Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro län

Askersund (4)
Degerfors (8)
Hallsberg (12)
Karlskoga (13)
Kumla (8)
Laxå (3)
Lekeberg (2)
Lindesberg (12)
Nora (10)
Örebro (50)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Ombyggnad av museum i Örebro
Avser ombyggnad av Örebro Läns museum för ett mer effektivt lokalutnyttjande och att återskapa möjligheterna för utställningar och annan publik verksamhet. Reinvesteringarna syftar till att säkerställa byggnadens fortlevnad och omfattar: - Tillbyggnad på innergården för förbättrad intern kommunikation och flöden. - Nytt entrétorg för att tydliggöra entrén och hanterar tillgängligheten. - Viss omdisponering av lokalerna, framför allt i källaren. - Utbyte och uppdatering av samtliga tekniska system, vilket bland annat innefattar nya schakt, kulvertar och ny golvvärme i utställningssalarna. - Klimatisering av utställningssalarna. - Förbättrad säkerhet. - Igensättning av lanterniner av klimat- och säkerhetsskäl. - Till- och frångänglighet i enlighet med samtida krav. - Nya ytskikt, med undantag för befintliga stengolv som bibehålls. - Säker takavvattning. - Nya installationer. Objektets läge: Engelbrektsgatan/Trädgårdsgatan Örebro
Rot-renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser ROT- renovering av 225 lägenheter En total renovering med ombyggnad ventilation, stambyte, renovering kök och badrum samt fönsterbyte. Etapp 1 innefattar Tengvallsgatan 2-28. Etapp 2 innefattar Tengvallsgatan 32-52 som även är optionsdelen.
ROT-renovering av flerbostadshus i Hallsberg
Avser stambyte, upprustning av kök och badrum, nya ytskikt och ventilation i flerbostadshus med 93 lägenheter och 4 lokaler. Även tvättstugor och allmänna utrymmen ingår. Objektets läge: Nytorgsgatan 6-8 i Hallsberg
ROT-renovering av kontor i Örebro
Byggnaden har en BTA om drygt 5000 m² fördelat på fem (5) våningsplan med tillhörande källarplan. I entreprenaden ingår såväl nytt klimatskal, ombyggnation av kontorsytor som iordningställande av utvändiga miljöer.
Ombyggnation av studentlägenheter och lokaler i Örebro
Avser renovering byggnader innehållande lokaler och studentlägenheter på Studentgatan 4,8 och 12. Studentlägenheter byggs om från korridorsboende till enskilda studentlägenheter samt renovering av övriga korridorslägenheter. Markarbeten kommer att ingå. Etapp 1 innefattar Studentgatan 4, 8, 12. Option: Etapp 2 innefattar Studentgatan 14, 16 som även är optionsdelen. Totala antalet lägenheter efter renovering/ombyggnation är ca 177 lgh i 5 huskroppar.
Om- och tillbyggnad av förskola, Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad från fyra avdelningar och ska efter ombyggnaden rymma tio avdelningar samt ett tillagningskök, renovering av befintliga lokaler . Björken Lindesberg
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av kontorsbyggnad till lägenheter och kommersiella lokaler bestående av moderniserade kontor, butiker och restaurang och behandlingshotell. Köpmangatan 42 & 44 samt Drottninggatan 31, 33 & 35 Örebro
Ombyggnad av kontorshus i Örebro
Ombyggnad av kontorshus i Örebro.
Byte T2 och nytt 40kV ställverk i Vallby
VL-- Vallby Byte T2 och nytt 40kV ställverk.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser invändig renovering av flerbostadshus på Ekängsgatan 3-21, Kv. Nåtlaren 10 Örebro. Kök, badrum och wc/d totalrenoveras med nya installationer, inredning och ytskikt. Övriga rum, hallar och utrymmen renoveras med nya ytskikt, el och värmeinstallationer
Stambyte och badrumsrenivering mm i flerbostadshus, Vivalla i Örebro
Avser bla stambyte, badrumsrenovering, ombyggnad av undercentral samt omfattande ledningsbyte och mark- och finplanering.
Ombyggnad av bostäder i Nora
Detaljplanen avser att omvandla ett kulturhistoriskt industriområde i Nora till ett omvandlingsområde som i huvudsak består av bostäder. Detaljplanen syftar även till nya stråk igenom området genom att förbättra möjligheter till gångvägar samt en strandpromenad för allmänt ändamål. Planen möjliggör även för en ny sträckning av bro över Hagbyån
Tillbyggnad av lager och kontor i Kumla
Avser ca 3170 m² tillbyggd lageryta, ca 130 m² påbyggd kontorsyta och ca 55 asfalterade parkeringsplatser inom fastigheten Kumla Axeln 7.
