Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av sågverk i Karlskoga
Projektet innebär nyinvestering av sågintag, råsortering med kamerateknologi och en ny såglinje för klentimmer. När detta står klart kommer sågverkets effektivitet och kapacitet öka markant.
Om,- till- och påbyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig postterminal till kontor och kommersiella lokaler. Etapp 1 finns på projektid: 1461871
Ombyggnad av museum i Örebro
Avser ombyggnad av Örebro Läns museum för ett mer effektivt lokalutnyttjande och att återskapa möjligheterna för utställningar och annan publik verksamhet. Reinvesteringarna syftar till att säkerställa byggnadens fortlevnad och omfattar: - Tillbyggnad på innergården för förbättrad intern kommunikation och flöden. - Nytt entrétorg för att tydliggöra entrén och hanterar tillgängligheten. - Viss omdisponering av lokalerna, framför allt i källaren. - Utbyte och uppdatering av samtliga tekniska system, vilket bland annat innefattar nya schakt, kulvertar och ny golvvärme i utställningssalarna. - Klimatisering av utställningssalarna. - Förbättrad säkerhet. - Igensättning av lanterniner av klimat- och säkerhetsskäl. - Till- och frångänglighet i enlighet med samtida krav. - Nya ytskikt, med undantag för befintliga stengolv som bibehålls. - Säker takavvattning. - Nya installationer. Objektets läge: Engelbrektsgatan/Trädgårdsgatan Örebro
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Förnyelse av va-ledningar samt ombyggnation av gata för anpassning till BRT(Bus Rapid Transit). Delsträcka 4: Rudbecksgatan, Österplan - Våghustorget, Delsträcka 5: Våghustorget,
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Ombyggnationsarbete av Rudbecksgatan där befintlig körfält byggs om till busskörfält.
Renovering och tillbyggnad av reningsverk i Lindesberg
Avser en omfattande renovering av Lindesbergs reningsverk. Ingår gör även ny rötkammare, ny inloppsdel och en ny centrifug. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut. Option från projektid: 1421382.
Upprustning av flerbostadshus inom Hagabergsområdet, Lindesberg
Hela lägenhetsbeståndet inom Hagaberg är i behov av upprustning. I ett första skede rustar man upp utemiljön och senare även invändig renovering. Detta projekt avser den invändiga renoveringen. Utemiljön finns på projektid: 1204914.
Ombyggnad av transformatorstation i Karlslund
Karlslund, 400 kV stationsombyggnad
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av kontorsbyggnad till lägenheter och kommersiella lokaler bestående av moderniserade kontor, butiker och restaurang och behandlingshotell. Köpmangatan 42 & 44 samt Drottninggatan 31, 33 & 35 Örebro
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser invändig renovering av flerbostadshus på Ekängsgatan 3-21, Kv. Nåtlaren 10 Örebro. Kök, badrum och wc/d totalrenoveras med nya installationer, inredning och ytskikt. Övriga rum, hallar och utrymmen renoveras med nya ytskikt, el och värmeinstallationer
Totalupprustning av bostäder och lokaler i Örebro
Avser totalupprustning av 1 huskropp inrymmande innehåller idag 83 st lägenheter, 2 affärslokaler, verkstad samt förråd.
Ombyggnation gamla bibliotekshuset i Örebro
Avser lokalanpassning för ny hyresgäst. Lokalerna ska användas i utbildningssyfte och innehåller bla administrativa kontorslokaler, teoretiska utbildningssalar och tränings-/övningsmiljöer för praktisk och fysisk träning. Omfattar omställning i tre våningsplan med en yta på ca 3400 kvm.
ROT-renovering på flerbostadshus i Kopparberg
Avser ROT renovering å flerbostadshus, stamrenovering, renovering badrum samt fönsterbyte på flerbostadshus på Gärdet. Källtorpsvägen 12 och Kyrkvägen 13
Installation av pelletseldade hetvattenpannor, Lindesberg
Avser två pelletseldade hetvattenpannor med vardera en värmeeffekt på 3MW vid panncentral Gnistan i Lindesberg med adress Skrinnargatan 6.
