Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 327 st.

Upprustning av tunnelbana; Hässelbygrenen
Ca 10 km lång sträcka. Från Tranebergsbrons västra landfäste till station Hässelby strand. Omfattar 12 stationer och 24 broar.
Nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder i Stockholm
Projektet avser nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder. Omfattning oklar.
Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Nord
6 års kontraktstid + option 1 år. Bana, el och signal. Sträckorna Huvudsta-Bålsta samt Helenelund-norra Uppsala.
Basunderhåll av järnvägsanläggning Stockholm mitt
Bandel 404 enbart för tiden 2024-05-01 - 2024-09-30. Kontraktstid 5 år + 2 optionsår. Sträckorna Ulriksdal-Älvsjö, Citybanan och under en del av kontaktstiden sträckan Tomteboda-Sundbyberg. Ca 128 358 spårmeter och 336 spårväxlar.
Basunderhåll av järnvägsanläggning i Stockholm Syd
Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Ombyggnad till hotell, skola, handel och kontor på Kungsholmen, Stockholm
Kungsleden vill bygga hotell, skola, handel och kontor vid sina befintliga kontorsfastigheter Gladan 5, Gladan 6, och Gladan 7 vid Stadshagen på Kungsholmen, Stockholm
Ombyggnad till hotell i Hjorthagen
Ombyggnad av hotell.
Upprustning av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
- Nya spill-/tappvatten- och värmesystem i hela fastigheten. - Ny elanläggning i hela fastigheten. - Ventilation byggs om från självdrag till frånluftssystem med energiåtervinning. - Belysning i allmänna utrymmen byts ut och uppgraderas med närvarodetektorer och nya armaturer försedda med ljussensorer. - Asbestsaneringar i allmänna utrymmen och kök - Centralisering av dagens utspridda tvättstugor till tre platser. Totalt åtta tvättstugor, varav en obokningsbar spontantvättstuga. - Målning av trapphus, källare och övriga allmänna utrymmen. - Sektionering av källare och träförråd ersätts av gallerförråd. - Nytt digitalt passersystem i hela fastigheten. - Aluminiumportar ersätts med ekportar mer lika originalportarna från byggnadsåret. - Byte av lägenhetsdörrar till nya säkerhetsdörrar med senaste brand- och säkerhetsklassning. - Sophantering moderniseras, genom att bygga till mobilsopsug för hushållsavfallet. - Hissar moderniseras, genom att en stor del av befintliga hissdelar byts ut. - Renovering av fönster. - Upprustning av gårdshus. - Upprustning av lokaler. - Ytskiktsrenovering i lägenheter. - Nya kök. - Upprustning av badrum.
Om- och tillbyggnad av Årstabergs pendeltågsstation
Om- och tillbyggnad av stationshus, 2 nya bredare plattformar, fler entréer mm.
Byte av tätskikt på taket i tunnel samt ombyggnad av gata i Stockholm
Projektet avser upprustning av Götgatan, mellan Folkungagatan och Ringvägen. 8 m bred tunnel. Kommer att grävas upp i etapper från 2025 och 6 år framåt. Gatan kommer att få separerade cykelbanor och mer yta för gående. Gaturummet kommer att bli grönare och luftigare med nya trädplanteringar och fler bänkar att sitta på.
Stambyte samt köksombyggnad av skola i Skärholmen, Stockholm
Projektet omfattar stambyte, tappvatten-, spillvatten- och värmestammar byts i alla hus, utom hus V. Ett antal aggregat kommer att bytas i hus A, I, H och V. Ett nytt fläktrum om 40 kvm kommer att byggas i hus V. Belysning kommer att bytas ut överallt utom i korridorer och trapphus. Skolan får en ny inkommande elservis inklusive fördelningscentral och nya elnischer i korridorer i samtliga byggnader. Nytt brand- och inbrottslarm installeras i alla byggnader. Ytskikten är i gott skick så endast återställning ingår.
Basunderhåll väg område Södra Roslagen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Väglängd ca 829 km.
