Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmlands län

Arvika (14)
Eda (5)
Filipstad (4)
Forshaga (5)
Grums (2)
Hagfors (6)
Hammarö (4)
Karlstad (51)
Kil (3)
Munkfors (1)
Storfors (0)
Sunne (5)
Säffle (7)
Torsby (11)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Ombyggnad av bangårdsområde i Karlstad
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården (Vikenpassagen). Nya plattformar, spår och växlar. Nybyggnad av bro "Trädgårdslänken" ingår.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Värmland
Väglängd ca 102 mil. Kontraktstid 4 år med möjlighet till option 1 eller 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1032 km.
På- och ombyggnad av affärshus med hotell i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad från affär och bostad till hotell med restaurang . Tanken är att bygga på huset en dryg våning och i markplanet blir det restaurang och spa i källaren.
ROT-renovering och utveckling av utemiljön i bostadsområdet Malmen i Kristinehamns kommun
Avser ROT-renovering och omfattar badrum, kök och trapphus samt tvättstugor. Nya ventilationsaggregat på vindar. Tillbyggnad av entréer. Tak- och fasadåtgärder. Även utveckling, ombyggnad av utemiljöer med mer grönytor och temagårdar, cykelförråd, nya p-platser. Avlopp, dagvatten och fördröjningsmagasin för dagvatten. Totalt omfattar det 11st flerfamiljhus samt 3 st enplansbyggnader. Gatuadress: Oscar Stjerngatan, Västgötagatan, Tegnersgatan, Axvallagatan och Karpgränd i Kristinehamn
Ramavtal avseende anläggningsmaskinförare/maskinist inkl. och exkl. maskin samt anläggningsarbetare, Arvika
Avser anläggningsmaskinförare/maskinist inkl. och exkl. maskin samt anläggningsarbetare för Arvika kommun samt bolag. Samt option på senare inträde av Eda kommun och dess bolag. Avtalstid 2022-10-15 - 2024-10-14 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Renovering av bibliotekshuset i Karlstad
Planer finns för renovering av bibliotekshuset i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ROT-renovering Taserudsgymnasie för att anpassa efter verksamheten.
Renovering av simhall i Arvika
Avser renovering av simhallen i Arvika.
ROT-renovering av flerbostadshus i Grums
Avser ROT- renovering av flerbostadshus på Järpegatan i Grums. Omfattar i huvudsak stambyte av avlopp och värmestammar, renovering av badrum samt eventuellt kök. Dessutom kan invändig ytskiktsrenovering, även i allmänna utrymmen som trapphus och renovering av balkonger komma att ingå.
Renovering av badhus i Torsby
Avser renovering och utveckling av TorsbyBadet. Simhallen kommer att få en avdelning för mindre barn där de kommer byggas för vattenlek.
Ombyggnad av kaj till parkyta
Ingen tidplan finns för detta projekt.
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Avser bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Lungvik Busterud.
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Blåsippan 1 med adress Älvdalsgatan 4-6 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id. 2034995 Id: 2034997
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Backsippan 1 med adress Ölmgatan 5-7 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Blåsippan 3 med adress Älvdalsg. 2A-B, Ölmeg. 2-4. planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id: 2034992 Id. 2034995
Ombyggnad av skola till bostäder i Sundsta, Karlstad
Kommunen ska pröva en planändring för fastigheten Kikaren 7 för ändrad användning av fastigheten från skola till bostäder. Kvarteret Kikaren är idag bebyggt med gymnasieskola i två plan i gult tegel. Byggnaderna är uppförda på 60-talet. Området ligger i ett attraktivt läge med möjlighet till utblick mot Klarälven. Kvarteret Kikaren lämpar sig väl för bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bör anpassa till omgivande bebyggelse och rymma bostäder i två till tre plan. Inom planområdet bör också parkyta tillskapas för att ge utrymme för lek
Ombyggnad av kraftvärmeverket i Yttre hamnen, Karlstad
Avser ombyggnad av kraftvärmeverk för en ny kylcentral för försörjning av nyetablering av fjärrkyla till Karlstad stad. Rivning samt sortering och bortforsling avfall från ångpannorna P1 och P2, hetvattenpanna P3, hjälpångpanna P8, mavapumpar (3st) samt tillhörande kringutrustning såsom betongfundament.
