Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmlands län

Arvika (3)
Eda (4)
Filipstad (9)
Forshaga (3)
Grums (3)
Hagfors (14)
Hammarö (2)
Karlstad (54)
Kil (6)
Munkfors (7)
Storfors (1)
Sunne (8)
Säffle (11)
Torsby (13)
Årjäng (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad
Planer finns för påbyggnad av stadshuset med två respektive tre våningar, bygga ett nytt trevåningshus på parkeringen på stadshusets västra baksida, samt bygga ett upp till 16 våningar högt hus öster om den nuvarande byggnaden. Det skulle ge ungefär 5.200 kvadratmeter utökad byggrätt, utöver stadshusets befintliga 9.000 kvadratmeter.
Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Beläggning halvvarmt i region Väst
Grupp DK61 och DK62, DM61, DV61
Ombyggnad av bangård i Grums
Nytt spår, byte av växlar, signalreglering, elektrifiering av spår mm.
Tillbyggnad av vattenverk i Forshaga
Avser tillbyggnad av vattenverk i Forshaga.
Beläggning varmt i region Väst
Beläggning varm funktion DK46 2021-2023 och DK47 2021-2022.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
RNM-Tillbyggnad av transformatorstation i Årjäng
Avser tillbyggnad av ett 130kV transformatorfack T102-130, en krafttransformator T102 med nollpunktsutrustning (tillhandahållen av Ellevio) samt 5st 24kV ställverksfack.
Till- och ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar,även i huvudbyggnaden ska byggas om. Gymnastiksal i hus B. De huvudsakliga arbeten som kommer utföras är fönsterbyte,, ombyggnad av mottagningskök, tillbyggnad av grupprum, ombyggnad av uppvärmning samt installation av hiss.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ett påbyggnadsprojekt där två existerande flerbostadshus med större hyreslägenheter kommer att kompletteras med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma totalt 43 hyresrätter om 1 rum och kök. I hus 2 kommer ett trapphus att byggas med hiss och förråd. Kommer även att byggas till 7 parkeringsplatser . Tillkommit fristående förrådsbyggnad respektive fristående cykelförråd
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Årjäng
Avser rotrenovering på Bögatan 2, Årjäng.
Om- och tillbyggnad av skola i Hagfors
Avser tillbyggnad av befintlig förskola/skola med ny del innehållande klassrum, torg, entré, elevhälsa, personalutrymmen, slöjdsalar samt hemkunskapssal. Ombyggnad av befintlig byggnad med lastkaj, diskrum, kök och kapprum. Råda skola. Är nu en F-3 men kommer att bli F-6. Två komplementbyggnader som blir förråd och miljöhus.
Ombyggnad av kontor till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av kotor till förskola.
Ombyggnad av gammal skola Karlstad
Ny detaljplan ska tas fram för möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor.
Ombyggnad av skola , Kil
planer finns för ombyggnad av Stenåsens skola. Upptagen i investeringsbudget 2022-2025.
Reparation av bro över Norsälven
Ommålning, förstärkning.
Ombyggnad av hotell till kontor, Sunne
Avser ombyggnad av Hotell Salma Lagerlöf till bl a kontorslokaler.
Ombyggnad och renovering av förskola i Karlstad
Avser renovering och ombyggnad av förskola för att ge plats för tre avdelningar samt serveringskök och personalutrymmen. Tillbyggnad med teknikrum. Nybyggnad av förråd och miljöhus.
Om- och tillbyggnad av skola i Munkfors
Avser verksamhetsanpassa, samordna och effektivisera lokalytan vid berörd fastighet.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Östmarkskorset i Torsby
Ombyggnad av korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Flytt av Östmarksvägens anslutning till E45/E16, breddning av väg 947 samt komplettering med nytt vänstersvängfält mot handelsområdet väster om E45/E16.
Beläggning tank i Distrikt Väst, DK 21
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Renovering av idrottshall i Filipstad
Avser renovering av idrottshall pga vattenskada.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Sunne
Avser tillbyggnad av bränslefick för skrapmatning till pannrum. Ombyggnad av befintlig byggnad.