Basunderhåll av järnvägsanläggning på bangårdar i Stockholm
Bandel 402, 403, 405, 406 och 407. 5 års kontraktstid + 2 optionsår.
Underhåll och verksamhetsanpassning i skola i Farsta, Stockholm
SISAB behöver renovera och uppgradera samtliga tekniska installationer, stammar, ventilation, el- och teleinstallationer samt dränering.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Bagarmossen, Stockholm
Entreprenaden omfattar renovering med kvarboende hyresgäster i fastigheterna Socialministern 1, Försvarsministern 1 och Handelsministern 1 belägna på Byälvsvägen 12-38 i Bagarmossen. Avser stambyte och renovering i fastigheterna, samt uppgradering EL till 5-ledarsystem och åtgärder på dagvattenledningar. Lägenhetsrenoveringarna ska ske enligt varsam renovering och är koncentrerade till i huvudsak kök, garderober, WC/bad, samt mindre åtgärder på fönster och balkongdörrar.
Utbyggnad av sjukhus i Stadshagen, Stockholm
På fastigheten ligger S:t Görans sjukhus. Regionen har ansökt om planändring för att kunna utvidga vårdverksamheten inom fastigheten.
Ny ventilation i Årstaskolan, Stockholm
Årstaskolan, Ny ventilation Hus Hus B, C, D, E, F, G och H
Renovering av bergrum på Östermalm, Stockholm
Ur investeringsplan för 2020 med inriktning 2021-2024.
Ombyggnad av skola i Stockholm
Underhåll av el, VVS m.m.
Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.
Ombyggnad av tekniska installationer i skola på Östermalm, Stockholm
Östermalmsskolan, ombyggnad tekniska installationer, hus A
Ombyggnad till flerbostadshus i Bagarmossen
Eventuellt även påbyggnad. ''Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck''.
Underhåll av Citybanan i Stockholm
Pumpstationer och tillhörande teknik, tunnelventilationssystem, fastighetsteknik, styr- och reglerteknik, lågspänningsutrustning, UPS och reservkraft, brandskydd, säkerhetssystem tunnel. Bandel 409, 6 km lång pendeltågstunnel.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Avser ROT-renovering, stambyte samt påbyggnad av en våning på flerbostadshus.
Ombyggnad av simhall i Tensta, Stockholm
Renovering och teknisk upprustning av Tensta simhall.
Upprustning av bussdepå i södra Stockholm
Upprustning för elbussar.
Ombyggnad till seniorbostäder i Vasastaden, Stockholm
Avser en total byggteknisk upprustning för att ändra användning från Vård- och omsorgsboende till ca 86 stycken seniorbostäder. I fastigheten finns även en förskola och storkök. Omfattar även upprustning av innegården. Ombyggnaden omfattar ca 7400 m².
Påbyggnad av kontor i Midsommarkransen, Stockholm
Bekräftelse av skolverksamhet i befintlig byggnad och påbyggnad med kontorslokaler.
Påbyggnad av flerbostadshus i Årsta
Förslaget innehåller nybyggnation av 30 lägenheter i en påbyggnad av bolagets befintliga byggnad.
Om- och tillbyggnad av kontor och centrumlokaler i Johanneshov
Kontor med lokaler i bottenvåningen för centrumändamål
Ombyggnad av gator i Stockholm
Projektet Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, avser ökad framkomlighet och trygghet på gågator.
Upprustning av bussdepå i Gubbängen
Upprustning för elbussar.
Rasering av 220kV luftledning mellan stamstation Beckomberga och stamstation Bredäng
Entreprenaden omfattar rasering av 220kV luftledning mellan stamstation Beckomberga och stamstation Bredäng. Sträckan är ca 13 km och omfattar 51 stolpar av olika utförande och olika typ, varav vissa står inom naturskyddade områden (Naturreservat och Natura 2000). Luftledningen byggdes på 1940-talet. Stolparna är placerade bland annat inom tätbebyggda områden, korsar flera stora trafikleder samt tunnelbana och lokalbana. Vissa stolpar står lättillgängligt i tätbebyggt område medan andra står otillgängligt på öar utan landanslutning som är klassade som naturreservat. Vissa av stolparna är grundlagda med träsyllsfundament vilka ingår i rivningen. Entreprenaden omfattar även sanering av markföroreningar samt miljökontroll.