Ändrad användning av fastighet i Arvika
Planer finns att på fastigheten Spaken 3 att ändra från skolverksamhet till annat ändamål.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Karlstad
Avser ombyggnad av kontorslokaler för hyresgästanpassning.
Ombyggnad av gammal skola Karlstad
Ny detaljplan ska tas fram för möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor.
Tillgänglighetsåtgärder vid Charlottenberg resecentrum
Upprustning av plattformar, 2 nya hissar ska installeras. Bandel 631, km 431+921 - 432+360 km.
Renovering av flerbostadshus, Charlottenberg
Avser renovering av ventilation, byte av kök och fönster i badrum. Reparation och målning av fasad samt målning av vindskivor och takfotsbräder i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av fd polishus till trygghetsboende i Sysslebäck, Torsby
Avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av befintligt hus till trygghetsbostäder i Sysslebäck. Omfattar ca 13 lägenheter. Även rivning kommer att ingå .
Rivning av byggnad samt anläggande av ny skolgård i Munkfors
Avser rivning av ett hus på ca 500 kvm på Forsnässkolan. Anläggningsarbeten för ny skolgård, utemiljö och busshållplats med hämta-lämna-zon.
Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Planer för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Mörmoskolan F-6.
Om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök Fryxellska skolan, Sunne
Planer för om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök vid Fryxellska skolan.
Stabiliserande åtgärder vid Norsbron, Karlstads kommun
Avser skredförebyggande åtgärder längs med Norsälven och omfattar avschaktning av massor längs med älven för att lätta på trycket. För att förebygga skred ska också erosionsskydd och tryckbank anläggas.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Lillängsskolan F-6.
Ombyggnad affärslokal till förskola i Karlstad
Planer för ombyggnad av affärslokal till förskola på Gruvlyckan i Karlstad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Karlstad
Karlstads bostads AB (KBAB) har för avsikt att byta befintliga fönster, fönsterdörrar och VVS-åtgärder samt tillhörande byggåtgärder inom: Guldet 2 - 104 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad från industribyggnad till opera. En tillbyggnad i markplan samt en påbyggnad med ytterligare en våning. Utvändigt blir det inga större förändringar, men invändigt blir det plats för scen, orkestersal, replokaler, verkstäder och en café/restaurang.
Utbyte av kylmaskin på sjukhus i Torsby
Ny kylmaskin behövs för att kunna säkerställa sjukhusets vitala funktioner då dagens maskin är daterad och underdimensionerad. Kostnaden för maskin och arbete beräknas till 14,2 miljoner kronor.
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Blåsippan 2 med adress Gelinsgatan 1 A-B planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id: 2034992 Id: 2034997
Beläggningsarbeten av gata. i Arvika
Beläggningsarbete vid Graninge-Kärrsmossen, Arvika. Upptagen i investeringsbudget 2022-2024.
Ombyggnad av vattenverk i Årjäng
Ombyggnad av vattenverket i Holmedal.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Gräsås i Karlstad
Förslag till VA-plan. Utföres ev. under 2021-2026. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.
Exploatering av hamnområdet i Arvika,
Planer för exploatering av hamnområdet med park och grönytor samt gång- och cykelvägar. Upptagen i investeringsplan 2022-2024
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av kontorslokaler på plan 2 och 3, Örnen 3 i Karlstad.
Ramavtal avseende måleriarbeten Filipstads kommun
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tidiga planer för tillbyggnad av befintlig industribyggnad.
Broreparationer i Hagfors kommun
Avser renovering av Bro med bronummer 17-64-1, ligger i Råda samt Bron med bronummer 17-75-1, ligger i Hagfors centrum
Ombyggnad av VA-ledning Utterstigen i Molkom
Avser förnyelse av VA-ledningar, belysning, elledningar samt byggnation av gångbana
Ombyggnad av vandrarhem i Hagfors
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att befintlig byggnad kan användas för bostads- och centrumändamål med tillhörande funktioner.
