Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Om,- till- och påbyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig postterminal till kontor och kommersiella lokaler. Etapp 1 finns på projektid: 1461871
Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Planer för tillbyggnad av två industrihallar. Kommer att bli kontor, matsal och personalutrymmen.
Vägmarkeringar inom Örebro län och Västmanlands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option)
Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga
Ombyggnad till rondell, tunnel under vägen för gc-trafik med trappor och stödmurar.
Underhållsbeläggning varm i Örebro län
Omfattar grupp T2 år 2022-2024 inom Örebro län (T-län).
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av kontor och verkstadslokal.
Nybyggnad av förbifart i Hjulsjö
Ombyggnad av ca 4,6 km lång sträcka.
Om- och utbyggnad av skola i Lekeberg
Avser utbyggnad och ombyggnad av Hidinge skola som förväntas öka antalet elever från 310 till 480 om tiotalet år.
Påbyggnad av kontor i Örebro
Ändringen syftar till att möjliggöra en högre bebyggelse för en del av den norra delen av kvarteret Vinterstadion. Inom det område som planändringen berör finns redan en uppförd kontorsbyggnad som genom planändringen skulle kunna få byggas på med ytterligare våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser stamrenovering, takbyte, tilläggsisolering av ytterväggar, nya fönster, nya entré och tamburdörrar, ny ventilationslösning, nya skärmtak över källarnedgångar, viss förändring av planlösningar och inglasade balkonger på Norrbygatan 14-34.
Utökning av torkar i Hasselfors
Nybyggnad av högkapacitetstorkar
Totalupprustning av bostäder och lokaler i Örebro
Avser totalupprustning av 1 huskropp inrymmande innehåller idag 83 st lägenheter, 2 affärslokaler, verkstad samt förråds.
Utbyggnad av folkhögskola i Fellingsbro
Avser utbyggnad av Fellingsbro folkhögskola med 770 kvm. Kommer innehålla aula/hörsal/aktivitetscenter.
Om- och tillbyggnad av skola i Hallsberg
Avser om-och tillbyggnad av Kävesta Folkhögslola, "Dansens hus" .
ROT-renovering i förskola i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2023.
Om- och tillbyggnad av lager, i Kumla
Avser Om- och tillbyggnad av lager. Entreprenaden omfattar bla: - Uppförande av nytt truckladdningsrum och förbindelselänk mellan byggnader. - Anordning av nedfart för angöring till dockningssystem i ny lagerbyggnad. - Anordning av nytt system för dagvattenhantering via ny LOD-damm. - Ombyggnad av personalutrymmen i befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Avser rivning av balkonger samt tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus.
Renovering av idrottshall i Karlskoga
Avser omfattar stam- och ytskiktsrenovering samt ombyggnad av ett fåtal rum. Rivning av miljö och hälsofarligt avfall ingår i projektet.
Om- och tillbyggnad av skola i Askersund
Avser renovering och anpassning av Hammars skola och förskola. Kommer att bli F-3 skola.
Ombyggnad av kök och matsal vid äldreboende i Fjugesta
Ändrad omfattning. Avser ombyggnad av kök och matsal vid Lindens äldreboende.
Nya gas/oljepannor till Skebäcksverket i Örebro
Avser demontage och omhändertagande av nuvarande gaspanna och gas/oljepanna samt kringutrustning, leverans, mekanisk installation, el-installation, igångkörning av en ny gaspanna och en ny gas/oljepanna samt kringutrustning.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Fjugesta
Avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Fjugesta. Verket ska bl.a kompletteras med en försedimenteringsbassäng och ny utrustning. Samt att befintliga delar i verket ska rustas upp och byggas om. Arbetena innefattar även rivning- och demonteringsarbeten.
Ombyggnad samt renovering av storkök och matsal vid skola i Örebro
Ombyggnad samt renovering av storkök och matsal på Västra Engelbrektsskolan i Örebro. Omfattar även byte av ledningar i mark, vatten, avlopp, dränering, installation av ny fettavskiljare.
Ledningsåtgärder på 400 kV ledning, Hallsberg-Kimstad
Hallsberg-Kimstad CL4 S5 Anpassning 8,3 km.
