Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmlands län

Arvika (5)
Eda (3)
Filipstad (9)
Forshaga (5)
Grums (8)
Hagfors (12)
Hammarö (4)
Karlstad (40)
Kil (10)
Munkfors (6)
Storfors (3)
Sunne (6)
Säffle (15)
Torsby (15)
Årjäng (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Ställverksbyte i Kil
Ställverksbyte samt trimningsåtgärder.
Nybyggnad av flerbostadshus samt åtgärdande av centrummiljö i Karlstad
Planer finns för ett punkthus i upp till 8 våningar med ca 35-40 lägenheter, eventuellt med plats för verksamheter i bottenplan. Upprustning av park samt ombyggnad av Centrumvägen.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad
Planer finns för påbyggnad av stadshuset med två respektive tre våningar, bygga ett nytt trevåningshus på parkeringen på stadshusets västra baksida, samt bygga ett upp till 16 våningar högt hus öster om den nuvarande byggnaden. Det skulle ge ungefär 5.200 kvadratmeter utökad byggrätt, utöver stadshusets befintliga 9.000 kvadratmeter.
Ombyggnad av bangård i Grums
Nytt spår, byte av växlar, signalreglering, elektrifiering av spår mm.
Tillbyggnad av vattenverk i Forshaga
Avser tillbyggnad av vattenverk i Forshaga.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Avser tillbyggnad av industribyggnad för Note samt anordnande av parkering.
Utökning av mark för industriändamål i Grums
Planer finns för utökning av mark för att tillmötesgå en ökning av produktionen.
Ombyggnad av Värmlandsbanan mellan Kil-Charlottenberg
För utförande av Mellanblock 1 & 2 samt GC-anläggning Kil-Charlottenberg.
Rotrenovering av flerbostadshus i Arvika
Avser rotrenovering av kvarteret Plogen Parkgatan 50, Arvika. Objektet består av trapphus samt sex (6) lägenheter.Option: Rotrenovering av ytterligare 15 trapphus med lägenheter, Parkgatan 24-54. Id.nr 1631374
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Förslag till VA-plan. Kostnad inkl. överföringsledning från Välsviken och pumpstationer.
RNM-Tillbyggnad av transformatorstation i Årjäng
Avser tillbyggnad av ett 130kV transformatorfack T102-130, en krafttransformator T102 med nollpunktsutrustning (tillhandahållen av Ellevio) samt 5st 24kV ställverksfack.
Tillbyggnad av industri i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ombyggnad av VA-ledningar vid Älvåkersgatan i Karlstad, Etapp 4
Avser ombyggnad av befintliga vatten- , spill-, och dagvattenledningar vid Ringgatan i området Råtorp i Karlstad. Denna etapp omfattar sträckan söder om Stöpaforsgatan på Ringgatan till Södra Gärdesgatan på Älvåkersgatan.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Årjäng
Avser rotrenovering på Bögatan 2, Årjäng.
Om- och tillbyggnad av skola i Hagfors
Avser tillbyggnad av befintlig förskola/skola med ny del innehållande klassrum, torg, entré, elevhälsa, personalutrymmen, slöjdsalar samt hemkunskapssal. Ombyggnad av befintlig byggnad med lastkaj, diskrum, kök och kapprum. Råda skola. Är nu en F-3 men kommer att bli F-6. Två komplementbyggnader som blir förråd och miljöhus.
Till- och ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar,även i huvudbyggnaden ska byggas om. Gymnastiksal i hus B. De huvudsakliga arbeten som kommer utföras är fönsterbyte,, ombyggnad av mottagningskök, tillbyggnad av grupprum, ombyggnad av uppvärmning samt installation av hiss.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Fastigheten har ny ägare, nytt bygglov kommer att sökas. Omfattning oklar.
Renovering av särskilt boende i Sunne
Planer finns för renovering av äldreboende.
Ombyggnad av kontor till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av kotor till förskola.
Omläggning av Södra och Norra torgen, Kristinehamn
Avser ombyggnad och upprustning av södra och norra torgen i Kristinehamn.