Ombyggnad till flerbostadshus i Hagfors
Planer finns för att bygga om gamla folktandvården till bostäder i Hagfors.
Stambyte i flerbostadshus i Skoghall
Avser relining på flerbostadshus med 252 lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Filipstad
Planer finns för tillbyggnad av affärshus i Filipstad.
Byta av hissar i flerbostadshus i Sunne
Avser byta av 3 st hissar i flerbostadshus i Sunne. Option: 1 st utrymningstrappa hus 3.
Takbyte på sjukhus i Torsby
Planer finns för takbyte på Hus 1B och 1D på sjukhuset i Torsby. Plåttaken har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nytt yttermaterial och underkonstruktion.
Broreparationer i Forshaga
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2021-2023
Förtätning vid Stora torget i Karlstad
Planer finns för förtätning norr om Stora torget. Att bygga på befintliga hus.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Karlstad
Avser utbyte av 6 st befintliga NTD skruvhissar i flerbostadshus. Omfattar demontering och bortforsling av befintlig hiss samt installation av ny hiss.
Takbyte samt ombyggnad ventilation på flerbostadshus i Arvika
Avser takbyte och kan även bli ombyggnad av ventilation på flerbostadshus i Arvika.
Ombyggnad av lokal, Karlstad
Planer för ombyggnad av kontorslokal till mottagning för barnavårdscentral och barnmorskemot. Hyresgästanpassning.
Ombyggnad av skola, Säffle
Avser ombyggnad och renovering av omklädningsrum, byte av fönster.
Byte av fönster på kontorsbyggnad i Karlstad
Avser byte av 365 fönster i ett första skede. Ytterligare 5000 fönster kommer att bytas längre fram i olika etapper på kontorsbyggnad vid Kv Karolinen i Karlstad. I entreprenaden ingår även plåtarbeten.
Ramavtal avseende golvarbeten Filipstads kommun
ramavtal, omfattande golvarbeten för såväl underhålls- och servicejobb som ny- och ombyggnationsarbeten samt akuta åtgärder
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av lokal till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad med matsal och omklädningsrum.
Ombyggnad av Fd förråd till mötesplats i Kil
Avser ombyggnad av ett förråd om 260 kvm till Seniorernas hus. När ombyggnaden är klar kommer huset inrymma cafédel, 2 grupprum och en hörsal med plats för 80 personer.
Utbyggnad av ställverk i Karlstads kommun
Avser förberedande arbeten inför ny kontroll- och ställverksbyggnad. Samt utbyggnad av befintligt ställverk 130kV på befintlig mark.
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll, Forshaga kommun
Ramavtal avseende elarbeten för löpande reparation och underhåll. Avtalstid 2022-09-01 - 2024-08-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Modernisering av hissar, Hammarö
Avser att renovera totalt 6 st hissar på Skogåsvägen 5, 7, 9, 11, 13 och 15, Skoghall.
Utbyggnad av allmänt VA i Karlstad
Avser nya ledningar för att säkra framtida försörjning av kommunalt vatten och avlopp i Alster, Välsviken, Skattkärr och närliggande områden.
Rivning av flerbostadshus i Karlstad
Rivning av flerbostadshus , Hus 8 och 11
Renovering av simbassäng i Storfors
Arbetena omfattar erforderliga utrivningar av befintligt ytskikt och underlag i simbassäng och golvytor i simhall samt byte av samtliga brunnar och 2 rostfria stegar i simbassäng. Bassäng och golvytor återställs med nytt klinker och underlag och tätskikt.
Ombyggnad kök och matsal i Säffle
Planer finns för ombyggnad av kök och matsal vid Medborgarhuset i Säffle.
Ombyggnad råvattenpumpstation, Åmål
I åtgärder ingår byggnation av översvämningsbarriär för skydd mot intrång av vatten från hög Vänernivå. Översvämningstryggande åtgärder innefattar även vissa ombyggnationer i pumpstationens ventil-, rör- och pumpinstallationer. Reparation av befintliga betongkonstruktioner Upphandlas tillsammans med ID: 1653040,1353036,1653023,1653028,1653032
Tillbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Planer för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av en tvätthall vid industri.
