Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om,- till- och påbyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig postterminal till kontor och kommersiella lokaler. Etapp 1 finns på projektid: 1461871
Ombyggnad av museum i Örebro
Avser ombyggnad av Örebro Läns museum för ett mer effektivt lokalutnyttjande och att återskapa möjligheterna för utställningar och annan publik verksamhet. Reinvesteringarna syftar till att säkerställa byggnadens fortlevnad och omfattar: - Tillbyggnad på innergården för förbättrad intern kommunikation och flöden. - Nytt entrétorg för att tydliggöra entrén och hanterar tillgängligheten. - Viss omdisponering av lokalerna, framför allt i källaren. - Utbyte och uppdatering av samtliga tekniska system, vilket bland annat innefattar nya schakt, kulvertar och ny golvvärme i utställningssalarna. - Klimatisering av utställningssalarna. - Förbättrad säkerhet. - Igensättning av lanterniner av klimat- och säkerhetsskäl. - Till- och frångänglighet i enlighet med samtida krav. - Nya ytskikt, med undantag för befintliga stengolv som bibehålls. - Säker takavvattning. - Nya installationer. Objektets läge: Engelbrektsgatan/Trädgårdsgatan Örebro
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser ROT-renovering av flerfamiljshus om ca 100 lägenheter, garage och verksamhet.
Renovering och tillbyggnad av reningsverk i Lindesberg
Avser en omfattande renovering av Lindesbergs reningsverk. Ingår gör även ny rötkammare, ny inloppsdel och en ny centrifug. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut. Option från projektid: 1421382.
Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga
Ombyggnad till rondell, tunnel under vägen för gc-trafik med trappor och stödmurar.
Spår- och växelbyte på sträckan Örebro-Frövi
Rälsbyte USP och NSP. Spår och räl. Byte av spårväxlar i Ervalla ingår (växel 21a, 21b och 36b). Ballastrening.
Ombyggnad av transformatorstation i Karlslund
Karlslund, 400 kV stationsombyggnad
Om- och tillbyggnad av skola i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Glanshammars skola. Tillbyggnad av skolkök, renovering av matsal samt skollokaler. Ombyggnad i Hus H där nuvarande hemkunskap tas bort och byggs om till personalrum mm
Nybyggnad av förbifart i Hjulsjö
Ombyggnad av ca 4,6 km lång sträcka.
Påbyggnad av kontor i Örebro
Ändringen syftar till att möjliggöra en högre bebyggelse för en del av den norra delen av kvarteret Vinterstadion. Inom det område som planändringen berör finns redan en uppförd kontorsbyggnad som genom planändringen skulle kunna få byggas på med ytterligare våningar.
Ombyggnation gamla bibliotekshuset i Örebro
Avser lokalanpassning för ny hyresgäst. Lokalerna ska användas i utbildningssyfte och innehåller bla administrativa kontorslokaler, teoretiska utbildningssalar och tränings-/övningsmiljöer för praktisk och fysisk träning. Omfattar omställning i tre våningsplan med en yta på ca 3400 kvm.
Totalupprustning av bostäder och lokaler i Örebro
Avser totalupprustning av 1 huskropp inrymmande innehåller idag 83 st lägenheter, 2 affärslokaler, verkstad samt förråds.
Utbyggnad av folkhögskola i Fellingsbro
Avser utbyggnad av Fellingsbro folkhögskola med 770 kvm. Kommer innehålla aula/hörsal/aktivitetscenter.
Upprustning av bangårdsbelysning i Hallsberg och Örebro
Huvuddel 1: Örebro C (ska vara färdigställt 2023-06-16). Huvuddel 2: Hallsberg Pbg och Hallsberg Rbg (ska vara färdigställt 2023-11-14).
Renovering av idrottshall i Karlskoga
Avser omfattar stam- och ytskiktsrenovering samt ombyggnad av ett fåtal rum. Rivning av miljö och hälsofarligt avfall ingår i projektet.
Utbyte av centralenheter längs järnväg mellan Vedevåg-Kopparberg
Utbyte centralenheter M85 till utbredd M95.
Om- och tillbyggnad av skola i Askersund
Avser renovering och anpassning av Hammars skola och förskola. Kommer att bli F-3 skola.
Ombyggnad av kök och matsal vid äldreboende i Fjugesta
Ändrad omfattning. Avser ombyggnad av kök och matsal vid Lindens äldreboende.
Gårdsrenovering och uteplatser i Västhaga, Örebro kommun
Avser renovering av gårdar och uteplatser inklusive nya förråd och altaner/uterum. Objektets läge: Spannlandsgatan 2–12, 14–24, 26–36 och 38–48 i Örebro.
Om- och tillbyggnad av lager, i Kumla
Avser Om- och tillbyggnad av lager. Entreprenaden omfattar bla: - Uppförande av nytt truckladdningsrum och förbindelselänk mellan byggnader. - Anordning av nedfart för angöring till dockningssystem i ny lagerbyggnad. - Anordning av nytt system för dagvattenhantering via ny LOD-damm. - Ombyggnad av personalutrymmen i befintlig byggnad.