Ombyggnad av busstation i Karlskoga
Busstationen ska byggas om invändigt för att lokalerna ska kunna utnyttjas mer optimalt och utvändigt kommer byggnaden också att få ett riktigt lyft.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager. Det totala området är ca 50 hektar stort och kommer att styckas av efter företagets ytbehov. Premiär byggstart första kvartalet 2022 samt andra kvartalet 2022.
Stam- och badrumsrenovering i flerbostadshus , Örebro
Granrisvägen 25 handlas upp som en option från projektid: 2024982 och är seniorboende består av 82 lägenheter och 1 gemensamhetslokal, varav 69 av lägenheterna ingår i entreprenaden eftersom man i ett tidigare projekt renoverade övriga lgh samt gemensamhetslokal.
Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av skola till bostäder med 23-26 lägenheter.
Underhåll av bro över Säveån vid Fjällbo
Km 451+163. Ommålning och förstärkningsåtgärder. Bandel 602 Sävenäs rbg.
Om- och tillbyggnad av befintlig industrilokal i Askersund
Avser om- och tillbyggnad av befintlig industrilokal för nya verksamhetslokaler till arbetsmarknadsenheten i Askersunds kommun.
Tillbyggnad av lager i Kumla
Avser tillbyggnad av lager/butik.
Ombyggnation av Foltandvårdens lokaler i Örebro
Avser ombyggnation av Folktandvårdens lokaler samt en del gemensamma lokaler för folktandvård och övriga hyresgäster i huset. Omfattar bl.a undersökningsrummen, sterilcentral, väntrum och reception.
Renovering av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering och viss ombyggnad av 1 flerbostadshus. Arbetets omfattning: - renovering och viss ombyggnad av källarplan och trapphusplan. - tilläggsisolering och viss ombyggnad av det lägre vindsplanet. - stambyte, ändring och modernisering av byggnadens el-, tele-, ventilations-, vatten-, avlopps- och värmesystem. - utbyte av byggnadens fönster, balkongdörrar, yttertak och takavvattning. - renovering och viss ändring av byggnadens fasad.
Om- och tillbyggnad av skola i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Glanshammars skola. Tillbyggnad av skolkök, renovering av matsal samt skollokaler. Ombyggnad i Hus H där nuvarande hemkunskap tas bort och byggs om till personalrum mm
Ombyggnad av restaurang till lägenheter i Örebro
Ombyggnad från restaurang till 6 st lägenheter samt en lokal.
ROT-renovering av förläggning inom Villingsberg skjutfältsområde, Karlskoga kommun
Avser renovering och invändig ombyggnation BTA ca 345 kvm. Samt tillhörande komplementbyggnad BTA ca 34 kvm. Entreprenaden avser främst, förutom renovering av ytskikt, att åtgärda fuktskador i husgrund, vissa rumsförändringar och brandskyddsåtgärder. Samtliga tekniska installationer byts ut. Utvändigt renoveras fasad, fönster och yttertak. Byte av serviser för el och VA, nya markförlagda kanalisationer förekommer och befintliga borrhål för bergvärme kompletteras.
Ombyggnad av station i Kumla
HO---T. Ombyggnad till 40/10 kV-station.
Renovering av centralkök i Hällefors
Avser renovering av centralköket på Klockarhagsskolan, som fungerar som tillagningskök för grundskolan i Hällefors. Cirka 700 portioner tillagas dagligen i köket.
Ombyggnad av ventilation samt utvändigt underhåll av kontorshus i Hällefors
Avser ombyggnad av yttertak, ytterväggar och luftbehandlingsanläggning för att åtgärda problem med inomhusmiljön på Formens hus i Hällefors.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av kontorslokaler Askersund
Avser ombyggnad av Sydnärkes Bygg- och Miljöförvaltning lokaler, mindre anpassningar av planlösning, ny inv trapp och ombyggnation av fyra befintliga lägenheter till kontor. optin: ska kringliggande befintliga lägenheter (ca 55 st) viss VVS-arbete utförs med installation av ex nya diskbänksblandare och radiatorventiler.