Byggentreprenad för Fortifikationsverket, Örebro län
Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg, mark samt installation. Objektet är beläget inom Örebro län. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Ombyggnad av skola i Kvinnersta, Örebro
Avser ombyggnad och renovering av skolbyggnad, hyresgästanpassning.
Tillbyggnad för kväverening vid Kumla ARV
Avser komplettera Kumla reningsverk med kväverening.
Ombyggnad av fritidsgård m.m i Örebro
Ombyggnad/renovering av fritidsgården, Detta avser delprojekt 4 av 4.
Ombyggnad av befintliga lokaler till trygghetsbostäder i Nora
Avser ombyggnation av befintliga lokaler till trygghetsbostäder vid Åkerby Herrgård i Nora. Kontaktman söker en byggherre som köper marken och sedan driver hela processen till färdiga Trygghetsbostäder. Se även tillhörande id; 1035562, 1089922; 1614190.
Anpassning och ROT-renovering av skola i Örebro
Avser anpassning samt ROT- renovering av Tullängsgymnasiets hus K för utökning till 168 elever.
Hyresgästanpassning av kontor i Örebro
Hyresgästanpassning på plan 14 till fullt färdiga kontorslokaler. Plan 14 är i nuläget färdigställt till stopstandard.
Ombyggnad av aula på Bredgårdsskolan i Karlskoga
Aulan skall byggas om och fräschas upp både invändigt och utvändigt. Aulan ska bland annat få en ny fin entré med foajé och mingelytor, och stor vikt kommer att läggas vid tillgänglighetsanpassning av lokalen.
Ventilation- och takarbeten mm på flerbostadshus i Karlskoga
Arbetena omfattar takarbeten, ventilationsarbeten samt i viss mån el-telearbeten. Ny FTX-ventilation, nya fläktrum samt nya yttertak.
Byte av styr- och övervakningssystem vid Hallsbergs rangerbangård
Det överordnande styr- och övervakningssystemet för kolvbromsar och tryckluft ska bytas ut.
Ombyggnad till kontorslokaler i Örebro, Del 5
Entreprenaden innefattar iordningställande av plan 14 till kontorslokaler.
Markarbeten för Fortifikationsverket, Örebro län
G6660 E2 - Markarbeten med förberedande kompletteringsarbeten bestående av pålning, betong och smidesarbeten i Närke. Projektet kommer att genomföras på ett skyddsobjekt med krav på Säkerhetsskyddad Upphandling med säkerhetsskyddsavtal.
Ombyggnad till restauranger vid Norra läktaren på Behrn Arena i Örebro
Örebroporten har för avsikt att anpassa den tidigare sportbutiken i Norra Läktaren på Behrn Arena för en ny hyresgäst som har för avsikt att i lokalen öppna 2 st restauranger. I lokalerna kommer hyresgästen att bedriva restaurangverksamhet, och lokalerna innehåller bla såväl köks-, lager-, personal- och serveringsutrymmen.
Om- och nybyggnad av uteplatser mm, Örebrobostäder AB
Entreprenaden består av rivning av befintliga uteplatser, dock ej uterum som är nybyggda. Nybyggnation av nya uteplatser och övrig mark.
Ombyggnad till kontorslokaler i Örebro, Del 4
Entreprenaden innefattar iordningställande av plan 13 till kontorslokaler för ny hyresgäst samt vissa förberedelser för framtida ombyggnation av plan 14. Kontoret består av kontorsrum i olika storlekar, flera mötesrum i olika storlekar samt gemensamma kontorsytor. Hyresgästen bedriver Co-working-verksamhet och kommer i sin tur att hyra ut kontor via medlemsskap.
ROT-renovering av sanitetshus på Villingsbergs läger, Örebro kommun
Avser renovering, ombyggnad- och tillbyggnad av ett sanitetshus på Villingsbergs läger.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Avser ombyggnationer och renoveringar av kyrka och församlingsvåning. Två fastigheter som sitter ihop, ny serveringslokal inom befintliga fastigheter, ett renoverat yttertak, ytskikt, avlopp och ny hiss.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Tillbyggnad av industrihall i plåt för lackering.
