Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 352 st.

Upprustning av tunnelbana; Hässelbygrenen
Ca 10 km lång sträcka. Från Tranebergsbrons västra landfäste till station Hässelby strand. Omfattar 12 stationer och 24 broar.
Nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder i Stockholm
Projektet avser nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder. Omfattning oklar.
Basunderhåll av järnvägsanläggning i Stockholm Syd
Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Om- och påbyggnad till bostäder i Kista etapp 2-4
Etapp två till fyra med ytterligare 700 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter som ska stå klara 2027. Så det som onsdagens tillställning snarare innebär är att Klövern nu påbörjar utflyttningen och börjar riva ut det som behövs i de första delarna av den gigantiska kåken.
Ombyggnad till hotell, skola, handel och kontor på Kungsholmen, Stockholm etapp 2och 3
Castellum vill bygga hotell, skola, handel och kontor vid sina befintliga kontorsfastigheter Gladan 5, Gladan 6, och Gladan 7 vid Stadshagen på Kungsholmen, Stockholm
Ombyggnad till hotell i Hjorthagen
Ombyggnad av hotell.
Upprustning av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
- Nya spill-/tappvatten- och värmesystem i hela fastigheten. - Ny elanläggning i hela fastigheten. - Ventilation byggs om från självdrag till frånluftssystem med energiåtervinning. - Belysning i allmänna utrymmen byts ut och uppgraderas med närvarodetektorer och nya armaturer försedda med ljussensorer. - Asbestsaneringar i allmänna utrymmen och kök - Centralisering av dagens utspridda tvättstugor till tre platser. Totalt åtta tvättstugor, varav en obokningsbar spontantvättstuga. - Målning av trapphus, källare och övriga allmänna utrymmen. - Sektionering av källare och träförråd ersätts av gallerförråd. - Nytt digitalt passersystem i hela fastigheten. - Aluminiumportar ersätts med ekportar mer lika originalportarna från byggnadsåret. - Byte av lägenhetsdörrar till nya säkerhetsdörrar med senaste brand- och säkerhetsklassning. - Sophantering moderniseras, genom att bygga till mobilsopsug för hushållsavfallet. - Hissar moderniseras, genom att en stor del av befintliga hissdelar byts ut. - Renovering av fönster. - Upprustning av gårdshus. - Upprustning av lokaler. - Ytskiktsrenovering i lägenheter. - Nya kök. - Upprustning av badrum.
Upprustning av fastighet i Stockholm
Upprustning av installationer mm
Om- och tillbyggnad av Årstabergs pendeltågsstation
Om- och tillbyggnad av stationshus, 2 nya bredare plattformar, fler entréer mm.
Byte av tätskikt på taket i tunnel samt ombyggnad av gata i Stockholm
Projektet avser upprustning av Götgatan, mellan Folkungagatan och Ringvägen. 8 m bred tunnel. Kommer att grävas upp i etapper från 2025 och 6 år framåt. Gatan kommer att få separerade cykelbanor och mer yta för gående. Gaturummet kommer att bli grönare och luftigare med nya trädplanteringar och fler bänkar att sitta på.
Renovering av flerbostadshus och lokaler i Stockholm
Stamrenovering, ny el, renovering av kök mm 211 lägenheter+lokaler.
Kapcitetsökning på skola i Bandhagen, Stockholm etapp 2
Projektets andra etapp innebär uppgradering av tekniska installationer och verksamhetsanpassningar i hus A, B och C, som används av årskurs 4–9.
