Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
På- och ombyggnad av affärshus med hotell i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad från affär och bostad till hotell med restaurang . Tanken är att bygga på huset en dryg våning och i markplanet blir det restaurang och spa i källaren.
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Planer för ombyggnad av resecenter i Karlstad. Projekt, Tåg-i-tid, Ambitionen är att samla all busstrafik och att koppla ihop den med tågtrafiken. Resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Projektet kommer att delas upp i flera del etapper. Trafikverket Id: 1078802 Karlstad kommun: Id: 1064808
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Blåsippan 1 med adress Älvdalsgatan 4-6 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id. 2034995 Id: 2034997
Fönsterbyte på flerbostadshus i Karlstad
Karlstads bostads AB (KBAB) har för avsikt att byta befintliga fönster, fönsterdörrar och VVS-åtgärder samt tillhörande byggåtgärder inom: Guldet 2 - 104 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad för produktion. Två byggnader som kommer att byggas till med 400 kvm samt 800 kvm
Om- och tillbyggnad av stadsbondgård i Gräsdalen, Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av häst stall vid den kommunalägda 4H-gården i Karlstad
Kurvrätning längs väg 63 vid Brattforsheden
2 vänstersvängfält, 1 kurvrätning. Ombyggnad ca 450 m väg samt ny anslutningsväg till väg 756 (till krigsflygfält) ca 150 m. Nybyggnad ca 350 m väg, befintlig vägsträcka rivs.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad från industribyggnad till opera. En tillbyggnad i markplan samt en påbyggnad med ytterligare en våning. Utvändigt blir det inga större förändringar, men invändigt blir det plats för scen, orkestersal, replokaler, verkstäder och en café/restaurang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av yttertak på flerbostadshus och anslutande förrådsbyggnader.
Anläggande av konstgräsplan och belysningsanläggning på Kroppkärrs IP, Karlstad
Avser ombyggnad av befintlig naturgräsplan till konstgräsplan med ny belysningsanläggning avsedd för 11-mannaspel.
Takrenoveringar på flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av yttertak vid Ventilgatan 14, 16, 18 och 20 i Karlstad.
Ombyggnad av bilbesiktning i Karlstad
Avser ombyggnad av industribyggnad. för bilbesiktning från padelhall.
Utbyte av NTD skruvhiss i flerbostadshus, Karlstad
Avser utbyte av 6 st befintliga NTD skruvhiss på Horsensgatan 156, 220, 222, 224, 228, 230, Karlstad kommun.
Nytt kallelsesignalsystem inom Centralsjukhuset Karlstad
Avser byte av kallelsesignalsystem på Centralsjukhuset hus 1 I Karlstad
Byte av hiss i flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av hiss samt tillbyggnad av maskinrum . Horsensgatan 156, 220, 222, 224, 228, 230 Karlstad
Ombyggnad av vatten- , spill-, och dagvattenledningar i Karlstads kommun, etapp 1
Avser ombyggnad av befintliga vatten-, spill-, och dagvattenledningar i området Norra Kroppkärr. Etapp 1 omfattar sträckan Mårdvägen, Rådjursvägen, Lekattvägen samt del av Innersvängen. I entreprenaden ingår även gatu-, GC- och belysningsarbete.
Renovering och kompletteringar i garage och åtgärder i utemiljö i Karlstad
Avser renovering och kompletteringar i garage och åtgärder i utemiljö och innefattar flera mindre delprojekt. 1. Garage och nerfart till garage, asfaltslagning 2. Utbyggnad av förråd, i garage 3. Lagning av utvändiga betongtrappor 4. Renovering uteplatser 5. Rivning av befintligt vindfång och nybyggnad av skärmtak Objektens läge: Babordsgatan 1 - 23, Styrbordsgatan 2 – 20, Östra raden 1 - 27, Västra raden 2 – 84 i området Orrholmen, Karlstad.
Utvändigt underhåll på residenset i Karlstad
Avser målning och underhåll av fönster på Residenset i Karlstad. Arbetet omfattar renovering av ca 120 fönster samt 1 blyinfattat fönster.
Utvändigt underhåll av bostadshus och förråd i Karlstad
Avser renovering av befintliga yttertak på 6st bostadshus med tillhörande förrådsbyggnader.
Tillbyggnad av tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av en tvätthall vid industri.
Rivning av industri i Karlstad
Rivning av industri. Nybyggnad Id 2247620
Tillbyggnad av vårdhem i Karlstad
Avser tillbyggnad vid vårdboende för ställverk. Kommer även att inrymma cykel förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av industribyggnad med större skärmtak.
Ombyggnad i vårdboende i Vålberg, Karlstads kommun
Avser byte av ventilationssystem och installation av komfortkyla i hela byggnaden som är på ca 4585 kvm. Solcellsanläggning ska installeras. Byggnadens gamla storkök görs om till nytt teknikrum. Nytt brandlarm ska installeras i hela byggnaden.
Restaurering av flottningsrensat vattendrag, Klarälven
Avser restaurera flottledsrensade biotoper i Klarälvens övre delar. genom återförande av grus, sten och block för att återställa denna del av älven till ett mer naturligt tillstånd.
Byte av balkongräcken och front vid flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av balkongräcken och fronter på Norra Långtäppan, Norra Hyn 1, Karlstad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av balkonger på flerbostadshus.
Ny ventilation på Gamla gymnasiet i Karlstad
Avser installation av en ny ventilationsanläggning med värmeåtervinning och med därtill hörande arbeten, som ersätter befintlig frånluftsventilation. I entreprenaden ingår byggnadsarbeten, målningsarbete, rörarbeten, ventilationsarbeten och styrarbeten.
Tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser tillbyggnad av fläktrum och ändring av ventilation.
Byte av rensgaller till skruv-/spiralsilar i Väse, Lindfors och Blombacka, Karlstads kommun
Avser leverans, montage och driftsättning av tre stycken rensenheter (skruvsil/spiralsil) för inkommande avloppsvatten till avloppsreningsverk Väse, Lindfors och Blombacka i Karlstad kommun.
Utbyte av belysning i elljusspår inom Karlstads kommun
Avser utbyte av armaturer, kablar, kabelskåp, belysningsstolpar vid Skattkärrs motionsspår. Rasering av befintlig anläggning som idag är belyst med gamla kvicksilverarmaturer.
Resurskonsult projektingenjör till Investering enhet IVvävj
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare (1+1) år.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Karlstad
Målning av två byggnader vid idrottsplats.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Karlstad
Bomanläggning med separat passage för GC-trafik.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlstad
Byte av fönster och fasad på förskola.
Utvändigt underhåll av Nyeds kyrka
Avser målning av fasad och ev. byte av träspån på Nyeds kyrka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Ändring av yttre utseende på flerbostadshus. dörr
Tillbyggnad med skärmtak vid servicebostad i Karlstad
Tillbyggnad av servicehus med skärmtak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).