Upprustning av bangårdsbelysning i Hallsberg och Örebro
Huvuddel 1: Örebro C (ska vara färdigställt 2023-06-16). Huvuddel 2: Hallsberg Pbg och Hallsberg Rbg (ska vara färdigställt 2023-11-14).
Stamrenovering i flerbostadshus i Karlskoga
Avser stamrenovering av totalt 192 st lägenheter och 10 st lokaler fördelat på fastigheterna Malmgårdarna 3, Skäran 2, Skäran 6 samt Poeten 3 i Karlskoga.
Utbyte av centralenheter längs järnväg mellan Vedevåg-Kopparberg
Utbyte centralenheter M85 till utbredd M95.
Rivning, renovering och nybyggnad på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus B byggs om från vårdboende och administration till lokaler för administration och hemvård/hemsjukvård. Hus D och E som idag inrymmer gruppbostäder ska rivas och sedan byggas på nytt. Hus E kommer vara vård- och omsorgsboende på ca 1781 kvm/BTA och 20 boenderum. Nybyggnad av Hus D entré/vinterträdgård, på övervåningen blir det lokaler för dagvård, huset är på ca 576 kvm/BTA. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622541, 1224313
Renovering på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus C kommer inrymma tillagningskök, personalmatsal, konferensrum med mera. Samma funktioner som det har idag. Idag är tillagningsköket dock tillfälligt ombyggt till lokaler för hemtjänst/hemvård. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622536, 1224313
Renovering av Medborgarhuset i Örebro
Avser renovering av konferensrum på plan 5 i Medborgarhuset. Entreprenaden kommer att utföras i 4 etapper där större delen av arbetet ska utföras under jul- och sommartider då det är minimal verksamhet i huset.
Ombyggnad av lokal på lasarettet i Karlskoga
Endoskopimottagningen på Karlskoga lasarett ska få större lokaler som kan tillgodose de behov som framtidens hälso- och sjukvård kommer att ställa. Byggprojektet innebär att bygga om en tidigare vårdavdelning till en modern, framtida endoskopimottagning.
Ombyggnad av väg i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget för åren 2021-2025.
Renovering av skola i Örebro
Planer finns på renovering av Wallerska skolan. Omfattning oklar.
Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Annelund ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Renovering av rötkammare i reningsverk i Karlskoga
Avser renovering av rötkammare samt tillbyggnad av hygienisering vid Karlskoga reningsverk.
Åtgärdande av Hagbydammen i Nora
Planer för anläggande av fisktrappa samt sänkning av vattennivå för säkerhetshöjande åtgärd.
Om- och tillbyggnad av förskola, Lindesberg
Planer för om- och tillbyggnad med 6 avd samt kök och personalutrymmen vid förskola, Björken Lindesberg
Ombyggnad av sprinklersystem samt lokalanpassning på vårdboende, Örebro
Avser ombyggnad av boendesprinkler samt lokalanpassning och byte av ytskikt och undertak på vårdboende.
Tillbyggnad av skola i Örebro, etapp 1
Avser tillbyggnad av Mosjö skola till en 2-parallellig F-6 skola. Projektet delas upp i 3 etapper. Etapp 1 avser Hus E som ska byggas av moduler för snabbt montage och standardmässig tillverkning. Byggnaden byggs i två våningar och innehåller 7 klassrum och grupprum, bibliotek, arbetsrum, kapprum och wc. Utöver detta byggs även ett nytt fristående miljöhus. Utomhusmiljön åtgärdas, skolgården byggs om för de funktioner som försvinner vid tillbyggnaderna och ny skolgård anläggs vid hus E.
Rivning av byggnader inför ny bebyggelse Örebro
Avser rivning av totalt 7 byggnader inför kommande byggnationer i Norra Ormesta. Bland annat rivs en korvfabrik, lagerhus, bilverkstad mm.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av lager/industri.
