen, Stockholm
Bredängsskolan består av fem huskroppar: hus A, G, H, I och V. Projektet omfattar i huvudsak: - Stambyte (tappvatten, värme och avlopp) av befintliga VVS -installationer i hus A, G, H och I. - Ombyggnad av befintligt storkök och matsal i hus A med ny fettavskiljare och matavfallsskiljare samt ny kökskyla. - Tillfällig matsal i nuvarande café och aula. - 6 ventilationsaggregat byts ut. - El- och telearbeten, befintlig installation ersätts med ny. - Nytt brandlarm i samtliga byggnader - Arbete relaterat till brandskydd, akustik och tillgänglighet (HIN åtgärder) - Ytskikten åtgärdas som en följd av ovan nämnda arbeten. - Renovering av befintliga fönster
Ombyggnad av fastigheter i Stockholm
Möjliggöra för kontor, centrumändmål och skola.
Ombyggnad av fastigheter i Stockholm
Möjliggöra för kontor, centrumändmål och skola.
Bräddutloppsledning för Henriksdals reningsverk i Stockholm
Betongarbete vid kaj och land och 200 m Dn2000 sjöledning
Stambyte och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Stockholm
Stambyte och renovering av gatu- och gårdsfasader inkl. kulörbyte på flerbostadshus. Byte av balkongräcken till nya smidesräcken samt nya lägenhetsavskiljande balkongskärmar.
Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.
Ombyggnad av tekniska installationer i skola på Östermalm, Stockholm
Östermalmsskolan, ombyggnad tekniska installationer, hus A
Säkerhetshöjande åtgärder på statliga vägnätet i Stockholms län
Reinvestering och upprustning av säkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet och dess anläggningar. Möjlig option 1+1 år.
Drift och underhåll av högspänningsanläggningen i Stockholms kollektivtrafik
Avtalstid 1 april 2024 till 1 april 2029, option på ytterligare 2 år. Omfattar starkströmsanläggningar för kraftförsörjning av bansystem och bussdepåer med tillhörande kabelnät samt kabelschakt samt ett antal objekt som till exempel ställverk, kopplingscentraler och nätstationer.
Ombyggnad och invändigt underhåll av kontorsfastighet i Stockholm
Ombyggnad och invändiga renoveringar av Riksbankhuset.
Ombyggnad till flerbostadshus i Bagarmossen
Eventuellt även påbyggnad. ''Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck''.
Spårväxelbyte i Älvsjö
Spårväxelbyte av 30 växlar samt spårbyte ca 3 km.
Totalrenovering av kontorsfastighet på Östermalm, Stockholm
Upphandlingen avser/omfattar renovering och viss ombyggnad av befintliga lokaler. Renoveringen beräknas totalt till drygt 10.000-15.000 m2 Övergripande omfattning av entreprenaden: - Ut- och invändiga byggarbeten (totalrenovering av kontorsfastighet ev. inkl. storkök). - Installationsarbeten (Ventilation, VS, El, Sprinkler, Kyla m.m.).
Fasad- och fönsterbyte på flerbostadshus i Skärholmen, Stockholm
Utvändig ändring av 5 st. flerbostadshus - Tilläggsisolering samt nytt fönster och ny dörr på Falkholmen 1 och Falkholmen 2.
Ombyggnad av simhall i Tensta, Stockholm
Renovering av simhallen med främst nya tätskikt i befintliga bassänger och eventuella åtgärder i omklädnad och personalutrymmen.
Upprustning av bussdepå i södra Stockholm
Upprustning för elbussar.
Ombyggnad av seniorbostäder i Stockholm
Entreprenaden omfattar total byggteknisk upprustning av Hus C vilket bl.a. innefattar rivning, ytskiktsrenovering, byte av fönster, tillbyggnad av balkonger samt installationer.
Ombyggnad till seniorbostäder i Blackeberg, Bromma
Entreprenaden omfattar total byggteknisk upprustning av fastigheten Kv. Dalbon 1, Hus A och Hus B, vilket bl.a. innefattar rivning, stambyte, ytskiktsrenovering, byte av fönster och fönsterdörrar, tillbyggnad av balkonger, installationer, fasadarbeten samt solceller.
Påbyggnad av kontor i Midsommarkransen, Stockholm
Bekräftelse av skolverksamhet i befintlig byggnad och påbyggnad med kontorslokaler.