Underhåll och verksamhetsanpassning i skola i Farsta, Stockholm
SISAB behöver renovera och uppgradera samtliga tekniska installationer, stammar, ventilation, el- och teleinstallationer samt dränering.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Bagarmossen, Stockholm
Entreprenaden omfattar renovering med kvarboende hyresgäster i fastigheterna Socialministern 1, Försvarsministern 1 och Handelsministern 1 belägna på Byälvsvägen 12-38 i Bagarmossen. Avser stambyte och renovering i fastigheterna, samt uppgradering EL till 5-ledarsystem och åtgärder på dagvattenledningar. Lägenhetsrenoveringarna ska ske enligt varsam renovering och är koncentrerade till i huvudsak kök, garderober, WC/bad, samt mindre åtgärder på fönster och balkongdörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus och hyresgästanpassning av lokaler i Vasastaden, Stockholm
Projektet kommer utföras som totalentreprenad i utökad samverkan som arbetsform. Projektet kommer att delas in i två faser: 1. fas 1 utredning, projektering systemhandling och kalkylering, 2. fas 2 bygghandlingsprojektering, produktion och garantiåtaganden. Kv Kannan 16 är byggd i mitten av 60-talet och inrymmer 84 lägenheter och ca 2.000 kvm LOA. Entreprenaden omfattar nya vatten-, dagvatten- och avloppsledningar i hela fastigheten. Nya badrum och Wc, ca 60 % av köken renoveras och resterande får helt nya kök. Allmänna utrymmen och lokaler fräschas upp. Ny el installeras i hela fastigheten enligt dagens standard. Fjärrkyla kommer att dras in i lokalerna. Under fas 1 kommer statusen på balkonger, balkongräcken, ventilation, värmesystem och tätskiktet på gården att utredas, därefter bedöms omfattningen på åtgärder inför systemhandling och fas 2. OPTION Lokaler i plan minus 0,5 byggs om till butikslokaler med nya entréer mot Torsplan.
Ombyggnad av skola i Stockholm
Underhåll av el, VVS m.m.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende & seniorbostäder på Kungsholmen
Kv. Trossen 13 är nu aktuell för en total byggteknisk upprustning. Förslaget är att fastigheten efter genomförd upprustning innehåller 120 lägenheter i vård- och omsorgsboende och ca 112 seniorbostäder, tillagningskök och eventuellt aktivitetscenter. Entreprenaden planeras att drivas som separata huvuddelar, där huvuddel 1 avser ombyggnad till vård- och omsorgsboende och huvuddel 2 avser ombyggnad till seniorlägenheter.
Utbyggnad av sjukhus i Stadshagen, Stockholm
På fastigheten ligger S:t Görans sjukhus. Regionen har ansökt om planändring för att kunna utvidga vårdverksamheten inom fastigheten.
Ombyggnad av fastigheter i Stockholm
Möjliggöra för kontor, centrumändmål och skola.
Större renovering av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Avser nya rörledningar, renovering av kök, badrum, stambyte, byte radiatorer, elinstallation, balkongrenovering mm. Handlas upp tillsammans med projekt 2423607 (Kv Vattenpasset 10).
Ombyggnad av fastigheter i Stockholm
Möjliggöra för kontor, centrumändmål och skola.
Ombyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Stockholm
Omgjutning av balkonger, byte av fönster, byte av tak mm
Resurskonsulter för övergripande miljöstöd, Trafikverket
Upphandlingen avser upprättandet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för resurskonsulter övergripande miljöstöd.
Bräddutloppsledning för Henriksdals reningsverk i Stockholm
Betongarbete vid kaj och land och 200 m Dn2000 sjöledning
Ombyggnad och teknisk upprustning i fastighet i Rinkeby
Fastigheten består idag av 2 byggnader med 4 bostadsplan, ett lokalplan, källarvåning samt 2 gårdar. Idag består bostadsdelen av 76 lägenheter om 1 och 2 rum och kök. Byggnaden står nu inför en total upprustning med ny lägenhetsfördelning. Ombyggnaden omfattar ca 5000 kvm.
Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.
Ombyggnad till flerbostadshus i Bagarmossen
Eventuellt även påbyggnad. ''Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck''.
Teknisk upprustning av fastighet i Stockholm
Teknisk upprustning av Separatorhuset.
Spårväxelbyte i Älvsjö
Spårväxelbyte av 30 växlar samt spårbyte ca 3 km. Bandel 401, 7 km - 11 km. Utförs i 3 etapper; 2601, 2702 och 2803.
Ombyggnad och invändigt underhåll av kontorsfastighet i Stockholm
Ombyggnad och invändiga renoveringar av Riksbankhuset.
Drift och underhåll av VVIS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i region Öst
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning.
Teknisk upprustning och utveckling av ateljéer i fastighet i Stockholm
Teknisk upprustning och utveckling av ateljéer i Midsommarkransens gamla skola,
Teknisk upprustning och utveckling av ateljéer i fastighet i Stockholm
Teknisk upprustning och utveckling av ateljéer i Spinnhuset, del av Alstavik 1.
