Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangårdsområde i Karlstad
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården (Vikenpassagen). Nya plattformar, spår och växlar. Nybyggnad av bro "Trädgårdslänken" ingår.
Renovering av bibliotekshuset i Karlstad
Planer finns för renovering av bibliotekshuset i Karlstad.
Ombyggnad av skola till bostäder i Sundsta, Karlstad
Kommunen ska pröva en planändring för fastigheten Kikaren 7 för ändrad användning av fastigheten från skola till bostäder. Kvarteret Kikaren är idag bebyggt med gymnasieskola i två plan i gult tegel. Byggnaderna är uppförda på 60-talet. Området ligger i ett attraktivt läge med möjlighet till utblick mot Klarälven. Kvarteret Kikaren lämpar sig väl för bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bör anpassa till omgivande bebyggelse och rymma bostäder i två till tre plan. Inom planområdet bör också parkyta tillskapas för att ge utrymme för lek
Ombyggnad av kraftvärmeverket i Yttre hamnen, Karlstad
Avser ombyggnad av kraftvärmeverk för en ny kylcentral för försörjning av nyetablering av fjärrkyla till Karlstad stad. Rivning samt sortering och bortforsling avfall från ångpannorna P1 och P2, hetvattenpanna P3, hjälpångpanna P8, mavapumpar (3st) samt tillhörande kringutrustning såsom betongfundament.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Karlstad
Avser ombyggnad av kontorslokaler för hyresgästanpassning.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad från industribyggnad till opera. En tillbyggnad i markplan samt en påbyggnad med ytterligare en våning. Utvändigt blir det inga större förändringar, men invändigt blir det plats för scen, orkestersal, replokaler, verkstäder och en café/restaurang.
Stabiliserande åtgärder vid Norsbron, Karlstads kommun
Avser skredförebyggande åtgärder längs med Norsälven och omfattar avschaktning av massor längs med älven för att lätta på trycket. För att förebygga skred ska också erosionsskydd och tryckbank anläggas.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Gräsås i Karlstad
Förslag till VA-plan. Utföres ev. under 2021-2026. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tidiga planer för tillbyggnad av befintlig industribyggnad.
Ombyggnad av VA-ledning Utterstigen i Molkom
Avser förnyelse av VA-ledningar, belysning, elledningar samt byggnation av gångbana
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Karlstad
Avser utbyte av 6 st befintliga NTD skruvhissar i flerbostadshus. Omfattar demontering och bortforsling av befintlig hiss samt installation av ny hiss.
Förtätning vid Stora torget i Karlstad
Planer finns för förtätning norr om Stora torget. Att bygga på befintliga hus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av lokal till bostäder.
Utbyggnad av ställverk i Karlstads kommun
Avser förberedande arbeten inför ny kontroll- och ställverksbyggnad. Samt utbyggnad av befintligt ställverk 130kV på befintlig mark.
Utbyggnad av allmänt VA i Karlstad
Avser nya ledningar för att säkra framtida försörjning av kommunalt vatten och avlopp i Alster, Välsviken, Skattkärr och närliggande områden.
Rivning av flerbostadshus i Karlstad
Rivning av flerbostadshus , Hus 8 och 11
Tillbyggnad av tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av en tvätthall vid industri.
Hissmodernisering vid Karlstad universitet
Avser modernisering av 3 st befintliga hydraulhissar.
Ramavtal avseende service och underhåll elkraftanläggningar i Karlstad
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten elkraftsanläggningar med förebyggande underhåll, ändrings- och tilläggsarbeten samt avhjälpande underhåll på förvaltningens elkraftanläggningar. Avtalstid 2022-11-01--2024-10-31 0med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Rivning av skola i Karlstad
Avser Rivning av skola. Utförs tillsammans med Id 2100206
Renovering av hiss i flerbostadshus , Karlstad
Renovering av hissar Färjestadsvägen 58 A-B
Underhållsspolning av avloppsstammar, Karlstad
Underhållsspolning av avloppsstammar kök Jakthornsgatan, Posthornsgatan
Underhållsspolning av avloppsstammar, Karlstad
Underhållsspolning av avloppsstammar kök Fagottgatan, Basungatan
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av butik till restaurang.
Utbyte av hiss i Hedenverken, Karlstads kommun
Avser utbyte av hiss i befintligt schakt i Hedenverken till pannhus Heden 2.
Byggledare samt väg- och markprojektör till basunderhållskontrakt väg i Värmland
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av ytterdörrar på på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Avser byte av fasad på affärshus.
Solcellsinstallation på fastighet i Karlstad
Avser demontering av solfångaranläggning samt installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Karlstad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av hiss på flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för renovering av hiss i flerbostadshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för renovering av tak.
Ombyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser att göra om en gammal golf ranch till markområde för baseboll samt andra aktiviteter.
Målning av källare flerbostadshus i Karlstad
Avser målning av golv, väggar, dörrar, fönster och radiatorer. i källargångarna på Solskiftesgatan 1, 3 och 5
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av 3 balkonger.
Ombyggnad av personalutrymme i Karlstad
Bygglov för personalutrymme

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).