Tillbyggnad av industrihus i Nora
Tillbyggnad av industri, lagerbyggnad, ombyggnad befintligt.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov för tillbyggnad av högspänningskulvert samt montering av skyltar. Underentreprenörer kommer ej handlas upp offentligt då detta faller under garanti från tidigare projekt med samma namn.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av va-ledningar vid bostadsområde, Sköllersta Hallsberg
Avser utbyggnad av Va -ledning vid befintligt bostadsområde, Sköllersta Hallsberg
Ombyggnad av kulturhus i Örebro
Avser ombyggnad av kulturhus för hyresgästanpassning. Byggnaden kommer att anpassas för att bedriva café och restaurang.. Strömsborg uppfördes 1921
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nora
Från småindustri till lokal för tandläkarverksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Kumla
Bygglov för fasadändring, ändrad användning av del av industribyggnad till kontor, samt rivning av carport, Hyresgästanpassning
Ombyggnad av ventilation på skola i Degerfors
Avser upphandling av ombyggnad ventilation för Strömtorpsskolan.
Renovering av sanitetsbyggnad vid Hurtigtorpets motionsanläggning, Hällefors
Avser renovering av sanitetsbyggnad Hurtigtorpets motionsanläggning, Hällefors samt utvändiga markarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Askersund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av ventilation vid skola i Degerfors
Avser installation av från- och tilluftsventilation i skola
Rivning av industrihus i Hallsberg
Avser rivning av 5 industribyggnader.
Modernisering av fastighetsautomation för Futurum Fastigheter i Örebro
Styr- och övervakningsentreprenad i form av modernisering av övergripande system för fastighetsautomation, Desigo, inom Futurums fastighetsbestånd som utgörs av förskolor, skolor, brandstationer, bostäder, omsorgsboenden och lokaler.
Ombyggnad av kulturskolans lokaler, Nora
Kulturskolans lokaler ska byggas om. Man ska riva och bygga nya lättväggar, byta dörrpartier, handikappsanpassa en toalett och skära grundplattan för att sänka ljudspridning i lokalerna.
Utbyte av askutmatning vid panna C1 vid kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser konstruktion, tillverkning samt montage av ny askutmatning som anpassas till befintlig pannkropp, med möjlighet till, att via skjutspjäll kunna stänga mellan reaktor och reaktorutmatning, och askutmatningen skall sedan anslutas till befintlig skaktransportör.
Byte av belysning i Conventum arena i Örebro
Entreprenaden avser i huvudsak belysningsbyte i Conventum Arena & Kongress inom fastigheten Stinsen 20 i Örebro. Byte från lysrörsarmaturer till ledarmaturer, samt byte av styrsystem och hela nödbelysningssystemet.
Renovering av fasad vid Nora kyrka
Avser putslagning och ommålning av fasad och fönster vid Nora Kyrka.
Utvändigt underhåll av förskola i Örebro
Ändring fasader på förskola.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Ändrad användning till restaurang.
Tillbyggnad av lasthus i Kumla
Tillbyggnad av omlastningscentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av flerbostadshus med fläktrum på tak. Ändrad användning av kontorslokaler till tre lägenheter.
Ombyggnad av butik till restaurang i Kumla
Avser ombyggnad av butik till restaurang.
Utvändigt underhåll av avloppsreningsverk i Karlskoga
Fasadändringar på rötkamrarna vid avloppsreningsverket.
Relining i flerbostadshus i Degerfors
Objektet avser relining av Åkaregatan 4, 6 och 8 på grund av ålder på befintliga avlopp och dagvattenledningar. Tre hus med tre våningar.
Underhåll av Nya Sundsbron i Lindesberg
Entreprenaden innebär i stora drag: betongreparation frontmurar i vattenlinjen, impregnering kantbalkar, fyllning av koner och kompletterade L-stöd, betongreparation vid och förlängning grundavlopp och nya ytavlopp samt ny beläggning/tätskikt. Demontering av räcken, rivning av betong och beläggning, håltagning samt fyllning.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Degerfors
Objektet avser totalentreprenad för installation av solcellsanläggning på Degerforsbyggen:s fastigheter Jannelund 10:2, Stora Valla 6:4, Bruket 7:2 och Bruket 5:3.
Byte av industrispår på järnvägsbro över Kumlaån
Utbyte av broöverbyggnad stål, bandel 591 industrispår Närkes-Kvarntorp.
Fasadrenovering i Vivalla, Örebro garnison
Fasadrenovering av två huvudbyggnader inklusive flera mindre byggnader. Målning och putslagning av lättbetongfasad på skyddsobjekt. Inom Örebro garnison.