Nedmontering och återbruk av betongstomme i Stockholm
Betongstomme på ca 10 000 kvm som skall nedmonteras och återbrukas på annan plats.
Ombyggnad av tekniska installationer i skola på Östermalm, Stockholm
Östermalmsskolan, ombyggnad tekniska installationer, hus A
Teknisk upprustning av fastighet i Stockholm
Teknisk upprustning av Kronohäktet,
Stambyte i flerbostadshus i Södermalm
Ombyggnation lägenheter, planlösningsförändring lägenheter och stambyte. Installation resp. ändring av duschutrymmen. Sammanslagning av lägenheter. Ändrad ventilation till FX och utökat brandskydd med TR2-trapphus. Ändrad användning av lokal i bostad.
Stambyte i flerbostadshus i Tensta
Svenska Bostäder planerar inför stambyte inom fyra kvarter i Tensta utanför Stockholm: Kv Husinge 1, Kv Husinge 2, Kv Gullinge 1 samt Kv Tisslinge 1. Projektet innefattar totalt 282 lägenheter, varav 206 även har separat WC samt 39 lokaler, varav 28 med WC och pentry.
Upprustning av flerbostadshus i Riksby, Stockholm
Följande åtgärder ingår i projektet: - Byte av liggande stam i källare - Säkerhetspaket i källare i form av brytförstärkta källardörrar, rörelsestyrd belysning, uppdatering av låssystem, målning av väggar och tak samt belysta utrymningsskyltar - Dräneringsarbeten, dagvattenhantering - Takarbeten - Vindsisolering - Upprustning av trapphus - Tilläggsisolering och omputsning av fyra hus - FX-system - Installation av solceller - Injustering av värmeanläggningen - Installation av laddstolpar
Stambyte i flerbostadshus i Stockholm
Stamrenovering av ca 220 st lägenheter.
Fasad- och fönsterbyte på flerbostadshus i Skärholmen, Stockholm
Utvändig ändring av 5 st. flerbostadshus - Tilläggsisolering samt nytt fönster och ny dörr på Falkholmen 1 och Falkholmen 2.
Ombyggnad av simhall i Tensta, Stockholm
Renovering av simhallen med främst nya tätskikt i befintliga bassänger och eventuella åtgärder i omklädnad och personalutrymmen.
Nya växtbäddar och breddade cykelbanor på Sankt Eriksgatan, Stockholm
Under 2023 färdigställdes en breddning av cykelbanan på Sankt Eriksgatan från Rörstrandsgatan-Torsgatan. Nu fortsätter arbetet med förbättrade cykelbanor på den del av Sankt Eriksgatan som ansluter mot Hagastaden. För att skapa bättre framkomlighet och säkrare cykelbanor kommer de att breddas från 1,25 meter till 2,25 meter. För att skapa bättre förutsättningar för träden och återställa grönskan längs gatan kommer befintliga träd att få nya växtbäddar och de träd som behöver fällas eller redan saknas ersättas med nya. Totalt planteras 22 nya träd inom området.
Trafikomläggning Norrtull E-450, projekt Hagastaden i Stockholm
Entreprenaden omfattar Väg- och ledningsarbeten för temporär utformning av trafiksystemet Norrtull Sveaplan, Förläggning av betongledning DN1000 samt Rivning av gångtunnel.
Påbyggnad av kontor i Midsommarkransen, Stockholm
Bekräftelse av skolverksamhet i befintlig byggnad och påbyggnad med kontorslokaler.
Breddning av cykelbana på Kungsholmen, Stockholm
- Den befintliga cykelbanan mellan Kungsholmstorg och Samuel Owens gata breddas från 3,0 till 4,3–4,5 meter. - Breddningen sker genom att en del av vägbanan tas i anspråk. Detta kommer inte påverka trafiken då samma antal vägfiler behålls. - Inga träd eller annan växlighet kommer att påverkas då breddningen enbart sker i befintlig vägbana. - Två parkeringsplatser samt en bussparkering försvinner.