Ombyggnad till padelhall i Årjäng
Avser ombyggnad av verkstad till padelhall.
Ombyggnad av vattenverk Säffle
Byta befintliga drifter på flockningsomrörare till nya samt installera frekvensomvandlare för dessa drifter.Skador på betong inkl. åtgärd av exponerad armering i lågreservoarens tak lagas. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653023,1653032
Byggledare för vägmarkeringar inom Värmlands län
Produktionsanpassad projektering och projektledning. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare enligt följande: ─ Option ett: 2023-01-01–2023-12-31. ─ Option två: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option tre: 2025-01-01–2025-12-31.
Renovering av kök i Grums
Renovering av kök vid Jättestensskolan, Grums. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av ventilation i Grums
Ombyggnad av ventilation hyreshus Orrby, Grums kommun, Objekten är beläget på Ringvägen 38, Gamla vägen 77, 79 och 81, Tallgatan 1, 3 och 4, Orrkullegatan 1, 3, 5 och 8 i Grums tätort
Utbyggnad av diskrum i Hagfors
Utbyggnad av diskrum , ny entré till bibliotek samt lärarcentrum.
Upprustning av park i Karlstad
Avser att rusta upp Residensparken med ny entré, nytt gångstråk samt sandstrand.
Rivning av godsmagasin i centrala Karlstad
Avser rivning av godsmagasin i närheten av järnvägsspår.
Utförande av mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallation i Filipstad
Projektet avser projektering och utförande av mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallationer samt kundinstallationer in på beställarens slutkunders tomter (Homes Connected, "HC") eller då kundbeställning saknas, avslut vid angiven avlämningspunkt (Homes Passed, "HP").
Ombyggnad råvattenpumpstation, Åmål
I åtgärder ingår byggnation av översvämningsbarriär för skydd mot intrång av vatten från hög Vänernivå. Översvämningstryggande åtgärder innefattar även vissa ombyggnationer i pumpstationens ventil-, rör- och pumpinstallationer. Reparation av befintliga betongkonstruktioner Upphandlas tillsammans med ID: 1653040,1353036,1653023,1653028,1653032
Ombyggnad av gatumiljö vid Nya Högstadieskolan, Arvika
Avser uppfräschning och en del ombyggnation av gator och trottoarer i kv Hjorten och angränsande områden till Arvikas nya högstadieskola.
Ombyggnad av ventilation vid Ottebol omformarstation i Arvika
Ombyggnad av ventilationsanläggning, förstärkning av skalskydd samt uppföra solskydd.
Riskreducerande åtgärder längs väg 62 vid Södra Älvkullen
Ca 200 m lång sträcka, åtgärd på vägtrumma.
Ommålning av järnvägsbroar i region Väst - Nord
Målning av 4 järnvägsbroar; Bro 3500-1051-1, Stensån, Bandel 641, km 9+125. Bro 3500-3359-1, Björkån, Bandel 661, km 49+021. Bro 3500-3363-1, Badaån, Bandel 661, km 69+026. Bro 3501-5138-1, Klaxås, Bandel 631, 360+410.
Byte av ventilation vid skola i Karlstad
Avser byte av ventilationsaggregat samt påbyggnad av fläktrum på taket.
Rivning av flerbostadshus i Säffle
Avser rivning av flerfamiljshus.
Tillbyggnad av kontor och tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler samt tvätthall.
Tillbyggnad av förskola i Kristinehamn
Avser tillbyggnad med teknikrum för ventilation.
Isolering av kallförråd Horssjön Molkom, Karlstad
Avser ombyggnad av befintlig plåthall.
Utbyte av konstgräs på Skogsvallens IP i Karlstad
Projektet avser åldersutbyte av konstgrässystem på Skogsvallens IP i Skattkärr.
Tillbyggnad av virkestork i Sunne
Avser förberedande av mark med gjutning av grund samt pålning . Virkestork kommer att sedan flyttas på platsen. Yta grunden 7 X 100 meter.