Byte av ventilation-, styr- och övervakningssystem vid skola i Örebro
Futurum fastigheter i Örebro AB inbjuder presumtiva anbudsgivare till leverantörsdialog och projektgenomgång inför upphandling av totalentreprenad i form byte av ventilation- styr- och övervakningssystem sommaren 2024. Tidpunkt för dialog och projektgenomgång : 2024-02-28 kl 09:30.
Omläggning av tak på skola i Fjugesta, Lekebergs kommun
Entreprenaden omfattar ny tätskiktsmatta samt all plåtgarnering ska bytas och nytt takskydd monteras. Vissa hängrännor återmonteras.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kumla
Byte av fasad samt takjobb på industribyggnad.
Ombyggnad av badplats i Laxå
Stöd och skydd för vall mot Röforsvägen behöver åtgärdas, Midsommarbadet. Upptagen i investeringsbudget 2023-2025
Rivning av enbostadshus i Kopparberg
Rivning av 3 stycken bostads på Nya Vägen 15:1.
Bergöö 1
Avser ändring av brandskydd och nyinstallation av ventilationssystem i kontorslokaler. Rivning, fönsterbyten, och ny brandcell. System är dimensionerat för totalt 600 l/s Flöde genom yta 600/260 kvm = 2,3 l/s/ kvm. Dnr DOS-H 2024-000234 – Ankom 2024-04-26 260 kvm*0,35 l/s = 91 l/s Dimensionerat för max 44 personer i öppen yta. Aggregat uppfyller Eurovent krav och BBR29 Dimensionerat system uppfyller samtliga AFS krav för tilltänkt verksamhet och personbelastning.
Lokalanpassning av korttidsboende i Kumla
Avser mindre verksamhetsanpassningar av delar av befintliga lokaler samt allmänna underhållsåtgärder inom två byggnader på fastigheten Smedstorpet 4 i Kumla kommun. Lokalerna nyttjas av Socialförvaltningen som på platsen driver ett korttidsboende för barn med särskilda behov.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov för ändrad användning till annat samt fasadändring.
Utbyte av värmecentral i flerbostadshus i Degerfors
Avser utbyte av VS-komponenter i Flerbostadshus på Västra Jannelund 1–4 samt Västra Jannelund 17 A och B i Degerfors.
Nytt system gällande fasadhissar i Örebro
Avser insamlande av information gällande nytt system för fasadunderhåll.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nora
Avser utbyte av fönster, fönsterdörrar, entrédörrar och därtill förenlig målning och plåtbeslagning. Adress: Bergslagsgatan 29 A-H och Trädgårdsgatan 12 A-H, 14 A-H, Nora kommun.
Fasad-och fönsterbyte på flerbostadshus i Nora
Avser avser utbyte av fasadpanel samt fönster och balkongdörrar och därtill förenlig målning och plåtbeslagning. Adress: Kungsgatan 22-24 i Nora
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Renovering av tak på skola i Degerfors
Avser renovering av 1 tak vid Stora Vallaskolan.
Utvändigt underhåll flerbostadshus i Karlskoga
Avser utvändigt underhåll på flerbostadshus.
Byte av fönster på seniorbostäder mm i Fjugesta
Fönsterbyte på seniorboende Björken, Letstigen 16 i Fjugesta samt byte av fönster i markplan på Tegelgatan 11 och Storgatan 10.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av handelshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Degerfors
Planer för puts av fasad på flerbostadshus.
Nytt mottagningskök i förskola, Hallsberg.
Avser nytt mottagningskök på Norrgårdens förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönster, dörr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Fasadändring av flerbostadshus, fönster.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Karlskoga
Avser renovering av två hydraulhissar där innerdörrar saknas idag. Renovering inför nya regler som träder i kraft om några år.
Rivning av affärshus i Örebro
Rivning av handelslokal. Ingen nybyggnation.
Takbyte på skola i Karlskoga
Byte av takbeklädnad på skolbyggnad. Från koppartak till plåttak i kopparutseende.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Karlskoga
Ändrad takbeklädnad på del av byggnad, från koppartak till plåt.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ändring av kontorslokal.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ändrad användning, från lager till kontor. Mindre arbete med invändiga ytskikt.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Karlskoga
Bygglov för mindre fasadändring av butik samt uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av restaurang i Askersund
Bygglov för tillbyggnad av restaurang samt installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Fasadändring av industri, fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nora
Installation av hiss.
Utvändigt underhåll av utställningshall i Karlskoga
Fasadändring och tillgänglighetsanpassning av utställningslokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).