Om- och tillbyggnad av kontor och centrumlokaler i Johanneshov
Kontor med lokaler i bottenvåningen för centrumändamål
Upprustning av fastighet i Stockholm
En teknisk utredning av fastigheten Svärdet 8 har visat på stora underhållsbehov såsom behov av ett stambyte och åtgärder gällande ventilationen. Delar av fastigheten som tillfälligt har använts som förskola ska prövas att återställa till lägenheter, underhåll och tillskapande av ytterligare seniorlägenheter. .
Stambyte och renovering av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Avser nya rörledningar, renovering av kök, badrum, stambyte, byte radiatorer, elinstallation, balkongrenovering mm. Handlas upp tillsammans med projekt 2423603 (Kv Linjalen 8).
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Befintligt kontorshus från 1958 restaureras i sin helhet med nya tekniska system och teknikrum. Nya planlösningar samt ytskikt och inredningar i kontor. Ny hiss m m.
Stambyte mm i flerbostadshus i Stockholm
Stamrenovering och renovering av badrummen. 55 lägenheter och 2 lokaler.
Gång- och cykelbaneförbättringar i Stockholm
Trafikkontoret ska utföra åtgärder för att leda cykeltrafiken längs Repslagargatan och förbättra trafikmiljön för gående och cyklister på delar av Götgatan mellan Hornsgatan och Medborgarplatsen. I åtgärderna ingår det att bredda gångbanor och bygga genomgående gångbanor i fyra korsningar.
Utbyte av övergångskonstruktioner på broar vid Essingeleden i Stockholm
Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302, 303, 311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401, 404, 409, 410.
Utbyte av övergångskonstruktioner på broar längs Essingeleden vid Nyboda
Bro 2-2030-3 ökon 101-104 och bro 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124. Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner.
Upprustning av bussdepå i Frihamnen
Upprustning för elbussar.
Upprustning av bussdepå i Fredriksdal
Upprustning för elbussar.
Ombyggnad av skola i Skarpnäck, Stockholm
Ombyggnation kapacitetsökning.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 11
Sammanlagt planeras 22-25 etapper i restaureringsarbetet av Stockholms slotts fasader som kommer att pågå i drygt två decennier. Denna upphandling avser restaureringsetapper 9-11 som omfattar högborgens södra fasad, mot Slottsbacken.
Ombyggnad av högtrycksklocka till kontor i Hjorthagen, Stockholm
Gasklocka 5 är en sfärisk högtrycksklocka som blir en kontorsbyggnad. Ändrad användning av industrifastighet till kontor. Nya öppningar för glasparti, lanternin, ventilationsgaller och trapphus/entré.Ny separat stomme för tillskapande av 6 våningsplan(entréplan/hisshall), teknikplan och 4 kontorsplan. Bta 1364 m2.
Teknisk upprustning av fastighet i Stockholm
Arbetet omfattar teknisk upprustning, fasader, tak och fönster samt tillskapande av fler ateljéer. I projektet ska även utreda möjligheterna att uppfylla dagens myndighetskrav avseende tillgänglighet och brand.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 18
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 20
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Teknisk upprustning av fastighet i Stockholm
Teknisk upprustning av Glasbruket 3 och 5.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 21
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 14
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 19
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 17
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Upprustning av teater i Stockholm
Anpassning av lokaler och teknisk upprustning, Hasseln 4.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Stockholm
Stambyte och badrumsrenovering av ca 100 lägenheter. • Våtrumsrenovering och därtill hörande arbeten sker i samtliga lägenheter. • Installationer för avlopp och vatten byts ut i sin helhet i kök, badrum och WC. • Ledningar i rörstammar mellan vinds- och källarplan byts ut i sin helhet. • Ledningar i källare och källarbjälklag utreds vidare. • I samband med våtrumsrenoveringen byts och kompletteras elinstallationer i samtliga lägenheters våtrum. • Termostater byts efter behov.
Tak- och fasadarbeten på operahus på Norrmalm, Stockholm
Entreprenaden består av 5 huvuddelar: - huvuddel 1 avser fasad mot söder - huvuddel 2 fasad mot väster - huvuddel 3 fasad mot norr - huvuddel 4 scenhuset - huvuddel 5 mot Kungsträdgården

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).