Ramavtal avseende service och underhåll elkraftanläggningar i Karlstad
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten elkraftsanläggningar med förebyggande underhåll, ändrings- och tilläggsarbeten samt avhjälpande underhåll på förvaltningens elkraftanläggningar. Avtalstid 2022-10-31--2023-10-30med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Ombyggnad av avloppsanläggning i Årjäng
Avser ombyggnad av avloppsanläggningen. Är i dag markbädd.
Hissmodernisering vid Karlstad universitet
Avser modernisering av 3 st befintliga hydraulhissar.
Nytt kallelsesignalsystem på Arvika sjukhus
Avser byte av kallelsesignalsystem på Arvika sjukhus hus 5 och 17.
Tillbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Planer för tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av parkeringsplatser vid bad, Arvika
Utbyggnad av parkeringsplatser vid badplatsen Ingestrand, Arvika. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2022-2024
Nytt kallelsesignalsystem inom Centralsjukhuset Karlstad
Avser byte av kallelsesignalsystem på Centralsjukhuset hus 2, plan 1 – 3 .
Nytt kallelsesignalsystem inom Centralsjukhuset Karlstad
Avser byte av kallelsesignalsystem på Centralsjukhuset hus 52, 55 och 57.
Underhåll av bro över Byälven (Säffle kanal) vid Hökenströmmen
Utbyte av höghållfasta lager på brostöd.
Omläggning av tak, Wahlundsgården i Kristinehamn
Avser omläggning av skiffertak på Wahlundsgården, tre byggnader.
Utbyte av gatubelysning LED i Forshaga
Utbyte av gatubelysning LED. Upptaget i kommunens flerårsplan 2022-2024
Rivning av elverk i Kristinehamn
Avser rivning av elverk. Upphandling tillsammans med 2176051
Renovering av hiss i flerbostadshus , Karlstad
Renovering av hissar Färjestadsvägen 58 A-B
Fönsterbyte på flerbostadshus i Grums
Avser fönsterbyte ca 300 enheter i fastigheten på Åsgatan 25 i Grums. Option finns på projekt ID 2178474.
Ombyggnad av korsning vid väg 61/Rastavägen i Eda
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vänstersvängfält och vänsterpåfartsfält. Breddning av vägen i korsningen.
Rivning av skola i Karlstad
Avser Rivning av skola. Utförs tillsammans med Id 2100206
VA-utredning Kristinehamns kommun
Konsult avseende VA-utredning upphandlad. Dessa orter finns med i planen för en evt utbyggnad av VA-nät. Bobacksviken Bengtsgård Bockserud_H_S Elinerud Gottbol Klingstorpsviken Medhamn Mårön Nore Olofsrud Revsand_Hult Sjöfall_Bratts Skagersbrunn_Revsten Skråkvik_Bråten Strandvik_V Strandvik_Ö Sunnäs Svarteberg_Rudsnäs Svarteberg_Ö Tennegårdsviken Värnanäs Åsviken Åsviken_Holmen
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av butik till restaurang.
Underhållsspolning av avloppsstammar, Karlstad
Underhållsspolning av avloppsstammar kök Fagottgatan, Basungatan
Nytt kallelsesignalsystem inom Centralsjukhuset Karlstad
Avser byte av kallelsesignalsystem på Centralsjukhuset Hus 1.
Underhållsspolning av avloppsstammar, Karlstad
Underhållsspolning av avloppsstammar kök Jakthornsgatan, Posthornsgatan
Ombyggnad av verkstad i Kristinehamn
Avser större ytor för bilfirman och butiken.
Rivning av industrihus i Karlstad
Avser rivning av kontrollhus och förråd.
Byte av sarg i ishall, Säffle kommun
Avser ersätta befintlig sarg med en ny, av typen Flexsarg, i Somashallen, Säffle.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).