Drift och underhåll av trafikutrustning inom region Öst/Stockholm
Drift och underhåll av trafikutrustning i AB, C, D, E, T och U-län. VMS-skyltar, avstängningsanordningar samt MCS. Uppdelat i 2 kontrakt, ITS Öst och ITS Stockholm.
Utbyte av övergångskonstruktioner på broar längs Essingeleden vid Nyboda
Bro 2-2030-3 ökon 101-104 och bro 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124. Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner.
Riskreducerande åtgärder vid Essingebron i Stockholm
Omfattar att bygga kollisionsskydd för Essingebron för att motverka/eliminera risk för avstängning/störning på trafiken längs med Essingeleden på grund av fartygskollision.
Upprustning av bussdepå i Spånga
Upprustning för elbussar.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Syd
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 11
Sammanlagt planeras 22-25 etapper i restaureringsarbetet av Stockholms slotts fasader som kommer att pågå i drygt två decennier. Denna upphandling avser restaureringsetapper 9-11 som omfattar högborgens södra fasad, mot Slottsbacken.
Markåtgärder för säkerställning av byggnader vid skyfall i Stockholm
AB Stockholmshems har låtit upprätta en rapport över bolagets fastighetsbestånd per stadsdel där risk för skador p.g.a. skyfall har analyserats. Av AB Stockholmshems totalt ca 400 st fastigheter har 122 st fastigheter bedömts riskera skyfallsskador och för dessa fastigheter behöver lämpliga markåtgärder utredas och utföras.
Upprustning av ställverk vid Hammarbyverket, Stockholm
Avser reinvestering i ställverk och frekvensomriktare (teknisk livslängd) vid Hammarbyverket i Stockholm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bromsten, Spånga
Ändrad användning från gemensamhetsytor till bostäder samt åtgärder hänförliga till detta. Totalt berörs ca: 1 978 m2 av fastighetens totalt 20 000 m2. ca 25-30 lägenheter. Ändrad användning från lokaler till förskola med fyra st avdelningar med plats för ca: 68-70 barn. Bta 633 m2.
Tak- och fasadarbeten på operahus på Norrmalm, Stockholm
Entreprenaden består av 5 huvuddelar: - huvuddel 1 avser fasad mot söder - huvuddel 2 fasad mot väster - huvuddel 3 fasad mot norr - huvuddel 4 scenhuset - huvuddel 5 mot Kungsträdgården
Ombyggnad av högtrycksklocka till kontor i Stockholm
Gasklocka 5 är en sfärisk högtrycksklocka som blir en kontorsbyggnad. Ändrad användning av industrifastighet till kontor. Nya öppningar för glasparti, lanternin, ventilationsgaller och trapphus/entré.Ny separat stomme för tillskapande av 6 våningsplan(entréplan/hisshall), teknikplan och 4 kontorsplan. Bta 1364 m2.
Tak- och fasadarbeten på operahus på Norrmalm, Stockholm
Entreprenaden består av 5 huvuddelar: - huvuddel 1 avser fasad mot söder - huvuddel 2 fasad mot väster - huvuddel 3 fasad mot norr - huvuddel 4 scenhuset - huvuddel 5 mot Kungsträdgården
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 20
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 17
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Bandhagen, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 21
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Underhållsarbeten på skola i Vasastaden, Stockholm
Utbyte av värmesystem, ventilation i klassrum, belysning samt ytskiktsrenovering
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 16
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 14
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Bandhagen, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 22
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Utökning av grundsärskola och matsal i Stockholm
Gärdesskolan, utökning grundsärskola ink matsal hus A-C.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 13
Projektet kommer att utföras i etapper. Ca 2 års produktionstid per etapp.
Ombyggnad av skola i Skarpnäck, Stockholm
Ombyggnation kapacitetsökning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).