Utbyggnad av va-ledningar vid bostadsområde, Hallsberg
Avser utbyggnad av Va -ledning vid befintligt bostadsområde, Sköllersta Hallsberg
Ombyggnad av kontor i Askersund
Avser renovering av tak samt ombyggnad av entre och hyresgästanpassning invändigt.
Åtgärdande av Hagbydammen i Nora
Planer för renovering av Sågbladsdammen . Rivning och flytta av bro.
Ombyggnad av station i Örebro
SY. Förnyelse 40/10 kV-station Sörby.
Tillbyggnad av industrihus i Askersund
Avser tillbyggnad av industri med lager och kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser renovera gårdsbjälklag, tätskikt och trädgårdsanläggningen.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Södermanland, Örebro & Västmanlands län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar. Omfattar 10 busshållplatslägen i Örebro län, 8 busshållplatslägen i Södermanlands län och 2 busshållplatslägen i Västmanlands län. Hasselfors skola, Parken, Missionshuset, Vårdcentralen Kopparberg, Åsbro Björkallén, Ekeby Rävabacken, Baggetorp, Hacksta vägskäl, Husbygård, Vadsbro och Prästhyttan.
Installation av solcellsanläggning i Örebro
Installation av solcellsanläggning på logistikfastighet.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 850 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Lindesberg
Avser ombyggnad av gata och va-ledningar vid Klockaregatan, Lindesberg.
Nybyggnad av el- och laddinfrastruktur till Bettorp, Örebro kommun
Avser anläggande av el- och laddinfrastruktur för 46 st elbussar på Svealandstrafikens bussdepå i Bettorp Örebro.
Ombyggnad av restaurangskola till bostäder i Kumla
Avser ombyggnad av restaurangskola till fem bostäder/lägenheter på fastighet Staren 19, Kumla.
Ombyggnation av kontor i Örebro
Avser färdigställandet av byggnaden Pappersbruket 13 som är beläget i östra Örebro. Byggnaden består av 5 våningsplan som i flera projekt anpassas till moderna kontorsmiljöer.
Anläggande av kommunalt VA i Sticksjö, Örebro
Området Sticksjö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Planer för ombyggnad av Alfred Nobels torg i Karlskoga.
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro, etapp 2
Avser byggnation av en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.
Nytt vänstersvängfält på väg 204 vid Fjugesta
Vänstersvängfält på väg 204 till väg 564. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 204 Lanna-Fjugesta.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av lager och kontor på befintlig byggnad
Renovering av fasad på kyrka, i Lindesberg
Renovering och utbyte av kalksten på fasad vid Guldsmedshyttans Kyrka
Lokalanpassning av kontor i Örebro
Iordningställande av plan 13 till kontorslokaler för ny hyresgäst. Kontoret delas upp i arbetsytor och sociala ytor i ett modernt kontorskoncept.
Byte av tak på parhus/enbostadshus i Karlskoga
Planer finns för byte av tak på parhus/enbostadshus med totalt 54 lägenheter.
Åtgärdande av ventilationen i flerbostadshus i Hallsberg
Avser installation av värmepumpar och frånluftsaggregat på Fredsgatan 3, 5, 7, 9 samt Nytorgsgatan 1
Installation av solceller på bibliotek i Örebro
Solcellsinstallation på biblioteket Örebro.
Ombyggnad vid plankorsningar i Karlskoga
Omfattar plankorsning vid Selma Lagerlöfs väg.
Ommålning av flerbostadshus i Degerfors
Planer för ommålning av flerbostadshus i Degerfors. Start planeras om 2-3 år.
Rotrenovering i flerbostadshus i Örebro
Avser rotrenovering i flerbostadshus, Manillagatan 26 A-B, Örebro.
Renovering av tak på skola i Degerfors
Avser renovering av 4 tak vis Stora Vallaskolan.