Ombyggnad av kylanläggning i ishall, Hallsbergs kommun
Avser utbyte av ishallens kylmaskin till en CO2-maskin. omfattar ventilations-, värme-, tappvatten-, återvinnings- och styrsystemet samt vissa el- och byggåtgärder.
Byte av överhettare på kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser tillverkning och montage av överhettare på panna C2 samt demontage av befintlig överhettare. Option på: Tillverkning av nya tuber till konvektion C1 samt C2.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 850 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Degerfors
Avser renovering av fasad med tilläggsisolering och ny puts, byte av fönster samt ny papp på tak på tre punkthus i Degerfors.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Degerfors
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus, Agen Degerfors.
In- och utvändigt underhåll på skola i Kopparberg
Avser renovering av ytskikt invändigt och fasader på Garhytteskolan.
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad i Kumla
Avser ombyggnad av det befintliga huset som idag används för lager och uppställning. Ombyggnaden omfattar uppförande av ett entresolbjälklag och nya rumsbildningar för olika ändamål ska tillskapas varvid erforderliga installationsarbeten ska utföras (el/tele, VA och luft/styr). Nya öppningar ska tas upp i fasad och nya portar monteras. Utvändigt ska en spolplatta med tillhörande oljeavskiljare anläggas.
Tillbyggnad av affärshus i Örebro
Avser tillbyggnad handelslokal samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Degerfors
Avser tillbyggnad av produktionslokal, BTA 217 kvm. Samt tillbyggnad av personalrum, BTA ca 38 kvm med tillhörande installationer.
ROT-renovering i skola i Örebro
Avser ROT renovering av skollokaler i södra delen av plan 3 i hus E. Arbetet omfattar ny el, ventilation och ytskikt. Befintliga ventilationskanaler innehåller asbest och saneras i samband med rivning. I projektet ingår även arbeten i del av plan 2 samt nya fördelningscentraler i källarplan, hus M och E.
Ombyggnad av omformarstation i Frövi
Ombyggnation i Frövi omformarstation för att möjliggöra kortslutningsprov för roterande omformare.
Upprustning av teknikutrymmet i simhallen i Nora
Avser utbyte av befintlig vattenreningsutrustning och i samband med detta renovera ytskikt och övriga installationer i teknikutrymmet.
Tillbyggnad av industrihus i Askersund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Installation av boendesprinkler på vårdhem i Örebro
Avser installation av boendesprinkler på vårdhem i Örebro.
Ombyggnad värme och ventilation i flerbostadshus i Kumla
Avser installation av FX-aggregat och värmepumpar i flerbostadshus på Andréns väg 2-10 och 12-20 i Kumla.
Ombyggnad av samlingslokal till bostäder i Askersund
Fastigheten är belägen i centrala Askersunds tätort och är idag bebyggt med en samlingslokal för religiösa ändamål. Syftet med planläggning är att ändra markanvändningen från samlings och föreningslokaler till bostäder samt att anpassa byggrätten till befintliga byggnader samt kulturmiljön i närområdet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Byte av fönster och balkongdörrar Franzensväg 14 - 18 i Kumla.
Tillbyggnad av industrihus i Kopparberg
Avser utbyggnad av industrifastighet,
Byte av fönster i flerbostadshus i Fjugesta, Lekebergs kommun
Avser byte av fönster i 13 lägenhetshus, Kv Tallen, Ekhagagatan 1-13 i Fjugesta.
Funktionsavtal Belysning för landningsbana Örebro Airport
Avser funktionsavtal gällande Belysning för Landningsbanan Avtalet gäller för tiden 2022-04-01 till 2028-03-31
Ombyggnad av travbana och ev skola i Örebro
Avser ombyggnad av travbana. Omfattning oklar.
Kollektivtrafikåtgärder i Örebro län
Omfattar 6 hållplatslägen.
Ramavtal avseende hantverkstjänster Rör, Hällefors
Ramavtal avseende hantverkstjänster Rör. Avtalstid 2022-07-01 - 2024-06-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal avseende hantverkstjänster El, Hällefors
Ramavtal avseende hantverkstjänster El. Avtalstid 2022-07-01 - 2024-06-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Partnering avseende skötsel av utemiljö för Degerforsbyggen AB
Avser ett sammarbets avtal för yttre skötsel (sommarskötsel).