Ombyggnad av väg i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget för åren 2021-2025.
Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Annelund ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Renovering av skola i Örebro
Planer finns på renovering av Wallerska skolan. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Fjugesta
Avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Fjugesta. Verket ska bl.a kompletteras med en försedimenteringsbassäng och ny utrustning. Samt att befintliga delar i verket ska rustas upp och byggas om. Arbetena innefattar även rivning- och demonteringsarbeten.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 22083m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Området byggs ut i totalt 4 etapper och bildar i framtiden ett större verksamhetsområde som knyter ihop Bettorp med Munkatorp på andra sidan E20-E18.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Området byggs ut i totalt 4 etapper och bildar i framtiden ett större verksamhetsområde som knyter ihop Bettorp med Munkatorp på andra sidan E20-E18.
Stam- och badrumsrenovering i flerbostadshus , Örebro
Granrisvägen 25 handlas upp som en option från projektid: 2024982 och är seniorboende består av 82 lägenheter och 1 gemensamhetslokal, varav 69 av lägenheterna ingår i entreprenaden eftersom man i ett tidigare projekt renoverade övriga lgh samt gemensamhetslokal.
Muddring av sjö i Örebro
Avser muddring i Hjälmaren.
Ombyggnad av lokal på lasarettet i Karlskoga
Endoskopimottagningen på Karlskoga lasarett ska få större lokaler som kan tillgodose de behov som framtidens hälso- och sjukvård kommer att ställa. Byggprojektet innebär att bygga om en tidigare vårdavdelning till en modern, framtida endoskopimottagning.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av kontorsbyggnad till lägenheter och lokaler.
Tillbyggnad av skola i Örebro, etapp 1
Avser tillbyggnad av Mosjö skola till en 2-parallellig F-6 skola. Projektet delas upp i 3 etapper. Etapp 1 avser Hus E som ska byggas av moduler för snabbt montage och standardmässig tillverkning. Byggnaden byggs i två våningar och innehåller 7 klassrum och grupprum, bibliotek, arbetsrum, kapprum och wc. Utöver detta byggs även ett nytt fristående miljöhus. Utomhusmiljön åtgärdas, skolgården byggs om för de funktioner som försvinner vid tillbyggnaderna och ny skolgård anläggs vid hus E.
Rivning av byggnader inför ny bebyggelse Örebro
Avser rivning av totalt 7 byggnader inför kommande byggnationer i Norra Ormesta. Bland annat rivs en korvfabrik, lagerhus, bilverkstad mm.
Renovering och ombyggnad av kommunhuset i Lekeberg
Ombyggnad och renovering av kommunhuset i Lekeberg. Ombyggnaden kan skapa ytterligare 20-30 kontorsplatser.
Utbyggnad av va-ledningar vid bostadsområde, Hallsberg
Avser utbyggnad av Va -ledning vid befintligt bostadsområde, Sköllersta Hallsberg
Tillbyggnad av hotell i Örebro
Planer finns för tillbyggnad av befintligt hotell.
Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Gällersta kyrkby ska anslutas till det kommunala VA-nätet, med dricksvatten och spillvatten. Både öster och väster om riksväg 51.
Om- och tillbyggnad av biogasanläggningen vid Kumla reningsverk.
Avser ny gasanläggning och omfattar ombyggnad av befintlig biogasanläggning med bland annat ny gasklocka, gasfackla, tryckhöjningsutrustning och ledningsdragning på Kumla reningsverk.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 850 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
Nybyggnad av el- och laddinfrastruktur till Bettorp, Örebro kommun
Avser anläggande av el- och laddinfrastruktur för 46 st elbussar på Svealandstrafikens bussdepå i Bettorp Örebro.
ROT-renovering på flerbostadshus i Kopparberg
Avser ROT renovering å flerbostadshus, stamrenovering, renovering badrum samt fönsterbyte på flerbostadshus på Gärdet. Källtorpsvägen 12 och Kyrkvägen 13
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Planer för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Degerfors
Avser tillbyggnad av produktionslokal, BTA 217 kvm. Samt tillbyggnad av personalrum, BTA ca 38 kvm med tillhörande installationer.
Ombyggnad av matavfallsmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av mottagningsbyggnad för matavfall. Kommer att göra underhållsåtgärder, att sätta igen befintlig port och att uppföra nya portar för inlastning av avfall.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Degerfors
Avser ombyggnadsåtgärder av 16st balkonger vid Slingan 6, på de 4 översta våningarna av 7 våningar. Balkongernas djup ska ökas samt byggas in med glasparti.
Anläggande av kommunalt VA i Latorp, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Anläggande av kommunalt VA i Sticksjö, Örebro
Området Sticksjö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
Ombyggnad till LSS och kortidsboende i Örebro
Avser ombyggnation. Hyresgästanpassning för korttidsboende och LSS verksamhet för barn och ungdomar.