Renovering av avloppsreningsverk i Hagfors
Avser att renovera Ekshärads avloppsreningsverk
Byte av värmekälla i flerbostadshus Torsby
Avser byte av uppvärmesystem.
Ombyggnad av ventilation i Kristinehamn
Avser byte av ventilation vid Skogshyddan i Björneborg och Uranus 19.
Ombyggnad av tennishall i Karlstad
Avser ändrad användning till padelhall.
Renovering av gymnastiksal och omklädningsrum Hagfors
Avser ombyggnad och renovering av omklädningsrum, dusch och gymnastiksal samt ventilation.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Fönsterrenovering gamla gymnasiet i Karlstad
Avser fönsterrenovering vid gamla gymnasiet i Karlstad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten på fjärrvärmecentraler i Karlstad
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten på fjärrvärmecentraler och utbyte och renovering av fjärrvärmecentraler i Karlstadstätort. Avtalstid 2021-05-07 - 2022-03-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Ombyggnad av gator i Munkfors, etapp 3
Resterande del av Bergsgårdsvägen färdigställs under våren 2021.
Ombyggnad av förskola i Hagfors
Tombyggnad och renovering av förskola , samt tillgänglighetsanpassning med bl a hiss mm.
Ombyggnad ventilation vid äldreboende i Munkfors
Ombyggnad av ventilationssystem. fastigheten omfattar lägenheter och vårdcentral. 3 st optioner ska lämnas på: 1. Integrerad kyla. 2. Solceller, anläggning anpassad till fastighetens förbrukning. 3. Solcellstablå med avläsning.
Anläggning av konstgräsfotbollsplan i Kil
Upptagen i investeringsbudget 2022-2025. Byte av konstgräsplan.
Rivning av flerfamiljshus, Filipstad
Avser rivning av flerfamiljsbyggnad belägna på Rämsvägen 2-4 och Skolgatan 23-29, fastighetsbeteckning Lesjöfors 7:3 samt Skolgatan 31, fastighetsbeteckning: Lesjöfors 5:124
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Säffle
Avser rivning av två lägenheter efter brand i flerbostadshus .
Installation av kylanläggning Sannerudsvallen i Kil
Avser installera ett CO2 kylsystem i ishallen på Sannerudsvallen. Kommer även att byta belysning i ishallen samt flera mindre energiåtgärder
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Korrosionsskadade avdragsrännor av betong i slutsedimenteringsbassäng ska renoveras eller bytas ut. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653028,1653032
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Bassänger ska renoveras och tätas. Mindre ombyggnationer inkl. håltagning och rörinstallationer ingår i syfte att omdisponera befintliga bassängvolymer. Ombyggnation av befintliga pumpinstallationer och komplettering med överliggande durk. Upphandlas tillsammans med Id. 1653044,1653036,1653023,1653028.1653032
Tillbyggnad av vårdhem i Sunne
Bygglov tillbyggnad vårdlokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Tillbyggnad av affärshus.
Rivning av industrihus i Hagfors
Rivning av industribyggnad.
Ramavtal avseende besiktning av lekplatser
Avser besiktning av lekplatser. Avtalstid 2 år.
Rivning av enbostadshus i Årjäng
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av garage.
Ombyggnad av restaurang i Kristinehamn
Bygglov för ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad från en lägenhet till två i flerbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av kontor i Kil
Bygglov för fasadändring av enbostadshus samt ändrad användning - från bostad till kontor.
Rivning av telestation i Torsby
Rivning av teknikhus och betongstolpe.
Rivning av enbostadshus i Charlottenberg
Rivningsanmälan rivning tillbyggnad enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Skoghall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av silo i Kristinehamn
Rivningslov för rivning av siloanläggning.
Rivning av fritidshus i Storfors
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Hagfors
Rivning av förråd samt anläggande av parkeringsplats.
Rivning av förråd i Filipstad
Rivningslov rivning.
Rivning av förråd i Hagfors
Rivningslov, rivning del av förrådslänga.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av byggnad.
Tillbyggnad av brygga i Torsby
Tillbyggnad av flytbrygga.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad med förråd.
Tillbyggnad av fritidshus i Torsby
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.