Ombyggnad och renovering av förskola i Karlstad
Avser renovering och ombyggnad av förskola för att ge plats för tre avdelningar samt serveringskök och personalutrymmen. Tillbyggnad med teknikrum. Nybyggnad av förråd och miljöhus.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Östmarkskorset i Torsby
Ombyggnad av korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Flytt av Östmarksvägens anslutning till E45/E16, breddning av väg 947 samt komplettering med nytt vänstersvängfält mot handelsområdet väster om E45/E16.
Renovering badhus i Grums
Avser renovering av badhus och sporthall. Upptagen i investeringsbudget.
Om- och tillbyggnad av skola i Munkfors
Avser verksamhetsanpassa, samordna och effektivisera lokalytan vid berörd fastighet.
Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Kristinehamn
Avser ombyggnad av förskola, om- och tillbyggnad av skola samt tillbyggnad av personalutrymmen.
Om- och tillbyggnad av personalutrymmen i Sunne
Avser lokaler för hemtjänstpersonalen ca 100 personer , personalutrymmen och kontor.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Kristinehamn
Modernisering av linhiss vid Rektorn 10 & Gäddan 7. BS har möjlighet att upphandla en hiss åt gången eller båda samtidigt. Rektorn 7 Id 1636821
Ombyggnad av vattenverk Säffle
Byta befintliga drifter på flockningsomrörare till nya samt installera frekvensomvandlare för dessa drifter.Skador på betong inkl. åtgärd av exponerad armering i lågreservoarens tak lagas. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653023,1653032
Byggledare för vägmarkeringar inom Värmlands län
Produktionsanpassad projektering och projektledning. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare enligt följande: ─ Option ett: 2023-01-01–2023-12-31. ─ Option två: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option tre: 2025-01-01–2025-12-31.
Renovering av kök i Grums
Renovering av kök. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser målning av trapphus, byte av låskolvar på alla dörrar samt spolning av stammar.
Om-och uppbyggnad av flerbostadshus i Kil
Avser uppbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus efter brand.
Ny bro samt riskreducerande åtgärder längs E18 väster om Panken
Åtgärder för att minska risken för ras/skred. Ny bro över Pankens utlopp.
Ombyggnad av ventilation i Grums
Ombyggnad av ventilation hyreshus Orrby, Grums kommun, Objekten är beläget på Ringvägen 38, Gamla vägen 77, 79 och 81, Tallgatan 1, 3 och 4, Orrkullegatan 1, 3, 5 och 8 i Grums tätort
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Utbyte av värmesystem SG/Södra Viken, Sunne
Avser ombyggnad av värmesystem.
Tillbyggnad av förvaltningslokal i Hagfors
Avser tillbyggnad med utrymmen för omklädningsrum, renovering av tvätt, städ - och köksutrymmen. Staket ska sättas upp, fler parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser att göra tillbyggnad av befintlig industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Munkfors
Avser tillbyggnad av produktionslokal.
Rivning av godsmagasin i centrala Karlstad
Avser rivning av godsmagasin i närheten av järnvägsspår.
Ombyggnad av busstation i Töcksfors
Planer finns för ombyggnad för att effektivisera och trafiksäkra busstation i Töcksfors.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Kil
Om/tillbyggnad av befintlig återvinningscentral.
Utförande av mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallation i Filipstad
Projektet avser projektering och utförande av mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallationer samt kundinstallationer in på beställarens slutkunders tomter (Homes Connected, "HC") eller då kundbeställning saknas, avslut vid angiven avlämningspunkt (Homes Passed, "HP").
Ombyggnad råvattenpumpstation, Åmål
I åtgärder ingår byggnation av översvämningsbarriär för skydd mot intrång av vatten från hög Vänernivå. Översvämningstryggande åtgärder innefattar även vissa ombyggnationer i pumpstationens ventil-, rör- och pumpinstallationer. Reparation av befintliga betongkonstruktioner Upphandlas tillsammans med ID: 1653040,1353036,1653023,1653028,1653032
Ombyggnad av gatumiljö vid Nya Högstadieskolan, Arvika
Avser uppfräschning och en del ombyggnation av gator och trottoarer i kv Hjorten och angränsande områden till Arvikas nya högstadieskola.
Ombyggnad av ventilation vid Ottebol omformarstation i Arvika
Ombyggnad av ventilationsanläggning, förstärkning av skalskydd samt uppföra solskydd.