Kollektivtrafikåtgärder i Örebro län
Omfattar 6 hållplatslägen. Tillgänglighetsanpassning. Lanna Centrum, Lanna Vintrosa och Lanna Golfbanan.
Ombyggnad av lekpark i Örebro
Avser ombyggnad och upprustning av lekparken i Stadsparken i Örebro.
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro, etapp 2
Avser byggnation av en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Planer för ombyggnad av Alfred Nobels torg i Karlskoga.
Ombyggnation av kontor i Örebro
Avser färdigställandet av byggnaden Pappersbruket 13 som är beläget i östra Örebro. Byggnaden består av 5 våningsplan som i flera projekt anpassas till moderna kontorsmiljöer.
Utbyte av överbyggnad på bro i Lindesberg
Avser omfattande utbyte av överbyggnad samt anpassning av befintliga landfästen för Västra Loppholmsbron i Lindesberg.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av lager och kontor på befintlig byggnad
Om- och tillbyggnad på Behrn Arena i Örebro
Avser att tillskapa en lounge och två loger med publikplatser samt byggnation av WC-grupp i Behrn Arena ishall.
Byte av tak på parhus/enbostadshus i Karlskoga
Planer finns för byte av tak på parhus/enbostadshus med totalt 54 lägenheter.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Degerfors
Avser byte av tak på vårdboende.
Ombyggnad värme och ventilation i flerbostadshus i Kumla
Avser installation av FX-aggregat och värmepumpar i flerbostadshus på Andréns väg 2-10 och 12-20 i Kumla.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av industrihus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Byte av fönster och balkongdörrar Franzensväg 14 - 18 i Kumla.
Renovering av tak på lagerbyggnad i Kumla
Avser byte av tätskikt med mera på låglutande tak.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Degerfors
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt injustering i 32st hyreslägenheter.
Omläggning av Va- ledningar i Garphyttan, ,Örebro
Avser byter ut gamla VA-ledningar på Mossvägen och Nygatan
Renovering av Medborgarhuset i Örebro
Avser renovering av konferensrum på plan 5 i Medborgarhuset. Entreprenaden kommer att utföras i 4 etapper där större delen av arbetet ska utföras under jul- och sommartider då det är minimal verksamhet i huset.
Ommålning av flerbostadshus i Degerfors
Planer för ommålning av flerbostadshus i Degerfors. Start planeras om 2-3 år.
Installation av laddstolpar i Örebro
Installation av laddstolpar. Uppskattad start och kostnad.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Örebro
Installation av laddstolpar. Uppskattad kostnad
Installation av laddstolpar flerbostadshus i Lindesberg
Installation av laddstolpar. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av processhall i Nora
Ombyggnad/tillbyggnad, smidesverkstad avvecklas tillkommer annan verksamhet, processindustri trävirke.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Fasadändring av flerbostadshus (fönsterbyte).
Installation av solceller i flerbostadshus i Örebro
Planer finns på installation av solceller på radhus.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Karlskoga.
Renovering av 12 st badrum om c.a 3 kvm st. Badrumen var rotrennoverad 1994 på enkelt sätt så gamla kaklet och klinkert sitter kvar bakom plastmattor och måste rivas nu. Brunnar ska bytas och värmerörs genomgångar ska flyttas in i väggen. Föreningen tar på sig dessa kostnader medan den boende står för ny vägg och golvbeklädnad plastmattor ev kakel o klinkert samt ev. nya vvs artiklar. Ingen asbets har hitills hittats i de renoveringar som har gjorts. Offert önskas då på föreningens kostnad och för de boende separat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av balkonger ,Vallmon 8. Örebro
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av balkonger Almen 20 Örebro
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Planer för byte av fönster på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hällefors
Avser att bygga om/till från 4 små lägenheter till 2 lite större.
Tillbyggnad av personallokal i Lindesberg
Avser tillbyggnad på fastighet för personalutrymmen, fläktrum och tvättstuga.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av fönsterpartier på flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad med en passage mellan kontor, samt lite ombyggnad.
Tillbyggnad av uterum i Örebro
Avser tillbyggnad med uterum på kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
OVK besiktning. Planerat projekt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Ändrad användning samlingslokal till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader på flerbostadshus.
Rivning av baracker i Örebro
Rivning och nermontering av två baracker på tak.
Tillbyggnad av affärshus i Kumla
Avser liten ändring och tillbyggnad av affärslokaler (cafe) .
Ombyggnad av badvattenreningsanläggning vid Fellingsbro utebad. Lindesberg
Avser ombyggnad av befintlig badvattenreningsanläggning vid Fellingsbro utebad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av skärmtak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Målning av fasader på industribyggnad.
Rivning av skyddsrum i Karlskoga
Rivning av fristående skyddsrum.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).