Utbyte av VA-ledningar, Ekeby-Almby Örebro
Utbyte av Va-ledning i grönytor längs Ekebyviken till pumpstation.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ombyggnad av kontorsbyggnad.
Byte av ventilation i Kopparberg
Avser om och nybyggnad av luftbehandlingsinstallationer i Apotekshuset, även en option på kyla ingår. I entreprenaden ingår även projektering av ventilationsaggregaten.
Byte av värmesystem på skola i Kopparberg
Avser byte av värmesystem på Kyrkbacksskolan i Kopparberg.
Rivning av byggnader i Hallsbergs
Avser rivning av en före detta cementgjuteri med tillhörande byggnader. Samt en ladybyggnad. Adress: Industribyggnad, Östanfallagatan, Östansjö (Östanfalla 2:1). - Ladubyggnad, Smedjegatan 4, Vretstorp, (Dåstorp 1:8)
Ombyggnad av ventilationssystem i förskola, Hallsbergs kommun
Avser byte av ventilationssystem och ombyggnad av värmesystem. Byggnaden är uppvärmd med fjärrvärme.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Ombyggnation av gata för anpassning till BRT(Bus Rapid Transit). Etapp 1, delsträcka 3 - Brickebacken - Forskarvägen,
Installation av boendesprinkler på vårdboende i Örebro
Avser installation av boendesprinkler inom vård och omsorgsboende med 60 st boenderum på Kv. Vilan 2 - Olaus Petri vårdcentral – Hus 12.
Markarbeten dränering av Kyrkbacksskolan Kopparberg
Avser dränering av Kyrkbacksskolan, det ingår även optioner på att renovera trapp utomhus och en stenmur.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser tillbyggnad (takkupor) flerbostadshus, inredning av vind till lägenheter.
Utvändigt underhåll på skola i Kopparberg
Avser byte av tak på Garhytteskolan i Kopparberg.
Installation av solceller i flerbostadshus i Örebro
Planer finns på installation av solceller på radhus.
Rivning av skola i Karlskoga
Avser rivning av fd. skolbyggnad.
Renovering av brandstationen i Kopparberg.
Avser åtgärder av fuktskador på brandstationen i Kopparberg. Option på att åtgärda dräneringen utvändigt ingår också.
Rivning av flerbostadshus i Örebro
Rivningslov rivning flerbostadshus.
Ombyggnad av matavfallsmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av mottagningsbyggnad för matavfall. Kommer att göra underhållsåtgärder, att sätta igen befintlig port och att uppföra nya portar för inlastning av avfall.
Bassängtäckning av utebad i Fellingsbro. Lindesberg
Avser bassängtäckning av tempererat utebad. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Degerfors
OVK-besiktning i 10 lägenheter.
Nyinstallation av solcellsanläggning på befintlig fastighet i Fjugesta
Avser nyinstallation av solcellsanläggning på befintlig fastighet, Sannabadet i Fjugesta.
Rivning av tvättinrättning i Nora
Avser rivning av mindre tvättstuga.
Utvändigt underhåll av bostadshus i Kopparberg
Avser rivning av delar av befintlig fasadputs, ny fasadputs och målning av fasad.
Ombyggnad av lokal i Nora
Avser en mindre ändring av lokal för anpassa till flyktingboende
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Planer på att byta fönster samt målning.
Ny gräsplan på idrottsanläggning i Degerfors
Avser ny naturgräsplan på Stora Valla arena A-plan.
Rivning av förskola i Hällefors
Avser rivning av förskolan Masken, Hällefors. I entreprenaden ingår även rivning av gården inklusive asfaltsytor inom arbetsområdet samt återställning av mark.
Dränering vid flerbostadshus Degerfors
Avser byte av dräneringsledning och applicering av optidrainskivor på grundmurar. Även befintliga dagvattenrör ska bytas, Odelbergsvägen 31 i Degerfors.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser spolning av stammar i 44 lägenheter och byte av 12 balkongdörrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).