Anläggande av företagsramp vid avfallsanläggning, Arvika
Avser anläggning av en företagsramp på Mossebergs avfallsanläggning för att förbättrad tillgänglighet för avfallskunder från företag i jämförelse med nuvarande lösning på området.
Isolering av kallförråd Horssjön Molkom, Karlstad
Avser ombyggnad av befintlig plåthall.
Ombyggnad av lager i Karlstad
Avser ombyggnad av lagerlokaler.
Installation av solceller Torsby
Avser installation av solceller vid Torsby flygplats och skidtunnel i Torsby.
Tillbyggnad av kontor och tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler samt tvätthall.
Utbyte av konstgräsplan i Grums kommun
Utbyte av konstgräsplan vid Grums IP. Upptagen i investeringsbudget.
Renovering av gymnastiksal och omklädningsrum Hagfors
Avser ombyggnad och renovering av omklädningsrum, dusch och gymnastiksal samt ventilation.
Rivning av flerfamiljshus, Filipstad
Avser rivning av flerfamiljsbyggnad belägna på Rämsvägen 2-4 och Skolgatan 23-29, fastighetsbeteckning Lesjöfors 7:3 samt Skolgatan 31, fastighetsbeteckning: Lesjöfors 5:124
Renovering av avloppsreningsverk i Hagfors
Avser att renovera Ekshärads avloppsreningsverk
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kristinehamn
Avser ombyggnad av cirkulationsplats Fältvägen, Södra Staketgatan, Ringvägen.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av kontorshus.
Utbyte av belysning i elljusspåret Karlstad
Utbyte av belysning i elljusspår vid Molkoms idrottsplats.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av idrottsplats i Karlstad
Rivning av idrottsplats, läktare, garage, förråd/kontorslokaler.
Ombyggnad ventilation vid äldreboende i Munkfors
Ombyggnad av ventilationssystem. fastigheten omfattar lägenheter och vårdcentral. 3 st optioner ska lämnas på: 1. Integrerad kyla. 2. Solceller, anläggning anpassad till fastighetens förbrukning. 3. Solcellstablå med avläsning.
Ombyggnad av gator i Munkfors, etapp 3
Resterande del av Bergsgårdsvägen färdigställs under våren 2021.
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Bassänger ska renoveras och tätas. Mindre ombyggnationer inkl. håltagning och rörinstallationer ingår i syfte att omdisponera befintliga bassängvolymer. Ombyggnation av befintliga pumpinstallationer och komplettering med överliggande durk. Upphandlas tillsammans med Id. 1653044,1653036,1653023,1653028.1653032
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Korrosionsskadade avdragsrännor av betong i slutsedimenteringsbassäng ska renoveras eller bytas ut. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653028,1653032
Rivning av flerbostadshus i Säffle
Avser rivning av två lägenheter efter brand i flerbostadshus .
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Installation av kylanläggning Sannerudsvallen i Kil
Avser installera ett CO2 kylsystem i ishallen på Sannerudsvallen. Kommer även att byta belysning i ishallen samt flera mindre energiåtgärder
Om- och tillbyggnad av LSS boende Torsby
Avser tillbyggnad med 1 lgh samt ombyggnad av gruppbostad.
Renovering av idrottshall i Filipstad
Avser renovering av idrottshall pga vattenskada.
Tillbyggnad av kallförråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Kil
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Säffle
Bygg- och rivningslov för transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Forshaga
Anmälan bygglovsbefriad tillbyggnad enbostadshus. forshaga enåsen 2.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet industribyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Skoghall
Anmälan Installation Rumsvärmare Enbostadshus.
Ombyggnad av campingstuga i Hagfors
Ansökan om bygglov för flytt av campingstugor.
Tillbyggnad av förråd i Hagfors
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Säffle
Marklov för schaktning/utfyllnad för industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Säffle
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Marklov för utfyllnad av befintlig tomt.
Ombyggnad av markanläggning i Kil
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Sunne
Marklov schaktning tomt.
Ombyggnad av markanläggning i Filipstad
Marklov övrigt (förberedelse inför nybyggnad av skola).
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till bostad.
Tillbyggnad av skärmtak i Filipstad
Bygglov tillbyggnad med skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.