Ny rensanläggning till Kumla reningsverk
Avser ny rensanläggning till Reningsverket, Kumla kommun.
Renovering av tak på lagerbyggnad i Kumla
Avser byte av tätskikt med mera på låglutande tak.
Ombyggnad av undercentral i hyresfastigheter, Hallsberg
Entreprenaden avser ombyggnad av undercentraler Nytorgsgatan 4-6.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Örebro
Installation av laddstolpar. Uppskattad kostnad
Belysning Lanna rekreationsområde i Lekebergs kommun
Projektet avser ny effektbelysning av klippväggar och blickfång samt belysning av gångstigar och parkering.
Ombyggnad/renovering av fasadhissar i Örebro
Avser ombyggnad/renovering av 2 fasadhiss på Drottninggatan 27 och 29, Örebro
Installation av solceller i flerbostadshus i Örebro
Planer finns på installation av solceller
Installation av laddstolpar flerbostadshus i Lindesberg
Installation av laddstolpar. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av anstalt i Lindesberg
Avser tillbyggnad och utvändig ändring.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Karlskoga.
Renovering av 12 st badrum om c.a 3 kvm st. Badrumen var rotrennoverad 1994 på enkelt sätt så gamla kaklet och klinkert sitter kvar bakom plastmattor och måste rivas nu. Brunnar ska bytas och värmerörs genomgångar ska flyttas in i väggen. Föreningen tar på sig dessa kostnader medan den boende står för ny vägg och golvbeklädnad plastmattor ev kakel o klinkert samt ev. nya vvs artiklar. Ingen asbets har hitills hittats i de renoveringar som har gjorts. Offert önskas då på föreningens kostnad och för de boende separat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Planer för byte av fönster på flerbostadshus.
Rivning av industribyggnad i Askersund
Avser rivning av industribyggnad.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Degerfors
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt injustering i 32st hyreslägenheter.
Utbyte av befintlig belysning till LED belysning i Kopparberg
Avser utbyte av befintlig belysning till LED belysning på fastigheten jusnarsbergs Gård 9 i Kopparberg.
Tillbyggnad av affärshus i Lindesberg
Tillbyggnad av affärshus
Rivning av vägbro i Nora
Rivning av bro över hagbyån.
Utvändigt underhåll av skola i Degerfors
Målning av fasaden på Stora Vallaskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
OVK besiktning. Planerat projekt.
Rivning av garage i Örebro
Avser rivning garagebyggnader.
Utbyte av brandlarmscentral,Hjulsjö kyrka
Utbyte av brandlarmscentral, på Hjulsjö kyrka.
Putslagning av sockel Hjulsjö kyrka
Putslagning samt målning av sockel , Hjulsjö kyrka.
Utbyte av gatubelysning till LED-armaturer i Laxå kommun
utbyte av gatubelysning till LED-armature. Upptagen i investeringsbudget 2023-0,4 2024-0,4, 2025-0,4
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Liten Tillbyggnad av flerbostadshus.
Renovering av takfall på Fellingsbro kyrka
Avser renovering av södra takfallet på Fellingsbro Kyrka.
Installation av hiss i Laxå
Installation av hiss samt tillgänglighetsanpassning. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2023-2023
Renovering av mur vid kyrka, i Lindesberg
Renovering av mur öster om Guldsmedshyttans Kyrka
Renovering av gruppboenden i Kopparberg
Avser ytskiktsrenovering i gemensamhets- och personalutrymmen på två gruppboenden. Objekt: Bergmansvägen 12, 714 30 Kopparberg Bergmästaregatan 22, 714 30 Kopparberg
Målning fönster och dörrar, Hjulsjö kyrka
Avser målning av fönster och dörrar på Hjulsjö kyrka.
Målning av fönster och fasad, Vikers kyrka
Avser målning av fönster och dörrar söder, väster och öster fasad.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av hisstelefoner i tre hissar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).