Underhåll av Citybanan i Stockholm
Pumpstationer och tillhörande teknik, tunnelventilationssystem, fastighetsteknik, styr- och reglerteknik, lågspänningsutrustning, UPS och reservkraft, brandskydd, säkerhetssystem tunnel. Bandel 409, 6 km lång pendeltågstunnel. Bandel 409, 30+970 (Karlberg) till 2+286 (Stockholms södra).
Om- och tillbyggnad av kontor och centrumlokaler i Johanneshov
Kontor med lokaler i bottenvåningen för centrumändamål
Påbyggnad av flerbostadshus i Årsta
Planer för cirka 30 nya hyresrätter vid Årsta centrum. Sex av bostäderna blir LSS-boenden. Planförslaget innebär påbyggnad på taket med en eller två våningar på en befintlig byggnad.
Ombyggnad av gator i Stockholm
Projektet Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, avser ökad framkomlighet och trygghet på gågator.
Upprustning av bussdepå i Gubbängen
Upprustning för elbussar.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Befintligt kontorshus från 1958 restaureras i sin helhet med nya tekniska system och teknikrum. Nya planlösningar samt ytskikt och inredningar i kontor. Ny hiss m m.
Riskreducerande åtgärder vid Essingebron i Stockholm
Omfattar att bygga kollisionsskydd för Essingebron för att motverka/eliminera risk för avstängning/störning på trafiken längs med Essingeleden på grund av fartygskollision.
Utbyte av övergångskonstruktioner på broar längs Essingeleden vid Nyboda
Bro 2-2030-3 ökon 101-104 och bro 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124. Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner.
Upprustning av bussdepå i Spånga
Upprustning för elbussar.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Syd
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 15
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 18
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 12
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Om- och utbyggnad av dagvattendamm i Rågsved, Stockholm
Entreprenaden omfattar om- och utbyggnad av dagvattendamm Kräppladiket (även benämnd Magelugnen 1a). Anläggningen utökas med 2700 m² och kommer få en färdig yta om 5 200 m². I entreprenaden ingår även bl.a. anläggning av 4 st dämme samt renovering och byggnation av gångbroar.
Ombyggnad av skola i Skarpnäck, Stockholm
Ombyggnation kapacitetsökning.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 17
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Tak- och fasadarbeten på operahus på Norrmalm, Stockholm
Entreprenaden består av 5 huvuddelar: - huvuddel 1 avser fasad mot söder - huvuddel 2 fasad mot väster - huvuddel 3 fasad mot norr - huvuddel 4 scenhuset - huvuddel 5 mot Kungsträdgården
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 13
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Tak- och fasadarbeten på operahus på Norrmalm, Stockholm
Entreprenaden består av 5 huvuddelar: - huvuddel 1 avser fasad mot söder - huvuddel 2 fasad mot väster - huvuddel 3 fasad mot norr - huvuddel 4 scenhuset - huvuddel 5 mot Kungsträdgården
Gångåtgärder i Vasastaden, Stockholm
Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för gångtrafikanter i kopplingarna mellan Citybanan entré vid Vanadisvägen och den nya stadsdelen Hagastaden, via Gävlegatan. Projektet omfattar Gävlegatan, Vanadisplan och del av Vanadisvägen.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 14
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 11
Sammanlagt planeras 22-25 etapper i restaureringsarbetet av Stockholms slotts fasader som kommer att pågå i drygt två decennier. Denna upphandling avser restaureringsetapper 9-11 som omfattar högborgens södra fasad, mot Slottsbacken.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 21
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 20
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 16
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Upprustning av ställverk vid Hammarbyverket, Stockholm
Avser reinvestering i ställverk och frekvensomriktare (teknisk livslängd) vid Hammarbyverket i Stockholm.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 22
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 19
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Upprustning av avloppspumpstation i Stockholm
Ny ventilation, nya gångbord och trappor, omledning av inkommande avloppsflöden, nytt elkraftsystem, nytt spolvattensystem samt installation av nöddusch och räddningskapslar.
Kajrenovering i Stockholm
Kajrenovering vid Sundsta gård söder om Hammarbyslussen
Breddning av gångbana på Norrtullsgatan, Stockholm
Norrtullsgatans västra gångbana breddas mellan Surbrunnsgatan och Frejgatan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).